EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2290

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2290 al Comisiei din 21 decembrie 2021 de stabilire a normelor referitoare la metodele de calculare a indicatorilor de realizare și de rezultat comuni stabiliți în anexa I la Regulamentul (UE) 2021/2115 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013

C/2021/9604

OJ L 458, 22.12.2021, p. 486–493 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2290/oj

22.12.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 458/486


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/2290 AL COMISIEI

din 21 decembrie 2021

de stabilire a normelor referitoare la metodele de calculare a indicatorilor de realizare și de rezultat comuni stabiliți în anexa I la Regulamentul (UE) 2021/2115 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2021/2115 al Parlamentului European și al Consiliului din 2 decembrie 2021 de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 (1), în special articolul 133,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2021/2115 stabilește un nou cadru juridic pentru politica agricolă comună (PAC), astfel încât aceasta să poată îndeplini mai bine obiectivele Uniunii. Regulamentul menționat stabilește obiectivele Uniunii pentru PAC și definește tipurile de intervenții, precum și cerințele comune ale Uniunii aplicabile statelor membre, acordând în același timp statelor membre flexibilitate în ceea ce privește conceperea intervențiilor care urmează să fie prevăzute în planurile lor strategice PAC. Statele membre trebuie să elaboreze respectivele planuri strategice PAC și să prezinte Comisiei, până la 1 ianuarie 2022, propunerile de plan elaborate.

(2)

În temeiul articolului 128 din Regulamentul (UE) 2021/2115, trebuie instituit un cadru de performanță care să permită raportarea, monitorizarea și evaluarea performanței planului strategic PAC pe parcursul punerii în aplicare a acestuia. În acest scop, în anexa I la Regulamentul (UE) 2021/2115 sunt prevăzuți indicatori de realizare și de rezultat comuni care stau la baza mecanismelor de verificare a performanței și de evaluare a performanței, precum și la baza monitorizării și evaluării PAC. Este necesar să se stabilească norme clare și comune privind metodele de calculare a indicatorilor respectivi.

(3)

Deoarece, atunci când își elaborează proiectele de planuri strategice PAC în vederea prezentării lor către Comisie până la 1 ianuarie 2022, statele membre trebuie să aibă norme privind metodele de calculare a indicatorilor de realizare și de rezultat comuni, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(4)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru politica agricolă comună,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Metodele de calculare a indicatorilor de realizare și de rezultat comuni prevăzuți în anexa I la Regulamentul (UE) 2021/2115 sunt stabilite în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 21 decembrie 2021.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 435, 6.12.2021, p. 1.


ANEXĂ

METODE DE CALCULARE A INDICATORILOR DE REALIZARE ȘI DE REZULTAT COMUNI PREVĂZUȚI ÎN ANEXA I LA REGULAMENTUL (UE) 2021/2115

INDICATORI DE REALIZARE

Metode de calculare a indicatorilor de realizare care trebuie utilizați pentru verificarea performanței

1.

La calcularea indicatorilor în scopul verificării performanței, statele membre iau în considerare următoarele:

(a)

planificarea realizărilor se face per exercițiu financiar agricol, după cum urmează:

(i)

per intervenție. Dacă se stabilesc mai multe cuantumuri unitare pentru o intervenție, realizările pot fi planificate fie per cuantum unitar, fie pentru grupuri de cuantumuri unitare, fie pentru toate cuantumurile unitare. Dacă se stabilesc mai multe unități de măsură pentru indicatorul de realizare al intervenției, planificarea se efectuează per unitate de măsură;

(ii)

per sector în cazul intervențiilor din sectorul fructelor și legumelor, din sectorul hameiului, din sectorul uleiului de măsline și al măslinelor de masă și din celelalte sectoare menționate la articolul 42 litera (f) din Regulamentul (UE) 2021/2115;

(b)

raportarea realizărilor se face per exercițiu financiar agricol și pentru toate intervențiile pentru care s-au efectuat plăți în exercițiul financiar agricol în cauză, după cum urmează:

(i)

per cuantum unitar;

(ii)

per program operațional în sectorul fructelor și legumelor, în sectorul hameiului, în sectorul uleiului de măsline și al măslinelor de masă și în celelalte sectoare menționate la articolul 42 litera (f) din Regulamentul (UE) 2021/2115;

(c)

realizările generate de o intervenție sunt planificate și raportate o singură dată în cadrul indicatorului de realizare asociat cu intervenția respectivă în planul strategic PAC;

(d)

dacă o intervenție include sprijin sub formă de granturi și de instrument financiar, indicatorul de realizare se calculează pentru fiecare formă de sprijin;

(e)

valoarea realizării raportată corespunde proporției cheltuielilor plătite efectiv pentru realizarea respectivă în exercițiul financiar agricol în cauză. Pentru intervențiile realizate parțial în exercițiul financiar agricol în cauză se raportează realizări parțiale.

Raportarea avansurilor în cadrul indicatorilor de realizare care trebuie utilizați pentru verificarea performanței

2.

Intervențiile în cadrul cărora s-au efectuat plăți sub formă de avansuri, astfel cum se menționează la articolul 32 alineatul (4) litera (a), la articolul 32 alineatul (5) și la articolul 44 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2021/2116 al Parlamentului European și al Consiliului (1), înainte de obținerea întregii realizări aferente, nu sunt incluse în raportul anual de performanță în conformitate cu articolul 128 din Regulamentul (UE) 2021/2115 pentru exercițiul financiar agricol în care s-a plătit avansul. Avansurile respective se raportează pentru exercițiul financiar agricol în care este plătită integral realizarea.

Raportarea valorilor agregate ale indicatorilor de realizare și a valorilor indicatorilor de realizare O.3 și O.34 care urmează să fie utilizate în scopuri de monitorizare, comunicare și evaluare

3.

La raportarea valorilor agregate ale indicatorilor de realizare și a altor valori de realizare se aplică următoarele:

(a)

atunci când raportează indicatorii de realizare utilizați pentru verificarea performanței, statele membre includ, de asemenea, următoarele valori agregate:

(i)

realizarea totală per intervenție, dacă se stabilesc mai multe cuantumuri unitare pentru o intervenție;

(ii)

realizarea totală per unitate de măsură, dacă se stabilesc mai multe unități de măsură pentru o intervenție;

(iii)

realizarea totală per tip de intervenție, dacă un tip de intervenție are mai multe intervenții;

(iv)

realizarea totală per unitate de măsură și, după caz, realizarea totală utilizând o unitate de măsură comună, dacă tipul de intervenție include mai multe intervenții a căror realizare este măsurată cu unități de măsură diferite;

(v)

în cazul indicatorilor de realizare O.4, O.36 și O.37, dacă intervențiile nu aparțin aceluiași tip de intervenție, realizarea totală pentru intervențiile respective;

(b)

statele membre furnizează anual valori pentru următorii indicatori de realizare care nu sunt utilizați pentru verificarea performanței:

(i)

indicatorul de realizare O.3:

valoarea acestui indicator este furnizată per intervenție și per tip de intervenție;

se furnizează numărul total de beneficiari ai sprijinului PAC care sunt fermieri și numărul total al fermierilor care primesc plăți directe;

numărul total de beneficiari ai sprijinului PAC care sunt fermieri este furnizat defalcat în funcție de gen;

beneficiarii sunt contabilizați integral;

(ii)

indicatorul de realizare O.34:

se furnizează numărul total de hectare pentru care se primește sprijin PAC și care fac obiectul cerințelor legale în materie de gestionare (SMR) relevante, al bunelor condiții agricole și de mediu (GAEC) stabilite în temeiul titlului III capitolul I secțiunea 2 din Regulamentul (UE) 2021/2115 și al practicilor de mediu stabilite în temeiul articolelor 31 și 70 și al titlului III capitolul III din regulamentul respectiv, cu excepția intervențiilor planificate în alte unități;

se furnizează numărul total de hectare care fac obiectul practicilor de mediu stabilite în temeiul articolelor 31 și 70 și al titlului III capitolul III din Regulamentul (UE) 2021/2115, cu excepția intervențiilor planificate în alte unități;

hectarele sunt contabilizate integral.

Metode de calcul pentru valorile agregate ale indicatorilor de realizare care trebuie utilizați în scopuri de monitorizare, comunicare și evaluare

4.

Când sunt calculate valorile agregate ale indicatorilor de realizare, realizările se calculează după cum urmează:

(a)

în cazul valorilor agregate ale indicatorilor de realizare referitori la intervențiile acoperite de sistemul integrat de administrare și control menționat la articolul 65 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2021/2116 (denumit în continuare „sistemul integrat”) și la intervențiile plătite integral în cursul exercițiului financiar și neacoperite de sistemul integrat, realizările sunt întotdeauna contabilizate integral;

(b)

în cazul valorilor agregate ale indicatorilor de realizare referitori la intervenții care nu sunt acoperite de sistemul integrat și care sunt plătite în tranșe diferite de-a lungul mai multor ani, se iau în calcul realizările parțiale.

Finanțare națională suplimentară pentru indicatorii de realizare

5.

Când sprijinul este acordat ca finanțare națională suplimentară, menționată la articolul 115 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2021/2115 („finanțarea națională suplimentară”), se aplică următoarele:

(a)

realizările planificate includ realizările generate de finanțarea națională suplimentară;

(b)

realizările generate de finanțarea națională suplimentară se raportează separat de realizările generate de alte cheltuieli publice decât finanțarea națională suplimentară;

(c)

realizările generate de finanțarea națională suplimentară nu sunt luate în considerare în scopul verificării performanței;

(d)

realizările generate de finanțarea națională suplimentară sunt luate în considerare la calcularea valorilor agregate ale indicatorilor de realizare în scopul monitorizării, comunicării și evaluării.

Norme pentru evitarea dublei contabilizări în cadrul indicatorilor de realizare care trebuie utilizați în scopuri de monitorizare, comunicare și evaluare

6.

Pentru a se calcula valorile agregate ale indicatorilor de realizare fără dublă contabilizare, se aplică următoarele:

(a)

dacă o unitate de realizare este acoperită de mai multe intervenții relevante sau de mai multe operațiuni din cadrul aceleiași intervenții, unitatea de realizare respectivă este contabilizată o singură dată în cadrul calculării valorii agregate;

(b)

valorile agregate pentru indicatorii de realizare care se referă la intervenția acoperită de sistemul integrat și care sunt raportate în raportul anual de performanță pentru exercițiul financiar agricol N-1 includ numărul de unități care au primit plăți parțiale sau integrale în exercițiul financiar agricol N-1 în legătură cu intervențiile pentru care au fost prezentate cereri de plată în anul N-2;

(c)

dacă se aplică drepturi la plată sau praguri maxime, statele membre raportează suprafața relevantă determinată ca eligibilă pentru plată după controalele administrative și înainte de aplicarea limitelor respective în cadrul indicatorilor de realizare relevanți.

INDICATORI DE REZULTAT

Legătura dintre obiectivele specifice, indicatorii de rezultat și intervenții

7.

În planurile lor strategice PAC, statele membre identifică legăturile dintre obiectivele specifice, indicatorii de rezultat și intervenții, după cum urmează:

(a)

statele membre identifică o legătură între indicatorii de rezultat și obiectivele specifice. Un indicator de rezultat poate fi legat de mai multe obiective specifice;

(b)

intervențiile sunt legate de indicatorul de rezultat sau de toți indicatorii de rezultat la care intervențiile contribuie în mod direct și semnificativ;

(c)

numai operațiunile din cadrul unei intervenții care contribuie în mod direct și semnificativ la un indicator de rezultat sunt atribuite acestui indicator de rezultat;

(d)

o singură intervenție sau o singură operațiune din cadrul unei singure intervenții poate contribui la mai mulți indicatori de rezultat;

(e)

valoarea realizării generate de o operațiune este întotdeauna atribuită integral indicatorului (indicatorilor) de rezultat relevant (relevanți), inclusiv atunci când este legată de mai mulți indicatori de rezultat;

(f)

angajamentele în materie de gestionare și investițiile care contribuie la îndeplinirea aceluiași scop sunt legate de indicatori de rezultat separați, cu excepția indicatorilor de rezultat R.43 și R.44;

(g)

indicatorul de rezultat R.35 este legat de intervențiile din sectorul apicol incluse în tipul de intervenție menționat la articolul 55 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2021/2115. Aceste intervenții se raportează numai în cadrul indicatorului de rezultat R.35;

(h)

suprafețele care fac obiectul doar al SMR și al GAEC nu sunt incluse în calculul indicatorilor de rezultat, cu excepția indicatorului de rezultat R.4, care este conceput în mod specific pentru a releva ponderea suprafeței agricole care beneficiază de sprijin pentru venit în cadrul PAC și care face obiectul condiționalității.

Metode detaliate de calculare a indicatorilor de rezultat

8.

La planificarea și raportarea indicatorilor de rezultat în raportul anual de performanță se iau în considerare următoarele puncte:

(a)

valorile indicatorilor de rezultat se calculează integral pentru exercițiul financiar agricol al primei plăți, chiar dacă în exercițiul financiar agricol în cauză s-a efectuat doar o plată parțială;

(b)

prin derogare de la litera (a), pentru indicatorul de rezultat R.37, valorile se contabilizează integral la momentul finalizării operațiunii;

(c)

valorile aferente plăților sub formă de avansuri menționate la articolul 32 alineatul (4) litera (a), la articolul 32 alineatul (5), la articolul 44 alineatul (2) al doilea paragraf și la articolul 44 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2021/2116 nu se iau în calcul la cuantificarea indicatorilor de rezultat aferenți înainte de obținerea realizării corespunzătoare;

(d)

pentru indicatorii de rezultat R.4, R.5, R.6, R.7, R.8, R.11, R.12, R.13, R.14, R.19, R.20, R.21, R.22, R.23, R.24, R.25, R.29, R.30, R.31, R.33, R.34, R.43 și R.44 se calculează valori anuale;

(e)

pentru indicatorii de rezultat R.1, R.2, R.3, R.9, R.10, R.15, R.16, R.17, R.18, R.26, R.27, R.28, R.32, R.35, R.36, R.37, R.38, R.39, R.40, R.41 și R.42 se calculează valori cumulative;

(f)

indicatorul de rezultat R.4 se referă la suprafața vizată de toate tipurile de intervenții sub formă de plăți directe menționate în titlul III capitolul II din Regulamentul (UE) 2021/2115, precum și la sprijinul pentru zonele care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice anumitor zone, menționate la articolul 71 din regulamentul respectiv, și pentru dezavantajele specifice anumitor zone, generate de anumite cerințe obligatorii, menționate la articolul 72 din regulamentul respectiv;

(g)

indicatorul de rezultat R.6 se referă la toate tipurile de intervenții sub formă de plăți directe menționate în titlul III capitolul II din Regulamentul (UE) 2021/2115, cu excepția plății specifice pentru cultura de bumbac menționate la articolul 36 din regulamentul respectiv;

(h)

indicatorul de rezultat R.7 se referă la toate tipurile de intervenții sub formă de plăți directe menționate în titlul III capitolul II din Regulamentul (UE) 2021/2115, cu excepția plății specifice pentru cultura de bumbac menționate la articolul 36 din regulamentul respectiv, precum și la sprijinul pentru zonele care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice anumitor zone, menționate la articolul 71 din regulamentul respectiv, și pentru dezavantaje specifice anumitor zone, generate de anumite cerințe obligatorii, menționate la articolul 72 din regulamentul respectiv;

(i)

prin derogare de la litera (h), când statele membre concep intervenții în conformitate cu articolul 72 din Regulamentul (UE) 2021/2115 care sprijină numai zonele forestiere, astfel de intervenții pot fi legate de indicatorul de rezultat R.30, cu următoarele condiții:

nu sunt concepute intervenții pentru zonele agricole care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice anumitor zone, menționate la articolul 71 din Regulamentul (UE) 2021/2115; și

articolul 22 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2021/2115 nu se aplică zonelor desemnate în temeiul articolului 32 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (2);

(j)

indicatorul de rezultat R.38 se referă la intervențiile pentru LEADER menționate la articolul 77 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2021/2115. În planul lor strategic PAC, atunci când îl prezintă spre aprobare în conformitate cu articolul 118 din Regulamentul (UE) 2021/2115, statele membre stabilesc pentru indicatorul de rezultat R.38 un obiectiv care indică populația rurală preconizată a fi vizată de strategiile de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității, menționate la articolul 32 din Regulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului (3). După selectarea tuturor strategiilor de dezvoltare locală din cadrul unui plan strategic PAC, statul membru în cauză modifică planul strategic PAC, dacă este cazul, pentru a adăuga la valorile-țintă existente contribuția suplimentară preconizată a punerii în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală selectate. Pot fi incluse legături suplimentare între intervențiile pentru LEADER și indicatorii de rezultat comuni prevăzuți în anexa I la Regulamentul (UE) 2021/2115;

(k)

indicatorii de rezultat legați de suprafață R.12, R.14, R.19, R.20, R.21, R.22, R.23, R.24, R.29, R.31, R.33 și R.34 se referă numai la practicile de mediu voluntare care depășesc cerințele obligatorii plătite în hectare în cadrul eco-schemelor menționate la articolul 31 din Regulamentul (UE) 2021/2115, la angajamentele în materie de agromediu și climă menționate la articolul 70 din Regulamentul (UE) 2021/2115, precum și la intervențiile relevante în anumite sectoare menționate în titlul III capitolul III din Regulamentul (UE) 2021/2115;

(l)

prin derogare de la litera (k), statele membre pot, de asemenea, lega indicatorii de rezultat R.12, R.14, R.19, R.20, R.21, R.22, R.23, R.24, R.29, R.31, R.33 și R.34 de alte intervenții decât cele menționate la litera (k), cu condiția ca practicile sprijinite să depășească cerințele obligatorii relevante și să contribuie în mod semnificativ și direct la indicatorii de rezultat relevanți;

(m)

finanțarea națională suplimentară este luată în considerare la calcularea indicatorilor de rezultat.

Norme pentru evitarea dublei contabilizări în cadrul indicatorilor de rezultat

9.

Pentru a se calcula indicatorii de realizare fără dublă contabilizare, se aplică următoarele:

(a)

dacă o unitate care contribuie la cuantificarea unui indicator de rezultat este acoperită de mai multe intervenții sau de mai multe operațiuni din cadrul aceleiași intervenții, care sunt legate de același indicator de rezultat, unitatea respectivă este luată în calcul o singură dată la cuantificarea indicatorului de rezultat respectiv;

(b)

indicatorii de rezultat care se referă la intervenția acoperită de sistemul integrat și care sunt raportați în raportul anual de performanță pentru exercițiul financiar agricol N-1 includ numărul de unități care au primit plăți parțiale sau integrale în exercițiul financiar agricol N-1 în legătură cu intervențiile pentru care au fost prezentate cereri de plată în anul N-2;

(c)

dacă se aplică drepturi la plată sau praguri maxime, statele membre raportează suprafața relevantă determinată ca eligibilă pentru plată după controalele administrative și înainte de aplicarea limitelor respective în cadrul indicatorilor de rezultat relevanți;

(d)

prin derogare de la litera (a), dubla contabilizare poate fi acceptată pentru indicatorii de rezultat R.1, R.2, R.3, R.10 și R.28.

Numitorii indicatorilor de rezultat

10.

Numitorilor li se aplică următoarele:

(a)

valorile indicatorilor de context care sunt utilizați ca numitori ai indicatorilor de rezultat se stabilesc pentru întreaga perioadă a planului strategic PAC. Dacă acest lucru este justificat în mod corespunzător, statele membre pot actualiza aceste valori ca parte a unei modificări a planului strategic PAC în conformitate cu articolul 119 din Regulamentul (UE) 2021/2115;

(b)

prin derogare de la litera (a), pentru raportare, numitorii pentru indicatorii de rezultat R.6, R.7 și R.11 se actualizează în fiecare an.

Defalcarea indicatorilor de rezultat pentru raportare

11.

Statele membre raportează o singură valoare pentru fiecare indicator de rezultat relevant. Prin derogare de la prima teză, sunt necesare următoarele defalcări:

(a)

în funcție de sector, în cazul indicatorului de rezultat R.11;

(b)

în funcție de subcategorii, în cazul indicatorului de rezultat R.17;

(c)

în funcție de conversia la agricultura ecologică și de menținerea acesteia, în cazul indicatorului de rezultat R.29;

(d)

în funcție de tipul de teren, în cazul indicatorului de rezultat R.33;

(e)

în funcție de gen, în cazul indicatorului de rezultat R.36;

(f)

în funcție de specia de animale, în cazul indicatorilor de rezultat R.43 și R.44.

Coeficienți pentru conversia animalelor în unități vită mare

12.

Următoarele puncte se aplică utilizării coeficienților de conversie:

(a)

Coeficienții Eurostat pentru conversia animalelor în unități vită mare se utilizează pentru indicatorii de realizare și pentru indicatorii de rezultat, după caz;

(b)

Prin derogare de la litera (a), se pot utiliza coeficienții de conversie simplificați prevăzuți în următorul tabel:

Specie

Vârstă/categorie

Coeficient

Bovine

sub șase luni

0,4

 

de la șase luni la 2 ani

0,6

 

peste 2 ani

1,0

Ecvidee

peste 6 luni

1,0

Ovine și caprine

 

0,15

Porcine

scroafe de reproducție > 50 kg

0,5

 

alte porcine

0,3

Păsări de curte

 

 

 

găini ouătoare

0,014

 

alte păsări de curte

0,03

(c)

coeficienții de conversie furnizați în tabelul de la litera (b) pot fi majorați sau reduși în cazuri justificate în mod corespunzător și explicate în planul strategic PAC, ținând seama de dovezile științifice;

(d)

în cazuri justificate în mod corespunzător, în tabelul prevăzut la litera (b) pot fi adăugate în mod excepțional alte categorii de animale, iar coeficientul de conversie pentru oricare dintre aceste categorii se stabilește și se explică în planul strategic PAC, ținând seama de dovezile științifice.


(1)  Regulamentul (UE) 2021/2116 al Parlamentului European și al Consiliului din 2 decembrie 2021 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 (JO L 435, 6.12.2021, p. 187).

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 487).

(3)  Regulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize (JO L 231, 30.6.2021, p. 159).


Top