EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1280

Regulamentul (UE) 2022/1280 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2022 de stabilire a unor măsuri specifice și temporare în contextul invadării Ucrainei de către Rusia privind documentele conducătorilor auto eliberate de Ucraina în conformitate cu dreptul său intern (Text cu relevanță pentru SEE)

PE/45/2022/REV/1

JO L 195, 22.7.2022, p. 13–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1280/oj

22.7.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 195/13


REGULAMENTUL (UE) 2022/1280 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 18 iulie 2022

de stabilire a unor măsuri specifice și temporare în contextul invadării Ucrainei de către Rusia privind documentele conducătorilor auto eliberate de Ucraina în conformitate cu dreptul său intern

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 91,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

după consultarea Comitetului Economic și Social European,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

întrucât:

(1)

La 24 februarie 2022, forțele armate ruse au inițiat o invazie pe scară largă a Ucrainei în mai multe locuri pornind din Federația Rusă, din Belarus și din zone ale Ucrainei care nu sunt controlate de guvern. În consecință, zone importante de pe teritoriul Ucrainei constituie în prezent zone de conflict armat din care s-au refugiat deja sau se refugiază în continuare milioane de persoane.

(2)

Ca urmare a acestei agresiuni militare neprovocate și nejustificate împotriva Ucrainei, milioane de persoane au fost strămutate. În replică, Consiliul a constatat pentru prima dată existența unui aflux masiv în Uniune de persoane strămutate care au fost nevoite să părăsească Ucraina ca urmare a unui conflict armat în înțelesul Directivei 2001/55/CE a Consiliului (2) prin adoptarea Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/382 (3), care stabilește categoriile de persoane strămutate care au dreptul, în Uniune, la protecție temporară sau la protecție adecvată în temeiul dreptului intern.

(3)

Permisele de conducere sporesc mobilitatea titularilor acestora și le simplifică viața de zi cu zi, permițându-le să conducă autovehicule. Pentru desfășurarea activității de conducător auto profesionist în transportul de mărfuri și de pasageri pentru o întreprindere stabilită în Uniune, este necesar ca titularul permisului de conducere să aibă un certificat de competență profesională. În contextul actual, ambele tipuri de documente stimulează participarea persoanelor care beneficiază de protecție temporară sau de protecție adecvată în temeiul dreptului intern la activități economice și sociale în noul lor mediu.

(4)

În conformitate cu anexa XXXII la Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte (4), Ucraina și-a apropiat legislația de dispozițiile Directivei 2003/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului (5), în special pentru a permite eliberarea certificatelor de competență profesională corespunzătoare pentru șoferii de autobuz și de camion care efectuează operațiuni de transport internațional.

(5)

Convenția de la Viena din 8 noiembrie 1968 asupra circulației rutiere (denumită în continuare „Convenția de la Viena asupra circulației rutiere”), la care Ucraina este parte, include anumite norme care permit recunoașterea permiselor de conducere în anumite condiții. Cu toate acestea, nu toate statele membre sunt părți la respectiva convenție. În plus, nu există în prezent un cadru armonizat la nivelul Uniunii referitor la schimbarea permiselor de conducere sau a certificatelor de competență profesională eliberate de țări terțe, cum este Ucraina. Cerințele legate de o posibilă schimbare a permiselor de conducere sunt prevăzute în principal în dreptul intern al statelor membre sau în cadrul acordurilor bilaterale încheiate între statele membre respective și Ucraina. Cerințele divergente între diferitele state membre, în special în ceea ce privește recunoașterea permiselor de conducere și a certificatelor de competență profesională, pot avea un impact negativ asupra vieții și libertăților persoanelor strămutate care se refugiază din calea agresiunii militare a Rusiei împotriva Ucrainei, într-un moment în care respectivele persoane sunt deosebit de vulnerabile.

(6)

În acest context, este așadar oportun să se stabilească un cadru comun al Uniunii privind recunoașterea permiselor de conducere eliberate de Ucraina și deținute de persoane care beneficiază de protecție temporară sau de protecție adecvată în temeiul dreptului intern. Pentru a reduce sarcina asupra acestor persoane și a autorităților statelor membre, permisele de conducere eliberate în mod corespunzător de Ucraina acestor persoane ar trebui să fie recunoscute pe toată durata protecției temporare, fără a fi necesară schimbarea acestora de către titulari.

(7)

Convenția de la Viena asupra circulației rutiere prevede obligația titularilor de permise de conducere să prezinte un permis de conducere internațional pentru a li se recunoaște dreptul de a conduce un autovehicul în anumite cazuri. Acestor titulari li se poate solicita, de asemenea, să prezinte o traducere autorizată a permiselor de conducere. Cu toate acestea, respectivele cerințe constituie o sarcină disproporționată pentru persoanele strămutate din Ucraina și în multe cazuri este puțin probabil ca acestea să poată fi respectate. Prin urmare, persoanele care beneficiază de protecție temporară sau de protecție adecvată în temeiul dreptului intern nu ar trebui să aibă obligația de a prezenta astfel de documente pe teritoriul Uniunii. Recunoașterea respectivă nu ar trebui să aducă atingere aplicării normelor penale și polițienești supuse principiului teritorialității.

(8)

Deși Ucraina și-a apropiat deja dreptul intern de Directiva 2003/59/CE pentru conducătorii auto care efectuează operațiuni de transport internațional, conducătorii auto profesioniști din Ucraina care doresc să lucreze pentru întreprinderi de transport rutier stabilite în Uniune sunt în continuare obligați să urmeze calificarea și formarea adecvată într-un stat membru. Prin urmare, ar trebui să existe posibilitatea ca statele membre să elibereze persoanelor în cauză o carte de calificare a conducătorului auto, astfel cum se menționează în Directiva 2003/59/CE, sau să înscrie codul special temporar „95.01 (max. 6.3.2025)” al Uniunii pe permisul de conducere respectiv, pentru persoanele care beneficiază de protecție temporară sau de protecție adecvată în temeiul dreptului intern și care dețin cartea de calificare a conducătorului auto eliberată de Ucraina în conformitate cu dreptul său intern cu scopul de a acorda persoanelor în cauză, cu titlu temporar, drepturi similare celor de care beneficiază persoanele calificate să desfășoare activitatea de conducere auto menționată la articolul 1 din Directiva 2003/59/CE. În acest scop, statele membre pot adopta norme interne care să stabilească domeniul de aplicare și durata formării obligatorii complementare și a unui test ulterior, pentru a se asigura că persoanele în cauză îndeplinesc standardele din Directiva 2003/59/CE. În cazul declarării pierderii sau furtului unei cărți de calificare a conducătorului auto eliberate de Ucraina, statele membre ar trebui să fie în măsură să verifice, inclusiv la autoritățile competente din Ucraina, dacă persoana în cauză deține un certificat de competență profesională valabil eliberat de Ucraina. Ca măsură complementară, codul special temporar al Uniunii ar trebui să poată fi înscris pe atestatul de conducător auto eliberat acestuia.

(9)

Întrucât permisele de conducere și cărțile de calificare a conducătorului auto au, de regulă, o perioadă de valabilitate limitată, acestea trebuie să fie reînnoite periodic. Contextul actual nu le permite autorităților din Ucraina să își îndeplinească sarcinile în mod normal, motiv pentru care este posibil ca acestea să nu poată reînnoi documentele administrative existente. Prin urmare, statele membre ar trebui să țină seama de informațiile pe care Ucraina le poate furniza acestora și Comisiei prin canale oficiale.

(10)

Circumstanțele legate de refugierea din calea războiului implică adesea pierderea sau furtul permiselor de conducere, sau lăsarea acestora în urmă în zona de conflict, fără o posibilitate imediată de a le recupera. În asemenea cazuri, statele membre ar trebui să fie în măsură să elibereze permise de conducere temporare care să le înlocuiască pe cele originale pe durata protecției temporare, cu condiția ca autoritățile competente ale statelor membre să poată verifica informațiile furnizate de persoanele strămutate, de exemplu, prin accesarea registrelor naționale din Ucraina. Astfel de permise de conducere temporare ar trebui să fie recunoscute reciproc în Uniune, iar valabilitatea lor administrativă nu ar trebui să depășească durata protecției temporare.

(11)

Eliberarea permiselor de conducere temporare în cazul pierderii sau furtului permiselor de conducere ucrainene și stabilirea de sesiuni de formare complementară obligatorie pentru titularii de cărți de calificare a conducătorului auto sunt măsuri opționale care ar putea necesita măsuri naționale proporționale de punere în aplicare. Astfel de măsuri naționale ar trebui adoptate în conformitate cu procedurile relevante stabilite în fiecare stat membru.

(12)

Combaterea fraudei și a falsificării documentelor este esențială pentru menținerea siguranței rutiere și asigurarea respectării legii. În acest sens, punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui să fie însoțită de cooperarea administrativă dintre Ucraina și Uniune pentru a sprijini verificarea valabilității și autenticității documentelor conducătorului auto eliberate de Ucraina.

(13)

Întrucât obiectivele prezentului regulament nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre, dar, având în vedere amploarea și efectele acțiunii, acestea pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE). În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivului respectiv.

(14)

Pentru a reduce la minimum sarcina administrativă a statelor membre și pentru a evita reînnoirile multiple, data de expirare înscrisă în documentele conducătorului auto eliberate în conformitate cu prezentul regulament ar trebui să corespundă duratei maxime actuale a protecției temporare în ceea ce privește persoanele strămutate din Ucraina, ținând seama de posibilele prelungiri ale acesteia în temeiul articolului 4 din Directiva 2001/55/CE. Cu toate acestea, în pofida datei expirării înscrise pe documente, valabilitatea acestora ar trebui să corespundă duratei protecției temporare.

(15)

Având în vedere invadarea Ucrainei de către Rusia și necesitatea urgentă de a stabili măsuri specifice și temporare privind documentele conducătorilor auto eliberate de Ucraina în conformitate cu dreptul său intern, se consideră oportun să se invoce excepția de la termenul de opt săptămâni prevăzută la articolul 4 din Protocolul nr. 1 privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană, anexat la TUE, la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice.

(16)

Având în vedere necesitatea de a stabili măsuri specifice și temporare privind documentele conducătorilor auto eliberate de Ucraina în conformitate cu dreptul său intern fără întârziere, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare în regim de urgență, în a cincea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(17)

Având în vedere circumstanțele excepționale care justifică prezentul regulament și obiectivele specifice urmărite, este oportun ca aplicarea sa să fie limitată în timp,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește măsuri specifice și temporare aplicabile documentelor conducătorilor auto eliberate de Ucraina în conformitate cu dreptul său intern și deținute de persoane care beneficiază de protecție temporară sau de protecție adecvată în temeiul dreptului intern, în conformitate cu Directiva 2001/55/CE și cu Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/382.

Articolul 2

Definiție

În sensul prezentului regulament, „documente ale conducătorilor auto eliberate de Ucraina” înseamnă:

(a)

permisele de conducere eliberate de Ucraina, care atestă că un conducător auto este autorizat să conducă autovehicule în temeiul dreptului intern din Ucraina și condițiile în care este autorizat; sau

(b)

cărțile de calificare a conducătorului auto eliberate de Ucraina în conformitate cu dreptul său intern privind punerea în aplicare a Directivei 2003/59/CE, în temeiul articolului 368 alineatul (1) din Acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte și al anexei XXXII la respectivul acord, conducătorilor de vehicule rutiere care efectuează transporturi rutiere internaționale de mărfuri sau de pasageri care intră în domeniul de aplicare al directivei respective.

Articolul 3

Recunoașterea permiselor de conducere eliberate de Ucraina

(1)   Permisele de conducere valabile eliberate de Ucraina sunt recunoscute pe teritoriul Uniunii în cazul în care titularii acestora beneficiază de protecție temporară sau de protecție adecvată în temeiul dreptului intern, în conformitate cu Directiva 2001/55/CE și cu Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/382, până când protecția temporară ia sfârșit. Recunoașterea respectivă nu aduce atingere aplicării dispozițiilor naționale privind restricționarea, suspendarea, retragerea sau anularea dreptului de a conduce pe teritoriul statului membru respectiv, în conformitate cu principiul teritorialității legislației penale și polițienești.

(2)   În cazul în care o persoană care beneficiază de protecție temporară sau de protecție adecvată în temeiul dreptului intern în conformitate cu Directiva 2001/55/CE și cu Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/382 deține un permis valabil de conducere eliberat de Ucraina, statele membre nu solicită prezentarea traducerii autorizate a acestuia și nici a unui permis de conducere internațional, astfel cum este menționat la articolul 41 alineatul (2) din Convenția de la Viena asupra circulației rutiere. Statele membre pot solicita prezentarea unui pașaport, a unui document de ședere temporară sau a altui document adecvat pentru a verifica identitatea titularului permisului de conducere.

Articolul 4

Cărțile de calificare a conducătorului auto și atestatele de conducător auto

(1)   La solicitarea unei persoane care deține o carte de calificare a conducătorului auto eliberată de Ucraina, astfel cum se menționează la articolul 2 litera (b) din prezentul regulament, care beneficiază de protecție temporară sau de protecție adecvată în temeiul dreptului intern în conformitate cu Directiva 2001/55/CE și cu Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/382, statul membru în care persoanei respective i s-a acordat un permis de ședere temporară sau în care persoana respectivă beneficiază de protecție adecvată în temeiul dreptului intern poate:

(a)

prin derogare de la punctul 12 din anexa I la Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului (6), să înscrie la rubrica 12 de pe fața 2 a permisului de conducere al persoanei în cauză, codul special temporar „95.01 (max. 6.3.2025)”, ceea ce înseamnă „conducător auto titular al unui Certificat de aptitudini profesionale îndeplinind obligația de aptitudini profesionale – eliberare specială numai pe durata protecției temporare”, cu condiția ca persoana respectivă să dețină un permis de conducere pe modelul Uniunii eliberat de statul membru respectiv; sau

(b)

să elibereze persoanei respective o carte de calificare a conducătorului auto cu un cod special temporar „95.01 (max. 6.3.2025)” la rubrica 10 de pe fața 2, astfel cum se menționează la articolul 10 alineatul (1) din Directiva 2003/59/CE.

Prin derogare de la articolul 10 alineatul (2) din Directiva 2003/59/CE, unui conducător auto beneficiind de protecție temporară sau de protecție adecvată în temeiul dreptului intern care deține o carte de calificare a conducătorului auto eliberată de Ucraina pentru transportul rutier de mărfuri i se permite, de asemenea, să facă dovada deținerii calificării și formării menționate la alineatul (4) de la prezentul articol prin atestatul de conducător auto prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (7), cu condiția ca pe documentul respectiv să fie înscris codul „95.01 (max. 6.3.2025)”.

În sensul prezentului regulament, statul membru emitent indică codul Uniunii „95.01 (max. 6.3.2025)” în rubrica de observații a atestatului de conducător auto, în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1072/2009, dacă titularul în cauză a îndeplinit cerințele de formare și de testare și standardele minime privind aptitudinile fizice și mentale prevăzute la prezentul articol.

(2)   Cărțile de calificare a conducătorului auto și codul înscris pe permisele de conducere menționate la alineatul (1) literele (a) și (b) din prezentul articol și pe atestatele de conducător auto menționate la alineatul (1) al doilea paragraf de la prezentul articol sunt recunoscute reciproc pe teritoriul Uniunii. Se consideră că titularii cărților de calificare a conducătorului auto, ai permiselor de conducere înscrise cu codul special al Uniunii „95.01 (max. 6.3.2025)” sau ai atestatelor de conducător auto înscrise cu codul special al Uniunii „95.01 (max. 6.3.2025)” au îndeplinit cerința privind calificarea inițială obligatorie necesară pentru desfășurarea activității de conducere auto prevăzute la articolul 3 din Directiva 2003/59/CE.

(3)   Fără a aduce atingere actelor viitoare ale Uniunii privind durata protecției temporare, prin derogare de la punctul 4 litera (b) și de la punctul 11 din anexa I la Directiva 2006/126/CE și de la punctul 4 litera (b) din anexa II la Directiva 2003/59/CE, data de expirare de pe cărțile de calificare a conducătorului auto sau asociată codului special temporar al Uniunii înscris pe permisele de conducere este 6 martie 2025.

Cu toate acestea, indiferent de data înscrisă pe documentele respective, valabilitatea lor administrativă corespunde duratei protecției temporare în ceea ce privește persoanele strămutate din Ucraina, astfel cum se menționează la articolul 4 din Directiva 2001/55/CE, duratei protecției adecvate de care beneficiază titularul în temeiul dreptului intern, ori perioadei de valabilitate a permisului de conducere, luându-se în considerare perioada care se încheie prima. Titularul este informat în mod corespunzător cu privire la o astfel de limitare.

(4)   Înainte de eliberarea cărții de calificare a conducătorului auto sau de înscriere a codului special temporar „95.01 (max. 6.3.2025)” al Uniunii pe permisul de conducere sau pe atestatul de conducător auto menționat la alineatul (1) din prezentul articol, statele membre solicită titularului cărții de calificare a conducătorului auto eliberate de Ucraina menționate la articolul 2 litera (b) să urmeze o formare obligatorie complementară încheiată cu un test prin care să se verifice dacă conducătorul auto are nivelul de cunoștințe prevăzut la secțiunea 1 din anexa I la Directiva 2003/59/CE.

Durata formării obligatorii complementare este de cel puțin 35 de ore și nu depășește 60 de ore, inclusiv cel puțin 2,5 ore de conducere individuală, astfel cum se specifică la punctul 2.1 din secțiunea 2 a anexei I la Directiva 2003/59/CE. O astfel de formare poate fi o formare periodică obligatorie, astfel cum se specifică în secțiunea 4 din anexa I la Directiva 2003/59/CE. În ceea ce privește nevoile de formare specifică care trebuie luate în considerare în acest context, ar trebui să se pună accentul pe dobândirea de către conducătorul auto a cunoștințelor privind normele din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (8).

La sfârșitul respectivei perioade de formare, autoritățile competente din statele membre sau entitatea desemnată de acestea supun conducătorul auto unui test scris sau oral ori unui examen pe calculator în centre de testare desemnate.

Statele membre informează Comisia cu privire la normele naționale adoptate în conformitate cu prezentul alineat înainte de eliberarea cărții de calificare a conducătorului auto sau de înscrierea pe permisul de conducere menționată la alineatul (1).

(5)   În cazul pierderii sau furtului unei cărți de calificare a conducătorului auto, astfel cum este menționată la articolul 2 litera (b) din prezentul regulament, deținută de o persoană care beneficiază de protecție temporară sau de protecție adecvată în temeiul dreptului intern, în conformitate cu Directiva 2001/55/CE și cu Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/382, statul membru în care persoanei respective i s-a acordat un permis de ședere temporară sau în care respectiva persoană beneficiază de protecție adecvată în temeiul dreptului intern poate verifica, la cererea persoanei în cauză, inclusiv la autoritățile competente din Ucraina, dacă aceasta este titularul unui certificat de competență profesională valabil eliberat de Ucraina în conformitate cu dreptul său intern, precum și că respectiva persoană nu deține deja un document înscris sau eliberat în conformitate cu alineatul (1) de la prezentul articol de către un alt stat membru.

După verificare, statul membru în cauză poate elibera cartea de calificare a conducătorului auto sau poate înscrie codul special temporar „95.01 (max. 6.3.2025)” al Uniunii pe permisul de conducere sau pe atestatul de conducător auto, în conformitate cu procedurile prevăzute la alineatele (1) și (4).

(6)   În cazul în care o persoană menționată la alineatul (1) de la prezentul articol nu deține un model de permis de conducere al Uniunii eliberat de un stat membru, statele membre solicită o examinare care să aplice standarde minime privind aptitudinile fizice și mentale pentru condus în conformitate cu dreptul intern adoptat pentru a transpune anexa III la Directiva 2006/126/CE înainte de eliberarea unei cărți de calificare a conducătorului auto sau de înscrierea codului special temporar al Uniunii pe atestatul de conducător auto în conformitate cu prezentul articol.

(7)   În cazul în care se încheie perioada de protecție temporară aplicată persoanelor strămutate din Ucraina, astfel cum se menționează la articolul 4 din Directiva 2001/55/CE, cărțile de calificare a conducătorului auto, atestatele de conducător auto eliberate de statele membre și codul special temporar al Uniunii înscris pe permisul de conducere în conformitate cu prezentul articol sunt nule și neavenite.

Articolul 5

Prelungirea valabilității documentelor expirate ale conducătorilor auto eliberate de Ucraina

Fără a aduce atingere articolelor 3, 4 și 6, în cazul în care Ucraina adoptă decizii de prelungire a valabilității documentelor conducătorilor auto eliberate de Ucraina care au expirat după 31 decembrie 2021, statele membre consideră, în sensul articolelor 3, 4 și 6, că titularii documentelor conducătorului auto relevante eliberate de Ucraina sunt în posesia unui document valabil, cu condiția ca Ucraina să informeze Comisia și statele membre cu privire la decizia sa de a prelungi valabilitatea respectivelor documente ale conducătorului auto. Aceste informații sunt comunicate prin canalele oficiale corespunzătoare.

Articolul 6

Permise de conducere eliberate de Ucraina pierdute sau furate

(1)   În cazul în care o persoană care beneficiază de protecție temporară sau de protecție adecvată în temeiul dreptului intern, în conformitate cu Directiva 2001/55/CE și cu Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/382, declară pierderea sau furtul permisului de conducere, statul membru în care i s-a acordat persoanei respective un permis de ședere temporară sau în care aceasta beneficiază de protecție adecvată în temeiul dreptului intern poate verifica, la cererea persoanei în cauză, inclusiv la autoritățile competente din Ucraina, drepturile de conducere dobândite de persoana respectivă în conformitate cu legislația aplicabilă în Ucraina, precum și că niciun alt stat membru nu i-a eliberat deja un permis de conducere în temeiul prezentului articol, în special pentru a se asigura că permisul de conducere nu a fost restricționat, suspendat sau retras.

(2)   Prin derogare de la articolul 11 alineatul (6) din Directiva 2006/126/CE, după efectuarea verificării menționate la alineatul (1) de la prezentul articol, un stat membru poate elibera persoanei în cauză un permis de conducere din aceeași categorie sau din aceleași categorii pe baza modelului Uniunii prevăzut în anexa I la Directiva 2006/126/CE. Într-un asemenea caz, prin derogare de la punctul 12 din anexa I la Directiva 2006/126/CE, statele membre introduc la rubrica 12 din permisul de conducere codul special temporar „99.01 (max. 6.3.2025)” al Uniunii, și anume „Permis special valabil doar pe durata protecției temporare (permis UA pierdut sau furat)”.

După efectuarea verificării menționate la alineatul (1) de la prezentul articol și înainte de eliberarea permisului de conducere menționat la prezentul alineat pentru categoriile AM, A1, A2, A, B, B1 și BE, statele membre pot solicita o examinare care să aplice standardele minime privind aptitudinile fizice și mentale pentru condus în conformitate cu dreptul intern adoptat pentru transpunerea anexei III la Directiva 2006/126/CE.

După efectuarea verificării menționate la alineatul (1) de la prezentul articol și înainte de eliberarea permisului de conducere menționat la prezentul alineat pentru categoriile C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 și D1E, statele membre pot solicita o examinare care să aplice standardele minime privind aptitudinile fizice și mentale pentru condus în conformitate cu dreptul intern adoptat pentru transpunerea anexei III la Directiva 2006/126/CE.

(3)   Permisul de conducere menționat la alineatul (2) de la prezentul articol este recunoscut reciproc în Uniune. Fără a aduce atingere actelor viitoare ale Uniunii privind durata protecției temporare, prin derogare de la punctul 4 litera (b) și de la punctul 11 din anexa I la Directiva 2006/126/CE, data de expirare de pe un astfel de permis de conducere este 6 martie 2025. Totuși, indiferent de data înscrisă pe un astfel de permis de conducere, valabilitatea administrativă a acestuia corespunde duratei protecției temporare în ceea ce privește persoanele strămutate din Ucraina, astfel cum se menționează la articolul 4 din Directiva 2001/55/CE, sau duratei protecției temporare sau a protecției adecvate de care beneficiază titularul în temeiul dreptului intern, luându-se în considerare perioada care se încheie prima. Titularul este informat în mod corespunzător cu privire la o astfel de limitare.

(4)   În cazul în care verificarea menționată la alineatul (1) nu este posibilă, statul membru în cauză nu eliberează permisul de conducere menționat la alineatul (2). În acest caz, statul membru poate elibera persoanei în cauză un permis de conducere valabil exclusiv pe teritoriul său, în conformitate cu dreptul său intern. Un astfel de permis este diferit de modelul prevăzut în anexa I la Directiva 2006/126/CE.

(5)   În cazul în care se încheie perioada de protecție temporară aplicată persoanelor strămutate din Ucraina, astfel cum se menționează la articolul 4 din Directiva 2001/55/CE, permisele de conducere eliberate de statele membre în conformitate cu prezentul articol sunt nule și neavenite.

Articolul 7

Prevenirea fraudei și a falsificării documentelor

Când aplică prezentul regulament, statele membre utilizează toate mijloacele adecvate pentru prevenirea și combaterea fraudei în legătură cu documentele conducătorilor auto eliberate de Ucraina și a falsificării acestora.

Statele membre pot verifica în orice moment valabilitatea documentelor conducătorului auto eliberate de Ucraina. Statele membre pot refuza recunoașterea unui astfel de document al conducătorului auto în cazul unui răspuns negativ sau al absenței unui răspuns din partea autorităților ucrainene consultate de acestea cu privire la drepturile invocate de titularul unui document de conducător auto eliberat de Ucraina și atunci când există îndoieli serioase despre autenticitatea documentului conducătorului auto care indică un posibil pericol pentru siguranța rutieră.

Statele membre nu aplică dispozițiile prezentului regulament documentelor conducătorilor auto eliberate de Ucraina în format electronic în cazul în care nu pot verifica autenticitatea, integritatea și valabilitatea acestor documente.

Articolul 8

Monitorizare

Comisia informează Parlamentul European și Consiliul cu privire la punerea în aplicare a prezentului regulament odată la șase luni după intrarea acestuia în vigoare, în principal pe baza informațiilor furnizate Comisiei de către statele membre.

Articolul 9

Intrare în vigoare și aplicare

(1)   Prezentul regulament intră în vigoare în a cincea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)   Aplicarea prezentului regulament încetează în ziua următoare celei în care ia sfârșit protecția temporară în ceea ce privește persoanele strămutate din Ucraina, astfel cum se menționează la articolul 4 din Directiva 2001/55/CE, în conformitate cu articolul 6 din directiva respectivă.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 iulie 2022.

Pentru Parlamentul European

Președinta

R. METSOLA

Pentru Consiliu

Președintele

Z. NEKULA


(1)  Poziția Parlamentului European din 7 iulie 2022 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 18 iulie 2022.

(2)  Directiva 2001/55/CE a Consiliului din 20 iulie 2001 privind standardele minime pentru acordarea protecției temporare, în cazul unui aflux masiv de persoane strămutate, și măsurile de promovare a unui echilibru între eforturile statelor membre pentru primirea acestor persoane și suportarea consecințelor acestei primiri (JO L 212, 7.8.2001, p. 12).

(3)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/382 a Consiliului din 4 martie 2022 de constatare a existenței unui aflux masiv de persoane strămutate din Ucraina în înțelesul articolului 5 din Directiva 2001/55/CE și având drept efect introducerea unei protecții temporare (JO L 71, 4.3.2022, p. 1).

(4)  JO L 161, 29.5.2014, p. 3.

(5)  Directiva 2003/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 iulie 2003 privind calificarea inițială și formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de pasageri, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului și a Directivei 91/439/CEE a Consiliului și de abrogare a Directivei 76/914/CEE a Consiliului (JO L 226, 10.9.2003, p. 4).

(6)  Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind permisele de conducere (JO L 403, 30.12.2006, p. 18).

(7)  Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața transportului rutier internațional de mărfuri (JO L 300, 14.11.2009, p. 72).

(8)  Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3821/85 și (CEE) nr. 2135/98 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului (JO L 102, 11.4.2006, p. 1).


Top