EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R1484

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1484 al Comisiei din 18 iulie 2023 de specificare a aspectelor tehnice ale setului de date, de stabilire a formatelor tehnice pentru transmiterea informațiilor și de specificare a modalităților și a conținutului rapoartelor de calitate privind organizarea unei anchete prin sondaj în domeniul utilizării tehnologiilor informației și comunicațiilor pentru anul de referință 2024 în temeiul Regulamentului (UE) 2019/1700 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

C/2023/4636

JO L 182, 19.7.2023, p. 100–149 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1484/oj

19.7.2023   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 182/100


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/1484 AL COMISIEI

din 18 iulie 2023

de specificare a aspectelor tehnice ale setului de date, de stabilire a formatelor tehnice pentru transmiterea informațiilor și de specificare a modalităților și a conținutului rapoartelor de calitate privind organizarea unei anchete prin sondaj în domeniul utilizării tehnologiilor informației și comunicațiilor pentru anul de referință 2024 în temeiul Regulamentului (UE) 2019/1700 al Parlamentului European și al Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2019/1700 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 octombrie 2019 de stabilire a unui cadru comun pentru statisticile europene referitoare la persoane și gospodării, bazate pe datele la nivel individual colectate din eșantioane, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 808/2004, (CE) nr. 452/2008 și (CE) nr. 1338/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1177/2003 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 577/98 al Consiliului (1), în special articolul 7 alineatul (1), articolul 8 alineatul (3) și articolul 13 alineatul (6),

întrucât:

(1)

Pentru a facilita transmiterea informațiilor de la statele membre către Comisie (Eurostat), trebuie să fie stabilite formatele tehnice care vizează conceptele și procesele, inclusiv datele și metadatele.

(2)

În scopul evaluării calității statisticilor care urmează să fie transmise pentru domeniul utilizării tehnologiilor informației și comunicațiilor, trebuie să fie specificate modalitățile detaliate privind rapoartele de calitate anuale.

(3)

Pentru a asigura punerea corectă în aplicare a anchetei prin sondaj în domeniul utilizării tehnologiilor informației și comunicațiilor, trebuie să fie specificate aspectele tehnice ale setului de date.

(4)

Pentru a permite Comisiei (Eurostat) să extragă datele prin mijloace electronice, transmiterea datelor și transmiterea raportului anual de calitate trebuie să fie efectuate prin intermediul ghișeului unic.

(5)

Pentru categoriile de caracteristici enumerate în anexă, statele membre și instituțiile Uniunii trebuie să utilizeze, după caz, clasificările statistice pentru unitățile teritoriale, educație, profesie și sectorul economic care sunt compatibile cu clasificările NUTS (2), ISCED (3), ISCO (4) și NACE (5).

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Sistemului statistic european,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiectul

Prezentul regulament precizează aspectele tehnice ale setului de date, stabilește formatele tehnice pentru transmiterea informațiilor de la statele membre către Comisie (Eurostat) și specifică modalitățile detaliate de transmitere și conținutul rapoartelor de calitate în domeniul utilizării tehnologiilor informației și comunicațiilor.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.

„perioadă de lucru pe teren” înseamnă perioada în care se realizează colectarea datelor de la respondenți;

2.

„perioadă de referință” înseamnă perioada la care se referă o anumită informație;

3.

„ghișeu unic” înseamnă spațiul comun de primire a datelor statistice transmise Comisiei (Eurostat).

Articolul 3

Descrierea variabilelor

Caracteristicile tehnice ale variabilelor, astfel cum sunt stabilite în anexă, vizează:

(a)

identificatorul variabilei;

(b)

denumirea și descrierea variabilei;

(c)

codurile și etichetele;

(d)

filtrul;

(e)

tipul de variabilă.

Articolul 4

Caracteristicile populațiilor țintă și ale unităților de observare și normele pentru respondenți

(1)   Populațiile țintă în domeniul utilizării tehnologiilor informației și comunicațiilor sunt gospodăriile private de pe teritoriul statului membru și persoanele care au reședința obișnuită, astfel cum este definită la articolul 2 punctul 11 din Regulamentul (UE) 2019/1700, pe teritoriul statului membru.

(2)   În cazul variabilelor enumerate în anexă referitoare la gospodării, informațiile sunt colectate pentru gospodăriile private care au cel puțin un membru cu vârsta cuprinsă între 16 și 74 de ani, cu reședința pe teritoriul statului membru.

(3)   În cazul variabilelor enumerate în anexă referitoare la persoane, informațiile sunt colectate pentru persoanele cu vârste cuprinse între 16 și 74 de ani care au reședința pe teritoriul statului membru.

(4)   Informațiile privind persoanele cu vârsta sub 16 de ani sau peste 74 de ani pot fi furnizate în mod voluntar.

(5)   Colectarea de date pentru domeniul utilizării tehnologiilor informației și comunicațiilor se realizează pentru un eșantion de gospodării private sau un eșantion de persoane care aparțin gospodăriilor private ca unități de observare.

Articolul 5

Perioadele și data de referință

(1)   Perioada de referință pentru colectarea statisticilor privind subiectul detaliat „Interacțiunea cu autorități publice”, stabilit în anexă, cuprinde ultimele trei trimestre ale anului 2023 și primul trimestru al anului 2024.

(2)   Perioada de referință pentru colectarea de statistici privind subiectul „Efectele utilizării” este ultima dată când activitatea a fost efectuată de respondent.

(3)   Pentru toate celelalte subiecte detaliate din cadrul subiectului 07 „Participarea la societatea informațională”, stabilit în anexă, perioada de referință este primul trimestru al anului 2024.

(4)   Data de referință este data primului interviu.

Articolul 6

Perioada de colectare a datelor

Pentru datele furnizate direct de respondenți, perioada de lucru pe teren este al doilea trimestru al anului 2024.

Articolul 7

Standarde comune pentru editarea, imputarea și estimarea datelor

(1)   În caz de informații lipsă, nevalide sau incoerente, se recurge la imputarea, modelarea sau ponderarea datelor.

(2)   Procedura aplicată datelor trebuie să păstreze variația și corelația dintre variabile. Metodele care încorporează „componente de eroare” în valorile imputate sunt preferabile celor care se limitează la imputarea unei valori prognozate.

(3)   Metodele care iau în considerare structura sau alte caracteristici ale distribuției comune a variabilelor sunt preferabile abordării marginale sau unidimensionale.

Articolul 8

Termenul și standardele de transmitere a datelor

(1)   Statele membre transmit datele finale Comisiei (Eurostat) până la data de 5 octombrie 2024.

(2)   Datele se transmit sub formă de fișiere de microdate, inclusiv ponderile corespunzătoare. Datele trebuie să fie verificate și validate în totalitate, utilizând standardul de schimb de date și metadate statistice prin ghișeul unic, înainte de transmitere. Datele respectă normele de validare în conformitate cu specificația variabilelor bazate pe codificarea și filtrele din anexă.

(3)   Statele membre furnizează metadatele Comisiei (Eurostat) în structura standard a metadatelor definită de Comisie (Eurostat) până la 5 ianuarie 2025. Ele le transmit prin intermediul ghișeului unic.

Articolul 9

Modalități detaliate și conținutul rapoartelor de calitate anuale

(1)   Statele membre transmit Comisiei (Eurostat) un raport de calitate anual pentru domeniul utilizării tehnologiilor informației și comunicațiilor.

(2)   Raportul de calitate anual respectă cele mai recente standarde ale Sistemului Statistic European (SSE) și conține date și metadate legate de calitate, precum și informații privind acuratețea și fiabilitatea anchetei. El descrie modificările conceptelor și definițiilor de bază care afectează comparabilitatea în timp și între țări. Raportul de calitate include, de asemenea, informații referitoare la conformitatea cu modelul de chestionar și la modificările aduse chestionarului care afectează comparabilitatea în timp și între țări.

(3)   Raportul de calitate anual se transmite Comisiei (Eurostat), în conformitate cu standardele tehnice stabilite de Comisie (Eurostat), până la 5 ianuarie 2025.

(4)   Raportul anual privind calitatea se transmite prin intermediul ghișeului unic.

Articolul 10

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 iulie 2023.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 261 I, 14.10.2019, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 mai 2003 privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS) (JO L 154, 21.6.2003, p. 1).

(3)  Clasificarea internațională standard a educației 2011, http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf (disponibilă în limbile engleză și franceză).

(4)  Recomandarea Comisiei din 29 octombrie 2009 privind utilizarea Clasificării internaționale standard a ocupațiilor (ISCO-08) (JO L 292, 10.11.2009, p. 31).

(5)  Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităților economice NACE Rev. 2 și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului, precum și a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice (JO L 393, 30.12.2006, p. 1).


ANEXĂ

Descrierea și formatele tehnice ale variabilelor colectate pentru fiecare subiect și subiect detaliat din domeniul utilizării tehnologiilor informației și comunicațiilor și codurile care trebuie utilizate

Subiect

Subiect detaliat

Identificatorul variabilei

Denumirea variabilei/descrierea variabilei

Coduri

Etichete/Categorii

Filtru

Tipul de variabilă

01.

Aspecte tehnice

Informații privind colectarea de date

REFYEAR

Anul anchetei

AAAA

Anul anchetei (4 cifre)

Toate gospodăriile

Tehnică

01.

Aspecte tehnice

Informații privind colectarea de date

INTDATE

Data de referință – data primului interviu

ZZ/LL/AAAA

Data de referință (10 caractere)

Toate persoanele

Tehnică

01.

Aspecte tehnice

Informații privind colectarea de date

STRATUM_ID

Strat

Nnnnnn

Identificatorul stratului căruia îi aparține persoana sau gospodăria, de la 1 la N, unde N este numărul de straturi

Toate gospodăriile

Tehnică

-1

Fără stratificare

01.

Aspecte tehnice

Informații privind colectarea de date

UPE

Unitate primară de eșantionare

Nnnnnn

Identificatorul unității primare de eșantionare căreia îi aparține persoana sau gospodăria (de la 1 la N, unde N este numărul de UPE-uri)

Toate gospodăriile, în cazul în care populația-țintă este împărțită în clustere (UPE-uri)

Tehnică

-1

Nu se aplică

01.

Aspecte tehnice

Identificare

HH_ID

Identificatorul gospodăriei

XXnnnnnn

Identificatorul unic al gospodăriei (2 litere pentru codul de țară, apoi maximum 22 de cifre)

Toate gospodăriile

Tehnică

01.

Aspecte tehnice

Identificare

IND_ID

Identificator individual

XXnnnnnn

Identificatorul unic individual (2 litere pentru codul de țară, apoi maximum 22 de cifre)

Toate persoanele

Tehnică

01.

Aspecte tehnice

Identificare

HH_REF_ID

Identificatorul gospodăriei de care aparține persoana

XXnnnnnn

Identificatorul gospodăriei de care aparține persoana (2 litere pentru codul de țară, apoi maximum 22 de cifre)

Toate persoanele

Tehnică

Necompletat

În cazul în care persoana are cel mult 15 ani, sau cel puțin 75 de ani și aparține unei gospodării care nu conține decât persoane din afara grupei de vârstă 16-74 de ani, acest câmp se lasă necompletat.

01.

Aspecte tehnice

Ponderi

HH_WGHT

Ponderea gospodăriei

Nnnn.nnnnnn

Coeficientul de extindere al gospodăriei (se utilizează un punct „.” ca separator de zecimale, urmat de maximum 6 zecimale)

Toate gospodăriile

Tehnică

01.

Aspecte tehnice

Ponderi

IND_WGHT

Pondere individuală

Nnnn.nnnnnn

Coeficientul de extindere al persoanei (se utilizează un punct „.” ca separator de zecimale, urmat de maximum 6 zecimale)

Toate persoanele

Tehnică

01.

Aspecte tehnice

Caracteristicile interviului

TIME

Durata interviului

Nnn

Durata interviului, exprimată în minute

Toate persoanele

Tehnică

Necompletat

Nu a precizat

01.

Aspecte tehnice

Caracteristicile interviului

INT_TYPE

Tipul de interviu

1

Interviu personal cu utilizarea de chestionare pe hârtie (paper assisted personal interview – PAPI)

Toate persoanele

Tehnică

2

Interviu personal asistat de calculator (computer-assisted personal interview – CAPI)

3

Interviu telefonic asistat de calculator (computer-assisted telephone interview – CATI)

4

Interviu online asistat de calculator

5

Altele

01.

Aspecte tehnice

Localizare

COUNTRY

Țara de reședință

Completat

Țara de reședință (cod SCL GEO alpha-2)

Toate persoanele

Tehnică

01.

Aspecte tehnice

Localizare

GEO_NUTS1

Regiunea de reședință

Completat

Regiunea NUTS 1 (3 caractere alfanumerice)

Toate gospodăriile

Tehnică

01.

Aspecte tehnice

Localizare

GEO_NUTS2

(facultativ)

Regiunea de reședință (facultativ)

Completat

Regiunea NUTS 2 (4 caractere alfanumerice)

Toate gospodăriile

Tehnică

Necompletat

Opțiune neinclusă

01.

Aspecte tehnice

Localizare

GEO_NUTS3

(facultativ)

Regiunea de reședință (facultativ)

Completat

Regiunea NUTS 3 (5 caractere alfanumerice - cod NUTS 3 pentru viitoarea agregare alternativă a regiunilor, nu pentru publicarea defalcărilor NUTS 3)

Toate gospodăriile

Tehnică

Necompletat

Opțiune neinclusă

01.

Aspecte tehnice

Localizare

DEG_URBA

Grad de urbanizare

1

Orașe

Toate gospodăriile

Tehnică

2

Orașe mici și suburbii

3

Zone rurale

01.

Aspecte tehnice

Localizare

GEO_DEV

Localizarea geografică

1

Regiune mai puțin dezvoltată

Toate gospodăriile

Tehnică

2

Regiune aflată în tranziție

3

Regiune mai dezvoltată

Necompletat

Neprecizată (cod pentru țările din afara UE)

02.

Caracteristicile persoanelor și gospodăriilor

Demografie

SEX

Sexul

1

Masculin

Toate persoanele

Colectată

2

Feminin

02.

Caracteristicile persoanelor și gospodăriilor

Demografie

YEARBIR

Anul nașterii

AAAA

Anul nașterii (4 cifre)

Toate persoanele

Colectată

02.

Caracteristicile persoanelor și gospodăriilor

Demografie

PASSBIR

Sărbătorirea zilei de naștere până la momentul interviului

1

Da

Toate persoanele

Colectată

2

Nu

02.

Caracteristicile persoanelor și gospodăriilor

Demografie

AGE

Vârsta, în ani împliniți

nnn

Vârsta, în ani împliniți (de la 1 la 3 cifre)

Toate persoanele

Derivată

02.

Caracteristicile persoanelor și gospodăriilor

Cetățenie și proveniența din familii de migranți

CITIZENSHIP

Țara cetățeniei principale

Completat

Țara cetățeniei principale (cod SCL GEO alpha-2)

Toate persoanele

Colectată

STLS

Apatrid

FOR

Cetățenie străină, dar țara este necunoscută

Necompletat

Nu a precizat

02.

Caracteristicile persoanelor și gospodăriilor

Cetățenie și proveniența din familii de migranți

CNTRYB

Țara nașterii

Completat

Țara de naștere (cod SCL GEO alpha-2)

Toate persoanele

Colectată

FOR

Născut în străinătate, dar țara de naștere este necunoscută

Necompletat

Nu a precizat

02.

Caracteristicile persoanelor și gospodăriilor

Componența gospodăriei

HH_POP

Mărimea gospodăriei (numărul de membri din gospodărie)

Nn

Numărul de membri din gospodărie (inclusiv copiii)

Toate gospodăriile

Colectată

Necomplet at

Nu a precizat

02.

Caracteristicile persoanelor și gospodăriilor

Componența gospodăriei

HH_POP_16_24 (facultativ)

Numărul de membri din gospodărie cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani (facultativ)

Nn

Numărul de membri din gospodărie cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani

Toate gospodăriile

Colectată

Necomplet at

Opțiune neinclusă

02.

Caracteristicile persoanelor și gospodăriilor

Componența gospodăriei

HH_POP_16_24S (facultativ)

Numărul de elevi și studenți din gospodărie cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani

(facultativ)

Nn

Numărul de elevi și studenți din gospodărie cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani

Toate gospodăriile

Colectată

Necomplet at

Opțiune neinclusă

02.

Caracteristicile persoanelor și gospodăriilor

Componența gospodăriei

HH_POP_25_64 (facultativ)

Numărul de membri din gospodărie cu vârste cuprinse între 25 și 64 de ani (facultativ)

Nn

Numărul de membri din gospodărie cu vârste cuprinse între 25 și 64 de ani

Toate gospodăriile

Colectată

Necompletat

Opțiune neinclusă

02.

Caracteristicile persoanelor și gospodăriilor

Componența gospodăriei

HH_POP_65_MAX (facultativ)

Numărul de membri din gospodărie cu vârste de minimum 65 de ani (facultativ)

Nn

Numărul de membri din gospodărie cu vârste de minimum 65 de ani

Toate gospodăriile

Colectată

Necomplet at

Opțiune neinclusă

02.

Caracteristicile persoanelor și gospodăriilor

Componența gospodăriei

HH_CHILD

Numărul de copii sub 16 ani

Nn

Numărul de copii sub 16 ani

Toate gospodăriile

Colectată

Necomplet at

Nu a precizat

02.

Caracteristicile persoanelor și gospodăriilor

Componența gospodăriei

HH_CHILD_14_15

(facultativ)

Numărul de copii cu vârste cuprinse între 14 și 15 ani (facultativ)

Nn

Numărul de copii cu vârste cuprinse între 14 și 15 ani

Toate gospodăriile

Colectată

Necomplet at

Opțiune neinclusă

02.

Caracteristicile persoanelor și gospodăriilor

Componența gospodăriei

HH_CHILD_5_13

(facultativ)

Numărul de copii cu vârste cuprinse între 5 și 13 ani (facultativ)

Nn

Numărul de copii cu vârste cuprinse între 5 și 13 ani

Toate gospodăriile

Colectată

Necompletat

Opțiune neinclusă

02.

Caracteristicile persoanelor și gospodăriilor

Componența gospodăriei

HH_CHILD_LE_4

(facultativ)

Numărul de copii cu vârste de maximum 4 ani (facultativ)

Nn

Opțiune neinclusă de maximum 4 ani

Toate gospodăriile

Colectată

Necompletat

Numărul de copii cu vârste

03.

Participarea pe piața muncii

Statutul activității principale (autodeclarat)

MAINSTAT

Statutul activității principale (autodeclarat)

1

Angajat

Toate persoanele cu vârste de minimum 16 ani

Colectată

2

Șomer

3

Pensionar

4

În incapacitate de muncă din cauza unor probleme de sănătate de lungă durată

5

Student, elev

6

Îndeplinește sarcini casnice

7

Serviciu militar sau civil obligatoriu

8

Altele

Necompletat

Nu a precizat

9

Nu se aplică

03.

Participarea pe piața muncii

Caracteristicile elementare ale locului de muncă

STAPRO

Statutul profesional la locul de muncă principal

1

Lucrător independent cu salariați

Persoane în cazul cărora MAINSTAT = 1

Colectată

2

Lucrător independent fără salariați

3

Salariat

4

Lucrător familial (neplătit)

Necompletat

Nu a precizat

9

Nu se aplică

03.

Participarea pe piața muncii

Caracteristicile elementare ale locului de muncă

NACE1D

(facultativ)

Activitatea economică a unității locale pentru locul de muncă principal (facultativ)

Completat

Codul NACE la nivel de secțiune [un caracter (de la A la U)]

Persoane în cazul cărora MAINSTAT = 1

Colectată

Necompletat

Nu a precizat

9

Nu se aplică

03.

Participarea pe piața muncii

Caracteristicile elementare ale locului de muncă

ISCO2D

Ocupația la locul de muncă principal

nn

Codul ISCO la nivel de 2 cifre

Persoane în cazul cărora MAINSTAT = 1

Colectată

Necompletat

Nu a precizat

-1

Nu se aplică

03.

Participarea pe piața muncii

Caracteristicile elementare ale locului de muncă

OCC_ICT

Specialist TIC sau specialist non-TIC

1

Specialist TIC

Persoane în cazul cărora MAINSTAT = 1

Colectată

0

Specialist non-TIC

Necompletat

Nu a precizat

9

Nu se aplică

03.

Participarea pe piața muncii

Caracteristicile elementare ale locului de muncă

OCC_MAN

Lucrător manual sau nemanual

1

Lucrător manual

Persoane în cazul cărora MAINSTAT = 1

Colectată

0

Lucrător nemanual

Necompletat

Nu a precizat

9

Nu se aplică

03.

Participarea pe piața muncii

Caracteristicile elementare ale locului de muncă

EMPST_WKT

(facultativ)

Loc de muncă principal cu normă întreagă sau cu fracțiune de normă (autodefinit) (facultativ)

1

Loc de muncă cu normă întreagă

Persoane în cazul cărora MAINSTAT = 1

Colectată

2

Loc de muncă cu fracțiune de normă

Necompletat

Nu a precizat

9

Nu se aplică

03.

Participarea pe piața muncii

Durata contractului

EMPST_CONTR (facultativ)

Permanența locului de muncă principal (facultativ)

1

Loc de muncă permanent

Persoane în cazul cărora STAPRO = 3

Colectată

2

Contract pe durată determinată

Necompletat

Nu a precizat

9

Nu se aplică

04.

Nivelul de instruire și studiile urmate

Nivelul de studii promovat

ISCEDD

Nivelul de instruire (cel mai înalt nivel de instruire absolvit)

0

Fără educație formală sau sub ISCED 1

Toate persoanele cu vârste de minimum 16 ani

Colectată

1

ISCED 1 Învățământ primar

2

ISCED 2 Învățământ secundar inferior

3

ISCED 3 Învățământ secundar superior

4

ISCED 4 Învățământ terțiar nonuniversitar

5

ISCED 5 Învățământ terțiar de scurtă durată

6

ISCED 6 Licență sau nivel echivalent

7

ISCED 7 Masterat sau nivel echivalent

8

ISCED 8 Doctorat sau nivel echivalent

Necompletat

Nu a precizat

9

Nu se aplică

04.

Nivelul de instruire și studiile urmate

Nivelul de studii promovat

ISCED

Nivelul de instruire agregat

0

Cel mult nivelul învățământului secundar inferior (ISCEDD = 0, 1 sau 2)

Toate persoanele cu vârste de minimum 16 ani

Derivată

3

Învățământ secundar superior și învățământul postliceal neterțiar (ISCEDD = 3 sau 4)

5

Învățământ terțiar (ISCEDD = 5, 6, 7 sau 8)

Necomplet at

Nu a precizat

9

Nu se aplică

05.

Starea de sănătate și dizabilitatea, accesul la asistență medicală, disponibilitatea și utilizarea asistenței medicale și factorii determinanți ai sănătății

Elemente ale Modulului minim european privind sănătatea

GALI

Limitarea activității din cauza unor probleme de sănătate

1

Grav limitată

Toate persoanele cu vârste de minimum 16 ani

Colectată

2

Limitată, dar nu grav

3

Activitatea nu este deloc limitată

Necompletat

Nu a precizat

9

Nu se aplică

06.

Venit, consum și elemente de avere, inclusiv datorii

Venitul total lunar al gospodăriei

HH_IQ5

Venitul lunar curent net mediu total

1

Grupa de venit lunar net curent pe adult echivalent scăzut

Toate gospodăriile

Colectată

2

Grupa de venit lunar net curent pe adult echivalent scăzut spre mediu

3

Grupa de venit lunar net curent pe adult echivalent mediu

4

Grupa de venit lunar net curent pe adult echivalent mediu spre ridicat

5

Grupa de venit lunar net curent pe adult echivalent ridicat

Necomplet at

Nu a precizat

07.

Participarea la societatea informațională

Accesul la TIC

IACC

Accesul gospodăriei la internet la domiciliu (prin orice dispozitiv)

1

Da

Toate gospodăriile

Colectată

0

Nu

8

Nu știu

Necompletat

Nu a precizat

07.

Participarea la societatea informațională

Utilizarea și frecvența utilizării TIC

IU

Utilizarea cea mai recentă a internetului, în orice loc, prin orice dispozitiv care permite conectarea

1

În ultimele 3 luni

Toate persoanele

Colectată

2

Cu cel puțin 3 luni și cel mult un an în urmă

3

Cu peste 1 an în urmă

4

Nu a utilizat niciodată

Necomplet at

Nu a precizat

07.

Participarea la societatea informațională

Utilizarea și frecvența utilizării TIC

IFUS

Frecvența medie de utilizare a internetului în ultimele 3 luni

1

De mai multe ori pe zi

Persoane în cazul cărora IU = 1

Colectată

2

O dată pe zi sau aproape zilnic

3

Cel puțin o dată pe săptămână (dar nu zilnic)

4

Mai puțin de o dată pe săptămână

9

Nu se aplică

Necompletat

Nu a precizat

07.

Participarea la societatea informațională

Activități pe internet

IUEM

Utilizarea internetului în ultimele 3 luni în scop personal pentru trimiterea și primirea de mesaje electronice

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IU = 1

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Activități pe internet

IUPH1

Utilizarea internetului în ultimele 3 luni în scop personal pentru apeluri (inclusiv apeluri video) prin intermediul internetului

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IU = 1

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Activități pe internet

IUSNET

Utilizarea internetului în ultimele 3 luni în scop personal pentru a se conecta la mijloace de comunicare socială (crearea unui profil de utilizator, postarea de mesaje sau alte contribuții)

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IU = 1

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Activități pe internet

IUCHAT1

Utilizarea internetului în ultimele 3 luni în scop personal pentru a transmite mesaje instantanee (schimb de mesaje)

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IU = 1

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Activități pe internet

IUIF

Utilizarea internetului în ultimele 3 luni în scop personal pentru a găsi informații despre produse sau servicii

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IU = 1

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Activități pe internet

IUNW1

Utilizarea internetului în ultimele 3 luni în scop personal pentru a citi online site-uri de știri, ziare sau reviste

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IU = 1

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Activități pe internet

IUPOL2

Utilizarea internetului în ultimele 3 luni în scop personal pentru exprimarea de opinii privind aspecte civice sau politice pe site-uri web sau pe platforme de comunicare socială

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IU = 1

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Activități pe internet

IUVOTE

Utilizarea internetului în ultimele 3 luni în scop personal pentru a lua parte la consultări online sau pentru a vota cu scopul de a defini aspecte civice sau politice (de exemplu, planificare urbanistică, semnarea unei petiții)

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IU = 1

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Activități pe internet

IUMUSS1

Utilizarea internetului în ultimele 3 luni în scop personal pentru a asculta muzică (de exemplu, radio pe internet, muzică difuzată prin streaming) sau pentru a descărca muzică

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IU = 1

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Activități pe internet

IUSTV

Utilizarea internetului în ultimele 3 luni în scop personal pentru a viziona online emisiuni de televiziune (difuzate în direct sau înregistrate) de la difuzori de emisiuni TV [cum ar fi (exemple naționale)]

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IU = 1

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Activități pe internet

IUVOD

Utilizarea internetului în ultimele 3 luni în scop personal pentru a viziona servicii de streaming comercial

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IU = 1

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Activități pe internet

IUVSS

Utilizarea internetului în ultimele 3 luni în scop personal pentru a viziona materiale video difuzate de furnizori de servicii de partajare

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IU = 1

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Activități pe internet

IUPDG

Utilizarea internetului în ultimele 3 luni în scop personal pentru a juca sau a descărca jocuri

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IU = 1

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Activități pe internet

IUPCAST

(facultativ)

Utilizarea internetului în ultimele 3 luni în scop personal pentru a audia podcasturi sau a descărca podcasturi

(facultativ)

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IU = 1

Colectată

0

Nebifat

Necompletat

Opțiune neinclusă

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Activități pe internet

IHIF

Utilizarea internetului în ultimele 3 luni în scop personal pentru căutarea de informații legate de sănătate (despre aspecte precum accidentări, boli, nutriție, ameliorarea sănătății)

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IU = 1

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Activități pe internet

IUMAPP

Utilizarea internetului în ultimele 3 luni în scop personal pentru a programa o consultație la medic prin intermediul unui site web sau al unei aplicații (de exemplu, pe site-ul unui spital, al unui centru de asistență medicală, al unui fizioterapeut sau al unui psihoterapeut)

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IU = 1

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Activități pe internet

IUAPR

Utilizarea internetului în ultimele 3 luni în scop personal pentru accesarea online a evidențelor medicale personale

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IU = 1

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Activități pe internet

IUOHC

Utilizarea internetului în ultimele 3 luni în scop personal pentru a utiliza alte servicii medicale prin intermediul unui site web sau al unei aplicații în locul unei consultații la spital sau la cabinetul unui medic (de exemplu, obținerea unei rețete sau a unei consultații online)

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IU = 1

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Activități pe internet

IUSELL

Utilizarea internetului în ultimele 3 luni în scop personal pentru a vinde bunuri sau servicii prin intermediul unui site web sau al unei aplicații

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IU = 1

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Activități pe internet

IUBK

Utilizarea internetului în ultimele 3 luni în scop personal pentru operațiuni bancare pe internet (inclusiv servicii bancare prin telefonul mobil)

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IU = 1

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Activități pe internet

IUOLC

Utilizarea internetului în ultimele 3 luni pentru desfășurarea de activități de învățare în scop educațional, profesional sau personal, prin urmarea unui curs online

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IU = 1

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Activități pe internet

IUOLM

Utilizarea internetului în ultimele 3 luni pentru desfășurarea de activități de învățare în scop educațional, profesional sau personal prin utilizarea altui material online decât un curs online complet (de exemplu, tutoriale video, webinare, manuale electronice, aplicații sau platforme educaționale)

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IU = 1

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Activități pe internet

IUOCIS1

Utilizarea internetului în ultimele 3 luni pentru desfășurarea de activități de învățare în scop educațional, profesional sau personal, prin comunicarea cu cadrele didactice sau cu elevii prin intermediul instrumentelor de comunicare audio sau video online

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IU = 1

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Activități pe internet

IUOFE

Activități de învățare la care respondentul a participat în ultimele 3 luni în cadrul educației formale (de exemplu, școală sau universitate)

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IUOLC = 1 sau IUOLM = 1 sau IUOCIS1 = 1

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Activități pe internet

IUOW

Activități de învățare la care respondentul a participat în ultimele 3 luni în scop profesional/legat de muncă

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IUOLC = 1 sau IUOLM = 1 sau IUOCIS1 = 1

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Activități pe internet

IUOPP

Activități de învățare la care respondentul a participat în ultimele 3 luni în scop personal

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IUOLC = 1 sau IUOLM = 1 sau IUOCIS1 = 1

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Activități pe internet

IUACRG

A deschis un cont sau s-a înregistrat pe o aplicație sau un serviciu gratuit (cum ar fi abonament/cont pentru platforme de comunicare socială, aplicații pentru achiziționarea de bilete de transport, streaming muzical, jocuri)

1

Da

Persoane în cazul cărora IU = 1

Colectată

0

Nu

9

Nu a precizat

07.

Participarea la societatea informațională

Activități pe internet

IUACDL

A șters sau a încercat să șteargă (sau să închidă) contul propriu din cadrul unei aplicații sau al unui serviciu gratuit (cum ar fi platformele de comunicare socială, aplicațiile pentru achiziționarea de bilete de transport, streaming-ul muzical, jocurile) în ultimele 3 luni

1

Da

Persoane în cazul cărora IUACRG = 1

Colectată

0

Nu

9

Nu a precizat

07.

Participarea la societatea informațională

Activități pe internet

IUACDLP

Probleme întâlnite atunci când a încercat ștergerea contului propriu în cadrul unei aplicații sau al unui serviciu gratuit (cum ar fi dificultatea de a găsi o modalitate de ștergere a contului, petrecerea unei perioade disproporționate de timp pentru a face acest lucru, probleme tehnice, condiții inacceptabile de retragere, imposibilitatea de a șterge contul) în ultimele 3 luni

1

Da

Persoane în cazul cărora IUACRG = 1 și IUACDL = 1

Colectată

0

Nu

9

Nu a precizat

07.

Participarea la societatea informațională

Interacțiunea cu autorități publice

IGOVIP

Activități efectuate în ultimele 12 luni în scop personal prin intermediul unui site web sau al unei aplicații a autorităților publice sau a serviciilor publice, care constau în accesarea de către respondent a unor informații care îl/o privesc și care sunt stocate de autoritățile publice sau de serviciile publice [cum ar fi (exemple naționale)]

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IU = 1 sau IU = 2

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Interacțiunea cu autorități publice

IGOVIDB

Activități efectuate prin intermediul unui site web sau al unei aplicații a autorităților publice sau a serviciilor publice în scop personal în ultimele 12 luni, care constau în accesarea de către respondent a unor informații din bazele de date sau registrele publice (cum ar fi informații despre disponibilitatea cărților în biblioteci publice, registre cadastrale, registre ale întreprinderilor)

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IU = 1 sau IU = 2

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Interacțiunea cu autorități publice

IGOV12IF

Activități efectuate în scop personal în ultimele 12 luni prin intermediul unui site web sau al unei aplicații a autorităților publice sau a serviciilor publice, care constau în obținerea de către respondent a unor informații (de exemplu, referitoare la servicii, prestații, drepturi, legi, program de lucru)

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IU = 1 sau IU = 2

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Interacțiunea cu autorități publice

IGOVIX

Respondentul nu a accesat în scop personal în ultimele 12 luni nicio evidență personală sau bază de date și nu a obținut nicio informație prin intermediul unui site web sau al unei aplicații a autorităților publice sau a serviciilor publice

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IU = 1 sau IU = 2

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Interacțiunea cu autorități publice

IGOV12FM

Descărcarea/imprimarea în scop personal în ultimele 12 luni a unor formulare oficiale de către respondent de pe un site web sau o aplicație a autorităților publice sau a serviciilor publice

1

Da

Persoane în cazul cărora IU = 1 sau IU = 2

Colectată

0

Nu

Necompletat

Nu a precizat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Interacțiunea cu autorități publice

IGOVAPR

Efectuarea unei programări sau a unei rezervări în scop personal în ultimele 12 luni de către respondent prin intermediul unui site web sau al unei aplicații a autorităților publice sau a serviciilor publice (cum ar fi rezervarea unei cărți într-o bibliotecă publică, programarea unei întrevederi cu un funcționar public sau a unei consultații cu un furnizor de servicii medicale din sistemul medical de stat)

1

Da

Persoane în cazul cărora IU = 1 sau IU = 2

Colectată

0

Nu

Necompletat

Nu a precizat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Interacțiunea cu autorități publice

IGOVPOST

(facultativ)

Respondentul a primit orice fel de comunicări sau documente oficiale trimise de autoritățile publice prin intermediul contului respondentului deschis pe un site web sau o aplicație (numele serviciului, dacă este cazul în țara respectivă) a autorităților sau serviciilor publice [cum ar fi notificări privind amenzi sau facturi, scrisori; citații în instanță, documente judiciare (exemple naționale)] în scop personal în ultimele 12 luni? Utilizarea mesajelor sau a notificărilor de informare prin e-mail sau SMS referitoare la disponibilitatea unui document ar trebui să fie exclusă. (facultativ)

1

Da

Persoane în cazul cărora IU = 1 sau IU = 2

Colectată

0

Nu

Necompletat

Opțiune neinclusă sau Nu a precizat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Interacțiunea cu autorități publice

IGOVTAX2

Completarea, editarea, revizuirea sau aprobarea propriei declarații fiscale a respondentului prin intermediul unui site web sau al unei aplicații, în scop personal, în ultimele 12 luni

1

Da

Persoane în cazul cărora IU = 1 sau IU = 2

Colectată

0

Nu

Necompletat

Nu a precizat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Interacțiunea cu autorități publice

IGOVODC

Activități efectuate în scop personal în ultimele 12 luni prin intermediul unui site web sau al unei aplicații a autorităților publice, care constau în solicitarea de către respondent a unor documente sau certificate oficiale [cum ar fi diplome de absolvire, certificate de naștere, de căsătorie, de divorț, de deces, de rezidență, evidențe polițienești sau cazier judiciar (exemple naționale)]

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IU = 1 sau IU = 2

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Interacțiunea cu autorități publice

IGOVBE

Activități efectuate în scop personal în ultimele 12 luni prin intermediul unui site web sau al unei aplicații a autorităților publice, care constau în solicitarea de către respondent a unor prestații sau drepturi [cum ar fi pensii, indemnizații de șomaj, alocații pentru copii, înscrierea la școală, la universitate (exemple naționale)]

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IU = 1 sau IU = 2

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Interacțiunea cu autorități publice

IGOVRCC

Activități efectuate în scop personal în ultimele 12 luni prin intermediul unui site web sau al unei aplicații a autorităților publice, care constau în transmiterea de către respondent a altor cereri sau reclamații [cum ar fi raportarea unui furt către poliție, depunerea unei plângeri în instanță, solicitarea de asistență juridică, inițierea unei proceduri de acțiune civilă în fața unei instanțe (exemple naționale)]

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IU = 1 sau IU = 2

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Interacțiunea cu autorități publice

IRGOVNN

Motivele nesolicitării vreunui document oficial sau ale netransmiterii vreunei cereri prin intermediul unui site web sau al unei aplicații a unei autorități publice sau a unui serviciu public în ultimele 12 luni – respondentul nu a avut nevoie să solicite niciun document sau să transmită vreo cerere

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IGOVODC = 0 și IGOVBE = 0 și IGOVRCC = 0

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Interacțiunea cu autorități publice

IRGOVLS

Motivele nesolicitării vreunui document oficial sau ale netransmiterii vreunei cereri prin intermediul unui site web sau al unei aplicații a unei autorități publice sau a unui serviciu public în ultimele 12 luni – lipsa abilităților sau a cunoștințelor (cum ar fi, respondentul nu a știut cum să utilizeze site-ul web sau aplicația sau a fost prea complicat să le utilizeze)

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IGOVODC = 0 și IGOVBE = 0 și IGOVRCC = 0

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Interacțiunea cu autorități publice

IRGOVSEC

Motivele nesolicitării vreunui document oficial sau ale netransmiterii vreunei cereri prin intermediul unui site web sau al unei aplicații a unei autorități publice sau a unui serviciu public în ultimele 12 luni – temeri referitoare la securitatea datelor personale sau reticențe privind efectuarea de plăți online (fraudă cu cărți de credit)

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IGOVODC = 0 și IGOVBE = 0 și IGOVRCC = 0

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Interacțiunea cu autorități publice

IRGOVEID

(facultativ)

Motivele nesolicitării vreunui document oficial sau ale netransmiterii vreunei cereri prin intermediul unui site web sau al unei aplicații a unei autorități publice sau a unui serviciu public în ultimele 12 luni - lipsa semnăturii electronice, a identificării electronice activate (eID) sau a oricărui alt instrument necesar pentru utilizarea eID (cerut pentru utilizarea serviciilor) [exemple naționale] (facultativ)

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IGOVODC = 0 și IGOVBE = 0 și IGOVRCC = 0

Colectată

0

Nebifat

Necompletat

Opțiune neinclusă

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Interacțiunea cu autorități publice

IRGOVOP

Motivele nesolicitării vreunui document oficial sau ale netransmiterii vreunei cereri prin intermediul unui site web sau al unei aplicații a unei autorități publice sau a unui serviciu public în ultimele 12 luni – solicitarea sau transmiterea au fost efectuate de o altă persoană în numele respondentului (de exemplu, un consultant, un consilier, o rudă)

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IGOVODC = 0 și IGOVBE = 0 și IGOVRCC = 0

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Interacțiunea cu autorități publice

IRGOVNAP

(facultativ)

Motivele nesolicitării vreunui document oficial sau ale netransmiterii vreunei cereri prin intermediul unui site web sau al unei aplicații a unei autorități publice sau a unui serviciu public în ultimele 12 luni – nu a fost disponibil niciun astfel de serviciu online (facultativ)

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IGOVODC = 0 și IGOVBE = 0 și IGOVRCC = 0

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Interacțiunea cu autorități publice

IRGOVOTH

Motivele nesolicitării vreunui document oficial sau ale netransmiterii vreunei cereri prin intermediul unui site web sau al unei aplicații a unei autorități publice sau a unui serviciu public în ultimele 12 luni – alt motiv

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IGOVODC = 0 și IGOVBE = 0 și IGOVRCC = 0

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Interacțiunea cu autorități publice

IGOVANYS

Respondentul a interacționat cu autoritățile publice

9

DACĂ IU<> 1 și IU<> 2 ATUNCI 9

Persoane în cazul cărora IU = 1 sau IU = 2

Derivată

1

ALTFEL DACĂ IGOVIP = 1 sau IGOVIDB = 1 sau IGOV12IF = 1 sau IGOV12FM = 1 sau IGOVAPR = 1 sau IGOVPOST = 1 sau IGOVTAX2 = 1 sau IGOVODC = 1 sau IGOVBE = 1 sau IGOVRCC = 1 ATUNCI 1

0

ALTFEL 0

07.

Participarea la societatea informațională

Interacțiunea cu autorități publice

IIGOVDU

Probleme legate de utilizarea unui site web sau a unei aplicații ale autorităților publice sau ale serviciilor publice în ultimele 12 luni – site-ul web sau aplicația au fost dificil de utilizat (de exemplu, nu erau simplu de utilizat, formularea textelor nu era clară, procedura de urmat nu era bine explicată)

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IGOVANYS = 1

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Interacțiunea cu autorități publice

IIGOVTP

Probleme legate de utilizarea unui site web sau a unei aplicații a autorităților publice sau a serviciilor publice în ultimele 12 luni – s-au întâmpinat probleme tehnice la momentul utilizării site-ului web sau a aplicației (de exemplu, încărcarea fost prea lentă, site-ul web s-a blocat la momentul încărcării)

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IGOVANYS = 1

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Interacțiunea cu autorități publice

IIGOVEID

(facultativ)

Probleme legate de utilizarea unui site web sau a unei aplicații a autorităților publice sau a serviciilor publice în ultimele 12 luni – s-au întâmpinat probleme la utilizarea semnăturii electronice sau a identificării electronice (eID) (facultativ)

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IGOVANYS = 1

Colectată

0

Nebifat

Necomplet at

Opțiune neinclusă

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Interacțiunea cu autorități publice

IIGOVPAY

(facultativ)

Probleme întâmpinate la utilizarea unui site web sau a unei aplicații a autorităților publice sau a serviciilor publice în ultimele 12 luni – respondentul nu a fost în măsură să plătească prin intermediul site-ului web sau al aplicației (de exemplu, din cauza lipsei accesului la metodele de plată necesare) (facultativ)

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IGOVANYS = 1

Colectată

0

Nebifat

Necomplet at

Opțiune neinclusă

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Interacțiunea cu autorități publice

IIGOVMOB

Probleme întâmpinate la utilizarea unui site web sau a unei aplicații a autorităților publice sau a serviciilor publice în ultimele 12 luni – respondentul nu a fost în măsură să acceseze serviciul prin telefonul inteligent sau prin tabletă (de exemplu, versiunea telefonului inteligent sau a tabletei era incompatibilă sau indisponibilitatea unor aplicații)

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IGOVANYS = 1

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Interacțiunea cu autorități publice

IIGOVOTH

Probleme legate de utilizarea unui site web sau a unei aplicații a autorităților publice sau a serviciilor publice în ultimele 12 luni – altă problemă

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IGOVANYS = 1

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Interacțiunea cu autorități publice

IIGOVX

Respondentul nu a întâmpinat nicio problemă la momentul utilizării unui site web sau a unei aplicații a autorităților publice sau a serviciilor publice în ultimele 12 luni

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IGOVANYS = 1

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Comerț electronic

IBUY

Cea mai recentă achiziție sau comandă de mărfuri sau servicii prin intermediul internetului în scop personal

1

În ultimele 3 luni

Persoane în cazul cărora IU = 1 sau IU = 2

Colectată

2

Cu cel puțin 3 luni și cel mult un an în urmă

3

Cu peste 1 an în urmă

4

Nu a cumpărat sau comandat niciodată prin internet

Necomplet at

Nu a precizat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Comerț electronic

BCLOT1

Utilizarea internetului pentru a cumpăra îmbrăcăminte (inclusiv îmbrăcăminte sport), încălțăminte sau accesorii (precum genți, bijuterii) de la întreprinderi sau persoane fizice (inclusiv produse deja utilizate) prin intermediul unui site web sau al unei aplicații, pentru uz personal, în ultimele 3 luni

1

Bifat

Persoane în cazul cărora

IBUY = 1

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Comerț electronic

BSPG

Utilizarea internetului pentru a cumpăra articole sportive (exceptând îmbrăcămintea sport) de la întreprinderi sau persoane fizice (inclusiv produse deja utilizate) prin intermediul unui site web sau al unei aplicații, pentru uz personal, în ultimele 3 luni

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IBUY = 1

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Comerț electronic

BCG

Utilizarea internetului pentru a cumpăra jucării sau obiecte de îngrijire a copilului (cum ar fi scutece, biberoane, cărucioare pentru copii) de la întreprinderi sau persoane fizice (inclusiv produse deja utilizate) prin intermediul unui site web sau al unei aplicații, pentru uz personal, în ultimele 3 luni

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IBUY = 1

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Comerț electronic

BFURN1

Utilizarea internetului pentru a cumpăra mobilă, accesorii pentru casă (cum ar fi covoare sau perdele) sau produse pentru grădinărit (cum ar fi instrumente, plante) de la întreprinderi sau persoane fizice (inclusiv produse deja utilizate) prin intermediul unui site web sau al unei aplicații, pentru uz personal, în ultimele 3 luni

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IBUY = 1

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Comerț electronic

BMUFL

Utilizarea internetului pentru a cumpăra muzică pe CD-uri, viniluri etc. și/sau filme sau seriale pe suport DVD, Blu-ray etc. de la întreprinderi sau persoane fizice (inclusiv produse deja utilizate) prin intermediul unui site web sau al unei aplicații, pentru uz personal, în ultimele 3 luni

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IBUY = 1

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Comerț electronic

BBOOKNLG

Utilizarea internetului pentru a cumpăra cărți, reviste sau ziare tipărite de la întreprinderi sau persoane fizice (inclusiv produse deja utilizate) prin intermediul unui site web sau al unei aplicații, pentru uz personal, în ultimele 3 luni

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IBUY = 1

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Comerț electronic

BHARD1

Utilizarea internetului pentru a cumpăra computere, tablete, telefoane mobile sau accesorii de la întreprinderi sau persoane fizice (inclusiv produse deja utilizate) prin intermediul unui site web sau al unei aplicații, pentru uz personal, în ultimele 3 luni

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IBUY = 1

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Comerț electronic

BEEQU1

Utilizarea internetului pentru a achiziționa produse electronice de larg consum (cum ar fi televizoarele, sisteme stereo, camerele de filmat, difuzoarele audio longitudinale sau difuzoarele audio inteligente, asistenții virtuali) sau produse electrocasnice (cum ar fi mașinile de spălat) de la întreprinderi sau persoane fizice (inclusiv produse deja utilizate) prin intermediul unui site web sau al unei aplicații, pentru uz personal, în ultimele 3 luni

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IBUY = 1

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Comerț electronic

BMED1

Utilizarea internetului pentru a cumpăra medicamente sau suplimente alimentare, cum ar fi vitaminele (cu excepția reînnoirii online a rețetelor), de la întreprinderi sau persoane fizice (inclusiv produse deja utilizate), prin intermediul unui site web sau al unei aplicații, pentru uz personal, în ultimele 3 luni

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IBUY = 1

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Comerț electronic

BFDR

Utilizarea internetului pentru a comanda livrări de la restaurante, lanțuri de alimentație rapidă, servicii de alimentație publică tip catering, de la întreprinderi sau persoane fizice, prin intermediul unui site web sau al unei aplicații, pentru uz personal, în ultimele 3 luni

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IBUY = 1

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Comerț electronic

BFDS

Utilizarea internetului pentru a cumpăra produse alimentare sau băuturi de la magazine sau de la furnizori de cutii de produse pentru prepararea meselor, de la întreprinderi sau persoane fizice, prin intermediul unui site web sau al unei aplicații, pentru uz personal, în ultimele 3 luni

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IBUY = 1

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Comerț electronic

BCBW

Utilizarea internetului pentru a cumpăra produse cosmetice, produse de înfrumusețare sau de îngrijire, de la întreprinderi sau persoane fizice (inclusiv produse deja utilizate) prin intermediul unui site web sau al unei aplicații, pentru uz personal, în ultimele 3 luni

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IBUY = 1

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Comerț electronic

BCPH

Utilizarea internetului pentru a cumpăra produse de curățenie sau de igienă personală (cum ar fi periuțe de dinți, batiste, detergenți de rufe, lavete), de la întreprinderi sau persoane fizice (inclusiv produse deja utilizate), prin intermediul unui site web sau al unei aplicații, pentru uz personal, în ultimele 3 luni

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IBUY = 1

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Comerț electronic

BBMC

Utilizarea internetului pentru a cumpăra biciclete, mopede, automobile sau alte vehicule sau piese de schimb pentru acestea, de la întreprinderi sau persoane fizice (inclusiv produse deja utilizate), prin intermediul unui site web sau al unei aplicații, pentru uz personal, în ultimele 3 luni

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IBUY = 1

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Comerț electronic

BOPG

Utilizarea internetului pentru a cumpăra alte mărfuri fizice, de la întreprinderi sau persoane fizice (inclusiv produse deja utilizate) prin intermediul unui site web sau al unei aplicații, pentru uz personal, în ultimele 3 luni

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IBUY = 1

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Comerț electronic

BSIMC

Utilizarea internetului pentru a cumpăra abonamente la internet sau conexiuni de telefonie mobilă, prin intermediul unui site web sau al unei aplicații, pentru uz personal, în ultimele 3 luni

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IBUY = 1

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Comerț electronic

BSUTIL

Utilizarea internetului pentru a cumpăra abonamente de electricitate, apă sau încălzire, eliminarea deșeurilor sau alte servicii similare, prin intermediul unui site web sau al unei aplicații, pentru uz personal, în ultimele 3 luni

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IBUY = 1

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Comerț electronic

BTPS_E

Utilizarea internetului pentru a achiziționa servicii de transport de la întreprinderi, cum ar fi un bilet de autobuz, de tren sau de avion sau o cursă de taxi, prin intermediul unui site web sau al unei aplicații, pentru uz personal, în ultimele 3 luni

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IBUY = 1

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Comerț electronic

BRA_E

Utilizarea internetului pentru a închiria spațiu de cazare de la întreprinderi precum hoteluri sau agenții de turism, prin intermediul unui site web sau al unei aplicații, pentru uz personal, în ultimele 3 luni

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IBUY = 1

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Comerț electronic

BTICK2

Utilizarea internetului pentru a cumpăra bilete la evenimente (cum ar fi cinema, concerte, evenimente sportive, târguri), prin intermediul unui site web sau al unei aplicații, pentru uz personal, în ultimele 3 luni

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IBUY = 1

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Comerț electronic

BBOOK2

Utilizarea internetului pentru a cumpăra cărți electronice sau cărți audio de descărcat (inclusiv actualizări) prin intermediul unui site web sau al unei aplicații, pentru uz personal, în ultimele 3 luni

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IBUY = 1

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Comerț electronic

BSOFT2

Utilizarea internetului pentru a cumpăra software de descărcat (inclusiv actualizări) prin intermediul unui site web sau al unei aplicații, pentru uz personal, în ultimele 3 luni

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IBUY = 1

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Comerț electronic

BGAMES2

Utilizarea internetului pentru a cumpăra jocuri de descărcat (inclusiv actualizări) sau articole virtuale în jocuri prin intermediul unui site web sau al unei aplicații, pentru uz personal, în ultimele 3 luni

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IBUY = 1

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Comerț electronic

BMUSS2

Utilizarea internetului pentru a dispune de un abonament plătit (inclusiv abonamentele existente și noi) la un serviciu de streaming muzical pentru uz personal în ultimele 3 luni

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IBUY = 1

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Comerț electronic

BFLMS2

Utilizarea internetului pentru a dispune de un abonament plătit (inclusiv abonamentele existente și noi) la servicii de streaming de filme, seriale sau evenimente sportive, pentru uz personal, în ultimele 3 luni

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IBUY = 1

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Comerț electronic

BBOOKNLS2

Utilizarea internetului pentru a dispune de un abonament plătit (inclusiv abonamentele existente și noi) la site-uri de știri online, ziare online (ziare electronice) sau reviste online prin intermediul unui site web sau al unei aplicații, pentru uz personal, în ultimele 3 luni

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IBUY = 1

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Comerț electronic

BGAMSS

Utilizarea internetului pentru a dispune de un abonament plătit (inclusiv abonamentele existente și noi) la servicii de streaming de jocuri, pentru uz personal, în ultimele 3 luni

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IBUY = 1

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Comerț electronic

BHLFTS2

Utilizarea internetului pentru a dispune de un abonament plătit (inclusiv abonamentele existente și noi) la aplicații legate de sănătate sau fitness, pentru uz personal, în ultimele 3 luni

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IBUY = 1

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Comerț electronic

BAPP2

Utilizarea internetului pentru a dispune de un abonament plătit (inclusiv abonamentele existente și noi) la alte aplicații (de exemplu aplicațiile legate de învățarea de limbi străine, călătorii, vreme), pentru uz personal, în ultimele 3 luni

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IBUY = 1

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Comerț electronic

BOTS (facultativ)

Utilizarea internetului pentru a achiziționa orice alte servicii (exceptând serviciile financiare și de asigurări) prin intermediul unui site web sau al unei aplicații, pentru uz personal, în ultimele 3 luni (facultativ)

1

Da

Persoane în cazul cărora IBUY = 1

Colectată

0

Nu

Necompletat

Opțiunea nu este inclusă sau Nu a precizat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Comerț electronic

BFIN_IN1

Utilizarea internetului pentru a cumpăra polițe de asigurare, inclusiv asigurări de călătorie, inclusiv ca pachet împreună cu, de exemplu, un bilet de avion, prin intermediul unui site web sau al unei aplicații, în scopuri personale, în ultimele 3 luni

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IU = 1

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Comerț electronic

BFIN_CR1

Utilizarea internetului pentru a obține un împrumut, un credit ipotecar sau pentru a facilita obținerea unui credit de la bănci sau de la alți furnizori financiari, prin intermediul unui site web sau al unei aplicații, pentru uz personal, în ultimele 3 luni

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IU = 1

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Comerț electronic

BFIN_SH1

Utilizarea internetului pentru a cumpăra sau vinde acțiuni, obligațiuni, unități în fonduri sau alte active financiare, prin intermediul unui site web sau al unei aplicații, în scopuri personale, în ultimele 3 luni

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IU = 1

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Conexiune la internet de oriunde

IOT_DEM2

Utilizarea în scopuri personale a termostatelor (inteligente), a contoarelor de utilități, a luminilor, a unor dispozitive de extensie conectate la internet sau a altor sisteme conectate la internet pentru gestionarea energiei la domiciliul respondentului, în ultimele 3 luni

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IU = 1

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Conexiune la internet de oriunde

IOT_DSEC2

Utilizarea în scopuri personale a sistemelor de alarmă la domiciliu, a detectoarelor de fum, a camerelor de securitate, a sistemelor de blocare a ușilor conectate la internet sau a altor sisteme de siguranță conectate la internet pentru locuința respondentului, în ultimele 3 luni

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IU = 1

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Conexiune la internet de oriunde

IOT_DHA2

Utilizarea în scopuri personale, în ultimele 3 luni, a aparatelor electrocasnice conectate la internet precum aspiratoare robot, frigidere, cuptoare, mașini de cafea, uneltele de grădinărit sau de irigare

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IU = 1

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Conexiune la internet de oriunde

IOT_DVA2

Utilizarea unui asistent virtual sub forma unui difuzor audio inteligent sau a unei aplicații, în scopuri personale, în ultimele 3 luni

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IU = 1

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Conexiune la internet de oriunde

IOT_DX2

Respondentul nu a utilizat în scopuri personale niciunul dintre dispozitivele conectate la internet pentru sisteme de gestionare a energiei, de siguranță, aparatele electrocasnice sau asistenții virtuali, în ultimele 3 luni

1

Bifat

Persoane în cazul cărora (IOT_DEM2 = necompletat sau IOT_DEM2 = 0) și (IOT_DSEC2 = necompletat sau IOT_DSEC2 = 0) și (IOT_DHA2 = necompletat sau IOT_DHA2 = 0) și (IOT_DVA2 = necompletat sau IOT_DVA2 = 0)

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Conexiune la internet de oriunde

IOT_BDK2

Motivele neutilizării în scopuri personale a vreunuia dintre dispozitivele conectate la internet pentru sisteme de gestionare a energiei, de siguranță, aparatele electrocasnice sau asistenții virtuali în ultimele 3 luni – respondentul nu a știut că există astfel de dispozitive sau sisteme

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IOT_DX2 = 1

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Conexiune la internet de oriunde

IOT_BNN2

Motivele neutilizării în scopuri personale a vreunuia dintre dispozitivele conectate la internet pentru sisteme de gestionare a energiei, de siguranță, aparatele electrocasnice sau asistenții virtuali în ultimele 3 luni – respondentul nu a avut nevoie să utilizeze dispozitivele sau sistemele conectate respective

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IOT_BDK2 = 0

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Conexiune la internet de oriunde

IOT_BCST2

Motivele neutilizării în scopuri personale a vreunuia dintre dispozitivele conectate la internet pentru sisteme de gestionare a energiei, de siguranță, aparatele electrocasnice sau asistenții virtuali în ultimele 3 luni – costul prea ridicat

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IOT_BDK2 = 0

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Conexiune la internet de oriunde

IOT_BLC2

Motivele neutilizării în scopuri personale a vreunuia dintre dispozitivele conectate la internet pentru sisteme de gestionare a energiei, de siguranță, aparatele electrocasnice sau asistenții virtuali în ultimele 3 luni – incompatibilitatea cu alte dispozitive sau sisteme

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IOT_BDK2 = 0

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Conexiune la internet de oriunde

IOT_BLSK2

Motivele neutilizării în scopuri personale a vreunuia dintre dispozitivele conectate la internet pentru sisteme de gestionare a energiei, de siguranță, aparatele electrocasnice sau asistenții virtuali în ultimele 3 luni – lipsa competențelor necesare pentru utilizarea dispozitivelor sau sistemelor respective

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IOT_BDK2 = 0

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Conexiune la internet de oriunde

IOT_BCPP2

Motivele neutilizării în scopuri personale a vreunuia dintre dispozitivele conectate la internet pentru sisteme de gestionare a energiei, de siguranță, aparatele electrocasnice sau asistenții virtuali în ultimele 3 luni – temerile respondentului privind confidențialitatea și protecția datelor referitoare la dispozitivele sau sistemele respective

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IOT_BDK2 = 0

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Conexiune la internet de oriunde

IOT_BCSC2

Motivele neutilizării în scopuri personale a vreunuia dintre dispozitivele conectate la internet pentru sisteme de gestionare a energiei, de siguranță, aparatele electrocasnice sau asistenții virtuali în ultimele 3 luni – temerile respondentului privind securitatea (de exemplu, teama că dispozitivul sau sistemul va fi atacat de hackeri)

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IOT_BDK2 = 0

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Conexiune la internet de oriunde

IOT_BCSH2

Motivele neutilizării în scopuri personale a vreunuia dintre dispozitivele conectate la internet pentru sisteme de gestionare a energiei, de siguranță, aparatele electrocasnice sau asistenții virtuali în ultimele 3 luni – temerile respondentului privind siguranța sau sănătatea (de exemplu, teama că utilizarea dispozitivului sau sistemului ar putea provoca un accident sau ar putea cauza vătămări sau probleme de sănătate)

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IOT_BDK2 = 0

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Conexiune la internet de oriunde

IOT_BOTH2

Motivele neutilizării în scopuri personale a vreunuia dintre dispozitivele conectate la internet pentru sisteme de gestionare a energiei, de siguranță, aparatele electrocasnice sau asistenții virtuali în ultimele 3 luni – alte motive

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IOT_BDK2 = 0

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Conexiune la internet de oriunde

IOT_IUTV2

Utilizarea internetului pe un televizor conectat la internet din locuința respondentului, în scop personal, în ultimele 3 luni

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IU = 1

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Conexiune la internet de oriunde

IOT_IUGC2

Utilizarea internetului pe o consolă de jocuri conectată la internet din locuința respondentului, în scop personal, în ultimele 3 luni

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IU = 1

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Conexiune la internet de oriunde

IOT_IUHA2

Utilizarea internetului pe un sistem audio la domiciliu sau pe un difuzor audio inteligent conectat la internet în locuința respondentului, în scop personal, în ultimele 3 luni

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IU = 1

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Conexiune la internet de oriunde

IOT_DCS2

Utilizarea în scopuri personale a ceasurilor inteligente conectate la internet, benzilor de fitness, ochelarilor sau căștilor conectate la internet, sistemelor de urmărire din motive de siguranță, accesoriilor conectate la internet, hainelor sau încălțămintei conectate la internet, în ultimele 3 luni

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IU = 1

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Conexiune la internet de oriunde

IOT_DHE2

Utilizarea în scopuri personale a dispozitivelor conectate la internet pentru monitorizarea tensiunii arteriale, a glicemiei, a greutății corporale (precum cântare inteligente) sau a altor dispozitive pentru sănătate și asistență medicală conectate la internet, în ultimele 3 luni

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IU = 1

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Conexiune la internet de oriunde

IOT_DTOY2

Utilizarea în scop personal a jucăriilor conectate la internet (inclusiv pentru copii sau adulți), cum ar fi jucăriile robotice, dronele sau păpușile robot, în ultimele 3 luni

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IU = 1

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Conexiune la internet de oriunde

IOT_DCAR2

Utilizarea în scop personal a unei mașini care are o conexiune internet fără fir integrată, în ultimele 3 luni

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IU = 1

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Conexiune la internet de oriunde

IOT_USE2

Respondentul a utilizat internetul obiectelor în ultimele 3 luni

9

DACĂ IU = necompletat sau IU<> 1 ATUNCI 9

Persoane în cazul cărora IU = 1

Derivată

1

ELSE IF IOT_DEM2 = 1 sau

IOT_DSEC2 = 1 sau IOT_DHA2 = 1 sau IOT_DVA2 = 1 sau IOT_IUTV2 = 1 sau IOT_IUGC2 = 1 sau IOT_IUHA2 = 1 sau IOT_DCS2 = 1 sau IOT_DHE2 = 1 sau IOT_DTOY2 = 1 sau IOT_DCAR2 = 1 THEN 1

0

ALTFEL 0

07.

Participarea la societatea informațională

Conexiune la internet de oriunde

IOT_PSEC2

Probleme întâmpinate în legătură cu dispozitivele sau sistemele interconectate menționate – probleme de securitate sau de confidențialitate (de exemplu, dispozitivul sau sistemul a fost atacat de hackeri, dispozitivele sau sistemele respective au generat probleme legate de protecția informațiilor referitoare la respondent și familia acestuia/acesteia), în ultimele 3 luni

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IOT_USE2 = 1

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Conexiune la internet de oriunde

IOT_PSHE2

Probleme întâmpinate în legătură cu dispozitivele sau sistemele conectate la internet menționate – probleme de siguranță sau de sănătate (de exemplu, utilizarea dispozitivului sau sistemului a provocat un accident sau a cauzat vătămări sau probleme de sănătate), în ultimele 3 luni

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IOT_USE2 = 1

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Conexiune la internet de oriunde

IOT_PDU2

Probleme întâmpinate în legătură cu dispozitivele sau sistemele interconectate menționate – dificultăți în utilizarea dispozitivului (cum ar fi instalarea, conectarea, cuplarea dispozitivelor) în ultimele 3 luni

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IOT_USE2 = 1

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Conexiune la internet de oriunde

IOT_POTH2

Probleme întâmpinate în legătură cu dispozitivele sau sistemele interconectate menționate – alte probleme (cum ar fi probleme de conectare, probleme de asistență) în ultimele 3 luni

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IOT_USE2 = 1

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Conexiune la internet de oriunde

IOT_PX2

Respondentul nu a întâmpinat nicio problemă cu dispozitivele sau sistemele conectate la internet menționate, în ultimele 3 luni

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IOT_USE2 = 1

Colectată

0

Nebifat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Efectele utilizării

ECO_DMOB

Ce a făcut respondentul cu telefonul său mobil sau telefonul său inteligent pe care l-a înlocuit sau pe care nu îl mai utilizează (cu excepția dispozitivelor furnizate de angajatori)

1

Se află încă la domiciliul respondentului, dar în prezent nu este utilizat

Persoane în cazul cărora IU = 1

Colectată

2

A fost vândut de respondent sau oferit unei alte persoane

3

A fost depus la un centru de colectare/reciclare a deșeurilor electronice (inclusiv în cazul în care a fost lăsat comerciantului în vederea eliminării)

4

A fost aruncat, dar nu prin depunerea la un centru de colectare/reciclare a deșeurilor electronice

5

Respondentul nu a deținut niciodată un astfel de telefon sau încă îl utilizează

6

Altele

Necomplet at

Nu a precizat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Efectele utilizării

ECO_DLT

Ce a făcut respondentul cu laptopul sau tableta pe care le-a înlocuit sau pe care nu le mai utilizează (cu excepția dispozitivelor furnizate de angajatori)

1

Se află încă la domiciliul respondentului, dar în prezent nu este utilizat

Persoane în cazul cărora IU = 1

Colectată

2

A fost vândut de respondent sau oferit unei alte persoane

3

A fost depus la un centru de colectare/reciclare a deșeurilor electronice (inclusiv în cazul în care a fost lăsat comerciantului în vederea eliminării)

4

A fost aruncat, dar nu prin depunerea la un centru de colectare/reciclare a deșeurilor electronice

5

Respondentul nu a deținut niciodată un astfel de dispozitiv sau încă îl utilizează

6

Altele

Necomplet at

Nu a precizat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Efectele utilizării

ECO_DPC

Ce a făcut respondentul cu calculatorul tip desktop pe care l-a înlocuit sau pe care nu îl mai utilizează (cu excepția dispozitivelor furnizate de angajatori)

1

Se află încă la domiciliul respondentului, dar în prezent nu este utilizat

Persoane în cazul cărora IU = 1

Colectată

2

A fost vândut de respondent sau oferit unei alte persoane

3

A fost depus la un centru de colectare/reciclare a deșeurilor electronice (inclusiv în cazul în care a fost lăsat comerciantului în vederea eliminării)

4

A fost aruncat, dar nu prin depunerea la un centru de colectare/reciclare a deșeurilor electronice

5

Respondentul nu a deținut niciodată un astfel de dispozitiv sau încă îl utilizează

6

Altele

Necomplet at

Nu a precizat

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Efectele utilizării

ECO_PP

(facultativ)

Caracteristici considerate importante de către respondent atunci când acesta/aceasta a achiziționat ultima oară un telefon mobil sau un telefon inteligent, o tabletă, un laptop sau un calculator tip desktop – prețul (facultativ)

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IU = 1

Colectată

0

Nebifat

Necompletat

Opțiune neinclusă

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Efectele utilizării

ECO_BDS

(facultativ)

Caracteristici considerate importante de către respondent atunci când acesta/aceasta a achiziționat ultima oară un telefon mobil sau un telefon inteligent, o tabletă, un laptop sau un calculator tip desktop – marca, modelul sau dimensiunea

(facultativ)

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IU = 1

Colectată

0

Nebifat

Necompletat

Opțiune neinclusă

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Efectele utilizării

ECO_PHD

(facultativ)

Caracteristici considerate importante de către respondent atunci când acesta/aceasta a achiziționat ultima oară un telefon mobil sau un telefon inteligent, o tabletă, un laptop sau un calculator tip desktop – caracteristicile hardware (de exemplu memorie, viteza procesorului, camera, placa grafică) (facultativ)

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IU = 1

Colectată

0

Nebifat

Necomplet at

Opțiune neinclusă

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Efectele utilizării

ECO_PECD

(facultativ)

Caracteristici considerate importante de către respondent atunci când acesta/aceasta a achiziționat ultima oară un telefon mobil sau un telefon inteligent, o tabletă, un laptop sau un calculator tip desktop - proiectarea ecologică a dispozitivului (de exemplu, modelele durabile, care pot fi actualizate și reparate și care necesită mai puține materiale); utilizarea pentru ambalaj a unor materiale care respectă mediul (facultativ)

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IU = 1

Colectată

0

Nebifat

Necomplet at

Opțiune neinclusă

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Efectele utilizării

ECO_PEG

(facultativ)

Caracteristici considerate importante de către respondent atunci când acesta/aceasta a achiziționat ultima oară un telefon mobil sau un telefon inteligent, o tabletă, un laptop sau un calculator tip desktop – posibilitatea de a prelungi durata de funcționare a dispozitivului prin achiziționarea unei garanții suplimentare (facultativ)

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IU = 1

Colectată

0

Nebifat

Necomplet at

Opțiune neinclusă

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Efectele utilizării

ECO_PEE

(facultativ)

Caracteristici considerate importante de către respondent atunci când acesta/aceasta a achiziționat ultima oară un telefon mobil sau un telefon inteligent, o tabletă, un laptop sau un calculator tip desktop – eficiența energetică a dispozitivului (facultativ)

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IU = 1

Colectată

0

Nebifat

Necomplet at

Opțiune neinclusă

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Efectele utilizării

ECO_PTBS

(facultativ)

Caracteristici considerate importante de către respondent atunci când acesta/aceasta a achiziționat ultima oară un telefon mobil sau un telefon inteligent, o tabletă, un laptop sau un calculator tip desktop – existența unui sistem de returnare oferit de fabricant sau de comerciant (și anume, fabricantul sau comerciantul preia, în mod gratuit, dispozitivul uzat sau oferă reduceri de preț clientului care dorește să achiziționeze un alt dispozitiv) (facultativ)

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IU = 1

Colectată

0

Nebifat

Necomplet at

Opțiune neinclusă

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Efectele utilizării

ECO_PX

(facultativ)

Caracteristici considerate importante de către respondent atunci când acesta/aceasta a achiziționat ultima oară un telefon mobil sau un telefon inteligent, o tabletă, un laptop sau un calculator tip desktop – respondentul nu a avut în vedere niciuna dintre caracteristicile menționate (facultativ)

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IU = 1

Colectată

0

Nebifat

Necomplet at

Opțiune neinclusă

9

Nu se aplică

07.

Participarea la societatea informațională

Efectele utilizării

ECO_PBX

(facultativ)

Caracteristici considerate importante de către respondent atunci când acesta/aceasta a achiziționat ultima oară un telefon mobil sau un telefon inteligent, o tabletă, un laptop sau un calculator tip desktop – respondentul nu a achiziționat niciodată vreunul dintre aceste dispozitive

(facultativ)

1

Bifat

Persoane în cazul cărora IU = 1

Colectată

0

Nebifat

Necomplet at

Opțiune neinclusă

9

Nu se aplică


Top