EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32024D02348

Decizia Comisiei din 22 martie 2024 de modificare a Deciziei 2011/C 135/03 a Comisiei în ceea ce privește aplicabilitatea sa, sarcinile Grupului consultativ european pentru STI și transparența funcționării sale

C/2024/1705

JO C, C/2024/2348, 27.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2348/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2348/oj

European flag

Jurnalul Ofícial
al Uniunii Europene

RO

Seria C


C/2024/2348

27.3.2024

DECIZIA COMISIEI

din 22 martie 2024

de modificare a Deciziei 2011/C 135/03 a Comisiei în ceea ce privește aplicabilitatea sa, sarcinile Grupului consultativ european pentru STI și transparența funcționării sale

(C/2024/2348)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport (1), în special articolul 16,

întrucât:

(1)

Grupul consultativ pentru sistemele europene de transport inteligente (STI) a fost înființat prin Decizia 2011/C 135/03 a Comisiei (2). Decizia respectivă se aplică până la 27 august 2017. Întrucât Directiva 2010/40/UE nu specifică nicio limitare în timp pentru grupul consultativ, este necesar să se elimine limitarea respectivă și nu este adecvat să se specifice vreo limitare în timp.

(2)

Decizia C (2016) 3301 final a Comisiei (3) stabilește norme orizontale privind crearea și funcționarea grupurilor de experți ale Comisiei, inclusiv un model pentru deciziile de înființare a grupurilor de experți. Prin urmare, Decizia 2011/C 135/03 ar trebui să respecte Decizia C (2016) 3301 final.

(3)

Articolul 4a alineatul (1) din Directiva 2010/40/UE, astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2023/2661 a Parlamentului European și a Consiliului (4), prevede obligația Comisiei de a consulta Grupul consultativ european pentru STI și părțile interesate relevante înainte de a adopta un act de punere în aplicare de instituire a unui program de lucru. Prin urmare, este oportun să se stabilească o nouă sarcină a Grupului consultativ european pentru STI în Decizia 2011/C 135/03.

(4)

Prin urmare, este necesar să se modifice Decizia 2011/C 135/03 pentru a include această nouă sarcină, pentru a se asigura că aceasta respectă cerințele Deciziei C (2016) 3301 și pentru a elimina limitarea în timp a acesteia,

DECIDE:

Articol unic

Decizia 2011/C 135/03 se modifică după cum urmează:

(1)

Articolul 2 se modifică după cum urmează:

(a)

litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

„(c)

de a contribui la realizarea unui schimb de experiență și bune practici cu privire la implementarea și operarea STI;”;

(b)

se adaugă următoarea literă (d):

„(d)

de a asista Comisia la elaborarea programelor de lucru care urmează să fie adoptate de Comisie în conformitate cu Directiva 2010/40/UE.”.

(2)

Articolul 4 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (3) se adaugă următoarele paragrafe:

„Cererea de candidaturi se publică în Registrul grupurilor de experți și al altor entități similare ale Comisiei. Cererea de candidaturi trebuie să precizeze clar criteriile de selecție, inclusiv expertiza solicitată în ceea ce privește activitatea care urmează să fie desfășurată. Termenul minim pentru candidaturi este de patru săptămâni.

Înregistrarea în registrul de transparență este necesară pentru numirea persoanelor care reprezintă un interes comun și a organizațiilor.”;

(b)

alineatele (7) și (8) se elimină.

(3)

Articolul 5 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)   Reuniunile grupurilor de experți și ale subgrupurilor se desfășoară la sediul Comisiei sau virtual, după caz. Comisia asigură serviciile de secretariat. La reuniunile Grupului consultativ european pentru STI și ale subgrupurilor acestuia pot participa și alți funcționari ai Comisiei care sunt interesați de lucrări.”

;

(b)

se adaugă alineatul (8), cu următorul text:

„(8)   În măsura posibilului, avizele, recomandările sau rapoartele grupului se adoptă prin consens. În cazul unui vot, rezultatul votului se decide prin majoritate simplă a membrilor. Membrii care au votat împotrivă sau s-au abținut au dreptul ca la avize, recomandări sau rapoarte să se anexeze un document care să rezume argumentele pe care se întemeiază poziția lor.”

.

(4)

Se introduc următoarele articole 5a și 5b:

„Articolul 5a

Secretul profesional și gestionarea informațiilor clasificate

Membrii grupului și reprezentanții acestora, precum și experții și observatorii invitați, au obligația de a respecta secretul profesional, care, în virtutea tratatelor și a normelor de aplicare ale acestora, se aplică în cazul tuturor membrilor instituțiilor și personalului acestora, precum și normele de securitate ale Comisiei privind protecția informațiilor clasificate ale Uniunii, prevăzute în Deciziile (UE, Euratom) 2015/443 (*1) și (UE, Euratom) 2015/444 ale Comisiei (*2). Dacă aceste obligații nu sunt îndeplinite, Comisia poate lua toate măsurile adecvate.

Articolul 5b

Transparență

(1)   Grupul și subgrupurile sale trebuie să fie înscrise în Registrul grupurilor de experți ai Comisiei și al altor entități similare (denumit în continuare «Registrul grupurilor de experți»).

(2)   În ceea ce privește componența grupului și a subgrupurilor, în Registrul grupurilor de experți se publică următoarele date:

(a)

numele persoanelor fizice numite cu titlu personal;

(b)

numele persoanelor desemnate să reprezinte un interes comun; se divulgă interesul reprezentat;

(c)

denumirile organizațiilor membre; se divulgă interesul reprezentat;

(d)

numele altor entități publice;

(e)

numele observatorilor.

(3)   Toate documentele relevante, inclusiv ordinile de zi, procesele-verbale și contribuțiile participanților, se publică fie în Registrul grupurilor de experți, fie prin includerea în registru a unui link către un site web specializat care conține informațiile respective. Accesul la site-urile web specializate nu este condiționat de înregistrarea ca utilizator sau de alte restricții. În particular, ordinea de zi și alte documente de referință relevante se publică în timp util înaintea reuniunilor, iar procesele-verbale se publică fără întârziere după încheierea reuniunilor. Sunt posibile excepții de la publicare numai dacă se consideră că divulgarea unui document ar putea submina protecția unui interes public sau privat, astfel cum este definit la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 (*3).

(*1)  Decizia (UE, Euratom) 2015/443 a Comisiei din 13 martie 2015 privind securitatea în cadrul Comisiei (JO L 72, 17.3.2015, p. 41, ELI http://data.europa.eu/eli/dec/2015/443/oj)."

(*2)  Decizia 2015/444 (UE, Euratom) a Comisiei din 13 martie 2015 privind normele de securitate pentru protecția informațiilor UE clasificate (JO L 72, 17.3.2015, p. 53, ELI http://data.europa.eu/eli/dec/2015/444/oj)."

(*3)  Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (JO L 145, 31.5.2001, p. 43, ELI http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1049/oj).”."

(5)

Articolul 7 se elimină.

Adoptat la Bruxelles, 22 martie 2024.

Pentru Comisie

Adina VĂLEAN

Membră a Comisiei


(1)   JO L 207, 6.8.2010, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/40/oj.

(2)  Decizia 2011/C 135/03 a Comisiei din 4 mai 2011 privind instituirea Grupului consultativ european pentru STI (JO C 135, 5.5.2011, p. 3).

(3)  Decizia C(2016) 3301 a Comisiei din 30 mai 2016 de instituire a normelor orizontale privind crearea și funcționarea grupurilor de experți ale Comisiei.

(4)  Directiva (UE) 2023/2661 a Parlamentului European și a Consiliului din 22 noiembrie 2023 de modificare a Directivei 2010/40/UE privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport (JO L 2023/2661, 30.11.2023, p. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2661/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2348/oj

ISSN 1977-1029 (electronic edition)


Top