EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1158

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1158 al Comisiei din 22 iunie 2021 privind cerințele de proiectare, construcție și performanță, precum și standardele de încercare pentru echipamentele maritime și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1170 (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ L 254, 16.7.2021, p. 1–291 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1158/oj

16.7.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 254/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/1158 AL COMISIEI

din 22 iunie 2021

privind cerințele de proiectare, construcție și performanță, precum și standardele de încercare pentru echipamentele maritime și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1170

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2014/90/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iulie 2014 privind echipamentele maritime și de abrogare a Directivei 96/98/CE a Consiliului (1), în special articolul 35 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Cerințele de proiectare, de construcție și de performanță, precum și standardele de încercare în ceea ce privește echipamentele maritime care intră în domeniul de aplicare al Directivei 2014/90/UE sunt prevăzute în instrumentele internaționale definite la articolul 2 alineatul (5) din directiva respectivă.

(2)

Lista instrumentelor internaționale aplicabile trebuie să fie actualizată pentru a se ține seama de cele mai recente schimbări. Echipamentele maritime care au fost incluse pe lista echipamentelor supuse unor cerințe armonizate la nivelul Uniunii în temeiul Directivei 2014/90/UE trebuie să fie enumerate în mod explicit.

(3)

Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1170 al Comisiei (2) trebuie să fie abrogat.

(4)

Este rezonabil și proporționat să se prevadă o perioadă de tranziție pe parcursul căreia un articol nou care este conform cu cerințele naționale privind omologarea de tip aflate în vigoare într-un stat membru înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament să poată fi introdus, în continuare, pe piață și instalat la bordul unei nave a UE, astfel cum se prevede la articolul 2 alineatul (2) din Directiva 2014/90/UE.

(5)

Pentru a facilita o punere în aplicare armonizată, rapidă și simplă a Directivei 2014/90/UE, actele de punere în aplicare adoptate în temeiul directivei respective trebuie să ia forma unor regulamente de punere în aplicare.

(6)

Pentru a permite industriei echipamentelor maritime și altor părți interesate să se adapteze la măsurile prevăzute în prezentul regulament, acesta din urmă ar trebui să intre în vigoare la 40 de zile de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(7)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru siguranța maritimă și prevenirea poluării de către nave, instituit prin Regulamentul (CE) nr. 2099/2002 al Parlamentului European și al Consiliului (3),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Cerințele de proiectare, de construcție și de performanță, precum și standardele de încercare prevăzute de instrumentele internaționale definite la articolul 2 alineatul (5) din Directiva 2014/90/UE se aplică fiecărui echipament maritim prevăzut în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1170 se abrogă.

Articolul 3

(1)   Echipamentele maritime enumerate ca „articol nou introdus prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1397” în coloana 1 din anexă, care sunt conforme cu cerințele naționale de omologare de tip în vigoare înainte de 3 octombrie 2019 într-un stat membru, pot fi în continuare introduse pe piață și instalate la bordul unei nave a UE până la 3 octombrie 2022.

(2)   Echipamentele maritime enumerate ca „articol nou introdus prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1170” în coloana 1 din anexă, care sunt conforme cu cerințele naționale de omologare de tip în vigoare înainte de marți, 1 septembrie 2020 într-un stat membru, pot fi în continuare introduse pe piață și instalate la bordul unei nave a UE până vineri, 1 septembrie 2023.

(3)   Echipamentele maritime enumerate ca „articol nou introdus prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/1158” în coloana 1 din anexă, care sunt conforme cu cerințele naționale de omologare de tip în vigoare înainte de 25 august 2021 într-un stat membru, pot fi în continuare introduse pe piață și instalate la bordul unei nave a UE până la 25 august 2024.

Articolul 4

Prezentul regulament intră în vigoare în a patruzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 22 iunie 2021.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 257, 28.8.2014, p. 146.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1170 al Comisiei din 16 iulie 2020 privind cerințele de proiectare, construcție și performanță, precum și standardele de încercare pentru echipamentele maritime și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/1397 (JO L 264, 12.8.2020, p. 1).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 2099/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 noiembrie 2002 de instituire a unui Comitet pentru siguranța maritimă și prevenirea poluării de către nave (COSS) și de modificare a regulamentelor privind siguranța maritimă și prevenirea poluării de către nave (JO L 324, 29.11.2002, p. 1).


ANEXĂ

Notă generală: trimiterile la regulile din Convenția SOLAS se referă la dispozițiile Convenției internaționale pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, astfel cum a fost modificată.

Lista acronimelor utilizate

A.1, Amendamentul 1 cu privire la alte documente standard decât cele ale OMI.

A.2, Amendamentul 2 cu privire la alte documente standard decât cele ale OMI.

AC, Rectificare cu privire la alte documente standard decât cele ale OMI.

CAT, Categorie pentru echipament radar, astfel cum este definită în secțiunea 1.3 din IEC 62388 (2007)

Circ., Circulară.

COLREG, Regulamentul internațional pentru prevenirea abordajelor pe mare.

COMSAR, Subcomitetul OMI pentru radiocomunicații și operațiuni de căutare și salvare.

EN, Standard european.

ETSI, Institutul european de standardizare în domeniul telecomunicațiilor.

FSS, Codul internațional pentru sisteme de protecție împotriva incendiilor.

FTP, Codul internațional pentru aplicarea procedurilor de încercare pentru determinarea temperaturii de aprindere.

GNSS, sistem global de navigație prin satelit.

HSC, Codul internațional pentru siguranța navelor de mare viteză.

IBC, Codul internațional pentru transportul în vrac al produselor chimice.

OACI, Organizația Aviației Civile Internaționale.

IEC, Comisia Electrotehnică Internațională.

IGC, Codul internațional pentru construcția și echipamentul navelor pentru transportul în vrac al gazelor lichefiate.

OMI, Organizația Maritimă Internațională.

ISO, Organizația Internațională de Standardizare.

UIT, Uniunea Internațională de Telecomunicații.

LSA, dispozitiv de salvare.

MARPOL, Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave.

MED, Directiva privind echipamentele maritime.

MEPC, Comitetul pentru protecția mediului marin.

MSC, Comitetul pentru siguranța maritimă.

NOx, oxizi de azot.

Sisteme O2/HC: sisteme oxigen-hidrocarburi.

SOLAS, Convenția internațională pentru ocrotirea vieții omenești pe mare.

SOx, oxizi de sulf.

Reg., regulă.

Rez., rezoluție.

Note privind prezenta anexă, în ansamblu

(a)

Considerații generale: pe lângă standardele de încercare menționate în mod expres în prezenta anexă, examinarea de tip (omologarea de tip) impune conformitatea cu cerințele aplicabile prevăzute în convențiile internaționale și în rezoluțiile și circularele relevante ale OMI. Această conformitate este menționată în modulele de evaluare a conformității din Directiva 2014/90/UE.

(b)

Coloana 3: atunci când două seturi de standarde de încercare sunt separate prin „sau”, fiecare set îndeplinește toate cerințele de încercare necesare pentru respectarea standardelor de performanță ale OMI; astfel, încercarea pe baza unuia dintre aceste seturi este suficientă pentru a demonstra conformitatea cu cerințele instrumentelor internaționale corespunzătoare. Dimpotrivă, dacă sunt utilizate alte elemente de separare (precum virgula), se aplică toate standardele enumerate.

(c)

Coloana 6: pentru a ține seama de intervalele de timp necesare pentru construcțiile navale, în funcție de caracteristicile echipamentului maritim respectiv, termenul „montarea la bord” trebuie înțeles ca (astfel cum se indică între paranteze, după date):

(i)

:

prima instalare a echipamentului în poziția sa funcțională la bordul unei nave a UE;

(ii)

:

prima instalare a echipamentului în poziția sa funcțională sau arimare în poziția sa funcțională la bordul unei nave a UE;

(iii)

:

livrarea echipamentului către șantierul naval, dacă aceasta are loc în termen de 30 de luni înainte de prima instalare a echipamentului în poziția sa funcțională.

(d)

În cazul în care există două rânduri pentru un singur echipament maritim (de exemplu, MED/1.3), al doilea rând (cel de jos) conține cerințele actualizate ale instrumentelor internaționale în raport cu cerințele prezentate în primul rând (cel de sus).

(e)

În situațiile menționate la litera (d), dacă în coloanele 5 și 6 nu este indicată nicio dată, aceasta indică faptul că nu s-a înregistrat nicio schimbare în ceea ce privește standardele de încercare și că articolul de echipament maritim în cauză trebuie să respecte cerințele indicate în cel de-al doilea rând (cel de jos).

(f)

Atunci când există mai mult de două rânduri pentru un singur echipament maritim (de exemplu, MED/1.2 a), rândul cel mai de jos conține cerințele actualizate ale instrumentelor internaționale în raport cu cerințele prezentate în rândurile superioare.

1.   Dispozitive de salvare

Coloana 2: Circ. MSC/1628 a OMI, Circ. MSC.1/1629 a OMI, Circ. MSC.1/1630 a OMI, Circ. MSC.1/1631 a OMI, Circ. MSC.1/1632 a OMI și Circ. MSC.1/1633 a OMI se aplică, după caz, cu excepția cazurilor în care au fost înlocuite de instrumentele specifice menționate în coloana 2.

Numărul și denumirea articolului

Regulile din SOLAS 74, cu modificările ulterioare, precum și rezoluțiile și circularele corespunzătoare ale OMI, după caz

Standarde de încercare

Module pentru evaluarea conformității

Prima introducere pe piață

Ultima montare la bord

1

2

3

4

5

6

MED /1.1

Colaci de salvare

Rândul 1 din 1

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/7 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) II a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

MED/1.2 a

Lumini de indicare a poziției pentru dispozitivele de salvare:

pentru ambarcațiuni de salvare și bărci de urgență

Rândul 1 din 3

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

13.9.2022

(ii)

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) II a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) IV a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

MED/1.2a

Lumini de indicare a poziției pentru dispozitivele de salvare:

pentru ambarcațiuni de salvare și bărci de urgență

Rândul 2 din 3

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată,

EN 60945:2002 inclusiv Rectificarea 1 la IEC 60945:2008.

Sau:

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată,

IEC 60945:2002 inclusiv Rectificarea 1 la IEC 60945:2008.

B+D

B+E

B+F

13.9.2019

12.8.2023

(ii)

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) IV a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

MED/1.2 a

Lumini de indicare a poziției pentru dispozitivele de salvare:

pentru ambarcațiuni de salvare și bărci de urgență

Rândul 3 din 3

Notă: sunt excluse încercările privind compatibilitatea electromagnetică din EN 60945 și IEC 60945 și doar cele menționate în Rez. MSC 81(70) a OMI, clauza 10.4 se aplică.

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată,

EN 60945:2002 inclusiv Rectificarea 1 la IEC 60945:2008,

ISO 24408:2005.

Sau:

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată,

IEC 60945:2002 inclusiv Rectificarea 1 la IEC 60945:2008,

ISO 24408: 2005

B+D

B+E

B+F

12.8.2020

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) IV a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

MED/1.2b

Lumini de indicare a poziției pentru dispozitivele de salvare:

pentru colaci de salvare

Rândul 1 din 3

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

13.9.2022

(ii)

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/7 din SOLAS 74,

Reg. III/22 din SOLAS 74,

Reg. III/32 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) II a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

MED/1.2b

Lumini de indicare a poziției pentru dispozitivele de salvare:

pentru colaci de salvare

Rândul 2 din 3

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată,

EN 60945:2002 inclusiv Rectificarea 1 la IEC 60945:2008.

Sau:

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată,

IEC 60945:2002 inclusiv Rectificarea 1 la IEC 60945:2008.

B+D

B+E

B+F

13.9.2019

12.8.2023

(ii)

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/7 din SOLAS 74,

Reg. III/22 din SOLAS 74,

Reg. III/32 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) II a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

MED/1.2b

Lumini de indicare a poziției pentru dispozitivele de salvare:

pentru colaci de salvare

Rândul 3 din 3

Notă: sunt excluse încercările privind compatibilitatea electromagnetică din EN 60945 și IEC 60945 și doar cele menționate în Rez. MSC 81(70) a OMI, clauza 10.4 se aplică.

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată,

EN 60945:2002 inclusiv Rectificarea 1 la IEC 60945:2008,

ISO 24408:2005.

Sau:

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată,

IEC 60945:2002 inclusiv Rectificarea 1 la IEC 60945:2008,

ISO 24408:2005.

B+D

B+E

B+F

12.8.2020

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/7 din SOLAS 74,

Reg. III/22 din SOLAS 74,

Reg. III/32 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) II a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

MED/1.2c

Lumini de indicare a poziției pentru dispozitivele de salvare:

pentru veste de salvare

Rândul 1 din 3

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

13.9.2022

(ii)

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/7 din SOLAS 74,

Reg. III/22 din SOLAS 74,

Reg. III/26 din SOLAS 74,

Reg. III/32 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) II a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

MED/1.2c

Lumini de indicare a poziției pentru dispozitivele de salvare:

pentru veste de salvare

Rândul 2 din 3

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată,

EN 60945:2002 inclusiv Rectificarea 1 la IEC 60945:2008.

Sau:

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată,

IEC 60945:2002 inclusiv Rectificarea 1 la IEC 60945:2008.

B+D

B+E

B+F

13.9.2019

12.8.2023

(ii)

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/7 din SOLAS 74,

Reg. III/22 din SOLAS 74,

Reg. III/26 din SOLAS 74,

Reg. III/32 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) II a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

MED/1.2c

Lumini de indicare a poziției pentru dispozitivele de salvare:

pentru veste de salvare

Rândul 3 din 3

Notă: sunt excluse încercările privind compatibilitatea electromagnetică din EN 60945 și IEC 60945 și doar cele menționate în Rez. MSC 81(70) a OMI, clauza 10.4 se aplică.

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată,

EN 60945:2002 inclusiv Rectificarea 1 la IEC 60945:2008,

ISO 24408:2005.

Sau:

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată,

IEC 60945:2002 inclusiv Rectificarea 1 la IEC 60945:2008,

ISO 24408:2005.

B+D

B+E

B+F

12.8.2020

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/7 din SOLAS 74,

Reg. III/22 din SOLAS 74,

Reg. III/26 din SOLAS 74,

Reg. III/32 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) II a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

MED /1.3

Semnale fumigene cu declanșare automată pentru colaci de salvare

Rândul 1 din 2

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

12.8.2023

(ii)

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/7 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) II a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

MED /1.3

Semnale fumigene cu declanșare automată pentru colaci de salvare

Rândul 2 din 2

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată,

ISO 15736:2006.

B+D

B+E

B+F

12.8.2020

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/7 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) II a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

MED /1.4

Veste de salvare

Rândul 1 din 1

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/7 din SOLAS 74,

Reg. III/22 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) II a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

Circ. MSC/922 a OMI,

Circ. MSC.1/1304 a OMI,

Circ. MSC.1/1470 a OMI.

MED/1.5 a

Costume de scufundare și costume de protecție concepute pentru a fi purtate împreună CU o vestă de salvare:

costum de scufundare fără calități izolante proprii

Rândul 1 din 1

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/7 din SOLAS 74,

Reg. III/22 din SOLAS 74,

Reg. III/32 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) II a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

Circ. MSC/1046 a OMI.

MED/1.5b

Costume de scufundare și costume de protecție concepute pentru a fi purtate împreună CU o vestă de salvare:

costum de scufundare cu calități izolante proprii

Rândul 1 din 1

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/7 din SOLAS 74,

Reg. III/22 din SOLAS 74,

Reg. III/32 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) II a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

Circ. MSC/1046 a OMI.

MED/1.5c

Costume de scufundare și costume de protecție concepute pentru a fi purtate împreună CU o vestă de salvare:

costume de protecție

Rândul 1 din 1

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/7 din SOLAS 74,

Reg. III/22 din SOLAS 74,

Reg. III/32 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) II a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

Circ. MSC/1046 a OMI.

MED/1.6 a

Costume de scufundare și costume de protecție concepute pentru a fi purtate FĂRĂ o vestă de salvare:

costum de scufundare fără calități izolante proprii

Rândul 1 din 1

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/7 din SOLAS 74,

Reg. III/22 din SOLAS 74,

Reg. III/32 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) II a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

Circ. MSC/1046 a OMI.

MED/1.6b

Costume de scufundare și costume de protecție concepute pentru a fi purtate FĂRĂ o vestă de salvare:

costum de scufundare cu calități izolante proprii

Rândul 1 din 1

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/7 din SOLAS 74,

Reg. III/22 din SOLAS 74,

Reg. III/32 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) II a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

Circ. MSC/1046 a OMI.

MED/1.6c

Costume de scufundare și costume de protecție concepute pentru a fi purtate FĂRĂ o vestă de salvare

costume de protecție

Rândul 1 din 1

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/7 din SOLAS 74,

Reg. III/22 din SOLAS 74,

Reg. III/32 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) II a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

Circ. MSC/1046 a OMI.

MED /1.7

Mijloace de protecție termică

Rândul 1 din 1

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/22 din SOLAS 74,

Reg. III/32 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) II a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

Circ. MSC/1046 a OMI.

MED /1.8

Rachete parașută luminoase (pirotehnice)

Rândul 1 din 2

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

12.8.2023

(ii)

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/6 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) III a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

MED /1.8

Rachete parașută luminoase (pirotehnice)

Rândul 2 din 2

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată,

ISO 15736:2006.

B+D

B+E

B+F

 

12.8.2020

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/6 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) III a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

MED /1.9

Facle de mână (pirotehnice)

Rândul 1 din 2

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

12.8.2023

(ii)

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) III a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

MED /1.9

Facle de mână (pirotehnice)

Rândul 2 din 2

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată,

ISO 15736:2006.

B+D

B+E

B+F

12.8.2020

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) III a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

MED /1.10

Semnale fumigene plutitoare (pirotehnice)

Rândul 1 din 2

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

12.8.2023

(ii)

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) III a OMI.

MED /1.10

Semnale fumigene plutitoare (pirotehnice)

Rândul 2 din 2

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată,

ISO 15736:2006.

B+D

B+E

B+F

12.8.2020

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) III a OMI.

MED /1.11

Dispozitive de lansare a bandulei

Rândul 1 din 2

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

12.8.2023

(ii)

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/18 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) VII a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

MED /1.11

Dispozitive de lansare a bandulei

Rândul 2 din 2

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată,

ISO 15736:2006.

B+D

B+E

B+F

12.8.2020

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/18 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) VII a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

MED /1.12

Plute de salvare gonflabile

Rândul 1 din 1

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

Iar pentru perioade extinse între operațiunile de întreținere:

Circ. MSC.1/Circ.1328 a OMI.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/13 din SOLAS 74,

Reg. III/21 din SOLAS 74,

Reg. III/26 din SOLAS 74,

Reg. III/31 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) IV a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

Circ. MSC/811 a OMI,

Circ. MSC.1/Circ.1328 a OMI.

MED /1.13

Plute de salvare rigide

Rândul 1 din 1

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată,

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/21 din SOLAS 74,

Reg. III/26 din SOLAS 74,

Reg. III/31 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) IV a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

MED/1.14 a

Plute de salvare cu redresare automată:

gonflabile

Rândul 1 din 1

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

Iar pentru perioade extinse între operațiunile de întreținere:

Circ. MSC.1/Circ.1328 a OMI.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/26 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) IV a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

Circ. MSC/809 a OMI,

Circ. MSC/811 a OMI,

Circ. MSC.1/Circ.1328 a OMI.

MED/1.14b

Plute de salvare cu redresare automată:

rigide

Rândul 1 din 1

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/26 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) IV a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

Circ. MSC/809 a OMI,

Circ. MSC/811 a OMI,

Circ. MSC.1/Circ.1328 a OMI.

MED /1.15

Plute de salvare reversibile, dotate cu copertină

Rândul 1 din 1

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

Iar pentru perioade extinse între operațiunile de întreținere:

Circ. MSC.1/Circ.1328 a OMI.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/26 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) IV a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

Circ. MSC/809 a OMI,

Circ. MSC/811 a OMI,

Circ. MSC.1/Circ.1328 a OMI.

MED/1.16

Dispozitive de lansare automată a plutelor de salvare (dispozitive de lansare hidrostatică)

Rândul 1 din 1

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/13 din SOLAS 74,

Reg. III/26 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) IV a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

Circ. MSC/811 a OMI.

MED/1.17 a

Bărci de salvare

Bărci de salvare lansate la apă cu ajutorul gruielor:

parțial închise

complet închise.

Rândul 1 din 1

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată,

Circ. MSC/1006 a OMI.

B+D

B+F

G

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/21 din SOLAS 74,

Reg. III/31 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) IV a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

Circ. MSC.1/Circ.1423 a OMI.

MED/1.17b

Bărci de salvare

Bărci de salvare lansate la apă prin cădere liberă

Rândul 1 din 1

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată,

Circ. MSC/1006 a OMI.

B+D

B+F

G

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/21 din SOLAS 74,

Reg. III/31 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) IV a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

Circ. MSC.1/Circ.1423 a OMI.

MED /1.18

Bărci de urgență rigide

Rândul 1 din 1

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată,

Circ. MSC/1006 a OMI.

B+D

B+F

G

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/21 din SOLAS 74,

Reg. III/31 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) V a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

MED /1.19

Bărci de urgență gonflate

Rândul 1 din 1

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/21 din SOLAS 74,

Reg. III/31 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) V a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

MED/1.20 a

Bărci de urgență rapide:

gonflabile

Rândul 1 din 1

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/26 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) V a OMI,

Circ. MSC/1016 a OMI,

Circ. MSC/1094 a OMI.

MED/1.20b

Bărci de urgență rapide:

rigide

Rândul 1 din 1

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată,

Circ. MSC/1006 a OMI.

B+D

B+F

G

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/26 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) V a OMI,

Circ. MSC/1016 a OMI,

Circ. MSC/1094 a OMI.

MED/1.20c

Bărci de urgență rapide:

gonflabile rigide

Rândul 1 din 1

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată,

Circ. MSC/1006 a OMI,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/26 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) V a OMI,

Circ. MSC/1016 a OMI,

Circ. MSC/1094 a OMI.

MED /1.21

Dispozitive de lansare la apă cu palane (gruie)

Rândul 1 din 1

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/23 din SOLAS 74,

Reg. III/33 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) VI a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

Articolul MED/1.22, Mijloace de lansare la apă prin degajare liberă pentru ambarcațiunile de salvare, a fost mutat la MED/9/1.3.

MED/1.23

Dispozitive de lansare la apă prin cădere liberă a bărcilor de salvare

Rândul 1 din 1

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/16 din SOLAS 74,

Reg. III/23 din SOLAS 74,

Reg. III/33 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) VI a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

MED/1.24

Dispozitive de lansare la apă a plutelor de salvare

(gruie)

Rândul 1 din 1

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/12 din SOLAS 74,

Reg. III/16 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) VI a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

MED/1.25

Dispozitive de lansare la apă a bărcilor de urgență rapide

(gruie)

Rândul 1 din 1

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/26 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) VI a OMI,

MED/1.26 a

Mecanisme de declanșare a:

bărcilor de salvare și a bărcilor de urgență (lansate prin folosirea unui palan sau a mai multor palane)

Rândul 1 din 1

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/16 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) IV a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

Circ. MSC.1/Circ.1419 a OMI.

MED/1.26b

Mecanisme de declanșare a:

plutelor de salvare (lansate prin folosirea unui palan sau a mai multor palane)

Rândul 1 din 1

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/16 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) IV a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

MED/1.26c

Mecanisme de declanșare a:

bărcilor de salvare lansate la apă prin cădere liberă

Rândul 1 din 1

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/16 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) IV a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

MED/1.27

Sisteme de evacuare maritimă

Rândul 1 din 1

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+F

G

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/15 din SOLAS 74,

Reg. III/26 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) VI a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

MED/1.28

Mijloace de salvare

Rândul 1 din 1

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/26 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) VI a OMI.

MED/1.29

Scări de îmbarcare

Rândul 1 din 1

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. III/11 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată,

ISO 5489:2008.

B+D

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/11 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) VI a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) a OMI,

Circ. MSC.1/Circ.1285 a OMI.

MED/1.30

Materiale retroreflectorizante

Rândul 1 din 1

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. A.658(16) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

Echipamentul MED/1.31, „Aparat radiotelefonic UIF de emisie-recepție pentru ambarcațiunile de salvare”, a fost mutat la MED/5.17 și MED/5.18.

Echipamentul MED/1.32, „Transponder SAR în bandă de 9 GHz (SART)”, a fost mutat la MED/4.18.

MED/1.33

Reflector radar pentru bărci de salvare și bărci de urgență

(pasiv)

Rândul 1 din 1

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

EN ISO 8729:1998.

EN 60945:2002 inclusiv Rectificarea 1 la IEC 60945:2008.

Sau:

EN ISO 8729:1998.

IEC 60945:2002 inclusiv Rectificarea 1 la IEC 60945:2008.

Sau:

ISO 8729-1:2010,

EN 60945:2002 inclusiv Rectificarea 1 la IEC 60945:2008.

Sau:

ISO 8729-1:2010,

IEC 60945:2002 inclusiv Rectificarea 1 la IEC 60945:2008.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. A.384(X) a OMI,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) IV a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) V a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

Rez. MSC.164(78) a OMI.

Articolul MED/1.34, „Compas magnetic clasa B pentru bărci de salvare și bărci de urgență”, a fost mutat la MED/4.23.

Articolul MED/1.35, „Echipament portabil de stingere a incendiului pentru bărci de salvare și bărci de urgență”, a fost mutat la MED/3.38.

MED/1.36

Motor de propulsie pentru bărci de salvare / bărci de urgență

Rândul 1 din 1

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) IV a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) V a OMI.

MED/1.37

Motor exterior de propulsie pentru bărci de urgență

Rândul 1 din 1

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) V a OMI.

MED/1.38

Reflectoare pentru bărci de salvare și bărci de urgență

Rândul 1 din 2

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

13.9.2022

(ii)

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) IV a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) V a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

MED/1.38

Reflectoare pentru bărci de salvare și bărci de urgență

Rândul 2 din 2

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată,

EN 60945:2002 inclusiv Rectificarea 1 la IEC 60945:2008.

Sau:

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată,

IEC 60945:2002 inclusiv Rectificarea 1 la IEC 60945:2008.

B+D

B+E

B+F

13.9.2019

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) IV a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) V a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

MED/1.39

Plute de salvare reversibile deschise

Rândul 1 din 1

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994), anexa 10 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000), anexa 11 a OMI.

Iar pentru perioade extinse între operațiunile de întreținere:

Circ. MSC.1/Circ.1328 a OMI.

B+D

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994), anexa 10 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000), anexa 11 a OMI,

Circ. MSC.1/Circ.1328 a OMI.

Echipamentul MED/1.40, „Dispozitiv mecanic de ridicare a pilotului”, a fost mutat la MED/4.48.

MED/1.41 a

Vinciuri pentru ambarcațiuni de salvare și bărci de urgență:

bărci de salvare lansate la apă cu ajutorul gruielor

Rândul 1 din 1

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/16 din SOLAS 74,

Reg. III/23 din SOLAS 74,

Reg. III/24 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) VI a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

MED/1.41b

Vinciuri pentru ambarcațiuni de salvare și bărci de urgență:

bărci de salvare lansate la apă prin cădere liberă

Rândul 1 din 1

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/16 din SOLAS 74,

Reg. III/23 din SOLAS 74,

Reg. III/24 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) VI a OMI.

MED/1.41c

Vinciuri pentru ambarcațiuni de salvare și bărci de urgență:

plute de salvare

Rândul 1 din 1

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/16 din SOLAS 74,

Reg. III/17 din SOLAS 74,

Reg. III/23 din SOLAS 74,

Reg. III/24 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) VI a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

MED/1.41d

Vinciuri pentru ambarcațiuni de salvare și bărci de urgență:

bărci de urgență

Rândul 1 din 1

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/16 din SOLAS 74,

Reg. III/17 din SOLAS 74,

Reg. III/23 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) VI a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

MED/1.41e

Vinciuri pentru ambarcațiuni de salvare și bărci de urgență:

bărci de urgență rapide.

Rândul 1 din 1

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/16 din SOLAS 74,

Reg. III/17 din SOLAS 74,

Reg. III/23 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) VI a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

Echipamentul MED/1.42, „Scară pentru pilot”, a fost mutat la MED/4.49.

MED/1.43

Bărci de urgență rigide-gonflate

Rândul 1 din 1

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. III/4 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.81(70) a OMI, astfel cum a fost modificată,

Circ. MSC/1006 a OMI,

ISO 15372:2000.

B+D

B+F

G

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. III/21 din SOLAS 74,

Reg. III/31 din SOLAS 74,

Reg. III/34 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 8 a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) I a OMI,

Rez. MSC.48(66)-(Cod LSA) V a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 8 a OMI.

2.   Prevenirea poluării marine

Numărul și denumirea articolului

Regulile din MARPOL 73/78, cu modificările ulterioare, precum și rezoluțiile și circularele relevante ale OMI, după caz

Standarde de încercare

Module pentru evaluarea conformității

Prima introducere pe piață

Ultima montare la bord

1

2

3

4

5

6

MED/2.1

Sistem de filtrare a hidrocarburilor (pentru un conținut de hidrocarburi al efluentului care nu depășește 15 p.p.m.)

Rândul 1 din 1

Cerințe privind omologarea de tip

Anexa I la MARPOL 73/78, Reg. 14.

Rez. MEPC.107(49) a OMI, astfel cum a fost modificată,

Circ. MEPC.1/643 a OMI.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Anexa I la MARPOL 73/78, Reg. 14,

Circ. MEPC.1/643 a OMI.

MED/2.2

Detectoare ale suprafeței de separație hidrocarburi/apă

Rândul 1 din 1

Cerințe privind omologarea de tip

Anexa I la MARPOL 73/78, Reg. 32.

Rez. MEPC.5(XIII) a OMI.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Anexa I la MARPOL 73/78, Reg. 32.

MED/2.3

Aparate de măsurare a conținutului de hidrocarburi

Rândul 1 din 1

Cerințe privind omologarea de tip

Anexa I la MARPOL 73/78, Reg. 14.

Rez. MEPC.107(49) a OMI, astfel cum a fost modificată,

Circ. MEPC.1/643 a OMI.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Anexa I la MARPOL 73/78, Reg. 14,

Circ. MEPC.1/643 a OMI.

Articolul MED/2.4, „Elemente de procesare destinate atașării la echipamentul de separare apă/hidrocarburi existent (pentru un conținut de hidrocarburi al efluentului care nu depășește 15 p.p.m.)”, a fost lăsat necompletat în mod intenționat.

MED/2.5

Sistem de monitorizare și control al deversărilor de hidrocarburi pentru petroliere

Rândul 1 din 1

Cerințe privind omologarea de tip

Anexa I la MARPOL 73/78, Reg. 31,

Circ. MEPC.1/Circ.858 a OMI.

Rez. MEPC.108(49) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Anexa I la MARPOL 73/78, Reg. 31.

MED/2.6 a

Sisteme de canalizare

(pentru utilizarea pe navele de pasageri din toate zonele inclusiv o zonă specială din anexa IV la MARPOL).

Rândul 1 din 1

Cerințe privind omologarea de tip

Anexa IV la MARPOL 73/78, Reg. 9.

Rez. MEPC.227(64) a OMI, inclusiv secțiunea 4.2.

B+D

B+E

B+F

G

16.3.2017

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Anexa IV la MARPOL 73/78, Reg. 9.

MED/2.6b

Sisteme de canalizare

(pentru utilizarea pe alte nave decât navele de pasageri, din toate zonele, și pe navele de pasageri din afara zonelor speciale din anexa IV la MARPOL).

Rândul 1 din 1

Cerințe privind omologarea de tip

Anexa IV la MARPOL 73/78, Reg. 9.

Rez. MEPC.227(64) a OMI, inclusiv secțiunea 4.2.

B+D

B+E

B+F

G

16.3.2017

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Anexa IV la MARPOL 73/78, Reg. 9.

MED/2.7

Incineratoare de la bordul navelor

(Instalații de incinerare cu capacități de până la 4 000  kW)

Rândul 1 din 1

Cerințe privind omologarea de tip

Anexa VI la MARPOL 73/78, Reg.16.

Rez. MEPC.244(66) a OMI.

B+D

B+E

B+F

G

16.3.2017

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Anexa VI la MARPOL 73/78, Reg.16.

MED/2.8

Analizor NOx montat în mod permanent la bord și pentru utilizare la bord în conformitate cu Codul tehnic privind NOx 2008

Rândul 1 din 1

Cerințe privind omologarea de tip

Rez. MEPC.176(58) a OMI – (Anexa VI la MARPOL revizuită, Reg. 13).

Rez. MEPC.177(58) a OMI – (Codul tehnic NOx 2008), astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

G

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Rez. MEPC.176(58) a OMI – (Anexa VI la MARPOL revizuită, Reg. 13),

Rez. MEPC.177(58) a OMI – (Codul tehnic NOx 2008),

Rez. MEPC.198(62) a OMI.

Articolul MED/2.9, „Echipament care utilizează alte metode tehnologice de reducere a emisiilor de SOx”, a fost mutat la MED/9/2.4.

MED/2.10

Instalații de la bord pentru epurarea gazelor arse

Rândul 1 din 1

Cerințe privind omologarea de tip

Rez. MEPC.176(58) a OMI – (Anexa VI la MARPOL revizuită, Reg. 4),

Rez. MEPC.259(68) a OMI.

Rez. MEPC.259(68) a OMI.

Sistemul A:

B+F

G

Sistemul B:

G

19.6.2018

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Rez. MEPC.176(58) a OMI – (Anexa VI la MARPOL revizuită, Reg. 4).

3.   Echipamente de protecție împotriva incendiilor

Numărul și denumirea articolului

Reguli SOLAS 74, cu modificările ulterioare, precum și rezoluțiile și circularele relevante ale OMI, după caz

Standarde de încercare

Module pentru evaluarea conformității

Prima introducere pe piață

Ultima montare la bord

1

2

3

4

5

6

MED/3.1

Acoperirile primare de punte

Rândul 1 din 1

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. II-2/4 din SOLAS 74,

Reg. II-2/6 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74.

Rez. MSC.307(88) a OMI – (Codul FTP 2010), astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. II-2/4 din SOLAS 74,

Reg. II-2/6 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI.

MED/3.2

Extinctoare portabile

Rândul 1 din 1

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. II-2/10 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74,

Rez. MSC.98(73) – (Cod FSS) 4 a OMI.

EN 3-7:2004 inclusiv A1:2007,

EN 3-8:2006 inclusiv AC:2007,

EN 3-9:2006 inclusiv AC:2007,

EN 3-10:2009.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. II-2/4 din SOLAS 74,

Reg. II-2/10 din SOLAS 74,

Reg. II-2/18 din SOLAS 74,

Reg. II-2/19 din SOLAS 74,

Reg. II-2/20 din SOLAS 74,

Rez. A.951(23) a OMI,

Rez. MSC.36(63) – (Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73) – (Cod HSC 2000) 7 a OMI,

Rez. MSC.98(73) – (Cod FSS) 4 a OMI,

Rez. MSC.391(95) – (Cod IGF) 11 a OMI,

Circ. MSC/1239 a OMI,

Circ. MSC/1275 a OMI.

MED/3.3a

Echipament de pompieri: îmbrăcăminte de protecție (echipament pentru contactul cu focul):

îmbrăcăminte nereflectorizantă de protecție pentru combaterea incendiilor

Rândul 1 din 2

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. II-2/10 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

EN 469:2005 inclusiv A1:2006 și AC:2006.

B+D

B+E

B+F

 

25.8.2024

(ii)

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. II-2/10 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

MED/3.3a

Echipament de pompieri: îmbrăcăminte de protecție (echipament pentru contactul cu focul):

îmbrăcăminte nereflectorizantă de protecție pentru combaterea incendiilor

Rândul 2 din 2

(RÂND NOU)

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. II-2/10 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

EN 469:2020

B+D

B+E

B+F

25.8.2021

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. II-2/10 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

MED/3.3b

Echipament de pompieri: îmbrăcăminte de protecție (echipament pentru contactul cu focul):

îmbrăcăminte de protecție pentru combaterea incendiilor: îmbrăcăminte reflectorizantă pentru aplicații specializate de combatere a incendiilor

Rândul 1 din 1

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. II-2/10 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

EN 1486:2007.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. II-2/10 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

MED/3.3c

Echipament de pompieri: îmbrăcăminte de protecție (echipament pentru contactul cu focul):

îmbrăcăminte de protecție pentru combaterea incendiilor: îmbrăcăminte de protecție cu strat exterior reflectorizant.

Rândul 1 din 1

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. II-2/10 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

ISO 15538:2001.

Notă: Nivelul 2.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. II-2/10 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

MED/3.4

Echipament de pompieri: cizme

Rândul 1 din 1

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. II-2/10 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

EN 15090:2012.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. II-2/10 din SOLAS 74,

Reg. II-2/15 din SOLAS 74,

Rez. MSC.4(48)-(Cod IBC) 11 a OMI,

Rez. MSC.5(48)-(Cod IGC) 11 a OMI

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

MED/3.5

Echipament de pompieri: mănuși

Rândul 1 din 1

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. II-2/10 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

EN 659:2003 inclusiv A1:2008 și AC:2009.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. II-2/10 din SOLAS 74,

Reg. II-2/15 din SOLAS 74,

Rez. MSC.4(48)-(Cod IBC) 11 a OMI,

Rez. MSC.5(48)-(Cod IGC) 11 a OMI,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

MED/3.6

Echipament de pompieri: cască

Rândul 1 din 1

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. II-2/10 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

EN 443:2008.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. II-2/10 din SOLAS 74,

Reg. II-2/15 din SOLAS 74,

Rez. MSC.4(48)-(Cod IBC) 11 a OMI,

Rez. MSC.5(48)-(Cod IGC) 11 a OMI,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

MED/3.7

Aparat de respirație autonom cu aer comprimat

Notă: în cazul accidentelor care implică mărfuri periculoase, este necesară o mască cu presiune pozitivă.

(a se vedea articolul 7.1)

Rândul 1 din 1

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. II-2/10 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a OMI.

ISO 23269-2:2011 (combaterea incendiilor – numai pentru uz maritim).

Masca de tip 1 nu se utilizează nici în MED/3.7, nici în MED/7.1.

Notă: Bandula de evacuare ignifugă prevăzută de ISO 23269 § 4.28 trebuie să fie certificată în conformitate cu MED sub denumirea „articolul MED 3.44”, trebui să fie utilizată în combinație cu aparatul de respirație și trebuie să poată fi atașată cu o carabină la harnașamentul aparatului sau la o curea separată pentru a împiedica detașarea aparatului de oxigen la acționarea bandulei de evacuare.

Aparatele de respirație modul B trebuie să indice bandula de evacuare ignifugă MED drept componentă combinată obligatorie.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. II-2/10 din SOLAS 74,

Reg. II-2/15 din SOLAS 74,

Reg. II-2/19 din SOLAS 74,

Rez. MSC.4(48)-(Cod IBC) 11 a OMI,

Rez. MSC.5(48)-(Cod IGC) 11 a OMI,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 3 a OMI,

Circ. MSC.1/1499 a OMI,

Circ. MSC.1/Circ.1555 a OMI.

MED/3.8

Aparat de respirație cu aer comprimat

Rândul 1 din 2

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. X/3 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI.

Notă: acest echipament este destinat numai ambarcațiunilor de mare viteză construite conform prevederilor Codului HSC din 1994.

EN 14593-1:2005.

Sau:

EN 14594:2005 inclusiv AC:2005.

B+D

B+E

B+F

 

13.3.2021

(ii)

Cerințe în materie de transport și de performanță

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI.

MED/3.8

Aparat de respirație cu aer comprimat

Rândul 2 din 2

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. X/3 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI.

Notă: acest echipament este destinat numai ambarcațiunilor de mare viteză construite conform prevederilor Codului HSC din 1994.

EN 14593-1:2018.

Sau:

EN 14594:2018.

B+D

B+E

B+F

13.9.2019

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI.

MED/3.9

Componente ale instalațiilor cu aspersoare pentru spațiile de locuit, spațiile de serviciu și posturile de comandă, echivalente cu cele menționate în Reg. II-2/12 din Convenția SOLAS 74 (numai pentru duze și funcționarea acestora)

[Duzele pentru instalații fixe cu sprinklere pentru navele de mare viteză (HSC) sunt incluse la această rubrică].

Notă: pentru produsele utilizate ca piese de schimb ale unor instalații existente, se pot aplica în continuare standardele relevante la momentul montării la bord.

Rândul 1 din 1

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. II-2/7 din SOLAS 74,

Reg. II-2/10 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 8 a OMI.

Rez. A.800(19) a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. II-2/7 din SOLAS 74,

Reg. II-2/9 din SOLAS 74,

Reg. II-2/10 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.44(65) a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 8 a OMI,

Circ. MSC/912 a OMI,

Circ. MSC/1556 a OMI.

MED/3.10

Duze pentru instalații fixe de stingere a incendiilor cu apă pulverizată sub presiune, destinate sălilor mașinilor și compartimentelor pompelor de marfă

Notă: pentru produsele utilizate ca piese de schimb ale unor instalații existente, se pot aplica în continuare standardele relevante la momentul montării la bord.

Rândul 1 din 1

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. II-2/10 din SOLAS 74,

Reg. X/3 din SOLAS 74,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 7 a OMI.

Circ. MSC/1165 a OMI, astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. II-2/10 din SOLAS 74,

Rez. MSC.36(63)-(Cod HSC 1994) 7 a OMI,

Rez. MSC.97(73)-(Cod HSC 2000) 7 a OMI,

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 7 a OMI,

Rez. MSC.391(95)-(Cod IGF) 11 a OMI,

Circ. MSC.1/Circ.1313 a OMI.

MED/3.11 a

Construcții de tip „A” și „B” în funcție de rezistența la foc:

Construcții de tip „A”

Rândul 1 din 1

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. II-2/3.2 din SOLAS 74,

Circ. MSC/1120 a OMI.

Rez. MSC.307(88) a OMI – (Codul FTP 2010), astfel cum a fost modificată,

Circ. MSC.1/Circ.1435 a OMI.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. II-2/3.2 din SOLAS 74.

Reg. II-2/9 din SOLAS 74,

Circ. MSC/1120 a OMI,

Circ. MSC.1/Circ.1434 a OMI.

Circ. MSC.1/Circ.1616 a OMI.

MED/3.11b

Construcții de tip „A” și „B” în funcție de rezistența la foc:

Construcții de tip „B”

Notă: Atunci când un perete etanș de tip „B” a fost încercat doar dintr-o singură parte și este conceput să fie instalat cu partea neîncercată adiacentă cu partea neîncercată a unui alt perete etanș de tip „B”, se precizează în certificatul de omologare CE condițiile în care peretele etanș în cauză poate fi instalat la bord, garantându-se faptul că este îndeplinit de fiecare dată nivelul de protecție indicat în tabelele privind rezistența la foc incluse în Capitolul II-2/Reg.9.2 Limite termice și constructive din SOLAS.

Rândul 1 din 1

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. II-2/3,4 din SOLAS 74,

Circ. MSC/1120 a OMI.

Rez. MSC.307(88) a OMI – (Codul FTP 2010), astfel cum a fost modificată.

B+D

B+E

B+F

 

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. II-2/3,4 din SOLAS 74,

Reg. II-2/9 din SOLAS 74,

Circ. MSC/1120 a OMI,

Circ. MSC.1/1581 a OMI.

MED/3.12 a

Dispozitive pentru prevenirea trecerii flăcărilor în tancurile de marfă de la bordul navelor-cisternă:

supape de presiune/vid

Rândul 1 din 3

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. II-2/4 din SOLAS 74,

Reg. II-2/16 din SOLAS 74.

Circ. MSC/677 a OMI, astfel cum a fost modificată,

EN ISO 16852:2010,

ISO 15364:2016.

B+F

 

23.5.2019

(iii)

MED/3.12 a

Dispozitive pentru prevenirea trecerii flăcărilor în tancurile de marfă de la bordul navelor-cisternă:

supape de presiune/vid

Rândul 2 din 3

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. II-2/4 din SOLAS 74,

Reg. II-2/16 din SOLAS 74.

Circ. MSC/677 a OMI, astfel cum a fost modificată,

EN ISO 16852:2016,

ISO 15364:2016.

B+F

19.6.2018

25.8.2024

(iii)

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. II-2/4 din SOLAS 74,

Reg. II-2/16 din SOLAS 74.

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 15 a OMI.

MED/3.12 a

Dispozitive pentru prevenirea trecerii flăcărilor în tancurile de marfă de la bordul navelor-cisternă:

supape de presiune/vid

Rândul 3 din 3

(RÂND NOU)

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. II-2/4 din SOLAS 74,

Reg. II-2/16 din SOLAS 74.

Circ. MSC/677 a OMI, astfel cum a fost modificată,

EN ISO 16852:2016,

ISO 15364:2021.

B+F

25.8.2021

 

Cerințe în materie de transport și de performanță

Reg. II-2/4 din SOLAS 74,

Reg. II-2/16 din SOLAS 74.

Rez. MSC.98(73)-(Cod FSS) 15 a OMI.

MED/3.12b

Dispozitive pentru prevenirea trecerii flăcărilor în tancurile de marfă de la bordul navelor-cisternă:

opritoare de flacără

Rândul 1 din 2

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. II-2/4 din SOLAS 74,

Reg. II-2/16 din SOLAS 74.

Circ. MSC/677 a OMI, astfel cum a fost modificată,

EN ISO 16852:2010.

B+D

B+E

B+F

 

23.5.2019

(iii)

MED/3.12b

Dispozitive pentru prevenirea trecerii flăcărilor în tancurile de marfă de la bordul navelor-cisternă:

opritoare de flacără

Rândul 2 din 2

Cerințe privind omologarea de tip

Reg. II-2/4 din SOLAS 74,

Reg. II-2/16 din SOLAS 74.

Circ. MSC/677 a OMI, astfel cum a fost modificată,