EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023D2608

Decizia (UE) 2023/2608 a Consiliului din 9 noiembrie 2023 privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului de asociere în configurația de Comerț și în cadrul Consiliului de asociere, instituite prin Acordul de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte, în ceea ce privește evaluarea pozitivă acordată punerii în aplicare a etapelor 1 și 2 prevăzute în anexa XXI-A la Acordul de asociere și accesul pe piață legat de aceasta

ST/14010/2023/INIT

JO L, 2023/2608, 20.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2608/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2608/oj

European flag

Jurnalul Ofícial
al Uniunii Europene

RO

Seria L


2023/2608

20.11.2023

DECIZIA (UE) 2023/2608 A CONSILIULUI

din 9 noiembrie 2023

privind poziția care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului de asociere în configurația de Comerț și în cadrul Consiliului de asociere, instituite prin Acordul de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte, în ceea ce privește evaluarea pozitivă acordată punerii în aplicare a etapelor 1 și 2 prevăzute în anexa XXI-A la Acordul de asociere și accesul pe piață legat de aceasta

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 207 alineatul (4) primul paragraf, coroborat cu articolul 218 alineatul (9),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Acordul de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte (1) (denumit în continuare „acordul”) a fost încheiat de Uniune prin Decizia (UE) 2017/1247 a Consiliului (2) și a intrat în vigoare la 1 septembrie 2017.

(2)

În temeiul articolului 153 alineatul (2) din acord, apropierea legislativă de acquis-ul Uniunii în domeniul achizițiilor publice se realizează conform etapelor consecutive stabilite în calendarul din anexa XXI-A la acord. Punerea în aplicare a fiecărei etape urmează să fie evaluată de Comitetul de asociere instituit prin articolul 464 alineatul (1) din acord, reunit în configurația sa de Comerț în temeiul articolului 465 alineatul (4) din acord (denumit în continuare „Comitetul de asociere în configurația de Comerț”) și, în urma unei evaluări pozitive acordate de Comitetul de asociere în configurația de Comerț, legată de acordarea reciprocă a accesului pe piață, în conformitate cu anexa XXI-A la acord.

(3)

În temeiul articolului 153 alineatul (3) din acord, Comitetul de asociere în configurația de Comerț procedează la evaluarea următoarei etape numai după ce măsurile pentru punerea în aplicare a etapei anterioare au fost îndeplinite și aprobate în conformitate cu modalitățile stabilite la articolul 153 alineatul (2) din acord.

(4)

În temeiul articolului 475 alineatul (5) din acord, Consiliul de asociere instituit prin articolul 461 din acord urmează să convină cu privire la trecerea la o nouă etapă a deschiderii reciproce a piețelor în urma evaluării pozitive din partea Comitetului de asociere în configurația de Comerț în ceea ce privește punerea în aplicare a fiecărei etape, astfel cum se prevede în anexa XXI-A la acord.

(5)

Comitetul de asociere în configurația de Comerț urmează să adopte două decizii în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din regulamentul de procedură al Comitetului de asociere al subcomitetelor, adoptat prin Decizia nr. 1/2014 a Consiliului de asociere UE-Ucraina (3), prin prezentarea unei evaluări pozitive a apropierii legislației ucrainene de dreptul Uniunii în ceea ce privește punerea în aplicare a etapei 1 și, respectiv, a etapei 2, astfel cum se prevede în anexa XXI-A la acord.

(6)

După adoptarea deciziilor Comitetului de asociere în configurația de Comerț, Consiliul de asociere urmează să adopte două decizii în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din regulamentul de procedură al Consiliului de asociere, adoptat prin Decizia nr. 1/2014 a Consiliului de asociere UE-Ucraina, cu privire la acordarea unui acces reciproc și suplimentar pe piață, care este legată de punerea în aplicare a etapei 1 și, respectiv, a etapei 2, astfel cum figurează în anexa XXI-A la acord.

(7)

Ca urmare a celor patru decizii care urmează să fie adoptate, Uniunea și Ucraina ar trebui să acorde acces reciproc pe piață pentru achizițiile de produse efectuate de autoritățile publice centrale și de autoritățile centrale, regionale și locale și de organismele de drept public.

(8)

Este oportun să se stabilească poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul Comitetului de asociere în configurația de Comerț, precum și în cadrul Consiliului de asociere, în ceea ce privește evaluarea pozitivă acordată punerii în aplicare a etapelor 1 și 2 prevăzute în anexa XXI-A la acord și accesul pe piață legat de aceasta, întrucât deciziile avute în vedere vor fi obligatorii pentru Uniune,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul Comitetului de asociere în configurația de Comerț în ceea ce privește evaluarea pozitivă acordată punerii în aplicare a etapelor 1 și 2, astfel cum sunt prevăzute în anexa XXI-A la acord, se bazează pe respectivele proiecte de decizii ale Comitetului de asociere în configurația de Comerț prevăzute în addendumurile I și II la prezenta decizie.

Articolul 2

Poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul Consiliului de asociere în ceea ce privește acordarea unui acces reciproc și suplimentar pe piață legată de punerea în aplicare a etapei 1 și a etapei 2, astfel cum sunt prevăzute în anexa XXI-A la acord, se bazează pe proiectele de decizii respective ale Consiliului de asociere prevăzute în addendumurile III și IV la prezenta decizie.

Articolul 3

După adoptare, deciziile Comitetului de asociere în configurația de Comerț menționate la articolul 1 și deciziile Consiliului de asociere menționate la articolul 2 se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 9 noiembrie 2023.

Pentru Consiliu

Președintele

N. CALVIÑO SANTAMARÍA


(1)   JO L 161, 29.5.2014, p. 3.

(2)  Decizia (UE) 2017/1247 a Consiliului din 11 iulie 2017 privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte, cu excepția dispozițiilor referitoare la tratamentul aplicat resortisanților țărilor terțe care lucrează cu forme legale pe teritoriul celeilalte părți (JO L 181, 12.7.2017, p. 1).

(3)  Decizia nr. 1/2014 a Consiliului de asociere UE-Ucraina din 15 decembrie 2014 de adoptare a propriului regulament de procedură și a celui al Comitetului de asociere și al subcomitetelor (JO L 157, 23.6.2015, p. 99).


ADDENDUMUL I

PROIECT

DECIZIA nr. …/2023 A COMITETULUI DE ASOCIERE UE-UCRAINA ÎN CONFIGURAȚIA DE COMERȚ

din …

privind evaluarea pozitivă acordată punerii în aplicare a etapei 1 astfel cum este prevăzută în anexa XXI-A la capitolul 8 din Acordul de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte

COMITETUL DE ASOCIERE ÎN CONFIGURAȚIA DE COMERȚ,

având în vedere Acordul de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte (1), în special articolul 153,

întrucât:

(1)

Acordul de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte (denumit în continuare „acordul”) a fost semnat la 27 iunie 2014 și a intrat în vigoare la 1 septembrie 2017.

(2)

Preambulul la acord recunoaște angajamentul Ucrainei de a-și apropia progresiv legislația sa de cea a Uniunii, în conformitate cu orientările stabilite în acord, și de a o pune în aplicare în mod eficient, contribuind astfel la integrarea economică treptată și la aprofundarea asocierii politice dintre Ucraina și Uniune.

(3)

În conformitate cu articolul 154 din acord, părțile convin că deschiderea efectivă și reciprocă a piețelor lor respective în domeniul achizițiilor publice urmează să se realizeze treptat și simultan.

(4)

În temeiul articolului 153 alineatele (1) și (2) din acord, Ucraina se asigură că legislația sa actuală și viitoare în domeniul achizițiilor publice devine în mod progresiv compatibilă cu acquis-ul Uniunii în domeniul achizițiilor publice. O astfel de apropiere legislativă se realizează în etape consecutive, astfel cum se prevede în calendarul din anexa XXI-A (Calendarul indicativ pentru reforma instituțională, apropierea legislativă și accesul pe piață) la capitolul 8 din acord (denumită în continuare „anexa XXI-A”).

(5)

În conformitate cu articolul 153 alineatul (2) din acord, punerea în aplicare a fiecărei etape prevăzute în anexa XXI-A este evaluată de Comitetul de asociere în configurația de Comerț. Această evaluare poate conduce la o evaluare pozitivă acordată punerii în aplicare a unei etape prin intermediul unei decizii a comitetului.

(6)

Anexa XXI-A stabilește cerințele care trebuie îndeplinite de Ucraina pentru punerea în aplicare a etapei 1.

(7)

În urma războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, pe baza legii marțiale în vigoare în Ucraina și pe durata acesteia, Ucraina a introdus derogări temporare de la legislația sa privind achizițiile publice, prin intermediul unor rezoluții. Evaluarea punerii în aplicare a etapei 1, astfel cum se prevede în anexa XXI-A, se bazează pe angajamentul Ucrainei de a retrage derogările temporare din legislația privind achizițiile publice în termen de 90 de zile de la data încetării sau anulării regimului juridic al legii marțiale din Ucraina,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se acordă o evaluare pozitivă în ceea ce privește punerea în aplicare de către Ucraina a etapei 1, astfel cum se prevede în anexa XXI-A, pe baza motivelor prezentate în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie este adoptată în limbile bulgară, cehă, croată, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, irlandeză, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă, suedeză și ucraineană, fiecare dintre aceste texte fiind în egală măsură autentic.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la …

Pentru Comitetul de asociere în configurația de Comerț

Președintele

Secretarii

Pentru Ucraina

Pentru UE

ANEXĂ

În conformitate cu anexa XXI-A, următoarele cerințe trebuie îndeplinite pentru punerea în aplicare a etapei 1:

1.

Punerea în aplicare a următoarelor dispoziții ale acordului:

(a)

articolul 150 alineatul (2);

(b)

articolul 151; și

2.

Acordul privind strategia de reformă prevăzut la articolul 152 din acord.

Cerința 1 litera (a)

În ceea ce privește cerința 1 litera (a), articolul 150 alineatul (2) din acord prevede următoarele: „În cadrul reformei instituționale, Ucraina desemnează, în special:

(a)

un organism executiv responsabil pentru politica economică, însărcinat să garanteze o politică coerentă în toate domeniile legate de achizițiile publice. Acest organism facilitează și coordonează punerea în aplicare a prezentului capitol și ghidează procesul de apropiere legislativă;

(b)

un organism imparțial și independent însărcinat cu revizuirea deciziilor luate de autoritățile sau entitățile contractante în timpul atribuirii contractelor. În acest context, «independent» înseamnă că organismul este o autoritate publică distinctă de toate entitățile contractante și de agenții economici. Se prevede posibilitatea de a supune deciziile adoptate de acest organism controlului jurisdicțional.”

Cerința prevăzută la articolul 150 alineatul (2) litera (a) din acord este îndeplinită de Legea Ucrainei nr. 114-IX „privind modificările aduse Legii Ucrainei «privind achizițiile publice» și de alte acte legislative ale Ucrainei privind îmbunătățirea achizițiilor publice” (denumită în continuare „Legea privind achizițiile publice”), adoptată de Parlamentul Ucrainei la 19 septembrie 2019 și de modificare a Legii Ucrainei nr. 922-VIII la 25 decembrie 2015 „privind achizițiile publice”.

Organismul executiv central însărcinat să garanteze o politică coerentă și punerea în aplicare a acesteia în toate domeniile legate de achizițiile publice este „organismul autorizat”.

Articolul 7 din Legea privind achizițiile publice definește organismul autorizat, care este responsabil de reglementarea și punerea în aplicare a politicii de stat în domeniul achizițiilor publice în limitele competențelor sale stabilite prin Legea privind achizițiile publice.

Articolul 9 din Legea privind achizițiile publice stabilește principalele funcții ale organismului autorizat, și anume:

1.

elaborarea și aprobarea reglementărilor necesare pentru punerea în aplicare a Legii privind achizițiile publice și pentru reglementarea politicii de stat în domeniul achizițiilor publice;

2.

analiza funcționării sistemului de achiziții publice;

3.

pregătirea și transmiterea, până cel târziu la data de 1 aprilie a anului care urmează exercițiului bugetar raportat, către Rada Supremă a Ucrainei, Cabinetul de Miniștri al Ucrainei și Camera de conturi a raportului anual care conține analiza funcționării sistemului de achiziții publice (în ceea ce privește indicatorii cantitativi și de valoare în ceea ce privește procedurile și posturile de achiziții publice, nivelul concurenței, numărul de plângeri) și informațiile generalizate privind rezultatele controlului în domeniul achizițiilor publice. Raportul anual este publicat pe pagina de internet oficială a organismului autorizat;

4.

sintetizarea practicilor de achiziții publice, inclusiv a practicilor internaționale;

5.

studierea, sintetizarea și diseminarea celor mai bune practici în materie de achiziții publice internaționale;

6.

asigurarea funcționării portalului web al organismului autorizat și a resursei informaționale a organismului autorizat;

7.

gestionarea conținutului resursei informaționale a organismului autorizat;

8.

comunicarea cu publicul cu privire la îmbunătățirea sistemului de achiziții publice;

9.

organizarea de reuniuni și ateliere dedicate aspectelor legate de achiziții;

10.

cooperarea internațională în domeniul achizițiilor publice;

11.

elaborarea și aprobarea următoarelor documente:

modele de documente de licitație;

modele de reglementări privind o persoană autorizată;

modele de regulamente în cadrul comitetului de licitație;

model de metodologie pentru determinarea valorii estimate a unui element de achiziție;

model de metodologie pentru determinarea costului pe ciclu de viață;

procedura de identificare a elementului de achiziție;

procedura de publicare a informațiilor privind achizițiile publice;

procedura pentru încheierea și punerea în aplicare a acordurilor-cadru;

forma și cerințele privind garanția de participare la licitație;

procedura de organizare a testării persoanelor autorizate;

lista erorilor formale;

12.

furnizarea de recomandări generale privind aplicarea legislației privind achizițiile publice;

13.

furnizarea gratuită de consiliere cu caracter de recomandare prin intermediul resursei informaționale a organismului autorizat;

14.

cooperarea cu entitățile publice și cu organizațiile societății civile în ceea ce privește prevenirea practicilor de corupție în domeniul achizițiilor publice;

15.

comunicarea către public a politicii și normelor privind achizițiile publice;

16.

autorizarea și anularea autorizației platformelor electronice;

17.

examinarea cererilor de desemnare și/sau de înființare a unor organisme de achiziții publice centralizate;

18.

elaborarea, împreună cu alte autorități, a unor orientări privind particularitățile achizițiilor publice în diferite sectoare și publicarea acestor orientări în cadrul resursei informaționale a organismului autorizat.

Rolul organismului autorizat este îndeplinit de Ministerul Economiei din Ucraina, în special de Departamentul tematic pentru achiziții publice și concurență. Structura detaliată, responsabilitățile și sarcinile Departamentului tematic pentru achiziții publice și concurență sunt stabilite în Regulamentul privind Departamentul tematic pentru achiziții publice și concurență.

În ceea ce privește cerința prevăzută la articolul 150 alineatul (2) litera (b) din acord, în conformitate cu modificarea Legii speciale „privind Comitetul Antimonopol al Ucrainei” (denumită în continuare „AMCU” și „Legea AMCU”) nr. 1219-IX din 5 februarie 2021, AMCU, în calitate de autoritate de soluționare a plângerilor, înființează o Comisie (Comisii) (denumită în continuare „Comisia”) pentru examinarea plângerilor referitoare la încălcările legislației privind achizițiile publice și exercită alte competențe prevăzute în Legea privind achizițiile publice, în Legea Ucrainei nr. 2210-III din 11 ianuarie 2001 „privind protecția concurenței economice” astfel cum a fost revizuită și în Legea AMCU.

AMCU este un organism de stat cu statut special. AMCU este o autoritate independentă controlată de președintele Ucrainei și care răspunde în fața Radei Supreme a Ucrainei. Această independență este asigurată la nivel legislativ prin dispozițiile relevante ale Legii Ucrainei privind achizițiile publice și ale Legii AMCU.

Fiecare Comisie ar trebui să fie formată din trei persoane autorizate să examineze plângerile referitoare la încălcări ale legislației privind achizițiile publice.

La 1 aprilie 2021, AMCU a adoptat Regulamentul „privind aprobarea procedurii de selecție competitivă și numire în funcții a comisarilor pentru examinarea plângerilor referitoare la încălcări ale legislației privind achizițiile publice” nr. 9-рп, în urma căruia comisarii pentru examinarea plângerilor referitoare la încălcări ale legislației privind achizițiile publice (denumiți în continuare „comisarii”) urmează să fie numiți de președintele AMCU. În conformitate cu legea AMCU, fiecare comisar este numit pentru un mandat de șapte ani, dar nu mai mult de două mandate consecutive.

Comisarii sunt supuși cerințelor și restricțiilor stabilite de legislația în domeniul prevenirii corupției, iar Legea nr. 889-VIII din 10 decembrie 2015 privind funcția publică din Ucraina, astfel cum a fost revizuită, nu se aplică. Comisarii nu sunt membri sau subordonați ai guvernului, organului legislativ sau președintelui Ucrainei. În conformitate cu articolul 6-1 din legea AMCU, comisarul, fiind o persoană care are legătură cu obiectul căii de atac sau autoritatea contractantă, nu poate participa la examinarea și luarea deciziilor cu privire la o astfel de plângere, iar pe durata examinării și a luării deciziilor cu privire la o astfel de plângere este înlocuit de un alt comisar, care este stabilit de președintele AMCU, sau această plângere poate fi transferată spre examinare unei alte Comisii.

Comisarii sunt numiți de președintele Comitetului AMCU după ce au trecut cu succes o inspecție specială prevăzută de Legea Ucrainei nr. 1700-VII din 14 octombrie 2014 privind prevenirea corupției, astfel cum a fost revizuită.

Deciziile Comisiei se adoptă în numele AMCU și sunt obligatorii.

Deciziile AMCU pot fi contestate în termen de 30 de zile de la data publicării lor în sistemul de achiziții publice electronice.

În conformitate cu dispozițiile finale și tranzitorii ale Legii de modificare a Legii privind achizițiile publice și a altor legi din Ucraina privind îmbunătățirea sistemului de funcționare și recursurile în materie de achiziții publice nr. 1530 din 3 iunie 2021, noile dispoziții referitoare la exercitarea competențelor AMCU în domeniul examinării plângerilor referitoare la încălcarea legislației privind achizițiile publice și referitoare la funcționarea Comisiei (Comisiilor) ar trebui să intre în vigoare la data constituirii acesteia (acestora).

Din cauza începerii războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei la 24 februarie 2022, AMCU a încetat temporar să examineze plângerile referitoare la încălcările legislației privind achizițiile publice. Organismul de apel a fost reinstituit în totalitate în aprilie 2022.

La 13 februarie 2023, a fost anunțată o procedură de recrutare pentru posturile vacante de comisari prin Ordinul președintelui AMCU nr. 79-ВК, care este în curs de desfășurare, având în vedere cerințele procedurii de selecție competitivă și de numire în posturile de comisar pentru examinarea plângerilor referitoare la încălcări ale legislației privind achizițiile publice.

Cerința 1 litera (b)

În ceea ce privește cerința 1 litera (b) și în conformitate cu articolul 151 din acord, părțile se conformează unui ansamblu de standarde de bază pentru atribuirea tuturor contractelor în conformitate cu alineatele (2)-(15) din articolul menționat în ceea ce privește publicarea, atribuirea contractelor și protecția judiciară. Aceste standarde de bază provin direct din normele și principiile achizițiilor publice, astfel cum au fost reglementate în acquis-ul Uniunii în domeniul achizițiilor publice, inclusiv principiul nediscriminării, al egalității de tratament, al transparenței și al proporționalității.

În conformitate cu Legea privind achizițiile publice, procedurile de achiziții publice din Ucraina se desfășoară în conformitate cu următoarele principii:

1.

concurența loială între ofertanți;

2.

economii maxime de costuri, eficiență și proporționalitate;

3.

deschidere și transparență în toate etapele procesului de achiziții publice;

4.

nediscriminarea ofertanților și tratamentul egal al acestora;

5.

evaluarea obiectivă și imparțială a ofertelor și atribuirea contractelor;

6.

prevenirea practicilor corupte și a abuzurilor.

Legea privind achizițiile publice prevede că ofertanții naționali și străini, indiferent de forma lor de proprietate și de structura juridică a întreprinderii, participă la procedurile de achiziții publice în condiții egale.

Modificarea Legii privind achizițiile publice prin Legea nr. 1977-IX „privind modificările Legii Ucrainei «privind achizițiile publice» pentru crearea unor condiții prealabile pentru dezvoltarea durabilă și modernizarea industriei interne”, adoptată la 16 decembrie 2021, a introdus cerințe temporare privind conținutul intern în ceea ce privește materiile prime, materialele, ansamblurile, unitățile, piesele, piesele și produsele componente, lucrările, serviciile și altele, începând cu 2022, pentru o perioadă de 10 ani. Aceste cerințe nu se aplică achizițiilor care intră sub incidența dispozițiilor Legii Ucrainei nr. 1029-VIII din 16 martie 2016 „privind aderarea Ucrainei la Acordul privind achizițiile publice” și a dispozițiilor privind achizițiile publice din alte tratate internaționale ale Ucrainei aprobate de Verkhovna Rada din Ucraina. Prin urmare, aceste cerințe naționale privind conținutul nu se aplică ofertelor propuse de operatorii economici din Uniunea Europeană „– indiferent dacă sunt sau nu stabiliți în Ucraina –” sau care includ produse, servicii sau lucrări originare din Uniunea Europeană.

Începând cu 1 august 2016, majoritatea procedurilor de achiziții publice din Ucraina au loc exclusiv prin intermediul sistemului de achiziții publice electronice Prozorro. Toate informațiile privind achizițiile publice, inclusiv documentele de licitație care conțin cerințe pentru obiectul achiziției și pentru ofertanți, sunt publicate în sistemul de achiziții publice electronice.

Obiectul achiziției publice este definit de Clasificatorul național „Vocabularul comun privind achizițiile publice” DK 021:2015 (CPV), care este adaptat la Vocabularul comun al UE privind achizițiile publice. CPV este menit să standardizeze descrierea obiectului achizițiilor publice pentru a asigura o mai mare transparență și un mediu de concurență efectivă.

Termenele pentru exprimarea interesului și pentru depunerea ofertelor sunt stabilite în Legea privind achizițiile publice și variază în funcție de procedura de achiziții:

în cazul anunțării unei proceduri de licitație deschisă – cel puțin 15 zile dacă valoarea estimată nu depășește pragurile și cel puțin 30 de zile în cazul depășirii pragurilor indicate mai jos;

în cazul anunțării unei proceduri de dialog competitiv – cel puțin 15 zile dacă valoarea estimată nu depășește pragurile și cel puțin 30 de zile în cazul depășirii pragurilor indicate mai jos;

în cazul anunțării procedurii de licitație restrânsă – cu cel puțin 30 de zile înainte de termenul de primire a documentelor depuse pentru selecția calificărilor.

Pragurile menționate mai sus sunt de 133 000 EUR pentru bunuri și servicii și de 5 150 000 EUR pentru lucrări. În cazul în care valoarea estimată a achiziției depășește pragurile, anunțul privind procedura de achiziții publice trebuie, de asemenea, să fie făcut public, în limba engleză, în sistemul de achiziții publice electronice.

Legea privind achizițiile publice prevede ca contractele de achiziții publice să fie atribuite în mod transparent, în conformitate cu criteriile și normele anunțate în prealabil. Informațiile privind ofertantul câștigător sunt afișate în sistemul de achiziții publice electronice. Ofertanții necâștigători pot solicita autorității contractante, prin intermediul sistemului de achiziții publice electronice, să furnizeze informații cu privire la oferta depusă de ofertantul câștigător, inclusiv cu privire la avantajele acesteia în comparație cu propria ofertă, iar autoritatea contractantă este obligată să răspundă la o astfel de cerere în termen de cinci zile.

În urma războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, pe baza legii marțiale în vigoare în Ucraina și pe durata acesteia, au fost introduse derogări temporare de la legislația privind achizițiile publice prin intermediul unor rezoluții, inclusiv în ceea ce privește procedurile de achiziții publice, cerințele stabilite pentru ofertanți și achizițiile publice în materie de apărare. Evaluarea punerii în aplicare a etapei 1, astfel cum se prevede in anexa XXI-A, se bazează pe angajamentul Ucrainei de a retrage derogările temporare din legislația privind achizițiile publice în termen de 90 de zile de la data încetării sau anulării regimului juridic al legii marțiale din Ucraina.

Cerința 2

În conformitate cu a doua cerință a etapei 1, astfel cum se prevede în anexa XXI-A, este necesară aprobarea unei foi de parcurs, astfel cum se prevede la articolul 152 din acord.

Articolul 152 alineatul (1) din acord prevede că, înainte de începerea apropierii progresive a legislației, Ucraina prezintă Comitetului de asociere în configurația de Comerț o foaie de parcurs completă pentru punerea în aplicare a capitolului 8 din titlul IV din acord, însoțită de un calendar și de descrierea etapelor principale. Această foaie de parcurs care, în conformitate cu acordul, respectă etapele și calendarele stabilite în anexa XXI-A, include toate reformele referitoare la apropierea legislativă de acquis-ul Uniunii și la dezvoltarea capacităților instituționale.

La 24 februarie 2016, Cabinetul de Miniștri al Ucrainei a adoptat „Strategia de reformare a sistemului de achiziții publice (foaie de parcurs)” prin rezoluția No 175-p. Comitetul de asociere în configurația de Comerț a emis un aviz favorabil cu privire la foaia de parcurs detaliată pentru punerea în aplicare a capitolului 8 prin Decizia sa nr. 1/2018 din 14 mai 2018.


(1)   JO UE L 161, 29.5.2014, p. 3.


ADDENDUMUL II

PROIECT

DECIZIA nr. …/2023 A COMITETULUI DE ASOCIERE UE-UCRAINA ÎN CONFIGURAȚIA DE COMERȚ

din …

privind evaluarea pozitivă acordată etapei 2 astfel cum este prevăzută în anexa XXI-A la capitolul 8 din Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte

COMITETUL DE ASOCIERE ÎN CONFIGURAȚIA DE COMERȚ,

având în vedere Acordul de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte (1), în special articolul 153,

întrucât:

(1)

Acordul de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte (denumit în continuare „acordul”) a fost semnat la 27 iunie 2014 și a intrat în vigoare la 1 septembrie 2017.

(2)

Preambulul la acord recunoaște angajamentul Ucrainei de a-și apropia progresiv legislația de cea a Uniunii, în conformitate cu orientările stabilite în acord, și de a o pune în aplicare în mod eficient, contribuind astfel la integrarea economică treptată și la aprofundarea asocierii politice dintre Ucraina și Uniune.

(3)

În conformitate cu articolul 154 din acord, părțile convin că deschiderea efectivă și reciprocă a piețelor lor în domeniul achizițiilor publice urmează să se realizeze treptat și simultan.

(4)

În temeiul articolului 153 alineatele (1) și (2) din acord, Ucraina se asigură că legislația sa actuală și viitoare privind achizițiile publice devine în mod progresiv compatibilă cu acquis-ul Uniunii în domeniul achizițiilor publice. Această apropiere legislativă se realizează în etape consecutive, astfel cum se prevede în calendarul din anexa XXI-A (Calendarul indicativ pentru reforma instituțională, apropierea legislativă și accesul pe piață) la capitolul 8 din acord (denumită în continuare „anexa XXI-A”).

(5)

În conformitate cu articolul 153 alineatul (2) din acord, punerea în aplicare a fiecărei etape prevăzute în anexa XXI-A este evaluată de Comitetul de asociere în configurația de Comerț. Această evaluare poate conduce la o evaluare pozitivă acordată punerii în aplicare a unei etape prin intermediul unei decizii a comitetului.

(6)

În conformitate cu articolul 153 alineatul (3) din acord, Comitetul de asociere în configurația de Comerț procedează la evaluarea următoarei etape numai după ce măsurile pentru punerea în aplicare a etapei anterioare au fost îndeplinite și aprobate. Decizia nr. …/2023 a Comitetului de asociere în configurația de Comerț a acordat o evaluare pozitivă cu privire la punerea în aplicare a etapei 1, permițând astfel examinarea și evaluarea pozitivă a punerii în aplicare a etapei 2, astfel cum se prevede în anexa XXI-A.

(7)

Anexa XXI-A stabilește cerințele care trebuie îndeplinite de Ucraina pentru punerea în aplicare a etapei 2.

(8)

În urma războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, pe baza legii marțiale în vigoare în Ucraina și pe durata acesteia, Ucraina a introdus derogări temporare de la legislația sa privind achizițiile publice, prin intermediul unor rezoluții. Evaluarea punerii în aplicare a etapei 2, astfel cum se prevede în anexa XXI-A, se bazează pe angajamentul Ucrainei de a retrage derogările temporare din legislația privind achizițiile publice în termen de 90 de zile de la data încetării sau anulării regimului juridic al legii marțiale din Ucraina,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se acordă o evaluare pozitivă în ceea ce privește punerea în aplicare de către Ucraina a etapei 2, astfel cum se prevede în anexa XXI-A, pe baza motivelor prezentate în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie este adoptată în limbile bulgară, cehă, croată, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, irlandeză, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă, suedeză și ucraineană, fiecare dintre aceste texte fiind în egală măsură autentic.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la …

Pentru Comitetul de asociere în configurația de Comerț

Președintele

Secretarii

Pentru Ucraina

Pentru UE

ANEXĂ

În conformitate cu anexa XXI-A, pentru punerea în aplicare a etapei 2 este obligatorie apropierea și punerea în aplicare a elementelor de bază ale Directivei 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului (2) și ale Directivei 89/665/CEE a Consiliului (3).

Elemente de bază din Directiva 2014/24/UE din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice

Elementele de bază din Directiva 2014/24/UE sunt prevăzute în anexa XXI-B (Elemente de bază din Directiva 2014/24/UE din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice) la capitolul 8 din acord.

Legea Ucrainei nr. 114-IX „privind modificările aduse Legii Ucrainei «privind achizițiile publice» și alte acte legislative ale Ucrainei privind îmbunătățirea achizițiilor publice” (denumită în continuare „Legea privind achizițiile publice”), adoptată de Parlamentul Ucrainei la 19 septembrie 2019 și de modificare a Legii Ucrainei nr. 922-VIII la 25 decembrie 2015 „privind achizițiile publice” au ca obiectiv apropierea elementelor de bază din Directiva 2014/24/UE.

Legea privind achizițiile publice definește domeniul de aplicare al acesteia în ceea ce privește achiziția de bunuri, servicii și lucrări de către autoritățile contractante. Autoritățile contractante sunt definite mai detaliat în Legea privind achizițiile publice, incluzând majoritatea elementelor prevăzute în Directiva 2014/24/UE. În plus, Legea privind achizițiile publice include diverse definiții care ar putea fi considerate, în general, compatibile cu Directiva 2014/24/UE. Legea privind achizițiile publice se aplică achizițiilor de bunuri, servicii, lucrări a căror valoare depășește valoarea-prag prevăzută la articolul 3 din legea respectivă și care este inferioară valorii-prag stabilite în Directiva 2014/24/UE. Ordinul Ministerului Dezvoltării Economice, Comerțului și Agriculturii din Ucraina nr. 275 din 18 februarie 2020 „privind aprobarea unei metode aproximative de determinare a valorii preconizate a obiectului achiziției publice” include dispoziții privind metodele de determinare a valorii preconizate a achiziției.

În conformitate cu Legea privind achizițiile publice, procedurile de achiziții publice din Ucraina se desfășoară în conformitate cu următoarele principii

1.

concurența loială între ofertanți;

2.

economii maxime de costuri, eficiență și proporționalitate;

3.

deschidere și transparență în toate etapele procesului de achiziții publice;

4.

nediscriminarea ofertanților și tratamentul egal al acestora;

5.

evaluarea obiectivă și imparțială a ofertelor/ofertelor și atribuirea contractelor;

6.

prevenirea practicilor corupte și a abuzurilor.

Legea privind achizițiile publice prevede că ofertanții naționali și străini, indiferent de forma lor de proprietate și de structura juridică a întreprinderii, participă la procedurile de achiziții publice în condiții egale.

Modificarea Legii privind achizițiile publice prin Legea nr. 1977-IX „privind modificările Legii Ucrainei «privind achizițiile publice» pentru crearea unor condiții prealabile pentru dezvoltarea durabilă și modernizarea industriei interne”, adoptată la 16 decembrie 2021, a introdus cerințe temporare privind conținutul intern pentru o perioadă de 10 ani pentru achizițiile publice. Aceste cerințe nu se aplică achizițiilor care intră sub incidența dispozițiilor Legii Ucrainei nr. 1029-VII din 16 martie 2016 „privind aderarea Ucrainei la Acordul privind achizițiile publice” și a dispozițiilor privind achizițiile publice din alte tratate internaționale ale Ucrainei aprobate de Verkhovna Rada din Ucraina. Prin urmare, aceste cerințe naționale privind conținutul nu se aplică ofertelor propuse de operatorii economici din Uniunea Europeană – indiferent dacă sunt sau nu stabiliți în Ucraina – sau care includ produse, servicii sau lucrări originare din Uniunea Europeană.

Legea privind achizițiile publice reglementează următoarele proceduri de achiziții: licitația deschisă; licitația restrânsă și dialogul competitiv. Principiile generale ale acesteia sunt compatibile cu cele stabilite în Directiva 2014/24/UE. Legea privind achizițiile publice include, de asemenea, posibilitatea de a aplica procedura de negociere; condițiile de utilizare a acesteia sunt, în multe privințe, compatibile cu cele din Directiva 2014/24/UE.

Dispozițiile privind etichetele, protocoalele de testare, certificarea și alte mijloace de probă sunt aliniate la Directiva 2014/24/UE.

În conformitate cu Legea privind achizițiile publice, autoritățile contractante publică anunțuri privind procedurile de licitație concurențială, inclusiv documentele achiziției și proiectele de contracte, în sistemul de achiziții publice electronice. Toate informațiile relevante pentru atribuirea achizițiilor publice sunt puse la dispoziție în sistemul de achiziții publice electronice.

Informațiile privind ofertantul câștigător sunt afișate în sistemul de achiziții publice electronice. Ofertanții necâștigători pot solicita autorității contractante, prin intermediul sistemului de achiziții publice electronice, să furnizeze informații cu privire la oferta depusă de ofertantul câștigător, inclusiv cu privire la avantajele acesteia în comparație cu propria ofertă, iar autoritatea contractantă este obligată să răspundă la o astfel de cerere în termen de cinci zile.

Principiile generale de selecție a participanților sunt stabilite în Legea privind achizițiile publice, care include de asemenea motivele de excludere, criteriile de selecție, criteriile de atribuire, evaluarea, precum și dispoziții privind modul de abordare a ofertelor anormal de scăzute.

Dispozițiile generale privind execuția contractelor de achiziții publice sunt, de asemenea, incluse în Legea privind achizițiile publice.

În absența unor dispoziții specifice privind serviciile sociale și alte servicii specifice, sunt aplicabile procedurile de achiziții publice aplicabile tuturor celorlalte servicii.

În urma războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, pe baza legii marțiale în vigoare în Ucraina și pe durata acesteia, au fost introduse derogări temporare de la legislația privind achizițiile publice prin intermediul unor rezoluții, inclusiv în ceea ce privește procedurile de achiziții publice, cerințele stabilite pentru ofertanți și achizițiile publice în materie de apărare. Evaluarea punerii în aplicare a etapei 2, astfel cum se prevede în anexa XXI-A, se bazează pe angajamentul Ucrainei de a retrage derogările temporare din legislația privind achizițiile publice în termen de 90 de zile de la data încetării sau anulării regimului juridic al legii marțiale din Ucraina.

Elemente de bază din Directiva 89/665/CEE

Elementele de bază din Directiva 89/665/CEE sunt prevăzute în anexa XXI-C [Elemente de bază din Directiva 89/665/CEE din 21 decembrie 1989 privind coordonarea actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind aplicarea procedurilor care vizează căile de atac față de atribuirea contractelor de achiziții publice de produse și a contractelor publice de lucrări (Directiva 89/665/CEE), astfel cum a fost modificată prin Directiva 2007/66/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2007 de modificare a Directivelor 89/665/CEE și 92/13/CEE ale Consiliului în ceea ce privește ameliorarea eficacității căilor de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziții publice (Directiva 2007/66/CE) și prin Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune (Directiva 2014/23/UE)] la capitolul 8 din acord.

În conformitate cu modificarea Legii speciale „privind Comitetul Antimonopol al Ucrainei” (denumită în continuare „Legea AMCU”) nr. 1219-IX din 5 februarie 2021, AMCU, în calitate de autoritate de soluționare a plângerilor, înființează o Comisie (Comisii) pentru examinarea plângerilor referitoare la încălcările legislației privind achizițiile publice (denumită în continuare „Comisia”) și exercită alte competențe prevăzute în Legea privind achizițiile publice, în Legea Ucrainei nr. 2210-III din 11 ianuarie 2001 „privind protecția concurenței economice” astfel cum a fost revizuită și în Legea AMCU.

Comisiile ar trebui să fie alcătuite fiecare din trei comisari pentru examinarea plângerilor referitoare la încălcări ale legislației privind achizițiile publice (denumiți în continuare „comisari”) numiți de președintele AMCU. Din cauza începerii războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei la 24 februarie 2022, AMCU a încetat temporar să examineze plângerile referitoare la încălcările legislației privind achizițiile publice. Organismul de apel a fost reinstituit în totalitate în aprilie 2022.

La 13 februarie 2023, a fost anunțată o procedură de recrutare pentru posturile vacante de comisari prin Ordinul președintelui AMCU nr. 79-ВК, care este în curs de desfășurare, având în vedere cerințele procedurii de selecție competitivă și de numire în posturile de comisar.

Legea privind achizițiile publice și Legea AMCU includ obligația AMCU, în calitate de organism care exercită controlul în domeniul achizițiilor publice în limitele competențelor sale, de a adopta decizii scrise, precum și posibilitatea de a formula căi de atac împotriva deciziilor sale în instanță.

Dispozițiile privind domeniul de aplicare și disponibilitatea căilor de atac, astfel cum sunt prevăzute în Legea privind achizițiile publice, sunt, în general, conforme cu Directiva 89/665/CEE. Legea privind achizițiile publice include dispoziții privind statu-quo-ul, precum și termene pentru depunerea unei cereri de reexaminare a plângerilor referitoare la încălcări ale legislației privind achizițiile publice. Legea privind achizițiile publice prevede nulitatea contractelor atunci când acestea au fost încheiate cu încălcarea Legii privind achizițiile publice și include o listă de motive pe baza cărora contractele încheiate sunt declarate nule.


(1)   JO UE L 161, 29.5.2014, p. 3.

(2)  Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE (JO UE L 94, 28.3.2014, p. 65).

(3)  Directiva 89/665/CEE Consiliului din 21 decembrie 1989 privind coordonarea actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind aplicarea procedurilor care vizează căile de atac față de atribuirea contractelor de achiziții publice de produse și a contractelor publice de lucrări (JO CE L 395, 30.12.1989, p. 33).


ADDENDUMUL III

PROIECT

DECIZIA nr. …/2023 A CONSILIULUI DE ASOCIERE UE-UCRAINA

din …

privind acordarea accesului reciproc pe piață pentru produsele pentru autoritățile publice centrale în conformitate cu anexa XXI-A la capitolul 8 din Acordul de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte

CONSILIUL DE ASOCIERE,

Având în vedere Acordul de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte (1), în special articolul 153, articolul 463 și articolul 475 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Acordul de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte (denumit în continuare „acordul”) a fost semnat la 27 iunie 2014 și a intrat în vigoare la 1 septembrie 2017.

(2)

Preambulul la acord recunoaște angajamentul Ucrainei de a-și apropia progresiv legislația de cea a Uniunii, în conformitate cu orientările stabilite în acord, și de a o pune în aplicare în mod eficient, contribuind astfel la integrarea economică treptată și la aprofundarea asocierii politice dintre Ucraina și Uniune.

(3)

În conformitate cu articolul 154 din acord, părțile la acord convin că deschiderea efectivă și reciprocă a piețelor lor în domeniul achizițiilor publice urmează să se realizeze treptat și simultan.

(4)

În temeiul articolului 153 alineatele (1) și (2) din acord, Ucraina se asigură că legislația sa actuală și viitoare privind achizițiile publice devine în mod progresiv compatibilă cu acquis-ul Uniunii în domeniul achizițiilor publice. Această apropiere legislativă se realizează în etape consecutive, astfel cum se prevede în calendarul din anexa XXI-A (Calendar indicativ pentru reforma instituțională, apropierea legislativă și accesul pe piață) la capitolul 8 din acord (denumită în continuare „anexa XXI-A”).

(5)

În conformitate cu articolul 153 alineatul (2) din acord, punerea în aplicare a fiecărei etape prevăzute în anexa XXI-A este evaluată de Comitetul de asociere în configurația de Comerț. Această evaluare poate conduce la o evaluare pozitivă acordată punerii în aplicare a unei etape prin intermediul unei decizii a comitetului respectiv. O astfel de evaluare pozitivă este legată de acordarea reciprocă a accesului pe piață, astfel cum se prevede în capitolul 8 din anexa XXI-A.

(6)

În conformitate cu Decizia nr. …/2023 a Comitetului de asociere UE-Ucraina în configurația de Comerț din …, comitetul respectiv a acordat o evaluare pozitivă în ceea ce privește punerea în aplicare de către Ucraina a etapei 1, astfel cum se prevede în anexa XXI-A.

(7)

În conformitate cu articolul 475 alineatul (5) din acord, Consiliul de asociere, în temeiul competențelor care îi sunt conferite prin articolul 463 din acord, ar trebui să convină asupra deschiderii reciproce a piețelor, legată de această evaluare pozitivă.

(8)

Astfel cum se prevede în anexa XXI-A, această deschidere a piețelor se referă la achizițiile publice de produse efectuate de autoritățile publice centrale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se acordă acces reciproc pe piață pentru achizițiile publice de produse efectuate de autoritățile publice centrale din Uniunea Europeană în Ucraina și pentru achizițiile publice de produse efectuate de autoritățile publice centrale din Ucraina în Uniunea Europeană, astfel cum se prevede în anexa XXI-A.

Articolul 2

Prezenta decizie este adoptată în limbile bulgară, cehă, croată, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, irlandeză, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă, suedeză și ucraineană, fiecare dintre aceste texte fiind în egală măsură autentic.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la …

Pentru Consiliul de asociere

Președintele

Secretarii


(1)   JO UE L 161, 29.5.2014, p. 3.


ADDENDUMUL IV

PROIECT

DECIZIA nr. …/2023 A CONSILIULUI DE ASOCIERE UE-UCRAINA

din …

privind acordarea accesului reciproc pe piață pentru produsele pentru autorități centrale, regionale și locale și organisme de drept public în conformitate cu anexa XXI-A la capitolul 8 din Acordul de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte

CONSILIUL DE ASOCIERE,

Având în vedere Acordul de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte (1), în special articolul 153, articolul 463 și articolul 475 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Acordul de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte (denumit în continuare „acordul”) a fost semnat la 27 iunie 2014 și a intrat în vigoare la 1 septembrie 2017.

(2)

Preambulul la acord recunoaște angajamentul Ucrainei de a-și apropia progresiv legislația de cea a Uniunii, în conformitate cu orientările stabilite în acord, și de a o pune în aplicare în mod eficient, contribuind astfel la integrarea economică treptată și la aprofundarea asocierii politice dintre Ucraina și Uniune.

(3)

În conformitate cu articolul 154 din acord, părțile la acord convin că deschiderea efectivă și reciprocă a piețelor lor în domeniul achizițiilor publice urmează să se realizeze treptat și simultan.

(4)

În temeiul articolului 153 alineatele (1) și (2) din acord, Ucraina se asigură că legislația sa actuală și viitoare privind achizițiile publice devine în mod progresiv compatibilă cu acquis-ul Uniunii în domeniul achizițiilor publice. Această apropiere legislativă se realizează în etape consecutive, astfel cum se prevede în calendarul din anexa XXI-A (Calendar indicativ pentru reforma instituțională, apropierea legislativă și accesul pe piață) la capitolul 8 din acord (denumită în continuare „anexa XXI-A”).

(5)

În conformitate cu articolul 153 alineatul (2) din acord, punerea în aplicare a fiecărei etape prevăzute în anexa XXI-A este evaluată de Comitetul de asociere în configurația de Comerț. Această evaluare poate conduce la o evaluare pozitivă acordată punerii în aplicare a unei etape prin intermediul unei decizii a comitetului. O astfel de evaluare pozitivă este legată de acordarea reciprocă a accesului pe piață, astfel cum se prevede în anexa XXI-A.

(6)

În conformitate cu Decizia nr. …/2023 a Comitetului de asociere UE-Ucraina în configurația de Comerț din …, comitetul respectiv a acordat o evaluare pozitivă în ceea ce privește punerea în aplicare de către Ucraina a etapei 2, astfel cum se prevede în anexa XXI-A.

(7)

În conformitate cu articolul 475 alineatul (5) din acord, Consiliul de asociere, în temeiul competențelor care îi sunt conferite prin articolul 463 din acord, ar trebui să convină asupra deschiderii reciproce a piețelor legată de această evaluare pozitivă.

(8)

Astfel cum se prevede în anexa XXI-A, această deschidere a piețelor se referă la achizițiile publice de produse efectuate de autorități centrale, regionale și locale și organisme de drept public,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se acordă acces reciproc pe piață pentru achizițiile publice de produse efectuate de autorități centrale, regionale și locale și organisme de drept public din Uniunea Europeană în Ucraina și pentru achizițiile publice de produse efectuate de autorități centrale, regionale și locale și organisme de drept public efectuate de autoritățile publice centrale din Ucraina în Uniunea Europeană, astfel cum se prevede în anexa XXI-A.

Articolul 2

Prezenta decizie este adoptată în limbile bulgară, cehă, croată, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, irlandeză, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă, suedeză și ucraineană, fiecare dintre aceste texte fiind în egală măsură autentic.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la …

Pentru Consiliul de asociere

Președintele

Secretarii


(1)   JO UE L 161, 29.5.2014, p. 3.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2608/oj

ISSN 1977-0782 (electronic edition)


Top