EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2286

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2286 al Comisiei din 16 decembrie 2021 privind datele care trebuie furnizate în perspectiva anului de referință 2023, în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1091 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile integrate referitoare la ferme, în ceea ce privește lista variabilelor și descrierea acestora, și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1200/2009 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

C/2021/9269

OJ L 458, 22.12.2021, p. 284–343 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2286/oj

22.12.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 458/284


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/2286 AL COMISIEI

din 16 decembrie 2021

privind datele care trebuie furnizate în perspectiva anului de referință 2023, în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1091 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile integrate referitoare la ferme, în ceea ce privește lista variabilelor și descrierea acestora, și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1200/2009 al Comisiei

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2018/1091 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind statisticile integrate referitoare la ferme și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1166/2008 și (UE) nr. 1337/2011 (1), în special articolul 5 alineatul (4) și articolul 8 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2018/1091 prevede atât instituirea unui cadru pentru statisticile europene referitoare la exploatațiile agricole, cât și integrarea informațiilor cu privire la structura acestora cu cele privind metodele de producție, măsurile de dezvoltare rurală, aspectele de agromediu și alte informații conexe.

(2)

Pentru anul de referință 2023 și în temeiul articolului 5 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2018/1091, Comisia ar trebui să adopte un act de punere în aplicare care să precizeze descrierea variabilelor enumerate în anexa III la regulament privind variabilele pentru datele structurale de bază.

(3)

În temeiul articolului 8 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2018/1091, Comisia ar trebui să enumere și să descrie variabilele care trebuie colectate pentru anul de referință 2023 care corespund temelor și temelor detaliate din cadrul următoarelor module indicate în anexa IV la regulament: „Forța de muncă și alte activități aducătoare de venituri”, „Dezvoltare rurală”, „Irigații”, „Practici de gestionare a solului”, „Utilaje și echipamente” și „Livezi”.

(4)

Regulamentul (CE) nr. 1200/2009 al Comisiei (2) a devenit caduc de la adoptarea Regulamentului (UE) 2018/1091 și, din motive de securitate juridică, trebuie să fie abrogat.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Sistemului Statistic European instituit prin articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (3),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)   Descrierea variabilelor pentru datele structurale de bază enumerate în anexa III la Regulamentul (UE) 2018/1091 este cea stabilită în anexa I la prezentul regulament.

(2)   Lista variabilelor pentru temele și temele detaliate din cadrul fiecărui modul este stabilită în anexa II la prezentul regulament.

(3)   Descrierile variabilelor care trebuie să fie utilizate de statele membre pentru temele și temele detaliate din cadrul fiecărui modul, astfel cum sunt enumerate în anexa II la prezentul regulament, sunt cele stabilite în anexa III la prezentul regulament.

Articolul 2

Regulamentul (CE) nr. 1200/2009 se abrogă.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 decembrie 2021.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 200, 7.8.2018, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1200/2009 al Comisiei din 30 noiembrie 2009 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1166/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind anchetele structurale în agricultură și ancheta privind metodele de producție agricolă, în ceea ce privește coeficienții de unitate vită mare și definițiile caracteristicilor (JO L 329, 15.12.2009, p. 1).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene (JO L 87, 31.3.2009, p. 164).


ANEXA I

Descrierea variabilelor enumerate în anexa III la Regulamentul (UE) 2018/1091 care trebuie utilizate pentru datele structurale de bază

I.

VARIABILE GENERALE

Informații privind ancheta

CGNR 001

-

Identificatorul exploatației agricole

Identificatorul unic al exploatației agricole este un identificator numeric unic pentru transmiterea datelor.

Localizarea exploatației agricole

Exploatația agricolă este localizată acolo unde ferma își desfășoară activitatea agricolă principală.

CGNR 002

-

Localizare geografică

Codul celulei pentru caroiajul unităților statistice INSPIRE de 1 km pentru utilizare paneuropeană (1) corespunzător localizării fermei. Acest cod va fi utilizat doar în scopuri de transmitere.

În scopul diseminării datelor, pe lângă mecanismele obișnuite de control al divulgării datelor tabulare, se va folosi caroiajul de 1 km doar dacă există peste zece exploatații agricole în caroiajul respectiv; în caz contrar, se vor folosi, după caz, caroiaje imbricate de 5 km, 10 km sau mai mari.

CGNR 003

-

Regiune NUTS 3

Codul regiunii NUTS 3 (2) [în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (3)] în care se află exploatația.

CGNR 004

-

Exploatația agricolă include zone desemnate drept zone care se confruntă cu constrângeri naturale în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1305/2013

Informațiile privind zonele care se confruntă cu constrângeri naturale trebuie furnizate în conformitate cu articolul 32 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (4) sau, după caz, cu cea mai recentă legislație.

L

texploatația agricolă se află într-o zonă, alta decât o zonă montană, care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative

M

exploatația agricolă se află într-o zonă montană

O

exploatația agricolă se află într-o altă zonă care se confruntă cu constrângeri specifice

N

exploatația agricolă nu se află într-o zonă care se confruntă cu constrângeri naturale

Statutul juridic al exploatației agricole

Statutul juridic al exploatației agricole depinde de statutul capului exploatației.

 

Răspunderea juridică și economică a exploatației agricole este asumată de:

CGNR 005

-

O persoană fizică care este capul unic al exploatației agricole, în cazul în care exploatația agricolă este independentă

O singură persoană fizică care este capul unic al unei exploatații agricole nelegate de alte exploatații agricole nici printr-o gestionare comună, nici prin dispoziții similare.

Exploatațiile agricole care îndeplinesc această condiție sunt numite exploatații agricole cu cap unic.

CGNR 006

-

-

Dacă da, capul exploatației agricole este de asemenea șeful exploatației?

CGNR 007

-

-

-

Dacă nu, șeful exploatației agricole este un membru al familiei capului exploatației?

CGNR 008

-

-

-

-

Dacă da, șeful exploatației agricole este soțul/soția capului exploatației?

CGNR 009

-

Proprietate comună

Persoane fizice care sunt capii unici ai unei exploatații agricole nelegate de alte exploatații agricole și care, împreună, dețin proprietatea și asigură gestiunea exploatației agricole.

CGNR 010

-

Două sau mai multe persoane fizice care sunt parteneri, în cazul în care exploatația agricolă reprezintă un grup de exploatații agricole

Partenerul (partenerii) într-un grup de exploatații sunt persoane fizice care posedă, dau în arendă sau gestionează în alt mod împreună o exploatație agricolă sau care își gestionează împreună exploatațiile individuale ca și cum ar fi vorba de o singură exploatație. O asemenea cooperare trebuie să se realizeze fie conform legislației, fie pe baza unui acord scris.

CGNR 011

-

Persoană juridică

O entitate juridică diferită de o persoană fizică, dar având drepturile și obligațiile unui particular, de exemplu posibilitatea de a se constitui parte în justiție sau de a fi chemată în justiție (capacitate juridică generală proprie).

CGNR 012

-

-

Dacă da, exploatația agricolă este parte a unui grup de întreprinderi?

Un grup de întreprinderi este o asociație de întreprinderi unite prin legături juridice și/sau financiare și controlate de conducătorul grupului.

O „întreprindere” este cea mai mică combinație de unități juridice, respectiv o unitate organizatorică producătoare de bunuri sau servicii, care beneficiază de un anumit nivel de autonomie în adoptarea deciziilor, în special în privința alocării resurselor sale curente. O întreprindere desfășoară una sau mai multe activități, într-unul sau mai multe amplasamente. O întreprindere poate fi o unitate juridică independentă.

CGNR 013

-

Exploatația agricolă este o unitate de terenuri comune

În scopul colectării și înregistrării datelor, o exploatație agricolă sub formă de „unitate de terenuri comune” este o entitate formată din suprafața agricolă utilizată (SAU) care este folosită, în temeiul unor drepturi comune, de alte exploatații agricole.

CGNR 014

-

Capul exploatației este un beneficiar de sprijin UE pentru teren sau pentru animalele din exploatația agricolă și este inclus așadar în Sistemul Integrat de Administrare și Control (IACS)

Capul exploatației este un fermier activ în sensul articolului 9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (5) sau, după caz, în sensul celei mai recente legislații, și cererea de subvenție a fost aprobată.

CGNR 015

-

Capul exploatației agricole este un tânăr fermier sau un fermier debutant care a primit sprijin financiar în acest scop în cadrul politicii agricole comune (PAC) în ultimii trei ani

Sprijinul financiar se poate referi la plăți directe în temeiul articolelor 50 și 51 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 sau la sprijin acordat în cadrul programelor de dezvoltare rurală în conformitate cu articolul 19 alineatul (1) litera (a) punctul (i) – ajutor pentru începerea activității acordat tinerilor fermieri în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 sau, după caz, al celei mai recente legislații.

Șeful exploatației agricole

Șeful exploatației agricole este persoana fizică responsabilă cu activitățile financiare și de producție cotidiene normale ale exploatației agricole.

Se consideră activitate agricolă orice tip de muncă în cadrul exploatației agricole care contribuie la oricare dintre următoarele:

(i)

activitățile enumerate la articolul 2 litera (a) din Regulamentul (UE) 2018/1091;

(ii)

întreținerea mijloacelor de producție;

(iii)

activitățile care decurg în mod direct din aceste activități productive.

Timpul utilizat pentru activitatea agricolă în cadrul exploatației agricole reprezintă timpul de lucru alocat efectiv activității agricole pentru exploatația agricolă, excluzând munca în gospodăriile capului exploatației sau șefului exploatației.

Unitatea anuală de muncă (UAM) este timpul de ocupare echivalent normă întreagă, și anume numărul total de ore de muncă împărțit la media anuală a orelor lucrate în cadrul locurilor de muncă cu normă întreagă din țară.

Prin normă întreagă se înțelege numărul minim de ore impus de normele naționale care reglementează contractele de muncă. Dacă acestea nu precizează numărul anual de ore, atunci se va reține numărul de 1 800  de ore ca valoare minimă (225 de zile lucrătoare de opt ore pe zi).

CGNR 016

-

Anul nașterii

Anul nașterii șefului exploatației agricole

CGNR 017

-

Sexul

Sexul șefului exploatației agricole:

M

masculin

F

feminin

CGNR 018

-

Activități agricole în cadrul exploatației agricole (în afara muncii din gospodărie)

Intervalul procentual de unități anuale de muncă (6) pentru munca agricolă desfășurată de șeful exploatației agricole.

CGNR 019

-

Anul în care a devenit șef al exploatației agricole

Anul în care șeful exploatației agricole și-a asumat acest rol

CGNR 020

-

Pregătirea agricolă a șefului exploatației agricole

Cel mai înalt nivel de pregătire agricolă obținut de șeful exploatației:

PRACT

doar experiență agricolă practică, dacă șeful exploatației a dobândit experiență prin activitate practică desfășurată într-o exploatație agricolă;

BASIC

pregătire elementară în domeniul agriculturii, dacă șeful exploatației a urmat orice curs de pregătire încheiat la un colegiu agricol general și/sau la o instituție specializată în anumite discipline (inclusiv horticultură, viticultură, silvicultură, piscicultură, științe veterinare, tehnologie agricolă și discipline conexe); ucenicia agricolă încheiată se consideră de asemenea pregătire elementară;

FULL

pregătire completă în domeniul agriculturii, dacă șeful exploatației a urmat orice curs de pregătire cu o durată de cel puțin doi ani compleți după încheierea învățământului obligatoriu, încheiat la un colegiu agricol, la o universitate sau la alt institut de învățământ superior cu specializare în agricultură, horticultură, viticultură, silvicultură, piscicultură, științe veterinare, tehnologie agricolă sau o disciplină conexă.

CGNR 021

-

Formarea profesională a șefului exploatației în ultimele 12 luni

Dacă șeful exploatației a urmat un stagiu de formare profesională, o măsură sau o activitate de formare furnizată de un formator sau de o instituție de formare care are ca prim obiectiv dobândirea de noi competențe legate de activitățile agricole sau de activități direct legate de exploatația agricolă ori dezvoltarea și perfecționarea celor existente.

Modul de deținere a SAU (raportat la capul exploatației agricole)

Modul de deținere corespunde situației dintr-o zi de referință a anului în care se desfășoară ancheta.

CGNR 022

-

Agricultură pe teren în proprietate

SAU, exprimată în hectare, care este folosită de exploatația agricolă și se află în proprietatea capului exploatației sau este exploatată de acesta în calitate de uzufructuar sau ca deținător de emfiteoză sau în temeiul altui tip echivalent de deținere.

CGNR 023

-

Agricultură pe teren în arendă

SAU, exprimată în hectare, care este arendată de exploatația agricolă în schimbul unei chirii stabilite în prealabil (în lichidități, în natură sau altfel) și pentru care există un contract de închiriere (scris sau verbal). SAU este atribuită unei singure exploatații agricole. Dacă SAU este arendată mai multor exploatații agricole pe durata anului de referință, ea este în mod normal alocată exploatației agricole cu care este asociată la data de referință a anchetei sau celei care a utilizat-o pe perioada cea mai lungă în cursul anului de referință.

CGNR 024

-

În parte sau alte moduri de deținere

SAU, exprimată în hectare, care:

(a)

este exploatată în parteneriat de proprietar și de arendaș, pe baza unui contract de producție în parte, scris sau verbal. Produsul (fie economic, fie fizic) al suprafeței utilizate în parteneriat se împarte între cele două părți pe baza unui acord;

(b)

este exploatată în baza altor moduri de deținere care nu se regăsesc la niciuna dintre rubricile anterioare.

CGNR 025

-

Teren comun

SAU, exprimată în hectare, care este folosită de exploatația agricolă, dar care nu îi aparține direct, și anume care face obiectul unor drepturi comune.

CGNR 026

-

Agricultură ecologică

Exploatația agricolă realizează o producție ce corespunde unor practici agricole care respectă anumite standarde stabilite și norme specificate (i) în Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului (7) sau în Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului (8) sau, după caz, în cea mai recentă legislație și (ii) în normele naționale corespunzătoare de punere în aplicare privind producția ecologică.

CGNR 027

-

SAU totală a exploatației agricole pe care sunt aplicate și certificate, în conformitate cu normele naționale sau ale Uniunii Europene, metode de producție ale agriculturii ecologice

Partea din SAU a exploatației agricole, exprimată în hectare, pe care metoda de producție aplicată respectă pe deplin principiile producției ecologice la nivel de exploatație, astfel cum se stabilește (i) în Regulamentul (CE) nr. 834/2007 sau în Regulamentul (UE) 2018/848 sau, după caz, în cea mai recentă legislație și (ii) în normele naționale de punere în aplicare corespunzătoare privind certificarea producției ecologice.

CGNR 028

-

SAU totală a exploatației agricole aflată în conversie pentru a respecta metodele de producție ale agriculturii ecologice care urmează să fie certificate în conformitate cu normele naționale sau ale Uniunii Europene

Partea din SAU a exploatației agricole, exprimată în hectare, pe care sunt aplicate metode de producție ecologică în decursul tranziției de la producția neecologică la producția ecologică într-o perioadă dată („perioada de conversie”), astfel cum se stabilește (i) în Regulamentul (CE) nr. 834/2007 sau în Regulamentul (UE) 2018/848 sau, după caz, în cea mai recentă legislație și (ii) în normele naționale de punere în aplicare corespunzătoare privind certificarea producției ecologice.

CGNR 029

-

Participarea la alte scheme de certificare de mediu

Exploatația agricolă participă la scheme de certificare de mediu naționale sau regionale, precum cele menționate la articolul 43 alineatul (2) și alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 sau în anexa IX la acesta (scheme de certificare actuale echivalente cu plata pentru înverzire din cadrul PAC) sau, după caz, în cea mai recentă legislație, și cererea de subvenție a fost aprobată.


II.   VARIABILE PRIVIND TERENURILE

Suprafața totală a exploatației agricole constă în suprafața agricolă utilizată (teren arabil, pășuni și fânețe permanente, culturi permanente și grădini familiale) și alte terenuri agricole (teren agricol neutilizat, suprafață împădurită sau alt tip de teren neclasificat în altă parte).

Suprafața care trebuie culeasă pentru fiecare element este cunoscută sub denumirea de suprafață principală și se referă la suprafața fizică a parcelei (parcelelor), indiferent dacă a existat o singură cultură sau mai multe culturi pe durata anului agricol. În cazul culturilor anuale, suprafața principală corespunde suprafeței însămânțate; în cazul culturilor permanente, suprafața principală este suprafața totală plantată; în cazul culturilor succesive, suprafața principală corespunde suprafeței ocupate de cultura principală pe parcela respectivă în anul în cauză; în cazul culturilor simultane, suprafața principală corespunde suprafeței pe care coexistă culturile. Astfel, fiecare suprafață este înregistrată o singură dată.

Cultura principală este cultura cu cea mai mare valoare economică. Dacă nu se poate stabili care este cultura principală pe baza valorii producției, atunci cultura principală va fi cea care ocupă terenul pe perioada cea mai îndelungată dintre toate culturile recoltate în cursul anului de referință.

Suprafața agricolă utilizată (SAU) este suprafața totală acoperită cu teren arabil, pășuni și fânețe permanente, culturi permanente și grădini familiale utilizate de exploatația agricolă, indiferent de modul de deținere.

Rotația culturilor este practica de alternare a culturilor cultivate pe un teren specific conform unui model sau unei secvențe planificate în ani agricoli succesivi, astfel încât să nu fie cultivate fără întrerupere pe același teren culturi din aceleași specii. În cadrul unui sistem de rotație a culturilor, acestea se schimbă de obicei anual, dar este posibilă și rotația culturilor cu culturi multianuale.

Culturile în câmp deschis și în sere sau solarii se raportează separat.

Pentru variabile privind terenurile, utilizarea terenului se referă la anul de referință.

CLND 001

-

SAU

SAU, exprimată în hectare.

CLND 002

-

-

Teren arabil

Suprafața de teren, exprimată în hectare, care este lucrată (arată sau cultivată) cu regularitate și care face în general parte dintr-un sistem de rotație a culturilor.

CLND 003

-

-

-

Cereale pentru producția de boabe (inclusiv semințe)

Toate suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu cereale recoltate în stare uscată pentru boabe, indiferent de utilizare.

CLND 004

-

-

-

-

Grâu comun și alac

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol., Triticum spelta L. și Triticum monococcum L.

CLND 005

-

-

-

-

Grâu dur

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu Triticum durum Desf.

CLND 006

-

-

-

-

Secară și amestecuri de cereale de iarnă (secară cu grâu)

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu secară (Secale cereale L.), indiferent de momentul semănării, cu amestecuri de secară și de alte cereale, precum și cu alte amestecuri de cereale semănate înaintea sau în timpul iernii (secară cu grâu).

CLND 007

-

-

-

-

Orz

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu orz (Hordeum vulgare L.).

CLND 008

-

-

-

-

Ovăz și amestecuri de cereale de primăvară (alte amestecuri de boabe decât de secară cu grâu)

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu ovăz (Avena sativa L.) și cu alte cereale semănate primăvara, cultivate în amestec și recoltate sub formă de boabe uscate, inclusiv semințe.

CLND 009

-

-

-

-

Porumb boabe și amestec de porumb boabe cu știuleți

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu porumb (Zea mays L.) recoltat pentru boabe, ca semințe sau ca amestec de porumb boabe cu știuleți.

CLND 010

-

-

-

-

Triticală

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu triticală (x Triticosecale Wittmack).

CLND 011

-

-

-

-

Sorg

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu sorg [Sorghum bicolor (L.) Conrad Moench sau Sorghum x sudanense (Piper) Stapf.]

CLND 012

-

-

-

-

Alte cereale neclasificate în altă parte (hrișcă, mei, iarba-cănărașului etc.)

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu cereale recoltate în stare uscată pentru boabe care nu sunt înregistrate în altă parte la rubricile anterioare, cum ar fi meiul (Panicum miliaceum L.), hrișca (Fagopyrum esculentum Mill.), iarba-cănărașului (Phalaris canariensis L.) și alte cereale neclasificate în altă parte (n.c.a.).

CLND 013

-

-

-

-

Orez

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu orez (Oryza sativa L.).

CLND 014

-

-

-

Leguminoase uscate și culturi proteice pentru boabe (inclusiv sămânță și amestecuri de cereale și leguminoase)

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu leguminoase uscate și culturi proteice recoltate în stare uscată pentru boabe, indiferent de utilizare.

CLND 015

-

-

-

-

Mazăre de câmp, fasole și lupin dulce

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu toate soiurile de mazăre de câmp (Pisum sativum L. convar. sativum sau Pisum sativum L. convar. Arvense L. sau convar. speciosum) recoltate în stare uscată, plus suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu toate soiurile de bob [Vicia faba L. (partim)] recoltate în stare uscată, plus suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu toate soiurile de lupin dulce (Lupinus sp.) recoltate în stare uscată pentru boabe, inclusiv pentru sămânță, indiferent de utilizare.

CLND 016

-

-

-

Rădăcinoase

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu plante pentru rădăcini, tuberculi sau tulpină modificată. Sunt excluse din această rubrică legumele rădăcinoase, cele cu tuberculi sau cele cu bulbi precum morcovul, sfecla roșie sau gulia furajeră, printre altele.

CLND 017

-

-

-

-

Cartofi (inclusiv cartofii de sămânță)

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu cartofi (Solanum tuberosum L.).

CLND 018

-

-

-

-

Sfeclă de zahăr (exceptând semințele)

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu sfeclă de zahăr (Beta vulgaris L.) destinată industriei zahărului și producerii de alcool.

CLND 019

-

-

-

-

Alte rădăcinoase n.c.a.

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu sfeclă furajeră (Beta vulgaris L.) și plante din familia Brassicaceae recoltate în principal pentru hrana animalelor, indiferent dacă rădăcinile sau tulpinile, și alte plante cultivate în principal pentru rădăcinile lor furajere, care nu sunt clasificate în altă parte.

CLND 020

-

-

-

Culturi industriale

Suprafețele, exprimate în hectare, ocupate de culturi industriale care, de obicei, nu sunt vândute direct pentru consum deoarece necesită o prelucrare industrială înainte de utilizarea finală.

CLND 021

-

-

-

-

Semințe oleaginoase

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu rapiță (Brassica napus L.) și cu rapiță navetă [Brassica rapa L. var. oleifera (Lam.)], cu semințe de floarea-soarelui (Helianthus annus L.), cu soia [Glycine max (L.) Merril], cu semințe de in (Linum usitatissimum L.), cu muștar (Sinapis alba L.), cu mac (Papaver somniferum L.), cu șofrănaș (Carthamus tinctorius L.), cu semințe de susan (Sesamum indicum L.), cu ciufă (Cyperus esculentus L.), cu arahide (Arachis hypogea L.), cu semințe de dovleac pentru ulei (Cucurbita pepo var. styriaca) și cu cânepă (Cannabis sativa L.), cultivate pentru producția de ulei, recoltate sub formă de boabe uscate, cu excepția semințelor de bumbac (Gossypium spp.).

CLND 022

-

-

-

-

-

Semințe de rapiță și de rapiță navetă

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu rapiță (Brassica napus L.) și cu rapiță navetă [Brassica rapa L. var. oleifera (Lam.)] pentru producția de ulei, recoltate sub formă de boabe uscate, și pentru utilizare ca plantă proteică.

CLND 023

-

-

-

-

-

Semințe de floarea-soarelui

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu floarea-soarelui (Helianthus annuus L.), recoltată sub formă de boabe uscate.

CLND 024

-

-

-

-

-

Soia

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu soia (Glycine max L. Merril), recoltată sub formă de boabe uscate, atât pentru producția de ulei, cât și pentru utilizare ca plantă proteică.

CLND 025

-

-

-

-

-

Semințe de in (in pentru ulei)

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu soiuri de in pentru semințe (Linum usitatissimum L.), în special pentru producția de ulei, recoltate sub formă de boabe uscate.

CLND 026

-

-

-

-

-

Alte culturi oleaginoase n.c.a.

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu alte plante în principal pentru conținutul de ulei, recoltate sub formă de boabe uscate, care nu sunt clasificate în altă parte (cu excepția semințelor de bumbac).

CLND 027

-

-

-

-

Culturi de plante pentru fibre

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu in pentru fibre (Linum usitatissimum L.), cu cânepă (Cannabis sativa L.), cu bumbac (Gossypium spp.), cu iută (Corchorus capsularis L.), cu abaca, numită și cânepă de Manila (Musa textilis Née), cu chenaf (Hibiscus cannabinus L.) și cu sisal (Agave sisalana Perrine).

CLND 028

-

-

-

-

-

In pentru fibre

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu soiuri de in pentru fibre (Linum usitatissimum L.), în principal pentru producția de fibre.

CLND 029

-

-

-

-

-

Cânepă

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu cânepă (Cannabis sativa L.) pentru paie.

CLND 030

-

-

-

-

-

Bumbac

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu bumbac (Gossypium spp.), recoltat pentru producția de fibre și/sau pentru utilizarea semințelor oleaginoase.

CLND 031

-

-

-

-

-

Alte culturi de plante pentru fibre n.c.a.

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu alte plante în principal pentru conținutul lor de fibre, neclasificate în altă parte, de exemplu iută (Corchorus capsularis L.), abaca, numită și cânepă de Manila (Musa textilis Née), sisal (Agave sisalana Perrine) și chenaf (Hibiscus cannabinus L.).

CLND 032

-

-

-

-

Tutun

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu tutun (Nicotiana tabacum L.) pentru frunze.

CLND 033

-

-

-

-

Hamei

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu hamei (Humulus lupulus L.) pentru conurile de semințe.

CLND 034

-

-

-

-

Plante aromatice, medicinale și culinare

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu plante aromatice, medicinale și culinare, în scopuri farmaceutice, pentru producția de parfumuri sau pentru consumul uman.

CLND 035

-

-

-

-

Culturi energetice n.c.a.

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu culturi energetice, utilizate exclusiv pentru producția de energie din surse regenerabile, neclasificate în altă parte și cultivate pe teren arabil.

CLND 036

-

-

-

-

Alte culturi industriale n.c.a.

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu alte culturi industriale neclasificate în altă parte.

CLND 037

-

-

-

Plante recoltate verzi de pe terenuri arabile

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu toate culturile de pe terenuri arabile care sunt recoltate „verzi” și care sunt destinate în special hranei pentru animale, furajelor sau producției de energie din surse regenerabile, și anume cereale, ierburi, leguminoase sau culturi industriale și alte culturi de pe terenuri arabile recoltate și/sau utilizate „verzi”.

CLND 038

-

-

-

-

Fânețe și pășuni temporare

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu plante erbacee pentru pășunat, fân sau însilozare incluse ca parte a unei rotații normale a culturilor, cu durata de cel puțin un an agricol și, în general, de mai puțin de cinci ani, semănate cu iarbă sau amestecuri de ierburi.

CLND 039

-

-

-

-

Plante leguminoase recoltate verzi

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu plante leguminoase recoltate verzi ca plante întregi în special pentru furaje sau pentru producția de energie.

Sunt incluse amestecurile în care predomină (în mod normal > 80 %) leguminoasele și plantele erbacee, recoltate verzi sau ca fân.

CLND 040

-

-

-

-

Porumb verde

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu toate tipurile de porumb (Zea mays L.) în principal pentru însilozare (știuleți întregi, părți din plantă sau planta întreagă), care nu este recoltat pentru boabe.

CLND 041

-

-

-

-

Alte cereale recoltate verzi (cu excepția porumbului verde)

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu toate soiurile de cereale (cu excepția porumbului) recoltate verzi, ca plante întregi, utilizate ca furaje sau pentru producția de energie din surse regenerabile (producția de biomasă).

CLND 042

-

-

-

-

Alte plante recoltate verzi de pe terenuri arabile n.c.a.

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu alte culturi anuale sau multianuale (sub cinci ani) destinate în principal utilizării ca furaje și recoltate verzi. Se includ aici și restul de culturi neclasificate în altă parte, în cazul în care recolta principală a fost distrusă, dar se pot folosi totuși reziduurile (ca furaje sau pentru producția de energie din surse regenerabile).

CLND 043

-

-

-

Legume proaspete (inclusiv pepeni) și căpșuni

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu toate soiurile de crucifere, legume cu frunze și tulpini, legume cultivate pentru fructe, rădăcini, tuberculi și bulbi, leguminoase proaspete, alte legume recoltate proaspete (nu uscate) și căpșuni cultivate pe teren arabil, în aer liber, prin sistemul de rotație cu alte culturi agricole sau horticole.

CLND 044

-

-

-

-

Legume proaspete (inclusiv pepeni) și căpșuni cultivate prin sistemul de rotație cu culturi horticole (grădini pentru comercializare)

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu legume proaspete, pepeni și căpșuni pe teren arabil în rotație cu culturi horticole.

CLND 045

-

-

-

-

Legume proaspete (inclusiv pepeni) și căpșuni cultivate prin sistemul de rotație cu alte culturi decât cele horticole (în câmp deschis)

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu legume proaspete, pepeni și căpșuni pe teren arabil în rotație cu alte culturi agricole.

CLND 046

-

-

-

Flori și plante ornamentale (cu excepția pepinierelor)

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu toate soiurile de flori și de plante ornamentale destinate vânzării sub formă de flori tăiate (de exemplu, trandafiri, garoafe, orhidee, gladiole, crizanteme, frunziș ornamental tăiat și alte produse tăiate), sub formă de plante și flori pentru ghiveci, rond sau balcon (de exemplu, rododendroni, azalee, crizanteme, begonii, mușcate, sporul-casei, alte plante pentru ghiveci, rond sau balcon) și sub formă de bulbi și cepe de flori și de alte plante ornamentale (lalele, zambile, orhidee, narcise și altele).

CLND 047

-

-

-

Semințe și răsaduri

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu semințe de rădăcinoase (cu excepția cartofilor și a altor plante ale căror rădăcini sunt utilizate și ca sămânță), culturi furajere, ierburi, culturi industriale (cu excepția semințelor oleaginoase) și semințe și răsaduri de legume și de flori.

CLND 048

-

-

-

Alte culturi pe teren arabil n.c.a.

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu culturi pe teren arabil neclasificate în altă parte.

CLND 049

-

-

-

Teren necultivat

Suprafețele, exprimate în hectare, ale tuturor terenurilor arabile fie incluse într-un sistem de rotație a culturilor, fie menținute în bune condiții agricole și de mediu [BCAM (9)], lucrate sau nu, dar care nu vor fi recoltate pe durata unui an agricol. Caracteristica esențială a terenurilor necultivate este că terenurile se lasă în repaus în mod normal pe toată durata unui an agricol. Terenurile necultivate pot fi:

(i)

terenuri goale, fără culturi sau

(ii)

terenuri cu vegetație naturală spontană, care se poate folosi ca hrană pentru animale sau se poate introduce în arătură sau

(iii)

teren semănat exclusiv pentru producția de îngrășământ verde (teren necultivat verde).

CLND 050

-

-

Pășuni și fânețe permanente

Suprafețele de teren, exprimate în hectare, consacrate în mod permanent (pentru o perioadă de mai mulți ani consecutivi, în mod normal cinci ani sau mai mult) culturii de plante furajere erbacee, culturi furajere sau energetice, fie că acestea sunt cultivate (semănate) sau naturale (autoînsămânțate), care nu intră în sistemul de rotație a culturilor folosit de exploatația agricolă.

Terenul poate fi utilizat ca pășune, cosit pentru însilozare și fân sau utilizat pentru producția de energie din surse regenerabile.

CLND 051

-

-

-

Pășuni și fânețe, cu excepția pășunilor și fânețelor pe teren accidentat

Suprafețele, exprimate în hectare, ocupate de pășuni permanente pe soluri de calitate bună sau medie, care pot fi utilizate în mod normal pentru pășunatul intensiv.

CLND 052

-

-

-

Pășuni și fânețe pe teren accidentat

Suprafețele, exprimate în hectare, ocupate de pășuni și fânețe permanente cu randament slab, pe soluri în general sărace, de exemplu cele situate în zone accidentate și la altitudine mare, de obicei neameliorate cu îngrășăminte, prin cultură, însămânțări sau drenaj. Aceste suprafețe pot fi utilizate în mod normal numai pentru pășunatul extensiv și, în general, nu sunt cosite sau sunt cosite în mod extensiv, întrucât nu pot susține o densitate mare a animalelor.

CLND 053

-

-

-

Pășuni și fânețe permanente care nu mai sunt utilizate pentru producție și care sunt eligibile pentru plata subvențiilor

Suprafețele, exprimate în hectare, ocupate de pășuni și fânețe permanente care nu mai sunt utilizate pentru producție, care, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 sau, după caz, în conformitate cu legislația cea mai recentă, sunt menținute într-o stare ce le face potrivite pentru pășunat sau pentru cultivare fără acțiuni pregătitoare care depășesc metodele și utilajele agricole obișnuite și care sunt eligibile pentru sprijin financiar.

CLND 054

-

-

Culturi permanente (inclusiv plantații tinere și abandonate temporar, cu excepția suprafețelor destinate doar producției pentru consum propriu)

Suprafețele, exprimate în hectare, ocupate exclusiv de pomi fructiferi, de arbuști citrici, de nucifere, de plantații de arbuști fructiferi, de plantații viticole, de măslini și de toate celelalte culturi permanente utilizate pentru consumul uman (de exemplu, ceai, cafea sau roșcove) și în alte scopuri (de exemplu, pepiniere, pomi de Crăciun sau plante pentru împletit sau răsucit precum ratanul sau bambusul).

CLND 055

-

-

-

Fructe, arbuști fructiferi și nucifere (cu excepția citricelor, strugurilor și căpșunilor)

Suprafețele, exprimate în hectare, ocupate de livezi de pomi cu fructe sămânțoase, de pomi cu fructe sâmburoase, de arbuști fructiferi, de nucifere și de fructe din zone cu climă tropicală și subtropicală.

CLND 056

-

-

-

-

Fructe sămânțoase

Suprafețele, exprimate în hectare, ocupate de livezi de pomi cu fructe sămânțoase, de exemplu mere (Malus spp.), pere (Pyrus spp.), gutui (Cydonia oblonga Mill.) sau moșmoane (Mespilus germanica, L.).

CLND 057

-

-

-

-

Fructe sâmburoase

Suprafețele, exprimate în hectare, ocupate de livezi de pomi cu fructe sâmburoase, de exemplu piersici și nectarine [Prunus persica (L.) Batch], caise (Prunus armeniaca L. și altele), cireșe și vișine (Prunus avium L., P. cerasus), prune (Prunus domestica L. și altele), precum și alte fructe sâmburoase neclasificate în altă parte precum porumbele (Prunus spinosa L.) sau moșmoanele japoneze [Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.].

CLND 058

-

-

-

-

Fructe din zone cu climă subtropicală și tropicală

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu fructe din zone cu climă subtropicală și tropicală, de exemplu kiwi (Actinidia chinensis Planch.), avocado (Persea americana Mill.) sau banane (Musa spp.).

CLND 059

-

-

-

-

Arbuști fructiferi (cu excepția căpșunilor)

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu toate soiurile de arbuști fructiferi, de exemplu coacăze negre (Ribes nigrum L.), coacăze roșii (Ribes rubrum L.), zmeură (Rubus idaeus L.) sau afine (Vaccinium corymbosum L.).

CLND 060

-

-

-

-

Nucifere

Suprafețele, exprimate în hectare, ocupate de livezi de nucifere: nuci, aluni, migdali, castani și altele.

CLND 061

-

-

-

Citrice

Suprafețele, exprimate în hectare, ocupate de livezi de citrice (Citrus spp.): portocale, citrice mici, lămâi, lămâi verzi, pomelo, grepfrut și alte citrice.

CLND 062

-

-

-

Struguri

Suprafețele, exprimate în hectare, ocupate de plantații de viță-de-vie (Vitis vinifera L.)

CLND 063

-

-

-

-

Struguri pentru vin

Suprafețele, exprimate în hectare, ocupate de plantații de viță-de-vie cu soiuri de struguri cultivate în mod normal pentru producția de suc, de must și/sau de vin.

CLND 064

-

-

-

-

-

Struguri pentru vinuri cu denumire de origine protejată (DOP)

Suprafețele, exprimate în hectare, ocupate de plantații de viță-de-vie cu soiuri de struguri cultivate în mod normal pentru producția de vinuri cu denumire de origine protejată, care respectă (i) cerințele Regulamentului delegat (UE) 2019/33 al Comisiei (10) sau, după caz, ale celei mai recente legislații și (ii) normele naționale corespunzătoare.

CLND 065

-

-

-

-

-

Struguri pentru vinuri cu indicație geografică protejată (IGP)

Suprafețele, exprimate în hectare, ocupate de plantații de viță-de-vie cu soiuri de struguri cultivate în mod normal pentru producția de vinuri cu indicație geografică protejată, care respectă (i) cerințele Regulamentului delegat (UE) 2019/33 al Comisiei sau, după caz, ale celei mai recente legislații și (ii) normele naționale corespunzătoare.

CLND 066

-

-

-

-

-

Struguri pentru alte vinuri n.c.a. (fără DOP/IGP)

Suprafețele, exprimate în hectare, ocupate de plantații de viță-de-vie cu soiuri de struguri care sunt cultivate în mod normal pentru producția de alte vinuri decât cele cu DOP sau cu IGP.

CLND 067

-

-

-

-

Struguri de masă

Suprafețele, exprimate în hectare, ocupate de plantații de viță-de-vie cu soiuri de struguri cultivate în mod normal pentru producția de struguri proaspeți.

CLND 068

-

-

-

-

Struguri pentru stafide

Suprafețele, exprimate în hectare, ocupate de plantații de viță-de-vie cu soiuri de struguri cultivate în mod normal pentru producția de stafide.

CLND 069

-

-

-

Măsline

Suprafețele, exprimate în hectare, ocupate de livezi de măslini (Olea europea L.) pentru producția de măsline.

CLND 070

-

-

-

Pepiniere

Suprafețele, exprimate în hectare, ocupate de pepiniere unde plantele tinere fibroase sunt cultivate în aer liber și sunt destinate replantării.

CLND 071

-

-

-

Alte culturi permanente, inclusiv alte culturi permanente destinate consumului uman

Suprafețele, exprimate în hectare, ocupate de culturi permanente destinate consumului uman neclasificate în altă parte și cu pomi plantați pe SAU pentru a fi folosiți ca pomi de Crăciun.

CLND 072

-

-

-

-

Pomi de Crăciun

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu pomi de Crăciun destinați comercializării, situate în afara suprafețelor împădurite, pe SAU. Se exclud plantațiile de pomi de Crăciun care nu mai sunt întreținute și se integrează în suprafața împădurită.

CLND 073

-

-

Grădini familiale

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate în mod normal cu legume, rădăcinoase și culturi permanente, printre altele, destinate consumului propriu al capului exploatației și al gospodăriei sale, care sunt în general separate de restul terenurilor agricole și pot fi recunoscute ca grădini familiale.

CLND 074

-

Alte terenuri agricole

Suprafețele, exprimate în hectare, de teren agricol neutilizat (terenuri agricole care nu mai sunt exploatate din motive economice, sociale sau din alte motive și care nu se mai folosesc în sistemul de rotație a culturilor), de zone împădurite și de alte terenuri ocupate de clădiri, curți de ferme, drumuri, iazuri, cariere, terenuri aride, stânci etc.

CLND 075

-

-

Teren agricol neutilizat

Suprafețele, exprimate în hectare, care au fost utilizate anterior în scopuri agricole, dar care, în timpul anului de referință pentru anchetă, nu mai sunt lucrate și nu mai participă la sistemul de rotație a culturilor, cu alte cuvinte terenuri care nu sunt destinate niciunei utilizări agricole.

Aceste terenuri ar putea fi redate culturii cu ajutorul mijloacelor disponibile în mod normal într-o exploatație agricolă.

CLND 076

-

-

Suprafață (zonă) împădurită

Suprafețele, exprimate în hectare, acoperite de copaci sau arbuști de pădure, inclusiv plantații de plopi și alți pomi similari în interiorul sau în afara pădurii și pepinierele de copaci de pădure cultivate pe teren împădurit pentru necesitățile proprii ale exploatației agricole, precum și infrastructuri forestiere (drumuri forestiere, depozite pentru cherestea etc.).

CLND 077

-

-

-

Crânguri în sistem de rotație pe termen scurt

Suprafețele, exprimate în hectare, ocupate de zone împădurite gestionate în scopul creșterii plantelor de pădure, în cazul în care perioada de rotație este de 20 de ani sau mai puțin.

Perioada de rotație este timpul dintre prima semănare/plantare a copacilor și recoltarea produsului final, în cazul în care recoltarea nu include acțiuni normale de gestionare, cum ar fi rărirea.

CLND 078

-

-

Alte terenuri (terenuri ocupate de clădiri, curți de ferme, drumuri, iazuri și alte suprafețe neproductive)

Suprafețele, exprimate în hectare, care fac parte din suprafața totală deținută de exploatația agricolă, dar care nu constituie nici suprafață agricolă utilizată, nici SAU, nici suprafață împădurită: de exemplu, terenuri ocupate de clădiri (cu excepția celor utilizate pentru cultivarea ciupercilor), curți de ferme, drumuri, iazuri, cariere, terenuri aride sau stânci.

 

 

Suprafețe speciale ale exploatației agricole

CLND 079

-

-

Ciuperci de cultură

Suprafețele, exprimate în hectare, ocupate de culturi de ciuperci crescute în clădiri care au fost construite special sau adaptate pentru cultivarea ciupercilor, precum și în spații subterane, peșteri și pivnițe.

CLND 080

-

SAU în sere sau solarii

Suprafețele, exprimate în hectare, ocupate de culturi practicate în sere sau solarii fixe ori mobile (sticlă sau plastic rigid ori flexibil) pe tot parcursul sau pe o mare parte a ciclului vegetativ al acestora. Aceste suprafețe nu trebuie să fie incluse în variabilele menționate mai sus (care se referă doar la suprafețe în aer liber).

CLND 081

-

-

Legume, inclusiv pepeni și căpșuni cultivate în sere sau solarii

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu toate soiurile de crucifere, legume cu frunze și tulpini, legume cultivate pentru fructe, rădăcini, tuberculi și bulbi, leguminoase proaspete, alte legume recoltate proaspete (nu uscate) și căpșuni cultivate în sere sau solarii.

CLND 082

-

-

Flori și plante ornamentale (cu excepția pepinierelor) cultivate în sere sau solarii

Suprafețele, exprimate în hectare, cultivate cu toate soiurile de flori și de plante ornamentale destinate vânzării sub formă de flori tăiate (de exemplu, trandafiri, garoafe, orhidee, gladiole, crizanteme, frunziș ornamental tăiat și alte produse tăiate), sub formă de plante și de flori pentru ghiveci, rond sau balcon (de exemplu, rododendron, azalee, crizanteme, begonii, mușcate, sporul-casei sau alte plante pentru ghiveci, rond sau balcon) și sub formă de bulbi și cepe de flori și alte plante ornamentale (lalele, zambile, orhidee, narcise și altele) cultivate în sere sau solarii.

CLND 083

-

-

Alte culturi pe teren arabil în sere sau solarii

Suprafețele, exprimate în hectare, ocupate de alte culturi pe teren arabil neclasificate în altă parte, cultivate în sere sau solarii.

CLND 084

-

-

Culturi permanente în sere sau solarii

Suprafețele, exprimate în hectare, ocupate de culturi permanente în sere sau solarii.

CLND 085

-

-

Alte SAU în sere sau solarii n.c.a.

SAU neclasificate în altă parte, exprimate în hectare, cultivate în sere sau solarii.

Agricultură ecologică

Exploatația agricolă deține terenuri pe care sunt utilizate metode de producție ale agriculturii ecologice în conformitate cu anumite standarde stabilite și norme specificate (i) în Regulamentul (CE) nr. 834/2007 sau în Regulamentul (UE) 2018/848 sau, după caz, în cea mai recentă legislație și (ii) în normele naționale corespunzătoare de punere în aplicare privind producția ecologică, inclusiv în decursul perioadei de conversie.

Culturile sunt definite în secțiunea de bază II. VARIABILE PRIVIND TERENURILE

CLND 086

-

SAU cultivată ecologic în aer liber (excluzând grădinile familiale)

CLND 087

-

-

Terenul arabil cultivat ecologic în aer liber

CLND 088

-

-

-

Cereale pentru producția de boabe (inclusiv semințe) cultivate ecologic în aer liber

CLND 089

-

-

-

-

Grâu comun și alac cultivate ecologic în aer liber

CLND 090

-

-

-

-

Grâu dur cultivat ecologic în aer liber

CLND 091

-

-

-

Leguminoase uscate și culturi proteice pentru boabe (inclusiv sămânță și amestecuri de cereale și leguminoase) cultivate ecologic în aer liber

CLND 092

-

-

-

Rădăcinoase cultivate ecologic în aer liber

CLND 093

-

-

-

-

Cartofi (inclusiv cartofii de sămânță) cultivați ecologic în aer liber

CLND 094

-

-

-

-

Sfeclă de zahăr (exceptând semințele) cultivată ecologic în aer liber

CLND 095

-

-

-

Culturi industriale cultivate ecologic în aer liber

CLND 096

-

-

-

-

Semințe oleaginoase cultivate ecologic în aer liber

CLND 097

-

-

-

-

-

Soia cultivată ecologic în aer liber

CLND 098

-

-

-

Plante recoltate verzi de pe terenuri arabile, cultivate ecologic, în aer liber

CLND 099

-

-

-

-

Fânețe și pășuni temporare în regim de agricultură ecologică în aer liber

CLND 100

-

-

-

-

Plante leguminoase recoltate verzi, cultivate ecologic, în aer liber

CLND 101

-

-

-

Legume proaspete (inclusiv pepeni) și căpșuni cultivate ecologic în aer liber

CLND 102

-

-

-

Semințe și răsaduri cultivate ecologic în aer liber

CLND 103

-

-

Pășuni și fânețe permanente în regim de agricultură ecologică, în aer liber

CLND 104

-

-

-

Pășuni și fânețe, cu excepția pășunilor și fânețelor pe teren accidentat, în regim de agricultură ecologică, în aer liber

CLND 105

-

-

-

Pășuni și fânețe pe teren accidentat, în regim de agricultură ecologică, în aer liber

CLND 106

-

-

Culturi permanente (inclusiv plantații tinere și abandonate temporar, cu excepția suprafețelor destinate doar producției pentru consum propriu), cultivate ecologic, în aer liber

CLND 107

-

-

-

Fructe, arbuști fructiferi și nucifere (cu excepția citricelor, strugurilor și căpșunilor) cultivate ecologic, în aer liber

CLND 108

-

-

-

Citrice cultivate ecologic în aer liber

CLND 109

-

-

-

Struguri pentru vin cultivați ecologic în aer liber

CLND 110

-

-

-

Măsline cultivate ecologic în aer liber

CLND 111

-

Legume, inclusiv pepeni și căpșuni cultivate în sere sau solarii, cultivate ecologic

Irigații pe suprafețe cultivate în aer liber

CLND 112

-

Suprafața irigabilă totală

Suprafețele, exprimate în hectare, din SAU maximă totală care ar putea fi irigate în anul de referință folosind echipamentele și cantitatea de apă disponibile în mod normal în cadrul exploatației agricole.


III.   VARIABILE PRIVIND ANIMALELE

Animalele nu sunt în mod necesar proprietatea capului exploatației. Aceste animale se pot afla în exploatația agricolă (pe SAU ori în adăposturile pentru animale folosite de exploatația agricolă) sau în afara acesteia (pe pășunile comunale sau în curs de migrare etc.).

Pentru variabilele privind animalele, fiecare stat membru stabilește o zi de referință comună în anul de referință.

 

 

Bovine

Se referă la vite (Bos taurus L.) și la bivoli (Bubalus bubalis L.), inclusiv rase hibride precum Beefalo.

CLVS 001

-

-

Bovine sub un an

Capete de bovine, masculi și femele, sub un an.

CLVS 002

-

-

Bovine între unu și mai puțin de doi ani

Capete de bovine în vârstă de cel puțin un an, dar mai puțin de doi ani.

CLVS 003

-

-

-

Bovine între unu și mai puțin de doi ani, masculi

Capete de bovine, masculi, în vârstă de cel puțin un an, dar mai puțin de doi ani.

CLVS 004

-

-

-

Juninci între unu și mai puțin de doi ani

Capete de bovine, femele, în vârstă de cel puțin un an, dar mai puțin de doi ani.

 

 

 

Bovine, de cel puțin doi ani

CLVS 005

-

-

-

Bovine de cel puțin doi ani, masculi

Capete de bovine, masculi, de cel puțin doi ani.

CLVS 006

-

-

-

Bovine de cel puțin doi ani, femele

Capete de bovine, femele, de cel puțin doi ani.

CLVS 007

-

-

-

-

Juninci de cel puțin doi ani

Capete de bovine, femele, în vârstă de cel puțin doi ani, care nu au fătat.

CLVS 008

-

-

-

-

Vaci

Capete de bovine, femele (în mod normal în vârstă de cel puțin doi ani), care au fătat.

CLVS 009

-

-

-

-

-

Vaci pentru lapte

Capete de bovine, femele, care au fătat (inclusiv cele sub doi ani) și care, datorită rasei sau unor calități speciale, sunt crescute exclusiv sau în mod principal pentru producția de lapte pentru consum uman sau pentru prelucrare în vederea obținerii de produse lactate.

CLVS 010

-

-

-

-

-

Vaci, altele decât cele pentru lapte

Capete de bovine, femele, care au fătat (inclusiv cele sub doi ani) și care, datorită rasei sau unor calități speciale, sunt crescute exclusiv sau în mod principal pentru reproducție și al căror lapte nu este destinat consumului uman sau prelucrării în vederea obținerii de produse lactate.

CLVS 011

-

-

-

-

-

Bivolițe

Capete de bivolițe (femele din specia Bubalus bubalis, L.) care au fătat (inclusiv cele sub doi ani).

 

Ovine și caprine

CLVS 012

-

Ovine (toate vârstele)

Capete de animale domestice din specia Ovis aries L.

CLVS 013

-

-

Femele ovine de reproducție

Capete de oi și de mioare montate, indiferent de calitățile în ceea ce privește producția de lapte/carne.

CLVS 014

-

-

Alte ovine

Toate capetele de ovine, altele decât femelele de reproducție.

CLVS 015

-

Caprine (toate vârstele)

Capete de animale domestice din subspecia Capra aegagrus hircus L.

CLVS 016

-

-

Femele caprine de reproducție

Capete de caprine, femele, care au fătat și care au fost împerecheate.

CLVS 017

-

-

Alte caprine

Toate capetele de caprine, altele decât femelele de reproducție.

 

 

Porcine

Se referă la animalele domestice din specia Sus scrofa domesticus Erxleben.

CLVS 018

-

-

Purcei cu greutatea animalului viu sub 20 de kilograme

Capete de purcei cu greutatea animalului viu sub 20 de kilograme.

CLVS 019

-

-

Scroafe și scrofițe de reproducere cu greutatea animalului viu de minimum 50 de kilograme

Capete de porcine, femele, de cel puțin 50 de kilograme, pentru reproducție, indiferent dacă au fătat sau nu.

CLVS 020

-

-

Alte porcine

Capete de porcine neclasificate în altă parte.

 

 

Păsări de curte

Se referă la păsările domestice, de exemplu găini și pui (Gallus gallus L.), curcani (Meleagris spp.), rațe (Anas spp. și Cairina moschata L.), gâște (Anser anser domesticus L.), struți (Struthio camelus L.) și alte păsări de curte neclasificate în altă parte, de exemplu prepelițe (Coturnix spp.), fazani (Phasianus spp.), bibilici (Numida meleagris domestica L.) și porumbei (Columbinae spp.). Se exclud totuși din această rubrică păsările crescute în captivitate în scopul vânătorii și nu pentru producția de carne/ouă.

CLVS 021

-

-

Pui de carne

Capete de animale domestice din specia Gallus gallus L. crescute pentru producția de carne.

CLVS 022

-

-

Găini ouătoare

Capete de animale domestice din specia Gallus gallus L. care au ajuns la maturitate și care sunt crescute pentru producția de ouă.

CLVS 023

-

Alte păsări de curte

Capete de păsări de curte care nu au fost menționate la rubricile „Pui de carne” sau „Găini ouătoare”. Se exclud puii.

CLVS 024

-

-

Curcani

Capete de animale domestice din genul Meleagris.

CLVS 025

-

-

Rațe

Capete de animale domestice din genul Anas și specia Cairina moschata L.

CLVS 026

-

-

Gâște

Capete de animale domestice din specia Anser anser domesticus L.

CLVS 027

-

-

Struți

Capete de struți (Struthio camelus L.)

CLVS 028

-

-

Alte păsări de curte n.c.a.

Capete de alte păsări de curte neclasificate în altă parte.

 

 

Iepuri

Se referă la animalele domestice din genul Oryctolagus.

CLVS 029

-

-

Iepuri femele de reproducție

Capete de iepuri femele (Oryctolagus spp.) pentru reproducția de iepuri pentru carne, care au fătat deja.

CLVS 030

-

Albine

Numărul de stupi ocupați cu albine (Apis mellifera L.) pentru producerea de miere.

CLVS 031

-

Cervide

Prezența unor animale precum cerbul roșu (Cervus elaphus L.), cerbul sika (Cervus nippon Temminck), renul (Rangifer tarandus L.) sau cerbul lopătar (Dama dama L.), pentru producția de carne.

CLVS 032

-

Animale de blană

Prezența unor animale precum nurca (Neovison vison Schreber), dihorul (Mustela putorius L.), vulpea (Vulpes spp. și altele), câinele enot (Nyctereutes spp.) sau șinșila (Chinchilla spp.), pentru producția de blană.

CLVS 033

-

Efective de animale n.c.a.

Prezența unor animale care nu sunt clasificate în altă parte în prezenta secțiune.

Metode de producție ecologice aplicate creșterii animalelor

Exploatația agricolă deține animale pentru care sunt utilizate practici agricole care respectă anumite standarde stabilite și norme specificate (i) în Regulamentul (CE) nr. 834/2007 sau în Regulamentul (UE) 2018/848 sau, după caz, în cea mai recentă legislație și (ii) în normele naționale corespunzătoare de punere în aplicare privind producția ecologică, inclusiv în decursul perioadei de conversie.

Animalele sunt definite în secțiunea de bază III. VARIABILE PRIVIND ANIMALELE

CLVS 034

-

Efectivul de bovine crescute ecologic

Capete de bovine crescute ecologic

CLVS 035

-

-

-

-

-

Efectivul de vaci pentru lapte crescute ecologic

Capete de vaci pentru lapte crescute ecologic

CLVS 036

-

-

-

-

-

Efectivul de vaci, altele decât cele pentru lapte, crescute ecologic

Capete de vaci, altele decât cele pentru lapte, crescute ecologic

CLVS 037

-

-

-

-

-

Efectivul de bivolițe crescute ecologic

Capete de bivolițe crescute ecologic

CLVS 038

-

Efectivul de ovine (de toate vârstele) crescute ecologic

Capete de ovine crescute ecologic

CLVS 039

-

Efectivul de caprine (de toate vârstele) crescute ecologic

Capete de caprine crescute ecologic

CLVS 040

-

Efectivul de porcine crescute ecologic

Capete de porcine crescute ecologic

CLVS 041

-

Efectivul de păsări de curte crescute ecologic

Capete de păsări de curte crescute ecologic

CLVS 042

-

-

Efectivul de pui de carne crescuți ecologic

Capete de pui de carne crescuți ecologic

CLVS 043

-

-

Efectivul de găini ouătoare crescute ecologic

Capete de găini ouătoare crescute ecologic


(1)  Anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1089/2010 al Comisiei din 23 noiembrie 2010 de punere în aplicare a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește interoperabilitatea seturilor și serviciilor de date spațiale (JO L 323, 8.12.2010, p. 11).

(2)  NUTS: Nomenclatorul unităților teritoriale de statistică.

(3)  Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European Și al Consiliului din 26 mai 2003 privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS) (JO L 154, 21.6.2003, p. 1).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 487).

(5)  Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 608).

(6)  Intervalul procentual 2 de unități anuale de muncă (UAM): (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75-< 100), (100).

(7)  Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 (JO L 189, 20.7.2007, p. 1).

(8)  Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului (JO L 150, 14.6.2018, p. 1).

(9)  Articolul 94 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European Și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 549) și anexa II la acesta.

(10)  Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei din 17 octombrie 2018 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cererile de protecție a denumirilor de origine, a indicațiilor geografice și a mențiunilor tradiționale din sectorul vitivinicol, procedura de opoziție, restricțiile de utilizare, modificările caietelor de sarcini ale produselor, anularea protecției și etichetarea și prezentarea (JO L 9, 11.1.2019, p. 2).


ANEXA II

Lista variabilelor per modul

MODULUL 1.   FORȚA DE MUNCĂ ȘI ALTE ACTIVITĂȚI ADUCĂTOARE DE VENITURI

Variabile

Unități/categorii

Temă: gestionarea exploatației agricole

 

 

Teme detaliate: capul exploatației agricole și echilibrul de gen

 

MLFO 001

-

Sexul capului exploatației

masculin/feminin

MLFO 002

-

Anul nașterii

Anul

 

Temă detaliată: aportul forței de muncă

 

MLFO 003

-

Activitățile agricole desfășurate de capul exploatației în cadrul exploatației agricole

Intervalul 1 UAM (1)

 

Temă detaliată: măsuri de siguranță, inclusiv planul de siguranță al exploatației agricole

 

MLFO 004

-

Planul de siguranță al exploatației agricole

da/nu

Temă: forța de muncă familială

 

 

Teme detaliate: aportul forței de muncă, numărul persoanelor implicate și echilibrul de gen

 

MLFO 005

-

Membrii de gen masculin ai familiei, care desfășoară activități agricole

Număr de persoane corespunzător intervalului 2 UAM (2)

MLFO 006

-

Membrii de gen feminin ai familiei, care desfășoară activități agricole

Număr de persoane corespunzător intervalului 2 UAM (2)

Temă: forța de muncă nefamilială

 

 

Teme detaliate: aportul forței de muncă, numărul persoanelor angajate și echilibrul de gen

 

 

 

Forța de muncă nefamilială care lucrează în mod regulat în exploatația agricolă

 

MLFO 007

-

-

Membrii de gen masculin ai forței de muncă nefamiliale, care lucrează în mod regulat la fermă

Număr de persoane corespunzător intervalului 2 UAM (2)

MLFO 008

-

-

Membrii de gen feminin ai forței de muncă nefamiliale, care lucrează în mod regulat la fermă

Număr de persoane corespunzător intervalului 2 UAM (2)

 

Temă detaliată: forța de muncă angajată în cadrul fermei fără contract permanent

 

MLFO 009

-

Forța de muncă nefamilială angajată fără contract permanent: bărbați și femei

Zile lucrătoare cu normă întreagă

 

Temă detaliată: aportul forței de muncă din partea terților

 

MLFO 010

-

Persoanele care nu sunt angajate direct de exploatația agricolă și care nu sunt incluse în categoriile precedente.

Zile lucrătoare cu normă întreagă

Temă: alte activități aducătoare de venituri legate direct de exploatația agricolă

 

 

Temă detaliată: tipuri de activități

 

MLFO 011

-

Furnizarea de servicii medicale, sociale sau educaționale

da/nu

MLFO 012

-

Turism, cazare și alte activități de agrement

da/nu

MLFO 013

-

Artizanat

da/nu

MLFO 014

-

Prelucrarea produselor agricole

da/nu

MLFO 015

-

Producerea de energie din surse regenerabile

da/nu

MLFO 016

-

Prelucrarea lemnului

da/nu

MLFO 017

-

Acvacultură

da/nu

 

 

Lucrări contractuale (folosind mijloacele de producție ale exploatației agricole):

 

MLFO 018

-

-

Lucrări contractuale agricole

da/nu

MLFO 019

-

-

Alte lucrări contractuale decât cele agricole

da/nu

MLFO 020

-

Silvicultură

da/nu

MLFO 021

-

Alte activități aducătoare de venituri legate direct de exploatația agricolă n.c.a.

da/nu

 

Temă detaliată: importanța pe care o prezintă pentru exploatația agricolă

 

MLFO 022

-

Procentul de alte activități aducătoare de venituri legate direct de exploatația agricolă din producția finală a exploatației agricole.

Intervale procentuale (3)

 

Temă detaliată: aportul forței de muncă

 

MLFO 023

-

Capul exploatației desfășoară alte activități aducătoare de venituri (legate de exploatația agricolă).

M/S/N (4)

MLFO 024

-

Membrii familiei care lucrează în cadrul exploatației agricole și care desfășoară alte activități aducătoare de venituri (legate de exploatația agricolă) ca activitate principală a lor.

Număr de persoane

MLFO 025

-

Membrii familiei care lucrează în cadrul exploatației agricole și care desfășoară alte activități aducătoare de venituri (legate de exploatația agricolă) ca activitate secundară a lor.

Număr de persoane

MLFO 026

-

Forța de muncă nefamilială care lucrează în mod regulat în cadrul exploatației agricole și care desfășoară alte activități aducătoare de venituri (legate de exploatația agricolă) ca activitate principală a sa.

Număr de persoane

MLFO 027

-

Forța de muncă nefamilială care lucrează în mod regulat în cadrul exploatației agricole și care desfășoară alte activități aducătoare de venituri (legate de exploatația agricolă) ca activitate secundară a sa.

Număr de persoane

Temă: alte activități aducătoare de venituri care nu sunt legate direct de exploatația agricolă

 

 

Temă detaliată: aportul forței de muncă

 

MLFO 028

-

Capul unic al exploatației care este și șeful exploatației agricole cu cap unic și care desfășoară alte activități aducătoare de venituri (nelegate de exploatația agricolă).

M/S/N (4)

MLFO 029

-

Membrii familiei capului unic al exploatației (în cazul în care acesta este și șeful exploatației agricole), care lucrează în exploatația agricolă și care desfășoară alte activități aducătoare de venituri (nelegate de exploatația agricolă) ca activitate principală.

Număr de persoane

MLFO 030

-

Membrii familiei capului unic al exploatației agricole (în cazul în care acesta este și șeful exploatației agricole), care lucrează în cadrul exploatației agricole și care desfășoară alte activități aducătoare de venituri (nelegate de exploatația agricolă) ca activitate secundară.

Număr de persoane

MODULUL 2.   DEZVOLTARE RURALĂ

Variabile

Unități/categorii

Temă: exploatații agricole care beneficiază de sprijin prin intermediul unor măsuri de dezvoltare rurală

 

MRDV 001

-

Servicii de consultanță, de administrare a fermelor și de ajutorare a acestora

da/nu

MRDV 002

-

Scheme de calitate pentru produse agricole și alimentare

da/nu

MRDV 003

-

Investiții în active fizice

da/nu

MRDV 004

-

Refacerea potențialului de producție agricolă afectat de dezastre naturale și de evenimente catastrofale și instituirea unor măsuri de prevenire corespunzătoare

da/nu

 

 

Dezvoltarea fermelor și a întreprinderilor

 

MRDV 005

-

-

Sprijin la înființare pentru tinerii fermieri

da/nu

MRDV 006

-

-

Sprijin la înființare pentru dezvoltarea fermelor mici

da/nu

MRDV 007

-

-

Plăți directe naționale complementare pentru Croația

da/nu

MRDV 008

-

Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere și în ameliorarea viabilității pădurilor

da/nu

 

 

Plăți pentru agromediu și climă

 

MRDV 009

-

-

Agromediu și climă

da/nu

MRDV 010

-

-

Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor

da/nu

MRDV 011

-

Agricultură ecologică

da/nu

MRDV 012

-

Plăți legate de Natura 2000 și de Directiva-cadru privind apa

da/nu

MRDV 013

-

Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice

da/nu

MRDV 014

-

Bunăstarea animalelor

da/nu

MRDV 015

-

Gestionarea riscurilor

da/nu

MODULUL 3.   IRIGAȚII

Variabile

Unități/categorii

Temă: practici de irigare

 

 

Temă detaliată: disponibilitatea irigațiilor

 

MIRR 001

-

SAU medie în aer liber irigată în ultimii 3 ani

Hectare

MIRR 002

-

SAU totală în aer liber irigată

Hectare

MIRR 003

-

Volumul de apă

Metri cubi

 

Temă detaliată: metode de irigare

 

MIRR 004

-

Irigare de suprafață

Hectare

MIRR 005

-

Irigare prin aspersiune

Hectare

MIRR 006

-

Irigare prin picurare

Hectare

 

Temă detaliată: sursele apei de irigare

 

MIRR 007

-

Apele subterane din cadrul fermei

da/nu

MIRR 008

-

Apele de suprafață din cadrul fermei și din afara fermei

da/nu

MIRR 009

-

Apele din afara fermei provenite din rețelele de alimentare cu apă

da/nu

MIRR 010

 

Apele uzate epurate

da/nu

MIRR 011

-

Alte surse

da/nu

MIRR 012

 

Condiții de plată pentru apa de irigare

Cod

 

Temă detaliată: parametri tehnici ai echipamentelor de irigare

 

MIRR 013

 

Rezervoare

da/nu

MIRR 014

 

Starea de întreținere a sistemului de irigare

Cod

MIRR 015

 

Stație de pompare

da/nu

MIRR 016

-

Sistem de contorizare a apei

Cod

MIRR 017

-

Controlor de irigare

Cod

MIRR 018

-

Sistem de fertirigare

da/nu

Temă: culturi irigate pe o perioadă de 12 luni

 

 

Temă detaliată: cereale pentru producția de boabe

 

MIRR 019

-

Cereale pentru producția de boabe (inclusiv semințe), cu excepția porumbului boabe, a amestecului de porumb boabe cu știuleți și a orezului

Hectare

MIRR 020

-

Porumb boabe și amestec de porumb boabe cu știuleți

Hectare

 

Temă detaliată: leguminoase uscate și culturi proteice pentru boabe

 

MIRR 021

-

Leguminoase uscate și culturi proteice pentru boabe (inclusiv sămânță și amestecuri de cereale și leguminoase)

Hectare

 

Temă detaliată: rădăcinoase

 

MIRR 022

-

Cartofi (inclusiv cartofii de sămânță)

Hectare

MIRR 023

-

Sfeclă de zahăr (exceptând semințele)

Hectare

 

Temă detaliată: culturi industriale

 

MIRR 024

-

Semințe de rapiță și de rapiță navetă

Hectare

MIRR 025

-

Semințe de floarea-soarelui

Hectare

MIRR 026

-

Culturi de plante pentru fibre

Hectare

 

Temă detaliată: plante recoltate verzi de pe terenuri arabile

 

MIRR 027

 

Plante recoltate verzi de pe terenuri arabile

Hectare

 

Temă detaliată: alte culturi pe teren arabil

 

MIRR 028

-

Legume proaspete (inclusiv pepeni), căpșuni cultivate prin sistemul de rotație cu alte culturi decât cele horticole (în câmp deschis)

Hectare

MIRR 029

-

Alte culturi irigate pe teren arabil în aer liber

Hectare

 

Temă detaliată: pășuni și fânețe permanente

 

MIRR 030

-

Pășuni și fânețe permanente

Hectare

 

Temă detaliată: culturi permanente

 

MIRR 031

-

Fructe, arbuști fructiferi și nucifere (cu excepția citricelor, strugurilor și căpșunilor)

Hectare

MIRR 032

-

Citrice

Hectare

MIRR 033

 

Măsline

Hectare

MIRR 034

 

Plantații viticole

Hectare

MODULUL 4.   PRACTICI DE GESTIONARE A SOLULUI

Variabile

Unități/categorii

Temă: practici de gestionare a solului pe teren în aer liber

 

MSMP 001

 

Drenaj în cadrul exploatației agricole

Hectare

 

Temă detaliată: metode de arat

 

MSMP 002

-

Arat convențional

Hectare

MSMP 003

-

Arat de conservare

Hectare

MSMP 004

-

Semănat direct în miriște

Hectare

 

Temă detaliată: acoperirea solului terenurilor arabile

 

MSMP 005

-

Acoperirea solului: cultură normală de iarnă

Hectare

MSMP 006

-

Acoperirea solului: culturi secundare, culturi intermediare sau culturi de acoperire pe terenuri arabile

Hectare

MSMP 007

-

Acoperirea solului: reziduuri vegetale și/sau mulcire

Hectare

MSMP 008

-

Acoperirea solului: sol gol după cultura principală

Hectare

 

Temă detaliată: rotația culturilor pe terenuri arabile

 

MSMP 009

-

Ponderea terenurilor arabile cu rotație a culturilor

Procent

 

Temă detaliată: zonă de interes ecologic

 

MSMP 010

-

Terase

Hectare

MSMP 011

-

Margini de câmp sau zone tampon

Hectare

MSMP 012

-

Elemente liniare: garduri vii și rânduri de copaci

Hectare

MSMP 013

-

Elemente liniare: ziduri din piatră

Hectare

MSMP 014

-

Agrosilvicultură

Hectare

MODULUL 5.   UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE

Variabile

Unități/categorii

Temă: utilaje

 

 

Temă detaliată: echipamente de acces la internet

 

MMEQ 001

-

Accesul la internet

da/nu

MMEQ 002

-

Utilizarea sistemelor informatice de management

da/nu

 

Temă detaliată: utilaje de bază

 

 

 

Utilaje proprii

 

MMEQ 003

-

-

Numărul de tractoare <= 40 kW deținute de exploatație

Numărul

MMEQ 004

-

-

Numărul de tractoare > 40 kW și <= 60 kW deținute de exploatație

Numărul

MMEQ 005

-

-

Numărul de tractoare > 60 kW și <= 100 kW deținute de exploatație

Numărul

MMEQ 006

-

-

Numărul de tractoare > 100 kW deținute de exploatație

Numărul

MMEQ 007

-

-

Utilaje de arat

da/nu

MMEQ 008

-

-

Semănătoare și mașini de plantat

da/nu

MMEQ 009

-

-

Dispozitive de împrăștiere, pulverizatoare sau mașini de stropit pentru îngrășăminte

da/nu

MMEQ 010

-

-

Echipamente de aplicare a produselor de protecție a plantelor

da/nu

MMEQ 011

-

-

-

Mașinile de stropit cu rampă orizontală și mașinile de stropit pentru livezi, plantații viticole sau alte culturi permanente utilizate pentru aplicarea produselor de protecție a plantelor (PPP-uri) în perioada de referință sunt echipate cu duze cu risc scăzut.

Cod

MMEQ 012

-

Combine de recoltat cereale

da/nu

MMEQ 013

-

Alte mașini de recoltat complet mecanizate

da/nu

 

 

 

 

 

 

Utilaje folosite de mai multe exploatații

MMEQ 014

-

-

Tractoare

da/nu

MMEQ 015

-

-

Cultivatoare, pluguri, semănătoare, pulverizatoare, mașini de stropit, echipamente de aplicare a produselor de protecție a plantelor sau a îngrășămintelor

da/nu

MMEQ 016

-

-

Combine de recoltat cereale

da/nu

MMEQ 017

-

-

Alte mașini de recoltat complet mecanizate

da/nu

 

Temă detaliată: utilizarea agriculturii de precizie

 

MMEQ 018

-

Robotică

da/nu

MMEQ 019

-

-

Robotică pentru produsele de protecție a plantelor

da/nu

MMEQ 020

-

-

Stropirea în bandă cu produse de protecție a plantelor

da/nu

MMEQ 021

-

Tehnologii cu rată variabilă

da/nu

MMEQ 022

-

Monitorizarea de precizie a culturilor

da/nu

MMEQ 023

-

Analiza solului

da/nu

 

Temă detaliată: utilaje pentru gestionarea efectivelor de animale

 

MMEQ 024

-

Bunăstarea și monitorizarea sănătății animalelor

da/nu

MMEQ 025

-

Mașină de tocat malaxor pentru hrana animalelor

da/nu

MMEQ 026

-

Sisteme automate de hrănire

da/nu

MMEQ 027

-

Reglare automată a temperaturii hambarelor

da/nu

MMEQ 028

-

Roboți de muls

da/nu

 

Temă detaliată: depozitarea produselor agricole

 

MMEQ 029

-

Depozitarea semințelor (cereale, semințe oleaginoase și leguminoase)

Metri cubi

MMEQ 030

-

Depozitarea rădăcinilor, tuberculilor și bulbilor

da/nu

MMEQ 031

-

Depozitarea legumelor și fructelor

da/nu

MMEQ 032

-

Depozitare prin refrigerare

Metri cubi

Temă: echipamente

 

 

Temă detaliată: echipamente utilizate pentru producerea de energie din surse regenerabile în cadrul exploatațiilor agricole

 

MMEQ 033

-

Energie eoliană

da/nu

MMEQ 034

-

Biomasă

da/nu

MMEQ 035

-

-

Biogaz din biomasă

da/nu

MMEQ 036

-

Energie solară (termică)

da/nu

MMEQ 037

-

Energie solară (fotovoltaică)

da/nu

MMEQ 038

-

Energie hidraulică

da/nu

MMEQ 039

-

Alte surse

da/nu

MODULUL 6.   LIVEZI

Variabile

Unități/categorii

Temă: fructe sămânțoase

 

 

Temă detaliată: mere – suprafață după vârsta plantațiilor

 

MORC 001

-

Mere

Hectare

MORC 002

-

-

Mere din categoria de vârstă < 5 ani

Hectare

MORC 003

-

-

Mere din categoria de vârstă 5-14 ani

Hectare

MORC 004

-

-

Mere din categoria de vârstă 15-24 de ani

Hectare

MORC 005

-

-

Mere din categoria de vârstă >= 25 de ani

Hectare

 

Temă detaliată: mere – suprafață după densitatea pomilor

 

MORC 006

-

-

Mere din clasa de densitate < 400 de pomi/hectar

Hectare

MORC 007

-

-

Mere din clasa de densitate 400-1 599 de pomi/hectar

Hectare

MORC 008

-

-

Mere din clasa de densitate 1 600 -3 199 de pomi/hectar

Hectare

MORC 009

-

-

Mere din clasa de densitate >= 3 200 de pomi/hectar

Hectare

 

Temă detaliată: pere – suprafață după vârsta plantațiilor

 

MORC 010

-

Pere

Hectare

MORC 011

-

-

Pere din categoria de vârstă < 5 ani

Hectare

MORC 012

-

-

Pere din categoria de vârstă 5-14 ani

Hectare

MORC 013

-

-

Pere din categoria de vârstă 15-24 de ani

Hectare

MORC 014

-

-

Pere din categoria de vârstă >= 25 de ani

Hectare

 

Temă detaliată: pere – suprafață după densitatea pomilor

 

MORC 015

-

-

Pere din clasa de densitate < 400 de pomi/hectar

Hectare

MORC 016

-

-

Pere din clasa de densitate 400-1 599 de pomi/hectar

Hectare

MORC 017

-

-

Pere din clasa de densitate 1 600 -3 199 de pomi/hectar

Hectare

MORC 018

-

-

Pere din clasa de densitate >= 3 200 de pomi/hectar

Hectare

Temă: fructe sâmburoase

 

 

Temă detaliată: piersici – suprafață după vârsta plantațiilor

 

MORC 019

-

Piersici

Hectare

MORC 020

-

-

Piersici din categoria de vârstă < 5 ani

Hectare

MORC 021

-

-

Piersici din categoria de vârstă 5-14 ani

Hectare

MORC 022

-

-

Piersici din categoria de vârstă >= 15 ani

Hectare

 

Temă detaliată: piersici – suprafață după densitatea pomilor

 

MORC 023

-

-

Piersici din clasa de densitate < 600 de pomi/hectar

Hectare

MORC 024

-

-

Piersici din clasa de densitate 600-1 199 de pomi/hectar

Hectare

MORC 025

-

-

Piersici din clasa de densitate >= 1 200 de pomi/hectar

Hectare

 

Temă detaliată: nectarine – suprafață după vârsta plantațiilor

 

MORC 026

-

Nectarine

Hectare

MORC 027

-

-

Nectarine din categoria de vârstă < 5 ani

Hectare

MORC 028

-

-

Nectarine din categoria de vârstă 5-14 ani

Hectare

MORC 029

-

-

Nectarine din categoria de vârstă >= 15 ani

Hectare

 

Temă detaliată: nectarine – suprafață după densitatea pomilor

 

MORC 030

-

-

Nectarine din clasa de densitate < 600 de pomi/hectar

Hectare

MORC 031

-

-

Nectarine din clasa de densitate 600-1 199 de pomi/hectar

Hectare

MORC 032

-

-

Nectarine din clasa de densitate >= 1 200 de pomi/hectar

Hectare

 

Temă detaliată: caise – suprafață după vârsta plantațiilor

 

MORC 033

-

Caise

Hectare

MORC 034

-

-

Caise din categoria de vârstă < 5 ani

Hectare

MORC 035

-

-

Caise din categoria de vârstă 5-14 ani

Hectare

MORC 036

-

-

Caise din categoria de vârstă >= 15 ani

Hectare

 

Temă detaliată: caise – suprafață după densitatea pomilor

 

MORC 037

-

-

Caise din clasa de densitate < 600 de pomi/hectar

Hectare

MORC 038

-

-

Caise din clasa de densitate 600-1 199 de pomi/hectar

Hectare

MORC 039

-

-

Caise din clasa de densitate >= 1 200 de pomi/hectar

Hectare

Temă: citrice

 

 

Temă detaliată: portocale – suprafață după vârsta plantațiilor

 

MORC 040

-

Portocale Navel

Hectare

MORC 041

-

-

Portocale Navel din categoria de vârstă < 5 ani

Hectare

MORC 042

-

-

Portocale Navel din categoria de vârstă 5-14 ani

Hectare

MORC 043

-

-

Portocale Navel din categoria de vârstă 15-24 de ani

Hectare

MORC 044

-

-

Portocale Navel din categoria de vârstă >= 25 de ani

Hectare

MORC 045

-

Portocale albe

Hectare

MORC 046

-

-

Portocale albe din categoria de vârstă < 5 ani

Hectare

MORC 047

-

-

Portocale albe din categoria de vârstă 5-14 ani

Hectare

MORC 048

-

-

Portocale albe din categoria de vârstă 15-24 de ani

Hectare

MORC 049

-

-

Portocale albe din categoria de vârstă >= 25 de ani

Hectare

MORC 050

-

Portocale roșii

Hectare

MORC 051

-

-

Portocale roșii din categoria de vârstă < 5 ani

Hectare

MORC 052

-

-

Portocale roșii din categoria de vârstă 5-14 ani

Hectare

MORC 053

-

-

Portocale roșii din categoria de vârstă 15-24 de ani

Hectare

MORC 054

-

-

Portocale roșii din categoria de vârstă >= 25 de ani

Hectare

MORC 055

-

Alte portocale n.c.a.

Hectare

MORC 056

-

-

Alte portocale din categoria de vârstă < 5 ani

Hectare

MORC 057

-

-

Alte portocale din categoria de vârstă 5-14 ani

Hectare

MORC 058

-

-

Alte portocale din categoria de vârstă 15-24 de ani

Hectare

MORC 059

-

-

Alte portocale din categoria de vârstă >= 25 de ani

Hectare

 

Temă detaliată: portocale – suprafață după densitatea pomilor

 

 

 

Portocale Navel

 

MORC 060

-

-

Portocale Navel din clasa de densitate < 250 de pomi/hectar

Hectare

MORC 061

-

-

Portocale Navel din clasa de densitate 250-499 de pomi/hectar

Hectare

MORC 062

-

-

Portocale Navel din clasa de densitate 500-749 de pomi/hectar

Hectare

MORC 063

-

-

Portocale Navel din clasa de densitate >= 750 de pomi/hectar

Hectare

 

 

Portocale albe

 

MORC 064

-

-

Portocale albe din clasa de densitate < 250 de pomi/hectar

Hectare

MORC 065

-

-

Portocale albe din clasa de densitate 250-499 de pomi/hectar

Hectare

MORC 066

-

-

Portocale albe din clasa de densitate 500-749 de pomi/hectar

Hectare

MORC 067

-

-

Portocale albe din clasa de densitate >= 750 de pomi/hectar

Hectare

 

 

Portocale roșii

 

MORC 068

-

-

Portocale roșii din clasa de densitate < 250 de pomi/hectar

Hectare

MORC 069

-

-

Portocale roșii din clasa de densitate 250-499 de pomi/hectar

Hectare

MORC 070

-

-

Portocale roșii din clasa de densitate 500-749 de pomi/hectar

Hectare

MORC 071

-

-

Portocale roșii din clasa de densitate >= 750 de pomi/hectar

Hectare

 

 

Alte portocale n.c.a.

 

MORC 072

-

-

Alte portocale din clasa de densitate < 250 de pomi/hectar

Hectare

MORC 073

-

-

Alte portocale din clasa de densitate 250-499 de pomi/hectar

Hectare

MORC 074

-

-

Alte portocale din clasa de densitate 500-749 de pomi/hectar

Hectare

MORC 075

-

-

Alte portocale din clasa de densitate >= 750 de pomi/hectar

Hectare

 

Temă detaliată: citrice mici – suprafață după vârsta plantațiilor

 

MORC 076

-

Mandarine Satsuma

Hectare

MORC 077

-

-

Mandarine Satsuma din categoria de vârstă < 5 ani

Hectare

MORC 078

-

-

Mandarine Satsuma din categoria de vârstă 5-14 ani

Hectare

MORC 079

-

-

Mandarine Satsuma din categoria de vârstă 15-24 de ani

Hectare

MORC 080

-

-

Mandarine Satsuma din categoria de vârstă >= 25 de ani

Hectare

MORC 081

-

Clementine

Hectare

MORC 082

-

-

Clementine din categoria de vârstă < 5 ani

Hectare

MORC 083

-

-

Clementine din categoria de vârstă 5-14 ani

Hectare

MORC 084

-

-

Clementine din categoria de vârstă 15-24 de ani

Hectare

MORC 085

-

-

Clementine din categoria de vârstă >= 25 de ani

Hectare

MORC 086

-

Alte citrice mici (inclusiv hibrizi) n.c.a.

Hectare

MORC 087

-

-

Alte citrice mici (inclusiv hibrizi) din categoria de vârstă < 5 ani

Hectare

MORC 088

-

-

Alte citrice mici (inclusiv hibrizi) din categoria de vârstă 5-14 ani

Hectare

MORC 089

-

-

Alte citrice mici (inclusiv hibrizi) din categoria de vârstă 15-24 de ani

Hectare

MORC 090

-

-

Alte citrice mici (inclusiv hibrizi) din categoria de vârstă >= 25 de ani

Hectare

 

Temă detaliată: citrice mici – suprafață după densitatea pomilor

 

 

 

Mandarine Satsuma

 

MORC 091

-

-

Mandarine Satsuma din clasa de densitate < 250 de pomi/hectar

Hectare

MORC 092

-

-

Mandarine Satsuma din clasa de densitate 250-499 de pomi/hectar

Hectare

MORC 093

-

-

Mandarine Satsuma din clasa de densitate 500-749 de pomi/hectar

Hectare

MORC 094

-

-

Mandarine Satsuma din clasa de densitate >= 750 de pomi/hectar

Hectare

 

 

Clementine

 

MORC 095

-

-

Clementine din clasa de densitate < 250 de pomi/hectar

Hectare

MORC 096

-

-

Clementine din clasa de densitate 250-499 de pomi/hectar

Hectare

MORC 097

-

-

Clementine din clasa de densitate 500-749 de pomi/hectar

Hectare

MORC 098

-

-

Clementine din clasa de densitate >= 750 de pomi/hectar

Hectare

 

 

Alte citrice mici (inclusiv hibrizi) n.c.a.

 

MORC 099

-

-

Alte citrice mici (inclusiv hibrizi) din clasa de densitate < 250 de pomi/hectar

Hectare

MORC 100

-

-

Alte citrice mici (inclusiv hibrizi) din clasa de densitate 250-499 de pomi/hectar

Hectare

MORC 101

-

-

Alte citrice mici (inclusiv hibrizi) din clasa de densitate 500-749 de pomi/hectar

Hectare

MORC 102

-

-

Alte citrice mici (inclusiv hibrizi) din clasa de densitate >= 750 de pomi/hectar

Hectare

 

Temă detaliată: lămâi – suprafață după vârsta plantațiilor

 

MORC 103

-

Lămâi

Hectare

MORC 104

-

-

Lămâi din categoria de vârstă < 5 ani

Hectare

MORC 105

-

-

Lămâi din categoria de vârstă 5-14 ani

Hectare

MORC 106

-

-

Lămâi din categoria de vârstă 15-24 de ani

Hectare

MORC 107

-

-

Lămâi din categoria de vârstă >= 25 de ani

Hectare

 

Temă detaliată: lămâi – suprafață după densitatea pomilor

 

MORC 108

-

-

Lămâi din clasa de densitate < 250 de pomi/hectar

Hectare

MORC 109

-

-

Lămâi din clasa de densitate 250-499 de pomi/hectar

Hectare

MORC 110

-

-

Lămâi din clasa de densitate 500-749 de pomi/hectar

Hectare

MORC 111

-

-

Lămâi din clasa de densitate >= 750 de pomi/hectar

Hectare

Temă: măsline

 

 

Temă detaliată: măsline – suprafață după vârsta plantațiilor

 

MORC 112

-

Măsline de masă

Hectare

MORC 113

-

-

Măsline de masă din categoria de vârstă < 5 ani

Hectare

MORC 114

-

-

Măsline de masă din categoria de vârstă 5-11 ani

Hectare

MORC 115

-

-

Măsline de masă din categoria de vârstă 12-49 de ani

Hectare

MORC 116

-

-

Măsline de masă din categoria de vârstă >= 50 de ani

Hectare

MORC 117

-

Măsline pentru ulei

Hectare

MORC 118

-

-

Măsline pentru ulei din categoria de vârstă < 5 ani

Hectare

MORC 119

-

-

Măsline pentru ulei din categoria de vârstă 5-11 ani

Hectare

MORC 120

-

-

Măsline pentru ulei din categoria de vârstă 12-49 de ani

Hectare

MORC 121

-

-

Măsline pentru ulei din categoria de vârstă >= 50 de ani

Hectare

 

Temă detaliată: măsline – suprafață după densitatea pomilor

 

 

 

Măsline de masă

 

MORC 122

-

-

Măsline de masă din clasa de densitate < 140 de pomi/hectar

Hectare

MORC 123

-

-

Măsline de masă din clasa de densitate 140-399 de pomi/hectar

Hectare

MORC 124

-

-

Măsline de masă din clasa de densitate >= 400 de pomi/hectar

Hectare

 

 

Măsline pentru ulei

 

MORC 125

-

-

Măsline pentru ulei din clasa de densitate < 140 de pomi/hectar

Hectare

MORC 126

-

-

Măsline pentru ulei din clasa de densitate 140-399 de pomi/hectar

Hectare

MORC 127

-

-

Măsline pentru ulei din clasa de densitate 400-699 de pomi/hectar

Hectare

MORC 128

 

 

Măsline pentru ulei din clasa de densitate 700-1 499 de pomi/hectar

Hectare

MORC 129

 

 

Măsline pentru ulei din clasa de densitate >= 1 500 de pomi/hectar

Hectare

Temă: struguri de masă și pentru stafide

 

 

Temă detaliată: struguri de masă – suprafață după vârsta plantațiilor

 

MORC 130

-

Struguri de masă

Hectare

MORC 131

-

-

Struguri de masă din categoria de vârstă < 3 ani

Hectare

MORC 132

-

-

Struguri de masă din categoria de vârstă 3-9 ani

Hectare

MORC 133

-

-

Struguri de masă din categoria de vârstă 10-19 ani

Hectare

MORC 134

-

-

Struguri de masă din categoria de vârstă 20-49 de ani

Hectare

MORC 135

-

-

Struguri de masă din categoria de vârstă >= 50 de ani

Hectare

 

Temă detaliată: struguri de masă– suprafață după densitatea viței-de-vie

 

MORC 136

-

-

Struguri de masă din clasa de densitate < 1 000 de butuci/hectar

Hectare

MORC 137

-

-

Struguri de masă din clasa de densitate 1 000 -1 499 de butuci/hectar

Hectare

MORC 138

-

-

Struguri de masă din clasa de densitate >= 1 500 de butuci/hectar

Hectare

 

Temă detaliată: struguri pentru stafide – suprafață după vârsta plantațiilor

 

MORC 139

-

Struguri pentru stafide

Hectare

MORC 140

-

-

Struguri pentru stafide din categoria de vârstă < 3 ani

Hectare

MORC 141

-

-

Struguri pentru stafide din categoria de vârstă 3-9 ani

Hectare

MORC 142

-

-

Struguri pentru stafide din categoria de vârstă 10-19 ani

Hectare

MORC 143

-

-

Struguri pentru stafide din categoria de vârstă 20-49 de ani

Hectare

MORC 144

-

-

Struguri pentru stafide din categoria de vârstă >= 50 de ani

Hectare

 

Temă detaliată: struguri pentru stafide– suprafață după densitatea viței-de-vie

 

MORC 145

-

-

Struguri pentru stafide din clasa de densitate < 1 000  de butuci/hectar

Hectare

MORC 146

-

-

Struguri pentru stafide din clasa de densitate 1 000 -1 499  de butuci/hectar

Hectare

MORC 147

-

-

Struguri pentru stafide din clasa de densitate >= 1 500  de butuci/hectar

Hectare


(1)  Intervalul procentual 2 de unități anuale de muncă (UAM): (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75-< 100), (100).

(2)  Intervale procentuale pentru producția finală a exploatației agricole: (≥ 0-≤ 10), (> 10-≤ 50), (> 50-< 100).

(3)  M – activitate principală, S – activitate secundară, N – nicio participare.

(4)  M – activitate principală, S – activitate secundară, N – nicio participare.


ANEXA III

Descrierea variabilelor enumerate în anexa II la prezentul regulament care trebuie utilizate pentru datele pentru module

MODULUL 1.   FORȚA DE MUNCĂ ȘI ALTE ACTIVITĂȚI ADUCĂTOARE DE VENITURI

DESCRIEREA VARIABILELOR PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ

Pentru variabilele privind forța de muncă, fiecare stat membru stabilește o perioadă de referință de 12 luni care se încheie într-o zi de referință din anul de referință.

Capul exploatației agricole

Capul exploatației agricole este persoana fizică (sau, în cazul unui grup de exploatații, persoana fizică aleasă) în contul și în numele căreia este administrată exploatația și care este responsabilă din punct de vedere juridic și economic pentru exploatație. În cazul în care capul exploatației este o persoană juridică, nu se culeg date despre acesta.

Activitatea agricolă este definită în anexa I – I. VARIABILE GENERALE

Temă: gestionarea exploatației agricole

 

Teme detaliate: capul exploatației agricole și echilibrul de gen

MLFO 001

-

Sexul capului exploatației

Sexul capului exploatației

M – masculin

F – feminin

MLFO 002

-

Anul nașterii

Anul nașterii capului exploatației

 

Temă detaliată: aportul forței de muncă

MLFO 003

-

Activitățile agricole desfășurate de capul exploatației în cadrul exploatației agricole

Intervalul procentual de unități anuale de muncă pentru activitățile agricole desfășurate de capul exploatației în cadrul exploatației agricole, în afara activităților din gospodărie.

 

Temă detaliată: măsuri de siguranță, inclusiv planul de siguranță al exploatației agricole

MLFO 004

-

Planul de siguranță al exploatației agricole

Ferma a efectuat o evaluare a riscurilor la locul de muncă, cu scopul de a reduce aceste pericole, și a întocmit un document în urma evaluării (de tipul „plan de siguranță al exploatației agricole”).

Temă: forța de muncă familială

 

Teme detaliate: aportul forței de muncă, numărul persoanelor implicate și echilibrul de gen

 

Membrii familiei care desfășoară activități agricole

Această rubrică se aplică doar exploatațiilor cu cap unic, întrucât grupurile de exploatații și persoanele juridice sunt considerate a nu avea forță de muncă familială.

Membrii familiei care desfășoară activități agricole (în afara activităților gospodărești) includ soțul/soția sau partenerul recunoscut, rudele pe linie ascendentă și descendentă și frații/surorile capului exploatației și ai soțului/soției/partenerului recunoscut al capului exploatației în cazul exploatațiilor cu cap unic. Dacă este relevant, aici se include și șeful exploatației care este membru al familiei capului exploatației.

MLFO 005

-

Membrii de gen masculin ai familiei, care desfășoară activități agricole

Numărul de membri de gen masculin ai familiei, per interval procentual de unități anuale de muncă

MLFO 006

-

Membrii de gen feminin ai familiei, care desfășoară activități agricole

Numărul de membri de gen feminin ai familiei, per interval procentual de unități anuale de muncă

Temă: forța de muncă nefamilială

 

Teme detaliate: aportul forței de muncă, numărul persoanelor angajate și echilibrul de gen

 

 

Forța de muncă nefamilială care lucrează în mod regulat în exploatația agricolă

Forța de muncă care lucrează în mod regulat la fermă se referă la alte persoane decât capul exploatației și membrii familiei acestuia, care au desfășurat activități agricole în cadrul exploatației în fiecare săptămână din cursul celor 12 luni care precedă data de referință a anchetei, indiferent de durata săptămânii de lucru și indiferent dacă au primit vreo remunerație (salariu lunar sau săptămânal, cotă din profit sau alte modalități de plată, inclusiv plata în natură). Se includ aici și persoanele care nu au putut lucra întreaga perioadă din motive precum:

(i)

condițiile speciale de producție din cadrul exploatațiilor agricole specializate sau

(ii)

neprezentare la lucru ca urmare a concediilor, a satisfacerii serviciului militar, a unei boli, a unui accident ori a unui deces sau

(iii)

începerea sau încetarea contractului de muncă în cadrul exploatației agricole sau

(iv)

încetarea totală a activității în cadrul exploatației agricole ca urmare a unor cauze accidentale (inundații, incendii etc.).

MLFO 007

-

-

Membrii de gen masculin ai forței de muncă nefamiliale, care lucrează în mod regulat la fermă

Numărul de membri de gen masculin ai forței de muncă nefamiliale, per interval procentual de unități anuale de muncă.

MLFO 008

-

-

Membrii de gen feminin ai forței de muncă nefamiliale, care lucrează în mod regulat la fermă

Numărul de membri de gen feminin ai forței de muncă nefamiliale, per interval procentual de unități anuale de muncă.

 

Temă detaliată: forța de muncă angajată în cadrul fermei fără contract permanent

 

 

Forța de muncă nefamilială angajată fără contract permanent se referă la lucrătorii care nu au muncit în cadrul exploatației agricole în fiecare săptămână din cursul celor 12 luni care precedă data de referință a anchetei, din alte motive decât cele enumerate la rubrica „Forța de muncă nefamilială care lucrează în mod regulat în exploatația agricolă”.

Numărul de zile de lucru efectuate de forța de muncă nefamilială angajată fără contract permanent se referă la orice zi cu o durată care să îl îndreptățească pe lucrător la plata salariului sau a oricărui alt tip de remunerare (salarii săptămânale, cotă din profit sau alte modalități de plată, inclusiv plata în natură) pentru o zi completă de muncă în cursul căreia este prestată o muncă de tipul celei efectuate în mod normal de un lucrător agricol angajat cu normă întreagă. Zilele de concediu de odihnă și de concediu medical nu se socotesc drept zile de muncă.

MLFO 009

-

Forța de muncă nefamilială angajată fără contract permanent: bărbați și femei

Numărul total de zile lucrătoare cu normă întreagă lucrate de persoanele angajate fără contract permanent în cadrul exploatației agricole.

 

Temă detaliată: aportul forței de muncă din partea terților

MLFO 010

-

Persoanele care nu sunt angajate direct de exploatația agricolă și care nu sunt incluse în categoriile precedente

Numărul total de zile lucrătoare cu normă întreagă lucrate în exploatația agricolă de persoane care nu sunt angajate direct de exploatația agricolă (de exemplu, subcontractanți angajați de terți).

Temă: alte activități aducătoare de venituri (AAV) legate direct de exploatația agricolă

Informațiile privind alte activități aducătoare de venituri se înregistrează pentru:

(i)

capii exploatațiilor cu cap unic și ai grupurilor de exploatații

(ii)

membrii familiei în cazul exploatațiilor cu cap unic

și, în cazul altor activități aducătoare de venituri legate direct de exploatația agricolă, și pentru

(iii)

forța de muncă nefamilială care lucrează în mod regulat la fermă.

Pentru exploatațiile administrate de persoane juridice nu se colectează informații privind alte activități aducătoare de venituri.

Alte activități aducătoare de venituri legate direct de exploatația agricolă se referă la alte activități aducătoare de venituri desfășurate:

(a)

în cadrul exploatației agricole sau

(b)

în afara exploatației agricole.

Alte activități aducătoare de venituri legate direct de exploatația agricolă sunt activitățile care utilizează fie resursele exploatației agricole (suprafața, clădirile, utilajele etc.), fie produsele acesteia. Se includ atât activitățile neagricole, cât și cele agricole pentru alte exploatații agricole. Se exclud investițiile pur financiare. Se exclude, de asemenea, închirierea terenului pentru activități diverse fără implicarea subsecventă în aceste activități.

 

Temă detaliată: tipuri de activități

MLFO 011

-

Furnizarea de servicii medicale, sociale sau educaționale

Prezența oricărei activități care este legată de furnizarea de servicii medicale, sociale sau educaționale și/sau de activități economice sociale conexe, în care sunt utilizate fie resursele exploatației agricole, fie produsele primare ale acesteia.

MLFO 012

-

Turism, cazare și alte activități de agrement

Prezența oricărei activități legate de turism, servicii de cazare, prezentarea exploatației agricole turiștilor sau altor grupuri, activități sportive și recreative etc. pentru care se utilizează suprafața, clădirile sau alte resurse ale exploatației agricole.

MLFO 013

-

Artizanat

Prezența unor obiecte artizanale fabricate în cadrul exploatației agricole de către capul exploatației, de către membrii familiei acestuia sau de către forța de muncă nefamilială, indiferent de modul de vânzare a produselor.

MLFO 014

-

Prelucrarea produselor agricole

Prezența oricărei prelucrări, în cadrul exploatației agricole, a unui produs agricol primar într-un produs secundar prelucrat, indiferent dacă materia primă este produsă în cadrul exploatației agricole sau cumpărată din afară.

MLFO 015

-

Producerea de energie din surse regenerabile

Prezența producerii de energie din surse regenerabile destinată pieței, inclusiv biogazul, biocombustibilii sau energia electrică obținute cu ajutorul turbinelor eoliene sau al altor echipamente ori din materii prime agricole. Energia din surse regenerabile produsă numai pentru nevoile proprii ale exploatației agricole nu se include aici.

MLFO 016

-

Prelucrarea lemnului

Prezența în cadrul exploatației agricole a prelucrării lemnului brut destinat vânzării (tăierea de cherestea etc.).

MLFO 017

-

Acvacultură

Prezența producției de pește, raci etc. în cadrul exploatației agricole. Se exclud activitățile care țin numai de pescuit.

 

 

Lucrări contractuale (folosind mijloacele de producție ale exploatației agricole)

Lucrările contractuale care folosesc echipamentele exploatației agricole, cu defalcare între lucrările realizate în cadrul, respectiv în afara sectorului agricol.

MLFO 018

-

-

Lucrări contractuale agricole

Prezența lucrărilor realizate în cadrul sectorului agricol.

MLFO 019

-

-

Alte lucrări contractuale decât cele agricole

Prezența lucrărilor realizate în afara sectorului agricol (de exemplu, deszăpezire, remorcare, întreținerea peisajului, servicii agricole și legate de mediu etc.).

MLFO 020

-

Silvicultură

Prezența lucrărilor de silvicultură care folosesc atât forța de muncă, cât și utilajele și echipamentele exploatației agricole utilizate în general în scopuri agricole.

MLFO 021

-

Alte activități aducătoare de venituri legate direct de exploatația agricolă n.c.a.

Prezența altor activități aducătoare de venituri legate direct de exploatația agricolă care nu au fost menționate în altă parte.

 

Temă detaliată: importanța pe care o prezintă pentru exploatația agricolă

MLFO 022

-

Procentul de alte activități aducătoare de venituri legate direct de exploatația agricolă din producția finală a exploatației agricole

Intervalul procentual de alte activități aducătoare de venituri legate direct de exploatația agricolă din producția finală a exploatației agricole. Cota altor activități aducătoare de venituri legate direct de exploatația agricolă din producția finală a exploatației agricole este estimată ca partea din cifra de afaceri generată de alte activități aducătoare de venituri legate direct de exploatația agricolă raportată la suma dintre cifra de afaceri totală a exploatației agricole și plățile directe ale respectivei exploatații agricole în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 sau, după caz, al legislației celei mai recente.

Image 1

 

Temă detaliată: aportul forței de muncă

Prezenta rubrică se aplică:

(i)

capilor exploatațiilor cu cap unic și grupurilor de exploatații,

(ii)

membrilor familiei în cazul exploatațiilor cu cap unic și

(iii)

forței de muncă nefamiliale care lucrează în mod regulat la fermă.

Pentru exploatațiile administrate de persoane juridice nu se colectează informații.

MLFO 023

-

Capul exploatației desfășoară alte activități aducătoare de venituri (legate de exploatația agricolă)

Capul unei exploatații cu cap unic sau al unui grup de exploatații desfășoară alte activități aducătoare de venituri legate direct de exploatația agricolă:

M – activitate principală

S – activitate secundară

N – nicio participare

Activitățile pot fi desfășurate în cadrul exploatației agricole (activități neagricole în cadrul exploatației agricole) sau în afara acesteia.

MLFO 024

-

Membrii familiei care lucrează în cadrul exploatației agricole și care desfășoară alte activități aducătoare de venituri (legate de exploatația agricolă) ca activitate principală

Numărul membrilor familiei care desfășoară alte activități aducătoare de venituri legate direct de exploatația agricolă ca activitate principală.

MLFO 025

-

Membrii familiei care lucrează în cadrul exploatației agricole și care desfășoară alte activități aducătoare de venituri (legate de exploatația agricolă) ca activitate secundară

Numărul membrilor familiei care desfășoară alte activități aducătoare de venituri legate direct de exploatația agricolă ca activitate secundară.

MLFO 026

-

Forța de muncă nefamilială care lucrează în mod regulat în cadrul exploatației agricole și care desfășoară alte activități aducătoare de venituri (legate de exploatația agricolă) ca activitate principală

Numărul membrilor forței de muncă nefamiliale care desfășoară alte activități aducătoare de venituri legate direct de exploatația agricolă ca activitate principală, în exploatații cu cap unic sau în grupuri de exploatații.

MLFO 027

-

Forța de muncă nefamilială care lucrează în mod regulat în cadrul exploatației agricole și care desfășoară alte activități aducătoare de venituri (legate de exploatația agricolă) ca activitate secundară

Numărul membrilor forței de muncă nefamiliale care desfășoară alte activități aducătoare de venituri legate direct de exploatația agricolă ca activitate secundară, în exploatații cu cap unic sau în grupuri de exploatații.

Temă: alte activități aducătoare de venituri care nu sunt legate direct de exploatația agricolă

Se referă la activitățile neagricole din cadrul exploatației agricole și la munca din afara exploatației agricole. Aici se include orice activitate desfășurată în schimbul unei remunerații (salariu lunar sau săptămânal, cotă din profit sau alte modalități de plată, inclusiv plata în natură), cu excepția următoarelor:

(i)

activitățile agricole desfășurate în cadrul exploatației agricole și

(ii)

alte activități aducătoare de venituri ale capului exploatației legate direct de exploatația agricolă.

Alte activități aducătoare de venituri care nu sunt legate de exploatația agricolă se referă la alte activități aducătoare de venituri desfășurate:

(a)

în cadrul exploatației agricole (activitate neagricolă în cadrul exploatației agricole) sau

(b)

în afara exploatației agricole.

 

Temă detaliată: aportul forței de muncă

MLFO 028

-

Capul unic al exploatației care este și șeful exploatației agricole cu cap unic și care desfășoară alte activități aducătoare de venituri (nelegate de exploatația agricolă)

Capul exploatației desfășoară activități aducătoare de venituri care nu sunt legate direct de exploatația agricolă:

M – activitate principală

S – activitate secundară

N – nicio participare

Activitățile pot fi desfășurate în cadrul exploatației agricole (activități neagricole în cadrul exploatației agricole) sau în afara acesteia.

MLFO 029

-

Membrii familiei capului unic al exploatației (în cazul în care acesta este și șeful exploatației agricole), care lucrează în cadrul exploatației agricole și care desfășoară alte activități aducătoare de venituri (nelegate de exploatația agricolă) ca activitate principală

Numărul membrilor familiei care desfășoară activități aducătoare de venituri ce nu sunt legate de exploatația agricolă, ca activitate principală.

MLFO 030

-

Membrii familiei capului unic al exploatației agricole (în cazul în care acesta este și șeful exploatației agricole), care lucrează în cadrul exploatației agricole și care desfășoară alte activități aducătoare de venituri (nelegate de exploatația agricolă) ca activitate secundară

Numărul membrilor familiei care desfășoară activități aducătoare de venituri ce nu sunt legate de exploatația agricolă, ca activitate secundară.

MODULUL 2.   DEZVOLTARE RURALĂ

DESCRIEREA VARIABILELOR PRIVIND DEZVOLTAREA RURALĂ

Pentru variabilele privind măsurile de dezvoltare rurală puse în aplicare în cadrul fiecărei exploatații agricole, perioada de referință este perioada de trei ani care se încheie la data de 31 decembrie a anului de referință.

Temă: exploatații agricole care beneficiază de sprijin prin intermediul unor măsuri de dezvoltare rurală

Se consideră că exploatația agricolă a beneficiat în ultimii trei ani de măsurile de dezvoltare rurală prevăzute la titlul III capitolul 1 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, în conformitate cu anumite standarde stabilite și norme specificate în cea mai recentă legislație, indiferent dacă plata s-a efectuat sau nu în perioada de referință, atât timp cât s-a luat o decizie pozitivă de acordare a unei astfel de măsuri (de exemplu, a fost aprobată cererea de subvenție).

MRDV 001

-

Servicii de consultanță, de administrare a fermelor și de ajutorare a acestora

Exploatația agricolă a beneficiat de măsurile de dezvoltare rurală în temeiul articolului 15 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.

MRDV 002

-

Scheme de calitate pentru produse agricole și alimentare

Exploatația agricolă a beneficiat de măsurile de dezvoltare rurală în temeiul articolului 16 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.

MRDV 003

-

Investiții în active fizice

Exploatația agricolă a beneficiat de măsurile de dezvoltare rurală în temeiul articolului 17 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.

MRDV 004

-

Refacerea potențialului de producție agricolă afectat de dezastre naturale și de evenimente catastrofale și instituirea unor măsuri de prevenire corespunzătoare

Exploatația agricolă a beneficiat de măsurile de dezvoltare rurală în temeiul articolului 18 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.

 

 

Dezvoltarea fermelor și a întreprinderilor

Măsuri de dezvoltare rurală în temeiul articolului 19 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 și, în cazul Croației, și în temeiul articolului 40 din regulamentul respectiv.

MRDV 005

-

-

Sprijin la înființare pentru tinerii fermieri

Exploatația agricolă a beneficiat de măsurile de dezvoltare rurală în temeiul articolului 19 alineatul (1) litera (a) punctul (i) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.

MRDV 006

-

-

Sprijin la înființare pentru dezvoltarea fermelor mici

Exploatația agricolă a beneficiat de măsuri de dezvoltare rurală în temeiul articolului 19 alineatul (1) litera (a) punctul (iii) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.

MRDV 007

-

-

Plăți directe naționale complementare pentru Croația

Exploatația agricolă a beneficiat de măsurile de dezvoltare rurală în temeiul articolului 40 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.

MRDV 008

-

Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere și în ameliorarea viabilității pădurilor

Exploatația agricolă a beneficiat de măsurile de dezvoltare rurală în temeiul articolului 21 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.

 

 

Plăți pentru agromediu și climă

MRDV 009

-

-

Agromediu și climă

Exploatația agricolă a beneficiat de măsurile de dezvoltare rurală în temeiul articolului 28 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.

MRDV 010

-

-

Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor

Exploatația agricolă a beneficiat de măsurile de dezvoltare rurală în temeiul articolului 34 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.

MRDV 011

-

Agricultură ecologică

Exploatația agricolă a beneficiat de măsurile de dezvoltare rurală în temeiul articolului 29 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.

MRDV 012

-

Plăți legate de Natura 2000 și de Directiva-cadru privind apa

Exploatația agricolă a beneficiat de măsurile de dezvoltare rurală în temeiul articolului 30 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.

MRDV 013

-

Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice

Exploatația agricolă a beneficiat de măsurile de dezvoltare rurală în temeiul articolului 31 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.

MRDV 014

-

Bunăstarea animalelor

Exploatația agricolă a beneficiat de măsurile de dezvoltare rurală în temeiul articolului 33 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.

MRDV 015

-

Gestionarea riscurilor

Exploatația agricolă a beneficiat de măsurile de dezvoltare rurală în temeiul articolului 36 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013.

MODULUL 3.   IRIGAȚII

DESCRIEREA VARIABILELOR PRIVIND IRIGAȚIILE

Pentru variabilele privind irigațiile, perioada de referință este o perioadă de 12 luni care se încheie în anul de referință și care se stabilește de către fiecare stat membru în vederea cuprinderii ciclurilor de producție aferente.

Statele membre cu o suprafață irigabilă de sub 2 % din SAU și fără regiuni de nivelul NUTS 2 care să aibă o suprafață irigabilă de cel puțin 5 % din SAU sunt scutite de parcurgerea modulului „Irigații”.

Temă: practici de irigare

 

Temă detaliată: disponibilitatea irigațiilor

MIRR 001

-

SAU medie în aer liber irigată în ultimii 3 ani

MIRR 002

-

SAU totală în aer liber irigată

Suprafața culturilor care au fost efectiv irigate cel puțin o dată în cursul perioadei de referință.

MIRR 003

-

Volumul de apă

Metri cubi de apă utilizată pentru irigații în perioada de referință.

 

Temă detaliată: metode de irigare

MIRR 004

-

Irigare de suprafață

Hectarele irigate utilizând irigarea de suprafață, un sistem în care terenul este acoperit parțial sau complet cu apă, indiferent de metoda de transportare a apei de la sursă la câmp (care se poate realiza prin gravitație sau prin pompare). Include irigarea manuală cu găleți sau stropitoare. Include, de asemenea, irigarea parțial controlată [controlul apei provenite din inundații pentru a uda culturile (irigare prin derivarea apelor) sau pentru a dirija apa spre zonele de câmpie echipate corespunzător (metode de control al apei în zonele umede și pe fundul văilor interioare, utilizarea zonelor inundate pentru cultivări succesive după retragerea apelor)].

MIRR 005

-

Irigare prin aspersiune

Hectarele irigate prin aspersiune (metodă cunoscută și sub denumirea de sistem de irigare supraterană), un sistem în care rețelele de conducte transportă apă sub presiune, care este furnizată culturilor prin duze, simulând precipitațiile.

MIRR 006

-

Irigare prin picurare

Hectarele irigate prin picurare, metodă prin care apa este distribuită sub presiune scăzută printr-o rețea de conducte, într-un model prestabilit, și este aplicată direct în zona de influență a rădăcinii plantei. Include irigarea prin microaspersiune și irigarea prin ajutaj.

 

Temă detaliată: sursele apei de irigare

A se indica toate sursele de irigare utilizate în cadrul fermei. În cazul surselor intermediare, indicați doar sursa principală.

Apele subterane sunt apele stocate subteran, în acvifere, și, de obicei, sunt pompate din puțuri.

Apele de suprafață sunt apele care se găsesc la suprafața Pământului, cum ar fi râurile, cursurile de apă, iazurile, lacurile, zonele umede sau oceanele.

MIRR 007

-

Apele subterane din cadrul fermei

Sursa de apă subterană este situată în cadrul fermei.

MIRR 008

-

Apele de suprafață din cadrul fermei și din afara fermei

Sursa de apă este apă de suprafață, indiferent dacă este situată în cadrul fermei sau în afara acesteia.

MIRR 009

-

Apele din afara fermei provenite din rețelele de alimentare cu apă

Apa este extrasă din rețeaua publică de distribuție prin conducte.

MIRR 010

 

Apele uzate epurate

Apa a fost supusă unui tratament de epurare a apelor uzate.

MIRR 011

-

Alte surse

Alte surse de apă utilizate pentru irigare în cadrul fermei (cum ar fi apa de ploaie colectată) n.c.a.

MIRR 012

 

Condiții de plată pentru apa de irigare

Se selectează doar una dintre următoarele:

Nu a plătit pentru apă

A plătit o taxă pe baza suprafeței terenurilor irigate

A plătit o taxă pe baza volumului de apă

Alte modalități de plată n.c.a.

 

Temă detaliată: parametri tehnici ai echipamentelor de irigare

MIRR 013

 

Rezervoare

Ferma deține un rezervor de apă care a fost utilizat în perioada de referință.

MIRR 014

 

Starea de întreținere a sistemului de irigare

În ultimii trei ani, exploatația

nu a realizat nicio lucrare de întreținere a sistemului de irigare sau a rețelei de distribuție

nu a realizat decât o întreținere anuală de rutină a sistemului de irigare (inclusiv a rețelei de distribuție)

a realizat lucrări majore de reparare sau reabilitare a sistemului de irigare (inclusiv a rețelei de distribuție)

MIRR 015

 

Stație de pompare

Exploatația deține o stație de pompare, indiferent dacă este vorba despre o pompă centrifugă (deasupra solului), o pompă cu turbină pentru puțuri adânci, o pompă submersibilă, o pompă cu elice sau un alt sistem n.c.a.

MIRR 016

-

Sistem de contorizare a apei

Se selectează doar una dintre următoarele:

Canal sau deversor (citiri manuale)

Sistem automat

Ambele

Niciunul

MIRR 017

-

Controlor de irigare

Se selectează doar una dintre următoarele:

Manual

Automat

Irigare de precizie (cu sau fără senzori pentru umiditatea solului)

Combinație de metode

Niciunul

MIRR 018

-

Sistem de fertirigare

Existența unui sistem de fertirigare în cadrul fermei, pentru injectarea de îngrășăminte sau amelioratori ai solului în sistemul de irigare.

Temă: culturi irigate pe o perioadă de 12 luni

Suprafața irigată (în aer liber) în ultimele 12 luni. Se referă la metodele de irigare acoperite de MIRR004, MIRR005 și MIRR006.

 

Temă detaliată: cereale pentru producția de boabe

MIRR 019

-

Cereale pentru producția de boabe (inclusiv semințe), cu excepția porumbului boabe, a amestecului de porumb boabe cu știuleți și a orezului

Suprafețele irigate, exprimate în hectare, ocupate de cereale pentru producția de boabe (inclusiv semințe), cu excepția porumbului boabe, a amestecului de porumb boabe cu știuleți și a orezului

MIRR 020

-

Porumb boabe și amestec de porumb boabe cu știuleți

Suprafețele irigate, exprimate în hectare, ocupate de porumb boabe și de amestecuri de porumb boabe cu știuleți

 

Temă detaliată: leguminoase uscate și culturi proteice pentru boabe

MIRR 021

-

Leguminoase uscate și culturi proteice pentru boabe (inclusiv sămânță și amestecuri de cereale și leguminoase)

Suprafețele irigate, exprimate în hectare, ocupate de leguminoase uscate și de culturi proteice pentru boabe (inclusiv sămânță și amestecuri de cereale și leguminoase)

 

Temă detaliată: rădăcinoase

MIRR 022

-

Cartofi (inclusiv cartofii de sămânță)

Suprafețele irigate, exprimate în hectare, ocupate de cartofi (inclusiv cartofii de sămânță)

MIRR 023

-

Sfeclă de zahăr (exceptând semințele)

Suprafețele irigate, exprimate în hectare, ocupate de sfeclă de zahăr (exceptând semințele)

 

Temă detaliată: culturi industriale

MIRR 024

-

Semințe de rapiță și de rapiță navetă

Suprafețele irigate, exprimate în hectare, ocupate de semințe de rapiță și de rapiță navetă

MIRR 025

-

Semințe de floarea-soarelui

Suprafețele irigate, exprimate în hectare, ocupate de semințe de floarea-soarelui

MIRR 026

-

Culturi de plante pentru fibre

Suprafețele irigate, exprimate în hectare, ocupate de culturi de plante pentru fibre

 

Temă detaliată: plante recoltate verzi de pe terenuri arabile

MIRR 027

 

Plante recoltate verzi de pe terenuri arabile

Suprafețele irigate, exprimate în hectare, ocupate de plante recoltate verzi de pe terenuri arabile

 

Temă detaliată: alte culturi pe teren arabil

MIRR 028

-

Legume proaspete (inclusiv pepeni), căpșuni cultivate prin sistemul de rotație cu alte culturi decât cele horticole (în câmp deschis)

Suprafețele irigate, exprimate în hectare, ocupate de legume proaspete (inclusiv pepeni) și căpșuni cultivate prin sistemul de rotație cu alte culturi decât cele horticole (în câmp deschis)

MIRR 029

-

Alte culturi irigate pe teren arabil în aer liber

Suprafețele, exprimate în hectare, ocupate de alte culturi irigate pe teren arabil în aer liber

 

Temă detaliată: pășuni și fânețe permanente

MIRR 030

-

Pășuni și fânețe permanente

Suprafețele irigate, exprimate în hectare, ocupate de pășuni și fânețe permanente

 

Temă detaliată: culturi permanente

MIRR 031

-

Fructe, arbuști fructiferi și nucifere (cu excepția citricelor, strugurilor și căpșunilor)

Suprafețele irigate, exprimate în hectare, ocupate de fructe, arbuști fructiferi și nucifere (cu excepția citricelor, strugurilor și căpșunilor)

MIRR 032

-

Citrice

Suprafețele irigate, exprimate în hectare, ocupate de citrice

MIRR 033

 

Măsline

Suprafețele irigate, exprimate în hectare, ocupate de măsline

MIRR 034

 

Plantații viticole

Suprafețele irigate, exprimate în hectare, ocupate de plantații viticole

MODULUL 4.   PRACTICI DE GESTIONARE A SOLULUI

DESCRIEREA VARIABILELOR PRIVIND PRACTICILE DE GESTIONARE A SOLULUI

Pentru variabilele privind practicile de gestionare a solului, perioada de referință este o perioadă de 12 luni care se încheie în anul de referință și care se stabilește de către fiecare stat membru în vederea cuprinderii ciclurilor de producție aferente.

Temă: practici de gestionare a solului pe teren în aer liber

MSMP 001

 

Drenaj în cadrul exploatației agricole

SAU a exploatației agricole, exprimată în hectare, care face obiectul drenajului, evacuarea artificială a excesului de apă de suprafață sau de apă subterană pentru a preveni inundațiile, prin intermediul unor conducte de suprafață sau subterane. Nu include drenajul natural al excesului de apă înspre lacuri, mlaștini și râuri.

 

Temă detaliată: metode de arat

MSMP 002

-

Arat convențional

Suprafețele, exprimate în hectare, de terenuri arabile făcând obiectul aratului convențional, care presupune răsturnarea solului cu îngroparea reziduurilor de culturi.

MSMP 003

-

Arat de conservare

Suprafețele, exprimate în hectare, de terenuri arabile făcând obiectul aratului de conservare (cultivarea redusă), unde nu are loc nicio răsturnare a solului. În mod normal, o parte din reziduurile vegetale nu este îngropată.

MSMP 004

-

Semănat direct în miriște

Suprafețele, exprimate în hectare, de terenuri arabile care nu fac obiectul aratului între recoltări și semănare.

 

Temă detaliată: acoperirea solului terenurilor agricole

MSMP 005

-

Acoperirea solului: cultură normală de iarnă

Suprafețele, exprimate în hectare, de terenuri arabile pe care culturile sunt semănate toamna și cresc în timpul iernii.

MSMP 006

-

Acoperirea solului: culturi secundare, culturi intermediare sau culturi de acoperire pe terenuri arabile

Suprafețele, exprimate în hectare, de terenuri arabile pe care plantele sunt semănate în mod specific pentru a gestiona eroziunea, fertilitatea, calitatea solului, apa, buruienile, dăunătorii, bolile, biodiversitatea și fauna sălbatică, între recoltare și semănare, în timpul iernii sau în alte perioade în care terenul ar fi altfel necultivat.

MSMP 007

-

Acoperirea solului: reziduuri vegetale și/sau mulcire

Suprafețele, exprimate în hectare, de terenuri arabile acoperite cu reziduuri vegetale și miriște din sezonul precedent al culturilor în timpul iernii și/sau de terenuri acoperite cu mulci (acoperire liberă cu un material natural, cum ar fi litiera, iarba tăiată, paiele, frunzișul, reziduurile de tăiere, scoarța ori rumegușul, sau un material artificial, cum ar fi hârtia sau fibrele sintetice).

MSMP 008

 

Acoperirea solului: sol gol după cultura principală

Suprafețele, exprimate în hectare, de terenuri arabile care sunt arate sau cultivate în alt mod după recoltare și care nu sunt semănate sau acoperite în timpul iernii cu niciun tip de reziduuri vegetale, rămânând goale până la operațiunile de preînsămânțare sau de însămânțare.

 

Temă detaliată: rotația culturilor pe terenuri arabile

MSMP 009

-

Ponderea terenurilor arabile cu rotație a culturilor

Procentul de terenuri arabile cu rotație a culturilor din totalul terenurilor arabile

 

Temă detaliată: zonă de interes ecologic

Se referă la zonele de interes ecologic în temeiul dispozițiilor articolului 46 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 sau, după caz, ale celei mai recente legislații.

MSMP 010

-

Terase

Suprafețele, exprimate în hectare, ocupate de terase

MSMP 011

-

Margini de câmp sau zone tampon

Suprafețele, exprimate în hectare, ocupate de margini de câmp sau de zone tampon

MSMP 012

-

Elemente liniare: garduri vii și rânduri de copaci

Suprafețele, exprimate în hectare, ocupate de garduri vii și de rânduri de copaci

MSMP 013

-

Elemente liniare: ziduri din piatră

Suprafețele, exprimate în hectare, ocupate de ziduri din piatră

MSMP 014

-

Agrosilvicultură

Suprafețele, exprimate în hectare, ocupate de agrosilvicultură

MODULUL 5.   UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE

DESCRIEREA VARIABILELOR PRIVIND UTILAJELE ȘI ECHIPAMENTELE

Pentru variabilele privind utilajele și echipamentele, fiecare stat membru stabilește o zi de referință comună în anul de referință.

Temă: utilaje

 

Temă detaliată: echipamente de acces la internet

MMEQ 001

-

Accesul la internet

Exploatația are acces la internet.

MMEQ 002

-

Utilizarea sistemelor informatice de management

Exploatația utilizează sisteme informatice de management ca instrument de sprijin pentru luarea deciziilor, fie pe un calculator propriu, fie prin intermediul unui sistem online. Aceasta include (dar nu se limitează la) instrumente precum registrul digital privind culturile sau registrul genealogic digital.

 

Temă detaliată: utilaje de bază

Se referă la utilajele deținute de o cooperativă agricolă, de exploatație sau de capul acesteia, la utilajele centralelor și la utilajele unui contractant (cu sau fără operator). Exclude utilajele care nu au fost folosite în anul de referință.

 

 

Utilaje proprii

Se referă la utilajele deținute de fermier sau de exploatație care au fost folosite de exploatația agricolă în cursul celor 12 luni anterioare datei de referință a anchetei și care sunt proprietatea exclusivă a exploatației agricole la data de referință a anchetei.

Exclude utilajele care sunt închiriate pe termen scurt, de exemplu cu ora sau ziua, utilajele deținute de cooperativele agricole, de centrale sau de contractanți.

MMEQ 003

 

 

Numărul de tractoare <= 40 kW deținute de exploatație

MMEQ 004

 

 

Numărul de tractoare > 40 kW și <= 60 kW deținute de exploatație

MMEQ 005

 

 

Numărul de tractoare > 60 kW și <= 100 kW deținute de exploatație

MMEQ 006

 

 

Numărul de tractoare > 100 kW deținute de exploatație

MMEQ 007

-

-

Utilaje de arat

Exploatația deține utilaje de arat, precum:

plug cu cormană

motocultor

rotocultor

prășitoare

grapă

motocultor fâșii

tăvălug

altele

MMEQ 008

-

-

Semănătoare și mașini de plantat

Exploatația deține semănătoare și mașini de plantat, precum:

semănătoare de precizie

semănătoare lineară convențională

mașină de plantat

altele

MMEQ 009

-

-

Dispozitive de împrăștiere, pulverizatoare sau mașini de stropit pentru îngrășăminte

Exploatația deține dispozitive de împrăștiere, pulverizatoare sau mașini de stropit (cu excepția avioanelor și dronelor) pentru aplicarea dejecțiilor sau îngrășămintelor, cum ar fi:

dispozitive de împrăștiere a îngrășămintelor minerale solide

dispozitive de împrăștiere/pulverizare a dejecțiilor solide

dispozitive de împrăștiere a dejecțiilor lichide/gunoiului de grajd lichid (rampă orizontală cu furtunuri)

dispozitive de împrăștiere a dejecțiilor lichide/gunoiului de grajd lichid (rampă orizontală cu duze de stropire la înălțime mică)

injector de dejecții (brazdă de suprafață/deschisă)

injector de dejecții (brazdă de adâncime/închisă)

mașini de stropit cu presiune scăzută

mașini de stropit cu presiune ridicată

altele

MMEQ 010

-

-

Echipamente de aplicare a produselor de protecție a plantelor

Exploatația deține una sau mai multe dintre următoarele (cu excepția avioanelor și dronelor) pentru aplicarea produselor de protecție a plantelor, cum ar fi:

mașini de stropit cu rampă orizontală echipate cu duze cu risc scăzut

mașini de stropit cu rampă orizontală neechipate cu duze cu risc scăzut

mașini de stropit pentru livezi, plantații viticole sau alte culturi permanente

altele

MMEQ 011

-

-

-

Mașinile de stropit cu rampă orizontală și mașinile de stropit pentru livezi, plantații viticole sau alte culturi permanente utilizate pentru aplicarea PPP-urilor în perioada de referință sunt echipate cu duze cu risc scăzut?

Da, sunt

Nu, doar unele dintre ele

Nu, niciuna dintre ele

MMEQ 012

-

-

Combine de recoltat cereale

Exploatația deține combine de recoltat cereale.

MMEQ 013

-

-

Alte mașini de recoltat complet mecanizate

Exploatația deține alte mașini de recoltat complet mecanizate, cum ar fi:

culegătoare de bumbac

mașină de recoltat cartofi

mașină de recoltat morcovi

mașină de recoltat sfeclă de zahăr

culegătoare de legume (mazăre, fasole etc.)

platforme de culegere a fructelor

mașină de recoltat pentru furaje sau însilozare

presă de balotat

mașină de recoltat struguri

mașină de recoltat măsline

 

 

Utilaje folosite de mai multe exploatații

Se referă la autovehiculele și utilajele folosite de exploatația agricolă în cursul celor 12 luni anterioare datei de referință a anchetei, dar care sunt deținute de o altă exploatație agricolă (de exemplu folosite în cadrul unor acorduri de întrajutorare reciprocă sau închiriate de la un sindicat de împrumut de utilaje), de o asociație cooperativă, de două sau mai multe exploatații agricole în comun, de o grupare în vederea folosirii de utilaje sau de o agenție de furnizare de servicii agricole.

MMEQ 014

-

-

Tractoare

MMEQ 015

-

-

Cultivatoare, pluguri, semănătoare, pulverizatoare, mașini de stropit, echipamente de aplicare a produselor de protecție a plantelor sau a îngrășămintelor

MMEQ 016

-

-

Combine de recoltat cereale

MMEQ 017

-

-

Alte mașini de recoltat complet mecanizate

 

Temă detaliată: utilizarea agriculturii de precizie

MMEQ 018

-

Robotică

Exploatația deține, închiriază sau utilizează robotică, precum:

utilaje autonome

roboți pentru culesul de bace

echipamente de foarte înaltă precizie pe baza RTK-GPS (acuratețe de 1 cm)

altele

MMEQ 019

-

-

Robotică pentru produsele de protecție a plantelor

Ferma deține, închiriază sau folosește echipamente care utilizează ghidarea prin GPS pentru aplicarea produselor de protecție a plantelor.

MMEQ 020

-

-

Stropirea în bandă cu produse de protecție a plantelor

Ferma deține, închiriază sau folosește echipamente pentru stropirea în bandă cu produse de protecție a plantelor.

MMEQ 021

-

Tehnologii cu rată variabilă

Exploatația utilizează tehnologii cu rată variabilă pentru una sau mai multe dintre următoarele:

fertilizare

protecția plantelor

plivire

semănare

plantare

altele

MMEQ 022

-

Monitorizarea de precizie a culturilor

Exploatația monitorizează culturile utilizând una sau mai multe dintre următoarele tehnologii:

stații meteorologice

cartografiere digitalizată [cartografierea calității solului, cartografierea randamentului, cartografierea pe baza indicelui de vegetație diferență normalizată (NDVI)]

scanarea solului

senzori de monitorizare a randamentului

altele

MMEQ 023

-

Analiza solului

Exploatația a prelevat probe de sol în vederea analizei în perioada de referință.

 

Temă detaliată: utilaje pentru gestionarea efectivelor de animale

MMEQ 024

 

Bunăstarea și monitorizarea sănătății animalelor

Exploatația monitorizează animalele utilizând una sau mai multe dintre următoarele tehnologii:

camere de monitorizare

monitorizarea sunetelor

sisteme de alertă

senzori de activitate

urmărirea animalelor

monitorizarea sănătății (de exemplu, monitorizarea temperaturii, a greutății, a șchiopătatului sau a mastitei)

înregistrarea consumului de furaje

înregistrarea consumului de apă

altele

MMEQ 025

-

Mașină de tocat malaxor pentru hrana animalelor

Exploatația deține, închiriază sau utilizează mașini de tocat malaxor pentru hrana animalelor.

MMEQ 026

 

Sisteme automate de hrănire

Exploatația deține, închiriază sau utilizează sisteme automate de hrănire a animalelor.

MMEQ 027

-

Reglare automată a temperaturii hambarelor

Exploatația utilizează reglarea automată a temperaturii hambarelor.

MMEQ 028

-

Roboți de muls

Exploatația deține, închiriază sau utilizează roboți de muls.

 

Temă detaliată: depozitarea produselor agricole

MMEQ 029

-

Depozitarea semințelor (cereale, semințe oleaginoase și leguminoase)

Metri cubi pentru depozitarea cerealelor, semințelor oleaginoase și leguminoaselor.

MMEQ 030

-

Depozitarea rădăcinilor, tuberculilor și bulbilor

Exploatația dispune de spații de depozitare a rădăcinilor, tuberculilor și bulbilor.

MMEQ 031

-

Depozitarea legumelor și fructelor

Exploatația dispune de spații pentru depozitarea uscată a fructelor și legumelor (exceptând depozitarea prin refrigerare).

MMEQ 032

-

Depozitare prin refrigerare

Metri cubi pentru depozitarea în frigidere (indiferent dacă pentru legume, fructe, flori, carne și produse din carne, lapte și produse lactate sau ouă).

Temă: echipamente

 

Temă detaliată: echipamente utilizate pentru producerea de energie din surse regenerabile în cadrul exploatațiilor agricole

MMEQ 033

-

Energie eoliană

Exploatația utilizează turbine eoliene pentru a produce energie.

MMEQ 034

-

Biomasă

Exploatația utilizează biomasă pentru a produce energie.

MMEQ 035

-

-

Biogaz din biomasă

Exploatația utilizează biogaz din biomasă pentru a produce energie.

MMEQ 036

-

Energie solară (termică)

Exploatația utilizează panouri solare pentru a produce energie termică.

MMEQ 037

-

Energie solară (fotovoltaică)

Exploatația utilizează panouri solare pentru a produce energie fotovoltaică.

MMEQ 038

-

Energie hidraulică

Exploatația utilizează generatoare hidraulice pentru a produce energie.

MMEQ 039

-

Alte surse

Exploatația produce energie din surse regenerabile din alte surse n.c.a.

MODULUL 6.   LIVEZI

DESCRIEREA VARIABILELOR PRIVIND LIVEZILE

Pentru variabile privind terenurile, utilizarea terenului se referă la anul de referință. În cazul culturilor succesive pe același teren, utilizarea terenului se referă la o cultură recoltată în cursul anului de referință, indiferent de momentul semănării culturii respective.

Statele membre cu cel puțin 1 000 de hectare din oricare dintre culturile individuale menționate la rubrica temelor detaliate din modulul „Livezi” din anexa IV la Regulamentul (UE) 2018/1091, a căror producție este destinată integral sau în mare parte pieței, parcurg modulul „Livezi” pentru cultura respectivă.

Temă: fructe sămânțoase

 

Temă detaliată: mere – suprafață după vârsta plantațiilor

MORC 001

-

Mere

Suprafețele, exprimate în hectare, ocupate de mere

MORC 002

-

-

Mere din categoria de vârstă < 5 ani

Suprafețele, exprimate în hectare, ocupate de mere din categoria de vârstă < 5 ani

MORC 003

-

-

Mere din categoria de vârstă 5-14 ani

Suprafețele, exprimate în hectare, ocupate de mere din categoria de vârstă 5-14 ani

MORC 004

-

-

Mere din categoria de vârstă 15-24 de ani

Suprafețele, exprimate în hectare, ocupate de mere din categoria de vârstă 15-24 de ani

MORC 005

-

-

Mere din categoria de vârstă >= 25 de ani

Suprafețele, exprimate în hectare, ocupate de mere din categoria de vârstă >= 25 de ani

 

Temă detaliată: mere – suprafață după densitatea pomilor

MORC 006

-

-

Mere din clasa de densitate < 400 de pomi/hectar

Suprafețele, exprimate în hectare, ocupate de mere din clasa de densitate < 400 de pomi/hectar

MORC 007

-

-

Mere din clasa de densitate 400-1 599 de pomi/hectar

Suprafețele, exprimate în hectare, ocupate de mere din clasa de densitate 400-1 599  de pomi/hectar

MORC 008

-

-

Mere din clasa de densitate 1 600 -3 199 de pomi/hectar

Suprafețele, exprimate în hectare, ocupate de mere din clasa de densitate 1 600 -3 199  de pomi/hectar

MORC 009

-

-

Mere din clasa de densitate >= 3 200 de pomi/hectar

Suprafețele, exprimate în hectare, ocupate de mere din clasa de densitate >= 3 200  de pomi/hectar

 

Temă detaliată: pere – suprafață după vârsta plantațiilor

MORC 010

-

Pere

Suprafețele, exprimate în hectare, ocupate de pere

MORC 011

-

-

Pere din categoria de vârstă < 5 ani

Suprafețele, exprimate în hectare, ocupate de pere din categoria de vârstă < 5 ani

MORC 012

-

-

Pere din categoria de vârstă 5-14 ani

Suprafețele, exprimate în hectare, ocupate de pere din categoria de vârstă 5-14 ani

MORC 013

-

-

Pere din categoria de vârstă 15-24 de ani

Suprafețele, exprimate în hectare, ocupate de pere din categoria de vârstă 15-24 de ani

MORC 014

-

-

Pere din categoria de vârstă >= 25 de ani

Suprafețele, exprimate în hectare, ocupate de pere din categoria de vârstă >= 25 de ani

 

Temă detaliată: pere – suprafață după densitatea pomilor

MORC 015

-

-

Pere din clasa de densitate < 400 de pomi/hectar

Suprafețele, exprimate în hectare, ocupate de pere din clasa de densitate < 400 de pomi/hectar

MORC 016

-

-

Pere din clasa de densitate 400-1 599 de pomi/hectar

Suprafețele, exprimate în hectare, ocupate de pere din clasa de densitate 400-1 599  de pomi/hectar

MORC 017

-

-

Pere din clasa de densitate 1 600 -3 199 de pomi/hectar

Suprafețele, exprimate în hectare, ocupate de pere din clasa de densitate 1 600 -3 199  de pomi/hectar

MORC 018

-

-

Pere din clasa de densitate >= 3 200 de pomi/hectar

Suprafețele, exprimate în hectare, ocupate de pere din clasa de densitate >= 3 200  de pomi/hectar

Temă: fructe sâmburoase

 

Temă detaliată: piersici – suprafață după vârsta plantațiilor

MORC 019

-

Piersici

Suprafețele, exprimate în hectare, ocupate de piersici

MORC 020

-