EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1290

Regulamentul (UE) 2022/1290 al Comisiei din 22 iulie 2022 de modificare a anexelor II, III și IV la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru ametoctradin, clormequat, dodină, nicotină, profenofos și virusul poliedrozei nucleare Spodoptera exigua multicapsid (SeMNPV), izolatul BV-0004 din sau de pe anumite produse (Text cu relevanță pentru SEE)

C/2022/5069

OJ L 196, 25.7.2022, p. 74–114 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1290/oj

25.7.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 196/74


REGULAMENTUL (UE) 2022/1290 AL COMISIEI

din 22 iulie 2022

de modificare a anexelor II, III și IV la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru ametoctradin, clormequat, dodină, nicotină, profenofos și virusul poliedrozei nucleare Spodoptera exigua multicapsid (SeMNPV), izolatul BV-0004 din sau de pe anumite produse

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrana de origine vegetală și animală pentru animale și de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului (1), în special articolul 5 alineatul (1) și articolul 14 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1)

Pentru ametoctradin și dodină, limitele maxime de reziduuri („LMR-uri”) au fost stabilite în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 396/2005. Pentru clormequat și nicotină, LMR-urile au fost stabilite în partea A din anexa III la regulamentul respectiv. Pentru profenofos, LMR-urile au fost stabilite în anexa II și în partea B din anexa III la regulamentul respectiv. Pentru virusul poliedrozei nucleare Spodoptera exigua multicapsid (SeMNPV), izolatul BV-0004, nu au fost stabilite LMR-uri specifice în Regulamentul (CE) nr. 396/2005, iar substanța respectivă nu a fost inclusă în anexa IV la regulamentul respectiv, astfel încât se aplică valoarea implicită de 0,01 mg/kg prevăzută la articolul 18 alineatul (1) litera (b) din regulamentul respectiv.

(2)

În contextul unei proceduri de autorizare a utilizării unui produs de protecție a plantelor care conține substanța activă ametoctradin pe culturi care atrag albinele, putând duce la apariția de reziduuri în miere, a fost depusă o cerere în temeiul articolului 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005 de solicitare a modificării LMR-urilor existente pentru miere.

(3)

În ceea ce privește dodina, a fost depusă o cerere în temeiul articolului 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005, prin care se solicită modificarea LMR-urilor existente pentru fructe citrice.

(4)

În conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 396/2005, ambele cereri au fost evaluate de către statele membre în cauză, iar rapoartele de evaluare au fost transmise Comisiei.

(5)

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară („autoritatea”) a evaluat cererile și rapoartele de evaluare, analizând în special riscurile pentru consumatori și, în cazurile în care era relevant, pentru animale, și a emis avize motivate cu privire la LMR-urile propuse (2). Autoritatea a transmis respectivele avize solicitanților, Comisiei și statelor membre și le-a pus la dispoziția publicului.

(6)

Autoritatea a concluzionat că toate cerințele privind integralitatea datelor transmise au fost îndeplinite și că modificările LMR-urilor solicitate de către solicitanți sunt admisibile din punctul de vedere al siguranței consumatorilor, pe baza unei evaluări a expunerii consumatorilor pentru 27 de grupuri specifice de consumatori din Europa. În concluzia sa, autoritatea a ținut seama de cele mai recente informații privind proprietățile toxicologice ale substanțelor. Nici expunerea pe toată durata vieții la aceste substanțe prin consumul tuturor alimentelor care le-ar putea conține, nici expunerea pe termen scurt ca urmare a unui consum mare de produse în cauză nu au indicat existența unui risc de depășire a dozei zilnice acceptabile sau a dozei acute de referință.

(7)

Pentru clormequat, prin Regulamentul (UE) 2019/1561 al Comisiei (3) pentru bureții negri și prin Regulamentul (UE) 2017/693 al Comisiei (4) pentru ciupercile de cultură, au fost stabilite LMR-uri temporare la 6 mg/kg și, respectiv, 0,9 mg/kg LMR-urile temporare respective au fost stabilite pe baza datelor de monitorizare care arată că pe ciupercile de cultură netratate au apărut reziduuri la un nivel mai ridicat decât limita de cuantificare din cauza contaminării încrucișate a ciupercilor de cultură de la paiele tratate în mod legal cu clormequat. LMR-urile temporare au fost stabilite până la 13 aprilie 2021, în așteptarea prezentării datelor de monitorizare privind prezența substanței respective în produsele în cauză.

(8)

Autoritatea și operatorii din sectorul alimentar au prezentat date recente de monitorizare care arată că reziduurile de clormequat există în continuare în bureții negri și în ciupercile de cultură la niveluri mai mari decât limita de cuantificare. Producătorii de ciuperci au notificat Comisiei un studiu în curs de desfășurare pentru a evalua nivelurile de contaminare a bureților negri și a altor ciuperci de cultură. Întrucât studiul se va încheia în 2022, iar datele colectate vor fi apoi transmise Comisiei, este oportun să se prelungească în continuare valabilitatea respectivelor LMR-uri temporare cu un an de la publicarea prezentului regulament.

(9)

De asemenea, prin Regulamentul (UE) 2017/693, au fost stabilite LMR-urile temporare pentru clormequat pentru pere la 0,07 mg/kg, având în vedere datele de monitorizare care indică persistența în arbori ca urmare a utilizărilor anterioare. LMR-ul temporar a fost stabilit până la 13 aprilie 2021, în așteptarea prezentării datelor de monitorizare privind prezența substanței respective în produsele în cauză. Autoritatea, statele membre și operatorii din sectorul alimentar au prezentat date recente de monitorizare care arată că există în continuare, în pere, reziduuri ale acestei substanțe la niveluri mai mari decât limita de cuantificare. Prin urmare, este oportun să se continue monitorizarea nivelurilor de clormequat în pere și să se prelungească valabilitatea acestor LMR-uri temporare până la șapte ani de la data publicării prezentului regulament.

(10)

În ceea ce privește nicotina, prin Regulamentul (UE) 2017/978 al Comisiei (5) au fost stabilite LMR-uri temporare pentru ciuperci sălbatice (mânătărci uscate și ciuperci sălbatice uscate, altele decât mânătărcile) până la 19 octombrie 2021, în așteptarea transmiterii și evaluării unor date și informații noi privind prezența sau formarea naturală a nicotinei în produsele în cauză. Dovezile științifice nu sunt concludente pentru a demonstra prezența în mod natural a nicotinei în produsele în cauză și pentru a elucida mecanismul formării. Autoritatea și operatorii din sectorul alimentar au prezentat date recente de monitorizare care arată că reziduurile acestei substanțe există în continuare în produsele respective la niveluri mai mari decât limita de cuantificare. Prin urmare, este oportun să se continue monitorizarea nivelurilor de nicotină din aceste produse și să se prelungească valabilitatea acestor LMR-uri temporare până la șapte ani de la data publicării prezentului regulament.

(11)

În ceea ce privește profenofosul, prin Regulamentul (UE) 2017/978 a fost stabilit un LMR temporar pentru petalele de trandafir, până la 18 octombrie 2021, în așteptarea prezentării datelor de monitorizare privind prezența substanței respective în produsele în cauză. Autoritatea și operatorii din sectorul alimentar au prezentat date recente de monitorizare care arată că există în continuare, în petalele de trandafir, reziduuri ale acestei substanțe la niveluri mai mari decât limita de cuantificare. Prin urmare, este oportun să se continue monitorizarea nivelurilor de profenofos în petalele de trandafir și să se prelungească valabilitatea acestor LMR-uri temporare până la șapte ani de la data publicării prezentului regulament.

(12)

În conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (6), a fost transmisă unui stat membru o cerere de aprobare a substanței active virusul poliedrozei nucleare Spodoptera exigua multicapsid (SeMNPV), izolatul BV-0004. Cererea a fost evaluată de statul membru în cauză în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din regulamentul respectiv. Autoritatea a evaluat cererea și a emis o concluzie a evaluării inter pares a riscului utilizării ca pesticid a substanței active (7), în care a indicat eligibilitatea includerii virusului poliedrozei nucleare Spodoptera exigua multicapsid (SeMNPV), izolatul BV-0004 în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 396/2005. Prin urmare, este oportună includerea respectivei substanțe în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

(13)

Pe baza avizelor motivate și a concluziilor autorității și ținând seama de factorii relevanți menționați la articolul 14 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005, modificările respective ale LMR-urilor îndeplinesc cerințele articolului 14 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

(14)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 396/2005 trebuie modificat în consecință.

(15)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexele II, III și IV la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 iulie 2022.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 70, 16.3.2005, p. 1.

(2)  Rapoarte științifice ale EFSA disponibile online: http://www.efsa.europa.eu:

Reasoned Opinion on the modification of the existing maximum residue level for ametoctradin in honey (Aviz motivat privind modificarea limitei maxime de reziduuri existente pentru ametoctradin în miere). EFSA Journal 2021;19(11):6943.

Reasoned Opinion on the modification of the existing maximum residue levels for dodine in citrus fruits (Aviz motivat privind modificarea limitelor maxime existente de reziduuri pentru dodină în fructele citrice). EFSA Journal 2021;19(11):6950.

(3)  Regulamentul (UE) 2019/1561 al Comisiei din 17 septembrie 2019 de modificare a anexelor II și III la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește conținuturile maxime de reziduuri pentru clormequat din ciupercile de cultură (JO L 240, 18.9.2019, p. 1).

(4)  Regulamentul (UE) 2017/693 al Comisiei din 7 aprilie 2017 de modificare a anexelor II, III și V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime pentru reziduurile de bitertanol, clormequat și tebufenpirad din sau de pe anumite produse (JO L 101, 13.4.2017, p. 1).

(5)  Regulamentul (UE) 2017/978 al Comisiei din 9 iunie 2017 de modificare a anexelor II, III și V la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri pentru fluopiram; hexaclorciclohexan (HCH), izomer alfa; hexaclorciclohexan (HCH), izomer beta; hexaclorciclohexan (HCH), sumă de izomeri, cu excepția izomerului gama; lindan [hexaclorciclohexan (HCH), izomer gama]; nicotină și profenofos din sau de pe anumite produse (JO L 151, 14.6.2017, p. 1).

(6)  Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (JO L 309, 24.11.2009, p. 1).

(7)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus (SeMNPV) [Concluzia evaluării inter pares a riscului utilizării ca pesticid a substanței active virusului poliedrozei nucleare Spodoptera exigua multicapsid (SeMNPV)]. EFSA Journal 2021;19(10):6848.


ANEXĂ

Anexele II, III și IV la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 se modifică după cum urmează:

1.

În anexa II, coloanele referitoare la ametoctradin și dodină se înlocuiesc cu următorul text:

„Anexa II

Reziduuri de pesticide și limite maxime de reziduuri (mg/kg)

Număr de cod

Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică LMR  (1)

Ametoctradin (R) (L)

Dodină

0100000

FRUCTE PROASPETE sau CONGELATE; FRUCTE NUCIFERE

 

 

0110000

Fructe citrice

0,01  (*1)

1,5

0110010

Grepfruturi

 

 

0110020

Portocale

 

 

0110030

Lămâi

 

 

0110040

Lămâi verzi „lime”

 

 

0110050

Mandarine

 

 

0110990

Altele (2)

 

 

0120000

Fructe nucifere

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0120010

Migdale

 

 

0120020

Nuci de Brazilia

 

 

0120030

Caju

 

 

0120040

Castane

 

 

0120050

Nuci de cocos

 

 

0120060

Alune

 

 

0120070

Nuci de Macadamia

 

 

0120080

Nuci de Pecan

 

 

0120090

Semințe de pin dulce

 

 

0120100

Fistic

 

 

0120110

Nuci comune

 

 

0120990

Altele (2)

 

 

0130000

Fructe sămânțoase

0,01  (*1)

 

0130010

Mere

 

0,9

0130020

Pere

 

0,9

0130030

Gutui

 

5

0130040

Moșmoni

 

5

0130050

Moșmoni japonezi

 

5

0130990

Altele (2)

 

0,9

0140000

Fructe sâmburoase

0,01  (*1)

 

0140010

Caise

 

0,1

0140020

Cireșe (dulci)

 

3

0140030

Piersici

 

0,1

0140040

Prune

 

0,01  (*1)

0140990

Altele (2)

 

0,01  (*1)

0150000

Bace și fructe mici

 

0,01  (*1)

0151000

(a)

struguri

6

 

0151010

Struguri de masă

 

 

0151020

Struguri de vin

 

 

0152000

(b)

căpșuni

0,01  (*1)

 

0153000

(c)

fructe de rug

0,01  (*1)

 

0153010

Mure

 

 

0153020

Mure de câmp

 

 

0153030

Zmeură (galbenă și roșie)

 

 

0153990

Altele (2)

 

 

0154000

(d)

alte bace și fructe mici

0,01  (*1)

 

0154010

Afine

 

 

0154020

Merișoare

 

 

0154030

Coacăze (albe, negre și roșii)

 

 

0154040

Agrișe (galbene, roșii și verzi)

 

 

0154050

Măceșe

 

 

0154060

Dude (albe și negre)

 

 

0154070

Păducel spaniol

 

 

0154080

Boabe de soc

 

 

0154990

Altele (2)

 

 

0160000

Fructe diverse cu

0,01  (*1)

 

0161000

(a)

coajă comestibilă

 

 

0161010

Curmale

 

0,01  (*1)

0161020

Smochine

 

0,01  (*1)

0161030

Măsline de masă

 

20

0161040

Kumquat

 

0,01  (*1)

0161050

Carambola

 

0,01  (*1)

0161060

Kaki

 

0,01  (*1)

0161070

Prună de Java

 

0,01  (*1)

0161990

Altele (2)

 

0,01  (*1)

0162000

(b)

coajă necomestibilă, mici

 

0,01  (*1)

0162010

Kiwi (galbeni, roșii, verzi)

 

 

0162020

Litchi

 

 

0162030

Fructele pasiunii/maracuja

 

 

0162040

Smochine indiene/limba soacrei

 

 

0162050

Chrysophyllum cainito

 

 

0162060

Plaqueminier/kaki de Virginia

 

 

0162990

Altele (2)

 

 

0163000

(c)

coajă necomestibilă, mari

 

 

0163010

Avocado

 

0,01  (*1)

0163020

Banane

 

0,5

0163030

Mango

 

0,01  (*1)

0163040

Papaia

 

0,01  (*1)

0163050

Granate/rodii

 

0,01  (*1)

0163060

Cherimoya

 

0,01  (*1)

0163070

Guave

 

0,01  (*1)

0163080

Ananas

 

0,01  (*1)

0163090

Fructele arborelui de pâine

 

0,01  (*1)

0163100

Durian

 

0,01  (*1)

0163110

Graviola

 

0,01  (*1)

0163990

Altele (2)

 

0,01  (*1)

0200000

LEGUME PROASPETE sau CONGELATE

 

 

0210000

Legume rădăcinoase și cu tuberculi

 

0,01  (*1)

0211000

(a)

cartofi

0,05

 

0212000

(b)

legume rădăcinoase și cu tuberculi tropicale

0,05

 

0212010

Rădăcini de cassava/manioc

 

 

0212020

Cartofi dulci

 

 

0212030

Igname

 

 

0212040

Arorut

 

 

0212990

Altele (2)

 

 

0213000

(c)

alte legume rădăcinoase și cu tuberculi cu excepția sfeclei de zahăr

0,01  (*1)

 

0213010

Sfecle

 

 

0213020

Morcovi

 

 

0213030

Țeline de rădăcină

 

 

0213040

Hrean

 

 

0213050

Topinamburi

 

 

0213060

Păstârnaci

 

 

0213070

Rădăcina de pătrunjel/pătrunjel rădăcină

 

 

0213080

Ridichi

 

 

0213090

Barba-caprei

 

 

0213100

Varză-nap/gulie furajeră

 

 

0213110

Napi

 

 

0213990

Altele (2)

 

 

0220000

Legume bulboase

 

0,01  (*1)

0220010

Usturoi

1,5

 

0220020

Ceapă

1,5

 

0220030

Ceapă eșalotă

1,5

 

0220040

Ceapă de primăvară/ceapă verde și ceapă de tuns

20 (+)

 

0220990

Altele (2)

0,01  (*1)

 

0230000

Legume fructoase

 

0,01  (*1)

0231000

(a)

solanacee și malvacee

 

 

0231010

Tomate

2

 

0231020

Ardei dulci/gogoșari

1,5

 

0231030

Pătlăgele vinete/vinete

2

 

0231040

Bame

1,5

 

0231990

Altele (2)

1,5

 

0232000

(b)

cucurbitacee cu coajă comestibilă

 

 

0232010

Castraveți

2

 

0232020

Cornișoni

3

 

0232030

Dovlecei

3

 

0232990

Altele (2)

3

 

0233000

(c)

cucurbitacee cu coajă necomestibilă

3

 

0233010

Pepeni galbeni

 

 

0233020

Dovleci

 

 

0233030

Pepeni verzi

 

 

0233990

Altele (2)

 

 

0234000

(d)

porumb dulce

0,01  (*1)

 

0239000

(e)

alte legume fructoase

0,01  (*1)

 

0240000

Legume din familia Brassicaceae (cu excepția rădăcinilor și a culturilor de frunze tinere din familia Brassicaceae)

 

0,01  (*1)

0241000

(a)

varză cu inflorescență

9

 

0241010

Broccoli

 

 

0241020

Conopidă

 

 

0241990

Altele (2)

 

 

0242000

(b)

varză cu căpățână

 

 

0242010

Varză de Bruxelles

9

 

0242020

Varză cu căpățână

15

 

0242990

Altele (2)

0,01  (*1)

 

0243000

(c)

brasicacee cu frunze

 

 

0243010

Varză chinezească/petsai

60

 

0243020

Kale

50

 

0243990

Altele (2)

0,01  (*1)

 

0244000

(d)

gulii

9

 

0250000

Legume cu frunze, plante aromatice și flori comestibile

 

 

0251000

(a)

lăptuci și plante pentru salate

 

0,01  (*1)

0251010

Salata mielului/fetică

70

 

0251020

Lăptuci

50

 

0251030

Scarolă/cicoare cu frunze întregi

50

 

0251040

Creson și alți germeni și lăstari

50

 

0251050

Barbarea verna

50

 

0251060

Rucolă

50

 

0251070

Muștar vânăt

50

 

0251080

Plante de cultură cu frunze tinere (inclusiv specii din familia Brassicaceae)

50

 

0251990

Altele (2)

0,01  (*1)

 

0252000

(b)

spanac și frunze similare

60

0,01  (*1)

0252010

Spanac

 

 

0252020

Iarbă-grasă

 

 

0252030

Sfeclă de pețiol/frunze de sfeclă

 

 

0252990

Altele (2)

 

 

0253000

(c)

frunze de viță-de-vie și specii similare

50

0,01  (*1)

0254000

(d)

năsturel

50

0,01  (*1)

0255000

(e)

cicori witloof/andive

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0256000

(f)

plante aromatice și flori comestibile

 

0,02  (*1)

0256010

Asmățui

50

 

0256020

Arpagic

40

 

0256030

Frunze de țelină

40

 

0256040

Pătrunjel

40

 

0256050

Salvie

40

 

0256060

Rozmarin

40

 

0256070

Cimbru

40

 

0256080

Busuioc și flori comestibile

40

 

0256090

Frunze de dafin

40

 

0256100

Tarhon

40

 

0256990

Altele (2)

40

 

0260000

Leguminoase

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0260010

Fasole (păstăi)

 

 

0260020

Fasole (boabe)

 

 

0260030

Mazăre (păstăi)

 

 

0260040

Mazăre (boabe)

 

 

0260050

Linte

 

 

0260990

Altele (2)

 

 

0270000

Legume cu tulpină

 

0,01  (*1)

0270010

Sparanghel

0,01  (*1)

 

0270020

Cardon

0,01  (*1)

 

0270030

Țelină

20

 

0270040

Fenicul de Florența

20

 

0270050

Anghinare

0,01  (*1)

 

0270060

Praz

5

 

0270070

Rubarbă

0,01  (*1)

 

0270080

Lăstari de bambus

0,01  (*1)

 

0270090

Miez de palmier

0,01  (*1)

 

0270990

Altele (2)

0,01  (*1)

 

0280000

Ciuperci, mușchi și licheni

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0280010

Ciuperci de cultură

 

 

0280020

Ciuperci sălbatice

 

 

0280990

Mușchi și licheni

 

 

0290000

Alge și organisme procariote

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0300000

LEGUMINOASE

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0300010

Fasole

 

 

0300020

Linte

 

 

0300030

Mazăre

 

 

0300040

Lupin/boabe de lupin

 

 

0300990

Altele (2)

 

 

0400000

SEMINȚE ȘI FRUCTE OLEAGINOASE

0,01  (*1)

 

0401000

Semințe oleaginoase

 

0,01  (*1)

0401010

Semințe de in

 

 

0401020

Arahide/alune de pământ

 

 

0401030

Semințe de mac

 

 

0401040

Semințe de susan

 

 

0401050

Semințe de floarea-soarelui

 

 

0401060

Semințe de rapiță

 

 

0401070

Soia

 

 

0401080

Semințe de muștar

 

 

0401090

Semințe de bumbac

 

 

0401100

Semințe de dovleac

 

 

0401110

Semințe de șofrănaș

 

 

0401120

Semințe de limba-mielului

 

 

0401130

Semințe de camelină

 

 

0401140

Semințe de cânepă

 

 

0401150

Ricin

 

 

0401990

Altele (2)

 

 

0402000

Fructe oleaginoase

 

 

0402010

Măsline pentru ulei

 

20

0402020

Sâmburi de palmier pentru ulei

 

0,01  (*1)

0402030

Fructe de palmier pentru ulei

 

0,01  (*1)

0402040

Capoc

 

0,01  (*1)

0402990

Altele (2)

 

0,01  (*1)

0500000

CEREALE

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500010

Orz

(+)

 

0500020

Hrișca și alte pseudocereale

 

 

0500030

Porumb

 

 

0500040

Mei comun

 

 

0500050

Ovăz

(+)

 

0500060

Orez

 

 

0500070

Secară

(+)

 

0500080

Sorg

 

 

0500090

Grâu

(+)

 

0500990

Altele (2)

 

 

0600000

CEAIURI, CAFEA, INFUZII, CACAO ȘI ROȘCOVE

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0610000

Ceaiuri

 

 

0620000

Boabe de cafea

 

 

0630000

Infuzii din

 

 

0631000

(a)

flori

 

 

0631010

Mușețel

 

 

0631020

Hibiscus

 

 

0631030

Trandafir

 

 

0631040

Iasomie

 

 

0631050

Tei pucios

 

 

0631990

Altele (2)

 

 

0632000

(b)

frunze și plante aromatice

 

 

0632010

Căpșun

 

 

0632020

Rooibos

 

 

0632030

Maté

 

 

0632990

Altele (2)

 

 

0633000

(c)

rădăcini

 

 

0633010

Valeriană

 

 

0633020

Ginseng

 

 

0633990

Altele (2)

 

 

0639000

(d)

orice alte părți ale plantei

 

 

0640000

Boabe de cacao

 

 

0650000

Roșcove

 

 

0700000

HAMEI

90 (+)

0,05  (*1)

0800000

CONDIMENTE

 

 

0810000

Condimente din semințe

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0810010

Anason

 

 

0810020

Chimen negru

 

 

0810030

Țelină

 

 

0810040

Coriandru

 

 

0810050

Chimen

 

 

0810060

Mărar

 

 

0810070

Fenicul

 

 

0810080

Schinduf

 

 

0810090

Nucșoară

 

 

0810990

Altele (2)

 

 

0820000

Condimente din fructe

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0820010

Piper de Jamaica

 

 

0820020

Piper Sichuan

 

 

0820030

Chimen

 

 

0820040

Cardamom

 

 

0820050

Fructe de ienupăr

 

 

0820060

Piper boabe (alb, negru și verde)

 

 

0820070

Vanilie

 

 

0820080

Tamarin

 

 

0820990

Altele (2)

 

 

0830000

Condimente din scoarță

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0830010

Scorțișoară

 

 

0830990

Altele (2)

 

 

0840000

Condimente din rădăcini sau rizomi

 

 

0840010

Lemn-dulce

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840020

Ghimber (10)

 

 

0840030

Șofran de India/curcuma

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840040

Hrean (11)

 

 

0840990

Altele (2)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850000

Condimente din muguri

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850010

Cuișoare

 

 

0850020

Capere

 

 

0850990

Altele (2)

 

 

0860000

Condimente din pistiluri de flori

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0860010

Șofran

 

 

0860990

Altele (2)

 

 

0870000

Condimente din arile

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0870010

Mirodenie din coaja uscată a nucșoarei

 

 

0870990

Altele (2)

 

 

0900000

PLANTE UTILIZATE ÎN PRODUCȚIA ZAHĂRULUI

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0900010

Sfeclă de zahăr

 

 

0900020

Trestie de zahăr

 

 

0900030

Rădăcini de cicoare

 

 

0900990

Altele (2)

 

 

1000000

PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ - ANIMALE TERESTRE

 

 

1010000

Produse obținute din

 

0,01  (*1)

1011000

(a)

porcine

0,03  (*1)

 

1011010

Mușchi

(+)

 

1011020

Grăsime

(+)

 

1011030

Ficat

(+)

 

1011040

Rinichi

(+)

 

1011050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

 

 

1011990

Altele (2)

 

 

1012000

(b)

bovine

 

 

1012010

Mușchi

0,03  (*1)(+)

(+)

1012020

Grăsime

0,03  (*1)(+)

(+)

1012030

Ficat

0,04 (+)

(+)

1012040

Rinichi

0,03  (*1)(+)

(+)

1012050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

0,03  (*1)

 

1012990

Altele (2)

0,03  (*1)

 

1013000

(c)

ovine

0,03  (*1)

 

1013010

Mușchi

(+)

(+)

1013020

Grăsime

(+)

(+)

1013030

Ficat

(+)

(+)

1013040

Rinichi

(+)

(+)

1013050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

 

 

1013990

Altele (2)

 

 

1014000

(d)

caprine

0,03  (*1)

 

1014010

Mușchi

(+)

(+)

1014020

Grăsime

(+)

(+)

1014030

Ficat

(+)

(+)

1014040

Rinichi

(+)

(+)

1014050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

 

 

1014990

Altele (2)

 

 

1015000

(e)

ecvidee

 

 

1015010

Mușchi

0,03  (*1)(+)

 

1015020

Grăsime

0,03  (*1)(+)

 

1015030

Ficat

0,04 (+)

 

1015040

Rinichi

0,03  (*1)(+)

 

1015050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

0,03  (*1)

 

1015990

Altele (2)

0,03  (*1)

 

1016000

(f)

păsări de curte

0,03  (*1)

 

1016010

Mușchi

(+)

 

1016020

Grăsime

(+)

 

1016030

Ficat

(+)

 

1016040

Rinichi

(+)

 

1016050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

 

 

1016990

Altele (2)

 

 

1017000

(g)

alte animale terestre de crescătorie

0,03  (*1)

 

1017010

Mușchi

 

 

1017020

Grăsime

 

 

1017030

Ficat

 

 

1017040

Rinichi

 

 

1017050

Organe comestibile (altele decât ficatul și rinichii)

 

 

1017990

Altele (2)

 

 

1020000

Lapte

0,03  (*1)

0,01  (*1)

1020010

Bovine

(+)

(+)

1020020

Ovine

(+)

(+)

1020030

Caprine

(+)

(+)

1020040

Cai

(+)

 

1020990

Altele (2)

 

 

1030000

Ouă de păsări

0,03  (*1)

0,01  (*1)

1030010

Găini

(+)

 

1030020

Rațe

(+)

 

1030030

Gâște

(+)

 

1030040

Prepelițe

(+)

 

1030990

Altele (2)

 

 

1040000

Miere și alte produse apicole (7)

5

0,05  (*1)

1050000

Amfibieni și reptile

0,03  (*1)

0,01  (*1)

1060000

Animale nevertebrate terestre

0,03  (*1)

0,01  (*1)

1070000

Animale vertebrate sălbatice terestre

0,03  (*1)

0,01  (*1)

1100000

PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ - PEȘTI, PRODUSE PE BAZĂ DE PEȘTE ȘI ORICE ALTE PRODUSE PESCĂREȘTI DE MARE SAU DE APĂ DULCE (8)

 

 

1200000

PRODUSE SAU PĂRȚI DIN ACESTEA UTILIZATE EXCLUSIV PENTRU PRODUCȚIA HRANEI PENTRU ANIMALE (8)

 

 

1300000

PRODUSE ALIMENTARE PRELUCRATE (9)

 

 

(**)

Combinația pesticid-cod pentru care se aplică LMR stabilită în anexa III partea B.

Ametoctradin (R) (L)

(R)

Definiția reziduului diferă pentru următoarele combinații de pesticid – număr de cod: Ametoctradin - cod 1000000 cu excepția 1040000: Ametoctradin, metabolitul acid 4-(7-amino-5-etil [1,2,4]triazolo, [1,5-a]pirimidin-6-il) butanoic (M650F01) și metabolitul acid 6-(7-amino-5-etil [1,2,4]triazolo [1,5-a]pirimidin-6-il) hexanoic (M650F06), exprimate ca ametoctradin

(L)

Liposolubil

AutoritateaEuropeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații privind reziduurile din culturile de rotație. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 7 iulie 2023 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa lor.

0500070 Secară

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la metodele analitice. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 7 iulie 2023 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa lor.

0700000 HAMEI

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la trialurile privind reziduurile. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 7 iulie 2023 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa lor.

0220040 Ceapă de primăvară/ceapă verde și ceapă de tuns

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații privind reziduurile din culturile de rotație. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 7 iulie 2023 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa lor.

0500010 Orz

0500050 Ovăz

0500090 Grâu

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea anumitor informații referitoare la stabilitatea în timpul depozitării și la studiile de hrănire. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 7 iulie 2023 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa lor.

1012010 Mușchi

1012020 Grăsime

1012030 Ficat

1012040 Rinichi

1015010 Mușchi

1015020 Grăsime

1015030 Ficat

1015040 Rinichi

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la stabilitatea în timpul depozitării. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 7 iulie 2023 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa lor.

1011010 Mușchi

1011020 Grăsime

1011030 Ficat

1011040 Rinichi

1013010 Mușchi

1013020 Grăsime

1013030 Ficat

1013040 Rinichi

1014010 Mușchi

1014020 Grăsime

1014030 Ficat

1014040 Rinichi

1016010 Mușchi

1016020 Grăsime

1016030 Ficat

1016040 Rinichi

1020010 Bovine

1020020 Ovine

1020030 Caprine

1020040 Cai

1030010 Găini

1030020 Rațe

1030030 Gâște

1030040 Prepelițe

Dodină

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a constatat indisponibilitatea unor informații referitoare la metodele analitice. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile menționate în prima teză, dacă sunt transmise până la 24 iunie 2018 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa lor.

1012010 Mușchi

1012020 Grăsime

1012030 Ficat

1012040 Rinichi

1013010 Mușchi

1013020 Grăsime

1013030 Ficat

1013040 Rinichi

1014010 Mușchi

1014020 Grăsime

1014030 Ficat

1014040 Rinichi

1020010 Bovine

1020020 Ovine

1020030 Caprine

Profenofos(L)

(L)

Liposolubil

Datele rezultate în urma monitorizării efectuate între 2012 și 2015 arată că în plantele aromatice se găsesc reziduuri de profenofos. Sunt necesare date de monitorizare suplimentare pentru a se compara evoluția prezenței profenofosului în plantele aromatice. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informațiile respective, dacă sunt transmise până la 18 octombrie 2021 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa acestora.

0256000 (f) plante aromatice și flori comestibile

0256010 Asmățui

0256020 Arpagic

0256030 Frunze de țelină

0256040 Pătrunjel

0256050 Salvie

0256060 Rozmarin

0256070 Cimbru

0256080 Busuioc și flori comestibile

0256090 Frunze de dafin

0256100 Tarhon

0256990 Altele (2)

Datele de monitorizare recente indică faptul că apar reziduuri de profenofos în petalele de trandafir. Sunt necesare date de monitorizare suplimentare pentru a se compara evoluția prezenței profenofosului în petalele de trandafir. La revizuirea LMR, Comisia va ține seama de informații, dacă sunt transmise până la 25 iulie 2029 sau, în cazul în care informațiile nu sunt transmise până la data specificată, de lipsa acestora.

0631030 Trandafir

Următoarea LMR se aplică în cazul ardeilor iuți: 3 mg/kg

0231020 Ardei dulci/gogoșari

”.

2.

Anexa III se modifică după cum urmează:

(a)

în partea A, coloanele referitoare la clormequat și nicotină se înlocuiesc cu următorul text:

„Anexa IIIA

Reziduuri de pesticide și limite maxime de reziduuri (mg/kg)

Număr de cod

Grupe și exemple de produse individuale cărora li se aplică LMR (2)

Clormequat (sumă de clormequat și sărurile sale, exprimată ca clorură de clormequat)

Nicotină

0100000

FRUCTE PROASPETE sau CONGELATE; FRUCTE NUCIFERE

 

 

0110000

Fructe citrice

0,01  (*2)

 

0110010

Grepfruturi

 

 

0110020

Portocale

 

 

0110030

Lămâi

 

 

0110040

Lămâi verzi „lime”

 

 

0110050

Mandarine

 

 

0110990

Altele (2)

 

 

0120000

Fructe nucifere

0,01  (*2)

 

0120010

Migdale

 

 

0120020

Nuci de Brazilia

 

 

0120030

Caju

 

 

0120040

Castane

 

 

0120050

Nuci de cocos

 

 

0120060

Alune

 

 

0120070

Nuci de Macadamia

 

 

0120080

Nuci de Pecan

 

 

0120090

Semințe de pin dulce

 

 

0120100

Fistic

 

 

0120110

Nuci comune

 

 

0120990

Altele (2)

 

 

0130000

Fructe sămânțoase

 

 

0130010

Mere

0,01  (*2)

 

0130020

Pere

0,07 (+)

 

0130030

Gutui

0,01  (*2)

 

0130040

Moșmoni

0,01  (*2)

 

0130050

Moșmoni japonezi

0,01  (*2)

 

0130990

Altele (2)

0,01  (*2)

 

0140000

Fructe sâmburoase

0,01  (*2)

 

0140010

Caise

 

 

0140020

Cireșe (dulci)

 

 

0140030

Piersici

 

 

0140040

Prune

 

 

0140990

Altele (2)

 

 

0150000

Bace și fructe mici

 

 

0151000

(a)

struguri

0,05

 

0151010

Struguri de masă

 

 

0151020

Struguri de vin

 

 

0152000

(b)

căpșuni

0,01  (*2)

 

0153000

(c)

fructe de rug

0,01  (*2)

 

0153010

Mure

 

 

0153020

Mure de câmp

 

 

0153030

Zmeură (galbenă și roșie)

 

 

0153990

Altele (2)

 

 

0154000

(d)

alte bace și fructe mici

0,01  (*2)

 

0154010

Afine

 

 

0154020

Merișoare

 

 

0154030

Coacăze (albe, negre și roșii)

 

 

0154040

Agrișe (galbene, roșii și verzi)

 

 

0154050

Măceșe

 

0,3 (+)

0154060

Dude (albe și negre)

 

 

0154070

Păducel spaniol

 

 

0154080

Boabe de soc

 

 

0154990

Altele (2)

 

 

0160000

Fructe diverse cu

0,01  (*2)

 

0161000

(a)

coajă comestibilă

 

 

0161010

Curmale

 

 

0161020

Smochine

 

 

0161030

Măsline de masă

 

 

0161040

Kumquat

 

 

0161050

Carambola

 

 

0161060

Kaki

 

 

0161070

Prună de Java

 

 

0161990

Altele (2)

 

 

0162000

(b)

coajă necomestibilă, mici

 

 

0162010

Kiwi (galbeni, roșii, verzi)

 

 

0162020

Litchi

 

 

0162030

Fructele pasiunii/maracuja

 

 

0162040

Smochine indiene/limba soacrei

 

 

0162050

Chrysophyllum cainito

 

 

0162060

Plaqueminier/kaki de Virginia

 

 

0162990

Altele (2)

 

 

0163000

(c)

coajă necomestibilă, mari

 

 

0163010

Avocado

 

 

0163020

Banane

 

 

0163030

Mango

 

 

0163040

Papaia

 

 

0163050

Granate/rodii

 

 

0163060

Cherimoya

 

 

0163070

Guave

 

 

0163080

Ananas

 

 

0163090

Fructele arborelui de pâine

 

 

0163100

Durian

 

 

0163110

Graviola

 

 

0163990

Altele (2)

 

 

0200000

LEGUME PROASPETE sau CONGELATE

 

 

0210000

Legume rădăcinoase și cu tuberculi

0,01  (*2)

 

0211000

(a)

cartofi

 

 

0212000

(b)

legume rădăcinoase și cu tuberculi tropicale

 

 

0212010

Rădăcini de cassava/manioc

 

 

0212020

Cartofi dulci

 

 

0212030

Igname

 

 

0212040

Arorut

 

 

0212990

Altele (2)

 

 

0213000

(c)

alte legume rădăcinoase și cu tuberculi cu excepția sfeclei de zahăr

 

 

0213010

Sfecle

 

 

0213020

Morcovi

 

 

0213030

Țeline de rădăcină

 

 

0213040

Hrean

 

 

0213050

Topinamburi

 

 

0213060

Păstârnaci

 

 

0213070

Rădăcina de pătrunjel/pătrunjel rădăcină

 

 

0213080

Ridichi

 

 

0213090

Barba-caprei

 

 

0213100

Varză-nap/gulie furajeră

 

 

0213110

Napi

 

 

0213990

Altele (2)

 

 

0220000

Legume bulboase

0,01  (*2)

 

0220010

Usturoi

 

 

0220020

Ceapă

 

 

0220030

Ceapă eșalotă

 

 

0220040

Ceapă de primăvară/ceapă verde și ceapă de tuns

 

 

0220990

Altele (2)

 

 

0230000

Legume fructoase

0,01  (*2)

 

0231000

(a)

solanacee și malvacee

 

 

0231010

Tomate

 

 

0231020

Ardei dulci/gogoșari

 

 

0231030

Pătlăgele vinete/vinete

 

 

0231040

Bame

 

 

0231990

Altele (2)

 

 

0232000

(b)

cucurbitacee cu coajă comestibilă

 

 

0232010

Castraveți

 

 

0232020

Cornișoni

 

 

0232030

Dovlecei

 

 

0232990

Altele (2)

 

 

0233000

(c)

cucurbitacee cu coajă necomestibilă

 

 

0233010

Pepeni galbeni

 

 

0233020

Dovleci

 

 

0233030

Pepeni verzi

 

 

0233990

Altele (2)

 

 

0234000

(d)

porumb dulce

 

 

0239000

(e)

alte legume fructoase

 

 

0240000

Legume din familia Brassicaceae (cu excepția rădăcinilor și a culturilor de frunze tinere din familia Brassicaceae)

0,01  (*2)

 

0241000

(a)

varză cu inflorescență

 

 

0241010

Broccoli

 

 

0241020

Conopidă

 

 

0241990

Altele (2)

 

 

0242000

(b)

varză cu căpățână

 

 

0242010

Varză de Bruxelles

 

 

0242020

Varză cu căpățână

 

 

0242990

Altele (2)

 

 

0243000

(c)

brasicacee cu frunze

 

 

0243010

Varză chinezească/petsai

 

 

0243020

Kale

 

 

0243990

Altele (2)

 

 

0244000

(d)

gulii

 

 

0250000

Legume cu frunze, plante aromatice și flori comestibile

0,01  (*2)

 

0251000

(a)

lăptuci și plante pentru salate

 

 

0251010

Salata mielului/fetică

 

 

0251020

Lăptuci

 

 

0251030

Scarolă/cicoare cu frunze întregi

 

 

0251040

Creson și alți germeni și lăstari

 

 

0251050

Barbarea verna

 

 

0251060

Rucolă

 

 

0251070

Muștar vânăt

 

 

0251080

Plante de cultură cu frunze tinere (inclusiv specii din familia Brassicaceae)

 

 

0251990

Altele (2)

 

 

0252000

(b)

spanac și frunze similare

 

 

0252010

Spanac

 

 

0252020

Iarbă-grasă

 

 

0252030

Sfeclă de pețiol/frunze de sfeclă

 

 

0252990

Altele (2)

 

 

0253000

(c)

frunze de viță-de-vie și specii similare

 

 

0254000

(d)

năsturel

 

 

0255000

(e)

cicori witloof/andive

 

 

0256000

(f)

plante aromatice și flori comestibile

 

0,4 (+)

0256010

Asmățui

 

(+)

0256020

Arpagic

 

(+)

0256030

Frunze de țelină

 

(+)

0256040

Pătrunjel

 

(+)

0256050

Salvie

 

(+)

0256060

Rozmarin

 

(+)

0256070

Cimbru

 

(+)

0256080

Busuioc și flori comestibile

 

(+)

0256090

Frunze de dafin

 

(+)

0256100

Tarhon

 

(+)

0256990

Altele (2)

 

(+)

0260000

Leguminoase

0,01  (*2)

 

0260010

Fasole (păstăi)

 

 

0260020

Fasole (boabe)

 

 

0260030

Mazăre (păstăi)

 

 

0260040

Mazăre (boabe)

 

 

0260050

Linte

 

 

0260990

Altele (2)

 

 

0270000

Legume cu tulpină

0,01  (*2)

 

0270010

Sparanghel

 

 

0270020

Cardon

 

 

0270030

Țelină

 

 

0270040

Fenicul de Florența

 

 

0270050

Anghinare

 

 

0270060

Praz

 

 

0270070

Rubarbă

 

 

0270080

Lăstari de bambus

 

 

0270090

Miez de palmier

 

 

0270990

Altele (2)

 

 

0280000

Ciuperci, mușchi și licheni

 

 

0280010

Ciuperci de cultură

0,9 (+)

 

0280020

Ciuperci sălbatice

0,01  (*2)

0,04 (+)

0280990

Mușchi și licheni

0,01  (*2)

 

0290000

Alge și organisme procariote

0,01  (*2)

 

0300000

LEGUMINOASE

0,01  (*2)

 

0300010

Fasole

 

 

0300020

Linte

 

 

0300030

Mazăre

 

 

0300040

Lupin/boabe de lupin

 

 

0300990

Altele (2)

 

 

0400000

SEMINȚE ȘI FRUCTE OLEAGINOASE

 

 

0401000

Semințe oleaginoase

 

 

0401010

Semințe de in

0,01  (*2)

 

0401020

Arahide/alune de pământ

0,01  (*2)

 

0401030

Semințe de mac

0,01  (*2)

 

0401040

Semințe de susan

0,01  (*2)

 

0401050

Semințe de floarea-soarelui

0,01  (*2)

 

0401060

Semințe de rapiță

7 (+)

 

0401070

Soia

0,01  (*2)

 

0401080

Semințe de muștar

0,01  (*2)

 

0401090

Semințe de bumbac

0,7

 

0401100

Semințe de dovleac

0,01  (*2)

 

0401110

Semințe de șofrănaș

0,01  (*2)

 

0401120

Semințe de limba-mielului

0,01  (*2)

 

0401130

Semințe de camelină

0,01  (*2)

 

0401140

Semințe de cânepă

0,01  (*2)

 

0401150

Ricin

0,01  (*2)

 

0401990

Altele (2)

0,01  (*2)

 

0402000

Fructe oleaginoase

0,01  (*2)

 

0402010

Măsline pentru ulei

 

 

0402020

Sâmburi de palmier pentru ulei

 

 

0402030

Fructe de palmier pentru ulei

 

 

0402040

Capoc

 

 

0402990

Altele (2)

 

 

0500000

CEREALE

 

 

0500010

Orz

7

 

0500020

Hrișca și alte pseudocereale

0,01  (*2)

 

0500030

Porumb

0,01  (*2)

 

0500040

Mei comun

0,01  (*2)

 

0500050

Ovăz

15

 

0500060

Orez

0,01  (*2)

 

0500070

Secară

8

 

0500080

Sorg

0,01  (*2)

 

0500090

Grâu

7

 

0500990

Altele (2)

0,01  (*2)

 

0600000

CEAIURI, CAFEA, INFUZII, CACAO ȘI ROȘCOVE

0,05  (*2)

 

0610000

Ceaiuri

 

0,6 (+)

0620000

Boabe de cafea

 

 

0630000

Infuzii din

 

0,5 (+)

0631000

(a)

flori

 

(+)

0631010

Mușețel

 

(+)

0631020

Hibiscus

 

(+)

0631030

Trandafir

 

(+)

0631040

Iasomie

 

(+)

0631050

Tei pucios

 

(+)

0631990

Altele (2)

 

(+)

0632000

(b)

frunze și plante aromatice

 

(+)

0632010

Căpșun

 

(+)

0632020

Rooibos

 

(+)

0632030

Maté

 

(+)

0632990

Altele (2)

 

(+)

0633000

(c)

rădăcini

 

(+)

0633010

Valeriană

 

(+)

0633020

Ginseng

 

(+)

0633990

Altele (2)

 

(+)

0639000

(d)

orice alte părți ale plantei

 

(+)

0640000

Boabe de cacao

 

 

0650000

Roșcove

 

 

0700000

HAMEI

0,05  (*2)

 

0800000

CONDIMENTE

 

 

0810000

Condimente din semințe

0,05  (*2)

0,3 (+)

0810010

Anason

 

(+)

0810020

Chimen negru

 

(+)

0810030

Țelină

 

(+)

0810040

Coriandru

 

(+)

0810050

Chimen

 

(+)

0810060

Mărar

 

(+)

0810070

Fenicul

 

(+)

0810080

Schinduf

 

(+)

0810090

Nucșoară

 

(+)

0810990

Altele (2)

 

(+)

0820000

Condimente din fructe

0,05  (*2)

0,3 (+)

0820010

Piper de Jamaica

 

(+)

0820020

Piper Sichuan

 

(+)

0820030

Chimen

 

(+)

0820040

Cardamom

 

(+)

0820050

Fructe de ienupăr

 

(+)

0820060

Piper boabe (alb, negru și verde)

 

(+)

0820070

Vanilie

 

(+)

0820080

Tamarin

 

(+)

0820990

Altele (2)

 

(+)

0830000

Condimente din scoarță

0,05  (*2)

4 (+)

0830010

Scorțișoară

 

(+)

0830990

Altele (2)

 

(+)

0840000

Condimente din rădăcini sau rizomi

 

4 (+)

0840010

Lemn-dulce

0,05  (*2)

(+)

0840020

Ghimber (10)

 

(+)

0840030

Șofran de India/curcuma

0,05  (*2)

(+)

0840040

Hrean (11)

 

(+)

0840990

Altele (2)

0,05  (*2)

(+)

0850000

Condimente din muguri

0,05  (*2)

4 (+)

0850010

Cuișoare

 

(+)

0850020

Capere

 

(+)

0850990

Altele (2)

 

(+)

0860000

Condimente din pistiluri de flori

0,05  (*2)

4 (+)

0860010

Șofran

 

(+)

0860990

Altele (2)

 

(+)

0870000

Condimente din arile

0,05  (*2)

4 (+)

0870010

Mirodenie din coaja uscată a nucșoarei

 

(+)

0870990

Altele (2)

 

(+)

0900000

PLANTE UTILIZATE ÎN PRODUCȚIA ZAHĂRULUI

0,01  (*2)

 

0900010

Sfeclă de zahăr

 

 

0900020

Trestie de zahăr

 

 

0900030

Rădăcini de cicoare

 

 

0900990

Altele (2)

 

 

1000000

PRODUSE DE ORIGINE ANIMALĂ - ANIMALE TERESTRE

 

 

1010000

Produse obținute din

 

 

1011000

(a)

porcine

 

 

1011010

Mușchi

0,3