EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1275

Regulamentul (UE) 2021/1275 al Consiliului din 30 iulie 2021 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Liban

ST/10956/2021/INIT

OJ L 277I , 2.8.2021, p. 1–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1275/oj

2.8.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

LI 277/1


REGULAMENTUL (UE) 2021/1275 AL CONSILIULUI

din 30 iulie 2021

privind măsuri restrictive având în vedere situația din Liban

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215,

având în vedere Decizia (PESC) 2021/1277 a Consiliului din 30 iulie 2021 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Liban (1),

având în vedere propunerea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

La 30 iulie 2021, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2021/1277, care stabilește un cadru pentru măsuri restrictive specifice pentru a remedia situația din Liban. Contextul politic și motivele de politică pentru instituirea măsurilor restrictive sunt prevăzute în considerentele deciziei menționate. Decizia Consiliului prevede înghețarea fondurilor și a resurselor economice, precum și interdicția de a pune fonduri și resurse economice la dispoziția persoanelor fizice responsabile de grave crize financiare, economice, sociale și politice în Liban, precum și a persoanelor fizice și juridice, a entităților sau a organismelor asociate cu acestea. Persoanele, entitățile și organismele care fac obiectul măsurilor restrictive sunt enumerate în anexa la Decizia (PESC) 2021/1277.

(2)

Aceste măsuri intră în domeniul de aplicare al Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și, în consecință, în special pentru a se asigura aplicarea lor uniformă de către operatorii economici din toate statele membre, este necesară o reglementare la nivelul Uniunii pentru punerea lor în aplicare.

(3)

Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile consacrate în Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, mai ales dreptul la o cale de atac eficace și la un proces echitabil, dreptul la apărare și dreptul la protecția datelor cu caracter personal. Prezentul regulament ar trebui să fie aplicat în conformitate cu drepturile menționate.

(4)

Procedura de modificare a listei cuprinse în anexa I la prezentul regulament ar trebui să includă furnizarea către persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele desemnate a motivelor includerii lor pe listă, pentru a le oferi acestora posibilitatea de a prezenta observații.

(5)

Pentru punerea în aplicare a prezentului regulament și în scopul asigurării unui nivel maxim de securitate juridică în Uniune, numele și alte date relevante privind persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele ale căror fonduri și resurse economice trebuie să fie înghețate în conformitate cu prezentul regulament ar trebui să fie făcute publice. Orice prelucrare a datelor cu caracter personal ar trebui să respecte Regulamentele (UE) 2016/679 (2) și (UE) 2018/1725 (3) ale Parlamentului European și ale Consiliului.

(6)

Statele membre și Comisia ar trebui să se informeze reciproc cu privire la măsurile luate în temeiul prezentului regulament și cu privire la alte informații relevante de care dispun în legătură cu prezentul regulament.

(7)

Statele membre ar trebui să stabilească norme privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor prezentului regulament și să se asigure că acestea sunt puse în aplicare. Sancțiunile respective ar trebui să fie eficace, proporționale și cu efect de descurajare,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a)

„cerere” înseamnă orice cerere, contencioasă sau necontencioasă, introdusă anterior sau ulterior datei intrării în vigoare a prezentului regulament, în temeiul unui contract sau al unei tranzacții ori în legătură cu un contract sau cu o tranzacție, în special:

(i)

o cerere de executare a unei obligații care rezultă în temeiul unui contract sau al unei tranzacții ori în legătură cu un contract sau cu o tranzacție;

(ii)

o cerere de prelungire sau de plată a unei obligațiuni, garanții financiare sau despăgubiri, indiferent de forma acesteia;

(iii)

o cerere de acordare de despăgubiri aferente unui contract sau unei tranzacții;

(iv)

o cerere reconvențională;

(v)

o cerere de recunoaștere sau de executare, inclusiv prin procedura de exequatur, a unei hotărâri judecătorești, a unei hotărâri arbitrale sau a unei hotărâri echivalente, indiferent de locul unde a fost pronunțată;

(b)

„contract sau tranzacție” înseamnă orice tranzacție care, indiferent de formă și de legislația aplicabilă, cuprinde unul sau mai multe contracte sau obligații similare stabilite între părți identice sau nu; în acest scop, termenul „contract” include orice obligațiune, garanție sau contragaranție, în special de natură financiară, și orice credit, independent sau nu din punct de vedere juridic, precum și orice clauză aferentă care rezultă din tranzacția respectivă sau legată de aceasta;

(c)

„autorități competente” înseamnă autoritățile competente ale statelor membre, astfel cum sunt identificate pe site-urile web care figurează pe lista cuprinsă în anexa II;

(d)

„resurse economice” înseamnă activele de orice fel, corporale sau necorporale, mobile sau imobile, care nu sunt fonduri, dar pot fi utilizate pentru obținerea de fonduri, bunuri sau servicii;

(e)

„înghețarea resurselor economice” înseamnă împiedicarea utilizării resurselor economice pentru obținerea de fonduri, bunuri sau servicii în orice mod, inclusiv, printre altele, prin vânzarea, închirierea sau ipotecarea acestora;

(f)

„înghețarea fondurilor” înseamnă o acțiune menită să împiedice orice circulație, transfer, modificare, utilizare, accesare sau tranzacționare de fonduri, în orice mod care ar avea ca rezultat orice modificare a volumului, a cuantumului, a locației, a proprietății, a posesiei, a naturii ori a destinației acestora sau orice altă modificare ce ar permite utilizarea fondurilor, inclusiv gestionarea portofoliului;

(g)

„fonduri” înseamnă activele financiare și beneficiile de orice natură, inclusiv, dar fără a se limita la:

(i)

numerar, cecuri, creanțe în numerar, cambii, ordine de plată și alte instrumente de plată;

(ii)

depozite la instituții financiare sau la alte entități, solduri de conturi, creanțe și titluri de creanță;

(iii)

titluri de valoare și instrumente de datorie, inclusiv titluri și acțiuni, certificate reprezentând titluri de valoare, obligațiuni, bilete la ordin, warrante, obligațiuni negarantate și contracte derivate, tranzacționate în mod public și privat;

(iv)

dobânzi, dividende sau alte venituri din active ori profitul provenit din active sau generat de acestea;

(v)

credite, drepturi compensatorii, garanții, garanții de bună execuție sau alte angajamente financiare;

(vi)

acreditive, conosamente, contracte de vânzare;

(vii)

documente care atestă deținerea de cote-părți dintr-un fond sau din resurse financiare;

(h)

„teritoriul Uniunii” înseamnă teritoriile statelor membre cărora li se aplică tratatul, în condițiile prevăzute de acesta, inclusiv spațiul lor aerian.

Articolul 2

(1)   Se îngheață toate fondurile și resursele economice care aparțin, se află în proprietatea, sunt deținute sau controlate de oricare dintre persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele care figurează pe lista cuprinsă în anexa I.

(2)   Se interzice punerea la dispoziție, direct sau indirect, de fonduri sau resurse economice persoanelor fizice sau juridice, entităților sau organismelor care figurează pe lista cuprinsă în anexa I, sau în beneficiul acestora.

(3)   Anexa I cuprinde numele sau denumirile, astfel cum au fost identificate de Consiliu în conformitate cu articolul 4 din Decizia (PESC) 2021/1277:

(a)

persoanelor fizice responsabile de subminarea democrației sau a statului de drept în Liban prin oricare dintre următoarele acțiuni:

(i)

obstrucționarea sau subminarea procesului politic democratic prin împiedicarea în mod constant a formării unui guvern sau prin obstrucționarea ori subminarea gravă a organizării de alegeri;

(ii)

obstrucționarea sau subminarea punerii în aplicare a planurilor aprobate de autorități libaneze și sprijinite de actorii internaționali relevanți, inclusiv UE, pentru îmbunătățirea responsabilității și a bunei guvernanțe în sectorul public sau pentru punerea în aplicare a reformelor economice critice, inclusiv în sectorul bancar și în cel financiar, inclusiv prin adoptarea unei legislații transparente și nediscriminatorii privind exportul de capital;

(iii)

abateri financiare grave cu privire la fondurile publice, în măsura în care faptelor în cauză li se aplică Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva corupției, precum și cu privire la exportul neautorizat de capital;

(b)

persoanelor fizice sau juridice, entităților sau organismelor asociate cu persoanele desemnate în temeiul literei (a).

Articolul 3

(1)   Prin derogare de la articolul 2, autoritățile competente pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate sau punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, în condițiile pe care le consideră adecvate, după ce au constatat că fondurile sau resursele economice în cauză:

(a)

sunt necesare pentru satisfacerea necesităților de bază ale persoanelor fizice sau juridice, ale entităților sau organismelor care figurează pe lista cuprinsă în anexa I și ale membrilor de familie care se află în întreținerea respectivelor persoane fizice, inclusiv cheltuielile pentru alimentație, chirie sau rate ipotecare, medicamente și tratamente medicale, impozite, prime de asigurare și plata serviciilor de utilități publice;

(b)

sunt destinate exclusiv plății unor onorarii rezonabile sau rambursării cheltuielilor suportate în legătură cu prestarea unor servicii juridice;

(c)

sunt destinate exclusiv plății unor comisioane sau taxe aferente serviciilor de păstrare sau de gestionare curentă a unor fonduri sau resurse economice înghețate;

(d)

sunt necesare pentru cheltuieli extraordinare, cu condiția ca autoritatea competentă relevantă să fi notificat autorităților competente ale celorlalte state membre și Comisiei motivele pe baza cărora consideră că ar trebui acordată o autorizație specifică, cu cel puțin două săptămâni înainte de acordarea autorizației; sau

(e)

urmează să fie plătite într-un cont sau dintr-un cont al unei misiuni diplomatice sau consulare ori al unei organizații internaționale care beneficiază de imunități în conformitate cu dreptul internațional, în măsura în care astfel de plăți sunt destinate a fi utilizate în scopurile oficiale ale misiunii diplomatice sau consulare ori ale organizației internaționale.

(2)   Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul alineatului (1), în termen de două săptămâni de la autorizare.

Articolul 4

(1)   Prin derogare de la articolul 2, autoritățile competente pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate ori punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, în condițiile pe care autoritățile competente le consideră adecvate, după ce au stabilit că punerea la dispoziție a respectivelor fonduri sau resurse economice este necesară în scopuri umanitare, cum ar fi acordarea sau facilitarea acordării de asistență, inclusiv de materiale medicale, alimente sau transferul de lucrători umanitari, precum și acordarea de asistență conexă, ori în scopul unor evacuări din Liban.

(2)   Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul alineatului (1), în termen de două săptămâni de la autorizare.

Articolul 5

(1)   Prin derogare de la articolul 2 alineatul (1), autoritățile competente pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

fondurile sau resursele economice fac obiectul unei hotărâri arbitrale pronunțate înainte de data la care persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul menționat la articolul 2 a fost inclus(ă) în anexa I, sau al unei hotărâri judecătorești sau administrative pronunțate în Uniune, sau al unei hotărâri judecătorești executorii în statul membru în cauză, înainte sau după această dată;

(b)

fondurile sau resursele economice vor fi utilizate exclusiv pentru a satisface cererile garantate printr-o astfel de hotărâre sau decizie ori a căror valabilitate este recunoscută printr-o astfel de hotărâre sau decizie, în limitele stabilite de actele cu putere de lege și de normele administrative aplicabile ce reglementează drepturile persoanelor care formulează astfel de cereri;

(c)

hotărârea sau decizia nu este în beneficiul unei persoane fizice sau juridice, al unei entități sau al unui organism inclus pe lista din anexa I; și

(d)

recunoașterea hotărârii sau a deciziei nu contravine ordinii publice din statul membru în cauză.

(2)   Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul alineatului (1), în termen de două săptămâni de la autorizare.

Articolul 6

(1)   Prin derogare de la articolul 2 alineatul (1), în cazul în care o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism inclus pe lista din anexa I trebuie să efectueze o plată în baza unui contract sau a unui acord încheiat de persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul în cauză sau în baza unei obligații care a apărut în sarcina persoanei fizice sau juridice, a entității sau a organismului în cauză înainte de data la care persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul respectiv a fost inclus(ă) pe lista din anexa I, autoritățile competente pot autoriza, în condițiile pe care le consideră adecvate, deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate, cu condiția ca autoritatea competentă în cauză să fi stabilit că:

(a)

fondurile sau resursele economice sunt utilizate pentru efectuarea unei plăți de către o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism care figurează pe lista din anexa I; și

(b)

plata nu încalcă dispozițiile articolului 2 alineatul (2).

(2)   Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia cu privire la orice autorizație acordată în temeiul alineatului (1), în termen de două săptămâni de la autorizare.

Articolul 7

(1)   Articolul 2 alineatul (2) nu împiedică creditarea conturilor înghețate de către instituțiile financiare sau de credit care primesc fonduri transferate de terți în contul persoanei fizice sau juridice, al entității sau al organismului inclus(e) pe listă, cu condiția ca toate aceste sume care sunt transferate în conturile respective să fie, de asemenea, înghețate. Instituția financiară sau de credit informează, fără întârziere, autoritatea competentă relevantă cu privire la orice tranzacție de acest tip.

(2)   Articolul 2 alineatul (2) nu se aplică sumelor transferate în conturile înghețate care reprezintă:

(a)

dobânzi sau alte venituri generate de aceste conturi;

(b)

plăți datorate în baza unor contracte, acorduri sau obligații care au fost încheiate sau care au survenit anterior datei la care persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul menționat la articolul 2 a fost inclus(ă) pe lista cuprinsă în anexa I; sau

(c)

plăți datorate în temeiul unor hotărâri judecătorești, decizii administrative sau hotărâri arbitrale pronunțate într-un stat membru sau care sunt executorii în statul membru în cauză,

cu condiția ca orice astfel de dobânzi, alte venituri și plăți să rămână sub incidența măsurilor prevăzute la articolul 2 alineatul (1).

Articolul 8

(1)   Fără a aduce atingere normelor aplicabile în materie de raportare, confidențialitate și secret profesional, persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele:

(a)

furnizează de îndată autorității competente a statului membru în care își au reședința sau sediul orice informație care ar facilita respectarea prezentului regulament, cum ar fi informațiile cu privire la conturile și sumele înghețate în conformitate cu articolul 2 alineatul (1), și transmit aceste informații Comisiei, direct sau prin intermediul statului membru; și

(b)

cooperează cu autoritatea competentă cu privire la orice verificare a informațiilor menționate la litera (a).

(2)   Orice informație suplimentară primită direct de Comisie este pusă la dispoziția statelor membre.

(3)   Orice informație furnizată sau primită în conformitate cu prezentul articol se utilizează exclusiv în scopul pentru care a fost furnizată sau primită.

Articolul 9

Este interzisă participarea, în cunoștință de cauză și deliberată, la activități care au drept scop sau efect eludarea măsurilor menționate la articolul 2.

Articolul 10

(1)   Înghețarea fondurilor și a resurselor economice sau refuzul de a pune la dispoziție aceste fonduri sau resurse economice, cu bună-credință, pe motiv că o astfel de acțiune este conformă cu dispozițiile prezentului regulament, nu angajează în niciun fel răspunderea persoanei fizice sau juridice, a entității sau a organismului care o efectuează ori a personalului său de conducere sau a angajaților acestuia, cu excepția cazului în care se dovedește că fondurile și resursele economice în cauză au fost înghețate sau reținute din neglijență.

(2)   Acțiunile întreprinse de persoane fizice sau juridice, de entități sau de organisme nu angajează în niciun fel răspunderea acestora în cazul în care nu au știut și nu au avut niciun motiv întemeiat să suspecteze că acțiunile lor ar încălca măsurile prevăzute în prezentul regulament.

Articolul 11

(1)   Nu se dă curs niciunei cereri legate de orice contract sau tranzacție a cărei executare a fost afectată, în mod direct sau indirect, în totalitate sau parțial, de măsurile impuse în temeiul prezentului regulament, inclusiv cererilor de despăgubire sau oricărei alte cereri de acest tip, cum ar fi cererile de compensare sau cele de chemare în garanție, mai ales cererilor de prelungire sau de plată a unei obligațiuni, a unei garanții sau a unei indemnizații, în special a unei garanții financiare sau a unei indemnizații financiare, indiferent de formă, în cazul în care sunt formulate de:

(a)

persoane fizice sau juridice, entități sau organisme care figurează pe lista cuprinsă în anexa I;

(b)

o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism care acționează prin intermediul sau în numele uneia dintre persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele menționate la litera (a).

(2)   În orice procedură de executare a unei cereri, sarcina de a dovedi că satisfacerea cererii nu este interzisă în temeiul alineatului (1) incumbă persoanei fizice sau juridice, entității sau organismului care solicită executarea respectivei cereri.

(3)   Prezentul articol nu aduce atingere dreptului persoanelor fizice sau juridice, al entităților și al organismelor menționate la alineatul (1) la controlul jurisdicțional al legalității neexecutării obligațiilor contractuale în conformitate cu prezentul regulament.

Articolul 12

(1)   Comisia și statele membre se informează reciproc cu privire la măsurile luate în temeiul prezentului regulament și cu privire la alte informații relevante de care dispun în legătură cu prezentul regulament, în special cu privire la:

(a)

fondurile înghețate în temeiul articolului 2 și la autorizările acordate în temeiul articolelor 3, 4, 5 și 6;

(b)

problemele legate de încălcări și de executare și la hotărârile pronunțate de instanțele naționale.

(2)   Statele membre comunică imediat celorlalte state membre și Comisiei orice alte informații relevante de care dispun și care ar putea afecta punerea în aplicare efectivă a prezentului regulament.

Articolul 13

(1)   În cazul în care decide să aplice măsurile menționate la articolul 2 unei persoane fizice sau juridice, unei entități sau unui organism, Consiliul modifică anexa I în consecință.

(2)   Consiliul comunică persoanei fizice sau juridice, entității sau organismului vizat decizia menționată la alineatul (1), inclusiv motivele includerii pe listă, fie direct, dacă adresa este cunoscută, fie prin publicarea unui aviz, acordând persoanei fizice sau juridice, entității sau organismului în cauză posibilitatea de a prezenta observații.

(3)   În cazul în care se transmit observații sau se prezintă dovezi substanțiale noi, Consiliul reexaminează decizia menționată la alineatul (1) și informează în consecință persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul în cauză.

(4)   Lista din anexa I se reexaminează periodic și cel puțin o dată la 12 luni.

(5)   Comisia este împuternicită să modifice anexa II pe baza informațiilor furnizate de statele membre.

Articolul 14

(1)   Anexa I cuprinde motivele includerii pe listă a persoanelor fizice sau juridice, a entităților sau a organismelor vizate.

(2)   Anexa I include informațiile necesare identificării persoanelor fizice sau juridice, a entităților sau a organismelor vizate, în cazul în care aceste informații sunt disponibile. În ceea ce privește persoanele fizice, astfel de informații pot cuprinde: numele și pseudonimele; data și locul nașterii; cetățenia; numărul de pașaport și de carte de identitate; sexul; adresa, dacă este cunoscută, precum și funcția sau profesia. În ceea ce privește persoanele juridice, entitățile sau organismele, astfel de informații pot cuprinde denumirea, locul și data înregistrării, numărul de înregistrare și sediul.

Articolul 15

(1)   Statele membre stabilesc normele privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a acestora. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficace, proporționale și cu efect de descurajare.

(2)   După intrarea în vigoare a prezentului regulament, statele membre notifică fără întârziere normele menționate la alineatul (1) Comisiei, precum și toate modificările ulterioare aduse acestora.

Articolul 16

(1)   Consiliul, Comisia și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (denumit în continuare „Înaltul Reprezentant”) prelucrează datele cu caracter personal în scopul exercitării atribuțiilor care le sunt conferite în temeiul prezentului regulament. Aceste atribuții includ:

(a)

în ceea ce privește Consiliul, pregătirea și efectuarea modificărilor la anexa I;

(b)

în ceea ce privește Înaltul Reprezentant, pregătirea modificărilor la anexa I;

(c)

în ceea ce privește Comisia:

(i)

adăugarea conținutului anexei I la lista consolidată în format electronic a persoanelor, grupurilor și entităților cărora li se aplică sancțiunile financiare ale Uniunii și în harta interactivă a sancțiunilor, ambele fiind publice;

(ii)

prelucrarea informațiilor privind impactul măsurilor prevăzute în prezentul regulament, precum valoarea fondurilor înghețate, și a informațiilor privind autorizațiile acordate de autoritățile competente.

(2)   Consiliul, Comisia și Înaltul Reprezentant pot prelucra, dacă este cazul, date relevante referitoare la infracțiuni comise de persoane fizice care figurează pe listă, la condamnări penale ale acestor persoane sau la măsuri de securitate privind aceste persoane, numai în măsura în care o astfel de prelucrare este necesară pentru întocmirea anexei I.

(3)   În înțelesul prezentului regulament, Consiliul, serviciul din cadrul Comisiei menționat în anexa II la prezentul regulament și Înaltul Reprezentant sunt desemnați drept „operator” în sensul articolului 3 punctul 8 din Regulamentul (UE) 2018/1725, pentru a asigura faptul că persoanele fizice în cauză își pot exercita drepturile în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1725.

Articolul 17

(1)   Statele membre desemnează autoritățile competente menționate în prezentul regulament și le indică pe site-urile web care figurează în anexa II. Statele membre notifică Comisiei orice modificare a adreselor site-urilor lor web care figurează în anexa II.

(2)   După intrarea în vigoare a prezentului regulament, statele membre notifică fără întârziere Comisiei autoritățile lor competente, inclusiv datele de contact ale acestora, precum și orice modificare ulterioară adusă cu privire la acestea.

(3)   În cazul în care prezentul regulament prevede o obligație de a notifica, a informa sau a comunica în alt mod cu Comisia, adresa și celelalte date de contact care trebuie utilizate în vederea efectuării acestei comunicări sunt cele indicate în anexa II.

Articolul 18

Prezentul regulament se aplică:

(a)

pe teritoriul Uniunii, inclusiv în spațiul său aerian;

(b)

la bordul oricărei aeronave sau nave aflate sub jurisdicția unui stat membru;

(c)

oricărei persoane fizice aflate pe teritoriul sau în afara teritoriului Uniunii care este resortisant al unui stat membru;

(d)

oricărei persoane juridice, oricărei entități sau oricărui organism aflat pe teritoriul sau în afara teritoriului Uniunii care este înregistrat sau constituit în temeiul dreptului unui stat membru;

(e)

oricărei persoane juridice, entități sau organism în legătură cu orice activitate desfășurată în întregime sau în parte pe teritoriul Uniunii.

Articolul 19

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 iulie 2021.

Pentru Consiliu

Președintele

G. DOVŽAN


(1)  A se vedea pagina 17 din prezentul Jurnal Oficial.

(2)  Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

(3)  Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).


ANEXA I

Lista persoanelor fizice și juridice, a entităților și a organismelor menționate la articolul 2

[…]


ANEXA II

Site-urile web care conțin informații privind autoritățile competente, precum și adresa pentru notificările adresate Comisiei

BELGIA

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIA

https://www.mfa.bg/en/101

CEHIA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANEMARCA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

GERMANIA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRECIA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANIA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANȚA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CROAȚIA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIA

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe

CIPRU

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument

LETONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

UNGARIA

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/Sanctions-Monitoring-Board.aspx

ȚĂRILE DE JOS

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja

PORTUGALIA

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROMÂNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVACIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SUEDIA

http://www.ud.se/sanktioner

Adresa pentru notificările adresate Comisiei Europene:

Comisia Europeană

Direcția Generală Stabilitate Financiară, Servicii Financiare și Uniunea Piețelor de Capital (DG FISMA)

Rue de Spa 2

1049 Bruxelles, Belgia

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu


Top