EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2105

Regulamentul delegat (UE) 2021/2105 al Comisiei din 28 septembrie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență prin definirea unei metodologii de raportare a cheltuielilor sociale

C/2021/8801

OJ L 429, 1.12.2021, p. 79–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2105/oj

1.12.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 429/79


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/2105 AL COMISIEI

din 28 septembrie 2021

de completare a Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență prin definirea unei metodologii de raportare a cheltuielilor sociale

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență (1), în special articolul 29 alineatul (4) litera (b) și articolul 33,

întrucât:

(1)

Scopul Mecanismului de redresare și reziliență (denumit în continuare „mecanismul”) este de a furniza un sprijin financiar eficace și semnificativ menit să accelereze implementarea reformelor sustenabile și a investițiilor publice conexe în statele membre. Mecanismul este un instrument special conceput pentru a aborda efectele și consecințele sociale și economice negative ale crizei provocate de COVID-19 în Uniune.

(2)

Mecanismul sprijină redresarea economică și socială și contribuie, printre altele, la combaterea sărăciei, a inegalităților și a șomajului, la crearea de locuri de muncă stabile și de înaltă calitate, la îmbunătățirea capacității de asistență medicală și la politici mai bune pentru generația următoare, inclusiv în materie de educație și formare.

(3)

Mecanismul va sprijini în special statele membre în punerea în aplicare a unor măsuri conforme cu Pilonul european al drepturilor sociale și cu inițiativele Uniunii în domeniul ocupării forței de muncă, al educației, al sănătății și în domeniul social, în special cu Planul de acțiune privind Pilonul european al drepturilor sociale (2) și cu Recomandarea referitoare la un sprijin activ eficace pentru ocuparea forței de muncă în urma crizei provocate de pandemia de COVID-19 (EASE) (3), cu Comunicarea privind sprijinirea ocupării forței de muncă în rândul tinerilor (4) și cu Recomandarea privind „O punte către locuri de muncă – consolidarea Garanției pentru tineret” (5), cu Recomandarea privind educația și formarea profesională (EFP) pentru competitivitate durabilă, echitate socială și reziliență (6), cu Recomandarea de instituire a unei garanții europene pentru copii (7), cu Strategia privind drepturile persoanelor cu handicap 2021-2030 (8), cu Agenda europeană pentru competențe în scopul promovării competitivității durabile, a echității sociale și a rezilienței (9), cu Spațiul european al educației (10) și cu Planul de acțiune pentru educația digitală (11), cu Planul de acțiune al UE de combatere a rasismului pentru perioada 2020-2025 (12), cu Cadrul strategic al UE pentru egalitatea, incluziunea și participarea romilor (13), cu Strategia privind egalitatea de gen 2020-2025 (14), cu Strategia privind egalitatea pentru persoanele LGBTIQ 2020-2025 (15), cu Comunicarea privind Construirea unei Uniuni Europene a sănătății (16), cu Strategia farmaceutică pentru Europa (17) și cu Planul european de combatere a cancerului (18).

(4)

În acest context, este important să se poată raporta cu privire la reformele și investițiile finanțate de mecanism care au o dimensiune socială. În temeiul articolului 29 alineatul (4) litera (b) din Regulamentul (UE) 2021/241, Comisia trebuie să definească o metodologie de raportare a cheltuielilor sociale, inclusiv a celor pentru copii și tineret, în cadrul mecanismului.

(5)

În temeiul articolului 31 alineatul (3) litera (c) din Regulamentul (UE) 2021/241, raportul anual al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu trebuie să includă informații privind cheltuielile finanțate de mecanism în cadrul celor șase piloni menționați la articolul 3, cuprinzând cheltuieli sociale, inclusiv cele pentru copii și tineret.

(6)

Metodologia trebuie să constea în două etape: în primul rând, fiecare reformă și investiție inclusă în planul de redresare și reziliență al unui stat membru cu o dimensiune socială primară trebuie să fie asociată de către Comisie, consultându-se, dacă este necesar, cu statul membru respectiv, cu unul dintre cele nouă domenii de politică socială din cadrul celor patru categorii sociale mai largi prevăzute în anexă; în al doilea rând, fiecare măsură de natură socială care pune accentul pe copii și tineret, precum și pe egalitatea de gen, întrucât Regulamentul (UE) 2021/241 pune accentul pe egalitatea de gen, trebuie să fie marcată, permițând o raportare specifică a cheltuielilor axate pe copii și tineret și, respectiv, pe egalitatea de gen.

(7)

Având în vedere că metodologia privind cheltuielile sociale trebuie să fie operațională până la 31 decembrie 2021 și pentru a permite aplicarea promptă a măsurilor prevăzute în prezentul regulament, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Definirea metodologiei

(1)   Metodologia de raportare a cheltuielilor sociale, inclusiv a celor pentru copii și tineret, precum și pentru egalitatea de gen în cadrul mecanismului trebuie să se bazeze pe cheltuielile estimate furnizate în planurile de redresare și reziliență aprobate și pe etapele prevăzute la alineatele (2), (3) și (4).

(2)   Reformele și investițiile cu o dimensiune socială primară trebuie să fie asociate unuia dintre cele nouă domenii de politică socială prevăzute în anexă. Fiecare domeniu de politică socială trebuie să fie legat de o categorie socială mai largă. O reformă sau o investiție poate fi asociată unui singur domeniu de politică socială și, prin urmare, unei singure categorii sociale.

(3)   Fiecare măsură de natură socială care pune accentul pe copii și tineret trebuie să fie marcată, permițând o raportare specifică ulterioară a cheltuielilor pentru copii și tineret din cadrul mecanismului.

(4)   Fiecare măsură de natură socială care pune accentul pe egalitatea de gen trebuie să fie marcată, permițând o raportare specifică ulterioară a cheltuielilor pentru egalitatea de gen din cadrul mecanismului.

(5)   Domeniile de politică socială și categoriile sociale, precum și marcajele pentru identificarea măsurilor de natură socială care pun accentul pe copii și tineret, precum și pe egalitatea de gen, astfel cum se menționează la alineatele (2), (3) și (4), sunt cele prevăzute în anexă.

(6)   Comisia utilizează această metodologie în raportul anual menționat la articolul 31 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2021/241 pentru a furniza informații cu privire la cheltuielile sociale, inclusiv cele pentru copii și tineret, precum și pentru egalitatea de gen finanțate de mecanism.

Articolul 2

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 septembrie 2021.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 57, 18.2.2021, p. 17.

(2)  COM(2021) 102 final din 4 martie 2021.

(3)  Recomandarea (UE) 2021/402 a Comisiei din 4 martie 2021 referitoare la un sprijin activ eficace pentru ocuparea forței de muncă în urma crizei provocate de pandemia de COVID-19 (JO L 80, 8.3.2021, p. 1).

(4)  Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Sprijinirea ocupării forței de muncă în rândul tinerilor: o punte către locuri de muncă pentru generația viitoare [COM(2020) 276 final din 1 iulie 2020].

(5)  Recomandarea Consiliului din 30 octombrie 2020 privind „O punte către locuri de muncă – consolidarea Garanției pentru tineret” și de înlocuire a Recomandării Consiliului din 22 aprilie 2013 privind înființarea unei garanții pentru tineret (2020/C 372/01).(JO C 372, 4.11.2020, p. 1)

(6)  Recomandarea Consiliului din 24 noiembrie 2020 privind educația și formarea profesională (EFP) pentru competitivitate durabilă, echitate socială și reziliență (JO C 417, 2.12.2020, p. 1).

(7)  În curs de adoptare de către Consiliu [COM(2021) 137 final din 24 martie 2021].

(8)  COM(2021) 101 final din 3 martie 2021.

(9)  COM(2020) 274 final din 1 iulie 2020.

(10)  Rezoluția Consiliului privind un cadru strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării în perspectiva realizării și dezvoltării în continuare a spațiului european al educației (2021-2030) (JO C 66, 26.2.2021, p. 1).

(11)  COM(2020) 624 final din 30 septembrie 2020.

(12)  COM(2020) 565 final din 18 septembrie 2020.

(13)  COM(2020) 620 final din 7 octombrie 2020.

(14)  COM(2020) 152 final din 5 martie 2020.

(15)  COM(2020) 698 final din 12 noiembrie 2020.

(16)  COM(2020) 724 final din 11 noiembrie 2020.

(17)  COM(2020) 761 final din 25 noiembrie 2020.

(18)  COM(2021) 44 final din 3 februarie 2021.


ANEXA

Metodologia de raportare a cheltuielilor sociale, inclusiv a celor pentru copii și tineret, și pentru egalitatea de gen

1.   

Comisia atribuie fiecare măsură cu o dimensiune socială primară exclusiv unuia dintre următoarele nouă domenii de politică socială:

Nouă domenii de politică din cadrul celor patru categorii sociale principale

Categoria socială: Ocuparea forței de muncă și competențe

1.

Învățarea în rândul adulților, inclusiv educația și formarea profesională continuă: recunoașterea și validarea competențelor

2.

Sprijin pentru ocuparea forței de muncă și crearea de locuri de muncă, inclusiv stimulente pentru angajare și tranziție profesională și sprijin pentru desfășurarea de activități independente

3.

Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă, inclusiv a infrastructurii, a serviciilor de ocupare a forței de muncă și a previziunilor privind competențele și inspectoratele de muncă; protecția și organizarea locurilor de muncă; dialogul social și mecanismele de stabilire a salariilor; adaptarea locurilor de muncă

Categoria socială: Educația și îngrijirea copiilor

4.

Educația și îngrijirea copiilor preșcolari: accesibilitate, prețuri abordabile, calitate și incluziune, inclusiv digitalizarea și infrastructura

5.

Învățământul general, profesional și superior: accesibilitate, prețuri abordabile, calitate și incluziune, inclusiv digitalizarea și infrastructura

Categoria socială: Sănătate și îngrijirea pe termen lung

6.

Asistență medicală: reziliență, durabilitate, adecvare, disponibilitate, accesibilitate, prețuri abordabile și calitate, inclusiv digitalizarea și infrastructura

7.

Îngrijirea pe termen lung: reziliență, durabilitate, adecvare, disponibilitate, accesibilitate, prețuri abordabile și calitate, inclusiv digitalizarea și infrastructura

Categoria socială: Politicile sociale

8.

Locuințe sociale și alte infrastructuri sociale

9.

Protecția socială, inclusiv serviciile sociale și integrarea grupurilor vulnerabile

2.   

Pentru fiecare măsură de natură socială care se axează pe copii și tineret, Comisia atribuie un marcaj care permite raportarea specifică a cheltuielilor pentru copii și tineret în cadrul mecanismului.

3.   

Pentru fiecare măsură de natură socială care se axează pe egalitatea de gen, Comisia atribuie un marcaj care permite raportarea specifică a cheltuielilor pentru egalitatea de gen în cadrul mecanismului.


Top