EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D1093

Decizia (PESC) 2022/1093 a Consiliului din 30 iunie 2022 privind o măsură de asistență în cadrul Instrumentului european pentru pace în sprijinul forțelor armate ale Republicii Moldova

ST/9436/2022/INIT

JO L 176, 1.7.2022, p. 22–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1093/oj

1.7.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 176/22


DECIZIA (PESC) 2022/1093 A CONSILIULUI

din 30 iunie 2022

privind o măsură de asistență în cadrul Instrumentului european pentru pace în sprijinul forțelor armate ale Republicii Moldova

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 28 alineatul (1) și articolul 41 alineatul (2),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

În conformitate cu Decizia (PESC) 2021/509 a Consiliului (1), a fost instituit Instrumentul european pentru pace (IEP) pentru finanțarea de către statele membre a acțiunilor Uniunii în cadrul politicii externe și de securitate comune în vederea menținerii păcii, a prevenirii conflictelor și a consolidării securității internaționale în conformitate cu articolul 21 alineatul (2) litera (c) din tratat. În special, în temeiul articolului 1 alineatul (2) din Decizia (PESC) 2021/509, IEP poate finanța acțiuni de consolidare a capacităților statelor terțe și ale organizațiilor regionale și internaționale legate de chestiuni militare și de apărare.

(2)

Strategia globală pentru politica externă și de securitate a Uniunii Europene din 2016 stabilește obiectivele de consolidare a securității și a apărării, de investire în reziliența statelor și a societăților situate la est de Uniune, de elaborare a unei abordări integrate a conflictelor și crizelor, de promovare și sprijinire a sistemelor regionale de cooperare și de consolidare a guvernanței globale bazate pe dreptul internațional, inclusiv respectarea dreptului internațional al drepturilor omului și a dreptului internațional umanitar.

(3)

La 21 martie 2022, Consiliul a aprobat Busola strategică cu obiectivul de a deveni un furnizor de securitate mai puternic și mai capabil, inclusiv prin utilizarea sporită a IEP în sprijinul capabilităților de apărare ale partenerilor.

(4)

Uniunea se angajează să stabilească o relație strânsă în sprijinul unei Republici Moldova puternice, independente și prospere, pe baza Acordului de asociere dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Moldova, pe de altă parte (2) (denumit în continuare „acordul de asociere”), care include zona de liber schimb complex și cuprinzător, și să promoveze asocierea politică și integrarea economică, sprijinind în același timp cu fermitate suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova în cadrul frontierelor sale recunoscute la nivel internațional. În temeiul articolului 5 din acordul de asociere, Uniunea și Republica Moldova își intensifică dialogul și cooperarea și promovează convergența treptată în domeniul politicii externe și de securitate, inclusiv al politicii de securitate și apărare comune (PSAC), și abordează în special aspectele legate de prevenirea conflictelor și gestionarea crizelor, stabilitatea regională, dezarmarea, neproliferarea, controlul armelor și controlul exporturilor.

(5)

Uniunea recunoaște contribuția importantă a Republicii Moldova la PSAC a Uniunii, inclusiv contribuția continuă la misiunea de instruire a Uniunii Europene în Mali.

(6)

Prezenta decizie se bazează pe Decizia (PESC) 2021/2136 a Consiliului (3) în ceea ce privește angajamentul continuu al Uniunii de a sprijini consolidarea capacităților forțelor armate ale Republicii Moldova în domeniile cu nevoi prioritare.

(7)

Prin scrisoarea din 20 aprilie 2022, adresată Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (denumit în continuare „Înaltul Reprezentant”), viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe și integrării europene al Republicii Moldova a solicitat Uniunii, în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) din Decizia (PESC) 2021/509, să sprijine forțele armate ale Republicii Moldova prin consolidarea capacităților în ceea ce privește logistica, mobilitatea, comanda și controlul, apărarea cibernetică, recunoașterea aeriană fără pilot și serviciile de comunicații tactice.

(8)

Măsurile de asistență urmează să fie puse în aplicare luându-se în considerare principiile și cerințele prevăzute în Decizia (PESC) 2021/509, în special respectarea Poziției comune 2008/944/PESC a Consiliului (4) și în conformitate cu normele de execuție a veniturilor și cheltuielilor finanțate în cadrul IEP.

(9)

Consiliul reafirmă hotărârea sa de a proteja, promova și respecta drepturile omului, libertățile fundamentale și principiile democratice și de a consolida statul de drept și buna guvernanță în conformitate cu Carta Organizației Națiunilor Unite, cu Declarația universală a drepturilor omului și cu dreptul internațional, în special cu dreptul internațional al drepturilor omului și cu dreptul internațional umanitar,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Instituire, obiective, domeniu de aplicare și durată

(1)   Se instituie o măsură de asistență în beneficiul Republicii Moldova (denumită în continuare „beneficiarul”), care urmează să fie finanțată în cadrul Instrumentului european pentru pace (IEP) (denumită în continuare „măsura de asistență”).

(2)   Obiectivul general al măsurii de asistență este de a contribui la întărirea capacităților forțelor armate ale Republicii Moldova pentru a consolida securitatea națională, stabilitatea și reziliența în sectorul apărării, în conformitate cu politica Uniunii. Pe baza sprijinului anterior oferit de Instrumentul european pentru pace, măsura de asistență va permite forțelor armate ale Republicii Moldova să sporească eficacitatea operațională, să accelereze respectarea standardelor Uniunii și interoperabilitatea și, prin urmare, să protejeze mai bine civilii în situații de criză și de urgență. De asemenea, măsura de asistență va consolida capacitățile beneficiarului în ceea ce privește participarea sa la misiunile și operațiile PSAC militare ale Uniunii, precum și la alte operații multinaționale. Obiectivele specifice ale măsurii de asistență sunt consolidarea capacităților forțelor armate ale Republicii Moldova în ceea ce privește logistica, mobilitatea, comanda și controlul, apărarea cibernetică, recunoașterea aeriană fără pilot și unitățile de comunicații tactice.

(3)   Pentru a atinge obiectivele prevăzute la alineatul (2), măsura de asistență finanțează furnizarea următoarelor echipamente care nu sunt concepute pentru a aplica o forță letală, materiale și servicii, inclusiv formarea în materie de echipamente a unităților comandamentului forțelor terestre al forțelor armate ale Republicii Moldova, sprijinite în cadrul măsurii de asistență:

(a)

echipamente logistice;

(b)

echipamente de mobilitate;

(c)

echipamente de comandă și control;

(d)

echipamente de apărare cibernetică;

(e)

echipamente de recunoaștere aeriană fără pilot;

(f)

echipamente de comunicații tactice.

(4)   Durata măsurii de asistență este de 36 de luni de la data încheierii primului contract dintre administratorul pentru măsurile de asistență care acționează în calitate de ordonator de credite și entitățile menționate la articolul 4 alineatul (2) din prezenta decizie în conformitate cu articolul 32 alineatul (2) litera (a) din Decizia (PESC) 2021/509.

Articolul 2

Dispoziții financiare

(1)   Valoarea de referință financiară destinată acoperirii cheltuielilor referitoare la măsura de asistență este de 40 000 000 EUR.

(2)   Toate cheltuielile sunt gestionate în conformitate cu Decizia (PESC) 2021/509 și cu normele de execuție a veniturilor și cheltuielilor finanțate în cadrul IEP.

Articolul 3

Acorduri cu beneficiarul

(1)   Înaltul Reprezentant încheie cu beneficiarul acordurile necesare pentru a asigura respectarea cerințelor și condițiilor stabilite prin prezenta decizie, ca o condiție pentru acordarea de sprijin în cadrul măsurii de asistență.

(2)   Acordurile menționate la alineatul (1) includ dispoziții care obligă beneficiarul să garanteze:

(a)

respectarea de către unitățile forțelor armate ale Republicii Moldova sprijinite în cadrul măsurii de asistență a dreptului internațional relevant, în special a dreptului internațional al drepturilor omului și a dreptului internațional umanitar;

(b)

utilizarea corectă și eficientă a oricăror active furnizate în cadrul măsurii de asistență în scopurile pentru care au fost furnizate;

(c)

întreținerea suficientă a oricăror active furnizate în cadrul măsurii de asistență pentru a asigura utilizabilitatea acestora și disponibilitatea lor operațională pe durata ciclului lor de viață;

(d)

faptul că niciun activ furnizat în cadrul măsurii de asistență nu va fi pierdut sau transferat, la sfârșitul ciclului său de viață, fără consimțământul comitetului instrumentului instituit în temeiul Deciziei (PESC) 2021/509 către alte persoane sau entități decât cele identificate în respectivele acorduri.

(3)   Acordurile menționate la alineatul (1) includ dispoziții cu privire la suspendarea și încetarea sprijinului acordat în temeiul măsurii de asistență în cazul în care beneficiarul este găsit vinovat de încălcarea obligațiilor menționate la alineatul (2).

Articolul 4

Punere în aplicare

(1)   Înaltul Reprezentant răspunde de asigurarea punerii în aplicare a prezentei decizii în conformitate cu Decizia (PESC) 2021/509 și cu normele de execuție a veniturilor și cheltuielilor finanțate în cadrul IEP, în concordanță cu cadrul metodologic integrat pentru evaluarea și identificarea măsurilor și controalelor necesare pentru măsurile de asistență din cadrul IEP.

(2)   Punerea în aplicare a activităților menționate la articolul 1 alineatul (3) este efectuată de:

(a)

Centrul Estonian pentru Investiții în Domeniul Apărării în ceea ce privește articolul 1 alineatul (3) literele (a), (b), (c), (e) și (f); și

(b)

Academia de e-Guvernanță în ceea ce privește articolul 1 alineatul (3) litera (d).

Articolul 5

Monitorizare, control și evaluare

(1)   Înaltul Reprezentant asigură monitorizarea respectării de către beneficiar a obligațiilor stabilite în conformitate cu articolul 3. Această monitorizare asigură cunoașterea contextului și a riscurilor de încălcare a obligațiilor stabilite în conformitate cu articolul 3 și contribuie la prevenirea unor astfel de încălcări, inclusiv încălcări ale dreptului internațional al drepturilor omului și ale dreptului internațional umanitar de către unitățile forțelor armate ale Republicii Moldova sprijinite în cadrul măsurii de asistență.

(2)   Controlul echipamentelor și materialelor desfășurat ulterior expedierii se efectuează după cum urmează:

(a)

verificarea livrării, prin care certificatele de livrare urmează să fie semnate de forțele utilizatorului final cu ocazia transferului dreptului de proprietate;

(b)

raportarea cu privire la inventar, prin care beneficiarul urmează să raporteze anual cu privire la inventarul articolelor desemnate până când o astfel de raportare nu mai este considerată necesară de către Comitetul politic și de securitate (COPS);

(c)

controlul la fața locului, prin care beneficiarul urmează să acorde Înaltului Reprezentant, la cerere, accesul pentru a efectua controlul la fața locului.

(3)   Înaltul Reprezentant efectuează o evaluare, sub forma unei prime evaluări structurate a măsurii de asistență, la șase luni de la prima livrare de echipamente. Aceasta poate implica vizite la fața locului în vederea inspectării echipamentelor și a materialelor livrate, precum și a serviciilor prestate în cadrul măsurii de asistență sau orice alte forme efective de informații furnizate în mod independent. Odată încheiate livrarea de echipamente și de materiale și prestarea de servicii în cadrul măsurii de asistență, se efectuează o evaluare finală pentru a se aprecia dacă măsura de asistență a contribuit la atingerea obiectivelor prezentate.

Articolul 6

Raportare

Pe parcursul perioadei de punere în aplicare, Înaltul Reprezentant prezintă COPS rapoarte semestriale privind punerea în aplicare a măsurii de asistență în conformitate cu articolul 63 din Decizia (PESC) 2021/509. Administratorul pentru măsurile de asistență informează periodic comitetul instrumentului instituit prin Decizia (PESC) 2021/509 cu privire la execuția veniturilor și cheltuielilor în conformitate cu articolul 38 din decizia respectivă, inclusiv prin furnizarea de informații cu privire la furnizorii și subcontractanții implicați.

Articolul 7

Suspendare și încetare

(1)   COPS poate decide să suspende integral sau parțial punerea în aplicare a măsurii de asistență în conformitate cu articolul 64 din Decizia (PESC) 2021/509.

(2)   COPS poate recomanda încetarea măsurii de asistență de către Consiliu.

Articolul 8

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 30 iunie 2022.

Pentru Consiliu

Președintele

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Decizia (PESC) 2021/509 a Consiliului din 22 martie 2021 de instituire a Instrumentului european pentru pace și de abrogare a Deciziei (PESC) 2015/528 (JO L 102, 24.3.2021, p. 14).

(2)  JO L 260, 30.8.2014, p. 4.

(3)  Decizia (PESC) 2021/2136 a Consiliului din 2 decembrie 2021 privind o măsură de asistență în cadrul Instrumentului european pentru pace în sprijinul forțelor armate ale Republicii Moldova (JO L 432, 3.12.2021, p. 63).

(4)  Poziția comună 2008/944/PESC a Consiliului din 8 decembrie 2008 de definire a normelor comune care reglementează controlul exporturilor de tehnologie și echipament militar (JO L 335, 13.12.2008, p. 99).


Top