EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D2461

Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/2461 a Comisiei din 14 decembrie 2022 de recunoaștere a sistemului „KZR INiG” în vederea demonstrării conformității cu cerințele stabilite în Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește biocombustibilii, biolichidele, combustibilii din biomasă, combustibilii lichizi și gazoși de origine nebiologică obținuți din surse regenerabile și combustibilii pe bază de carbon reciclat și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/603 a Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

C/2022/9178

OJ L 321, 15.12.2022, p. 38–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/2461/oj

15.12.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 321/38


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/2461 A COMISIEI

din 14 decembrie 2022

de recunoaștere a sistemului „KZR INiG” în vederea demonstrării conformității cu cerințele stabilite în Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește biocombustibilii, biolichidele, combustibilii din biomasă, combustibilii lichizi și gazoși de origine nebiologică obținuți din surse regenerabile și combustibilii pe bază de carbon reciclat și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/603 a Comisiei

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2018 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (1), în special articolul 30 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Directiva (UE) 2018/2001 stabilește cerințe pentru anumiți combustibili, și anume biocombustibilii, biolichidele, combustibilii din biomasă, combustibilii lichizi și gazoși de origine nebiologică produși din surse regenerabile și combustibilii pe bază de carbon reciclat. Cerințele respective asigură faptul că acești combustibili pot fi luați în calcul în vederea atingerii obiectivelor stabilite în directiva în cauză numai dacă au fost produși în mod durabil și dacă produc emisii de gaze cu efect de seră semnificativ mai mici în comparație cu combustibilii fosili. Articolul 29 din directiva respectivă stabilește criterii privind durabilitatea și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră pentru biocombustibili, pentru biolichide și pentru combustibilii din biomasă. În plus, articolul 26 din directivă și Regulamentul delegat (UE) 2019/807 al Comisiei (2) stabilesc criteriile pentru a stabili: (i) materiile prime pentru biocombustibili, biolichide sau combustibili din biomasă care prezintă riscuri ridicate din perspectiva schimbării indirecte a destinației terenurilor și (ii) biocombustibilii, biolichidele sau combustibilii din biomasă care prezintă riscuri ridicate din perspectiva schimbării indirecte a destinației terenurilor și care îndeplinesc anumite condiții, care pot fi certificați ca prezentând riscuri reduse din perspectiva schimbării indirecte a destinației terenurilor. Articolul 25 alineatul (2) din Directiva (UE) 2018/2001 stabilește criteriile de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru combustibilii lichizi și gazoși de origine nebiologică produși din surse regenerabile și pentru combustibilii pe bază de carbon reciclat utilizați în transporturi. Articolul 28 alineatul (2) din directiva respectivă impune operatorilor economici să introducă într-o bază de date a Uniunii informații privind tranzacțiile realizate și caracteristicile de durabilitate ale unor combustibili din surse regenerabile (biocombustibili, biogaz și combustibili lichizi și gazoși de origine nebiologică obținuți din surse regenerabile) și ale combustibililor pe bază de carbon reciclat utilizați în transporturi.

(2)

De asemenea, Directiva (UE) 2018/2001 stabilește norme privind calcularea contribuției energiei electrice din surse regenerabile la obiectivele în domeniul transporturilor. În special, articolul 27 alineatul (3) din directivă stabilește normele pentru efectuarea acestui calcul atunci când energia electrică este utilizată în mod direct pentru a alimenta vehicule electrice și atunci când este utilizată pentru a produce combustibili lichizi și gazoși de origine nebiologică obținuți din surse regenerabile care sunt utilizați în transporturi.

(3)

Sistemele voluntare au jucat un rol semnificativ în furnizarea de dovezi ale respectării criteriilor de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru biocombustibili, pentru biolichide și pentru combustibilii din biomasă. În temeiul Directivei (UE) 2018/2001, sistemele voluntare pot fi utilizate pentru: (i) a certifica conformitatea tuturor combustibililor produși din biomasă, inclusiv a combustibililor gazoși și solizi, cu criteriile de durabilitate prevăzute în directiva respectivă; (ii) a furniza date exacte cu privire la reducerile emisiilor de gaze cu efect de seră; (iii) a certifica conformitatea combustibililor lichizi și gazoși de origine nebiologică produși din surse regenerabile și utilizați în transporturi și a combustibililor pe bază de carbon reciclat cu criteriile lor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și (iv) a demonstra conformitatea cu dispozițiile articolului 27 alineatul (3) din directiva respectivă privind calcularea ponderii energiei electrice din surse regenerabile în transporturi. De asemenea, sistemele voluntare pot fi utilizate pentru a dovedi faptul că operatorii economici introduc informații exacte în baza de date a Uniunii sau în bazele de date naționale privind anumiți combustibili din surse regenerabile și combustibili pe bază de carbon reciclat utilizați în transporturi, în conformitate cu articolul 28 alineatul (4) din Directiva (UE) 2018/2001. În plus, sistemele voluntare pot fi utilizate pentru a certifica biocombustibilii, biolichidele și combustibilii din biomasă care prezintă riscuri reduse de schimbare indirectă a destinației terenurilor. Comisia poate decide dacă sistemele voluntare naționale sau internaționale pot servi tuturor sau unora dintre aceste scopuri.

(4)

În temeiul articolului 30 alineatul (9) din Directiva (UE) 2018/2001, dacă un operator economic prezintă dovezi sau date privind respectarea criteriilor de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, obținute în conformitate cu un sistem voluntar care a fost recunoscut de Comisie, în măsura prevăzută în decizia de recunoaștere, statul membru în cauză nu trebuie să solicite furnizorului dovezi suplimentare.

(5)

La 28 august 2020, sistemul „KZR INiG” a prezentat Comisiei o cerere de recunoaștere în temeiul articolului 30 alineatul (4) din Directiva (UE) 2018/2001. Cererea a condus la o evaluare a sistemului respectiv de către Comisie și au fost identificate unele aspecte care au împiedicat ca sistemul să fie considerat compatibil cu criteriile de durabilitate, astfel cum se prevede la articolul 29 din Directiva (UE) 2018/2001. În versiunea retransmisă din 25 iunie 2021, sistemul a abordat în mod corect aspectele respective. Evaluarea Comisiei a concluzionat că sistemul: (i) a acoperit în mod adecvat criteriile de durabilitate pentru biomasa agricolă prevăzute la articolul 29 alineatele (2)-(5) din Directiva (UE) 2018/2001; (ii) conținea date exacte privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în sensul articolului 29 alineatul (10) din Directiva (UE) 2018/2001; și (iii) a aplicat o metodologie a bilanțului masic în conformitate cu cerințele de la articolul 30 alineatele (1)-(2) din Directiva (UE) 2018/2001. Cu toate acestea, Comisia a considerat că sistemul nu acoperă în mod adecvat criteriile de durabilitate pentru biomasa forestieră, prevăzute la articolul 29 alineatele (6)-(7) din Directiva (UE) 2018/2001. Prin urmare, sistemul „KZR INiG” a fost recunoscut, prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/603 a Comisiei (3), numai pentru demonstrarea conformității cu cerințele prevăzute la articolul 29 alineatele (2)-(5) și alineatul (10) din Directiva (UE) 2018/2001.

(6)

În sistemul „KZR INiG” au fost efectuate modificări suplimentare pentru a se asigura că criteriile de durabilitate pentru biomasa forestieră, prevăzute la articolul 29 alineatul (6) și alineatul (7) din Directiva (UE) 2018/2001, sunt, de asemenea, acoperite în mod adecvat. După modificările suplimentare, toate chestiunile rămase, care fuseseră identificate anterior, au fost abordate în mod adecvat în cadrul unei retransmiteri din 23 septembrie 2022.

(7)

Sistemul „KZR INiG” acoperă următoarele materii prime: biomasă agricolă, biomasă forestieră și deșeuri și reziduuri. Sistemul acoperă, de asemenea, toate tipurile de combustibili. Acesta are o acoperire geografică globală și include întregul lanț de custodie (pentru biometan până la unitatea de producție). Comisia a reevaluat sistemul „KZR INiG” după retransmiterea sa din 23 septembrie 2022 și a constatat că acesta: (i) acoperă în mod adecvat criteriile de durabilitate prevăzute la articolul 29 alineatele (2)-(7) din Directiva (UE) 2018/2001; (ii) conține date exacte privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în sensul articolului 29 alineatul (10) din directiva respectivă; și (iii) aplică o metodologie a bilanțului masic în conformitate cu cerințele de la articolul 30 alineatele (1)-(2) din directiva respectivă.

(8)

Evaluarea Comisiei nu ia în considerare actul de punere în aplicare care urmează să fie adoptat în conformitate cu articolul 29 alineatul (8) din Directiva (UE) 2018/2001 privind furnizarea de orientări pentru demonstrarea conformității cu criteriile de durabilitate prevăzute la articolul 29 alineatele (6)-(7) din directiva respectivă (4). Prin urmare, sistemul „KZR INiG” va fi reevaluat în această privință.

(9)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/996 al Comisiei (5) va fi aplicabil doar începând cu 30 decembrie 2023. Sistemul „KZR INiG” trebuie reevaluat în lumina noului regulament de punere în aplicare.

(10)

În evaluarea sa privind sistemul „KZR INiG”, Comisia a constatat că acesta îndeplinește standardele adecvate de fiabilitate, de transparență și de auditare independentă, precum și cerințele metodologice din anexa VI la Directiva (UE) 2018/2001.

(11)

Din motive de transparență și securitate juridică, este oportun ca un singur act al Comisiei să stabilească în mod cuprinzător toate criteriile de durabilitate și de emisii de gaze cu efect de seră pe care se consideră că sistemul „KZR INiG” le acoperă în mod adecvat. Prin urmare, Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/603 trebuie să fie înlocuită.

(12)

Sistemul „KZR INiG” recunoscut trebuie să fie pus la dispoziție în secțiunea privind sistemele voluntare de pe site-ul web al Comisiei Europene.

(13)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului privind durabilitatea biocombustibililor, a biolichidelor și a combustibililor din biomasă,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Sistemul voluntar „KZR INiG” (denumit în continuare „sistemul”), prezentat Comisiei în vederea recunoașterii la 23 septembrie 2022, demonstrează următoarele elemente pentru combustibilii auditați în cadrul sistemului:

(a)

conformitatea loturilor de biocombustibili, biolichide și combustibili din biomasă cu criteriile de durabilitate prevăzute la articolul 29 alineatele (2)-(7) și (10) din Directiva (UE) 2018/2001;

(b)

conformitatea operatorilor economici cu obligația de a introduce informații exacte în baza de date a Uniunii sau în bazele de date naționale privind combustibilii din surse regenerabile și combustibilii pe bază de carbon reciclat utilizați în transporturi, în conformitate cu articolul 28 alineatul (4) din Directiva (UE) 2018/2001.

Sistemul utilizează, de asemenea, date exacte referitoare la reducerile emisiilor de gaze cu efect de seră în sensul articolului 29 alineatul (10) din Directiva (UE) 2018/2001 prin aceea că garantează că toate informațiile relevante de la operatorii economici din amonte de lanțul de custodie sunt transferate către operatorii economici din aval de lanțul de custodie.

Orice schimbări ale conținutului sistemului voluntar „KZR INiG”, astfel cum a fost prezentat Comisiei în scopul recunoașterii la 23 septembrie 2022, care ar putea afecta temeiul prezentei decizii trebuie notificate Comisiei fără întârziere. Comisia evaluează modificările notificate pentru a determina dacă sistemul continuă să respecte în mod corespunzător criteriile de durabilitate care au stat la baza recunoașterii sale.

Articolul 2

Decizia se aplică până la 16 decembrie 2027.

Articolul 3

Prezenta decizie se abrogă în cazul în care:

(a)

s-a demonstrat în mod clar că sistemul voluntar „KZR INiG” nu a implementat elemente considerate importante pentru prezenta decizie sau dacă au avut loc nerespectări grave și structurale ale respectivelor elemente;

(b)

sistemul voluntar „KZR INiG” nu transmite Comisiei rapoarte anuale în temeiul articolului 30 alineatul (5) din Directiva (UE) 2018/2001;

(c)

sistemul voluntar „KZR INiG” nu pune în aplicare standardele de audit independent și alte cerințe stabilite în actele de punere în aplicare menționate la articolul 29 alineatul (8) sau la articolul 30 alineatul (8) din Directiva (UE) 2018/2001 sau îmbunătățiri ale altor elemente ale sistemului considerate importante pentru recunoașterea continuă.

Articolul 4

Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/603 se abrogă cu efect de la 16 decembrie 2022.

Articolul 5

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 14 decembrie 2022.

Pentru Comisie

Președinta

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 328, 21.12.2018, p. 82.

(2)  Regulamentul delegat (UE) 2019/807 al Comisiei din 13 martie 2019 de completare a Directivei (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește stabilirea materiilor prime care prezintă riscuri ridicate din perspectiva schimbării indirecte a destinației terenurilor, în cazul cărora se observă o expansiune semnificativă a suprafeței de producție în detrimentul terenurilor care stochează cantități ridicate de carbon și certificarea biocombustibililor, a biolichidelor și a combustibililor din biomasă care prezintă riscuri reduse din perspectiva schimbării indirecte a destinației terenurilor (JO L 133, 21.5.2019, p. 1).

(3)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/603 a Comisiei din 8 aprilie 2022 privind recunoașterea sistemului „KZR INiG” în vederea demonstrării conformității cu cerințele stabilite în Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European și a Consiliului pentru biocombustibili, biolichide, combustibili din biomasă, combustibili lichizi și gazoși de origine nebiologică obținuți din surse regenerabile și combustibili pe bază de carbon reciclat (JO L 114, 12.4.2022, p. 185).

(4)  La 14 septembrie 2022, Regulamentul de punere în aplicare privind furnizarea de orientări pentru demonstrarea conformității cu criteriile de durabilitate prevăzute la articolul 29 alineatele (6)-(7) din Directiva (UE) 2018/2001 a primit un aviz pozitiv din partea Comitetului privind durabilitatea biocombustibililor, a biolichidelor și a combustibililor din biomasă, dar nu a fost încă adoptat în mod oficial.

(5)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2022/996 al Comisiei din 14 iunie 2022 privind normele de verificare a criteriilor de durabilitate și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și a criteriilor privind riscurile reduse din perspectiva schimbării indirecte a destinației terenurilor (JO L 168, 27.6.2022, p. 1).


Top