EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0464

Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/464 a Consiliului din 21 martie 2022 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2013/54/UE în ceea ce privește autorizarea acordată Republicii Slovenia de a continua să aplice măsura specială de derogare de la articolul 287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

ST/6436/2022/INIT

OJ L 94, 23.3.2022, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/464/oj

23.3.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 94/4


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/464 A CONSILIULUI

din 21 martie 2022

de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2013/54/UE în ceea ce privește autorizarea acordată Republicii Slovenia de a continua să aplice măsura specială de derogare de la articolul 287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (1), în special articolul 395 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 287 punctul 15 din Directiva 2006/112/CE, Slovenia poate scuti de plata taxei pe valoarea adăugată (TVA) persoanele impozabile a căror cifră de afaceri anuală nu depășește 25 000 EUR.

(2)

Prin Decizia de punere în aplicare 2013/54/UE a Consiliului (2), Slovenia a fost autorizată, până la 31 decembrie 2015, să introducă o măsură specială de derogare de la articolul 287 punctul 15 din Directiva 2006/112/CE și, prin urmare, să scutească de plata TVA persoanele impozabile a căror cifră de afaceri anuală nu depășește 50 000 EUR (denumită în continuare „măsura specială”). Aplicarea măsurii speciale a fost prelungită de două ori, cel mai recent prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1700 a Consiliului (3), până la 31 decembrie 2021.

(3)

Prin scrisoarea înregistrată de Comisie la 27 octombrie 2021, Slovenia a solicitat o autorizare suplimentară de a continua aplicarea măsurii speciale până la 31 decembrie 2024, dată până la care statele membre trebuie să transpună Directiva (UE) 2020/285 a Consiliului (4). Din directiva respectivă rezultă că, începând cu 1 ianuarie 2025, statelor membre li se va permite să scutească de la plata TVA livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate de persoane impozabile a căror cifră de afaceri anuală într-un anumit stat membru nu depășește plafonul de 85 000 EUR sau echivalentul în monedă națională.

(4)

În temeiul articolului 395 alineatul (2) al doilea paragraf din Directiva 2006/112/CE, Comisia a transmis cererea înaintată de Slovenia celorlalte state membre prin scrisoarea din 15 noiembrie 2021. Prin scrisoarea din 16 noiembrie 2021, Comisia a înștiințat Slovenia că deține toate informațiile necesare pentru evaluarea cererii.

(5)

Măsura specială este conformă Directivei (UE) 2020/285, care vizează reducerea sarcinii de asigurare a conformității pentru întreprinderile mici și evitarea denaturării concurenței pe piața internă.

(6)

Măsura specială va rămâne opțională pentru persoanele impozabile, iar acestea pot opta în continuare pentru regimul normal de TVA în temeiul articolului 290 din Directiva 2006/112/CE.

(7)

Conform informațiilor furnizate de Slovenia, măsura specială va avea un efect neglijabil asupra valorii totale a încasărilor din impozite ale Sloveniei colectate în stadiul consumului final.

(8)

După intrarea în vigoare a Regulamentului (UE, Euratom) 2021/769 al Consiliului (5), Slovenia nu va efectua niciun calcul de compensare în ceea ce privește declarația privind resursele proprii provenite din TVA pentru exercițiul financiar 2021 și ulterior.

(9)

Dat fiind faptul că măsura specială a avut un impact pozitiv asupra simplificării obligațiilor în materie de TVA deoarece a redus sarcina administrativă și costurile de asigurare a conformității atât pentru întreprinderile mici, cât și pentru autoritățile fiscale și faptul că aceasta nu are un impact major asupra veniturilor totale din TVA generate, Slovenia ar trebui să fie autorizată să continue aplicarea măsurii speciale.

(10)

Aplicarea măsurii speciale ar trebui să fie limitată în timp. Termenul ar trebui să fie suficient pentru a permite Comisiei să evalueze eficacitatea și caracterul adecvat al pragului actual. În plus, în temeiul articolului 3 alineatul (1) din Directiva (UE) 2020/285, statele membre trebuie să adopte și să publice, până la 31 decembrie 2024, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma dispozițiilor articolului 1 din directiva respectivă, care modifică Directiva 2006/112/CE, și să aplice aceste dispoziții începând de la 1 ianuarie 2025. Prin urmare, este oportun ca Slovenia să fie autorizată să aplice măsura specială până la 31 decembrie 2024.

(11)

Pentru a se evita orice perturbare, Sloveniei ar trebui să i se permită să aplice în continuare măsura specială fără întrerupere. Prin urmare, autorizația solicitată ar trebui acordată cu efect de la 1 ianuarie 2022, pentru a asigura continuitatea cu dispozițiile anterioare prevăzute în Decizia de punere în aplicare 2013/54/UE.

(12)

Prin urmare, Decizia de punere în aplicare 2013/54/UE ar trebui să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

La articolul 2 din Decizia de punere în aplicare 2013/54/UE, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Se aplică de la 1 ianuarie 2013 până la 31 decembrie 2024.”

Articolul 2

Prezenta decizie produce efecte de la data notificării acesteia.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează Republicii Slovenia.

Adoptată la Bruxelles, 21 martie 2022.

Pentru Consiliu

Președintele

J. BORRELL FONTELLES


(1)  JO L 347, 11.12.2006, p. 1.

(2)  Decizia de punere în aplicare 2013/54/UE a Consiliului din 22 ianuarie 2013 de autorizare a Republicii Slovenia să introducă o măsură specială de derogare de la articolul 287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 22, 25.1.2013, p. 15).

(3)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1700 a Consiliului di 6 noiembrie 2018 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2013/54/UE de autorizare a Republicii Slovenia să introducă o măsură specială de derogare de la articolul 287 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 285, 13.11.2018, p. 78).

(4)  Directiva (UE) 2020/285 a Consiliului din 18 februarie 2020 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește regimul special pentru întreprinderile mici și a Regulamentului (UE) nr. 904/2010 în ceea ce privește cooperarea administrativă și schimbul de informații în scopul monitorizării aplicării corecte a regimului special pentru întreprinderile mici (JO L 62, 2.3.2020, p. 13).

(5)  Regulamentul (UE, Euratom) 2021/769 al Consiliului din 30 aprilie 2021 de modificare a Regulamentului (CEE, Euratom) nr. 1553/89 privind regimul unitar definitiv de colectare a resurselor proprii provenite din taxa pe valoarea adăugată (JO L 165, 11.5.2021, p. 9).


Top