EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0229

Regulamentul delegat (UE) 2022/229 al Comisiei din 7 ianuarie 2022 privind modificarea Regulamentului delegat (UE) 2016/1675 de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește adăugarea țărilor Burkina Faso, Insulele Cayman, Haiti, Iordania, Mali, Maroc, Filipine, Senegal și Sudanul de Sud în tabelul de la punctul I din anexă și eliminarea țărilor Bahamas, Botswana, Ghana, Irak și Mauritius din tabelul menționat (Text cu relevanță pentru SEE)

C/2021/4335

JO L 39, 21.2.2022, p. 4–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/229/oj

21.2.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 39/4


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2022/229 AL COMISIEI

din 7 ianuarie 2022

privind modificarea Regulamentului delegat (UE) 2016/1675 de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește adăugarea țărilor Burkina Faso, Insulele Cayman, Haiti, Iordania, Mali, Maroc, Filipine, Senegal și Sudanul de Sud în tabelul de la punctul I din anexă și eliminarea țărilor Bahamas, Botswana, Ghana, Irak și Mauritius din tabelul menționat

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (1), în special articolul 9 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Uniunea trebuie să asigure o protecție eficace a integrității și a bunei funcționări a sistemului său financiar și a pieței interne împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului. Prin urmare, Directiva (UE) 2015/849 prevede obligația Comisiei de a identifica țările terțe cu deficiențe strategice în regimul lor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, deficiențe care prezintă pericole semnificative pentru sistemul financiar al Uniunii.

(2)

În Regulamentul delegat (UE) 2016/1675 al Comisiei (2) se identifică țările terțe cu un grad ridicat de risc care au deficiențe strategice. Regulamentul menționat ar trebui revizuit, atunci când este oportun, în funcție de progresele înregistrate de respectivele țări terțe cu un grad ridicat de risc în ceea ce privește eliminarea deficiențelor strategice din regimul lor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului. Comisia ar trebui să țină seama, în evaluările sale, de informațiile noi furnizate de organizațiile internaționale și de organismele de standardizare, cum ar fi cele puse la dispoziție de Grupul de Acțiune Financiară Internațională (GAFI).

(3)

Având în vedere nivelul ridicat de integrare a sistemului financiar internațional, legătura strânsă dintre operatorii de pe piață, volumul mare al tranzacțiilor transfrontaliere către/dinspre Uniune, precum și gradul de deschidere a pieței, se consideră că orice amenințare la adresa sistemului financiar internațional în ceea ce privește spălarea banilor/finanțarea terorismului reprezintă, în același timp, și o amenințare pentru sistemul financiar al Uniunii.

(4)

În conformitate cu criteriile prevăzute în Directiva (UE) 2015/849, Comisia ține seama de informațiile disponibile recente, în special de declarațiile publice recente ale GAFI, de lista GAFI de „Jurisdicții care fac obiectul unei monitorizări sporite” și de rapoartele Grupului de examinare a cooperării internaționale din cadrul GAFI în ceea ce privește riscurile prezentate de anumite țări terțe, în conformitate cu articolul 9 alineatul (4) din Directiva (UE) 2015/849.

(5)

În februarie 2021, Burkina Faso și-a asumat un angajament politic la nivel înalt de a colabora cu GAFI și cu Grupul împotriva spălării banilor în Africa de Vest (GIABA) pentru a consolida eficacitatea regimului său de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului. De la finalizarea raportului său de evaluare reciprocă în 2019, Burkina Faso a înregistrat progrese cu privire la o serie de acțiuni recomandate în cadrul raportului pentru a îmbunătăți conformitatea tehnică și gradul de eficacitate, inclusiv prin adoptarea unei strategii naționale privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului în decembrie 2020. Burkina Faso va depune eforturi pentru punerea în aplicare a planului său de acțiune, inclusiv prin: (1) adoptarea și punerea în aplicare a unor mecanisme subsecvente de monitorizare a acțiunilor din cadrul strategiei naționale; (2) solicitarea de asistență judiciară reciprocă și alte forme de cooperare internațională în conformitate cu profilul său de risc; (3) consolidarea capacităților în materie de resurse ale tuturor autorităților de supraveghere din domeniul combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului și punerea în aplicare a supravegherii bazate pe riscuri a instituțiilor financiare și a întreprinderilor și profesiilor nefinanciare desemnate; (4) menținerea unor informații de bază, cuprinzătoare și actualizate privind beneficiarii reali și consolidarea sistemului de sancțiuni pentru încălcarea obligațiilor în materie de transparență; (5) includerea în rapoartele privind tranzacțiile suspecte a mai multor tipuri de incidente; (6) consolidarea resurselor umane ale unităților de informații financiare prin angajarea unui personal mai numeros, prin noi formări și prin suplimentarea bugetului; (7) organizarea de cursuri de formare destinate autorităților de asigurare a respectării legii, parchetelor și altor autorități relevante; (8) demonstrarea faptului că autoritățile urmăresc confiscarea ca obiectiv de politică; (9) consolidarea capacității și a sprijinului pentru autoritățile de asigurare a respectării legii și pentru organele de urmărire penală implicate în combaterea finanțării terorismului, în conformitate cu strategia națională în acest domeniu și (10) punerea în aplicare a unui regim eficace de sancțiuni financiare specifice pentru finanțarea terorismului și finanțarea proliferării, precum și monitorizarea și supravegherea bazate pe riscuri a organizațiilor non-profit. Pe această bază, Burkina Faso ar trebui considerată o țară al cărei regim de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prezintă deficiențe strategice în temeiul articolului 9 din Directiva (UE) 2015/849.

(6)

În februarie 2021, Insulele Cayman și-au asumat un angajament politic la nivel înalt de a colabora cu GAFI și Grupul de Acțiune Financiară Internațională pentru Zona Caraibilor (CFATF) pentru a consolida eficacitatea regimului său de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului. Insulele Cayman ar trebui să continue să lucreze la punerea în aplicare a planului său de acțiune pentru a remedia deficiențele sale strategice, inclusiv prin: (1) impunerea de sancțiuni adecvate și eficace în cazurile în care părțile relevante (inclusiv persoanele juridice) nu prezintă informații exacte, adecvate și actualizate privind beneficiarii reali, în conformitate cu aceste cerințe și (2) demonstrarea faptului că țara urmărește penal toate tipurile de cazuri de spălare a banilor în conformitate cu profilul de risc al jurisdicției și că astfel de urmăriri penale au drept rezultat aplicarea unor sancțiuni disuasive, eficace și proporționale. Pe această bază, Insulele Cayman ar trebui considerate o țară al cărei regim de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prezintă deficiențe strategice în temeiul articolului 9 din Directiva (UE) 2015/849.

(7)

În iunie 2021, Haiti și-a asumat un angajament politic la nivel înalt de a colabora cu GAFI și cu CFATF pentru a consolida eficacitatea regimului său de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului. Haiti va depune eforturi pentru punerea în aplicare a planului său de acțiune, inclusiv prin: (1) dezvoltarea procesului său de evaluare a riscurilor de spălare de bani și de finanțare a terorismului și diseminarea constatărilor; (2) facilitarea schimbului de informații cu omologii relevanți din alte țări; (3) remedierea deficiențelor tehnice din cadrul său juridic și de reglementare care împiedică punerea în aplicare a măsurilor preventive în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului și punerea în aplicare a supravegherii bazate pe riscuri în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului pentru toate instituțiile financiare și întreprinderile și profesiile nefinanciare desemnate care se consideră că prezintă un risc mai ridicat de spălare de bani și de finanțare a terorismului; (4) asigurarea faptului că informațiile de bază și privind beneficiarii reali sunt actualizate și accesibile în timp util; (5) asigurarea unei mai bune utilizări a informațiilor financiare și a altor informații relevante de către autoritățile competente pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului; (6) remedierea deficiențelor tehnice ale modului în care țara abordează infracțiunea de spălare a banilor și demonstrarea faptului că autoritățile identifică, investighează și urmăresc penal cazurile de spălare de bani într-un mod compatibil cu profilul de risc al Haiti; (7) demonstrarea unei creșteri a numărului de cazuri în care se realizează identificarea, urmărirea și recuperarea produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni; (8) remedierea deficiențelor tehnice ale modului în care țara abordează infracțiunea de finanțare a terorismului și ale regimului de sancțiuni financiare specifice; (9) efectuarea unei monitorizări adecvate bazate pe riscuri a organizațiilor non-profit care riscă să fie utilizate abuziv pentru finanțarea terorismului, fără a perturba sau a descuraja activitățile legitime ale organizațiilor non-profit. Pe această bază, Haiti ar trebui să fie considerată o țară al cărei regim de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prezintă deficiențe strategice în temeiul articolului 9 din Directiva (UE) 2015/849.

(8)

În octombrie 2021, Iordania și-a asumat un angajament politic la nivel înalt de a colabora cu GAFI și cu Grupul de Acțiune Financiară Internațională pentru Orientul Mijlociu și Africa de Nord (MENAFATF) pentru a consolida eficacitatea regimului său de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului. De la adoptarea raportului său de evaluare reciprocă în noiembrie 2019, Iordania a înregistrat progrese cu privire la o serie de acțiuni recomandate în acest raport pentru îmbunătățirea sistemului său, inclusiv prin finalizarea evaluării naționale a riscurilor. Iordania va depune eforturi pentru punerea în aplicare a planului său de acțiune elaborat împreună cu GAFI prin: (1) completarea și difuzarea evaluărilor riscurilor de spălare de bani și de finanțare a terorismului în cazul organizațiilor non-profit, al persoanelor juridice și al activelor virtuale; (2) îmbunătățirea supravegherii bazate pe riscuri și aplicarea de sancțiuni eficace, proporționale și disuasive în caz de nerespectare; (3) desfășurarea de programe de formare și de sensibilizare pentru întreprinderile și profesiile nefinanciare desemnate cu privire la obligațiile care le revin în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, în special în ceea ce privește prezentarea și transmiterea de rapoarte privind tranzacțiile suspecte; (4) în ceea ce privește persoanele juridice și construcțiile juridice, menținerea unor informații de bază și a unor informații privind beneficiarii reali, cuprinzătoare și actualizate; (5) continuarea urmăririi penale și a investigării spălării banilor, inclusiv prin anchete financiare paralele, pentru infracțiunile premisă, în conformitate cu riscul identificat în evaluarea națională a riscurilor; (6) crearea unei obligații legale de confiscare a instrumentelor utilizate sau destinate a fi utilizate în infracțiunile de spălare de bani; (7) elaborarea și punerea în aplicare a unui cadru juridic și instituțional pentru sancțiuni financiare specifice și (8) dezvoltarea și punerea în aplicare a unei abordări bazate pe riscuri pentru supravegherea sectorului organizațiilor non-profit pentru a preveni utilizarea abuzivă a acestora în scopuri de finanțare a terorismului. Pe această bază, Iordania ar trebui considerată o țară al cărei regim de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prezintă deficiențe strategice în temeiul articolului 9 din Directiva (UE) 2015/849.

(9)

În octombrie 2021, Mali și-a asumat un angajament politic la nivel înalt de a colabora cu GAFI și cu GIABA pentru a consolida eficacitatea regimului său de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului. De la adoptarea raportului său de evaluare reciprocă în noiembrie 2019, Mali a înregistrat progrese cu privire la o serie de acțiuni recomandate în acest raport pentru îmbunătățirea sistemului său, inclusiv prin adoptarea evaluării sale naționale a riscurilor. Mali va depune eforturi pentru punerea în aplicare a planului său de acțiune elaborat împreună cu GAFI prin: (1) difuzarea rezultatelor din evaluarea națională a riscurilor către toate părțile interesate relevante, inclusiv prin desfășurarea de activități de sensibilizare cu sectoarele care prezintă cel mai mare risc; (2) elaborarea și începerea punerii în aplicare a unei abordări bazate pe riscuri pentru supravegherea în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului a tuturor instituțiilor financiare și întreprinderilor și profesiilor nefinanciare desemnate care prezintă un risc mai ridicat și demonstrarea faptului că aplică sancțiuni eficace, proporționale și disuasive în caz de nerespectare; (3) efectuarea unei evaluări cuprinzătoare a riscurilor de spălare de bani și de finanțare a terorismului asociate tuturor tipurilor de persoane juridice; (4) creșterea capacității unităților de informații financiare și a autorităților de asigurare a respectării legii și consolidarea cooperării acestora în ceea ce privește utilizarea informațiilor financiare; (5) asigurarea faptului că autoritățile competente relevante sunt implicate în cercetarea și urmărirea penală a cazurilor de spălare a banilor; (6) consolidarea capacităților autorităților relevante responsabile de cercetarea și urmărirea penală a cazurilor de finanțare a terorismului; (7) stabilirea unui cadru juridic și a unor proceduri de punere în aplicare a unor sancțiuni financiare specifice și (8) punerea în aplicare a unei abordări bazate pe riscuri pentru supravegherea sectorului organizațiilor non-profit pentru a preveni utilizarea abuzivă a acestora în scopuri de finanțare a terorismului. Pe această bază, Mali ar trebui considerat o țară al cărei regim de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prezintă deficiențe strategice în temeiul articolului 9 din Directiva (UE) 2015/849.

(10)

În februarie 2021, Marocul și-a asumat un angajament politic la nivel înalt de a colabora cu GAFI și cu MENAFATF pentru a consolida eficacitatea regimului său de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului. Marocul a luat măsuri în vederea îmbunătățirii regimului său de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, inclusiv prin punerea la dispoziția unității de informații financiare a resurselor financiare și umane pentru ca aceasta să își consolideze capacitățile analitice în vederea îndeplinirii mandatului său principal de analiză operațională și strategică. Marocul ar trebui să își continue eforturile de punere în aplicare a planului său de acțiune pentru a-și remedia deficiențele strategice, inclusiv prin: (1) îmbunătățirea supravegherii bazate pe riscuri și luarea de măsuri de remediere și aplicarea de sancțiuni eficace, proporționale și disuasive în caz de nerespectare; (2) asigurarea faptului că informațiile privind beneficiarii reali, inclusiv informațiile privind persoanele juridice și construcțiile juridice străine, sunt adecvate, exacte și verificate; (3) includerea în rapoartele privind tranzacțiile suspecte a mai multor tipuri de incidente; (4) acordarea de prioritate identificării, cercetării și urmăririi penale a tuturor tipurilor de spălare a banilor, în conformitate cu profilul de risc al țării și (5) monitorizarea și supravegherea eficace a respectării de către instituțiile financiare și întreprinderile și profesiile nefinanciare desemnate a obligațiilor privind sancțiunile financiare specifice. Pe această bază, Marocul ar trebui considerat o țară al cărei regim de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prezintă deficiențe strategice în temeiul articolului 9 din Directiva (UE) 2015/849.

(11)

În iunie 2021, Filipine și-a asumat un angajament politic la nivel înalt de a colabora cu GAFI și cu Grupul privind Combaterea Spălării Banilor pentru Regiunea Asia-Pacific (APG) pentru a consolida eficacitatea regimului său de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului. De atunci, Filipine a luat măsuri în vederea îmbunătățirii regimului său de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, prin elaborarea și punerea în aplicare a unor orientări privind eliminarea sa de pe liste și deblocarea activelor pentru sancțiuni financiare specifice legate de finanțarea proliferării. Filipine ar trebui să depună eforturi pentru punerea în aplicare a planului său de acțiune, inclusiv prin: (1) demonstrarea faptului că efectuează o supraveghere eficace bazată pe riscuri a întreprinderilor și profesiilor nefinanciare desemnate; (2) demonstrarea faptului că autoritățile de supraveghere utilizează controale privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului pentru a atenua riscurile asociate cu excursiile oferite jucătorilor pentru a cheltui sume importante la cazinouri („casino junkets”); (3) punerea în aplicare a noilor cerințe de înregistrare pentru serviciile de transmitere a banilor sau valorilor și aplicarea de sancțiuni operatorilor de remiteri de bani neînregistrați și ilegali; (4) îmbunătățirea și raționalizarea accesului autorităților de asigurare a respectării legii la informațiile referitoare la beneficiarii reali și luarea de măsuri pentru a se asigura că aceste informații sunt exacte și actualizate; (5) demonstrarea unei utilizări sporite a informațiilor financiare și a creșterii numărului de investigații și urmăriri penale în domeniul spălării banilor, în funcție de risc; (6) demonstrarea unei creșteri a numărului de cazuri de finanțare a terorismului în care se realizează identificarea, investigarea și urmărirea penală; (7) demonstrarea faptului că se iau măsuri adecvate în ceea ce privește sectorul organizațiilor non-profit (inclusiv cele neînregistrate) fără a perturba activitatea legitimă a organizațiilor non-profit și (8) sporirea eficacității cadrului de sancțiuni financiare specifice atât pentru finanțarea a terorismului, cât și pentru finanțarea proliferării. Pe această bază, Filipine ar trebui considerată o țară al cărei regim de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prezintă deficiențe strategice în temeiul articolului 9 din Directiva (UE) 2015/849.

(12)

În februarie 2021, Senegalul și-a asumat un angajament politic la nivel înalt să colaboreze cu GAFI și cu GIABA pentru a consolida eficacitatea regimului său de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului. Senegalul ar trebui să continue să lucreze la punerea în aplicare a planului său de acțiune pentru a-și remedia deficiențele strategice, inclusiv prin: (1) asigurarea unei înțelegeri coerente a riscurilor în materie de spălarea banilor sau de finanțarea terorismului (în special în legătură cu sectorul întreprinderilor și profesiilor nefinanciare desemnate) în rândul autorităților relevante, prin formare și sensibilizare; (2) solicitarea de asistență judiciară reciprocă și alte forme de cooperare internațională în conformitate cu profilul său de risc; (3) asigurarea faptului că instituțiile financiare și întreprinderile și profesiile nefinanciare desemnate fac obiectul unei supravegheri adecvate și eficace; (4) actualizarea și menținerea unor informații cuprinzătoare privind beneficiarii reali ai persoanelor juridice și ai construcțiilor juridice și consolidarea sistemului de sancțiuni pentru încălcarea obligațiilor de transparență; (5) continuarea consolidării resurselor umane ale unității de informații financiare pentru a se asigura că aceasta menține capacități eficace de analiză operațională; (6) demonstrarea faptului că eforturile care vizează consolidarea mecanismelor de detectare și a capacității de a desfășura activități de cercetare și urmărire penală a infracțiunilor de spălare a banilor/a infracțiunilor premisă sunt susținute în mod consecvent, în conformitate cu profilul de risc al Senegalului; (7) elaborarea unor politici și proceduri cuprinzătoare și standardizate pentru identificarea, urmărirea, punerea sub sechestru și confiscarea produselor și instrumentelor infracțiunilor, în conformitate cu profilul său de risc; (8) consolidarea înțelegerii de către autorități a riscurilor legate de finanțarea terorismului și consolidarea capacității și a sprijinului oferit autorităților de asigurare a respectării legii și organelor de urmărire penală implicate în combaterea finanțării terorismului, în conformitate cu strategia națională din 2019 în acest domeniu și (9) punerea în aplicare a unui regim eficace de sancțiuni financiare specifice legate de finanțarea terorismului și finanțarea proliferării, precum și monitorizarea și supravegherea bazate pe riscuri a organizațiilor non-profit. Pe această bază, Senegalul ar trebui considerat o țară al cărei regim de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prezintă deficiențe strategice în temeiul articolului 9 din Directiva (UE) 2015/849.

(13)

În iunie 2021, Sudanul de Sud și-a asumat un angajament politic la nivel înalt de a colabora cu GAFI pentru a consolida eficacitatea regimului său de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului. Sudanul de Sud va depune eforturi pentru punerea în aplicare a planului său de acțiune, inclusiv prin: (1) depunerea unei cereri pentru a deveni membru al Grupului privind Combaterea Spălării Banilor pentru Africa de Est și de Sud (ESAAMLG) și colaborarea cu acesta; asumarea angajamentului de a se supune unei evaluări reciproce de către ESAAMLG sau de către un alt organism de evaluare; (2) efectuarea unei revizuiri cuprinzătoare a Legii privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului (din 2012), cu sprijinul partenerilor internaționali, inclusiv prin intermediul asistenței tehnice, în vederea respectării standardelor GAFI; (3) desemnarea unei autorități/unor autorități responsabile cu coordonarea evaluărilor riscurilor de spălare de bani și de finanțare a terorismului la nivel național; (4) aderarea la Convenția de la Viena din 1988, Convenția de la Palermo din 2000 și Convenția privind reprimarea finanțării terorismului din 1999 și punerea în aplicare a acestora; (5) adaptarea în mod corespunzător a structurii și a capacității autorităților competente pentru a pune în aplicare o abordare bazată pe riscuri pentru supravegherea în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului a instituțiilor financiare; (6) dezvoltarea unui cadru juridic cuprinzător de colectare și verificare a exactității informațiilor privind beneficiarii reali ai persoanelor juridice; (7) operaționalizarea unei unități de informații financiare pe deplin funcționale și independente; (8) stabilirea și punerea în aplicare a cadrului juridic și instituțional pentru aplicarea sancțiunilor financiare specifice, în conformitate cu rezoluțiile Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite privind terorismul și finanțarea proliferării și (9) începerea punerii în aplicare a unei supravegheri/monitorizări specifice bazate pe riscuri a organizațiilor non-profit expuse riscului de a fi utilizate în mod abuziv pentru finanțarea terorismului. Pe această bază, Sudanul de Sud ar trebui considerat o țară al cărei regim de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prezintă deficiențe strategice în temeiul articolului 9 din Directiva (UE) 2015/849.

(14)

În conformitate cu cele mai recente informații relevante, evaluarea Comisiei a concluzionat că Burkina Faso, Insulele Cayman, Haiti, Iordania, Mali, Marocul, Filipine, Senegal și Sudanul de Sud ar trebui considerate țări terțe ale căror regimuri de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prezintă deficiențe strategice care constituie amenințări semnificative pentru sistemul financiar al Uniunii, în conformitate cu criteriile prevăzute la articolul 9 din Directiva (UE) 2015/849. Se remarcă faptul că aceste țări terțe au formulat în scris angajamente politice la nivel înalt de a remedia deficiențele identificate și au elaborat planuri de acțiune împreună cu GAFI.

(15)

Este extrem de important ca țările terțe să fie monitorizate permanent de Comisie și ca aceasta să analizeze evoluțiile cadrelor lor juridice și instituționale, competențele și procedurile de care dispun autoritățile lor competente, precum și eficacitatea regimurilor lor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, în vederea actualizării anexei la Regulamentul delegat (UE) 2016/1675.

(16)

Comisia și-a asumat angajamentul de a furniza, după caz, asistență tehnică țărilor terțe incluse în anexa la Regulamentul delegat (UE) 2016/1675, pentru a le ajuta să remedieze deficiențele strategice identificate.

(17)

Comisia a analizat progresele înregistrate în ceea ce privește remedierea deficiențelor strategice ale țărilor enumerate în Regulamentul (UE) 2016/1675 care au fost eliminate de pe listă în iunie sau octombrie 2021 de către GAFI sau evaluate de Comisie în conformitate cu metodologia sa revizuită de identificare a țărilor terțe cu grad ridicat de risc pe baza noilor cerințe ale Directivei (UE) 2015/849, astfel cum a fost modificată prin Directiva (UE) 2018/843 (3). Comisia a încheiat evaluarea progreselor înregistrate de Bahamas, Botswana, Ghana, Irak și Mauritius.

(18)

Evaluarea Comisiei a concluzionat că Bahamas a remediat deficiențele strategice ale regimului său de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, identificate de Comisie în conformitate cu metodologia sa de identificare a țărilor terțe cu grad ridicat de risc. Bahamas a luat recent o serie de măsuri pentru a-și consolida cadrul în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, în special aspectele legate de transparență ale regimului privind beneficiarii reali. Aceste măsuri abordează criteriile de referință suplimentare stabilite de Comisie. Comisia va continua să colaboreze cu GAFI și CFATF pentru a monitoriza evoluția regimului de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului din Bahamas.

(19)

Evaluarea Comisiei a concluzionat că Irakul a înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește remedierea deficiențele strategice ale regimului său de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, identificate de Comisie în conformitate cu metodologia sa de identificare a țărilor terțe cu grad ridicat de risc. Irak a luat recent o serie de măsuri pentru a-și consolida cadrul de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului. Măsurile luate răspund problemelor identificate de Comisie în evaluarea sa preliminară. Comisia va continua să colaboreze cu GAFI și cu MENAFATF pentru a monitoriza evoluția regimului de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului din Irak.

(20)

GAFI a salutat progresele semnificative înregistrate de Botswana, Ghana și Mauritius în ceea ce privește îmbunătățirea regimului lor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului și a luat act de faptul că Botswana, Ghana și Mauritius au instituit cadrul juridic și de reglementare pentru a-și îndeplini angajamentele din planurile lor de acțiune privind deficiențele strategice identificate de GAFI. Prin urmare, Botswana, Ghana și Mauritius nu mai fac obiectul procesului de monitorizare al GAFI în cadrul procesului său global permanent de asigurare a conformității în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului Botswana, Ghana și Mauritius vor continua să colaboreze cu organismele regionale de tip GAFI pentru a-și îmbunătăți în continuare regimul de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului.

(21)

Analiza Comisiei a concluzionat, pe baza informațiilor disponibile, că regimurile de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului din Bahamas, Botswana, Ghana, Irak și Mauritius nu mai prezintă deficiențe strategice. Bahamas, Botswana, Ghana, Irak și Mauritius au consolidat eficacitatea regimurilor lor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului și au remediat deficiențele tehnice aferente în vederea îndeplinirii angajamentelor din planurile lor de acțiune privind deficiențele strategice identificate de GAFI și criteriile de referință suplimentare stabilite de Comisie sau problemele preliminare identificate de aceasta.

(22)

Prin urmare, Regulamentul delegat (UE) 2016/1675 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În anexa la Regulamentul delegat (UE) 2016/1675, în tabelul de la punctul „I. Țări terțe cu un grad ridicat de risc care au formulat în scris un angajament politic la nivel înalt de a remedia deficiențele identificate și au elaborat un plan de acțiune cu GAFI” se adaugă următoarele rânduri:

„Burkina Faso

Insulele Cayman

Haiti

Iordania

Mali

Maroc

Filipine

Senegal

Sudanul de Sud”

Articolul 2

În anexa la Regulamentul delegat (UE) 2016/1675, în tabelul de la punctul „I. Țări terțe cu un grad ridicat de risc care au formulat în scris un angajament politic la nivel înalt de a remedia deficiențele identificate și au elaborat un plan de acțiune cu GAFI” se elimină următoarele rânduri:

„Bahamas

Botswana

Ghana

Irak

Mauritius”

Articolul 3

În anexa la Regulamentul delegat (UE) 2016/1675, tabelul de la punctul „I. Țări terțe cu un grad ridicat de risc care au formulat în scris un angajament politic la nivel înalt de a remedia deficiențele identificate și au elaborat un plan de acțiune cu GAFI” se înlocuiește cu următorul tabel:

„Nr.

Țări terțe cu grad ridicat de risc

1

Afganistan

2

Barbados

3

Burkina Faso

4

Cambodgia

5

Insulele Cayman

6

Haiti

7

Jamaica

8

Iordania

9

Mali

10

Maroc

11

Myanmar

12

Nicaragua

13

Pakistan

14

Panama

15

Filipine

16

Senegal

17

Sudanul de Sud

18

Siria

19

Trinidad și Tobago

20

Uganda

21

Vanuatu

22

Yemen

23

Zimbabwe”

Articolul 4

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 7 ianuarie 2022.

Pentru Comisie

Mairead MCGUINNESS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 141, 5.6.2015, p. 73.

(2)  Regulamentul delegat (UE) 2016/1675 al Comisiei din 14 iulie 2016 de completare a Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului prin identificarea țărilor terțe cu un grad ridicat de risc care au deficiențe strategice (JO L 254, 20.9.2016, p. 1).

(3)  Directiva (UE) 2018/843 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de modificare a Directivelor 2009/138/CE și 2013/36/UE (JO L 156, 19.6.2018, p. 43).


Top