EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 41995A1127(03)

Convenție elaborată în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene

JO C 316, 27.11.1995, p. 49–57 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Acest document a fost publicat într-o ediţie specială (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

19/Volumul 12

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

51


41995A1127(03)


C 316/49

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


CONVENȚIE

elaborată în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, privind protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene

ÎNALTELE PĂRȚI CONTRACTANTE la prezenta convenție, state membre ale Uniunii Europene,

FĂCÂND TRIMITERE la Actul Consiliului Uniunii Europene din 26 iulie 1995,

DORIND să se asigure că legislațiile lor penale contribuie în mod eficient la protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene;

CONSTATÂND că frauda care afectează veniturile și cheltuielile comunitare nu se limitează, în multe dintre situații, la o singură țară și este deseori săvârșită de rețele infracționale organizate;

CONVINSE că protejarea intereselor financiare ale Comunităților Europene impune urmărirea penală a oricărui comportament fraudulos care aduce atingere intereselor în cauză și necesită, în acest scop, adoptarea unei definiții comune;

CONVINSE de nevoia de a califica aceste comportamente drept infracțiuni penale pasibile de sancțiuni penale efective, proporționate și disuasive, fără a aduce atingere aplicării altor sancțiuni în anumite cazuri adecvate, cât și de a prevedea, cel puțin pentru cazurile grave, pedepse privative de libertate care pot duce la extrădare;

RECUNOSCÂND că întreprinderile joacă un rol important în domeniile finanțate de Comunitățile Europene și că persoanele care au putere de decizie în întreprinderi nu ar trebui să fie exonerate de răspunderea penală în anumite împrejurări;

HOTĂRÂTE să lupte împreună împotriva fraudei care aduce atingere intereselor financiare ale Comunităților Europene prin asumarea de angajamente în materie de competențe, extrădare și cooperare reciprocă,

CONVIN CU PRIVIRE LA URMĂTOARELE DISPOZIȚII:

Articolul 1

Dispoziții generale

(1)   În sensul prezentei convenții, constituie fraudă care aduce atingere intereselor financiare ale Comunităților Europene:

(a)

în materie de cheltuieli, orice acțiune sau omisiune intenționată cu privire la:

folosirea sau prezentarea unor declarații sau documente false, inexacte sau incomplete care au ca efect perceperea sau reținerea pe nedrept a unor fonduri care provin din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele gestionate de Comunitățile Europene sau în numele acestora;

necomunicarea unei informații prin încălcarea unei obligații specifice, având același efect;

deturnarea acestor fonduri în alte scopuri decât cele pentru care au fost acordate inițial, având același efect;

(b)

în materie de venituri, orice acțiune sau omisiune intenționată cu privire la:

folosirea sau prezentarea unor declarații sau documente false, inexacte sau incomplete, care au ca efect diminuarea ilegală a resurselor bugetului general al Comunităților Europene sau ale bugetelor gestionate de Comunitățile Europene sau în numele acestora;

necomunicarea unei informații prin încălcarea unei obligații specifice, având același efect;

deturnarea unui avantaj obținut în mod legal, având același efect.

(2)   Sub rezerva articolului 2 alineatul (2), fiecare stat membru ia măsurile necesare și adecvate pentru a transpune în dreptul penal intern dispozițiile alineatului (1) astfel încât comportamentele menționate să fie sancționate ca fapte penale.

(3)   Sub rezerva articolului 2 alineatul (2), fiecare stat membru ia, de asemenea, măsurile necesare pentru a se asigura că întocmirea sau furnizarea cu intenție a declarațiilor sau documentelor false, inexacte sau incomplete care au efectul menționat la alineatul (1) constituie fapte penale în cazul în care ele nu sunt pedepsite deja ca infracțiuni principale sau complicitate, instigare sau tentativă de fraudă astfel cum este definită la alineatul (1).

(4)   Caracterul intenționat al unei acțiuni sau al unei omisiuni dintre menționate la alineatele (1) și (3) poate decurge din împrejurări de fapt obiective.

Articolul 2

Sancțiuni

(1)   Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a se asigura că comportamentele menționate la articolul 1, precum și complicitatea, instigarea sau tentativa la comportamentele menționate la articolul 1 alineatul (1) se pedepsesc cu sancțiuni penale efective, proporționate și disuasive, inclusiv, cel puțin în cazurile de fraudă gravă, cu pedepse privative de libertate care pot duce la extrădare, înțelegându-se că trebuie considerată fraudă gravă oricare fraudă care implică o sumă minimă care urmează să fie stabilită de fiecare stat membru. Această sumă minimă nu poate fi stabilită la o sumă mai mare de 50 000 ECU.

(2)   Cu toate acestea, un stat membru poate să prevadă, pentru cazurile de fraudă minoră care implică o sumă totală mai mică de 4 000 ECU și care nu prezintă, în conformitate cu legislația sa, circumstanțe speciale grave, sancțiuni de altă natură decât cele prevăzute la alineatul (1).

(3)   Consiliul Uniunii Europene, hotărând în unanimitate, poate modifica suma menționată la alineatul (2).

Articolul 3

Răspunderea penală a șefilor de întreprindere

Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a permite ca șefii de întreprindere sau orice persoană cu putere de decizie sau de control din cadrul unei întreprinderi să poată fi declarată răspunzătoare din punct de vedere penal în conformitate cu principiile definite de dreptul intern, în cazul săvârșirii unor acte frauduloase în dauna intereselor financiare ale Comunităților Europene, astfel cum sunt menționate la articolul 1, de către o persoană aflată sub autoritatea acestora în numele întreprinderii.

Articolul 4

Competența

(1)   Fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a-și stabili competența cu privire la infracțiunile pe care le-a instituit în conformitate cu articolul 1 și cu articolul 2 alineatul (1) în cazul în care:

frauda, participarea la fraudă sau tentativa de fraudă care aduce atingere intereselor financiare ale Comunităților Europene este săvârșită, integral sau parțial, pe teritoriul său, inclusiv frauda în care câștigurile au fost obținute pe acest teritoriu;

o persoană aflată pe teritoriul său participă sau incită cu bună știință la săvârșirea unei astfel de fraude pe teritoriul oricărui alt stat;

autorul infracțiunii este resortisant al statului membru în cauză, cu condiția ca legislația acestui stat membru să prevadă că respectivul comportament este pedepsit și în țara în care acesta a avut loc.

(2)   Oricare stat membru poate declara, cu ocazia notificării menționate la articolul 11 alineatul (2) că nu aplică regula enunțată la alineatul (1) a treia liniuță din prezentul articol.

Articolul 5

Extrădarea și urmărirea penală

(1)   Orice stat membru care, în temeiul legislației sale, nu își extrădează propriii resortisanți, ia măsurile necesare pentru a stabili competența sa cu privire la faptele penale sancționate în conformitate cu articolul 1 și cu articolul 2 alineatul (1) atunci când acestea sunt săvârșite de propriii săi resortisanți în afara teritoriului său.

(2)   Fiecare stat membru trebuie, atunci când unul dintre resortisanții săi este prezumat a fi săvârșit într-un alt stat membru o faptă penală care consistă într-un comportament astfel cum este descris la articolul 1 și la articolul 2 alineatul (1), și statul respectiv nu extrădează această persoană în celălalt stat membru numai din motiv de naționalitate, să înainteze cauza autorităților sale competente în scopul urmăririi, dacă este cazul. Pentru a permite efectuarea urmăririlor, dosarele, informațiile și obiectele privind infracțiunea sunt transmise în conformitate cu modalitățile prevăzute la articolul 6 din Convenția europeană privind extrădarea. Statul membru solicitant este informat cu privire la urmăririle începute și la rezultatele acestora.

(3)   Un stat membru nu poate să refuze extrădarea în caz de fraudă care aduce atingere intereselor financiare ale Comunităților Europene numai din motiv că este vorba despre o infracțiune în materie fiscală sau de drepturi vamale.

(4)   În sensul prezentului articol, termenul „resortisanți ai unui stat membru” este interpretat în conformitate cu declarația făcută de statul respectiv în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din Convenția europeană privind extrădarea și al alineatului (1) litera (c) al aceluiași articol.

Articolul 6

Cooperarea

(1)   În cazul în care o fraudă astfel cum este definită la articolul 1 constituie o faptă penală și privește cel puțin două state membre, acestea cooperează în mod eficient la anchetă, la urmărirea penală și la punerea în executare a sancțiunii pronunțate, de exemplu prin intermediul asistenței judiciare reciproce, al extrădării, al transferului urmăririi sau al executării hotărârilor pronunțate într-un alt stat membru.

(2)   Atunci când competența revine mai mult de unui stat membru și când oricare dintre aceste state poate începe în mod valabil urmărirea penală a unei infracțiuni, pe baza acelorași fapte, statele membre în cauză cooperează pentru a decide care dintre ele va urmări în justiție pe autorul sau autorii infracțiunii, în scopul centralizării, dacă este posibil, a urmăririlor în justiție într-un singur stat membru.

Articolul 7

Ne bis in idem

(1)   Statele membre aplică în dreptul lor penal național principiul ne bis in idem în temeiul căruia o persoană care a fost judecată definitiv într-un stat membru, nu poate fi urmărită pentru aceleași fapte într-un alt stat membru, cu condiția ca, în caz de condamnare, pedeapsa să fi fost executată sau să fie în curs de executare sau să nu mai poată fi executată în conformitate cu legislația statului în care a fost pronunțată condamnarea.

(2)   Orice stat membru poate să declare, cu ocazia notificării prevăzute la articolul 11 alineatul (2), că nu este obligat prin dispozițiile alineatului (1) ale prezentului articol într-unul sau mai multe dintre cazurile următoare:

(a)

atunci când faptele care fac obiectul hotărârii pronunțate în străinătate au avut loc, integral sau parțial, pe teritoriul său. În acest din urmă caz, această excepție nu se aplică în cazul în care aceste fapte au avut loc parțial pe teritoriul statului membru în care a fost pronunțată hotărârea;

(b)

atunci când faptele care fac obiectul hotărârii pronunțate în străinătate constituie o infracțiune contra siguranței sau a altor interese, de asemenea esențiale, ale acestui stat membru;

(c)

atunci când faptele care fac obiectul hotărârii pronunțate în străinătate au fost săvârșite de un funcționar al acestui stat membru cu încălcarea atribuțiilor sale.

(3)   Excepțiile care au făcut obiectul unei declarații în temeiul alineatului (2) nu se aplică atunci când statul membru în cauză a solicitat celuilalt stat membru să efectueze urmărirea penală, pentru aceleași fapte, sau a acordat extrădarea persoanei respective.

(4)   Prezentul articol nu afectează acordurile bilaterale sau multilaterale încheiate între statele membre în acest domeniu și declarațiile aferente.

Articolul 8

Curtea de Justiție

(1)   Orice litigiu între statele membre cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentei convenții trebuie examinat, într-o primă etapă, în cadrul Consiliului în conformitate cu procedura prevăzută la titlul VI din Tratatul privind Uniunea Europeană, în vederea soluționării.

La expirarea unui termen de șase luni, în cazul în care nu a putut fi găsită o soluție, Curtea de Justiție a Comunităților Europene poate fi sesizată de către una dintre părțile în litigiu.

(2)   Orice litigiu între unul sau mai multe state membre și Comisia Comunităților Europene cu privire la articolele 1 sau 10 din prezenta convenție care nu a putut fi soluționat prin negociere poate fi supus Curții de Justiție.

Articolul 9

Dispoziții interne

Nici una dintre dispozițiile prezentei convenții nu împiedică statele membre să adopte dispoziții de drept intern care depășesc obligațiile care decurg din prezenta convenție.

Articolul 10

Comunicarea

(1)   Comisiei Comunităților Europene îi sunt comunicate de către statele membre textele dispozițiilor care transpun în dreptul intern obligațiile care le revin în temeiul dispozițiilor prezentei convenții.

(2)   În scopul aplicării prezentei convenții, înaltele părți contractante stabilesc, în cadrul Consiliului Uniunii Europene, informațiile care trebuie comunicate sau schimbate între statele membre sau între acestea și Comisie, cât și modalitățile de transmitere a acestor informații.

Articolul 11

Intrarea în vigoare

(1)   Prezenta convenție este supusă adoptării de către statele membre în conformitate cu normele lor constituționale.

(2)   Statele membre notifică Secretarului general al Consiliului Uniunii Europene îndeplinirea procedurilor cerute de normele lor constituționale pentru adoptarea prezentei convenții.

(3)   Prezenta convenție intră în vigoare după nouăzeci de zile de la notificarea prevăzută la alineatul (2) de către stat membru care îndeplinește ultimul această formalitate.

Articolul 12

Aderarea

(1)   Prezenta convenție este deschisă spre aderare oricărui stat care devine membru al Uniunii Europene.

(2)   Textul prezentei convenții în limba statului aderent, elaborat de Consiliul Uniunii Europene, este autentic în egală măsură.

(3)   Instrumentele de aderare se depun la depozitar.

(4)   Prezenta convenție intră în vigoare pentru orice stat care aderă la ea după nouăzeci de zile de la depunerea instrumentului său de aderare sau la data intrării în vigoare a prezentei convenții, în cazul în care aceasta nu a intrat în vigoare în momentul expirării respectivei perioade de nouăzeci de zile.

Articolul 13

Depozitar

(1)   Secretarul general al Consiliului Uniunii Europene este depozitarul prezentei convenții.

(2)   Depozitarul publică în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene informații privind situația adoptărilor și a aderărilor, declarațiile și rezervele, precum și orice altă notificare privind prezenta convenție.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Convenio.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne konvention.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Übereinkommen gesetzt.

Σε πίστωση των ανωτέρω, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα σύμβαση.

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have hereunto set their hands.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente convention.

Dá fhianú sin, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an gCoinbhinsiún seo.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente convenzione.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze overeenkomst hebben gesteld.

Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final da presente convenção.

Tämän vakuudeksi alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen.

Til bekräftelse härav har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat denna konvention.

Hecho en Bruselas, el veintiseis de julio de mil novecientos noventa y cinco, en un ejemplar único, en lenguas alemana, inglesa, danesa, española, finesa, francesa, griega, gaélica, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, cuyos textos son igualmente auténticos y que será depositado en los archivos de la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea.

Udfærdiget i Bruxelles den seksogtyvende juli nitten hundrede og femoghalvfems, i ét eksemplar på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, hvilke tekster alle har samme gyldighed, og deponeres i arkiverne i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union.

Geschehen zu Brüssel am sechsundzwanzigsten Juli neunzehnhundertfünfundneunzig in einer Urschrift in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, irischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, schwedischer und spanischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist; die Urschrift wird im Archiv des Generalsekretariats des Rates der Europäischen Union hinterlegt.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι έξι Ιουλίου χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε, σε ένα μόνο αντίτυπο, στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ιρλανδική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα, όλα δε τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά και κατατίθενται στα αρχεία της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Done at Brussels on the twenty-sixth day of July in the year one thousand nine hundred and ninety-five in a single original, in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Irish, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each text being equally authentic, such original remaining deposited in the archives of the General Secretariat of the Council of the European Union.

Fait à Bruxelles, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous ces textes faisant également foi, exemplaire qui est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an séú lá is fiche de Iúil sa bhliain míle naoi gcéad nócha a cúig, i scríbhinn bhunaidh amháin sa Bhéarla, sa Danmhairgis, san Fhionlainnis, sa Fhraincis, sa Ghaeilge, sa Ghearmáinis, sa Ghréigis, san Iodáilis, san Ollainnis, sa Phortaingéilis, sa Spáinnis agus sa tSualainnis agus comhúdarás ag na téacsanna i ngach ceann de na teangacha sin; déanfar an scríbhinn bhunaidh sin a thaisceadh i gcartlann Ardrúnaíocht Chomhairle an Aontais Eorpaigh.

Fatto a Bruxelles, addì ventisei luglio millenovecentonovantacinque, in unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, i testi di ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, esemplare depositato negli archivi del segretariato generale dell'Unione europea.

Gedaan te Brussel, de zesentwintigste juli negentienhonderd vijfennegentig, in één exemplaar, in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Ierse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek, dat wordt neergelegd in het archief van het Secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie.

Feito em Bruxelas, em vinte e seis de Julho de mil novecentos e noventa e cinco, em exemplar único, nas línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, irlandesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé todos os textos, depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho da União Europeia.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä heinäkuuta vuonna tuhatyh-deksänsataayhdeksänkymmentäviisi yhtenä ainoana kappaleena englannin, espanjan, hollannin, iirin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä kaikkien näiden tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset, ja se talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön arkistoon.

Utfärdad i Bryssel den tjugosjätte juli nittonhundranittiofem i ett enda exemplar, på danska, engelska, finska, franska, grekiska, irländska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska, varvid alla texter är lika giltiga, och deponerad i arkiven vid generalsekretariatet för Europeiska unionens råd.

Pour le gouvernement du royaume de Belgique

Voor de Regering van het Koninkrijk België

Für die Regierung des Königreichs Belgien

Image

For regeringen for Kongeriget Danmark

Image

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

Image

Για την κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας

Image

Por el Gobierno del Reino de España

Image

Pour le gouvernement de la République française

Image

Thar ceann Rialtas na hÉireann

For the Government of Ireland

Image

Per il governo della Repubblica italiana

Image

Pour le gouvernement du grand-duché de Luxembourg

Image

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Regierung der Republik Österreich

Image

Pelo Governo da República Portuguesa

Image

Suomen hallituksen puolesta

Image

På svenska regeringens vägnar

Image

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image


Top