EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1080

Regulamentul (UE) 2021/1080 al Comisiei din 28 iunie 2021 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Standardele Internaționale de Contabilitate 16, 37 și 41 și Standardele Internaționale de Raportare Financiară 1, 3 și 9 (Text cu relevanță pentru SEE)

C/2021/4530

OJ L 234, 2.7.2021, p. 90–98 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1080/oj

2.7.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 234/90


REGULAMENTUL (UE) 2021/1080 AL COMISIEI

din 28 iunie 2021

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Standardele Internaționale de Contabilitate 16, 37 și 41 și Standardele Internaționale de Raportare Financiară 1, 3 și 9

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate (1), în special articolul 3 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Prin Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 al Comisiei (2) au fost adoptate anumite standarde internaționale și interpretări existente la 15 octombrie 2008.

(2)

La 14 mai 2020, Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate (IASB) a publicat o serie de amendamente minore la Standardul internațional de contabilitate (IAS) 16 Imobilizări corporale, la IAS 37 Provizioane, datorii contingente și active contingente și la Standardul Internațional de Raportare Financiară (IFRS) 3 Combinări de întreprinderi. Aceste amendamente oferă clarificări suplimentare pentru o aplicare mai consecventă a standardelor sau actualizează trimiterile.

(3)

Tot la 14 mai 2020, IASB a emis și documentul intitulat Îmbunătățiri anuale aduse Standardelor Internaționale de Raportare Financiară. Ciclul 2018-2020, în cadrul procesului său periodic de îmbunătățire. Îmbunătățirile anuale vizează raționalizarea și clarificarea standardelor existente. Aceste îmbunătățiri anuale au ca obiectiv să rezolve unele probleme neurgente, însă necesare, discutate de IASB pe parcursul ciclului proiectului, legate de părțile din Standardele Internaționale de Raportare Financiară care prezintă inconsecvențe sau trebuie formulate mai clar. Îmbunătățirile anuale conțin amendamente la IAS 41 Agricultura, IFRS 1 Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Internaționale de Raportare Financiară și IFRS 9 Instrumente financiare.

(4)

În urma consultării Grupului Consultativ European pentru Raportare Financiară, Comisia concluzionează că amendamentele la IAS 16 Imobilizări corporale, IAS 37 Provizioane, datorii contingente și active contingente, IAS 41 Agricultura, IFRS 1 Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Internaționale de Raportare Financiară, IFRS 3 Combinări de întreprinderi și IFRS 9 Instrumente financiare îndeplinesc criteriile pentru adoptare prevăzute la articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1606/2002.

(5)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 ar trebui modificat în consecință.

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de reglementare contabilă,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 se modifică după cum urmează:

(a)

Standardul internațional de contabilitate (IAS) 16 Imobilizări corporale se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

(b)

IAS 37 Provizioane, datorii contingente și active contingente se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

(c)

IAS 41 Agricultura se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

(d)

Standardul Internațional de Raportare Financiară (IFRS) 1 Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Internaționale de Raportare Financiară se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

(e)

IFRS 3 Combinări de întreprinderi se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament;

(f)

IFRS 9 Instrumente financiare se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Fiecare societate aplică modificările menționate la articolul 1 cel târziu de la data începerii primului său exercițiu financiar care debutează la 1 ianuarie 2022 sau ulterior acestei date.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 iunie 2021.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 243, 11.9.2002, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 al Comisiei din 3 noiembrie 2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 320, 29.11.2008, p. 1).


ANEXĂ

Amendamente la IAS 16 Imobilizări corporale

Amendamente la IAS 37 Provizioane, datorii contingente și active contingente

Amendamente la IFRS 3 Combinări de întreprinderi

Îmbunătățiri anuale aduse standardelor IFRS Ciclul 2018-2020

Amendamente la IAS 16 Imobilizări corporale

Se modifică punctele 17 și 74; se adaugă punctele 20A, 74A, 80D și 81N. Cerințele prezentate anterior la punctul 74 litera (d) nu au fost modificate, dar au fost mutate la punctul 74A litera (a).

EVALUARE LA RECUNOAȘTERE

...

Elemente de cost

...

17.

Exemple de costuri direct atribuibile sunt:

...

(e)

costurile de testare a funcționării corecte a activului (și anume, de evaluare a gradului în care performanța tehnică și fizică a activului îi permite acestuia să fie utilizat pentru producerea sau furnizarea de bunuri sau servicii, pentru închirierea către terți sau în scopuri administrative); și

...

...

20A

Elementele pot fi produse în timpul aducerii unui element de imobilizări corporale la locul și la starea necesare pentru ca acesta să poată funcționa în maniera intenționată de conducere (cum ar fi eșantioanele produse atunci când se testează dacă un activ funcționează corespunzător). O entitate recunoaște încasările provenite din vânzarea oricăror astfel de elemente, precum și costul elementelor respective, în profit sau pierdere în conformitate cu standardele aplicabile. Entitatea evaluează costul elementelor respective aplicând cerințele de evaluare din IAS 2.

...

PREZENTAREA INFORMAȚIILOR

...

74.

Situațiile financiare trebuie să prezinte, de asemenea, următoarele informații:

...

(b)

valoarea cheltuielilor recunoscute în valoarea contabilă a unui element de imobilizări corporale în cursul construcției sale; și

(c)

valoarea obligațiilor contractuale pentru achiziția unor imobilizări corporale.

74 A

Dacă acestea nu sunt prezentate separat în situația rezultatului global, situațiile financiare trebuie să prezinte, de asemenea, următoarele informații:

(a)

valoarea compensației primite de la terți pentru elementele de imobilizări corporale depreciate, pierdute sau abandonate care sunt incluse în profit sau pierdere; și

(b)

valorile încasărilor și ale costurilor incluse în profit sau pierdere în conformitate cu punctul 20A care sunt legate de elemente produse ce nu reprezintă un produs generat de activitățile curente ale entității, precum și elementul-rând (elementele-rânduri) din situația rezultatului global care includ(e) respectivele încasări și costuri.

DISPOZIȚII TRANZITORII

...

80D

Documentul Imobilizări corporale – încasări înainte de utilizarea preconizată, emis în mai 2020, a modificat punctele 17 și 74 și a adăugat punctele 20A și 74A. O entitate trebuie să aplice modificările respective retroactiv, dar numai elementelor de imobilizări corporale aduse la locul și la starea necesare pentru ca acestea să poată funcționa în maniera intenționată de conducere la începutul sau după începutul primei perioade prezentate în situațiile financiare în care entitatea aplică pentru prima dată modificările. Entitatea trebuie să recunoască efectul cumulat al aplicării inițiale a modificărilor ca pe o ajustare a soldului de deschidere al rezultatului reportat (sau a altor componente ale capitalurilor proprii, după caz), la începutul primei perioade prezentate.

DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE

...

81N

Documentul Imobilizări corporale – încasări înainte de utilizarea preconizată, emis în mai 2020, a modificat punctele 17 și 74 și a adăugat punctele 20A, 74A și 80D. O entitate trebuie să aplice aceste modificări pentru perioadele anuale de raportare care încep la 1 ianuarie 2022 sau ulterior acestei date. Se permite aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate aplică modificările respective pentru o perioadă anterioară, entitatea trebuie să prezinte acest fapt.

Amendamente la IAS 37 Provizioane, datorii contingente și active contingente

Se adaugă punctele 68A, 94A și 105 și se modifică punctul 69. Punctul 68 nu se modifică, însă este inclus aici pentru facilitarea lecturii.

APLICAREA REGULILOR DE RECUNOAȘTERE ȘI EVALUARE

...

Contracte oneroase

...

68.

Prezentul standard definește un contract oneros ca fiind un contract în care costurile inevitabile aferente îndeplinirii obligațiilor contractuale depășesc beneficiile economice preconizate a fi obținute din contractul în cauză. Costurile inevitabile ale unui contract reflectă costul net cel mai mic de ieșire din contract, adică valoarea cea mai mică dintre costul îndeplinirii contractului și orice compensații sau penalități generate de neîndeplinirea contractului.

68 A

Costul îndeplinirii unui contract cuprinde costurile care sunt legate direct de contract. Costurile care sunt legate direct de un contract constau atât în:

(a)

costurile marginale ale îndeplinirii contractului – de exemplu, costurile directe cu forța de muncă și materia primă; cât și în

(b)

alocarea altor costuri care sunt legate direct de îndeplinirea contractelor – de exemplu, o alocare a cheltuielilor cu amortizarea pentru un element de imobilizări corporale utilizat, printre altele, la îndeplinirea contractului respectiv.

69.

Înainte de a constitui un provizion separat pentru un contract oneros, o entitate recunoaște orice pierdere din deprecierea activelor utilizate pentru îndeplinirea contractului în cauză (a se vedea IAS 36).

...

DISPOZIȚII TRANZITORII

...

94A

Documentul Contracte oneroase – Costul îndeplinirii unui contract, emis în mai 2020, a adăugat punctul 68A și a modificat punctul 69. O entitate trebuie să aplice modificările respective contractelor pentru care încă nu și-a îndeplinit toate obligațiile la începutul perioadei anuale de raportare în care aplică pentru prima dată modificările (data aplicării inițiale). Entitatea nu trebuie să retrateze informațiile comparative. În schimb, entitatea trebuie să recunoască efectul cumulat al aplicării inițiale a modificărilor ca pe o ajustare a soldului de deschidere al rezultatului reportat sau a altor componente ale capitalurilor proprii, după caz, la data aplicării inițiale.

DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE

...

105.

Documentul Contracte oneroase – Costul îndeplinirii unui contract, emis în mai 2020, a adăugat punctele 68A și 94A și a modificat punctul 69. O entitate trebuie să aplice aceste modificări pentru perioadele anuale de raportare care încep la 1 ianuarie 2022 sau ulterior acestei date. Se permite aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate aplică modificările respective pentru o perioadă anterioară, entitatea trebuie să prezinte acest fapt.

Amendamente la IFRS 3 Combinări de întreprinderi

Se modifică punctul 11 și se elimină nota de subsol de la Cadrul general pentru întocmirea și prezentarea situațiilor financiare menționat la punctul 11. Se modifică punctele 14, 21, 22 și 23 și se adaugă punctele 21A, 21B, 21C, 23A și 64Q. Se adaugă un titlu deasupra punctului 21A, iar titlurile de sub punctul 21 și de deasupra punctului 22 se modifică. Punctul 10 rămâne neschimbat, însă este inclus pentru facilitarea trimiterilor.

METODA ACHIZIȚIEI

...

Recunoașterea și evaluarea activelor identificabile achiziționate, a datoriilor asumate și a oricăror interese care nu controlează deținute în entitatea dobândită

Principiul recunoașterii

10.

La data achiziției, dobânditorul trebuie să recunoască, separat de fondul comercial, activele identificabile dobândite, datoriile asumate și orice interese care nu controlează deținute în entitatea dobândită. Recunoașterea activelor identificabile dobândite și a datoriilor asumate face obiectul condițiilor specificate la punctele 11 și 12.

Condiții pentru recunoaștere

11.

Pentru a se califica pentru recunoaștere ca parte a procesului de aplicare a metodei achiziției, activele identificabile dobândite și datoriile asumate trebuie să corespundă definițiilor activelor și datoriilor din Cadrul general conceptual de raportare financiară la data achiziției. De exemplu, costurile pe care dobânditorul le preconizează, dar pe care nu este obligat să le suporte în viitor pentru a-și pune în aplicare planul de încetare a unei activități din cadrul unei entități dobândite sau de încheiere a raporturilor de muncă sau de relocare a angajaților unei entități dobândite nu reprezintă datorii la data achiziționării. De aceea, dobânditorul nu recunoaște aceste costuri ca parte a aplicării metodei achiziției. În schimb, dobânditorul recunoaște aceste costuri în situațiile financiare ulterioare combinării de întreprinderi conform altor IFRS-uri.

...

14.

Punctele B31-B40 oferă îndrumări referitoare la recunoașterea imobilizărilor necorporale. Punctele 21A-28B precizează tipurile de active și de datorii identificabile care includ elemente pentru care prezentul IFRS furnizează excepții limitate de la principiul și condițiile de recunoaștere.

...

Excepții de la principiile de recunoaștere sau evaluare

21.

Prezentul IFRS prevede excepții limitate de la principiile sale de recunoaștere și evaluare. Punctele 21A-31A specifică atât elementele speciale pentru care sunt acordate aceste excepții, cât și natura acestor excepții. Dobânditorul trebuie să contabilizeze aceste elemente prin aplicarea dispozițiilor de la punctele 21A-31A, ceea ce va avea drept rezultat faptul că unele elemente sunt:

(a)

recunoscute fie prin aplicarea unor condiții de recunoaștere suplimentare față de cele de la punctele 11 și 12, fie prin aplicarea dispozițiilor din alte IFRS-uri, cu rezultate care diferă de cele obținute prin aplicarea principiului și condițiilor de recunoaștere;

(b)

evaluate la o altă valoare decât valorile lor juste de la data achiziției.

Excepții de la principiul de recunoaștere

Datorii și datorii contingente care intră sub incidența IAS 37 sau a IFRIC 21

21A

Punctul 21B se aplică datoriilor și datoriilor contingente care ar intra sub incidența IAS 37 Provizioane, datorii contingente și active contingente sau a IFRIC 21 Cotizații dacă acestea ar fi asumate separat, și nu în cadrul unei combinări de întreprinderi.

21B

Cadrul general conceptual de raportare financiară definește o datorie ca fiind „o obligație curentă a entității de a transfera, ca urmare a unor evenimente anterioare, o resursă economică”. În cazul unui provizion sau al unei datorii contingente care ar intra sub incidența IAS 37, dobânditorul trebuie să aplice punctele 15-22 din IAS 37 pentru a determina dacă la data achiziției există o obligație curentă ca urmare a unor evenimente anterioare. În cazul unei cotizații care ar intra sub incidența IFRIC 21, dobânditorul trebuie să aplice IFRIC 21 pentru a determina dacă evenimentul care obligă și care dă naștere unei obligații de a plăti cotizația s-a produs înainte de data achiziției.

21C

O obligație curentă identificată în conformitate cu punctul 21B ar putea corespunde definiției unei datorii contingente prevăzute la punctul 22 litera (b). În acest caz, datoriei contingente respective i se aplică punctul 23.

Datorii contingente și active contingente

22.

IAS 37 definește o datorie contingentă drept:

(a)

o obligație posibilă apărută ca urmare a unor evenimente trecute și a cărei existență va fi confirmată doar de apariția sau neapariția unuia sau mai multor evenimente viitoare incerte, care nu sunt în totalitate controlate de entitate; sau

(b)

o obligație curentă apărută ca urmare a unor evenimente trecute, dar care nu este recunoscută deoarece:

(i)

este improbabil că pentru decontarea acestei obligații vor fi necesare ieșiri de resurse încorporând beneficii economice; sau

(ii)

valoarea obligației nu poate fi evaluată suficient de fiabil.

23.

Dobânditorul trebuie să recunoască la data achiziției o datorie contingentă asumată într-o combinare de întreprinderi dacă este o obligație curentă care rezultă din evenimente trecute, iar valoarea sa justă poate fi evaluată fiabil. Prin urmare, contrar prevederilor punctului 14 litera (b), punctului 23, punctului 27, punctului 29 și punctului 30 din IAS 37, dobânditorul recunoaște o datorie contingentă asumată într-o combinare de întreprinderi la data achiziției, chiar dacă nu este probabil ca pentru decontarea obligației să fie necesară o ieșire de resurse care să încorporeze beneficii economice. Punctul 56 din prezentul IFRS oferă îndrumări privind contabilizarea ulterioară a datoriilor contingente.

23 A

IAS 37 definește un activ contingent ca fiind „un activ potențial care apare ca urmare a unor evenimente anterioare și a cărui existență va fi confirmată doar de apariția sau neapariția unuia sau mai multor evenimente viitoare incerte, care nu sunt în totalitate controlate de entitate”. Dobânditorul nu trebuie să recunoască un activ contingent la data achiziției.

...

DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE ȘI TRANZIȚIA

Data intrării în vigoare

...

64Q

Documentul Referințe la cadrul general conceptual, emis în mai 2020, a modificat punctele 11, 14, 21, 22 și 23 și a adăugat punctele 21A, 21B, 21C și 23A. O entitate trebuie să aplice modificările respective combinărilor de întreprinderi pentru care data achiziției este la începutul sau după începutul primei perioade anuale de raportare care începe la 1 ianuarie 2022 sau ulterior acestei date. Se permite aplicarea anterior acestei date dacă o entitate aplică în același timp sau mai devreme toate modificările cuprinse în documentul Modificări ale referințelor la cadrul general conceptual în standardele IFRS, emis în martie 2018.

Amendament la IFRS 1 Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Internaționale de Raportare Financiară

Se adaugă punctul 39AG și, în anexa D, punctul D13A. Se modifică punctul D1 litera (f).

DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE

...

39AG

Documentul intitulat Îmbunătățiri anuale aduse standardelor IFRS. Ciclul 2018-2020, emis în mai 2020, a modificat punctul D1 litera (f) și a adăugat punctul D13A. O entitate trebuie să aplice această modificare pentru perioadele anuale de raportare care încep la 1 ianuarie 2022 sau ulterior acestei date. Se permite aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate aplică modificarea pentru o perioadă anterioară, entitatea trebuie să prezinte acest fapt.

ANEXA D

Derogări de la alte IFRS-uri

Prezenta anexă este parte integrantă din IFRS.

D1

O entitate poate alege să utilizeze una sau mai multe dintre derogările care urmează:

...

(f)

diferențe de conversie cumulate (punctele D12-D13A);

...

Diferențe de conversie cumulate

...

D13A

În loc să aplice punctul D12 sau punctul D13, o filială care utilizează scutirea prevăzută la punctul D16 litera (a) poate alege ca, în situațiile sale financiare, să evalueze diferențele de conversie cumulate pentru toate operațiunile din străinătate la valoarea contabilă care ar fi inclusă în situațiile financiare consolidate ale societății-mamă, pe baza datei de trecere a societății-mamă la IFRS-uri, dacă nu au fost făcute ajustări pentru procedurile de consolidare și pentru efectele combinării de întreprinderi în cursul căreia societatea-mamă a dobândit filiala. De o opțiune similară dispune și o entitate asociată sau o asociere în participație care folosește scutirea prevăzută la punctul D16 litera (a).

...

Amendament la IFRS 9 Instrumente financiare

Se adaugă punctul 7.1.9, punctul 7.2.35 și titlul aferent acestuia, precum și punctul B3.3.6A. Se modifică punctul B3.3.6. Cerințele prezentate la punctul B3.3.6A nu au fost modificate, dar au fost mutate de la punctul B3.3.6.

Capitolul 7 Data intrării în vigoare și tranziția

7.1   DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE

...

7.1.9.

Documentul intitulat Îmbunătățiri anuale aduse standardelor IFRS. Ciclul 2018-2020, emis în mai 2020, a adăugat punctele 7.2.35 și B3.3.6A și a modificat punctul B.3.3.6. O entitate trebuie să aplice această modificare pentru perioadele anuale de raportare care încep la 1 ianuarie 2022 sau ulterior acestei date. Se permite aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate aplică modificarea pentru o perioadă anterioară, entitatea trebuie să prezinte acest fapt.

7.2.   TRANZIȚIA

...

Tranziția pentru Îmbunătățiri anuale aduse standardelor IFRS

7.2.35.

O entitate trebuie să aplice documentul intitulat Îmbunătățiri anuale aduse standardelor IFRS.Ciclul 2018-2020 datoriilor financiare care sunt modificate sau schimbate la începutul perioadei anuale de raportare în care entitatea aplică pentru prima dată modificarea sau ulterior acestei date.

ANEXA B

Îndrumări de aplicare

Prezenta anexă face parte integrantă din standard.

...

RECUNOAȘTERE ȘI DERECUNOAȘTERE (CAPITOLUL 3)

...

Derecunoașterea datoriilor financiare (secțiunea 3.3)

...

B3.3.6

În sensul punctului 3.3.2, condițiile sunt semnificativ diferite dacă valoarea prezentă actualizată a fluxurilor de trezorerie conform noilor condiții, inclusiv orice taxe plătite minus orice taxe primite și actualizate utilizând rata inițială a dobânzii efective, este cu cel puțin 10 % diferită de valoarea prezentă actualizată a fluxurilor de trezorerie rămase din datoria financiară inițială. La determinarea taxelor plătite minus taxele primite, un debitor include doar taxele plătite sau primite între debitor și creditor, inclusiv taxele plătite sau primite fie de debitor, fie de creditor în numele celeilalte părți.

B3.3.6A

Dacă un schimb de instrumente de datorie sau o modificare a condițiilor este contabilizat(ă) drept o stingere, orice costuri sau taxe suportate sunt recunoscute ca făcând parte din câștigul sau pierderea din stingere. Dacă schimbul sau modificarea nu este contabilizat(ă) drept o stingere, orice costuri sau taxe suportate ajustează valoarea contabilă a datoriei și sunt amortizate pe parcursul termenului rămas al datoriei modificate.

...

Amendament la IAS 41 Agricultura

Se modifică punctul 22 și se adaugă punctul 65.

RECUNOAȘTERE ȘI EVALUARE

...

22.

O entitate nu include niciunul dintre fluxurile de trezorerie pentru finanțarea activului sau pentru restabilirea activelor biologice după recoltare (de exemplu, costul replantării copacilor după recoltare într-o plantație forestieră). Data intrării în vigoare și tranziția.

...

DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE ȘI TRANZIȚIA

...

65.

Documentul intitulat Îmbunătățiri anuale aduse standardelor IFRS. Ciclul 2018-2020, emis în luna mai 2020, a modificat punctul 22. O entitate trebuie să aplice modificarea respectivă evaluărilor la valoarea justă efectuate la începutul sau după începutul primei perioade anuale de raportare care începe la 1 ianuarie 2022 sau ulterior acestei date. Se permite aplicarea anterior acestei date. Dacă o entitate aplică modificarea pentru o perioadă anterioară, entitatea trebuie să prezinte acest fapt.

Top