EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1408

Regulamentul delegat (UE) 2022/1408 al Comisiei din 16 iunie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) 2021/2116 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește plata avansurilor pentru anumite intervenții și măsuri de sprijin prevăzute în Regulamentele (UE) 2021/2115 și (UE) nr. 1308/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului

C/2022/3928

JO L 216, 19.8.2022, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1408/oj

19.8.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 216/1


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2022/1408 AL COMISIEI

din 16 iunie 2022

de modificare a Regulamentului (UE) 2021/2116 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește plata avansurilor pentru anumite intervenții și măsuri de sprijin prevăzute în Regulamentele (UE) 2021/2115 și (UE) nr. 1308/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2021/2116 al Parlamentului European și al Consiliului din 2 decembrie 2021 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 (1), în special articolul 44 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Articolul 44 din Regulamentul (UE) 2021/2116 prevede posibilitatea ca statele membre să plătească avansuri beneficiarilor pentru anumite intervenții și alte măsuri de sprijin. Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (2) prevede deja această posibilitate, dar numai pentru intervenții în sectorul fructelor și legumelor, al vinului, al uleiului de măsline și al măslinelor de masă.

(2)

Pentru a se asigura plata coerentă și nediscriminatorie a avansurilor, posibilitatea de a plăti avansuri ar trebui extinsă la toate intervențiile menționate în titlul III capitolul III din Regulamentul (UE) 2021/2115 al Parlamentului European și al Consiliului (3).

(3)

Din același motiv, posibilitatea statelor membre de a plăti avansuri ar trebui extinsă la schema de ajutoare pentru aprovizionarea instituțiilor de învățământ cu fructe și legume și cu lapte și produse lactate prevăzută în partea II titlul I capitolul II secțiunea 1 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013. Plata avansurilor respective ar trebui să facă obiectul condițiilor specifice stabilite în temeiul articolului 44 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2021/2116. Având în vedere că administrarea și punerea în aplicare a schemei de ajutoare respective se bazează pe anii școlari, astfel cum sunt definiți la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/39 al Comisiei (4), sistemul de plăți în avans ar trebui să se aplice ajutoarelor pentru anul școlar 2023/2024 și pentru anii școlari următori.

(4)

Măsurile excepționale de sprijinire a piețelor agricole în conformitate cu articolele 219-221 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 vizează soluționarea unor probleme sau perturbări specifice ale pieței. Aceste măsuri excepționale pot lua forma unui sprijin financiar extraordinar și temporar din partea Uniunii pentru sectoarele afectate. Normele actuale nu le permit statelor membre să plătească avansuri din acest sprijin. Cu toate acestea, experiența arată că măsurile excepționale de sprijinire a pieței trebuie să aibă efect imediat pentru a se evita deteriorarea iremediabilă a pieței. Este așadar oportun să li se permită statelor membre să plătească avansuri beneficiarilor acestor măsuri excepționale de sprijinire a pieței, sub rezerva condițiilor specifice stabilite în temeiul articolului 44 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2021/2116.

(5)

Prin urmare, este necesar ca Regulamentul (UE) 2021/2116 să fie modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La articolul 44 din Regulamentul (UE) 2021/2116 se introduc următoarele alineate (3a), (3b) și (3c):

„(3a)   Statele membre pot decide să plătească avansuri beneficiarilor intervențiilor menționate la titlul III capitolul III din Regulamentul (UE) 2021/2115, sub rezerva condițiilor specifice stabilite în temeiul alineatului (5).

(3b)   Statele membre pot decide să plătească avansuri în cadrul schemei de ajutoare prevăzute în partea II titlul I capitolul II secțiunea 1 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 în ceea ce privește ajutoarele pentru anul școlar 2023/2024 și anii școlari următori, sub rezerva condițiilor specifice stabilite în temeiul alineatului (5).

(3c)   Statele membre pot decide să plătească avansuri beneficiarilor măsurilor de sprijinire a piețelor agricole adoptate în temeiul articolelor 219, 220 și 221 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, sub rezerva condițiilor specifice stabilite în temeiul alineatului (5).”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 iunie 2022.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 435, 6.12.2021, p. 187.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 671).

(3)  Regulamentul (UE) 2021/2115 al Parlamentului European și al Consiliului din 2 decembrie 2021 de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 (JO L 435, 6.12.2021, p. 1).

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/39 al Comisiei din 3 noiembrie 2016 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește ajutoarele din partea Uniunii pentru furnizarea de fructe și legume, de banane și de lapte în instituțiile de învățământ (JO L 5, 10.1.2017, p. 1).


Top