EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D2865

Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/2865 a Comisiei din 20 decembrie 2023 de înființare a consorțiului pentru o infrastructură europeană de cercetare INFRAFRONTIER (INFRAFRONTIER ERIC) [notificată cu numărul C(2023) 8865]

C/2023/8865

JO L, 2023/2865, 21.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2865/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2865/oj

European flag

Jurnalul Ofícial
al Uniunii Europene

RO

Seria L


2023/2865

21.12.2023

DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/2865 A COMISIEI

din 20 decembrie 2023

de înființare a consorțiului pentru o infrastructură europeană de cercetare INFRAFRONTIER (INFRAFRONTIER ERIC)

[notificată cu numărul C(2023) 8865]

(Numai textele în limbile cehă, finlandeză, franceză, germană, greacă și suedeză sunt autentice)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 723/2009 al Consiliului din 25 iunie 2009 privind cadrul juridic comunitar aplicabil unui consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC) (1), în special articolul 6 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1)

Cehia, Germania, Grecia, Franța, Finlanda și Suedia au prezentat Comisiei o cerere în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 723/2009 pentru înființarea INFRAFRONTIER ERIC (denumită în continuare „cererea”).

(2)

Solicitanții au convenit ca Germania să fie statul membru-gazdă al INFRAFRONTIER ERIC.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 723/2009 a fost încorporat în Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) prin Decizia nr. 72/2015 a Comitetului mixt al SEE (2).

(4)

În temeiul articolului 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 723/2009, Comisia a evaluat cererea și a concluzionat că aceasta îndeplinește cerințele stipulate în regulamentul respectiv. În cursul evaluării, Comisia a obținut opiniile unor experți independenți în domeniul cercetării funcției genetice în domeniul sănătății și al bolilor, precum și al generării, fenotipizării, arhivării și distribuirii sistemelor de modele in vivo/in vitro și a datelor conexe.

(5)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 20 din Regulamentul (CE) nr. 723/2009,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Se înființează consorțiul pentru o infrastructură europeană de cercetare INFRAFRONTIER (INFRAFRONTIER ERIC).

(2)   Elementele esențiale ale statutului INFRAFRONTIER ERIC, astfel cum se menționează la articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 723/2009, sunt prevăzute în anexă.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Republicii Cehe, Republicii Federale Germania, Republicii Elene, Republicii Franceze, Republicii Finlanda și Regatului Suediei.

Adoptată la Bruxelles, 20 decembrie 2023.

Pentru Comisie

Iliana IVANOVA

Membră a Comisiei


(1)   JO L 206, 8.8.2009, p. 1 (astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 1261/2013 al Consiliului, JO L 326, 6.12.2013, p. 1).

(2)  Decizia nr. 72/2015 a Comitetului mixt al SEE din 20 martie 2015 de modificare a Protocolului 31 la Acordul privind SEE, privind cooperarea în domenii specifice în afara celor patru libertăți [2016/755] (JO L 129, 19.5.2016, p. 85).


ANEXĂ

ELEMENTELE ESENȚIALE ALE STATUTULUI INFRAFRONTIER ERIC

1.   Forma juridică și denumirea

(Articolul 1 din statutul INFRAFRONTIER ERIC)

Se instituie un consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare. Acest consorțiu are forma juridică a unui consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC), constituit în temeiul dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 723/2009, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 1261/2013 (denumit în continuare „Regulamentul ERIC”) și este denumit „INFRAFRONTIER ERIC”.

2.   Sediul statutar și localizare

(Articolul 2 din statutul INFRAFRONTIER ERIC)

Sediul statutar al INFRAFRONTIER ERIC este situat la München, Germania, denumit în continuare „statul membru-gazdă”.

3.   Sarcini și activități

(Articolul 3 din statutul INFRAFRONTIER ERIC)

(1)

Sarcina principală a INFRAFRONTIER ERIC este de a înființa și de a exploata o infrastructură de cercetare distribuită, cu numele „INFRAFRONTIER Research Infrastructure”, denumită în continuare „INFRAFRONTIER RI”. INFRAFRONTIER RI este infrastructura europeană de cercetare pentru generarea, fenotipizarea, arhivarea și distribuirea sistemelor de modele in vivo/in vitro și a datelor conexe. INFRAFRONTIER ERIC coordonează funcționarea INFRAFRONTIER RI distribuită.

(2)

INFRAFRONTIER ERIC coordonează accesul la servicii și resurse pentru cercetarea funcției genetice în domeniul sănătății și al bolilor, utilizând sisteme de modele in vivo/in vitro și date conexe. INFRAFRONTIER ERIC promovează cercetarea, formarea și aplicarea în toate domeniile generării, fenotipizării, arhivării și distribuției modelelor de boli.

(3)

În acest scop, INFRAFRONTIER ERIC:

(a)

coordonează accesul la resursele și serviciile furnizate de membrii și observatorii INFRAFRONTIER ERIC sau de orice noduri naționale care au încheiat un acord obligatoriu din punct de vedere juridic cu INFRAFRONTIER ERIC pentru a contribui la resursele și serviciile INFRAFRONTIER RI;

(b)

instituie și implementează proceduri de acces la resursele și serviciile INFRAFRONTIER RI care sunt conforme cu standardele europene respective;

(c)

stabilește și adoptă standarde de calitate și proceduri standard de operare pentru generarea, fenotipizarea, arhivarea, distribuirea și gestionarea datelor sistemelor de modele in vivo/in vitro și a datelor conexe;

(d)

promovează și coordonează dezvoltarea de noi tehnologii pentru generarea, fenotipizarea, arhivarea, distribuirea și gestionarea datelor sistemelor de modele in vivo/in vitro și a datelor conexe pentru a îmbunătăți valoarea științifică a resurselor și serviciilor INFRAFRONTIER RI;

(e)

servește drept punct de contact pentru părțile interesate de la nivel național și internațional din cadrul INFRAFRONTIER RI;

(f)

promovează și face publice resursele și serviciile INFRAFRONTIER RI și discută aspectele de reglementare și de politică ale generării, fenotipizării, arhivării, distribuirii și gestionării datelor sistemelor de modele in vivo/in vitro și ale datelor conexe;

(g)

mobilizează resurse din surse naționale și internaționale pentru a facilita activitățile INFRAFRONTIER RI;

(h)

consultă și consiliază organizațiile naționale și internaționale care își desfășoară activitatea în domeniul generării, fenotipizării, arhivării și distribuției sistemelor de modele in vivo/in vitro;

(i)

pune la dispoziție gratuit informații privind activitățile INFRAFRONTIER ERIC și INFRAFRONTIER RI și

(j)

întreprinde orice alte activități necesare pentru îndeplinirea sarcinilor INFRAFRONTIER ERIC.

(4)

INFRAFRONTIER ERIC își îndeplinește sarcina principală exclusiv și direct, fără scop lucrativ, și acționează altruistic și în principal pe o bază neeconomică. Fără a aduce atingere normelor aplicabile ajutoarelor de stat, INFRAFRONTIER ERIC poate desfășura activități economice limitate, cu condiția ca acestea să fie strâns legate de sarcina sa principală și să nu pună în pericol realizarea acesteia.

4.   Durata și procedura de lichidare

(Articolul 4 din statutul INFRAFRONTIER ERIC)

(1)

INFRAFRONTIER ERIC se înființează pe o perioadă nedeterminată.

(2)

Dizolvarea INFRAFRONTIER ERIC este decisă de adunarea membrilor prin vot unanim. În cazul în care adunarea membrilor decide să lichideze INFRAFRONTIER ERIC, aceasta declanșează procedura de lichidare prin vot cu majoritate simplă.

(3)

Comisia Europeană este notificată fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la adoptarea deciziei de lichidare a INFRAFRONTIER ERIC.

(4)

La dizolvarea INFRAFRONTIER ERIC sau în cazul în care scopurile fiscale privilegiate descrise în prezentul statut nu se mai aplică, activele INFRAFRONTIER ERIC care depășesc contribuțiile în numerar și valoarea reală a contribuțiilor în natură vor fi transferate către o altă entitate juridică publică sau către o altă societate privilegiată fiscal sau către o altă entitate juridică care urmărește obiective similare cu cele ale INFRAFRONTIER ERIC pentru promovarea științei și cercetării.

(5)

În cazul lichidării, INFRAFRONTIER ERIC se asigură, pe cât posibil, că datele deținute de INFRAFRONTIER ERIC sunt depozitate în condiții de siguranță, astfel încât aceste date să rămână accesibile și utilizabile în conformitate cu articolul 6 din prezentul statut, precum și în conformitate cu politica în materie de date și/sau politica privind accesul, după caz.

(6)

Comisia Europeană este notificată în termen de 10 (zece) zile calendaristice cu privire la încheierea lichidării. INFRAFRONTIER ERIC își încetează existența la data publicării de către Comisia Europeană a anunțului corespunzător în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

5.   Regimul de răspundere și asigurare

(Articolul 5 din statutul INFRAFRONTIER ERIC)

(1)

INFRAFRONTIER ERIC răspunde pentru datoriile sale.

(2)

Membrii nu răspund solidar pentru datoriile INFRAFRONTIER ERIC.

(3)

Răspunderea financiară a membrilor față de datoriile INFRAFRONTIER ERIC se limitează la contribuția lor anuală, calculată în conformitate cu principiile financiare definite la articolul 25 alineatul (2) din statut și cu metoda de calcul definită în anexa 2 la prezentul statut.

(4)

INFRAFRONTIER ERIC ia măsurile adecvate pentru acoperirea riscurilor specifice creării și funcționării INFRAFRONTIER ERIC.

6.   Politica privind accesul utilizatorilor

(Articolul 6 din statutul INFRAFRONTIER ERIC)

(1)

Principiul director pentru furnizarea de resurse și servicii este accesul liber.

(2)

Accesul va fi acordat în conformitate cu politica de acces a INFRAFRONTIER ERIC. Se respectă condițiile stabilite de furnizorii de eșantioane și de date pentru INFRAFRONTIER ERIC și principiile europene recunoscute pentru accesul la infrastructurile de cercetare. Nicio dispoziție din prezentul statut nu trebuie înțeleasă ca urmărind restricționarea dreptului proprietarilor resurselor INFRAFRONTIER de a decide cu privire la furnizarea accesului la eșantioane sau date.

(3)

INFRAFRONTIER ERIC caută să asigure faptul că sursa de eșantioane și date este recunoscută în mod corespunzător și solicită ca o astfel de atribuire să fie menținută în utilizarea ulterioară a eșantioanelor și a datelor.

7.   Politica în materie de evaluare științifică

(Articolul 7 din statutul INFRAFRONTIER ERIC)

(1)

Evaluarea strategică periodică a INFRAFRONTIER ERIC, inclusiv aspectele științifice și etice, este sarcina unui comitet extern independent ad-hoc.

(2)

Adunarea membrilor inițiază astfel de evaluări cel puțin o dată la cinci ani. Adunarea membrilor numește membrii acestui comitet extern independent și, dacă este cazul, dă instrucțiuni specifice. Detaliile privind nominalizarea și funcționarea vor fi specificate în Regulamentul de procedură.

(3)

Membrii comitetului extern independent acționează cu titlu personal.

8.   Politica de diseminare

(Articolul 8 din statutul INFRAFRONTIER ERIC)

(1)

INFRAFRONTIER ERIC promovează utilizarea INFRAFRONTIER RI în cercetare și educație.

(2)

INFRAFRONTIER ERIC promovează cercetarea de calitate și sprijină o cultură a bunelor practici prin activități de diseminare.

(3)

În general, INFRAFRONTIER ERIC încurajează cercetătorii să își facă publice rezultatele cercetărilor și solicită utilizatorilor resurselor și serviciilor INFRAFRONTIER RI să pună la dispoziție rezultatele prin intermediul INFRAFRONTIER ERIC.

(4)

INFRAFRONTIER ERIC identifică diversele grupuri-țintă și utilizează mai multe canale pentru a atinge audiența-țintă, precum site-urile de internet, buletinele informative, atelierele, prezența la conferințe și articolele în reviste și în cotidiene.

9.   Politica privind drepturile de proprietate intelectuală

(Articolul 9 din statutul INFRAFRONTIER ERIC)

(1)

În concordanță cu obiectivele prezentului statut, sintagma „proprietate intelectuală” se va defini conform articolului 2 din Convenția de instituire a Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale, semnată la 14 iulie 1967.

(2)

Drepturile de proprietate intelectuală asupra rezultatelor create de angajații INFRAFRONTIER ERIC aparțin INFRAFRONTIER ERIC și sunt gestionate de Consiliul de administrație.

(3)

Utilizarea și colectarea datelor INFRAFRONTIER ERIC face obiectul legislației europene și naționale privind protecția datelor.

(4)

Drepturile de proprietate intelectuală generate de utilizatori ca urmare a accesului la resursele INFRAFRONTIER ERIC se negociază, în vederea unei utilizări echitabile atât de către utilizator, cât și de către INFRAFRONTIER ERIC și/sau nodul național în cauză, ținând seama de contribuțiile lor respective.

(5)

O politică privind drepturile de proprietate intelectuală se adoptă în conformitate cu articolul 20 alineatul (11) litera (i) din prezentul statut și conține reglementări suplimentare privind drepturile de proprietate intelectuală.

10.   Politica privind ocuparea forței de muncă

(Articolul 10 din statutul INFRAFRONTIER ERIC)

(1)

INFRAFRONTIER ERIC respectă transparența și egalitatea de șanse și nu va trata în mod discriminatoriu nicio persoană pentru motive de rasă, de origine etnică, de sex, de credință, de handicap, de orientare sexuală sau pentru orice alt motiv considerat discriminatoriu în temeiul dreptului Uniunii Europene.

(2)

Recrutarea personalului este pe deplin deschisă și internațională.

11.   Politica privind achizițiile

(Articolul 11 din statutul INFRAFRONTIER ERIC)

(1)

INFRAFRONTIER ERIC tratează candidații și ofertanții din cadrul unei proceduri de achiziții publice într-un mod echitabil și nediscriminatoriu, indiferent dacă sunt sau nu stabiliți în Uniune.

(2)

Politica în materie de achiziții publice a INFRAFRONTIER ERIC respectă principiile transparenței, nediscriminării și concurenței.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2865/oj

ISSN 1977-0782 (electronic edition)


Top