EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0174

Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/174 a Comisiei din 8 februarie 2022 de stabilire, pentru o perioadă limitată, a echivalenței cadrului de reglementare aplicabil contrapărților centrale din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

C/2022/831

OJ L 28, 9.2.2022, p. 40–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/174/oj

9.2.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 28/40


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/174 A COMISIEI

din 8 februarie 2022

de stabilire, pentru o perioadă limitată, a echivalenței cadrului de reglementare aplicabil contrapărților centrale din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (1), în special articolul 25 alineatul (6),

întrucât:

(1)

La 29 martie 2017, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord („Regatul Unit”) și-a notificat intenția de a se retrage din Uniune în temeiul articolului 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană. La 17 octombrie 2019, Uniunea și Regatul Unit au ajuns la o înțelegere cu privire la Acordul de retragere (2), care include un protocol revizuit privind Irlanda și Irlanda de Nord și o declarație politică revizuită (3). În temeiul acestui acord și în urma ratificării sale de către Camera Comunelor din Regatul Unit, a adoptării sale de către Parlamentul European și a încheierii sale de către Consiliu, Regatul Unit a devenit o țară terță la 1 februarie 2020, iar dreptul Uniunii a încetat să se aplice Regatului Unit și pe teritoriul acestuia la 31 decembrie 2020.

(2)

Compensarea centrală sporește transparența pieței, atenuează riscul de credit și reduce riscul de contagiune în cazul neîndeplinirii obligațiilor de plată de către unul sau mai mulți participanți la o contraparte centrală („CPC”). Prin urmare, furnizarea unor astfel de servicii este esențială pentru protejarea stabilității financiare. În plus, instrumentele financiare compensate de CPC-uri sunt esențiale și pentru intermediarii financiari și pentru clienții acestora, de exemplu, pentru a acoperi riscurile ratei dobânzii, cu implicații pentru funcționarea economiei reale a Uniunii.

(3)

La data de 31 decembrie 2020, potrivit Băncii Reglementelor Internaționale, valoarea noțională în circulație a instrumentelor financiare derivate extrabursiere era de aproximativ 477 de mii de miliarde EUR la nivel mondial, din care instrumentele financiare derivate pe rata dobânzii reprezentau aproximativ 80 %, iar instrumentele financiare derivate pe cursul de schimb, aproape 17 %. Peste 30 % din totalul instrumentelor financiare derivate extrabursiere sunt exprimate în euro și în alte monede din Uniune. Piața pentru compensarea centrală a instrumentelor financiare derivate extrabursiere este foarte concentrată, în special piața pentru compensarea centrală a instrumentelor financiare derivate extrabursiere pe rata dobânzii exprimate în euro, din care peste 90 % sunt compensate într-o singură CPC stabilită în Regatul Unit („CPC din Regatul Unit”).

(4)

În contextul în care un astfel de volum semnificativ de tranzacții financiare exprimate în monede din Uniune este compensat prin CPC-uri din Regatul Unit, retragerea Regatului Unit de pe piața internă și din cadrul de reglementare al Uniunii asociat, supravegherea și asigurarea respectării normelor în sectorul financiar au creat dificultăți majore pentru autoritățile Uniunii și ale statelor membre în ceea ce privește protejarea stabilității financiare.

(5)

Pentru a aborda posibilele riscuri pentru stabilitatea financiară care ar putea apărea ca urmare a unei perturbări bruște a furnizării de servicii de compensare a instrumentelor financiare derivate de către CPC-urile din Regatul Unit membrilor compensatori și clienților din Uniune, la 21 septembrie 2020, Comisia a adoptat Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1308 (4). Decizia respectivă stabilește echivalența cadrului de reglementare aplicabil CPC-urilor din Regatul Unit cu cerințele prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 648/2012. Decizia menționată se aplică numai pentru o perioadă limitată și urmează să expire la 30 iunie 2022.

(6)

Impactul retragerii Regatului Unit din Uniune a făcut obiectul mai multor comunicări adresate de Comisie Parlamentului European, Consiliului și Băncii Centrale Europene, inclusiv al unei comunicări privind promovarea deschiderii, a solidității și a rezilienței (5). În respectiva comunicare, era evident faptul că membrii compensatori din Uniune urmau să își reducă expunerile față de CPC-urile din Regatul Unit care sunt importante din punct de vedere sistemic pentru Uniune, în special expunerile aferente instrumentelor financiare derivate extrabursiere exprimate în euro și în alte monede din Uniune.

(7)

În urma comunicării respective, la începutul anului 2021, Comisia a instituit un grup de lucru privind oportunitățile și provocările legate de transferul compensării instrumentelor financiare derivate din Regatul Unit în Uniune. Grupul de lucru s-a axat pe modalitățile de reducere a dependenței excesive a Uniunii de serviciile de compensare furnizate de CPC-urile stabilite în Regatul Unit, prin identificarea posibilelor obstacole în calea reducerii expunerilor față de CPC-urile din Regatul Unit și a unor modalități pentru depășirea respectivelor obstacole, precum și a unor stimulente pentru transferul serviciilor de compensare către CPC-urile stabilite în Uniune.

(8)

În urma discuțiilor care au avut loc în cadrul grupului de lucru, s-a ajuns la concluzia că anumite tranzacții compensate în CPC-urile din Regatul Unit pur și simplu nu pot fi compensate în altă parte în acest moment și că va fi necesară o combinație de măsuri diferite pentru ca Uniunea să își dezvolte propria capacitate de compensare și pentru a reduce în anii următori expunerile excesive ale participanților la piață din Uniune față de CPC-urile din Regatul Unit care sunt importante din punct de vedere sistemic. Din perspectiva acestor discuții, data de expirare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2020/1308 este considerată prematură, nepermițând dezvoltarea la un nivel adecvat a capacității de compensare a Uniunii. Având în vedere că justificarea adoptării deciziei menționate nu s-a schimbat, și anume evitarea potențialelor riscuri pentru stabilitatea financiară în cazul unei perturbări bruște a accesului membrilor compensatori din Uniune la CPC-urile din Regatul Unit, este necesară, prin urmare, adoptarea prezentei decizii, care prelungește, pentru o perioadă limitată, recunoașterea echivalenței cadrului de reglementare aplicabil contrapărților centrale din Regatul Unit cu cadrul instituit prin Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

(9)

În conformitate cu articolul 25 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, trebuie îndeplinite trei condiții pentru a stabili echivalența dintre dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere ale unei țări terțe cu privire la CPC-urile autorizate în țara respectivă și cele prevăzute în regulamentul menționat.

(10)

În primul rând, dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere ale unei țări terțe trebuie să garanteze că CPC-urile din țara terță respectivă respectă cerințe legale obligatorii echivalente cu cerințele stabilite în titlul IV din Regulamentul (UE) nr. 648/2012. Regatul Unit a încorporat în dreptul său intern dispozițiile relevante din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 începând de la data retragerii Regatului Unit din Uniune (6) și, prin urmare, dreptul intern al Regatului Unit poate fi considerat echivalent cu cerințele prevăzute în titlul IV din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

(11)

În al doilea rând, dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere ale țării terțe trebuie să garanteze că CPC-urile stabilite în țara terță respectivă fac obiectul unei supravegheri și al unui control al aplicării normelor eficace și continue. Până la data de 31 decembrie 2020, CPC-urile din Regatul Unit s-au aflat sub supravegherea Băncii Angliei, astfel cum se prevede în dreptul intern al Regatului Unit, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 (7). Având în vedere faptul că Regulamentul (UE) nr. 648/2012 a fost încorporat în dreptul intern al Regatului Unit, Banca Angliei rămâne și după această dată instituția responsabilă cu supravegherea CPC-urilor și nu este prevăzută nicio modificare importantă legată de supraveghere.

(12)

În al treilea rând, cadrul juridic al țării terțe trebuie să prevadă un sistem echivalent eficace pentru recunoașterea CPC-urilor autorizate în temeiul regimului juridic al țării terțe respective. Regatul Unit a încorporat în dreptul său intern elementele esențiale ale sistemului de echivalență prevăzut la articolul 25 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012. Regatul Unit a introdus însă un regim de recunoaștere temporară care suspendă, pentru o perioadă de cel puțin 3 ani, aducerea de modificări esențiale Regulamentului (UE) nr. 648/2012. Acest regim de recunoaștere temporară acordă totodată Băncii Angliei puteri discreționare ample de a retrage „recunoașterea prezumată temporară”, ceea ce creează insecuritate juridică pentru CPC-urile recunoscute în temeiul acestui regim. În pofida acestei insecurități, cea de a treia condiție poate fi considerată ca fiind îndeplinită în momentul de față.

(13)

Întrucât se consideră că cele trei condiții sunt îndeplinite, dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere ale Regatului Unit aplicabile CPC-urilor din Regatul Unit deja stabilite și autorizate la data de 31 decembrie 2020, ar trebui să fie considerate echivalente cu cerințele prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

(14)

Prezenta decizie se bazează pe informațiile de care dispune în prezent Comisia cu privire la dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere aplicabile CPC-urilor din Regatul Unit. Respectivele dispoziții și mecanisme ar trebui să fie considerate echivalente numai în cazul în care cerințele aplicabile CPC-urilor din dreptul intern al Regatului Unit sunt menținute, aplicate și respectate. Recunoașterea echivalenței poate fi menținută numai dacă eventualele modificări viitoare aduse cadrului de reglementare și de supraveghere din Regatul Unit nu vor afecta negativ echivalența în materie de reglementare sau de supraveghere, conducând la condiții de concurență inechitabile între CPC-urile din Regatul Unit și cele stabilite în Uniune („CPC-urile din Uniune”) sau la riscuri pentru stabilitatea financiară a Uniunii. Întrucât Comisia poate decide să modifice, să suspende, să revizuiască sau să revoce prezenta decizie în orice moment, în special în cazul unor evoluții care afectează stabilirea echivalenței, un schimb eficace de informații și coordonarea activităților de supraveghere între Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) și Banca Angliei reprezintă o condiție prealabilă pentru menținerea recunoașterii echivalenței până la data expirării prezentei decizii.

(15)

Schimbul de informații între ESMA și Banca Angliei necesită încheierea unor acorduri de cooperare cuprinzătoare și eficace în conformitate cu articolul 25 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012. Aceste acorduri de cooperare trebuie să garanteze partajarea proactivă a tuturor informațiilor relevante cu autoritățile menționate la articolul 25 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, inclusiv cu BCE și cu ceilalți membri ai Sistemului European al Băncilor Centrale, în scopul consultării autorităților respective cu privire la statutul recunoscut al CPC-urilor din Regatul Unit sau în cazul în care informațiile respective sunt necesare pentru ca autoritățile în cauză să își îndeplinească sarcinile de supraveghere.

(16)

Acordurile de cooperare încheiate în temeiul articolului 25 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 trebuie să garanteze accesul imediat și permanent al ESMA la toate informațiile, inclusiv la informațiile care îi permit să evalueze eventualele riscuri materiale pe care CPC-urile din Regatul Unit le-ar putea antrena, în mod direct sau indirect, pentru Uniune sau pentru statele sale membre. Acordurile de cooperare trebuie să specifice mecanismele și procedurile necesare pentru schimbul prompt de informații privind activitățile de compensare efectuate de CPC-urile din Regatul Unit în ceea ce privește instrumentele financiare exprimate în monede din Uniune, locurile de tranzacționare, participanții compensatori, precum și filialele instituțiilor de credit și ale firmelor de investiții din Uniune, acordurile de interoperabilitate cu alte CPC-uri, resursele proprii, compoziția și calibrarea implicite ale fondurilor de garantare, marjele aplicate, resursele lichide și portofoliile de garanții, inclusiv calibrările marjei de ajustare și testele de rezistență. Acordurile trebuie să specifice, de asemenea, mecanismele și procedurile necesare pentru notificarea promptă a oricărei modificări care afectează CPC-urile din Regatul Unit sau dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere ale Regatului Unit aplicabile CPC-urilor din Regatul Unit și pentru notificarea promptă a ESMA cu privire la orice evoluție legată de CPC-urile din Regatul Unit care ar putea afecta politica monetară a Uniunii. Banca Angliei trebuie, de asemenea, să coopereze îndeaproape cu autoritățile din Uniune în conformitate cu articolul 25 alineatul (7). În special, este important să existe acorduri de cooperare eficace între ESMA și autoritățile competente din Regatul Unit cu privire la coordonarea activităților lor de supraveghere, inclusiv, în special, cu privire la procedurile de urmat în cazul oricărei situații de urgență legate de CPC-urile din Regatul Unit recunoscute care are sau ar putea avea un efect negativ asupra lichidității pieței sau a stabilității sistemului financiar al Uniunii.

(17)

Autoritățile din Regatul Unit au obligația să informeze Uniunea cu privire la orice modificare a cadrului de reglementare sau de supraveghere al Regatului Unit care ar putea afecta furnizarea de servicii de compensare în Regatul Unit. Comisia, în cooperare cu ESMA, va monitoriza orice modificare adusă dispozițiilor juridice și mecanismelor de supraveghere care ar putea afecta furnizarea de servicii de compensare în Regatul Unit, evoluțiile pieței, precum și eficacitatea cooperării în materie de supraveghere, inclusiv schimbul prompt de informații între ESMA și Banca Angliei. Comisia poate revizui în orice moment prezenta decizie în cazul în care evoluții relevante impun reevaluarea de către Comisie a echivalenței acordate prin prezenta decizie, inclusiv în cazul în care autoritățile din Regatul Unit nu cooperează în mod eficient, nu permit o evaluare eficace a riscului pe care îl prezintă CPC-urile din Regatul Unit pentru Uniune sau pentru statele sale membre ori acțiunile întreprinse de CPC-urile din Regatul Unit sau de Banca Angliei încurajează concurența necuvenită și neloială.

(18)

Actuala dependență excesivă a membrilor compensatori din Uniune de serviciile furnizate de CPC-urile din Regatul Unit prezintă în continuare riscuri pentru stabilitatea financiară a Uniunii și pentru transmiterea și desfășurarea politicii monetare a Uniunii, în special în caz de criză. Acest lucru a fost confirmat de evaluarea efectuată de ESMA în decembrie 2021 (8). Evaluarea respectivă a identificat trei servicii de compensare furnizate de CPC-urile din Regatul Unit ca fiind de importanță sistemică semnificativă pentru Uniune sau pentru unul sau mai multe dintre statele sale membre. Cu toate că în respectiva evaluare s-a concluzionat că, în prezent, costurile nerecunoașterii acestor servicii de compensare ar depăși beneficiile, au fost identificate totuși riscuri și vulnerabilități importante în legătură cu o recunoaștere continuă a acestor servicii de compensare, în special în perioadele de criză de pe piață.

(19)

În consecință și astfel cum se subliniază în Comunicarea privind „promovarea deschiderii, a solidității și a rezilienței” (9), ar trebui să fie reduse în continuare expunerile față de CPC-urile din Regatul Unit care sunt importante din punct de vedere sistemic pentru Uniune, în special expunerile aferente instrumentelor financiare derivate extrabursiere exprimate în euro și în alte monede din Uniune.

(20)

Prin urmare, durata prezentei decizii ar trebui să acorde suficient timp pentru dezvoltarea capacității de compensare a CPC-urilor din Uniune, prin explorarea unor modalități de sporire a lichidităților respectivelor CPC-uri și de extindere a gamei de soluții de compensare oferite de infrastructurile Uniunii, inclusiv prin adoptarea unor măsuri de reglementare care să faciliteze acest proces, pentru a permite o reducere semnificativă a expunerilor membrilor compensatori din Uniune față de CPC-urile din Regatul Unit. Prezenta decizie ar trebui, de asemenea, să acorde suficient timp pentru revizuirea cadrului de supraveghere al Uniunii pentru CPC-uri. În consecință, este oportun ca prezenta decizie să expire în termen de 3 ani de la data aplicării.

(21)

Prezenta decizie ar trebui să intre în vigoare de urgență pentru a asigura securitatea juridică pentru membrii compensatori și locurile de tranzacționare stabilite în Uniune înainte de expirarea Deciziei de punere în aplicare (UE) 2020/1308. Pentru a se evita orice perturbare a recunoașterii CPC-urilor din Regatul Unit de către ESMA, prezenta decizie ar trebui să se aplice din ziua următoare datei la care expiră Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1308.

(22)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului european pentru valori mobiliare,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În sensul articolului 25 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere ale Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord aplicabile contrapărților centrale deja stabilite și autorizate în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord la data de 31 decembrie 2020 sunt considerate a fi echivalente cu cerințele prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 iulie 2022.

Expiră la 30 iunie 2025.

Adoptată la Bruxelles, 8 februarie 2022.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 201, 27.7.2012, p. 1.

(2)  Acord privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (JO C 384 I, 12.11.2019, p. 1).

(3)  Declarație politică de stabilire a cadrului viitoarelor relații dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit (JO C 384 I, 12.11.2019, p. 178).

(4)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2020/1308 a Comisiei din 21 septembrie 2020 de stabilire, pentru o perioadă limitată, a echivalenței cadrului de reglementare aplicabil contrapărților centrale din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 306, 21.9.2020, p. 1).

(5)  Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Banca Centrală Europeană din 4 mai 2017 intitulată „Răspunsul la provocările cu care se confruntă infrastructurile critice ale piețelor financiare și dezvoltarea în continuare a uniunii piețelor de capital” [COM(2017) 225 final], Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții din 19 iulie 2018 intitulată „Pregătiri pentru retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană la 30 martie 2019” [COM(2018) 556 final] și Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții din 13 noiembrie 2018 intitulată „Pregătiri pentru retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană la 30 martie 2019: un plan de contingență” [COM(2018) 880 final], Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor din 19 ianuarie 2021 intitulată „Sistemul economic și financiar european: promovarea deschiderii, a solidității și a rezilienței” [COM(2021) 32 final].

(6)  După încheierea perioadei de tranziție, mai multe acte legislative din Regatul Unit vor constitui cadrul de reglementare și de supraveghere relevant pentru serviciile de compensare din Regatul Unit. Printre acestea se numără, fără ca lista să fie exhaustivă, European Union (Withdrawal) Act 2018 [Legea din 2018 privind Uniunea Europeană (retragere)], Over the Counter Derivatives, Central Counterparties and Trade Repositories (Amendment, etc., and Transitional Provision) (EU Exit) Regulations 2020 [Regulamentele din 2020 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (modificare etc. și dispoziții tranzitorii) (ieșirea din UE)], Financial Services (Consequential Amendments) Regulations 2020 [Regulamentele din 2020 privind serviciile financiare (modificări subsecvente)] și Financial Services Contracts (Transitional and Saving Provision) (EU Exit) Regulations 2019 [Regulamentele din 2019 privind contractele de servicii financiare (dispoziție tranzitorie și de salvare) (ieșirea din UE)].

(7)  Partea 5 din Financial Services and Markets Act 2000 (Over the Counter Derivatives, Central Counterparties and Trade Repositories) Regulations 2013 [Regulamentele din 2013 referitoare la Legea din 2000 privind serviciile și piețele financiare (instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții].

(8)  ESMA, Assessment Report under Article 25(2c) of EMIR [Raport de evaluare în temeiul articolului 25 alineatul (2c) din Regulamentul privind infrastructura pieței europene], https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-results-its-assessment-systemically-important-uk-central

(9)  Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor din 19 ianuarie 2021 intitulată „Sistemul economic și financiar european: promovarea deschiderii, a solidității și a rezilienței” [COM(2021) 32 final].


Top