EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022Y0224(01)

AnaEE-ERIC –Consorțiu Pentru o Infrastructură Europeană de Cercetare Statut 2022/C 88/01

C/2022/933

OJ C 88, 24.2.2022, p. 1–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.2.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 88/1


AnaEE-ERIC –Consorțiu Pentru o Infrastructură Europeană de Cercetare

STATUT

(2022/C 88/01)

Cuprins

PREAMBUL 2

CAPITOLUL 1

ELEMENTE ESENȚIALE 3

Articolul 1

Denumire 3

Articolul 2

Sediul statutar 3

Articolul 3

Misiuni și activități 3

Articolul 4

Durata și procedura de dizolvare 4

Articolul 5

Regimul de răspundere 4

Articolul 6

Politica privind accesul utilizatorilor 4

Articolul 7

Politica în materie de evaluare științifică 5

Articolul 8

Politica de diseminare 5

Articolul 9

Politica privind drepturile de proprietate intelectuală 5

Articolul 10

Politica privind ocuparea forței de muncă 5

Articolul 11

Politica privind achizițiile publice 6

CAPITOLUL 2

MEMBRI 6

Articolul 12

Membri și entități reprezentante 6

Articolul 13

Admiterea unui membru sau a unui observator 6

Articolul 14

Retragerea unui membru sau a unui observator/Revocarea statutului de membru sau de observator 7

CAPITOLUL 3

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MEMBRILOR ȘI ALE OBSERVATORILOR 8

Articolul 15

Membri 8

Articolul 16

Observatori 8

Articolul 17

Contribuții 9

CAPITOLUL 4

GUVERNANȚĂ 9

Articolul 18

Adunarea membrilor 9

Articolul 19

Directorul general 10

Articolul 20

Platforma centrală 11

Articolul 21

Centrele de servicii ale AnaEE-ERIC 12

Articolul 22

Nodurile naționale și platformele naționale 12

Articolul 23

Consiliul de administrație 12

Articolul 24

Comitetul consultativ științific independent 13

Articolul 25

Comitetul consultativ independent pe probleme de etică 13

Articolul 26

Comitetul părților interesate 14

Articolul 27

Organele subsidiare 14

CAPITOLUL 5

RAPORTAREA CĂTRE COMISIA EUROPEANĂ 14

Articolul 28

Raportarea către Comisia Europeană 14

CAPITOLUL 6

ASPECTE FINANCIARE 15

Articolul 29

Exercițiul financiar 15

Articolul 30

Resurse 15

Articolul 31

Principii care reglementează contribuțiile membrilor și ale observatorilor 15

Articolul 32

Buget, principii bugetare, conturi și audit 15

Articolul 33

Taxe 16

CAPITOLUL 7

DIVERSE 16

Articolul 34

Legislația aplicabilă 16

Articolul 35

Limba de lucru 16

Articolul 36

Litigii 16

Articolul 37

Modificări ale statutului, actualizări și disponibilitate 17

Articolul 38

Dispoziții privind înființarea 17

Anexa I

DEFINIȚII 18

Anexa II

LISTA MEMBRILOR, A OBSERVATORILOR ȘI A ENTITĂȚILOR REPREZENTANTE ALE ACESTORA 19

Anexa III

BUGET – CONTRIBUȚII 20

PREAMBUL

AVÂND ÎN VEDERE că sustenabilitatea ecosistemelor agricole, forestiere, de apă dulce și a altor ecosisteme gestionate și naturale este esențială pentru viitorul omenirii și înțelegând că serviciile ecosistemice, astfel cum sunt definite în Evaluarea ecosistemelor mileniului, sunt amenințate din cauza schimbărilor climatice, a perturbării ciclurilor biogeochimice, a pierderii biodiversității și a schimbării destinației terenurilor;

AVÂND ÎN VEDERE că, pentru a anticipa și a prevedea consecințele acestor schimbări fără precedent în sistemul nostru terestru, este necesară nu doar o mai bună înțelegere a complexității procesului ecosistemelor și a factorilor determinanți ai acestora, ci și dobândirea cunoștințelor necesare pentru o mai bună adaptare la un viitor în schimbare;

AVÂND ÎN VEDERE că, fără o înțelegere suficientă a interdependențelor dintre funcționarea ecosistemului și mediu, Europa nu va fi în măsură să evalueze impactul schimbărilor climatice, să atenueze riscurile și să planifice în consecință;

RECUNOSCÂND că infrastructura pentru analiză și experimentare în materie de ecosisteme (AnaEE-ERIC) va fi o infrastructură de cercetare experimentală unică, la scară continentală, pe termen lung și integrată, bazată pe platforme experimentale avansate (existente și noi) descentralizate (platforme ecosistemice în aer liber și închise), platforme de modelare și platforme analitice;

RECUNOSCÂND că integrarea și coordonarea acestor platforme naționale prin intermediul unor entități supranaționale (platforma centrală și centrele de servicii) vor asigura un acces internațional larg la proiectele de cercetare din cadrul platformelor, îmbunătățirea și armonizarea măsurătorilor și a datelor, legături între date și modele, precum și accesul liber la date și sinteze;

RECUNOSCÂND că AnaEE-ERIC va dezvolta tehnologii și know-how în domeniul științei și gestionării ecosistemelor, va contribui la tranziția către sisteme alimentare durabile și la obiectivele generale ale bioeconomiei europene și ale Strategiei „De la fermă la consumator”;

În sensul prezentului statut, se aplică definițiile prevăzute în anexa I.

PRIN URMARE, membrii solicită Comisiei Europene să înființeze AnaEE sub forma unui consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 723/2009 al Consiliului din 25 iunie 2009,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

CAPITOLUL 1

ELEMENTE ESENȚIALE

Articolul 1

Denumire

Se înființează un consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC) descentralizată, denumit „ERIC pentru analiză și experimentare în materie de ecosisteme” (AnaEE-ERIC). Acest consorțiu constituie un consorțiu pentru o infrastructură europeană de cercetare (ERIC) instituit în temeiul dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 723/2009.

Articolul 2

Sediul statutar

Sediul statutar al AnaEE-ERIC este situat la Gif-sur-Yvette, Franța.

Articolul 3

Misiuni și activități

1.   Principala misiune a AnaEE-ERIC este de a crea și a exploata o infrastructură de cercetare descentralizată dedicată analizei și experimentării în materie de ecosisteme. Scopul său este de a furniza instrumentele, serviciile și cunoștințele necesare pentru a aborda provocările globale complexe cu care se confruntă societățile umane în materie de mediu și de climă.

2.   Funcționarea AnaEE-ERIC este asigurată prin intermediul platformei centrale, a centrului de interfață și de sinteză (CIS), a centrului tehnologic (CT) și a centrului de modelare a datelor (CMD).

3.   În sensul alineatului (1), AnaEE-ERIC:

a.

coordonează accesul la platformele naționale experimentale, analitice și de modelare și organizează colaborarea cu instalațiile europene;

b.

facilitează programele și proiectele europene de cercetare;

c.

dezvoltă tehnologia, armonizând metodele și creând parteneriate industriale, și facilitează transferul de cunoștințe;

d.

contribuie la schimbul de cunoștințe și/sau de competențe în cadrul Spațiului european de cercetare (SEC) și stimulează utilizarea potențialului intelectual în întreaga Europă;

e.

dezvoltă accesul la date, precum și partajarea și modelarea acestora;

f.

organizează cursuri de formare;

g.

pune în aplicare o strategie de comunicare;

h.

întreprinde orice alte acțiuni conexe necesare pentru îndeplinirea obiectivelor sale.

4.   AnaEE-ERIC își îndeplinește misiunea principală fără scop lucrativ. AnaEE-ERIC poate desfășura activități economice limitate, cu condiția ca acestea să fie strâns legate de principalele misiuni prevăzute la articolul 3 alineatul (3) de mai sus și să nu pună în pericol realizarea acestora.

Articolul 4

Durata și procedura de dizolvare

1.   AnaEE-ERIC se înființează pentru o perioadă inițială de 10 ani. Adunarea membrilor poate decide să prelungească această durată cu perioade succesive de 10 ani.

2.   Dizolvarea AnaEE-ERIC se produce ca urmare a unei decizii a adunării membrilor, în conformitate cu articolul 18 alineatul (10) din statut.

3.   Fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în termen de 10 zile de la adoptarea deciziei de dizolvare, AnaEE-ERIC informează Comisia Europeană în privința deciziei.

4.   Activele rămase după plata datoriilor AnaEE-ERIC se distribuie între membri proporțional cu contribuțiile anuale acumulate la AnaEE-ERIC ale fiecăruia, potrivit articolului 17 din statut.

5.   Fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în termen de 10 zile de la finalizarea procedurii de dizolvare, AnaEE-ERIC informează Comisia Europeană în această privință.

6.   AnaEE-ERIC își încetează existența la data publicării de către Comisia Europeană a anunțului corespunzător în seria L a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 5

Regimul de răspundere

1.   AnaEE-ERIC răspunde pentru datoriile sale.

2.   Răspunderea financiară a membrilor pentru datoriile AnaEE-ERIC, indiferent de natura acestora, se limitează la contribuția lor respectivă la AnaEE-ERIC pentru ultimul an complet de funcționare.

3.   AnaEE-ERIC subscrie asigurările corespunzătoare pentru a acoperi riscurile specifice activităților sale.

Articolul 6

Politica privind accesul utilizatorilor

1.   Accesul la instalațiile AnaEE-ERIC și la serviciile furnizate de platforma centrală sau de centrele de servicii ale AnaEE-ERIC se asigură pe baza principiilor accesului liber. AnaEE-ERIC pune în aplicare norme privind accesul la infrastructură, cu o politică de taxe care să ofere stimulente membrilor săi.

2.   AnaEE-ERIC furnizează, prin intermediul portalului său web, informații cu privire la gradienții climatici și biogeografici, precum și la competențele și tehnicile complementare ale platformelor AnaEE-ERIC, pentru a-i ajuta pe oamenii de știință în etapa de elaborare a proiectelor și pentru a facilita incubarea proiectelor prin utilizarea mai multor platforme la nivelul tuturor membrilor săi.

3.   Platforma centrală a AnaEE-ERIC acordă acces la instalațiile AnaEE-ERIC și la serviciile furnizate de centrele de servicii sau de platformele naționale, bazându-se pe o evaluare a calității științifice a utilizării propuse, pe baza unei evaluări științifice independente efectuate de un comitet de experți numit de adunarea membrilor și a fezabilității tehnice evaluate de AnaEE-ERIC. Eventualele aspecte etice legate de o propunere vor fi tratate de Comitetul consultativ independent în materie de etică (a se vedea articolul 25 din statut).

4.   În cazul în care accesul la instalațiile și serviciile AnaEE-ERIC în scopul cercetării trebuie să fie limitat din motive de capacitate, se efectuează o selecție în conformitate cu procedura stabilită în normele de funcționare din statut, luând în considerare criterii de selecție bazate pe excelența științifică și pe fezabilitatea tehnică și financiară a propunerilor.

5.   AnaEE-ERIC pune la dispoziție metadatele fiecărui proiect de la bun început, atât în ceea ce privește parametrii experimentali ai platformelor naționale, cât și în ceea ce privește datele produse de centrele de servicii.

6.   Datele sunt puse la dispoziție în conformitate cu politica de acces liber a AnaEE-ERIC. Accesul va fi reglementat în conformitate cu normele de funcționare din statut, având, în general, o perioadă de grație comună, după care datele devin disponibile publicului. Politica privind accesul ține seama de cadrul juridic european privind protecția datelor (1) referitor la schimbul de date cu caracter personal ale utilizatorilor între membri.

Articolul 7

Politica în materie de evaluare științifică

Activitățile AnaEE-ERIC sunt evaluate o dată la 5 ani de către un comitet științific independent ad-hoc. Adunarea membrilor inițiază o astfel de evaluare și, dacă este cazul, furnizează instrucțiuni specifice. Normele de funcționare vor defini principiile și procedurile acestei evaluări.

Articolul 8

Politica de diseminare

1.   AnaEE-ERIC joacă rolul de facilitator al cercetării și, ca regulă generală, încurajează un acces cât mai liber la datele de cercetare.

2.   AnaEE-ERIC solicită utilizatorilor să facă publice rezultatele cercetărilor lor și să le facă accesibile prin intermediul AnaEE-ERIC.

3.   AnaEE-ERIC utilizează canale diverse pentru a-și atinge publicul-țintă, inclusiv un portal web, buletine informative, ateliere, prezența la conferințe, articole în reviste și în publicații cotidiene, rețele sociale etc.

Articolul 9

Politica privind drepturile de proprietate intelectuală

1.   Toate drepturile de proprietate intelectuală create, generate, obținute sau dezvoltate de AnaEE-ERIC în cursul activităților sale sunt deținute de AnaEE-ERIC.

2.   Sub rezerva termenilor oricăror contracte încheiate între AnaEE-ERIC și membri sau observatori, toate drepturile de proprietate intelectuală care sunt create, generate, obținute sau dezvoltate de un membru sau de un observator sunt proprietatea membrului sau observatorului respectiv.

Articolul 10

Politica privind ocuparea forței de muncă

1.   Condițiile de încadrare în muncă ale AnaEE-ERIC sunt reglementate de legislația țării în care este angajat personalul sau de legislația țării în care se desfășoară activitățile AnaEE-ERIC.

2.   Procedurile de selecție a candidaților pentru posturile de personal în cadrul AnaEE-ERIC sunt transparente, nediscriminatorii și respectă egalitatea de șanse. Condițiile de recrutare și de încadrare în muncă nu sunt discriminatorii.

3.   Recrutarea se va efectua prin publicarea la nivel internațional a unei cereri de candidaturi.

Articolul 11

Politica privind achizițiile publice

1.   AnaEE-ERIC tratează candidații și ofertanții din cadrul unei proceduri de achiziții publice într-un mod echitabil și nediscriminatoriu, indiferent dacă aceștia sunt sau nu stabiliți în Uniunea Europeană. Politica în materie de achiziții publice a AnaEE-ERIC respectă principiile transparenței, concurenței și nediscriminării. Regulile detaliate privind procedurile și criteriile în materie de achiziții publice sunt stabilite în normele de funcționare din statut.

2.   Achizițiile publice efectuate de membri și de observatori în cadrul activităților AnaEE-ERIC se realizează ținând cont în mod adecvat de nevoile AnaEE-ERIC, precum și de cerințele și specificațiile tehnice emise de organismele relevante.

CAPITOLUL 2

MEMBRI

Articolul 12

Membri și entități reprezentante

1.   Următoarele entități pot deveni membri ai AnaEE-ERIC sau observatori fără drept de vot în cadrul AnaEE-ERIC:

a)

statele membre ale Uniunii Europene;

b)

țările asociate;

c)

țările terțe, altele decât țările asociate;

d)

organizațiile interguvernamentale.

2   Condițiile pentru a deveni membru sau observator sunt prevăzute la articolul 13.

3   Membrii AnaEE-ERIC trebuie să includă cel puțin un stat membru și alte două țări care sunt fie state membre, fie țări asociate.

4   În orice caz, statele membre ale Uniunii Europene sau țările asociate dețin în comun majoritatea drepturilor de vot din cadrul adunării membrilor. Adunarea membrilor stabilește orice modificare a drepturilor de vot necesară pentru a asigura că AnaEE-ERIC respectă în permanență această cerință.

5   Entitățile enumerate la articolul 12 alineatul (1) care doresc să contribuie la AnaEE-ERIC, dar nu sunt încă în situația de a deveni membri, pot solicita statutul de observator.

6   Orice membru sau observator menționat la alineatul (1) literele (a)-(c) poate fi reprezentat de o entitate publică sau de o entitate privată cu o misiune de serviciu public, alese de membrul sau de observatorul în cauză și numite în conformitate cu propriile reguli și proceduri. Fiecare membru sau observator informează adunarea membrilor cu privire la orice modificare a entității sale reprezentante, a drepturilor și obligațiilor specifice care i-au fost delegate sau cu privire la orice alte modificări relevante.

7   Membrii și observatorii AnaEE-ERIC și entitățile reprezentante ale acestora sunt enumerați în anexa II. Anexa II este actualizată de către președintele adunării membrilor.

Articolul 13

Admiterea unui membru sau a unui observator

1.   Condițiile pentru admiterea unor membri noi sunt următoarele:

a)

candidații prezintă o cerere scrisă președintelui adunării membrilor și directorului general al AnaEE-ERIC;

b)

în cerere se descrie modul în care candidatul va contribui la îndeplinirea obiectivelor și la desfășurarea activităților AnaEE-ERIC descrise la articolul 3, precum și modul în care își va îndeplini obligațiile menționate la articolul 15;

c)

admiterea de noi membri necesită aprobarea adunării membrilor, astfel cum este descrisă la articolul 18 alineatul (10).

2.   În special, un candidat trebuie să demonstreze, într-un mod considerat satisfăcător de adunarea membrilor și verificat prin mijloace adecvate de asigurare a calității, că dispune de mijloacele necesare și că se angajează în mod susținut să întreprindă următoarele acțiuni:

a)

să contribuie la resursele și serviciile AnaEE-ERIC în domeniul experimentării în materie de ecosisteme;

b)

să adere la standardele de calitate științifică și la procedurile operaționale standard stabilite de AnaEE-ERIC;

c)

să efectueze contribuții financiare anuale la bugetele anuale echilibrate ale AnaEE-ERIC;

d)

să respecte prezentul statut;

e)

să se angajeze să adere la AnaEE-ERIC timp de cel puțin cinci ani.

3.   Entitățile enumerate la articolul 12 alineatul (1) care doresc să contribuie la AnaEE-ERIC, dar nu sunt încă în situația de a deveni membri, pot solicita statutul de observator. Condițiile pentru admiterea observatorilor sunt următoarele:

a)

observatorii sunt admiși pentru o perioadă de 2 ani și, cel mult, două perioade;

b)

candidații prezintă o cerere scrisă președintelui adunării membrilor și directorului general;

c)

cererea descrie modul în care candidatul va contribui la AnaEE-ERIC;

d)

admiterea sau readmiterea observatorilor este supusă aprobării de către adunarea membrilor.

Articolul 14

Retragerea unui membru sau a unui observator/Revocarea statutului de membru sau de observator

1.   Niciun membru nu se poate retrage în primii cinci ani calendaristici de la înființarea AnaEE-ERIC.

2.   Primul an este un an mai scurt care începe la data la care decizia Comisiei de înființare a AnaEE-ERIC produce efecte.

3.   După primii cinci ani de aderare, un membru se poate retrage la sfârșitul unui exercițiu financiar, în urma unei cereri transmise cu 12 luni înainte de retragerea preconizată.

4.   Un membru care a solicitat retragerea nu mai are drept de vot în adunarea membrilor în măsura în care deciziile propuse nu au un impact direct asupra membrului în cauză.

5.   Observatorii se pot retrage la sfârșitul unui exercițiu financiar, în urma unei cereri transmise cu șase luni înainte de retragerea preconizată.

6.   Toate obligațiile financiare și de altă natură trebuie îndeplinite înainte de sfârșitul anului de retragere. Dacă circumstanțele impun acest lucru, obligațiile trebuie îndeplinite după data efectivă a retragerii, pentru a se asigura îndeplinirea angajamentelor obligatorii din punct de vedere juridic asumate deja de AnaEE-ERIC înainte de cererea de retragere a membrului în cauză.

7.   Adunarea membrilor poate revoca statutul de membru sau de observator dacă sunt îndeplinite toate condițiile următoare:

a)

membrul sau observatorul în cauză a încălcat grav una sau mai multe obligații care îi revin în conformitate cu prezentul statut;

b)

membrul sau observatorul nu a rectificat respectiva situație de încălcare a obligațiilor în termen de șase luni de la data primirii notificării scrise privind încălcarea din partea adunării membrilor.

8.   Membrul sau observatorul menționat la articolul 14 alineatul (7) trebuie să își explice poziția în fața adunării membrilor AnaEE-ERIC înainte ca adunarea membrilor să ia o decizie cu privire la această chestiune.

9.   Adunarea membrilor poate decide, de asemenea, în circumstanțele prevăzute la articolul 14 alineatul (7), să nu revoce statutul de membru, ci să suspende dreptul de vot al unui membru pentru o anumită perioadă de timp. Adunarea membrilor poate reinstitui, prin vot, dreptul de vot al unui membru în orice moment, în cazul în care respectivul membru a remediat, într-un mod considerat satisfăcător pentru adunarea membrilor, orice încălcare descrisă la articolul 14 alineatul (7). Reprezentantul membrului menționat anterior va fi exclus de la votul în cauză.

10.   Dreptul de vot al unui membru este suspendat de adunarea membrilor atât timp cât obligațiile financiare care decurg din anexa III la prezentul statut nu sunt îndeplinite în timp util.

11.   Membrii sau observatorii care se retrag sau a căror calitate de membru sau de observator este revocată nu au dreptul la restituirea sau la rambursarea vreuneia dintre contribuțiile plătite și nici dreptul de a revendica activele AnaEE-ERIC.

CAPITOLUL 3

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MEMBRILOR ȘI ALE OBSERVATORILOR

Articolul 15

Membri

1.   Drepturile membrilor includ:

a)

participarea și votul în cadrul adunării membrilor;

b)

participarea la dezvoltarea strategiilor și a politicilor AnaEE-ERIC;

c)

utilizarea mărcii AnaEE-ERIC;

d)

participarea la propunerile de proiecte în cadrul cărora AnaEE-ERIC joacă rolul de consorțiu care depune propunerea;

e)

accesul la serviciile și la activitățile coordonate de AnaEE-ERIC pentru comunitatea sa de cercetare.

2.   Fiecare membru:

a)

plătește contribuția financiară anuală, astfel cum se specifică în bugetele financiare anuale respective aprobate de adunarea membrilor;

b)

conferă reprezentantului (reprezentanților) său (săi) autoritate deplină de vot în privința tuturor aspectelor ridicate în cursul reuniunilor adunării membrilor și publicate pe ordinea de zi;

c)

oferă acces, în conformitate cu politica de acces a AnaEE-ERIC, la activitățile platformei naționale care respectă criteriile AnaEE-ERIC;

d)

promovează adoptarea și menținerea standardelor de calitate și a procedurilor operaționale standard ale AnaEE-ERIC în cadrul platformelor naționale de cercetare participante;

e)

promovează utilizarea resurselor și a serviciilor AnaEE-ERIC în rândul cercetătorilor.

Articolul 16

Observatori

1.   Drepturile observatorilor includ:

a)

participarea fără drept de vot la adunarea membrilor;

b)

participarea la evenimentele AnaEE-ERIC, cum ar fi ateliere, conferințe, cursuri de formare, precum și la orice alte activități identificate de adunarea membrilor;

c)

accesarea sprijinului din partea AnaEE-ERIC pentru dezvoltarea sistemelor, proceselor și serviciilor relevante.

2.   Fiecare observator are obligația de:

a)

a numi o entitate reprezentantă în conformitate cu articolul 18;

b)

a furniza contribuția anuală stabilită în raport cu contribuțiile financiare anuale globale ale membrilor, fără a avea vreun impact asupra acestora din urmă. Valoarea acestei contribuții este stabilită de adunarea membrilor;

c)

a contribui la sarcinile și la activitățile AnaEE-ERIC prevăzute la articolul 3;

d)

a încheia un acord de prestare a activității de observator cu AnaEE-ERIC pentru a stabili termenele și condițiile în care trebuie îndeplinite obligațiile și în care pot fi exercitate drepturile observatorului.

Articolul 17

Contribuții

1.   Membrii și observatorii furnizează contribuții anuale, astfel cum se descrie în anexa III.

2.   Contribuțiile anuale ale membrilor și observatorilor pot fi furnizate sub formă de contribuții în numerar și/sau parțial în natură. Principiile contribuțiilor sunt stabilite în anexa III și vor fi definite mai detaliat în normele de funcționare.

CAPITOLUL 4

GUVERNANȚĂ

Articolul 18

Adunarea membrilor

1.   Adunarea membrilor este organismul de conducere al AnaEE-ERIC investit cu cea mai mare autoritate, dispunând de competențe depline în luarea deciziilor, și este responsabilă pentru conducerea și supravegherea AnaEE-ERIC. Ea este compusă din reprezentanții desemnați în mod corespunzător ai membrilor și ai observatorilor din cadrul AnaEE-ERIC. Membrii și observatorii sunt reprezentați de cel mult două persoane, una având expertiză științifică și cealaltă expertiză administrativă, iar membrul sau observatorul este considerat a fi reprezentat dacă cel puțin unul dintre reprezentanții săi este prezent la reuniune.

2.   Fiecare membru dispune de un singur vot.

3.   Adunarea membrilor alege un președinte și un vicepreședinte din delegațiile membrului. Președintele și vicepreședintele sunt aleși pentru un mandat de 3 (trei) ani, care poate fi reînnoit o singură dată. Președintele nu va avea drept de vot. Vicepreședintele intervine ori de câte ori președintele nu este în măsură să își îndeplinească atribuțiile. Detaliile privind alegerea și desfășurarea reuniunilor sunt stabilite în normele de funcționare adoptate de adunarea membrilor.

4.   Adunarea membrilor este convocată de președinte cu un preaviz de cel puțin opt săptămâni, iar ordinea de zi, inclusiv documentele reuniunii, se difuzează cu cel puțin două săptămâni înainte de reuniune. Trimiterea invitației și difuzarea ordinii de zi se realizează de obicei prin mijloace electronice. Detaliile sunt stabilite în normele de funcționare adoptate de adunarea membrilor.

5.   Adunarea membrilor se reunește periodic, cel puțin o dată pe an. Se consideră că reuniunea întrunește cvorumul dacă cel puțin 2/3 (două treimi) dintre membri sunt prezenți și reprezentați în mod corespunzător. Sunt posibile reuniunile prin participare de la distanță, inclusiv prin videoconferință și prin orice alte mijloace electronice convenite, însă deciziile și concluziile acestora trebuie confirmate prin procedură scrisă. Se convoacă o reuniune extraordinară a adunării membrilor, dacă acest lucru este solicitat de cel puțin 1/3 (o treime) dintre membri.

6.   Directorul general al AnaEE-ERIC participă în mod normal la reuniunile adunării membrilor.

7.   Adunarea membrilor poate invita experți care să participe la reuniunile sale cu titlu consultativ. În cazul în care informațiile confidențiale sunt tratate în prezența unor persoane externe, acestea trebuie să semneze în prealabil o declarație de confidențialitate.

8.   Adunarea membrilor decide cu privire la orice aspecte necesare pentru îndeplinirea obiectivelor AnaEE-ERIC și neatribuite în mod explicit unui alt organ de guvernanță sau unui alt organism.

9.   Cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod explicit, toate deciziile adunării membrilor se adoptă cu majoritatea simplă a voturilor exprimate.

10.   Următoarele decizii se iau cu o majoritate calificată de două treimi din voturile exprimate:

a)

numirea și demiterea directorului general;

b)

alegerea unui președinte și a unui vicepreședinte în conformitate cu articolul 18 alineatul (3) din prezentul statut;

c)

aprobarea normelor de funcționare din prezentul statut;

d)

aprobarea oricăror norme de funcționare ale organelor AnaEE-ERIC;

e)

aprobarea normelor în materie de achiziții publice ale AnaEE-ERIC;

f)

aprobarea programului de lucru științific anual;

g)

aprobarea situației financiare anuale;

h)

modificări ale bugetului financiar anual în cursul exercițiului financiar respectiv, care reduc sau majorează bugetul cu mai puțin de 4 % (patru la sută);

i)

rezoluții privind nivelul adecvat al veniturilor, inclusiv constituirea de rezerve;

j)

decizii referitoare la principiile politicii în materie de date și la principiile politicii de acces;

k)

decizii privind aspecte legate de proprietatea intelectuală;

l)

instituirea consiliului de administrație;

m)

aderarea de noi membri și revocarea statutului de membru;

n)

aderarea unui nou observator și revocarea statutului de observator;

o)

lichidarea AnaEE-ERIC.

11.   Următoarele decizii se iau cu o majoritate calificată de două treimi din voturile exprimate, cu condiția ca contribuțiile acestor membri să constituie cel puțin trei sferturi din totalul contribuțiilor la bugetul AnaEE-ERIC sau ca toți membrii prezenți sau reprezentați și votanți cu excepția unuia să exprime un vot favorabil:

a)

aprobarea normelor financiare ale AnaEE-ERIC;

b)

aprobarea planului financiar cincinal;

c)

aprobarea bugetului financiar anual prezentat de directorul general;

d)

modificări ale bugetului financiar anual în cursul exercițiului financiar respectiv, care reduc sau majorează bugetul cu peste 4 % (patru la sută);

e)

propuneri de modificare a statutului AnaEE-ERIC și notificarea corespunzătoare a Comisiei Europene în vederea aprobării/formulării de obiecții în conformitate cu articolele 9 și 11 din Regulamentul (CE) nr. 723/2009.

12.   Abținerile nu sunt considerate voturi în favoarea sau împotriva rezoluției în cauză.

Articolul 19

Directorul general

1.   Directorul general este directorul executiv și reprezentantul legal al AnaEE-ERIC.

2.   Directorul general este numit de adunarea membrilor în urma unui concurs internațional. Termenele și condițiile numirii sunt detaliate în normele de funcționare.

3.   Directorul general este responsabil cu:

a)

reprezentarea juridică a AnaEE-ERIC, inclusiv încheierea de contracte și desfășurarea altor proceduri juridice și administrative, după caz, în conformitate cu deciziile adunării membrilor;

b)

elaborarea strategiei AnaEE-ERIC și prezentarea de propuneri adunării membrilor, pe baza informațiilor obținute din interacțiunea directă cu membrii, consiliul de administrație, consiliile consultative, nodurile și centrele de servicii ale AnaEE-ERIC;

c)

conducerea, administrarea și gestionarea zilnică a AnaEE-ERIC, inclusiv punerea în aplicare a deciziilor adoptate de adunarea membrilor, coordonarea proiectelor și inițiativelor în curs, numirea tuturor angajaților AnaEE-ERIC și conducerea secretariatului;

d)

prezidarea consiliului de administrație și delegarea de acțiuni pentru a asigura punerea în aplicare a deciziilor AnaEE-ERIC în fiecare centru de servicii sau nod național;

e)

asigurarea faptului că consiliul de administrație și nodurile funcționează în conformitate cu mandatul definit în normele de funcționare și în prezentul document;

f)

organizarea reuniunilor adunării membrilor, inclusiv propunerea de puncte pentru ordinea de zi a reuniunilor și pregătirea și prezentarea raportului anual de activitate spre aprobare de către adunarea membrilor, astfel cum se prevede la articolul 28;

g)

organizarea reuniunilor comitetelor consultative ale AnaEE-ERIC pentru evaluarea programului științific și a politicii etice în conformitate cu articolele 24 și 25;

h)

evaluarea și intervievarea candidaților la statutul de membru sau de observator pentru a propune primirea în AnaEE-ERIC.

4.   În termen de șase luni de la încheierea exercițiului financiar, directorul general prezintă adunării membrilor un extras de cont referitor la exercițiul financiar precedent, auditat în conformitate cu articolul 32. Detaliile referitoare la acest extras sunt prevăzute în normele de funcționare.

5.   Până la sfârșitul lunii noiembrie, după cum se specifică în normele de funcționare, directorul general pune la dispoziția adunării membrilor:

a)

un raport privind activitatea desfășurată în cursul anului, însoțit de o situație financiară;

b)

un proiect de program de lucru pentru anul următor;

c)

bugetul prospectiv pentru exercițiul financiar următor.

6.   Directorul general are în orice moment dreptul de a înființa grupuri de lucru pentru a sprijini activitățile AnaEE-ERIC în conformitate cu normele de funcționare.

Articolul 20

Platforma centrală

1.   Platforma centrală include următoarele servicii de sprijin:

a)

asistența acordată directorului general în ceea ce privește punerea în aplicare a programului de lucru al AnaEE-ERIC;

b)

un punct central pentru comunicarea cu părțile interesate și interacțiunea cu nodurile naționale;

c)

coordonarea activităților centrelor, inclusiv a activităților comune de dezvoltare și a schimburilor de personal;

d)

organizare și programe de formare pentru personalul platformelor AnaEE-ERIC;

e)

organizarea tuturor reuniunilor administrative și de guvernanță;

f)

administrarea și gestionarea portalului web;

g)

gestionarea activităților AnaEE-ERIC;

h)

promovarea, comunicarea și marketingul pentru AnaEE-ERIC.

2.   Angajații platformei centrale îl asistă pe directorul general în toate aspectele și răspund în fața acestuia.

3.   Componența personalului platformei centrale și modul său de funcționare sunt detaliate în normele de funcționare.

Articolul 21

Centrele de servicii ale AnaEE-ERIC

1.   Centrele de servicii ale AnaEE-ERIC furnizează expertiză, servicii și instrumente relevante pentru îndeplinirea misiunilor și a activităților AnaEE-ERIC, astfel cum se prevede în programele de lucru ale AnaEE-ERIC.

2.   Se înființează trei centre de servicii în cadrul AnaEE-ERIC și sub responsabilitatea directorului general: centrul tehnologic, centrul de modelare a datelor și centrul de interfață și de sinteză.

3.   Centrele de servicii sunt situate în țări membre ale AnaEE-ERIC.

4.   Fiecare centru de servicii este gestionat de un șef al centrului de servicii, post aflat sub autoritatea directorului general și atribuit în conformitate cu politica în domeniul ocupării forței de muncă.

Articolul 22

Nodurile naționale și platformele naționale

1.   Nodul național va avea o entitate juridică sau va mandata o entitate juridică să îl reprezinte și să semneze acordul privind nivelul serviciilor în numele său.

2.   Fiecare nod național este reprezentat de un punct de contact al nodului. Membrii AnaEE-ERIC îi vor comunica directorului general numele punctului lor de contact al nodului. Punctul de contact al nodului se va întâlni atunci când este necesar și „cel puțin” de două ori pe an cu directorul general și „cel puțin” o dată pe an cu consiliul de administrație.

3.   Fiecare nod național este obligat, în temeiul unui acord privind nivelul serviciilor încheiat cu AnaEE-ERIC, să furnizeze serviciile minime pentru organizarea și coordonarea serviciilor platformelor naționale ale unui membru și să organizeze comunicări între AnaEE-ERIC și platformele naționale.

4.   Fiecare platformă națională a unui membru este obligată, în temeiul unui acord privind nivelul serviciilor încheiat cu AnaEE-ERIC, să furnizeze serviciile necesare pentru funcționarea infrastructurii de cercetare. Acest acord privind nivelul serviciilor va include criteriile de identificare a platformelor naționale drept platforme ale AnaEE-ERIC.

5.   Prin derogare de la articolul 22 alineatul (4), un membru poate alege, de asemenea, să își oblige din punct de vedere juridic platformele naționale prin intermediul nodului național. În cazul în care nu se încheie un acord separat privind nivelul serviciilor cu platformele naționale în conformitate cu articolul 22 alineatul (4), nodul național va încheia acorduri obligatorii din punct de vedere juridic cu platformele naționale pentru a garanta serviciile care urmează să fie furnizate pentru AnaEE-ERIC. În acest caz, acordul privind nivelul serviciilor încheiat cu nodul național va include, în plus față de cerințele stabilite la articolul 22 alineatul (3), și criteriile de identificare a platformelor naționale drept platforme ale AnaEE-ERIC.

6.   Punctul de contact al nodului prezintă periodic directorului general al AnaEE-ERIC un raport privind activitățile desfășurate de nodul național pentru AnaEE-ERIC, astfel cum se prevede în normele de funcționare și în acordul privind nivelul serviciilor.

Articolul 23

Consiliul de administrație

1.   Consiliul de administrație este compus din directorul general și din șefii centrelor de servicii ale AnaEE-ERIC. Directorul general poate invita experți și reprezentanți ai nodurilor naționale și ai diferitelor tipuri de platforme la reuniunile consiliului de administrație. Consiliul de administrație se va întâlni cel puțin o dată pe an cu reprezentanții nodurilor naționale și ai diferitelor tipuri de platforme.

2.   Consiliul de administrație este prezidat de directorul general.

3.   Consiliul de administrație este responsabil cu:

a)

contribuția, în sprijinul directorului general, la elaborarea unui proiect de program anual de lucru și a unui proiect de buget (anul N), precum și a unui proiect preliminar de program de lucru și a unui proiect de buget pentru următorii doi ani (anul N+1 și anul N+2);

b)

sprijinirea directorului general în executarea programului de lucru și în eforturile sale de a permite o interacțiune eficientă între AnaEE-ERIC și membri și observatori, pe de o parte, și utilizatorii și părțile interesate ale AnaEE-ERIC, pe de altă parte.

Articolul 24

Comitetul consultativ științific independent

1.   Rolul Comitetului consultativ științific independent este de a consilia adunarea membrilor cu privire la următoarele aspecte:

a)

revizuirea criteriilor de acceptare a unei platforme în cadrul AnaEE-ERIC;

b)

consiliere cu privire la strategia AnaEE-ERIC în ceea ce privește capacitatea sa experimentală și serviciile platformelor sale;

c)

colaborarea cu alte infrastructuri europene sau internaționale;

d)

analiza rapoartelor de activitate ale platformei centrale și ale centrelor de servicii și recomandări referitoare la programul lor de lucru și la strategia lor pe termen lung;

e)

examinarea ocazională a proiectelor de cercetare, dacă directorul general solicită acest lucru, incluzând eventual experți externi;

f)

previziuni referitoare la știința ecosistemelor și la legătura acesteia cu sustenabilitatea sistemului alimentar, cu bioeconomia sustenabilă și cu biodiversitatea.

2.   Membrii Comitetului consultativ științific independent sunt numiți de adunarea membrilor. Comitetul consultativ științific este format din experți independenți din sectorul public sau privat, cu competențe de înalt nivel în domeniul agronomiei, al sănătății plantelor, al ecologiei, al biodiversității, al științelor mediului, al schimbărilor globale, al manipulării datelor și al modelării și cu experiență în gestionarea infrastructurilor sau a programelor de cercetare la scară largă, precum și din alte persoane independente. Numărul de membri trebuie să fie de minimum 5 și de maximum 10.

3.   Membrii Comitetului consultativ științific independent sunt numiți de adunarea membrilor pentru un mandat de 5 ani, reînnoibil o singură dată. Ei vor alege un președinte și se vor reuni cel puțin o dată pe an. Președintele poate fi consultat de către directorul general în orice moment.

4.   Normele detaliate de funcționare a Comitetului consultativ științific independent sunt adoptate de adunarea membrilor.

Articolul 25

Comitetul consultativ independent pe probleme de etică

1.   Rolul Comitetului consultativ independent pe probleme de etică este de a consilia adunarea membrilor cu privire la aspectele etice care trebuie luate în considerare de centrele de servicii și de platformele naționale în cadrul activităților lor.

2.   Membrii Comitetului consultativ independent pe probleme de etică sunt numiți de adunarea membrilor. Comitetul consultativ independent pe probleme de etică este format din experți independenți din sectorul public sau privat cu competențe de înalt nivel în domeniul eticii științelor mediului și al științelor vieții. Numărul de membri trebuie să fie de minimum 3 și de maximum 10.

3.   Membrii Comitetului consultativ independent pe probleme de etică sunt numiți de adunarea membrilor pentru un mandat de 5 ani, reînnoibil o singură dată. Ei vor alege un președinte și se vor reuni cel puțin o dată pe an. Președintele poate fi consultat de către directorul general în orice moment.

4.   Normele detaliate de funcționare a Comitetului consultativ independent pe probleme de etică sunt adoptate de adunarea membrilor.

Articolul 26

Comitetul părților interesate

1.   Comitetul părților interesate este compus din reprezentanți ai organismelor și instituțiilor care manifestă interes pentru serviciile și rezultatele furnizate de AnaEE-ERIC, cum ar fi utilizatorii instalațiilor sau ai datelor AnaEE-ERIC, factorii de decizie politică, industriile, organizațiile neguvernamentale și mass-media. Numărul de membri trebuie să fie de minimum 10 și de maximum 20.

2.   Rolul Comitetului părților interesate este de a consilia adunarea membrilor cu privire la următoarele aspecte:

a)

analiza rapoartelor de activitate ale centrelor de servicii și recomandări referitoare la programul lor de lucru și la strategia lor pe termen lung;

b)

planul de comunicare;

c)

elaborarea de instrumente de sprijinire a procesului decizional pentru gestionarea ecosistemelor;

d)

colaborarea cu alte infrastructuri europene sau internaționale;

3.   Membrii Comitetului părților interesate sunt numiți de adunarea membrilor pentru un mandat de 5 ani, reînnoibil o singură dată. Ei vor alege un președinte și se vor reuni cel puțin o dată pe an. Președintele poate fi consultat de către directorul general în orice moment.

4.   Normele detaliate de funcționare a Comitetului părților interesate sunt adoptate de adunarea membrilor.

Articolul 27

Organele subsidiare

1.   Adunarea membrilor poate decide să înființeze orice organ subsidiar, în funcție de circumstanțe, de exemplu pentru a formula recomandări cu privire la subiecte specifice.

2.   Componența și normele de funcționare a organelor subsidiare se aprobă de către adunarea membrilor, în conformitate cu articolul 18 alineatul (10).

3.   Fiecare organ subsidiar se întrunește cel puțin o dată pe an. Adunarea membrilor poate solicita președintelui organului subsidiar să convoace reuniuni pentru a analiza și a formula recomandări cu privire la subiecte specifice.

CAPITOLUL 5

RAPORTAREA CĂTRE COMISIA EUROPEANĂ

Articolul 28

Raportarea către Comisia Europeană

1.   AnaEE-ERIC întocmește un raport anual de activitate privind, în special, aspectele științifice, operaționale și financiare ale activităților sale. Raportul este trimis spre aprobare adunării membrilor în termen de patru luni de la încheierea exercițiului financiar corespunzător și apoi transmis Comisiei și autorităților publice relevante în termen de șase luni de la încheierea exercițiului financiar corespunzător. Raportul este pus la dispoziția publicului.

2.   Directorul general al AnaEE-ERIC informează Comisia în privința oricăror împrejurări care amenință să pună în mod grav în pericol îndeplinirea misiunilor AnaEE-ERIC sau să împiedice AnaEE-ERIC să respecte cerințele stabilite în Regulamentul (CE) nr. 723/2009.

CAPITOLUL 6

ASPECTE FINANCIARE

Articolul 29

Exercițiul financiar

Exercițiul financiar al AnaEE-ERIC începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie a fiecărui an. Primul exercițiu financiar al AnaEE-ERIC este un exercițiu financiar mai scurt care începe la data la care decizia Comisiei de înființare a AnaEE-ERIC produce efecte.

Articolul 30

Resurse

Resursele AnaEE-ERIC sunt alcătuite din:

1.

cotizațiile membrilor și ale observatorilor, în conformitate cu articolele 17 și 31;

2.

contribuția specială a țării-gazdă, furnizată de membrii care găzduiesc fie un centru de servicii, fie platforma centrală, astfel cum se prevede în anexa III;

3.

orice alte contribuții, cum ar fi granturile sau veniturile obținute din servicii sau drepturi de proprietate intelectuală deținute de AnaEE-ERIC, în limitele și în condițiile aprobate de adunarea membrilor.

Articolul 31

Principii care reglementează contribuțiile membrilor și ale observatorilor

1.   Membrii și observatorii efectuează contribuții anuale la AnaEE-ERIC.

2.   Nivelul contribuției membrilor se stabilește pentru un ciclu bugetar și se aprobă de către adunarea membrilor, în conformitate cu procedurile prevăzute la articolul 18 și în anexa III.

3.   Contribuțiile în natură sunt luate în considerare doar dacă iau forma unei contribuții efective și cuantificabile la AnaEE-ERIC, inclusiv prin detașarea de personal la AnaEE-ERIC, și sunt aprobate de adunarea membrilor. Adunarea membrilor convine asupra unui sistem contabil, precum și asupra regulilor pentru acceptarea contribuțiilor în natură și pentru evaluarea valorii acestora.

4.   Toate contribuțiile financiare se plătesc în euro.

5.   Valoarea contribuțiilor în natură se ia în considerare la calcularea contribuțiilor financiare efectuate în aceeași perioadă, pentru a calcula (i) valoarea totală a contribuțiilor efectuate în cursul anului în cauză și (ii) cotele specifice ale contribuțiilor fiecărui membru la valoarea totală a contribuțiilor.

Articolul 32

Buget, principii bugetare, conturi și audit

1.   Toate categoriile de venituri și cheltuieli ale AnaEE-ERIC se includ în estimările pregătite pentru fiecare exercițiu financiar și se indică în buget.

2.   Veniturile și cheltuielile AnaEE-ERIC trebuie să fie echilibrate.

3.   Adunarea membrilor se asigură că resursele AnaEE-ERIC sunt utilizate în conformitate cu principiile bunei gestiuni financiare.

4.   Bugetul se întocmește și se execută, iar conturile se prezintă în conformitate cu principiul transparenței.

5.   Conturile AnaEE-ERIC sunt auditate anual și sunt însoțite de un raport privind gestiunea bugetară și financiară a exercițiului financiar precedent. Adunarea membrilor aprobă numirea și durata mandatului unui auditor extern și aprobă conturile auditate și raportul privind gestiunea bugetară și financiară a exercițiului financiar precedent în termen de șase luni de la sfârșitul exercițiului financiar.

6.   AnaEE-ERIC respectă cerințele legislației aplicabile în materie de elaborare, depunere, auditare și publicare a conturilor.

Articolul 33

Taxe

1.   Scutirile de TVA, în temeiul articolului 143 alineatul (1) litera (g) și al articolului 151 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului și în conformitate cu articolele 50 și 51 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 282/2011 al Consiliului, se aplică achizițiilor de bunuri și servicii de către AnaEE-ERIC și de către un membru al AnaEE-ERIC în sensul capitolelor 2 și 3 din statut, care sunt destinate utilizării oficiale și exclusive de către AnaEE-ERIC, cu condiția ca astfel de achiziții să se efectueze numai pentru activitățile neeconomice ale AnaEE-ERIC, în concordanță cu activitățile sale. Scutirile de TVA se limitează la achizițiile care depășesc valoarea de 300 EUR.

2.   Scutirile de accize, în temeiul articolului 12 din Directiva (UE) 2020/262 Consiliului, se limitează la achizițiile efectuate de AnaEE-ERIC care sunt destinate utilizării exclusive și oficiale de către AnaEE-ERIC, cu condiția ca astfel de achiziții să se efectueze numai pentru activitățile neeconomice ale AnaEE-ERIC, în concordanță cu activitățile sale, și ca achiziția să depășească valoarea de 300 EUR.

3.   Achizițiile efectuate de membrii personalului nu fac obiectul scutirilor.

CAPITOLUL 7

DIVERSE

Articolul 34

Legislația aplicabilă

Funcționarea internă a AnaEE-ERIC este reglementată:

1.

de dreptul Uniunii, în special de Regulamentul (CE) nr. 723/2009, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1261/2013;

2.

de legislația statului în care se află sediul statutar al AnaEE-ERIC în cazul unor aspecte care nu sunt reglementate sau sunt reglementate numai parțial de dreptul Uniunii;

3.

de prezentul statut și de normele de funcționare.

Articolul 35

Limba de lucru

Limba de lucru a AnaEE-ERIC este limba engleză.

Articolul 36

Litigii

1.   În cazul unui litigiu sau al unui diferend între membri care decurge din statut sau are legătură cu acesta, adunarea membrilor se reunește cât mai curând posibil pentru a se consulta cu bună credință și pentru a încerca să soluționeze litigiul pe cale amiabilă.

2.   Curtea de Justiție a Uniunii Europene are competența de a soluționa litigiile dintre membri cu privire la AnaEE-ERIC sau dintre membri și AnaEE-ERIC, precum și orice alte litigii la care Uniunea Europeană este parte.

3.   Legislația Uniunii cu privire la jurisdicție se aplică litigiilor dintre AnaEE-ERIC și terți. În cazurile nereglementate de legislația Uniunii Europene, instanța competentă pentru soluționarea litigiului este stabilită de legislația statului în care se află sediul statutar al AnaEE-ERIC.

Articolul 37

Modificări ale statutului, actualizări și disponibilitate

1.   Orice modificare a statutului face obiectul dispozițiilor articolului 11 din Regulamentul (CE) nr. 723/2009, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1261/2013.

2.   Statutul este actualizat și pus la dispoziția publicului pe site-ul de internet al AnaEE-ERIC și la sediul său statutar.

Articolul 38

Dispoziții privind înființarea

1.   O primă reuniune a adunării membrilor este convocată de statul în care se află sediul statutar al AnaEE-ERIC cât mai curând posibil după data la care decizia Comisiei de înființare a AnaEE-ERIC produce efecte.

2.   Înainte de desfășurarea primei reuniunii și în termen de cel mult patruzeci și cinci de zile calendaristice de la data la care decizia Comisiei de înființare a AnaEE-ERIC produce efecte, statul relevant informează membrii fondatori și observatorii cu privire la orice acțiuni juridice urgente specifice care trebuie întreprinse în numele AnaEE-ERIC. Cu excepția cazului în care se primesc obiecții de la un membru fondator în termen de cinci zile lucrătoare de la notificare, acțiunea juridică este întreprinsă de o persoană autorizată în mod corespunzător de către statul relevant.


(1)  Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).


ANEXA I

DEFINIȚII

În sensul prezentului statut, se aplică următoarele definiții:

1.

AnaEE”: infrastructura paneuropeană de cercetare privind ecosistemele terestre și acvatice gestionate și negestionate, care va permite accesul la un set amplu de platforme experimentale descentralizate și coordonate care acoperă gama largă de ecosisteme și de zone climatice din Europa, precum și la platformele analitice și de modelare de ultimă generație care le sprijină. Prin simularea experimentală a unor scenarii viitoare, AnaEE va măsura și va prevedea răspunsul ecosistemelor la schimbările de mediu și de utilizare a terenurilor și va testa opțiunile de inginerie în materie de atenuare și adaptare pentru menținerea serviciilor ecosistemice.

2.

AnaEE-ERIC”: entitatea juridică formată din platforma centrală și din trei centre de servicii: centrul de interfață și de sinteză (CIS), centrul tehnologic (CT) și centrul de modelare a datelor (CMD).

3.

Nod național”: o entitate operațională care organizează contribuția la AnaEE a platformelor experimentale, analitice și de modelare dintr-o anumită țară.

4.

Punct de contact al nodului”: persoana numită de un nod național pentru a interacționa direct cu directorul general cu privire la orice întrebare adresată de un nod național sau unui nod național.

5.

Platformă națională”: o instalație experimentală care respectă criteriile AnaEE și este sprijinită de o instituție dintr-o țară membră a AnaEE-ERIC.

6.

Tip de platformă”: principala abordare propusă de o platformă națională. Există patru abordări posibile: experimentare în ecosisteme în aer liber, experimentare în ecosisteme închise, măsuri analitice și modelare.

7.

Date AnaEE”:

a.

date, software, documente și protocoale produse de AnaEE-ERIC;

b.

datele de bază ale platformelor: parametrii de mediu măsurați periodic pe termen lung de către platforme, unii dintre aceștia putând intra sub incidența Regulamentului INSPIRE;

c.

date privind proiectele găzduite de platformele AnaEE.


ANEXA II

LISTA MEMBRILOR, A OBSERVATORILOR ȘI A ENTITĂȚILOR REPREZENTANTE ALE ACESTORA

Membru

Entitatea reprezentantă

Republica Franceză

Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)

Regatul Danemarcei

Universitatea din Copenhaga

Republica Cehă

Ministerul Educației, Tineretului și Sportului

Republica Italiană

Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria (CREA)

Republica Finlanda

Institutul pentru Resurse Naturale din Finlanda (LUKE)

Republica Bulgaria

Ministerul Educației și Științelor

CIHEAM

Nu se aplică


Observator

Entitatea reprezentantă

Regatul Belgiei

Biroul Belgian al Politicii de Cercetare (BELSPO)


ANEXA III

BUGET – CONTRIBUȚII

MODELUL DE FINANȚARE AL ANAEE-ERIC

Bugetele serviciilor centrale fac parte din bugetul ERIC și fac obiectul puterii decizionale a adunării membrilor. Costurile operaționale ale AnaEE-ERIC sunt acoperite în mare parte prin finanțarea publică alocată de membrii săi.

Odată ce instituirea AnaEE-ERIC va fi aprobată, se preconizează că, în timpul fazei operaționale, țara-gazdă va contribui la buget cu minimum 50 % reprezentând contribuția specială a țării-gazdă. Restul cheltuielilor serviciilor centrale sunt acoperite de contribuțiile anuale provenite din cotizațiile membrilor (denumite în continuare „cotizația de membru”) către AnaEE-ERIC, care este entitatea juridică prevăzută. Contribuțiile speciale ale țării-gazdă pot fi furnizate în numerar și/sau parțial în natură, iar cotizația de membru este furnizată în numerar pentru a acoperi cheltuielile din cadrul serviciilor centrale legate, de exemplu, de consumabile, de deplasările personalului, de reuniuni, de informare, de servicii (inclusiv, de exemplu, servicii juridice, de contabilitate, de audit, de marketing, de recrutare și de subcontractare), de echipamente (software, licențe etc.) și de salariul directorului general. Contribuțiile în natură la resursele umane din țările care nu sunt gazdă sunt examinate și decise de la caz la caz în cadrul adunării membrilor AnaEE-ERIC. Cotizația de membru pentru AnaEE-ERIC se alocă tuturor centrelor de servicii prin decizia adunării membrilor.

Modelul propus de repartizare a costurilor platformei centrale și ale centrelor de servicii acoperite de cotizația de membru este de 50 % cotă egală + 25 % PIB + 25 % număr de platforme (a se vedea detaliile de mai jos).

Cotizațiile de membru și contribuțiile speciale ale țării-gazdă vor rămâne invariabile pentru prima perioadă de 5 ani (inclusiv primul exercițiu mai scurt). După această perioadă, adunarea membrilor va revizui cotizația de membru. Contribuția noilor membri va fi calculată în conformitate cu regula propusă în prezenta anexă, dar, până la sfârșitul primului ciclu de cinci ani, contribuția celorlalți membri nu va fi afectată. La sfârșitul ciclului de 5 ani, contribuția membrilor (adică a celor care devin membri după înființarea ERIC) va fi revizuită în conformitate cu normele definite de adunarea membrilor.

Contribuțiile excepționale ale membrilor și ale observatorilor sunt binevenite pentru activități specifice ale AnaEE-ERIC.

Modelul pentru cotizația de membru constă în următoarele elemente:

1.

cota egală: se obține împărțind în mod egal între membri 50 % din costurile serviciilor centrale care nu sunt acoperite de contribuția specială a țării-gazdă;

2.

produsul intern brut [PIB]: se obține împărțind între membri 25 % din costurile care nu sunt acoperite de contribuția specială a țării-gazdă, utilizând o cotă procentuală specifică fiecărui membru din PIB-ul total al tuturor membrilor. Valoarea de referință va fi PIB-ul mediu din ultima perioadă cunoscută de 5 ani dinainte de constituirea ERIC (2014-2018 în ianuarie 2020). Datele pentru estimările PIB-ului vor proveni de la Eurostat, iar pentru alte țări, de la Banca Mondială;

3.

contribuția bazată pe numărul de platforme: se obține împărțind 25 % din costurile neacoperite de contribuția specială a țării-gazdă între membrii care utilizează contribuții ale platformei specifice fiecărui membru. Schema tarifară pentru diferitele tipuri de platforme este următoarea:

în cazul platformelor de ecosistem în aer liber fără manipulări ale schimbărilor climatice și al tuturor platformelor de ecosistem închis se va aplica prețul total;

platformele de ecosistem în aer liber cu manipulări ale schimbărilor climatice vor beneficia de o reducere de 20 %, platformele analitice de o reducere de 25 %, iar platformele de modelare de o reducere de 50 % din prețul total.

Formula matematică corespunzătoare utilizată pentru a obține prețul integral al platformei și cotizația de membru pentru membrii AnaEE-ERIC (indicată prin „i”) este specificată mai jos.

Image 1
, (Ecuația 1)

unde HC este contribuția specială a țării-gazdă (%), bugetul este bugetul total al serviciilor centrale, N reprezintă numărul de platforme naționale descentralizate în infrastructura AnaEE-ERIC, iar subindicii respectivi descriu tipul de platformă; Openair,0 (platformă de ecosistem în aer liber, fără manipulări ale schimbărilor climatice), Openair,1 (platformă de ecosistem în aer liber, cu manipulări ale schimbărilor climatice), Enclosed (platformă de ecosistem închis), Analytical (platformă analitică) și Modelling (platformă de modelare).

Prin urmare, cotizația totală de membru pentru membrul i este:

Image 2
, (Ecuația 2)

unde NMembers este numărul de membri cu drepturi depline ai AnaEE-ERIC, GDPi este o cotă procentuală specifică fiecărui membru din PIB-ul total al tuturor membrilor, iar Ni este numărul specific fiecărui membru al unui anumit tip de platforme (similar celui de mai sus).

Cotizația de membru din partea organizațiilor interguvernamentale va fi calculată ca sumă forfetară, care ar trebui convenită pe baza regulii celor 5 ani (incluzând o posibilă revizuire la sfârșitul unui ciclu de 5 ani), plus o cotizație bazată pe numărul și tipul de platforme pe care le găzduiesc, calculată pe baza ecuației 2 de mai sus.

Image 3
(Ecuația 3)

unde L este suma forfetară convenită.

Cotizația pentru observatori va fi o cotizație fixă egală cu jumătatea medianei cotizației de membru (numai pentru țări). Această cotizație va fi adăugată la sfârșitul calculării bugetului.

Pentru un buget total estimat de 900 000 EUR și pentru membrii angajați în prezent în faza de punere în aplicare (6 state membre, o organizație interguvernamentală membră și un observator), bugetul estimat este detaliat mai jos, luând în calcul o cotizație mediană de 60 000 EUR.

Tabelele de mai jos rezumă bugetul AnaEE-ERIC în ipoteza unor cotizații totale de 400 000 EUR din partea statelor membre, a unei sume forfetare de 30 000 EUR din partea unei organizații interguvernamentale, a unui observator și a platformelor cunoscute.

Tabelul 1

Cotizațiile anuale de membru

Membri

Cotizație (mii EUR)

Bulgaria

39

Republica Cehă

47

Danemarca

58

Finlanda

61

Franța

103

Italia

92

Cotizații pe țară/an

400

Organizație internațională [CIHEAM]

35

Cotizațiile totale ale membrilor

435

Observator Belgia

30

Total cotizații/an (membri + observator)

465


Tabelul 2

Bugetul anual al centrelor de servicii și contribuția specială a țării-gazdă.

Bugetul centrelor de servicii

(mii EUR)

Contribuția specială a țării-gazdă

(mii EUR)

Platforma centrală

360

40  %

174

CT

207

23  %

100

CIS

117

13  %

57

CMD

216

24  %

104

Total

900

 

435


Tabelul 3

Bugetul AnaEE-ERIC

Membru

Cotizație de membru (mii EUR)

Contribuția specială a țării-gazdă (mii EUR)

Contribuție totală (mii EUR)

Bulgaria

39

0

39

Republica Cehă

47

57

104

Danemarca

58

100

158

Finlanda

61

0

61

Franța

103

174

277

Italia

92

104

196

CIHEAM

35

0

35

Belgia

30

0

30

TOTAL

900


Top