EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0527

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/527 al Comisiei din 1 aprilie 2022 de acordare a unei autorizații a Uniunii pentru produsul biocid unic „ARIEL chlorine Professional System 5 chlorine bleach for white wash” (Text cu relevanță pentru SEE)

C/2022/1929

JO L 105, 4.4.2022, p. 7–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/527/oj

4.4.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 105/7


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/527 AL COMISIEI

din 1 aprilie 2022

de acordare a unei autorizații a Uniunii pentru produsul biocid unic „ARIEL chlorine Professional System 5 chlorine bleach for white wash”

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide (1), în special articolul 44 alineatul (5) primul paragraf,

întrucât:

(1)

La 11 decembrie 2018, Procter & Gamble Services Company NV a transmis Agenției Europene pentru Produse Chimice (denumită în continuare „agenția”), în conformitate cu articolul 43 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, o cerere de autorizare a unui produs biocid unic denumit „ARIEL chlorine Professional System 5 chlorine bleach for white wash”, aparținând tipului de produs 2, astfel cum este descris în anexa V la regulamentul respectiv, furnizând o confirmare scrisă a faptului că autoritatea competentă din Belgia a fost de acord să evalueze cererea. Cererea a fost înregistrată în Registrul produselor biocide cu numărul de caz BC-ER045796-14.

(2)

„ARIEL chlorine Professional System 5 chlorine bleach for white wash” conține clor activ eliberat de hipocloritul de sodiu ca substanță activă inclusă în lista Uniunii de substanțe active aprobate, menționată la articolul 9 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

(3)

La 25 noiembrie 2020, autoritatea competentă responsabilă de evaluare a transmis agenției, în conformitate cu articolul 44 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, un raport de evaluare și concluziile evaluării sale.

(4)

La 5 iulie 2021, agenția a prezentat Comisiei un aviz (2), proiectul de rezumat al caracteristicilor produsului biocid (denumit în continuare „RCP”) referitor la produsul „ARIEL chlorine Professional System 5 chlorine bleach for white wash” și raportul final de evaluare privind produsul biocid unic, în conformitate cu articolul 44 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

(5)

Avizul a concluzionat că produsul „ARIEL chlorine Professional System 5 chlorine bleach for white wash” este un produs biocid unic în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (r) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012, că este eligibil pentru a primi o autorizație a Uniunii în conformitate cu articolul 42 alineatul (1) din regulamentul respectiv și că, sub rezerva conformității cu proiectul de RCP, îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 19 alineatul (1) din regulamentul menționat.

(6)

La 30 iulie 2021, agenția a transmis Comisiei proiectul de RCP în toate limbile oficiale ale Uniunii, în conformitate cu articolul 44 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 528/2012.

(7)

Comisia este de acord cu avizul agenției și consideră, prin urmare, că este oportun să se acorde o autorizație a Uniunii pentru „ARIEL chlorine Professional System 5 chlorine bleach for white wash”.

(8)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru produse biocide,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se acordă societății Procter & Gamble Services Company NV o autorizație a Uniunii cu numărul de autorizație EU-0026814-0000 pentru punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produsului biocid unic „ARIEL chlorine Professional System 5 chlorine bleach for white wash”, în conformitate cu rezumatul caracteristicilor produsului biocid prevăzut în anexă.

Autorizația Uniunii este valabilă de la 24 aprilie 2022 până la 31 martie 2032.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 1 aprilie 2022.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 167, 27.6.2012, p. 1.

(2)  ECHA opinion of 16 June 2021 on the Union authorisation of the biocidal product „Ariel chlorine Professional System 5 chlorine bleach for white wash” (Avizul ECHA din 16 iunie 2021 cu privire la autorizația Uniunii pentru produsul biocid „Ariel chlorine Professional System 5 chlorine bleach for white wash”) (ECHA/BPC/282/2021). https://echa.europa.eu/it/opinions-on-union-authorisation


ANEXĂ

Rezumatul caracteristicilor produsului pentru un produs biocid

ARIEL Chlorine Professional System 5 Chlorine Bleach for white wash

Tip de produs 2 – Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale (Dezinfectante)

Numărul curent: EU-0026814-0000

Numărul deciziei de reglementare R4BP: EU-0026814-0000

1.   INFORMAȚII ADMINISTRATIVE

1.1.   Denumirea sau denumirile comerciale ale produsului

Denumirea comercială

ARIEL Chlorine Professional System 5 Chlorine Bleach for white wash

1.2.   Deținătorul autorizației

Numele și adresa deținătorului autorizației

Numele

Procter & Gamble Services Company NV

Adresa

Temselaan 100, 1853 Brussels Belgia

Numărul curent

EU-0026814-0000

Numărul deciziei de reglementare R4BP

EU-0026814-0000

Data autorizației

24 aprilie 2022

Data de expirare a autorizației

31 martie 2032

1.3.   Producătorul (producătorii) produsului

Denumirea producătorului

Sutter Industries S.p.A

Adresa producătorului

Località Leigozze 1, Borghetto, 15060 Borbera Italia

Adresa locurilor de producție

Località Leigozze 1, Borghetto, 15060 Borbera Italia

1.4.   Producătorul (producătorii) substanței (substanțelor) active

Substanța activa

Clor activ eliberat din hipoclorit de sodiu

Denumirea producătorului

ALTAIR CHIMICA S.p.A.

Adresa producătorului

Via Moie Vecchie n.13, 56048 Saline di Volterra (PI) Italia

Adresa locurilor de producție

Via Moie Vecchie n.13, 56048 Saline di Volterra (PI) Italia

2.   COMPOZIȚIA ȘI FORMULAREA PRODUSULUI

2.1.   Informații calitative și cantitative privind compoziția produsului

Denumirea comună

Denumirea IUPAC

Funcția

Numărul CAS

Numărul CE

Conținut (%)

Clor activ eliberat din hipoclorit de sodiu

 

Substanța activă

 

 

9,05

Hipoclorit de sodiu

Hipoclorit de sodiu

Substanța inactivă

7681-52-9

231-668-3

9,5

2.2.   Tipul preparatului

E – concentrat solubil

3.   FRAZE DE PERICOL ȘI DE PRECAUȚIE

Fraze de pericol

În contact cu acizi, degajă un gaz toxic.

Poate fi coroziv pentru metale.

Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.

Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fraze de precauție

A se păstra numai în ambalajul original.

Nu inspirați vaporii.

Spălați-vă pe mâini bine după utilizare.

Evitați dispersarea în mediu.

Purtați mănuși de protecție.

Purtați echipament de protecție a ochilor.

Purtați îmbrăcăminte de protecție.

Sunați imediat la un centru de informare toxicologică sau un medic.

ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Clătiți gura. NU provocați voma.

ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul):Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă.

ÎN CAZ DE INHALARE: Transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație.

ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

Spălați îmbrăcămintea contaminată, înainte de reutilizare.

Absorbiți scurgerile de produs, pentru a nu afecta materialele din apropiere.

Colectați scurgerile de produs.

A se depozita sub cheie.

Aruncați conținutul la în conformitate cu reglementările locale.

Aruncați recipientul la în conformitate cu reglementările locale.

4.   UTILIZARE (UTILIZĂRI) AUTORIZATĂ (AUTORIZATE)

4.1.   Modul de utilizare

Tabelul 1. Utilizare # 1 – Dezinfectarea rufelor (spălare la mașină) în faza de clătire după spălare

Tipul produsului

TP 02 – Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale

Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz

Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)

denumirea științifică: nu există date

denumirea comună: Bacteria

etapă de dezvoltare: nu există date

denumirea științifică: nu există date

denumirea comună: Yeasts

etapă de dezvoltare: nu există date

Domeniul de utilizare

De interior

Pentru mașini de spălat profesionale (cum ar fi mașinile de spălat din restaurante, hoteluri, centre de îngrijire a sănătății și unități care nu sunt de îngrijire a sănătății) prin programe automate închise de dozare: Dezinfectarea lenjeriei după curățare. Produsul se poate utiliza numai cu echipamentul de dozare automat profesional Procter & Gamble. Produsul nu este autorizat pentru dozare manuală.

Metoda (metodele) de aplicare

Metoda: sistem închis

Descriere detaliată:

Ratele și frecvența de aplicare

Frecvența de aplicare: 10,0 ml/l

Diluare (%):

Numărul și calendarul de aplicare:

Produsul este adăugat o dată prin dozare automată, pentru dezinfectarea rufelor curate: după etapa de spălare/curățare efectuată utilizând Ariel S1 Actilift detergent (denumirea comercială a Ariel System S1), apa este scursă/extrasă. După etapa de reumplere cu apă proaspătă, se adaugă produsul pentru spălarea principală/prima clătire.

Produsul este eficace pentru articole curate dacă se utilizează cu 10 ml/l pe o perioadă de 15 minute timp de contact la + 40 °C (raport de lichid = 1:5; cu 4 kg încărcare cu rufe)

Categoria (categoriile) de utilizatori

profesional

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare

Canistră de 10 l-20 l HDPE cu mâner turnat și închidere de siguranță și capac-cheie. Certificat ONU pentru mărfuri periculoase.

4.1.1.   Instrucțiuni specifice de utilizare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.1.2.   Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.1.3.   În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.1.4.   În funcție de modul de utilizare, instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

4.1.5.   În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Consultați instrucțiunile generale de utilizare.

5.   DIRECȚII GENERALE DE UTILIZARE (1)

5.1.   Instrucțiuni de utilizare

Produsul biocid ARIEL Chlorine Professional System 5 chlorine bleach for white wash este destinat numai utilizării în cadrul spălării principale, după prespălarea cu echipamentul de dozare Procter & Gamble Professional pentru dezinfectarea rufelor curate:

Etapa 1 curățare cu Ariel System S1 (se poate denumi prespălare sau spălare principală) la 40 °C timp de 10 minute: Apa de spălat este scursă, extrasă și reumplută cu apă proaspătă înainte de etapa a 2-a;

Etapa a 2-a dezinfectare: aceasta se poate numi spălare principală (dacă prima etapă este o prespălare) sau prima clătire (dacă prima etapă este o spălare principală). A doua etapă, care utilizează Ariel Chlorine Professional System 5 chlorine bleach for white wash, se efectuează întotdeauna la 40 °C, timp de 15 minute Aceasta este urmată de 1-2 faze de clătire și scurgere, iar la sfârșit de o extracție prin centrifugare.

5.2.   Măsuri de reducere a riscurilor

În timpul manipulării produsului și în timpul întreținerii mașinii (repararea sistemului de dozare defect):

Purtați mănuși de protecție rezistente la substanțe chimice (EN374).

Purtați protecție pentru ochi (EN166)

Purtați combinezon de protecție (va fi specificat de deținătorul autorizației în cadrul informațiilor privind produsul).

5.3.   Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

În caz de înghițire

:

Clătiți imediat gura. Dați-i să bea ceva, dacă persoana expusă poate înghiți. NU provocați voma. Sunați la 112/ambulanță pentru asistență medicală.

În caz de contact cu pielea

:

Spălați imediat cu multă apă. Scoateți toată îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare. Spălați cu săpun și apă și continuați să clătiți timp de 15 minute. Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

În caz de contact cu ochii

:

Clătiți imediat cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți timp de cel puțin 15 minute. Sunați imediat la 112/ambulanță pentru asistență medicală.

În caz de inhalare

:

Transportați victima la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație. Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.

5.4.   Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

Pentru izolare:

Scoateți substanța absorbită în recipiente care se pot închide. Nu utilizați recipiente metalice.

Metode pentru curățare:

Cantitățile mici de lichid scurs: se adună cu materiale absorbante necombustibile și se aruncă cu lopata în recipient pentru a fi eliminate. Scurgeri semnificative: izolați substanța eliberată, pompați-o în recipiente corespunzătoare. Nu utilizați recipiente metalice.

Eliminare:

Acest produs și recipientul său trebuie să fie eliminate în siguranță, în conformitate cu reglementările locale/regionale/naționale.

Nu vărsați produsul neutilizat pe jos, în cursurile de apă, în conducte (în chiuvetă, toalete, etc.) și nici în canalele de scurgere.

5.5.   Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Condiții de depozitare

Depozitați în recipientul original.

Materiale incompatibile

Metale. acizi. Reacționează cu (unii) acizi: eliberează gaze/vapori (foarte) toxice/toxici (clor). Poate fi coroziv pentru metale.

Este interzisă depozitarea mixtă

Păstrați numai în recipientul original, într-un loc răcoros, bine ventilat, departe de acizi (puternici).

Zonă de depozitare

A se depozita într-un loc răcoros. A se depozita într-un loc uscat.

A nu se depozita la temperaturi mai mari de 30 °C.

A se proteja de îngheț.

A se păstra departe de lumina directă a soarelui.

Perioada de valabilitate: 12 luni

6.   ALTE INFORMAȚII


(1)  Instrucțiunile de utilizare, măsurile de reducere a riscurilor și alte instrucțiuni de utilizare prevăzute la prezentul punct sunt valabile pentru orice utilizare autorizată.


Top