EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1456

Regulamentul delegat (UE) 2021/1456 al Comisiei din 2 iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului prin precizarea criteriilor conform cărora condițiile comerciale ale serviciilor de compensare pentru instrumentele financiare derivate extrabursiere trebuie considerate a fi echitabile, rezonabile, nediscriminatorii și transparente (Text cu relevanță pentru SEE)

C/2021/3817

JO L 317, 8.9.2021, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1456/oj

8.9.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 317/1


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2021/1456 AL COMISIEI

din 2 iunie 2021

de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului prin precizarea criteriilor conform cărora condițiile comerciale ale serviciilor de compensare pentru instrumentele financiare derivate extrabursiere trebuie considerate a fi echitabile, rezonabile, nediscriminatorii și transparente

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (1), în special articolul 4 alineatul (3a) al treilea paragraf,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 648/2012 a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2019/834 al Parlamentului European și al Consiliului (2). Printre altele, modificările respective au introdus obligația ca membrii compensatori și clienții care prestează servicii de compensare, în mod direct sau indirect („prestatori de servicii de compensare”), să presteze aceste servicii în condiții comerciale echitabile, rezonabile, nediscriminatorii și transparente („FRANDT”). Pentru a le oferi securitate juridică prestatorilor de servicii de compensare și clienților lor potențiali sau existenți, este necesar să se precizeze criteriile conform cărora condițiile comerciale trebuie considerate a fi FRANDT.

(2)

Ținând cont de faptul că obiectivul articolului 4 alineatul (3a) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 este de a facilita accesul la compensare pentru clienții care au un volum de activitate limitat pe piața instrumentelor financiare derivate extrabursiere și care se confruntă cu dificultăți în ceea ce privește accesul la compensarea centrală și având în vedere importanța accesului la compensarea centrală pentru contrapărțile care sunt supuse obligației de compensare, prezentul regulament ar trebui să se aplice prestării de servicii de compensare în legătură cu contractele derivate extrabursiere care sunt supuse obligației de compensare în temeiul articolului 4 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012. Pentru a asigura condiții de concurență echitabile și pentru ca clienții din Uniune să beneficieze de condiții comerciale FRANDT, prezentul regulament ar trebui să se aplice atunci când serviciile de compensare respective sunt furnizate în Uniune.

(3)

Pentru a asigura transparența, prestatorii de servicii de compensare ar trebui să descrie procesul care conduce la acordul privind clauzele contractuale și prin care sunt instituite proceduri operaționale pentru serviciile de compensare („procesul de integrare”) și să furnizeze un formular de cerere de propunere pe site-urile lor web. Din același motiv, toți prestatorii de servicii de compensare ar trebui să comunice clienților potențiali informații privind condițiile comerciale esențiale.

(4)

În timp ce prestatorii de servicii de compensare ar trebui să poată controla riscurile pe care le implică prestarea de servicii de compensare, o evaluare armonizată a riscurilor asociate clienților potențiali și existenți ar trebui să garanteze aplicarea unor condiții comerciale echitabile și nediscriminatorii, având în vedere costurile și riscurile. Unii prestatori de servicii de compensare au deja obligația de a evalua riscul prezentat de clienți în conformitate cu criteriile prevăzute la articolul 25 din Regulamentul delegat (UE) 2017/589 al Comisiei (3). Pentru a asigura o evaluare armonizată a riscurilor asociate clienților, reducând în același timp sarcina de reglementare pentru prestatorii de servicii de compensare și evitând normele duplicative și contradictorii, toți prestatorii de servicii de compensare ar trebui să evalueze clienții pe baza criteriilor prevăzute la articolul 25 din regulamentul delegat menționat.

(5)

Pentru a garanta existența unor condiții comerciale rezonabile care să asigure acorduri contractuale obiective și raționale, comisioanele, prețurile și reducerile ar trebui să se bazeze pe criterii obiective, cum ar fi volumele compensate, modelele de compensare și nevoile și cerințele fiecărui client. Pentru a evita structurile dezechilibrate ale prețurilor și conflictele de interese, comisioanele, prețurile și reducerile ar trebui stabilite cu grijă. Comisioanele percepute de la clienți pentru acoperirea costurilor ar trebui să facă o distincție clară între costurile legate direct de prestarea de servicii de compensare pentru clientul în cauză și costurile legate de prestarea de servicii de compensare în general, defalcate pe elemente de cost, cum ar fi costurile IT, costurile aferente licențelor și costurile de gestionare a garanțiilor.

(6)

Clauzele contractuale ar trebui să precizeze condițiile și criteriile pentru acceptarea tranzacțiilor prezentate de clienți pentru compensare, precum și condițiile și criteriile conform cărora prestatorul de servicii de compensare are dreptul de a suspenda serviciile de compensare și de a lichida sau de a închide pozițiile clienților. Derogarea de la aceste condiții și criterii ar trebui să fie posibilă atunci când aceasta este rezonabilă și justificată în mod corespunzător, inclusiv pentru a controla riscurile implicate de prestarea de servicii de compensare.

(7)

Pentru a asigura previzibilitatea și continuitatea serviciilor de compensare, prestatorii de servicii de compensare ar trebui să aplice o perioadă de preaviz de cel puțin șase luni pentru rezilierea contractelor sau pentru modificările care afectează în mod semnificativ clauzele și condițiile convenite. Ar trebui să fie posibilă aplicarea unei perioade de preaviz mai scurte atunci când aceasta este rezonabilă și justificată în mod corespunzător, inclusiv pentru a controla riscurile implicate de prestarea de servicii de compensare.

(8)

Atât clienții potențiali, cât și cei existenți ar trebui să beneficieze de condiții comerciale FRANDT. Întrucât clienții potențiali vor beneficia de noile condiții începând de la data aplicării prezentului regulament, prestatorii de servicii de compensare și clienții existenți ar trebui să dispună de suficient timp pentru a revizui și, după caz, pentru a adapta condițiile comerciale convenite înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament.

(9)

Articolul 4 alineatul (3a) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 a intrat deja în vigoare și se aplică de la 18 iunie 2021. Pentru a asigura securitatea juridică în ceea ce privește criteriile conform cărora condițiile comerciale trebuie considerate a fi FRANDT, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare de urgență. Cu toate acestea, pentru a le oferi prestatorilor de servicii de compensare suficient timp de pregătire pentru aplicarea prezentului regulament, aplicarea acestuia ar trebui amânată,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Domeniul de aplicare

Prezentul regulament se aplică membrilor compensatori și clienților care prestează servicii de compensare în Uniune, indiferent dacă aceste servicii sunt prestate direct sau indirect („prestatori de servicii de compensare”), în cazul în care serviciile respective sunt prestate în legătură cu contracte derivate extrabursiere care sunt supuse obligației de compensare în temeiul articolului 4 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

Articolul 2

Condiții comerciale echitabile, rezonabile, nediscriminatorii și transparente

Condițiile comerciale pentru serviciile de compensare prestate de prestatorii de servicii de compensare sunt considerate a fi echitabile, rezonabile, nediscriminatorii și transparente atunci când îndeplinesc cerințele prevăzute în anexă.

Articolul 3

Dispoziție tranzitorie

Condițiile comerciale pentru serviciile de compensare convenite înainte de 9 septembrie 2021 se revizuiesc și, dacă este necesar pentru a îndeplini cerințele prevăzute în anexă, se modifică până la 9 septembrie 2022.

Articolul 4

Intrarea în vigoare și aplicarea

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 9 martie 2022.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 2 iunie 2021.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 201, 27.7.2012, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) 2019/834 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce privește obligația de compensare, suspendarea obligației de compensare, cerințele de raportare, tehnicile de atenuare a riscurilor pentru contractele derivate extrabursiere care nu sunt compensate de o contraparte centrală, înregistrarea și supravegherea registrelor centrale de tranzacții și cerințele aplicabile registrelor centrale de tranzacții (JO L 141, 28.5.2019, p. 42).

(3)  Regulamentul delegat (UE) 2017/589 al Comisiei din 19 iulie 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează cerințele organizatorice aplicabile firmelor de investiții care efectuează tranzacții algoritmice (JO L 87, 31.3.2017, p. 417).


ANEXĂ

1.   Transparența procesului de integrare

1.1.

Prestatorul de servicii de compensare publică pe site-ul său web o descriere a procesului care conduce la acordul privind clauzele contractuale și prin care sunt instituite proceduri operaționale pentru serviciile de compensare („procesul de integrare”). Descrierea trebuie să includă următoarele:

(a)

diferitele etape ale procesului respectiv;

(b)

calendarul estimat pentru finalizarea diferitelor etape ale procesului respectiv;

(c)

un formular prin care i se poate solicita prestatorului de servicii de compensare o propunere de a deveni client („formular de cerere de propunere”), astfel cum se prevede la punctul 2;

(d)

documentația esențială pe care clientul potențial trebuie să i-o prezinte prestatorului de servicii de compensare, împreună cu formularul de cerere de propunere.

1.2.

Clienții potențiali au posibilitatea de a utiliza formularul de cerere de propunere stabilit la punctul 2 sau orice alt formular de cerere de propunere.

1.3.

Un prestator de servicii de compensare care decide să nu facă o propunere ca răspuns la cererea de propunere îl informează în acest sens pe clientul potențial fără întârzieri nejustificate.

2.   Formularul de cerere de propunere

2.1.

Formularul de cerere de propunere trebuie să includă următoarele elemente:

(a)

informații despre clientul potențial:

(i)

denumirea juridică;

(ii)

identificatorul entității juridice (LEI);

(iii)

dacă potențialul client este o contraparte financiară sau nefinanciară și dacă este supus obligației de compensare în conformitate cu articolul 4a sau cu articolul 10 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;

(iv)

sectorul de activitate;

(b)

informații referitoare la documentația pe care clientul potențial trebuie să o furnizeze prestatorului de servicii de compensare în cadrul procesului de integrare;

(c)

informații referitoare la contractele derivate extrabursiere vizate, inclusiv dacă respectivele contracte sunt supuse obligației de compensare în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;

(d)

orice informații sau documente pe care clientul potențial trebuie să le furnizeze prestatorului de servicii de compensare pentru ca acesta să poată face o propunere detaliată, în cunoștință de cauză, cu privire la următoarele aspecte:

(i)

domeniul de aplicare al oricărui serviciu de compensare în ceea ce privește contractele derivate extrabursiere;

(ii)

comisioanele, costurile și reducerile;

(iii)

rezultatul evaluării menționate la articolul 25 din Regulamentul delegat (UE) 2017/589;

(iv)

clauzele și condițiile contractuale;

(v)

garanțiile acceptate;

(vi)

marjele de ajustare (haircuts) aplicabile;

(vii)

criteriile de acceptare a ordinelor;

(viii)

condițiile de suspendare a oricărui serviciu de compensare sau de lichidare ori de închidere a oricărei poziții;

(ix)

condițiile de reziliere a acordului de prestare de servicii de compensare;

(x)

cerințele informatice.

3.   Publicarea condițiilor comerciale

3.1.

O propunere făcută de prestatorul de servicii de compensare ca răspuns la o cerere completă de propunere trebuie să includă, într-un mod clar și structurat, următoarele:

(a)

informațiile menționate în următoarele dispoziții:

(i)

articolul 38 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;

(ii)

articolul 39 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;

(b)

clauzele și condițiile conform cărora prestatorul de servicii de compensare își oferă serviciile de compensare, inclusiv clauzele și condițiile care sunt specifice clientului potențial;

(c)

garanțiile acceptate;

(d)

marjele de ajustare (haircuts) aplicabile;

(e)

criteriile de acceptare a ordinelor;

(f)

condițiile de suspendare a oricărui serviciu de compensare sau de lichidare ori de închidere a oricărei poziții;

(g)

condițiile de reziliere a acordului de prestare de servicii de compensare;

(h)

orice soluții și cerințe informatice aplicabile.

4.   Evaluarea controlului riscurilor

4.1.

Prestatorul de servicii de compensare efectuează o evaluare a clientului potențial sau a clientului în conformitate cu articolul 25 din Regulamentul delegat (UE) 2017/589.

4.2.

Prestatorul de servicii de compensare îl informează pe clientul potențial sau pe client cu privire la rezultatul evaluării menționate la punctul 4.1.

În cazul în care rezultatul este negativ, prestatorul de servicii de compensare îl informează pe clientul potențial sau pe client, la cerere, cu privire la principalele motive ale evaluării negative și la criteriile prevăzute la articolul 25 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2017/589 care nu au fost îndeplinite.

5.   Condiții comerciale

5.1.

Condițiile comerciale pentru prestarea de servicii de compensare convenite între prestatorul de servicii de compensare și client trebuie să fie stabilite în scris, să fie clare și complete și să vizeze toate clauzele și condițiile esențiale pentru prestarea serviciilor de compensare.

6.   Comisioane și costuri transferate

6.1.

Comisioanele, prețurile și reducerile trebuie să fie transparente și să se bazeze pe criterii obiective.

6.2.

În condițiile comerciale trebuie să se ofere informații cu privire la orice comisioane percepute clientului care transferă costuri legate de prestarea de servicii de compensare („costuri transferate”).

6.3.

În condițiile comerciale trebuie să fie precizate clar toate comisioanele, prețurile, reducerile și costurile transferate, astfel cum au fost convenite între prestatorul de servicii de compensare și client.

7.   Refuzul ordinelor de compensare, suspendarea, lichidarea sau închiderea pozițiilor clienților și perioadele de preaviz

7.1.

Prestatorul de servicii de compensare nu poate refuza o cerere a clientului de compensare a unui contract derivat extrabursier („ordin de compensare”) care îndeplinește condițiile și criteriile convenite pentru acceptarea unor astfel de ordine, cu excepția cazului în care refuzul este rezonabil și justificat în mod corespunzător, caz în care prestatorul de servicii de compensare îi comunică în scris clientului, la cerere, motivele refuzului.

7.2.

Prestatorul de servicii de compensare poate suspenda serviciile de compensare și poate lichida sau închide pozițiile clientului numai în cazul în care sunt îndeplinite condițiile și criteriile convenite pentru suspendare, lichidare sau închidere, cu excepția cazului în care o astfel de suspendare, lichidare sau închidere este rezonabilă și justificată în mod corespunzător, caz în care prestatorul de servicii de compensare îi comunică în scris clientului, la cerere, motivele pentru care a procedat astfel.

7.3.

Clientul este informat, cu cel puțin șase luni înainte, cu excepția cazului în care o perioadă de preaviz mai scurtă este rezonabilă și justificată în mod corespunzător, cu privire la următoarele:

(a)

rezilierea acordului de prestare de servicii de compensare;

(b)

orice modificare semnificativă a clauzelor și condițiilor conform cărora este prestat serviciul de compensare.


Top