EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0162

Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/162 a Comisiei din 4 februarie 2022 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei (UE) 2019/904 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește calcularea, verificarea și raportarea privind reducerea consumului de anumite produse din plastic de unică folosință și măsurile luate de statele membre pentru a obține această reducere (Text cu relevanță pentru SEE)

C/2022/565

OJ L 26, 7.2.2022, p. 19–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/162/oj

7.2.2022   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 26/19


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/162 A COMISIEI

din 4 februarie 2022

de stabilire a normelor de aplicare a Directivei (UE) 2019/904 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește calcularea, verificarea și raportarea privind reducerea consumului de anumite produse din plastic de unică folosință și măsurile luate de statele membre pentru a obține această reducere

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva (UE) 2019/904 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iunie 2019 privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului (1), în special articolul 4 alineatul (2) și articolul 13 alineatul (4) primul paragraf,

întrucât:

(1)

Directiva (UE) 2019/904 prevede obligația statelor membre de a adopta măsuri pentru a obține o reducere ambițioasă și susținută a consumului de produse din plastic de unică folosință prevăzute în partea A din anexa la directiva respectivă („produse din plastic de unică folosință”). Comisia urmează să stabilească metodologia pentru calcularea și verificarea acestei reduceri a consumului.

(2)

Directiva (UE) 2019/904 prevede, de asemenea, obligația statelor membre de a raporta Comisiei date privind produsele din plastic de unică folosință care au fost introduse pe piață în fiecare an și informații privind măsurile luate pentru a reduce consumul acestor produse, inclusiv un raport privind verificarea calității. Comisia urmează să stabilească formatul acestei raportări.

(3)

Directiva (UE) 2019/904 le oferă statelor membre o marjă largă de apreciere în ceea ce privește măsurile adoptate pentru a obține o reducere ambițioasă și susținută a consumului de produse din plastic de unică folosință. Aceste măsuri pot varia în funcție de impactul asupra mediului al produselor din plastic de unică folosință pe durata ciclului de viață al acestora, inclusiv atunci când devin deșeuri, și trebuie să fie proporționale și nediscriminatorii.

(4)

Măsurarea reducerii consumului pe baza greutății conținutului de plastic din produsele din plastic de unică folosință introduse pe piață constituie o metodă de măsurare adecvată, deoarece reflectă impactul asupra mediului al acestor produse în ceea ce privește poluarea cauzată de deșeurile din plastic. De asemenea, această metodă ține seama de metodele de măsurare și de formatele de raportare pentru ambalaje și deșeurile de ambalaje prevăzute de Decizia 2005/270/CE a Comisiei (2) care sunt bazate pe greutate și pe material.

(5)

Măsurarea reducerii consumului pe baza numărului de produse din plastic de unică folosință introduse pe piață este, de asemenea, o metodologie adecvată de monitorizare a impactului, la nivel de produs, al reducerii consumului asupra prevenirii generării de deșeuri și, prin urmare, asupra reducerii potențiale a poluării cu materiale plastice a mediului.

(6)

Având în vedere marja largă de apreciere oferită statelor membre de articolul 4 din Directiva (UE) 2019/904, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a alege să calculeze reducerea consumului fie pe baza greutății totale a plasticului conținut de produsele din plastic de unică folosință introduse pe piață, fie pe baza numărului de astfel de produse introduse pe piață. Întrucât ambele metodologii oferă date adecvate pentru a monitoriza tendințele privind consumul și impactul măsurilor luate asupra prevenirii generării de deșeuri și asupra înlocuirii produselor cu alternative reutilizabile sau care nu conțin plastic, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a alege, dintre cele două metodologii, metodologia compatibilă cu politicile și măsurile lor de reducere a consumului adoptate în temeiul articolului 4 din Directiva (UE) 2019/904.

(7)

În cazul în care, într-un anumit stat membru, numărul sau greutatea produselor din plastic de unică folosință introduse pe piață nu este reprezentativ(ă) pentru consumul de produse din plastic de unică folosință din statul membru respectiv din cauza unor deplasări semnificative de produse din plastic de unică folosință în interiorul Uniunii la nivelul pieței cu ridicata, statului membru respectiv ar trebui să i se permită să ajusteze greutatea sau numărul pentru a ține seama de aceste deplasări.

(8)

Dacă un stat membru alege să aplice metodologia bazată pe greutate, acesta ar trebui să raporteze, de asemenea, date privind greutatea totală a produselor din plastic de unică folosință fabricate parțial din plastic care au fost introduse pe piață, deoarece aceste informații contribuie la comparabilitatea datelor și permit obținerea unei imagini de ansamblu mai ample cu privire la impactul cerinței de reducere a consumului prevăzute în Directiva (UE) 2019/904.

(9)

Pentru a facilita obținerea unei imagini de ansamblu de către Comisie asupra măsurilor adoptate de statele membre pentru a reduce consumul de produse din plastic de unică folosință în conformitate cu Directiva (UE) 2019/904, formatul de raportare ar trebui să conțină o listă orientativă a diferitelor categorii de astfel de măsuri. Cu toate acestea, statele membre trebuie să raporteze toate măsurile adoptate, chiar dacă nu sunt menționate în mod explicit în lista orientativă.

(10)

Pentru ca datele să fie exacte și să poată fi verificate, formatul de raportare ar trebui să asigure faptul că sunt identificați toți parametrii relevanți pentru calcularea și verificarea reducerii consumului de produse din plastic de unică folosință, pentru raportarea datelor privind aceste produse introduse pe piață și pentru raportarea măsurilor luate pentru a obține reducerea consumului și ar trebui să stabilească metodologia care trebuie aplicată pentru calcularea și verificarea reducerii consumului.

(11)

Având în vedere obiectul lor, metodologia pentru calcularea și verificarea reducerii consumului de produse din plastic de unică folosință, menționată la articolul 4 alineatul (2) din Directiva (UE) 2019/904, formatele pentru raportarea datelor privind produsele din plastic de unică folosință introduse pe piață, precum și informațiile privind măsurile luate de statele membre, menționate la articolul 13 alineatul (4) din directiva respectivă, sunt strâns legate între ele. Prin urmare, este oportun să se adopte prezentul act pe baza ambelor dispoziții menționate anterior, pentru a se asigura coerența dintre normele privind calcularea, verificarea și raportarea reducerii consumului de produse din plastic de unică folosință și pentru a se facilita accesul la normele respective.

(12)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 39 din Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3),

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Metodologia pentru calcularea reducerii consumului de produse din plastic de unică folosință

(1)   Statele membre calculează reducerea consumului de produse din plastic de unică folosință pe baza unuia dintre următorii parametri:

(a)

greutatea totală a plasticului conținut de produsele din plastic de unică folosință introduse pe piața unui stat membru într-un an calendaristic;

(b)

numărul de produse din plastic de unică folosință introduse pe piața unui stat membru într-un an calendaristic.

(2)   Statele membre calculează reducerea consumului de produse din plastic de unică folosință introduse pe piață într-un stat membru într-un an calendaristic conform formulelor prevăzute în anexa I.

(3)   În cazul în care există exporturi sau importuri semnificative sau alte deplasări în interiorul Uniunii de produse din plastic de unică folosință înainte ca acestea să fie puse la dispoziția consumatorului sau utilizatorului final, statele membre pot ajusta greutatea sau numărul produselor din plastic de unică folosință introduse pe piață, astfel cum se menționează la alineatul (1), pentru a ține seama de aceste deplasări.

Articolul 2

Raportarea datelor

(1)   Statele membre raportează datele privind produsele din plastic de unică folosință introduse pe piață menționate la articolul 13 alineatul (1) litera (a) din Directiva (UE) 2019/904, calculate în conformitate cu articolul 1 din prezenta decizie, în formatul prevăzut în anexa II la prezenta decizie.

(2)   Statele membre raportează informațiile privind măsurile de reducere a consumului menționate la articolul 13 alineatul (1) litera (b) din Directiva (UE) 2019/904 în formatul prevăzut în anexa III la prezenta decizie.

(3)   Statele membre prezintă raportul de verificare a calității în ceea ce privește datele și informațiile menționate la prezentul articol în formatul prevăzut în anexa IV.

(4)   Comisia publică datele raportate de statele membre, cu excepția cazului în care, în ceea ce privește informațiile incluse în raportul de verificare a calității, un stat membru prezintă o cerere justificată de nepublicare a anumitor date.

(5)   Statele membre utilizează, în măsura posibilului, registre electronice pentru colectarea și raportarea datelor către Comisie.

Articolul 3

Intrare în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 4 februarie 2022.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 155, 12.6.2019, p. 1.

(2)  Decizia 2005/270/CE a Comisiei din 22 martie 2005 de stabilire a tabelelor corespunzătoare sistemului de baze de date în conformitate cu Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind ambalajele și deșeurile de ambalaje (JO L 86, 5.4.2005, p. 6), astfel cum a fost modificată de Decizia de punere în aplicare (UE) 2019/665 a Comisiei din 17 aprilie 2019 (JO L 112, 26.4.2019, p. 26).

(3)  Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO L 312, 22.11.2008, p. 3).


ANEXA I

Formulele de calcul al reducerii consumului de produse din plastic de unică folosință

Pentru paharele pentru băuturi din plastic de unică folosință, inclusiv capacele acestora, menționate în partea A punctul 1 din anexa la Directiva (UE) 2019/904 („pahare pentru băuturi”):

Image 1

Pentru recipientele pentru alimente din plastic de unică folosință menționate în partea A punctul 2 din anexa la Directiva (UE) 2019/904 („recipiente pentru alimente”):

Image 2

unde:

CfB înseamnă pahare pentru băuturi;

FC înseamnă recipiente pentru alimente;

ConRed înseamnă reducerea consumului într-un stat membru pe an calendaristic;

PoMCfB înseamnă:

(a)

greutatea totală (în tone) a plasticului conținut în paharele pentru băuturi introduse pe piață într-un stat membru într-un anumit an calendaristic, ajustată, după caz, în conformitate cu articolul 1 alineatul (3), dacă se aplică metodologia menționată la articolul 1 alineatul (1) litera (a) pentru calcularea reducerii consumului sau

(b)

numărul total de pahare pentru băuturi din plastic de unică folosință introduse pe piață într-un stat membru într-un anumit an calendaristic, ajustat, după caz, în conformitate cu articolul 1 alineatul (3), dacă se aplică metodologia menționată la articolul 1 alineatul (1) litera (b) pentru calcularea reducerii consumului;

PoMFC înseamnă

(i)

greutatea totală (în tone) a plasticului conținut în recipientele pentru alimente introduse pe piață într-un stat membru într-un anumit an calendaristic, ajustată, după caz, în conformitate cu articolul 1 alineatul (3), în cazul în care se aplică metodologia menționată la articolul 1 alineatul (1) litera (a) pentru calcularea reducerii consumului sau

(ii)

numărul total de recipiente pentru alimente introduse pe piață într-un stat membru într-un anumit an calendaristic, ajustat, după caz, în conformitate cu articolul 1 alineatul (3), în cazul în care se aplică metodologia menționată la articolul 1 alineatul (1) litera (b) pentru calcularea reducerii consumului;

t2022 înseamnă anul de referință care este anul calendaristic 2022

t înseamnă anul de referință (anul pentru care datele sunt colectate și raportate).


ANEXA II

Formatul pentru raportarea datelor privind produsele din plastic de unică folosință introduse pe piață

 

Greutatea plasticului (1) (tone)

Greutatea totală (2) (tone)

Produse (3)

(mii de unități)

Pahare pentru băuturi din plastic de unică folosință, inclusiv capacele acestora, menționate în partea A punctul 1 din anexa la Directiva (UE) 2019/904, fabricate în întregime din plastic

 

 

 

Recipiente pentru alimente din plastic de unică folosință, menționate în partea A punctul 2 din anexa la Directiva (UE) 2019/904, fabricate în întregime din plastic

 

 

 

Pahare pentru băuturi din plastic de unică folosință, inclusiv capacele acestora, menționate în partea A punctul 1 din anexa la Directiva (UE) 2019/904, fabricate parțial din plastic

 

 

 

Recipiente pentru alimente din plastic de unică folosință, menționate în partea A punctul 2 din anexa la Directiva (UE) 2019/904, fabricate parțial din plastic

 

 

 


(1)  Furnizarea datelor este obligatorie dacă statul membru aplică metodologia prevăzută la articolul 1 alineatul (1) litera (a) și poate fi ajustată în conformitate cu articolul 1 alineatul (3). Furnizarea datelor este voluntară dacă statul membru aplică metodologia prevăzută la articolul 1 alineatul (1) litera (b).

(2)  Furnizarea datelor este obligatorie dacă statul membru aplică metodologia prevăzută la articolul 1 alineatul (1) litera (a) și poate fi ajustată în conformitate cu articolul 1 alineatul (3). Furnizarea datelor este voluntară dacă statul membru aplică metodologia prevăzută la articolul 1 alineatul (1) litera (b).

(3)  Furnizarea datelor este obligatorie dacă statul membru aplică metodologia prevăzută la articolul 1 alineatul (1) litera (b) și poate fi ajustată în conformitate cu articolul 1 alineatul (3). Furnizarea datelor este voluntară dacă statul membru aplică metodologia prevăzută la articolul 1 alineatul (1) litera (a).


ANEXA III

Formatul pentru raportarea informațiilor privind măsurile de reducere a consumului

1.   Măsuri în vederea reducerii consumului de pahare pentru băuturi din plastic de unică folosință, inclusiv capacele acestora, menționate în partea A punctul 1 din anexa la Directiva (UE) 2019/904

Măsuri de reducere a consumului

Specificarea măsurii (subcategorii)

Descrierea cantitativă/calitativă a măsurii

Intrarea în vigoare a măsurii

Natura juridică a măsurii (voluntară/obligatorie)

Aria de acoperire a măsurii (locală, regională, națională sau de altă natură)

Grupul-țintă al măsurii (producători, importatori, vânzători, consumatori)

Obiective cantitative

Obiective cantitative pentru reducerea proporției de pahare pentru băuturi din plastic de unică folosință introduse pe piață și puse la dispoziția consumatorilor.

Obiective cantitative pentru creșterea proporției alternativelor reutilizabile la paharele pentru băuturi din plastic de unică folosință introduse pe piață și puse la dispoziția consumatorilor

 

 

 

 

 

Promovarea alternativelor durabile la paharele pentru băuturi din plastic de unică folosință (inclusiv a paharelor pentru băuturi din plastic reutilizabile)

Măsuri de promovare a alternativelor reutilizabile la paharele pentru băuturi din plastic de unică folosință în administrațiile publice

Măsuri de stabilire a unor obligații sau stimulente pentru ca operatorii economici să pună la dispoziția consumatorilor alternative reutilizabile la paharele pentru băuturi din plastic de unică folosință în cadrul unor evenimente publice de amploare

Măsuri de instituire a unor sisteme care le permit consumatorilor să își aducă propriile pahare pentru băuturi

Promovarea modelelor de afaceri care oferă alternative reutilizabile la paharele pentru băuturi din plastic de unică folosință

Măsuri de stabilire a unor obligații sau stimulente pentru ca operatorii economici să furnizeze, la punctele de vânzare către consumatorii finali, pahare pentru băuturi din materiale alternative durabile

Promovarea surselor publice gratuite de apă potabilă care încurajează oamenii să își aducă paharele reutilizabile sau să bea de la robinet.

 

 

 

 

 

Instrumente economice

Taxe impuse operatorilor economici la introducerea pe piață a paharelor pentru băuturi din plastic de unică folosință

Achiziții publice verzi

Sisteme de returnare a garanției

Subvenții sau reducerea taxelor pentru operatorii economici care introduc pe piață alternative reutilizabile la paharele pentru băuturi din plastic de unică folosință

Instrumente prin care se asigură reduceri pentru consumatorii care cumpără sau aduc propriile alternative reutilizabile la paharele pentru băuturi din plastic de unică folosință

Obligații de răspundere extinsă a producătorilor de pahare pentru băuturi din plastic de unică folosință

 

 

 

 

 

Restricții de comercializare și utilizare

Restricții privind introducerea pe piață a paharelor pentru băuturi din plastic de unică folosință, pentru a se asigura înlocuirea acestora cu produse alternative care sunt reutilizabile, nu conțin plastic sau conțin mai puțin plastic, astfel cum se menționează la articolul 4 alineatul (1) al treilea paragraf din Directiva (UE) 2019/904

Restricții privind punerea la dispoziție a paharelor pentru băuturi din plastic de unică folosință în anumite locuri (de exemplu, plaje sau parcuri publice) sau de către anumiți operatori economici și administrații publice

Restricții privind utilizarea paharelor pentru băuturi din plastic de unică folosință pentru a servi băuturi consumatorilor.

 

 

 

 

 

Acorduri între autoritățile competente și sectoarele economice încheiate în temeiul articolului 17 alineatul (3) din Directiva (UE) 2019/904

Acorduri care cuprind obiective cantitative de reducere a numărului de pahare pentru băuturi din plastic de unică folosință introduse pe piață

Acorduri care cuprind obiective cantitative de introducere pe piață a alternativelor reutilizabile sau a produselor fără plastic

Acorduri care cuprind obligații pentru operatorii economici [din sectoarele economice relevante] de a informa consumatorii în legătură cu alternativele la paharele pentru băuturi din plastic de unică folosință sau cu sistemele de reutilizare sau de a-i încuraja să folosească astfel de alternative sau sisteme

 

 

 

 

Sectorul vizat și numărul de actori care subscriu la acorduri

Măsuri de sensibilizare [axate pe paharele pentru băuturi din plastic de unică folosință]

Campanii de sensibilizare, inclusiv în cadrul unor campanii de curățenie, cu privire la impactul negativ asupra mediului al paharelor pentru băuturi din plastic de unică folosință legat de aruncarea de gunoaie pe domeniul public și de alte moduri necorespunzătoare de eliminare a deșeurilor

Promovarea alternativelor durabile la paharele pentru băuturi din plastic de unică folosință (de exemplu, paharele reutilizabile pentru băuturi)

Promovarea locurilor care participă la programe de reutilizare (de exemplu, programele care încurajează consumatorii să își aducă propriile pahare)

 

 

 

 

 

Alte măsuri

A se preciza

 

 

 

 

 

Adăugați rânduri, după caz.

 

2.   Măsuri în vederea reducerii consumului de recipiente pentru alimente din plastic de unică folosință menționate în partea A punctul 2 din anexa la Directiva (UE) 2019/904

Măsură de reducere a consumului

Specificarea măsurii (subcategorii)

Descrierea cantitativă/calitativă a măsurii

Intrarea în vigoare a măsurii

Natura juridică a măsurii (voluntară/obligatorie)

Acoperirea măsurii (locală, regională, națională sau de altă natură)

Grupul-țintă al măsurii (producători, importatori, vânzători, consumatori)

Obiectiv cantitativ

Obiective cantitative pentru reducerea proporției de recipiente pentru alimente din plastic de unică folosință introduse pe piață și puse la dispoziția consumatorilor

Obiective cantitative pentru creșterea proporției alternativelor reutilizabile la recipientele pentru alimente din plastic de unică folosință introduse pe piață și puse la dispoziția consumatorilor

 

 

 

 

 

Promovarea alternativelor durabile la recipientele pentru alimente din plastic de unică folosință (inclusiv a articolelor din plastic reutilizabile)

Măsuri de promovare a alternativelor reutilizabile la recipientele pentru alimente din plastic de unică folosință în administrațiile publice

Măsuri de stabilire a unor obligații sau stimulente pentru ca operatorii economici să pună la dispoziția consumatorilor alternative reutilizabile la recipientele pentru alimente din plastic de unică folosință în cadrul unor evenimente publice de amploare

Măsuri de instituire a unor sisteme care le permit consumatorilor să își aducă propriile recipiente pentru alimente

Promovarea modelelor de afaceri care oferă alternative reutilizabile la recipientele pentru alimente din plastic de unică folosință, cum ar fi sistemele de returnare a garanției Măsuri de stabilire a unor obligații sau stimulente pentru ca operatorii economici să furnizeze, la punctele de vânzare către consumatorii finali, alternative durabile la recipientele pentru alimente din plastic de unică folosință

Promovarea modelelor de afaceri care oferă alternative durabile la recipientele pentru alimente din plastic de unică folosință

 

 

 

 

 

Instrumente economice

Taxe pentru operatorii economici care introduc pe piață recipiente pentru alimente din plastic de unică folosință

Subvenții sau reducerea taxelor pentru operatorii economici care introduc pe piață alternative reutilizabile la recipientele pentru alimente din plastic de unică folosință

Achiziții publice verzi

Scheme de returnare a garanției

Instrumente prin care se asigură reduceri pentru consumatorii care cumpără alternative reutilizabile la recipientele pentru alimente din plastic de unică folosință

 

 

 

 

 

Restricții de comercializare și utilizare

Restricții privind introducerea pe piață a recipientelor pentru alimente din plastic de unică folosință pentru a se asigura înlocuirea acestora cu produse alternative care sunt reutilizabile, nu conțin plastic sau conțin mai puțin plastic, astfel cum se menționează la articolul 4 alineatul (1) al treilea paragraf din Directiva (UE) 2019/904

Restricții privind punerea la dispoziție a recipientelor pentru alimente din plastic de unică folosință în anumite locuri (de exemplu plaje sau parcuri publice) sau de către anumiți operatori economici și administrații publice

Restricții privind utilizarea de recipiente pentru alimente din plastic de unică folosință în cadrul activităților de furnizare de alimente către consumatori

 

 

 

 

 

Acorduri între autoritățile competente și sectoare economice încheiate în temeiul articolului 17 alineatul (3) din Directiva (UE) 2019/904

Acorduri care cuprind obiective cantitative de reducere a numărului de recipiente pentru alimente din plastic de unică folosință introduse pe piață

Acorduri care cuprind obiective cantitative de introducere pe piață a alternativelor reutilizabile sau a produselor fără plastic

Acorduri care cuprind obligații pentru operatorii economici [din sectoarele economice relevante] de a informa consumatorii în legătură cu alternativele la recipientele pentru alimente din plastic de unică folosință sau cu sistemele de reutilizare sau de a-i încuraja să folosească astfel de alternative sau sisteme

 

 

 

 

Sectorul vizat și numărul de actori care subscriu la acorduri

Măsuri de sensibilizare [axate pe recipientele pentru alimente din plastic de unică folosință]

Campanii de sensibilizare, inclusiv în cadrul unor campanii de curățenie, cu privire la impactul negativ asupra mediului al recipientelor pentru alimente din plastic de unică folosință legat de aruncarea de gunoaie pe domeniul public și de alte moduri necorespunzătoare de eliminare a deșeurilor

Promovarea alternativelor durabile la recipientele pentru alimente din plastic de unică folosință (de exemplu recipientele reutilizabile pentru alimente)

Promovarea locurilor care participă la programe de reutilizare (de exemplu programele care încurajează consumatorii să își aducă propriile recipiente pentru alimente)

 

 

 

 

 

Alte măsuri

A se preciza

 

 

 

 

 

Adăugați rânduri, după caz.

 


ANEXA IV

Formatul raportului de verificare a calității

1.   Informații generale

1.1.

Stat membru:

1.2.

Organizația care prezintă datele și descrierea:

1.3.

Persoana de contact/date de contact:

1.4.

An de referință:

1.5.

Data transmiterii/versiunea:

1.6.

Link către datele publicate de statul membru (dacă există):

2.   Descrierea părților implicate în colectarea datelor:

Denumirea instituției

Descrierea principalelor responsabilități

 

 

Adăugați rânduri, după caz.

3.   Descrierea metodelor folosite.

(a)   Sursele de date pentru calcularea datelor privind paharele pentru băuturi din plastic de unică folosință, inclusiv capacele acestora, menționate în partea A punctul 1 din anexa la Directiva (UE) 2019/904, introduse pe piața unui stat membru

Surse de date

Sursa de date utilizată (da/nu)

Descrierea metodelor aplicate

Pondere din totalul datelor

Date din sistemele de returnare a garanției

 

 

 

Date din sistemele de răspundere extinsă a producătorilor Date de la producători sau de la organizațiile care pun în aplicare obligații de răspundere extinsă a producătorilor în numele acestora

 

 

 

Date din registrele centrale privind paharele pentru băuturi din plastic de unică folosință introduse pe piață

 

 

 

Date de la municipalități

 

 

 

Studii

 

 

 

Registru electronic

 

 

 

Raportare administrativă

 

 

 

Statistici privind producția – coduri naționale

 

 

 

Statistici fiscale

 

 

 

Statistici privind sectorul relevant

 

 

 

Alte surse (a se preciza)

 

 

 

(b)   Sursele de date pentru calcularea datelor privind recipientele pentru alimente din plastic de unică folosință menționate în partea A punctul 2 din anexa la Directiva (UE) 2019/904 introduse pe piața unui stat membru

Surse de date

Sursa de date utilizată (da/nu)

Descrierea metodelor aplicate

Pondere din totalul datelor

Date din sistemele de returnare a garanției

 

 

 

Date din sistemele de răspundere extinsă a producătorilor Date de la producători sau de la organizațiile care pun în aplicare obligații de răspundere extinsă a producătorilor în numele acestora

 

 

 

Date din registrele centrale privind recipientele de unică folosință pentru alimente introduse pe piață

 

 

 

Date de la municipalități

 

 

 

Studii

 

 

 

Analize ale compoziției

 

 

 

Registru electronic

 

 

 

Raportare administrativă

 

 

 

Statistici privind producția – coduri naționale

 

 

 

Statistici fiscale

 

 

 

Statistici privind sectorul relevant

 

 

 

Alte surse (a se preciza)

 

 

 

(c)   Dacă datele sunt raportate în funcție de greutate conform metodologiei menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (a), indicați dacă s-a utilizat o estimare a greutății plasticului conținut în produsele din plastic de unică folosință introduse pe piața unui stat membru și a greutății totale a acestor produse, în cazul în care colectarea datelor nu acoperă întreaga piață. Dacă da, a se indica greutatea adăugată a materialelor plastice în % din greutatea totală raportată

Aspecte specifice luate în considerare

Descrierea metodelor aplicate pentru determinarea estimărilor (5)

%

 

Operatori neconformi  (1)

 

 

 

Deplasări private în interiorul UE, importuri/exporturi  (2)

 

 

 

Vânzări online  (3)

 

 

 

Reguli de minimis  (4)

 

 

 

Altele (a se preciza)

 

 

 

(d)   Dacă datele sunt raportate în funcție de numărul de produse conform metodologiei menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (b), indicați dacă s-a utilizat o estimare a numărului de produse din plastic de unică folosință introduse pe piața unui stat membru, în cazul în care colectarea datelor nu acoperă întreaga piață. Dacă da, a se indica numărul de produse adăugat în % din numărul total raportat

Aspecte specifice luate în considerare

Descrierea metodelor aplicate pentru determinarea estimărilor (5)

%

Operatori neconformi  (5)

 

 

Deplasări private în interiorul UE, importuri/exporturi  (6)

 

 

Vânzări online  (7)

 

 

Reguli de minimis  (8)

 

 

Altele (a se preciza)

 

 

4.   Sistemul de verificare și control al datelor

(a)   Verificarea datelor privind produsele din plastic de unică folosință introduse pe piața unui stat membru

Proceduri de verificare și control

Aplicate pentru toate datele relevante privind

Observații suplimentare, dacă este cazul

Paharele pentru băuturi din plastic de unică folosință, inclusiv capacele acestora, menționate în partea A punctul 1 din anexa la Directiva (UE) 2019/904 introduse pe piață (da/nu)

Recipientele pentru alimente din plastic de unică folosință menționate în partea A punctul 2 din anexa la Directiva (UE) 2019/904 introduse pe piață (da/nu)

Verificări privind caracterul complet al datelor

 

 

 

Verificări încrucișate

 

 

 

Verificarea seriilor de timp

 

 

 

Verificări de audit

 

 

 

Altele (a se preciza)

 

 

 

(b)   Descrierea principalilor factori care afectează exactitatea datelor privind produsele din plastic de unică folosință introduse pe piața unui stat membru

Factori care pot afecta fiabilitatea [exactitatea] datelor

Factori relevanți pentru orice date privind

Descrierea modului în care este afectată exactitatea datelor și a metodelor aplicate pentru a reduce la minimum acest impact

Paharele pentru băuturi din plastic de unică folosință, inclusiv capacele acestora, menționate în partea A punctul 1 din anexa la Directiva (UE) 2019/904 introduse pe piață (da/nu)

Recipientele pentru alimente din plastic de unică folosință menționate în partea A punctul 2 din anexa la Directiva (UE) 2019/904 introduse pe piață (da/nu)

Erori de eșantionare  (9)

(de ex. coeficienți de variație)

 

 

 

Erori de acoperire  (10)

(de ex. reguli de minimis, acoperire regională)

 

 

 

Erori de măsurare  (11)

 

 

 

Instrumente de testare privind colectarea datelor  (12)

(de exemplu chestionare)

 

 

 

Erori de prelucrare  (13)

 

 

 

Erori de non-răspuns  (14)

 

 

 

Erori legate de ipotezele modelului  (15)

 

 

 

Altele (a se preciza)

 

 

 

 

(c)   Explicarea domeniului de aplicare și a validității studiilor pentru colectarea datelor privind produsele din plastic de unică folosință introduse pe piața unui stat membru

Adăugați rânduri, după caz.

(d)   Diferențe față de datele raportate pentru anii de raportare anteriori

Modificări metodologice semnificative în ceea ce privește metoda de calcul folosită pentru anul de referință curent față de metoda de calcul folosită pentru anii de referință anteriori, dacă este cazul (vă rugăm să includeți în special revizuirile retroactive, natura acestora și dacă este necesar să se aplice un indicator de întrerupere pentru un anumit an).

Adăugați rânduri, după caz.

(e)   În cazul în care greutatea plasticului conținut în produsele din plastic de unică folosință și greutatea totală a acestor produse introduse pe piața unui stat membru sau numărul acestor produse introduse pe piața unui stat membru a crescut cu peste 10 % în comparație cu anul de raportare precedent, ar trebui să se explice motivele acestor diferențe.

Produse din plastic de unică folosință introduse pe piață

Variație (%)

Principalul motiv al variației

 

 

 

Adăugați rânduri, după caz.

5.   Confidențialitate

Justificarea refuzului publicării anumitor părți ale acestui raport de verificare a calității în conformitate cu articolul 2 alineatul (4) și indicarea părților a căror nepublicare este solicitată.

Adăugați rânduri, după caz.

6.   Principalele site-uri web naționale, documente de referință și publicații

Vă rugăm să indicați denumirea și URL-ul principalelor site-uri web, documente de referință și publicații legate de această colectare de date.

 

Adăugați rânduri, după caz.


(1)  Un operator neconform este un producător sau un distribuitor care introduce pe piață produse din plastic de unică folosință, dar nu își îndeplinește responsabilitățile în materie de răspundere extinsă a producătorilor în mod individual sau în mod colectiv alături de alți producători.

(2)  Deplasările în interiorul Uniunii și importurile/exporturile de produse după vânzarea lor către utilizatorii finali.

(3)  Datele privind introducerea pe piață trebuie să includă vânzările efectuate prin mijloace de comunicare la distanță.

(4)  Regulile de minimis aplicate pentru raportarea privind produsele de unică folosință introduse pe piață.

(5)  Un operator neconform este un producător sau un distribuitor care introduce pe piață produse din plastic de unică folosință, dar nu își îndeplinește responsabilitățile în materie de răspundere extinsă a producătorilor în mod individual sau în mod colectiv alături de alți producători.

(6)  Deplasările în interiorul Uniunii și importurile/exporturile de produse după vânzarea lor către utilizatorii finali.

(7)  Datele privind introducerea pe piață trebuie să includă vânzările efectuate prin mijloace de comunicare la distanță.

(8)  Regulile de minimis aplicate pentru raportarea privind produsele de unică folosință introduse pe piață.

(9)  Descrieți coeficienții de variație estimați și metodologiile aplicate pentru estimarea varianței.

(10)  Descrieți tipul și dimensiunea erorilor de acoperire.

(11)  Descrieți instrumentele de reducere a riscurilor potențiale și de evitare a erorilor.

(12)  Descrieți instrumentele și metodologiile aplicate pentru a asigura calitatea și relevanța instrumentelor de colectare a datelor.

(13)  Descrieți etapele de prelucrare între colectarea datelor și producerea de statistici și enumerați erorile de prelucrare identificate și amploarea acestora.

(14)  Descrieți ratele de non-răspuns pentru principalele variabile și metodele de imputare (dacă există).

(15)  Descrieți tipul și dimensiunea erorilor legate de ipotezele modelului.


Top