EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1059

Regulamentul (UE) 2021/1059 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 privind dispoziții specifice pentru obiectivul Cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă

PE/49/2021/INIT

JO L 231, 30.6.2021, p. 94–158 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1059/oj

30.6.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 231/94


REGULAMENTUL (UE) 2021/1059 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 24 iunie 2021

privind dispoziții specifice pentru obiectivul Cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 178, articolul 209 alineatul (1), articolul 212 alineatul (2) și articolul 349,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (2),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (3),

întrucât:

(1)

Articolul 176 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevede că Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) este destinat să contribuie la redresarea principalelor dezechilibre regionale existente în Uniune. În temeiul articolului respectiv și al articolului 174 al doilea și al treilea paragraf din TFUE, FEDR contribuie la reducerea decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare ale diferitelor regiuni și la atenuarea rămânerii în urmă a regiunilor defavorizate, în rândul cărora urmează să se acorde o atenție deosebită anumitor categorii de regiuni, inclusiv o mențiune specială privind regiunile transfrontaliere.

(2)

Regulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului (4) stabilește dispoziții comune privind FEDR și anumite alte fonduri, iar Regulamentul (UE) 2021/1058 al Parlamentului European și al Consiliului (5) stabilește dispoziții referitoare la obiectivele specifice și la domeniul de aplicare al sprijinului din partea FEDR. De asemenea, este necesară adoptarea unor dispoziții specifice referitoare la obiectivul Cooperare teritorială europeană (Interreg), care să permită unuia sau mai multor state membre și regiunilor lor, și, după caz, țărilor partenere și țărilor terțe să coopereze dincolo de granițe în ceea ce privește programarea eficace, inclusiv dispoziții privind asistența tehnică, monitorizarea, evaluarea, comunicarea, eligibilitatea, gestiunea și controlul, precum și gestiunea financiară.

(3)

Promovarea Interreg constituie o prioritate majoră a politicii de coeziune a Uniunii. Sprijinul acordat întreprinderilor mici și mijlocii pentru costurile suportate în cadrul proiectelor de cooperare teritorială europeană (CTE) face deja obiectul exceptării pe categorii în temeiul Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei (6), iar dispozițiile speciale referitoare la ajutoarele regionale pentru investițiile întreprinderilor de toate dimensiunile sunt incluse, de asemenea, în secțiunea privind ajutoarele regionale din regulamentul respectiv și în Orientările Comisiei privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2014-2020. Ținând cont de experiența acumulată în 30 de ani și având în vedere, pe de o parte, valoarea financiară redusă a proiectelor și probabilitatea scăzută a unui impact negativ asupra comerțului și a concurenței, iar pe de altă parte, valoarea adăugată ridicată pe care programele existente o aduc coeziunii teritoriale în Europa, se preconizează ca domeniul de aplicare al normelor privind ajutoarele de stat în ceea ce privește finanțarea publică a proiectelor de CTE să fie clarificat în continuare prin intermediul viitoarelor modificări ale Regulamentului (UE) nr. 651/2014, exceptând astfel în mare măsură finanțarea publică a proiectelor Interreg de la obligația de notificare prealabilă și facilitând în mod semnificativ punerea în aplicare a proiectelor respective.

(4)

În scopul susținerii dezvoltării armonioase a teritoriului Uniunii la diferite niveluri, FEDR ar trebui să sprijine cooperarea transfrontalieră, cooperarea transnațională, cooperarea interregională și cooperarea regiunilor ultraperiferice în cadrul obiectivului Interreg. În acest proces, ar trebui să se ia în considerare principiul parteneriatului și cel al guvernanței pe mai multe niveluri, asigurându-se totodată că dimensiunea parteneriatului pentru un program rămâne eficace.

(5)

Pentru a reflecta importanța combaterii schimbărilor climatice în concordanță cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris adoptat în temeiul Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice și de a îndeplini obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, fondurile sunt destinate să contribuie la integrarea acțiunilor climatice și la atingerea unei ținte globale reprezentate de alocarea a 30 % din cheltuielile bugetului Uniunii pentru sprijinirea îndeplinirii obiectivelor climatice. În acest context, fondurile ar trebui să sprijine activități care respectă standardele în domeniul climei și de mediu și care nu ar prejudicia în mod semnificativ obiectivele de mediu în înțelesul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului (7).

(6)

Componenta de cooperare transfrontalieră ar trebui să aibă drept obiectiv soluționarea unor provocări comune identificate de comun acord în regiunile de frontieră și valorificarea potențialului de creștere neexploatat în zonele de frontieră, după cum se subliniază în comunicarea Comisiei din 20 septembrie 2017 intitulată „Stimularea creșterii economice și a coeziunii în regiunile frontaliere ale UE” (denumită în continuare „Comunicarea privind regiunile de frontieră”). Prin urmare, zonele vizate de programele de cooperare transfrontalieră ar trebui identificate ca fiind acele regiuni și zone de frontieră sau separate de maximum 150 de km de mare, în care interacțiunea transfrontalieră poate avea loc efectiv sau în care pot fi identificate zone funcționale, fără a aduce atingere eventualelor ajustări necesare pentru a asigura coerența și continuitatea zonelor vizate de programele de cooperare.

(7)

Componenta de cooperare transfrontalieră ar trebui, de asemenea, să implice cooperarea între unul sau mai multe state membre sau regiunile lor și una sau mai multe țări, regiuni sau alte teritorii din afara Uniunii. Aducerea cooperării transfrontaliere interne și externe în sfera prezentului regulament ar trebui să determine o simplificare și o eficientizare majore ale dispozițiilor aplicabile pentru autoritățile responsabile de programe din statele membre și pentru autoritățile partenere și beneficiarii din afara Uniunii, comparativ cu perioada de programare 2014-2020.

(8)

Componenta de cooperare transnațională ar trebui să aibă drept obiectiv consolidarea cooperării prin intermediul unor acțiuni care să conducă la o dezvoltare teritorială integrată, legată de prioritățile Uniunii, cu respectarea deplină a subsidiarității. Cooperarea transnațională ar trebui să acopere teritorii mai mari din partea continentală a Uniunii și din jurul bazinelor maritime, cu flexibilitate maximă, pentru a asigura coerența și continuitatea programelor de cooperare, inclusiv a cooperării transfrontaliere maritime externe anterioare într-un cadru de cooperare maritimă mai amplu, în special prin definirea teritoriului vizat, a obiectivelor specifice pentru o astfel de cooperare, a cerințelor privind parteneriatul la nivel de proiect și a posibilității de a crea subprograme și comitete directoare specifice.

(9)

Pe baza experienței de cooperare transfrontalieră și transnațională din perioada de programare 2014-2020 în regiunile ultraperiferice, când o combinație a ambelor componente într-un singur program pentru fiecare domeniu de cooperare nu a adus suficiente simplificări autorităților și beneficiarilor programelor, ar trebui să fie stabilită o componentă specifică regiunilor ultraperiferice pentru a permite acestora să coopereze cu țările și teritoriile învecinate într-un mod cât mai simplu și eficace. În cadrul acestei componente, ar putea fi lansate cereri de propuneri pentru finanțare combinată din cadrul FEDR, al Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională (IVCDCI) instituit prin Regulamentul (UE) 2021/947 al Parlamentului European și al Consiliului (8) și al Deciziei de asociere peste mări (denumită în continuare „Decizia de asociere peste mări”) instituită prin Decizia 2013/755/UE a Consiliului (9), prin modalități de gestionare care urmează să fie convenite între statele membre, regiunile și țările terțe participante.

(10)

Pe baza experienței dobândite cu programele de cooperare interregională din cadrul Interreg, componenta de cooperare interregională ar trebui să se axeze pe creșterea eficienței politicii de coeziune prin intermediul a patru programe specifice: un program care să permită schimbul de experiență, abordări inovatoare și consolidarea capacităților cu accent pe obiectivele de politică și pe obiectivul specific Interreg - O mai bună guvernanță în materie de cooperare, în legătură cu identificarea, diseminarea și transferul de bune practici în politicile de dezvoltare regională, inclusiv în programele din cadrul obiectivului Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică; un program dedicat schimbului de experiență și consolidării capacităților în legătură cu identificarea, transferul și capitalizarea bunelor practici în materie de dezvoltare urbană integrată și durabilă, care să țină seama de legăturile dintre zonele urbane și cele rurale, inclusiv de sprijinul pentru acțiunile dezvoltate în cadrul articolului 11 din Regulamentul (UE) 2021/1058, care completează inițiativa prezentată la articolul 12 din regulamentul menționat și sunt coordonate cu aceasta; un program pentru schimbul de experiență, abordările inovatoare și consolidarea capacităților în scopul de a armoniza și a simplifica implementarea programelor Interreg, de a armoniza și a simplifica acțiunile de cooperare menționate la articolul 22 alineatul (3) litera (d) punctul (vi) din Regulamentul (UE) 2021/1060, precum și de a sprijini înființarea, funcționarea și utilizarea grupărilor europene de cooperare teritorială (GECT) înființate deja sau care urmează să fie înființate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1082/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (10), precum și a strategiilor macroregionale; și un program pentru îmbunătățirea analizei tendințelor de dezvoltare. Cele patru programe aferente componentei de cooperare interregională ar trebui să acopere întreaga Uniune și ar trebui, de asemenea, să fie deschise participării țărilor terțe.

(11)

Ar trebui să fie stabilite criterii obiective comune de definire a regiunilor și zonelor eligibile. În acest scop, identificarea regiunilor și a zonelor eligibile la nivelul Uniunii ar trebui să se bazeze pe sistemul comun de clasificare a regiunilor stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (11).

(12)

Este necesar să se sprijine în continuare sau, după caz, să se stabilească o cooperare, în toate dimensiunile sale, cu țările terțe învecinate cu Uniunea, deoarece o astfel de cooperare este un instrument important al politicii de dezvoltare regională și ar trebui să fie în beneficiul regiunilor statelor membre care sunt limitrofe unor țări terțe. În acest scop, FEDR și instrumentele de finanțare externă ale Uniunii, Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III) instituit printr-un regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA III) (denumit în continuare „Regulamentul IPA III”), IVCDCI și Decizia de asociere peste mări ar trebui să sprijine programele de cooperare transfrontalieră, cooperare transnațională, cooperare interregională și cooperare a regiunilor ultraperiferice. Sprijinul din partea FEDR și a instrumentelor de finanțare externă ale Uniunii ar trebui să se bazeze pe reciprocitate și proporționalitate. Cu toate acestea, în cazul fondurilor IPA III alocate pentru cooperarea transfrontalieră (CTF-IPA III) și al fondurilor IVCDCI alocate cooperării transfrontaliere pentru zona geografică de vecinătate (CTF-IVCDCI), sprijinul din partea FEDR ar trebui să fie completat cu cuantumuri cel puțin echivalente din cadrul CTF-IPA III și CTF-IVCDCI, sub rezerva unui cuantum maxim stabilit în actul legislativ în cauză.

(13)

Asistența IPA III urmează să se axeze în principal pe sprijinirea beneficiarilor IPA III pentru consolidarea instituțiilor democratice și a statului de drept, pentru reformarea sistemului judiciar și de administrație publică, pentru respectarea drepturilor fundamentale și promovarea egalității de gen, a toleranței, a incluziunii sociale și a nediscriminării, precum și pentru dezvoltarea regională și locală. Asistența IPA urmează să sprijine în continuare eforturile beneficiarilor IPA III de a promova cooperarea regională, macroregională și transfrontalieră, precum și dezvoltarea teritorială, inclusiv prin punerea în aplicare a strategiilor macroregionale ale Uniunii. În plus, asistența IPA III urmează să se preocupe de securitate, de migrație și de managementul frontierelor, prin asigurarea accesului la protecție internațională și a schimbului de informații relevante, prin intensificarea controalelor la frontieră și prin continuarea eforturilor comune pentru combaterea migrației neregulamentare și a introducerii ilegale de migranți.

(14)

În ceea ce privește asistența IVCDCI, Uniunea ar trebui să dezvolte relații privilegiate cu țările învecinate, în vederea stabilirii unui spațiu de prosperitate și de bună vecinătate, întemeiat pe valorile Uniunii și caracterizat prin relații strânse și pașnice, bazate pe cooperare. Prezentul regulament ar trebui așadar să sprijine aspectele interne și externe ale strategiilor macroregionale relevante. Aceste inițiative sunt importante din punct de vedere strategic și furnizează cadre politice semnificative pentru aprofundarea relațiilor cu și între țările partenere, fiind bazate pe principiile răspunderii reciproce, asumării și responsabilității comune.

(15)

Este important să se respecte în continuare rolul Serviciului European de Acțiune Externă, astfel cum a fost instituit prin Decizia 2010/427/UE a Consiliului (12), și rolul Comisiei în pregătirea programării strategice și a programelor Interreg sprijinite de FEDR și IVCDCI.

(16)

Ținând cont de situația specifică a regiunilor ultraperiferice ale Uniunii, este necesar să se adopte măsuri privind îmbunătățirea condițiilor în care aceste regiuni pot accesa fondurile structurale. Prin urmare, anumite dispoziții din prezentul regulament ar trebui să fie adaptate la particularitățile regiunilor ultraperiferice ale Uniunii, pentru a simplifica și a încuraja cooperarea acestora cu țări și teritorii de peste mări (TTPM) și cu țări terțe, ținându-se seama totodată de Comunicarea Comisiei din 24 octombrie 2017 intitulată „Un parteneriat strategic consolidat și reînnoit cu regiunile ultraperiferice ale UE”. Ar trebui ca această cooperare să poată fi realizată în strâns parteneriat cu organizațiile de integrare și cooperare regională.

(17)

Prezentul regulament ar trebui să stabilească posibilitatea participării TTPM la programele Interreg. Pentru a se facilita accesul și participarea efective ale TTPM, ar trebui să se țină seama de particularitățile acestora și de dificultățile cu care se confruntă.

(18)

Este necesar să se stabilească resursele alocate fiecăreia dintre diferitele componente ale Interreg, inclusiv cota care revine fiecărui stat membru din cuantumurile globale aferente cooperării transfrontaliere, cooperării transnaționale, cooperării regiunilor ultraperiferice și potențialul de care dispun statele membre în ceea ce privește flexibilitatea între aceste componente.

(19)

Pentru utilizarea cea mai eficientă a sprijinului din partea FEDR și a instrumentelor de finanțare externă ale Uniunii, ar trebui creat un mecanism de organizare a restituirii acestui sprijin în cazul în care programele de cooperare externă nu pot fi adoptate sau trebuie să fie suspendate, inclusiv cu țările terțe care nu beneficiază de sprijin din partea niciunui instrument de finanțare al Uniunii. Mecanismul respectiv ar trebui să urmărească funcționarea optimă a programelor și coordonarea maximă posibilă între aceste instrumente.

(20)

FEDR ar trebui să contribuie, în cadrul Interreg, la obiectivele specifice din cadrul obiectivelor politicii de coeziune. Cu toate acestea, lista obiectivelor specifice din cadrul diferitelor obiective de politică ar trebui să fie adaptată la nevoile specifice ale Interreg pentru a permite intervenții de tip FSE, în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) literele (a)-(l) din Regulamentul (UE) 2021/1057 al Parlamentului European și al Consiliului (13), prin acțiuni comune în cadrul programelor Interreg.

(21)

În contextul circumstanțelor unice și specifice din insula Irlanda și cu scopul de a sprijini cooperarea nord-sud în temeiul Acordului din Vinerea Mare, un program transfrontalier „PEACE PLUS” urmează să continue și să dezvolte activitățile din programele anterioare dintre comitatele de graniță din Irlanda și Irlanda de Nord. Ținând seama de importanța practică a acestuia, este necesar să se asigure că, atunci când programul respectiv acționează în sprijinul păcii și reconcilierii, FEDR ar trebui să contribuie, de asemenea, la promovarea stabilității sociale, economice și regionale și a cooperării în regiunile în cauză, în special prin acțiuni menite să promoveze coeziunea între comunități. Având în vedere particularitățile programului respectiv, acesta ar trebui să fie gestionat în mod integrat, contribuția Regatului Unit urmând a fi integrată în programul respectiv ca venituri alocate externe. În plus, anumite norme privind selectarea operațiunilor din cadrul prezentului regulament nu ar trebui să se aplice acestui program în ceea ce privește operațiunile în sprijinul păcii și reconcilierii.

(22)

Prezentul regulament ar trebui să adauge două obiective specifice Interreg: un obiectiv pentru a sprijini consolidarea capacității instituționale și dezvoltarea cooperării juridice și administrative, în special în legătură cu punerea în aplicare a Comunicării privind regiunile frontaliere, pentru a intensifica cooperarea între cetățeni și instituții și dezvoltarea și coordonarea strategiilor macroregionale și pentru bazinele maritime, precum și pentru a consolida încrederea reciprocă, în special prin încurajarea acțiunilor interpersonale; și un al doilea obiectiv pentru a aborda chestiuni de cooperare privind siguranța, securitatea, managementul trecerilor frontierei și migrația.

(23)

Cea mai mare parte a sprijinului din partea Uniunii ar trebui să se concentreze pe un număr restrâns de obiective de politică, în vederea optimizării impactului Interreg. Sinergiile și complementaritățile dintre componentele Interreg ar trebui să fie consolidate.

(24)

Dispozițiile privind elaborarea, aprobarea și modificarea programelor Interreg, precum și privind dezvoltarea teritorială, selectarea operațiunilor, monitorizarea și evaluarea, autoritățile responsabile de programe, auditul operațiunilor, transparența și comunicarea ar trebui să fie adaptate la particularitățile programelor Interreg, față de dispozițiile prevăzute în Regulamentul (UE) 2021/1060. Dispozițiile specifice respective ar trebui să rămână simple și clare, pentru a se evita suprareglementarea și sarcinile administrative suplimentare asupra statelor membre și asupra beneficiarilor.

(25)

Ar trebui menținute dispozițiile privind criteriile pentru operațiunile care urmează a fi considerate realmente comune și orientate spre cooperare, privind parteneriatul din cadrul unei operațiuni Interreg și privind obligațiile partenerului principal, astfel cum s-au stabilit în perioada de programare 2014-2020. Partenerii Interreg ar trebui să coopereze în ceea ce privește elaborarea și implementarea, precum și alocarea de personal sau finanțarea ori ambele, iar în cazul cooperării regiunilor ultraperiferice, pe două din cele patru dimensiuni de cooperare, deoarece ar trebui să fie mai simplu să se combine sprijinul din partea FEDR cu instrumentele de finanțare externă din partea Uniunii atât la nivelul programelor, cât și la cel al operațiunilor.

(26)

Proiectele de tip interpersonal (people-to-people) și la scară mică din cadrul programelor de cooperare transfrontalieră sunt instrumente importante și de succes, cu o valoare adăugată europeană ridicată, pentru eliminarea obstacolelor frontaliere și transfrontaliere, pentru promovarea contactelor între persoane la nivel local și pentru apropierea regiunilor de frontieră și a cetățenilor acestora. Până acum, acestea au fost sprijinite prin fonduri pentru proiecte mici sau instrumente similare, deși nu au fost niciodată reglementate prin dispoziții specifice, fiind, prin urmare, necesar să se clarifice normele care reglementează fondurile respective. Pentru a menține valoarea adăugată și beneficiile proiectelor de tip interpersonal și la scară mică, inclusiv în ceea ce privește dezvoltarea locală și regională, precum și pentru a simplifica gestiunea finanțării proiectelor mici de către destinatarii finali, care adeseori nu sunt obișnuiți să solicite fonduri de la Uniune, utilizarea opțiunilor simplificate în materie de costuri și a sumelor forfetare ar trebui să devină obligatorie sub un anumit prag.

(27)

Din cauza implicării mai multor state membre și a costurilor administrative mai mari care rezultă din aceasta, printre altele cu privire la punctele de contact regionale, cunoscute și sub denumirea de „antene”, care sunt puncte de contact importante pentru cei care propun sau implementează proiecte și, prin urmare, funcționează ca o linie directă cu secretariatele comune sau autoritățile relevante, dar în special în ceea ce privește controalele și traducerea, plafonul pentru cheltuielile cu asistența tehnică ar trebui să fie mai ridicat decât în cadrul obiectivului Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică. Pentru a compensa aceste costuri administrative mai ridicate, statele membre ar trebui încurajate să reducă sarcina administrativă legată de implementarea proiectelor comune ori de câte ori este posibil. În plus, programele Interreg cu sprijin limitat de la Uniune sau programele Interreg transfrontaliere externe ar trebui să beneficieze de un anumit cuantum minim destinat asistenței tehnice, pentru a avea o finanțare suficientă care să asigure eficacitatea activităților de asistență tehnică, inclusiv pentru sucursalele regionale ale secretariatelor comune și pentru punctele de contact create pentru o relație mai apropriată cu potențialii beneficiari și parteneri.

(28)

În temeiul punctelor 22 și 23 din Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare (14), prezentul regulament ar trebui să fie evaluat pe baza informațiilor colectate în conformitate cu cerințele de monitorizare specifice, evitând totodată sarcinile administrative excesive, în special pentru statele membre, precum și o reglementare excesivă. Cerințele respective ar trebui să includă, după caz, indicatori cuantificabili pe baza cărora să se evalueze efectele finanțării pe teren.

(29)

Pe baza experienței dobândite pe parcursul perioadei de programare 2014-2020, ar trebui perpetuat sistemul care introduce o ierarhie clară a normelor privind eligibilitatea cheltuielilor, cu menținerea principiului conform căruia normele privind eligibilitatea cheltuielilor trebuie stabilite la nivelul Uniunii și la nivelul unui program Interreg în ansamblu, pentru a evita orice posibile contradicții sau neconcordanțe între diferitele regulamente și între dreptul Uniunii și dreptul intern. Normele suplimentare adoptate de un stat membru, care ar urma să se aplice numai beneficiarilor din respectivul stat membru, ar trebui să fie limitate la strictul necesar. În special, în prezentul regulament ar trebui integrat Regulamentul delegat (UE) nr. 481/2014 al Comisiei (15), adoptat pentru perioada de programare 2014-2020.

(30)

Statele membre ar trebui să fie încurajate să atribuie funcțiile autorității de management unei GECT sau să facă o astfel de grupare, similar altor entități juridice transfrontaliere, responsabilă de gestionarea unui subprogram, a unei investiții teritoriale integrate sau a unuia sau mai multor fonduri pentru proiecte mici, ori să acționeze în calitate de partener unic. În acest context, ar trebui să fie constituită și să aibă personalitate juridică în temeiul dreptului uneia dintre țările participante o entitate juridică transfrontalieră, inclusiv euroregiuni, în țara participantă respectivă, și să se permită participarea autorităților regionale și locale din toate țările participante.

(31)

Pentru a continua schema de plată stabilită pentru perioada de programare 2014-2020, și anume dinspre Comisie către partenerul principal prin intermediul autorității de certificare, respectiva schemă de plată ar trebui continuată în cadrul funcției de contabilitate. Sprijinul din partea Uniunii ar trebui plătit partenerului principal, cu excepția cazului în care acest lucru ar duce la o dublare a taxelor pentru conversia în euro și reconversia în altă monedă sau viceversa, între partenerul principal și ceilalți parteneri. Dacă nu se specifică altfel, partenerul principal ar trebui să se asigure că ceilalți parteneri primesc integral cuantumul total al contribuției din fondul respectiv al Uniunii, în termenul convenit între toți partenerii și urmându-se aceeași procedură care se aplică în cazul partenerului principal.

(32)

În temeiul articolului 63 alineatul (9) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului (16) (denumit în continuare „Regulamentul financiar”), normele specifice sectoriale țin seama de nevoile programelor Interreg, în special în ceea ce privește funcția de audit. Dispozițiile privind opinia de audit anuală, raportul anual de control și auditurile operațiunilor ar trebui deci simplificate și adaptate la acele programe care implică mai mult de un stat membru.

(33)

Ar trebui stabilit un lanț clar al răspunderii financiare pentru recuperarea sumelor corespunzătoare neregulilor, plecând de la partenerii unici sau de alt fel, trecând prin partenerul principal și autoritatea de management și ajungând la Comisie. Ar trebui să se prevadă dispoziții cu privire la răspunderea statelor membre, a țărilor terțe, a țărilor partenere sau a TTPM în cazurile în care nu se pot recupera sumele respective de la partenerul unic, de alt fel sau principal, ceea ce înseamnă că statul membru restituie autorității de management sumele nerecuperate. În consecință, în cadrul programelor Interreg nu poate fi vorba despre cuantumuri nerecuperabile la nivelul beneficiarilor. Este totuși necesar să se clarifice normele aplicabile atunci când un stat membru, o țară terță, o țară parteneră sau un TTPM nu restituie autorității de management sumele nerecuperate. Ar trebui clarificate și obligațiile partenerului principal în ceea ce privește recuperarea.

(34)

Pentru a aplica un set de norme aproape comun atât în statele membre, cât și în țările terțe, în țările partenere sau în TTPM participante, prezentul regulament ar trebui să se aplice și participării țărilor terțe, a țărilor partenere sau a TTPM, cu excepția cazului în care sunt stabilite norme specifice într-un anumit capitol din prezentul regulament. Autorităților responsabile de programele Interreg le pot corespunde autoritățile echivalente din țările terțe, din țările partenere sau din TTPM. Momentul de începere a eligibilității cheltuielilor ar trebui să fie legat de semnarea acordului de finanțare de către țara terță, țara parteneră sau TTPM relevantă. Achizițiile pentru beneficiarii din țara terță, țara parteneră sau TTPM ar trebui să se conformeze normelor privind achizițiile externe prevăzute în Regulamentul financiar. Ar trebui stabilite procedurile pentru încheierea acordurilor de finanțare cu fiecare dintre țările terțe, țările partenere sau TTPM, precum și a acordurilor dintre autoritatea de management și fiecare țară terță, țară parteneră sau TTPM, în ceea ce privește sprijinul din partea unui instrument de finanțare externă al Uniunii sau în cazul transferului unei contribuții suplimentare dinspre o țară terță, țară parteneră sau TTPM către programul Interreg, alta decât cofinanțarea națională.

(35)

Deși programele Interreg cu participarea unor țări terțe, țări partenere sau TTPM ar trebui implementate în cadrul gestiunii partajate, cooperarea regiunilor ultraperiferice ar trebui să poată fi implementată în cadrul gestiunii indirecte. Ar trebui stabilite norme specifice despre modul de implementare a acestor programe, în ansamblu sau parțial în cadrul gestionării indirecte.

(36)

Pe baza experienței dobândite pe parcursul perioadei de programare 2014-2020 cu proiecte mari de infrastructură din cadrul programelor de cooperare transfrontalieră aferente Instrumentului european de vecinătate instituit prin Regulamentul (UE) nr. 232/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (17), procedurile ar trebui să fie simplificate. Totuși, Comisia ar trebui să păstreze anumite drepturi în ceea ce privește selectarea acestor proiecte.

(37)

În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, ar trebui conferite competențe de executare Comisiei pentru a adopta și a modifica lista zonelor vizate de programul Interreg care urmează să beneficieze de sprijin și lista cuantumurilor globale ale sprijinului de la Uniune pentru fiecare program Interreg. De asemenea, ar trebui conferite competențe de executare Comisiei pentru a adopta documentele de strategie multianuală pentru programele Interreg sprijinite de un instrument de finanțare externă al Uniunii. Competențele respective ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (18). Deși aceste acte au un caracter general, ar trebui să fie utilizată procedura de consultare, având în vedere că acestea pun în aplicare dispozițiile doar din punct de vedere tehnic. Dacă este cazul, documentele strategiei multianuale pentru programele Interreg sprijinite de un instrument de finanțare externă ar trebui să respecte, de asemenea, procedura prevăzută în Regulamentul IPA III și în Regulamentul (UE) 2021/947.

(38)

Pentru a asigura condiții uniforme pentru aprobarea programelor Interreg și pentru modificarea acestora, ar trebui conferite competențe de executare Comisiei. După caz, programele Interreg transfrontaliere externe ar trebui să respecte procedurile comitetului instituit în temeiul Regulamentului IPA III și al Regulamentului (UE) 2021/947 în ceea ce privește prima decizie de aprobare a programelor respective.

(39)

În vederea completării sau modificării anumitor elemente neesențiale ale prezentului regulament, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește modificarea anexei. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

(40)

Având în vedere adoptarea prezentului regulament după începerea perioadei de programare și ținând cont de necesitatea de a implementa Interreg într-un mod coordonat și armonizat, precum și pentru a permite implementarea sa promptă, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(41)

Întrucât obiectivul prezentului regulament, și anume facilitarea cooperării între statele membre, precum și între statele membre și țări terțe, țări partenere sau TTPM, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre, dar, datorită amplorii sau efectelor acțiunii, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la același articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestui obiectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CUPRINS

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

SECȚIUNEA I

OBIECT, DOMENIU DE APLICARE ȘI COMPONENTELE INTERREG

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

Articolul 2

Definiții

Articolul 3

Componentele Interreg

SECȚIUNEA II

ACOPERIRE GEOGRAFICĂ

Articolul 4

Acoperirea geografică pentru cooperarea transfrontalieră

Articolul 5

Acoperirea geografică pentru cooperarea transnațională

Articolul 6

Acoperirea geografică pentru cooperarea interregională

Articolul 7

Acoperirea geografică pentru cooperarea regiunilor ultraperiferice

Articolul 8

Lista zonelor vizate de programele Interreg care urmează să beneficieze de sprijin

SECȚIUNEA III

RESURSE ȘI RATE DE COFINANȚARE

Articolul 9

Resursele FEDR pentru programele Interreg

Articolul 10

Dispoziții privind finanțarea din mai multe fonduri

Articolul 11

Lista resurselor programelor Interreg

Articolul 12

Restituirea resurselor și suspendarea

Articolul 13

Rate de cofinanțare

CAPITOLUL II

OBIECTIVELE SPECIFICE INTERREG ȘI CONCENTRAREA TEMATICĂ

Articolul 14

Obiectivele specifice Interreg

Articolul 15

Concentrarea tematică

CAPITOLUL III

PROGRAMARE

SECȚIUNEA I

ELABORAREA, APROBAREA ȘI MODIFICAREA PROGRAMELOR INTERREG

Articolul 16

Elaborarea și depunerea programelor Interreg

Articolul 17

Conținutul programelor Interreg

Articolul 18

Aprobarea programelor Interreg

Articolul 19

Modificarea programelor Interreg

SECȚIUNEA II

DEZVOLTARE TERITORIALĂ

Articolul 20

Dezvoltare teritorială integrată

Articolul 21

Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității

SECȚIUNEA III

OPERAȚIUNI ȘI FONDURI PENTRU PROIECTE MICI

Articolul 22

Selectarea operațiunilor Interreg

Articolul 23

Parteneriat în cadrul operațiunilor Interreg

Articolul 24

Sprijin pentru proiecte cu volum financiar limitat

Articolul 25

Fonduri pentru proiecte mici

Articolul 26

Sarcinile partenerului principal

SECȚIUNEA IV

ASISTENȚĂ TEHNICĂ

Articolul 27

Asistență tehnică

CAPITOLUL IV

MONITORIZARE, EVALUARE ȘI COMUNICARE

SECȚIUNEA I

MONITORIZARE

Articolul 28

Comitetul de monitorizare

Articolul 29

Componența comitetului de monitorizare

Articolul 30

Funcțiile comitetului de monitorizare

Articolul 31

Reexaminare

Articolul 32

Transmiterea datelor

Articolul 33

Raportul final privind performanța

Articolul 34

Indicatori pentru programele Interreg

SECȚIUNEA II

EVALUARE ȘI COMUNICARE

Articolul 35

Evaluarea în timpul perioadei de programare

Articolul 36

Responsabilitățile autorităților de management și ale partenerilor în ceea ce privește transparența și comunicarea

CAPITOLUL V

ELIGIBILITATE

Articolul 37

Norme privind eligibilitatea cheltuielilor

Articolul 38

Dispoziții generale privind eligibilitatea categoriilor de costuri

Articolul 39

Costuri cu personalul

Articolul 40

Costuri de birou și costuri administrative

Articolul 41

Costuri de deplasare și de cazare

Articolul 42

Costuri de consultanță și servicii externe

Articolul 43

Costuri cu echipamentele

Articolul 44

Costuri cu infrastructura și cu lucrările

CAPITOLUL VI

AUTORITĂȚILE RESPONSABILE DE PROGRAMELE INTERREG, MANAGEMENT, CONTROL ȘI AUDIT

Articolul 45

Autoritățile responsabile de programele Interreg

Articolul 46

Funcțiile autorității de management

Articolul 47

Funcția de contabilitate

Articolul 48

Funcțiile autorității de audit

Articolul 49

Auditul operațiunilor

CAPITOLUL VII

GESTIUNE FINANCIARĂ

Articolul 50

Angajamente bugetare

Articolul 51

Plăți și prefinanțare

Articolul 52

Recuperări

CAPITOLUL VIII

PARTICIPAREA ȚĂRILOR TERȚE, A ȚĂRILOR PARTENERE, A TTPM SAU A ORGANIZAȚIILOR DE INTEGRARE ȘI COOPERARE REGIONALĂ LA PROGRAMELE INTERREG ÎN SISTEM DE GESTIUNE PARTAJATĂ

Articolul 53

Dispoziții aplicabile

Articolul 54

Autoritățile responsabile de programele Interreg și funcțiile lor

Articolul 55

Metode de management

Articolul 56

Eligibilitate

Articolul 57

Proiecte mari de infrastructură

Articolul 58

Achiziții

Articolul 59

Încheierea acordurilor de finanțare în sistem de gestiune partajată

Articolul 60

Contribuția țărilor terțe, a țărilor partenere sau a TTPM în afară de cofinanțare

CAPITOLUL IX

DISPOZIȚII SPECIFICE PRIVIND GESTIUNEA INDIRECTĂ

Articolul 61

Cooperarea regiunilor ultraperiferice

CAPITOLUL X

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 62

Exercitarea delegării de competențe

Articolul 63

Procedura comitetului

Articolul 64

Dispoziții tranzitorii

Articolul 65

Intrarea în vigoare

ANEXĂ

MODEL PENTRU PROGRAMELE INTERREG

Harta

Harta zonei vizate de program

Apendicele 1

Contribuția Uniunii bazată pe costuri unitare, sume forfetare și rate forfetare

Apendicele 2

Contribuția Uniunii bazată pe finanțări nelegate de costuri

Apendicele 3

Lista operațiunilor de importanță strategică planificate însoțită de un calendar

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

SECȚIUNEA I

Obiect, domeniu de aplicare și componentele Interreg

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

Prezentul regulament stabilește norme pentru obiectivul Cooperare teritorială europeană (Interreg), urmărind să faciliteze cooperarea între statele membre și regiunile lor în interiorul Uniunii, precum și între statele membre, regiunile lor și țările terțe, țările partenere, alte teritorii sau țări și teritorii de peste mări (TTPM) sau organizațiile de integrare și cooperare regională.

Prezentul regulament stabilește, de asemenea, dispozițiile necesare pentru a asigura eficacitatea programării, inclusiv în ceea ce privește asistența tehnică, monitorizarea, evaluarea, comunicarea, eligibilitatea, gestiunea și controlul, precum și gestiunea financiară a programelor din cadrul Interreg (denumite în continuare „programele Interreg”) sprijinite de Fondul european de dezvoltare regională (FEDR).

În ceea ce privește sprijinul din partea Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA III) și a Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională (IVCDCI), precum și finanțarea pentru toate TTPM aferentă perioadei 2021-2027 instituită ca program prin Decizia 2013/755/UE (denumite împreună în continuare „instrumentele de finanțare externă ale Uniunii”) pentru programele Interreg, prezentul regulament stabilește obiective specifice suplimentare, precum și integrarea acestor fonduri în programele Interreg, criteriile pentru eligibilitatea țărilor terțe, a țărilor partenere și a TTPM și regiunilor lor, precum și anumite norme specifice de punere în aplicare.

În ceea ce privește sprijinul din partea FEDR și a instrumentelor de finanțare externă ale Uniunii (denumite împreună în continuare „fondurile Interreg”) pentru programele Interreg, prezentul regulament stabilește obiectivele specifice Interreg, precum și organizarea Interreg, criteriile de eligibilitate pentru statele membre, țările terțe, țările partenere și TTPM și regiunile acestora, resursele financiare și criteriile de alocare ale acestora.

Regulamentul (UE) 2021/1060 și Regulamentul (UE) 2021/1058 se aplică programelor Interreg, cu excepția cazului în care există dispoziții contrare specifice în aceste regulamente și în prezentul regulament sau a cazului în care Regulamentul (UE) 2021/1060 se poate aplica numai obiectivului Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică definițiile de la articolul 2 din Regulamentul (UE) 2021/1060. Se aplică, de asemenea, următoarele definiții:

1.

„beneficiar IPA III” înseamnă o țară sau un teritoriu enumerat în anexa pertinentă la Regulamentul IPA III;

2.

„țară terță” înseamnă o țară care nu este stat membru și care nu beneficiază de sprijin din partea fondurilor Interreg sau care contribuie la bugetul general al Uniunii (denumit în continuare „bugetul Uniunii”) prin venituri alocate externe;

3.

„țară parteneră” înseamnă un beneficiar IPA III sau o țară sau un teritoriu încadrat, pentru programele Interreg A și B, în zona de vecinătate care figurează în anexa I la Regulamentul (UE) 2021/947, sau Federația Rusă, sau, pentru programele Interreg C și D, o țară sau un teritoriu încadrat în orice zonă geografică în temeiul IVCDCI și care primește sprijin din partea instrumentelor de finanțare externă ale Uniunii;

4.

„entitate juridică transfrontalieră” înseamnă o entitate juridică înființată în temeiul dreptului uneia dintre țările participante la un program Interreg, cu condiția să fie instituită de autoritățile teritoriale sau de alte organisme din cel puțin două țări participante;

5.

„organizație de integrare și cooperare regională” înseamnă, în contextul cooperării regiunilor ultraperiferice, un grup de țări sau regiuni terțe situate în aceeași zonă geografică care au ca obiectiv o cooperare mai strânsă în domenii de interes comun și din care pot face parte și statele membre.

În sensul prezentului regulament, atunci când Regulamentul (UE) 2021/1060 face trimitere la un „stat membru”, această trimitere se interpretează cu înțelesul de „stat membru care găzduiește autoritatea de management”, iar atunci când regulamentul respectiv face trimitere la „fiecare stat membru” sau „state membre”, aceste trimiteri se interpretează cu înțelesul de „state membre și, după caz, țări terțe, țări partenere și TTPM participante la un anumit program Interreg”.

În sensul prezentului regulament, atunci când Regulamentul (UE) 2021/1060 face trimitere la „fonduri” astfel cum figurează la articolul 1 alineatul (1) litera (a) din regulamentul respectiv sau face trimitere la Regulamentul (UE) 2021/1058, aceste trimiteri se interpretează ca incluzând, de asemenea, instrumentul respectiv de finanțare externă al Uniunii.

Articolul 3

Componentele Interreg

În cadrul Interreg, FEDR și, după caz, instrumentele de finanțare externă ale Uniunii sprijină următoarele componente:

1.

cooperarea transfrontalieră între regiunile limitrofe pentru a promova dezvoltarea regională integrată și armonioasă între regiunile frontaliere terestre și maritime învecinate (denumită în continuare „Interreg A”):

(a)

cooperarea transfrontalieră internă între regiunile limitrofe frontaliere a două sau mai multe state membre sau între regiunile limitrofe frontaliere ale cel puțin unui stat membru și uneia sau mai multor țări terțe menționate la articolul 4 alineatul (2); sau

(b)

cooperarea transfrontalieră externă între regiunile limitrofe frontaliere ale cel puțin unui stat membru și uneia sau mai multor dintre următoarele entități:

(i)

beneficiari IPA III;

(ii)

țări partenere sprijinite de IVCDCI; sau

(iii)

Federația Rusă, în scopul de a permite participarea sa la cooperarea transfrontalieră, sprijinită de asemenea de IVCDCI;

2.

cooperarea transnațională pe teritorii transnaționale mai mari sau în jurul bazinelor maritime, cu implicarea partenerilor de program naționali, regionali și locali din statele membre, din țările terțe și din țările partenere și TTPM, în vederea atingerii unui grad mai înalt de integrare teritorială (denumită în continuare „Interreg B”);

3.

cooperarea interregională pentru a spori eficacitatea politicii de coeziune (denumită în continuare „Interreg C”) prin promovarea:

(a)

schimbului de experiență, abordărilor inovatoare și consolidării capacităților cu accent pe obiectivele de politică prevăzute la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2021/1060 și pe obiectivul specific Interreg - O mai bună guvernanță în materie de cooperare, în legătură cu identificarea, diseminarea și transferul de bune practici în politicile de dezvoltare regională, inclusiv în programele din cadrul obiectivului Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică (denumit în continuare „programul Interreg Europa”);

(b)

schimbului de experiență, abordărilor inovatoare și consolidării capacităților în legătură cu identificarea, transferul și capitalizarea bunelor practici în materie de dezvoltare urbană integrată și durabilă, ținând seama de legăturile dintre zonele urbane și cele rurale, sprijinind acțiunile dezvoltate în cadrul articolului 11 din Regulamentul (UE) 2021/1058 și completând totodată, într-un mod coordonat, inițiativa prezentată la articolul 12 din regulamentul respectiv (denumit în continuare „programul URBACT”);

(c)

schimbului de experiență, abordărilor inovatoare și consolidării capacităților în scopul (denumit în continuare „programul INTERACT”):

(i)

de a armoniza și simplifica implementarea programelor Interreg, precum și de a contribui la capitalizarea rezultatelor acestora;

(ii)

de a armoniza și simplifica eventualele acțiuni de cooperare menționate la articolul 22 alineatul (3) litera (d) punctul (vi) din Regulamentul (UE) 2021/1060;

(iii)

de a sprijini înființarea, funcționarea și utilizarea grupărilor europene de cooperare teritorială (GECT);

(d)

analizării tendințelor de dezvoltare legate de obiectivele coeziunii teritoriale (denumit în continuare „programul ESPON”);

4.

cooperarea regiunilor ultraperiferice între ele, precum și cu țările terțe sau țările partenere sau TTPM cu care se învecinează sau cu organizațiile de integrare și cooperare regională ori cu mai multe dintre acestea, în vederea facilitării integrării regionale și a dezvoltării armonioase a regiunilor ultraperiferice în propria lor vecinătate (denumită în continuare „Interreg D”).

SECȚIUNEA II

Acoperire geografică

Articolul 4

Acoperirea geografică pentru cooperarea transfrontalieră

(1)   Pentru cooperarea transfrontalieră, regiunile care urmează să fie sprijinite de FEDR sunt regiunile de nivel NUTS 3 ale Uniunii situate de-a lungul tuturor frontierelor terestre interne și externe cu țări terțe sau cu țări partenere și toate regiunile de nivel NUTS 3 ale Uniunii situate de-a lungul frontierelor maritime separate de cel mult 150 de km de mare, fără a aduce atingere eventualelor ajustări necesare pentru asigurarea coerenței și a continuității zonelor vizate de programele de cooperare, în care interacțiunea transfrontalieră poate avea loc efectiv.

(2)   Programele Interreg de cooperare transfrontalieră internă pot viza regiuni din Norvegia, Elveția și Regatul Unit, echivalente regiunilor de nivel NUTS 3, precum și, Andorra, Liechtenstein Monaco și San Marino.

(3)   Pentru cooperarea transfrontalieră externă, regiunile care urmează să fie sprijinite de IPA III sau de IVCDCI sunt regiunile de nivel NUTS 3 din țările partenere respective sau, în absența clasificării NUTS, zonele echivalente situate de-a lungul tuturor frontierelor terestre și maritime dintre statele membre și țările partenere eligibile în temeiul IPA III sau IVCDCI, fără a aduce atingere eventualelor ajustări necesare pentru asigurarea coerenței și continuității zonelor vizate de programele de cooperare.

Articolul 5

Acoperirea geografică pentru cooperarea transnațională

(1)   Pentru cooperarea transnațională, regiunile care urmează să fie sprijinite de FEDR sunt regiunile de nivel NUTS 2 ale Uniunii, inclusiv regiunile ultraperiferice, care acoperă teritorii transnaționale mai mari și ținându-se seama, după caz, de strategiile macroregionale sau de strategiile pentru bazinele maritime.

(2)   La depunerea unui program de cooperare transnațională, statul membru sau statele membre în cauză pot solicita ca acesta să includă, de asemenea, una sau mai multe regiuni ultraperiferice ale respectivului stat membru sau respectivelor state membre.

(3)   Programele de cooperare transnațională pot viza următoarele teritorii, indiferent dacă beneficiază sau nu de sprijin din bugetul Uniunii:

(a)

regiuni din Islanda, Norvegia, Elveția, Regatul Unit, precum și Andorra, Liechtenstein, Monaco și San Marino;

(b)

TTPM;

(c)

Insulele Feroe;

(d)

regiunile țărilor partenere din cadrul IPA III sau IVCDCI.

(4)   Regiunile, țările terțe, țările partenere sau TTPM menționate la alineatul (3) sunt regiuni de nivel NUTS 2 sau, în absența unei clasificări NUTS, zone echivalente.

Articolul 6

Acoperirea geografică pentru cooperarea interregională

(1)   Pentru cooperarea interregională, sprijinul din partea FEDR acoperă întregul teritoriu al Uniunii, inclusiv regiunile ultraperiferice.

(2)   Programele de cooperare interregională pot viza întregul teritoriu al țărilor terțe, al țărilor partenere și al altor teritorii, sau părți ale acestora, sau TTPM menționate la articolele 4, 5 și 7, indiferent dacă sunt sau nu sprijinite de instrumentele de finanțare externă ale Uniunii.

Articolul 7

Acoperirea geografică pentru cooperarea regiunilor ultraperiferice

(1)   Pentru cooperarea regiunilor ultraperiferice, sprijinul din partea FEDR acoperă toate regiunile menționate la articolul 349 primul paragraf din TFUE.

(2)   Programele Interreg care privesc regiunile ultraperiferice pot viza țările partenere sau părți ale teritoriului acestora, sprijinite de IVCDCI, sau TTPM sprijinite de Programul privind țările și teritoriile de peste mări (PTTPM), sau ambele.

Articolul 8

Lista zonelor vizate de programele Interreg care urmează să beneficieze de sprijin

(1)   În sensul articolelor 4-7, Comisia adoptă acte de punere în aplicare care stabilesc lista zonelor vizate de programele Interreg care urmează să beneficieze de sprijin, defalcate pe componente și pe programe Interreg. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 63 alineatul (2).

Programele Interreg transfrontaliere externe se clasifică drept „Programe Interreg A CTF-IPA III” (CTF-IPA III) sau drept „Programe Interreg A NEXT” (CTF-IVCDCI).

(2)   Actele de punere în aplicare menționate la alineatul (1) primul paragraf conțin, de asemenea, o listă a regiunilor de nivel NUTS 3 ale Uniunii luate în considerare pentru alocarea FEDR pentru cooperarea transfrontalieră la toate frontierele interne și la frontierele externe acoperite de instrumentele de finanțare externă ale Uniunii.

(3)   Regiunile țărilor sau teritoriilor terțe sau partenere din afara Uniunii care nu beneficiază de sprijin din partea FEDR sau a unui instrument de finanțare externă al Uniunii sau care contribuie la bugetul Uniunii prin venituri alocate externe sunt, de asemenea, menționate în lista prevăzută la alineatul (1) al doilea paragraf.

SECȚIUNEA III

Resurse și rate de cofinanțare

Articolul 9

Resursele FEDR pentru programele Interreg

(1)   Resursele FEDR pentru programele Interreg se ridică la 8 050 000 000 EUR la prețurile din 2018 din resursele totale disponibile pentru angajamentul bugetar din FEDR, FSE+ și Fondul de coeziune pentru perioada de programare 2021-2027, stabilite la articolul 109 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2021/1060.

(2)   Resursele menționate la alineatul (1) se alocă după cum urmează:

(a)

72,2 % (respectiv, un total de 5 812 790 000 EUR) pentru cooperarea transfrontalieră terestră și maritimă (componenta A);

(b)

18,2 % (respectiv, un total de 1 466 000 000 EUR) pentru cooperarea transnațională (componenta B);

(c)

6,1 % (respectiv, un total de 490 000 000 EUR) pentru cooperarea interregională (componenta C);

(d)

3,5 % (respectiv, un total de 281 210 000 EUR) pentru cooperarea regiunilor ultraperiferice (componenta D).

(3)   Comisia comunică fiecărui stat membru cota care îi revine din cuantumurile globale aferente componentelor A, B și D, în temeiul metodologiei prevăzute la punctul 8 din anexa XXVI la Regulamentul (UE) 2021/1060, defalcată pe ani.

(4)   Fiecare stat membru poate transfera până la 15 % din alocarea sa financiară pentru fiecare dintre componentele A, B și D, de la una dintre aceste componente către una sau mai multe dintre celelalte componente.

(5)   Pe baza cuantumurilor comunicate în temeiul alineatului (3), fiecare stat membru informează Comisia dacă și în ce mod a utilizat opțiunea de transfer prevăzută la alineatul (4) și cum și-a repartizat cota între programele Interreg la care participă.

Articolul 10

Dispoziții privind finanțarea din mai multe fonduri

(1)   Comisia adoptă acte de punere în aplicare care stabilesc documentele de strategie multianuală în ceea ce privește programele de cooperare transfrontaliere și transnaționale externe sprijinite de FEDR și de IVCDCI sau de FEDR și de IPA III. Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 63 alineatul (2) din prezentul regulament și, după caz, cu respectarea procedurii stabilite în Regulamentul IPA III.

În ceea ce privește programele Interreg sprijinite de FEDR și IVCDCI, acest act de punere în aplicare stabilește elementele menționate la articolul 14 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2021/947.

În ceea ce privește programele Interreg sprijinite de FEDR și IPA III, actul de punere în aplicare acoperă, atunci când este relevant, și participarea beneficiarilor IPA III sau a țărilor partenere la programele Interreg C și D.

(2)   Contribuția din partea FEDR la programele Interreg transfrontaliere externe, care urmează, de asemenea, să fie sprijinite din pachetul financiar din CTF-IPA III sau din pachetul financiar din cadrul CTF-IVCDCI, se stabilește de Comisie și de statele membre în cauză. Contribuția FEDR stabilită pentru fiecare stat membru nu se realocă ulterior între statele membre în cauză.

Contribuțiile respective din IPA III și IVCDCI către programele Interreg B, C și D țin seama de componența parteneriatului la nivel de program între state membre, beneficiari IPA și țări partenere. Contribuțiile respective pot fi stabilite în documentele de strategie multianuală vizate de alineatul (1) primul paragraf.

(3)   Sprijinul din partea FEDR se acordă programelor transfrontaliere externe individuale, cu condiția să fie furnizate cuantumuri cel puțin echivalente prin CTF-IPA III și CTF-IVCDCI în temeiul documentului de strategie multianuală relevant. Această contribuție face obiectul unui cuantum maxim stabilit în Regulamentul IPA III sau în Regulamentul (UE) 2021/947.

Cu toate acestea, atunci când revizuirea documentelor de programare strategică relevante în cadrul IPA III sau IVCDCI are ca rezultat reducerea cuantumului corespunzător pentru anii rămași, fiecare stat membru în cauză alege între următoarele opțiuni:

(a)

solicită mecanismul menționat la articolul 12 alineatul (3);

(b)

continuă programul Interreg cu soldul sprijinului din partea FEDR și a CTF-IPA III sau CTF-IVCDCI; sau

(c)

combină opțiunile menționate la literele (a) și (b) din prezentul paragraf.

(4)   Creditele anuale care corespund sprijinului din partea FEDR, CTF-IPA III sau CTF-IVCDCI pentru programele Interreg transfrontaliere externe se înscriu la liniile bugetare corespunzătoare aferente exercițiului bugetar 2021.

(5)   În cazul în care Comisia a inclus o alocare financiară specifică pentru a asista țările sau regiunile partenere în temeiul Regulamentului (UE) 2021/947 sau TTPM în temeiul Deciziei 2013/755/UE, sau ambele, pentru consolidarea cooperării lor cu regiunile ultraperiferice învecinate ale Uniunii, în conformitate cu articolul [33 alineatul (2)] din Regulamentul (UE) 2021/947 sau cu articolul 87 din Decizia 2013/755/UE, sau cu ambele, FEDR poate contribui, de asemenea, în conformitate cu prezentul regulament, dacă este cazul, pe baza reciprocității și a proporționalității în ceea ce privește nivelul finanțării din partea IVCDCI sau a PTTPM, sau a ambelor, la acțiunile implementate de o țară sau regiune parteneră sau de orice altă entitate în temeiul Regulamentului (UE) 2021/947, de o țară, un teritoriu sau orice altă entitate în temeiul Deciziei 2013/755/UE sau de o regiune ultraperiferică a Uniunii, în special în cadrul unuia sau mai multor programe comune Interreg B, C sau D sau în cadrul măsurilor de cooperare menționate la articolul 59 din prezentul regulament care sunt instituite și implementate în temeiul prezentului regulament.

Articolul 11

Lista resurselor programelor Interreg

(1)   Pe baza informațiilor furnizate de statele membre în temeiul articolului 9 alineatul (5), Comisia adoptă acte de punere în aplicare care stabilesc o listă a tuturor programelor Interreg, indicând pentru fiecare program cuantumul global al sprijinului total din partea FEDR și, acolo unde este cazul, valoarea totală a sprijinului din partea fiecărui instrument de finanțare externă al Uniunii. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 63 alineatul (2).

(2)   Respectivele acte de punere în aplicare respectiv includ, de asemenea, o listă a cuantumurilor transferate în temeiul articolului 9 alineatul (4), defalcate pe stat membru.

Articolul 12

Restituirea resurselor și suspendarea

(1)   Dacă pentru 2022 sau 2023 nu a fost transmis Comisiei niciun program transfrontalier extern până la data de 31 martie a anului în cauză, contribuția anuală din partea FEDR la programul respectiv, care nu a fost realocată altui program transmis în cadrul aceleiași categorii de programe Interreg transfrontaliere externe, se alocă programelor Interreg transfrontaliere interne la care participă statul membru în cauză.

(2)   Dacă până la 31 martie 2024 există încă programe Interreg transfrontaliere externe care nu au fost transmise Comisiei, contribuția din partea FEDR menționată la articolul 9 alineatul (5) la programele respective pentru anii rămași până în 2027, care nu a fost realocată altui program Interreg sprijinit și de CTF-IPA III sau, respectiv, de CTF-IVCDCI, se alocă programelor Interreg transfrontaliere interne la care participă statul membru în cauză.

(3)   Orice program Interreg transfrontalier extern aprobat deja de Comisie se suspendă sau beneficiază de o alocare redusă, în conformitate cu normele și procedurile aplicabile, în special în cazul în care:

(a)

niciuna dintre țările partenere vizate de programul Interreg în cauză nu a semnat acordul de finanțare relevant până la termenele stabilite în conformitate cu articolul 59; sau

(b)

programul Interreg nu poate fi implementat așa cum s-a prevăzut din cauza problemelor survenite în relațiile dintre țările participante.

În astfel de situații, contribuția din partea FEDR menționată la alineatul (1) care corespunde tranșelor anuale neangajate încă sau tranșelor anuale angajate și dezangajate total sau parțial în cursul aceluiași exercițiu bugetar, care nu au fost realocate unui alt program Interreg sprijinit și de CTF-IPA III sau, respectiv, de CTF-IVCDCI, se alocă programelor Interreg transfrontaliere interne la care participă statul membru în cauză.

(4)   În cazul unui program Interreg B deja aprobat de Comisie, participarea unei țări partenere sau a unui TTPM se suspendă dacă are loc una dintre situațiile prevăzute la alineatul (3) primul paragraf litera (a) sau (b).

Statele membre participante și, atunci când este cazul, țările partenere participante rămase solicită:

(a)

suspendarea programului Interreg, în special atunci când principalele sale provocări comune în materie de dezvoltare nu pot fi depășite fără participarea respectivei țări partenere sau a respectivului TTPM;

(b)

reducerea alocării către programul Interreg respectiv, în conformitate cu normele și procedurile aplicabile; sau

(c)

continuarea programului Interreg fără participarea respectivei țări partenere sau a respectivului TTPM.

În cazul în care suma alocată programului Interreg este redusă în temeiul literei (b), contribuția din partea FEDR care corespunde tranșelor anuale neangajate încă se alocă unui alt program Interreg B la care participă unul sau mai multe dintre statele membre în cauză sau, în cazul în care un stat membru participă la un singur program Interreg B, unuia sau mai multor programe Interreg transfrontaliere interne la care participă statul membru respectiv.

(5)   Contribuția din partea IPA III, IVCDCI sau PTTPM, redusă în temeiul prezentului articol, se utilizează în conformitate cu Regulamentul IPA III, cu Regulamentul (UE) 2021/947 sau, respectiv, cu Decizia 2013/755/UE.

(6)   În cazul în care o țară terță, o țară parteneră sau un TTPM care contribuie la un program Interreg cu resurse naționale care nu constituie cofinanțarea națională a sprijinului din partea FEDR sau a unui instrument de finanțare externă al Uniunii reduce contribuția respectivă pe parcursul implementării programului Interreg, fie la nivel global, fie în ceea ce privește operațiuni comune deja selectate care au primit documentul prevăzut la articolul 22 alineatul (6), statul membru sau statele membre participante solicită una dintre opțiunile prevăzute la alineatul (4) al doilea paragraf de la prezentul articol.

Articolul 13

Rate de cofinanțare

(1)   Rata de cofinanțare la nivelul fiecărui program Interreg nu depășește 80 %.

(2)   În pofida alineatului (1) din prezentul articol, rata de cofinanțare pentru programele Interreg D nu depășește 85 %, cu excepția cazului în care se stabilește un procent mai mare în Decizia 2013/755/UE a sau în orice act adoptat în temeiul deciziei respective sau, după caz, adoptat în temeiul Regulamentului (UE) 2021/947 sau al oricărui act adoptat în temeiul regulamentului respectiv.

(3)   În cazul în care programele Interreg sunt sprijinite de FEDR și de CTF-IPA III și în cazul în care alocarea din FEDR reprezintă 50 % sau mai puțin din alocarea totală a Uniunii, se poate stabili un procent mai mare în Regulamentul IPA III sau în orice act adoptat în temeiul respectivului regulament.

(4)   În cazul în care programele Interreg sunt sprijinite de FEDR și fie de IVCDCI singur, fie atât de IVCDCI, cât și de IPA III și în cazul în care alocarea din FEDR reprezintă 50 % sau mai puțin din alocarea totală a Uniunii, se poate stabili un procent mai mare în Regulamentul (UE) 2021/947 sau în orice act adoptat în temeiul respectivului regulament.

CAPITOLUL II

OBIECTIVELE SPECIFICE INTERREG ȘI CONCENTRAREA TEMATICĂ

Articolul 14

Obiectivele specifice Interreg

(1)   FEDR, în domeniul său de aplicare stabilit la articolul 5 din Regulamentul (UE) 2021/1058, și, după caz, instrumentele de finanțare externă ale Uniunii contribuie la obiectivele de politică stabilite la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2021/1060 prin intermediul unor acțiuni comune în cadrul programelor Interreg.

(2)   În cazul programului transfrontalier PEACE PLUS, atunci când acționează în sprijinul păcii și reconcilierii, FEDR contribuie, de asemenea, în cadrul unui obiectiv specific ce ține de obiectivul de politică numărul 4, la promovarea stabilității sociale, economice și regionale în regiunile în cauză, în special prin acțiuni menite să promoveze coeziunea între comunități. O prioritate separată sprijină obiectivul specific respectiv.

(3)   Pe lângă obiectivele specifice pentru FEDR stabilite la articolul 3 din Regulamentul (UE) 2021/1058, FEDR și, după caz, instrumentele de finanțare externă ale Uniunii contribuie, de asemenea, la obiectivele specifice de la articolul 4 alineatul (1) literele (a)-(l) din Regulamentul (UE) 2021/1057 prin acțiuni comune în cadrul programelor Interreg.

(4)   În cadrul programelor Interreg, FEDR și, după caz, instrumentele de finanțare externă ale Uniunii pot, de asemenea, să sprijine obiectivul specific Interreg - O mai bună guvernanță în materie de cooperare, printr-una sau mai multe dintre următoarele acțiuni:

(a)

consolidarea capacității instituționale a autorităților publice, în special a celor mandatate să gestioneze un anumit teritoriu, și a părților interesate (toate componentele);

(b)

consolidarea eficacității administrației publice prin promovarea cooperării juridice și administrative și a cooperării între cetățeni, actorii societății civile și instituții, în special în vederea soluționării obstacolelor juridice și de altă natură din regiunile de frontieră (componentele A, C, D și, după caz, componenta B);

(c)

consolidarea încrederii reciproce, în special prin încurajarea acțiunilor interpersonale (componentele A, D și, după caz, componenta B);

(d)

consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate, în vederea punerii în aplicare a strategiilor macroregionale și a strategiilor pentru bazinele maritime, precum și a altor strategii teritoriale (toate componentele);

(e)

dezvoltarea democrației durabile și sprijinirea actorilor societății civile și a rolului acestora în procesele de reformă și în tranzițiile democratice (toate componentele cu implicarea țărilor terțe, a țărilor partenere sau a TTPM); și

(f)

alte acțiuni de sprijinire a îmbunătățirii guvernanței în materie de cooperare (toate componentele).

(5)   În cadrul programelor Interreg, FEDR și, după caz, instrumentele de finanțare externă ale Uniunii pot contribui, de asemenea, la obiectivul specific Interreg - Sporirea siguranței și securității Europei, în special prin acțiuni în domeniul gestionării trecerilor frontierei și al gestionării mobilității și migrației, inclusiv al protecției și integrării economice și sociale a resortisanților țărilor terțe, de exemplu migranții și beneficiarii de protecție internațională.

Articolul 15

Concentrarea tematică

(1)   Cel puțin 60 % din contribuția din FEDR și, după caz, din instrumentele de finanțare externă ale Uniunii alocate fiecărui program Interreg A, B și D se alocă obiectivului de politică 2 și cel mult altor două obiective de politică dintre cele stabilite la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2021/1060.

Programele Interreg A localizate de-a lungul frontierelor terestre interne alocă cel puțin 60 % din contribuția din FEDR obiectivelor de politică 2 și 4 și cel mult altor două obiective de politică dintre cele stabilite la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2021/1060.

(2)   Până la 20 % din contribuția din FEDR și, după caz, din instrumentele de finanțare externă ale Uniunii alocate fiecărui program Interreg A, B și D se pot aloca obiectivului specific Interreg - O mai bună guvernanță în materie de cooperare, iar până la 5 % se pot aloca obiectivului specific Interreg - Sporirea siguranței și securității Europei.

(3)   În cazul în care un program Interreg B sprijină o strategie macroregională sau o strategie pentru bazinele maritime, cel puțin 80 % din contribuția din FEDR și, după caz, o parte din alocările din instrumentele de finanțare externă ale Uniunii în cadrul altor priorități decât asistența tehnică contribuie la obiectivele respectivei strategii.

(4)   Toate obiectivele de politică prevăzute la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2021/1060 și obiectivul specific Interreg - O mai bună guvernanță în materie de cooperare pot fi selectate pentru programele Interreg Europa și URBACT. În cazul programelor INTERACT și ESPON, contribuția totală din FEDR și, după caz, din instrumentele de finanțare externă ale Uniunii se alocă pentru obiectivul specific Interreg - O mai bună guvernanță în materie de cooperare.

CAPITOLUL III

PROGRAMARE

SECȚIUNEA I

Elaborarea, aprobarea și modificarea programelor Interreg

Articolul 16

Elaborarea și depunerea programelor Interreg

(1)   Obiectivul Cooperare teritorială europeană (Interreg) se implementează prin intermediul programelor Interreg în sistem de gestiune partajată, cu excepția programelor Interreg D, care pot fi implementate total sau parțial în sistem de gestiune indirectă, de comun acord cu statul membru sau statele membre în cauză, după consultarea părților interesate.

(2)   Statele membre și, dacă este cazul, țările terțe, țările partenere, TTPM sau organizațiile de integrare și cooperare regională participante elaborează un program Interreg în conformitate cu modelul prevăzut în anexă pentru perioada 1 ianuarie 2021-31 decembrie 2027.

(3)   Statele membre participante elaborează un program Interreg în cooperare cu partenerii de program menționați la articolul 8 din Regulamentul (UE) 2021/1060. La elaborarea programelor Interreg B care vizează strategii macroregionale sau strategii pentru bazinele maritime, statele membre și partenerii de program țin seama de prioritățile tematice ale strategiilor macroregionale și pentru bazinele maritime relevante și consultă actorii relevanți, și se asigură, de asemenea, că acești actori de la nivel macroregional și de la nivelul bazinului maritim se reunesc la începutul perioadei de programare, în conformitate cu articolul respectiv.

Țările terțe, țările partenere sau, după caz, TTPM participante implică și partenerii de program, inclusiv organizațiile de integrare și cooperare regională, echivalenți celor menționați la articolul respectiv.

(4)   Statul membru care găzduiește potențiala autoritate de management depune la Comisie un program Interreg până la 2 aprilie 2022, în numele tuturor statelor membre participante și, dacă este cazul, al țărilor partenere, țărilor terțe, TTPM sau organizațiilor de integrare și cooperare regională participante.

Cu toate acestea, atunci când un program Interreg include sprijinul din partea unui instrument de finanțare externă al Uniunii, statul membru care găzduiește potențiala autoritate de management depune programul Interreg la Comisie în termen de cel mult nouă luni de la adoptarea de către Comisie a documentelor de strategie multianuală relevante menționate la articolul 10 alineatul (1) sau, în cazul în care se prevede astfel, în conformitate cu actul legislativ de bază corespunzător instrumentului respectiv de finanțare externă al Uniunii.

(5)   Statele membre și, dacă este cazul, țările terțe, țările partenere sau TTPM participante își confirmă în scris acordul cu privire la conținutul unui program Interreg înainte ca acesta să fie transmis Comisiei. Acest acord include, de asemenea, un angajament al tuturor statelor membre și, dacă este cazul, al țărilor terțe, țărilor partenere sau TTPM participante de a furniza cofinanțarea necesară pentru a implementa programul Interreg și, dacă este cazul, angajamentul privind contribuția financiară din partea țărilor terțe, a țărilor partenere sau a TTPM.

Prin derogare de la primul paragraf, în cazul programelor Interreg care implică regiuni ultraperiferice și țări terțe, țări partenere sau TTPM, statele membre în cauză consultă respectivele țări terțe, țări partenere sau TTPM înainte de a depune la Comisie programele Interreg. În acest caz, acordurile privind conținutul programelor Interreg și eventuala contribuție financiară din partea țărilor terțe, a țărilor partenere sau a TTPM pot fi exprimate în procesele-verbale aprobate în mod formal ale reuniunilor de consultare cu țările terțe, cu țările partenere sau cu TTPM în cauză sau ale deliberărilor organizațiilor de integrare și cooperare regională.

(6)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 62 pentru a modifica anexa în vederea adaptării la schimbările aduse elementelor neesențiale ale acesteia în cursul perioadei de programare.

Articolul 17

Conținutul programelor Interreg

(1)   Fiecare program Interreg stabilește o strategie comună pentru contribuția programului la obiectivele de politică stabilite la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2021/1060 și, după caz, la obiectivele specifice Interreg prevăzute la articolul 14 alineatele (4) și (5) din prezentul regulament și comunicarea rezultatelor sale.

(2)   Fiecare program Interreg este format din priorități.

Fiecare prioritate corespunde unui singur obiectiv de politică sau, după caz, unuia sau ambelor obiective specifice Interreg și este formată din unul sau mai multe obiective specifice. Aceluiași obiectiv de politică sau obiectiv specific Interreg pot să îi corespundă mai multe priorități.

(3)   Fiecare program Interreg prezintă:

(a)

zona vizată de program, inclusiv, ori de câte ori este posibil, o hartă a acesteia ca document separat;

(b)

un rezumat al principalelor provocări comune, ținând seama de:

(i)

disparitățile și inegalitățile economice, sociale și teritoriale;

(ii)

nevoile comune în materie de investiții și complementaritatea și sinergiile cu alte programe și instrumente de finanțare;

(iii)

învățămintele desprinse din experiența anterioară;

(iv)

strategiile macroregionale și strategiile pentru bazinele maritime în cazul în care zona vizată de program este acoperită, parțial sau total, de una sau mai multe strategii;

(c)

o justificare a obiectivelor de politică și a obiectivelor specifice Interreg selectate, a priorităților aferente, a obiectivelor specifice sau acțiunilor din cadrul obiectivelor specifice Interreg și a formelor de sprijin, abordând, dacă este cazul, sincopele din infrastructura transfrontalieră;

(d)

obiectivele specifice sau acțiunile din cadrul obiectivelor specifice Interreg pentru fiecare prioritate;

(e)

pentru fiecare obiectiv specific sau pentru fiecare acțiune din cadrul obiectivelor specifice Interreg:

(i)

tipurile de acțiuni aferente și contribuția lor preconizată la obiectivele specifice respective sau la acțiunile din cadrul obiectivelor specifice Interreg și, după caz, la strategiile macroregionale și strategiile pentru bazinele maritime;

(ii)

indicatorii de realizare și indicatorii de rezultat, cu obiectivele de etapă și țintele corespunzătoare;

(iii)

grupurile-țintă principale;

(iv)

o indicare a teritoriilor specifice vizate, inclusiv utilizarea planificată a investițiilor teritoriale integrate (ITI), a dezvoltării locale plasate sub responsabilitatea comunității sau a altor instrumente teritoriale;

(v)

utilizarea planificată a instrumentelor financiare; și

(vi)

o defalcare orientativă a resurselor programate, pe tip de intervenție;

(f)

un plan de finanțare care să conțină următoarele tabele fără nicio defalcare pe stat membru, țară terță, țară parteneră sau TTPM participant(ă), cu excepția cazului în care se specifică altfel în plan:

(i)

un tabel în care să se precizeze, pe fiecare an, alocarea financiară totală pentru FEDR și, dacă este cazul, pentru fiecare instrument de finanțare externă al Uniunii, pe întreaga perioadă de programare;

(ii)

un tabel în care să se precizeze, pentru fiecare prioritate, alocarea financiară totală din FEDR și, dacă este cazul, din fiecare instrument de finanțare externă al Uniunii, precum și cofinanțarea națională și precizarea dacă cofinanțarea națională este constituită din cofinanțări publice și private;

(g)

acțiunile întreprinse pentru a implica partenerii de program relevanți menționați la articolul 8 din Regulamentul (UE) 2021/1060 în elaborarea programului Interreg, precum și rolul acestor parteneri de program în implementarea, monitorizarea și evaluarea programului respectiv;

(h)

abordarea avută în vedere în ceea ce privește comunicarea și vizibilitatea programului Interreg, prin definirea obiectivelor, a publicului-țintă, a canalelor de comunicare, inclusiv a acoperirii la nivelul platformelor de comunicare socială, dacă este cazul, a bugetului planificat și a indicatorilor relevanți pentru monitorizare și evaluare; și

(i)

o indicare a sprijinului acordat proiectelor la scară mică, inclusiv proiectelor mici din cadrul fondurilor pentru proiecte mici.

Atunci când un stat membru transmite programul, acesta se asigură că programul este însoțit, în scop informativ, de o listă a operațiunilor de importanță strategică planificate și de un calendar.

(4)   În ceea ce privește informațiile menționate la alineatul (3), pentru tabelele menționate la litera (f) din alineatul respectiv, și în ceea ce privește sprijinul din partea instrumentelor de finanțare externă ale Uniunii, alocările financiare respective se stabilesc după cum urmează:

(a)

pentru programele Interreg A sprijinite de IPA III și IVCDCI, ca un cuantum unic (CTF-IPA III sau NEXT CTF) care combină contribuția de la rubrica 2 „Coeziune și valori”, subplafonul „Coeziune economică, socială și teritorială” și de la rubrica 6 „Vecinătate și întreaga lume”;

(b)

pentru programele Interreg B și C sprijinite de IPA III, IVCDCI sau PTTPM, ca un cuantum unic („fonduri Interreg”) care combină contribuția de la rubrica 2 și de la rubrica 6 sau ca un cuantum defalcat pe instrumente de finanțare FEDR, IPA III, IVCDCI și PTTPM, în funcție de alegerea făcută de partenerii de program;

(c)

pentru programele Interreg B sprijinite de PTTPM, ca un cuantum defalcat pe instrumente de finanțare (FEDR și PTTPM);

(d)

pentru programele Interreg D sprijinite de IVCDCI și PTTPM, ca un cuantum defalcat pe instrumente de finanțare (FEDR, IVCDCI și PTTPM, după caz).

(5)   În ceea ce privește alineatul (3) primul paragraf litera (e) punctul (vi) din prezentul articol, tipurile de intervenție sunt bazate pe nomenclatorul prevăzut în anexa I la Regulamentul (UE) 2021/1060.

(6)   Programul Interreg:

(a)

identifică autoritățile responsabile de program și organismul către care Comisia urmează să facă plățile;

(b)

stabilește procedura pentru înființarea secretariatului comun;

(c)

stabilește repartizarea răspunderii între statele membre și, dacă este cazul, țările terțe, țările partenere sau TTPM participante, în cazul unor corecții financiare impuse de autoritatea de management sau de Comisie.

(7)   Autoritatea de management informează Comisia cu privire la orice modificare a informațiilor menționate la alineatul (6) litera (a) sau (b), fără a fi necesară modificarea programului.

(8)   În ceea ce privește un program Interreg A, B sau D, atunci când un program A vizează frontiere lungi cu provocări și nevoi de dezvoltare eterogene, statele membre și, dacă este cazul, țările terțe, țările partenere și TTPM participante la un program Interreg pot defini zone vizate de subprogram.

(9)   Prin derogare de la alineatul (3), conținutul programelor Interreg C se adaptează la caracterul specific al programelor Interreg respective, în special după cum urmează:

(a)

informațiile menționate la alineatul (3) litera (a) nu sunt necesare;

(b)

informațiile solicitate în temeiul alineatului (3) literele (b) și (g) se prezintă ca o scurtă descriere;

(c)

pentru fiecare obiectiv specific, se indică următoarele informații:

(i)

în ceea ce privește programele INTERACT și ESPON, stabilirea unui beneficiar unic sau o listă restrânsă de beneficiari, precum și procedura de acordare;

(ii)

tipurile de acțiuni aferente și contribuția lor preconizată la obiectivele specifice;

(iii)

indicatorii de realizare și indicatorii de rezultat, cu obiectivele de etapă și țintele corespunzătoare;

(iv)

grupurile-țintă principale; și

(v)

o defalcare orientativă a resurselor programate, pe tip de intervenție.

Articolul 18

Aprobarea programelor Interreg

(1)   Comisia evaluează fiecare program Interreg și conformitatea acestuia cu Regulamentele (UE) 2021/1060 și (UE) 2021/1058, precum și cu prezentul regulament și, în cazul unui sprijin din partea unui instrument de finanțare externă al Uniunii, acolo unde este relevant, coerența acestuia cu documentele de strategie multianuală în temeiul articolului 10 alineatul (1) din prezentul regulament sau cu cadrul de programare strategică pertinent în temeiul actului legislativ de bază corespunzător unuia sau mai multora dintre instrumentele respective.

(2)   Comisia poate formula observații în termen de trei luni de la data depunerii programului Interreg de către statul membru care găzduiește potențiala autoritate de management.

(3)   Statele membre și, atunci când este cazul, țările terțe, țările partenere sau TTPM participante revizuiesc programul Interreg ținând seama de observațiile formulate de Comisie.

(4)   Prin intermediul unui act de punere în aplicare, Comisia adoptă o decizie de aprobare a fiecărui program Interreg în termen de cinci luni de la data primei depuneri a programului respectiv de către statul membru care găzduiește potențiala autoritate de management.

(5)   În ceea ce privește programele Interreg transfrontaliere externe, Comisia își adoptă deciziile în conformitate cu alineatul (4) din prezentul articol, după consultarea „Comitetului IPA III” în conformitate cu dispozițiile pertinente din Regulamentul IPA III și a „Comitetului pentru Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională” în conformitate cu articolul 45 din Regulamentul (UE) 2021/947.

Articolul 19

Modificarea programelor Interreg

(1)   După consultarea comitetului de monitorizare și obținerea aprobării din partea acestuia și în conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (UE) 2021/1060, autoritatea de management poate transmite o cerere motivată de modificare a unui program Interreg, împreună cu programul modificat, prezentând impactul preconizat al respectivei modificări asupra îndeplinirii obiectivelor.

(2)   Comisia evaluează conformitatea modificării solicitate cu Regulamentele (UE) 2021/1060 și (UE) 2021/1058 precum și cu prezentul regulament și poate formula observații în termen de două luni de la data transmiterii programului modificat.

(3)   Statele membre și, dacă este cazul, țările terțe, țările partenere sau TTPM participante revizuiesc programul modificat și iau în considerare observațiile formulate de Comisie.

(4)   Comisia aprobă o decizie prin intermediul unui act de punere în aplicare care aprobă modificarea unui program Interreg în termen de patru luni de la transmiterea acesteia de către autoritatea de management.

(5)   După consultarea comitetului de monitorizare și obținerea aprobării din partea acestuia și în conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (UE) 2021/1060, pe parcursul perioadei de programare, autoritatea de management poate transfera un cuantum de până la 10 % din alocarea inițială a unei priorități și nu mai mult de 5 % din bugetul programului către o altă prioritate a aceluiași program Interreg.

Aceste transferuri nu afectează anii precedenți.

Transferul și modificările aferente nu sunt considerate substanțiale și nu necesită o decizie a Comisiei de modificare a programului Interreg. Cu toate acestea, ele respectă toate cerințele normative. Autoritatea de management transmite Comisiei tabelul revizuit menționat la articolul 17 alineatul (3) litera (f) punctul (ii), împreună cu eventualele modificări aferente ale programului.

(6)   Aprobarea din partea Comisiei nu este necesară în cazul corecturilor de natură pur materială sau de redactare, care nu afectează implementarea programului Interreg. Autoritatea de management informează Comisia cu privire la aceste corecturi.

SECȚIUNEA II

Dezvoltare teritorială

Articolul 20

Dezvoltare teritorială integrată

În cazul programelor Interreg, autoritățile sau organismele teritoriale competente, responsabile cu elaborarea strategiilor de dezvoltare teritorială sau locală enumerate la articolul 28 din Regulamentul (UE) 2021/1060 sau implicate în selectarea operațiunilor care urmează să fie sprijinite în cadrul strategiilor respective, astfel cum se prevede la articolul 29 alineatul (5) din respectivul regulament, sau responsabile cu ambele demersuri reprezintă cel puțin două țări participante, dintre care cel puțin una este stat membru.

În cazul în care o entitate juridică transfrontalieră sau o GECT implementează o investiție teritorială integrată în temeiul articolului 30 din Regulamentul (UE) 2021/1060 sau un alt instrument teritorial în temeiul articolului 28 primul paragraf litera (c) din regulamentul respectiv, aceasta poate fi, de asemenea, beneficiar unic în temeiul articolului 23 alineatul (6) din prezentul regulament, cu condiția să existe o separare a funcțiilor în interiorul entității juridice transfrontaliere sau al GECT.

Articolul 21

Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității

Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC) prevăzută la articolul 28 primul paragraf litera (b) din Regulamentul (UE) 2021/1060 poate fi implementată în cadrul programelor Interreg, cu condiția ca grupurile de acțiune locală relevante să fie formate din reprezentanți ai intereselor socioeconomice locale din sectorul public și din cel privat, să nu conțină niciun grup individual de interese care să controleze procesul decizional și să provină din cel puțin două țări participante, dintre care cel puțin una să fie stat membru.

SECȚIUNEA III

Operațiuni și fonduri pentru proiecte mici

Articolul 22

Selectarea operațiunilor Interreg

(1)   Operațiunile Interreg sunt selectate în conformitate cu strategia și obiectivele programului de către un comitet de monitorizare instituit în conformitate cu articolul 28.

Comitetul de monitorizare respectiv poate institui unul sau, mai ales în cazul subprogramelor, mai multe comitete directoare care să acționeze în subordinea sa în scopul selectării operațiunilor. Comitetele directoare aplică principiul parteneriatului, astfel cum se prevede la articolul 8 din Regulamentul (UE) 2021/1060.

În cazul în care o operațiune este implementată, parțial sau total, în afara zonei vizate de program, în interiorul sau în afara Uniunii, selectarea operațiunii respective necesită aprobarea explicită din partea autorității de management în cadrul comitetului de monitorizare sau, după caz, al comitetului director.

În cazul în care operațiunea implică unul sau mai mulți parteneri situați pe teritoriul unui stat membru, al unei țări terțe, al unei țări partenere sau al unui TTPM care nu este reprezentat(ă) în comitetul de monitorizare, autoritatea de management își dă în mod explicit aprobarea numai după ce statul membru, țara terță, țara parteneră sau TTPM în cauză acceptă în scris să ramburseze toate cuantumurile plătite în mod necuvenit partenerilor respectivi, în conformitate cu articolul 52 alineatul (2).

În cazul în care acceptul scris menționat la al patrulea paragraf din prezentul alineat nu poate fi obținut, organismul care implementează, integral sau parțial, o operațiune în afara zonei vizate de program obține o garanție din partea unei bănci sau a unei alte instituții financiare pentru valoarea corespunzătoare a fondurilor Interreg acordate. O astfel de garanție se include în documentul prevăzut la alineatul (6).

(2)   Pentru selectarea operațiunilor, comitetul de monitorizare sau, după caz, comitetul director instituie și aplică criterii și proceduri nediscriminatorii și transparente, care să asigure accesibilitatea pentru persoanele cu handicap, egalitatea de gen și să țină seama de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, de principiul dezvoltării durabile și de politica Uniunii în domeniul mediului, în conformitate cu articolul 11 și cu articolul 191 alineatul (1) din TFUE.

Criteriile și procedurile asigură stabilirea ordinii de prioritate a operațiunilor care urmează să fie selectate, astfel încât să se maximizeze contribuția finanțării din partea Uniunii la îndeplinirea obiectivelor programului Interreg și la implementarea dimensiunii de cooperare a operațiunilor din cadrul programelor Interreg, astfel cum se prevede la articolul 23 alineatele (1) și (4) din prezentul regulament.

(3)   La cererea Comisiei, autoritatea de management comunică Comisiei criteriile de selecție înainte de transmiterea inițială a acestora către comitetul de monitorizare sau, după caz, comitetul director. Acest lucru este valabil pentru orice modificare ulterioară a acestor criterii.

(4)   În ceea ce privește selectarea operațiunilor, comitetul de monitorizare sau, după caz, comitetul director:

(a)

se asigură că operațiunile selectate sunt conforme cu programul Interreg și aduc o contribuție efectivă la realizarea obiectivelor specifice ale acestuia;

(b)

se asigură că operațiunile selectate nu intră în conflict cu strategiile corespunzătoare stabilite în temeiul articolului 10 alineatul (1) sau stabilite pentru unul sau mai multe din instrumentele de finanțare externă ale Uniunii;

(c)

se asigură că operațiunile selectate prezintă cel mai bun raport între cuantumul sprijinului, activitățile desfășurate și îndeplinirea obiectivelor;

(d)

verifică dacă beneficiarul dispune de resursele și mecanismele financiare necesare pentru a acoperi costurile de funcționare și întreținere aferente operațiunilor care includ investiții în infrastructură sau investiții productive, în vederea asigurării sustenabilității financiare a acestora;

(e)

se asigură că operațiunile selectate care intră sub incidența Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului (19) fac obiectul unei evaluări a impactului asupra mediului sau al unei proceduri de încadrare și că evaluarea soluțiilor alternative a fost luată în considerare în mod corespunzător, pe baza cerințelor directivei respective;

(f)

în cazul în care operațiunile au început înainte de data de depunere a unei cereri de finanțare la autoritatea de management, verifică dacă a fost respectată legislația aplicabilă;

(g)

se asigură că operațiunile selectate intră în domeniul de aplicare al fondului Interreg în cauză și sunt atribuite unui tip de intervenție;

(h)

se asigură că operațiunile nu includ activități care au făcut parte dintr-o operațiune relocată în înțelesul articolului 2 punctul 27 din Regulamentul (UE) 2021/1060 sau care ar constitui un transfer al unei activități productive în înțelesul articolului 65 alineatul (1) litera (a) din respectivul regulament;

(i)

se asigură că operațiunile selectate nu fac în mod direct obiectul unui aviz motivat al Comisiei cu privire la o încălcare care intră sub incidența articolului 258 din TFUE care pune în pericol legalitatea și regularitatea cheltuielilor sau desfășurarea operațiunilor; și

(j)

se asigură că pentru investițiile în infrastructură cu o durată de viață preconizată de cel puțin cinci ani se realizează o evaluare a impactului preconizat al schimbărilor climatice.

(5)   Comitetul de monitorizare sau, după caz, comitetul director aprobă metodologia și criteriile folosite pentru selectarea operațiunilor Interreg, inclusiv orice modificări ale acestora, fără a aduce atingere articolului 33 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (UE) 2021/1060 în ceea ce privește DLRC și articolului 24 din prezentul regulament.

(6)   Pentru fiecare operațiune Interreg, autoritatea de management furnizează partenerului principal sau unic un document care stabilește condițiile de acordare a sprijinului pentru respectiva operațiune Interreg, inclusiv cerințele specifice privind produsele sau serviciile care urmează a fi furnizate, planul de finanțare, termenul limită pentru executarea operațiunii și, dacă este cazul, metoda care trebuie aplicată pentru a stabili costurile operațiunii și condițiile pentru plata sprijinului.

Acest document stabilește, de asemenea, obligațiile partenerului principal cu privire la recuperări, în temeiul articolului 52. Obligațiile respective se definesc de către comitetul de monitorizare.

Articolul 23

Parteneriat în cadrul operațiunilor Interreg

(1)   Operațiunile selectate în cadrul programelor Interreg A, B și D implică parteneri din cel puțin două țări sau TTPM participante, dintre care cel puțin unul este un beneficiar dintr-un stat membru.

Operațiunile selectate în cadrul programelor Interreg Europa și URBACT implică parteneri din cel puțin trei țări participante, dintre care cel puțin doi sunt beneficiari din statele membre.

Beneficiarii care primesc sprijin din partea fondurilor Interreg și partenerii care participă la operațiune, dar care nu primesc niciun sprijin financiar în cadrul acestor fonduri (denumiți împreună „parteneri”) constituie un parteneriat în cadrul unei operațiuni Interreg.

(2)   O operațiune Interreg poate fi implementată într-o singură țară sau într-un singur TTPM, cu condiția ca impactul și beneficiile pentru zona vizată de program să fie identificate în cererea pentru operațiune.

(3)   Alineatul (1) nu se aplică operațiunilor din cadrul programului transfrontalier PEACE PLUS atunci când programul acționează în sprijinul păcii și reconcilierii.

(4)   Partenerii cooperează în ceea ce privește elaborarea și implementarea operațiunilor Interreg, precum și în ceea ce privește alocarea de personal sau finanțarea operațiunilor sau ambele.

Pentru operațiunile Interreg din cadrul programelor Interreg D, partenerii din regiunile ultraperiferice și din țările terțe, țările partenere sau TTPM au obligația de a coopera numai în două dintre cele patru dimensiuni menționate la primul paragraf.

(5)   În cazul în care există doi sau mai mulți parteneri, unul dintre ei este desemnat de către toți partenerii ca partener principal.

(6)   O entitate juridică transfrontalieră sau o GECT poate fi partener unic al unei operațiuni Interreg în cadrul programelor Interreg A, B și D, cu condiția ca membrii săi să implice parteneri din cel puțin două țări participante.

Membrii entității juridice transfrontaliere sau ai GECT provin din cel puțin trei țări participante în cadrul programelor Interreg Europa și URBACT.

O entitate juridică ce execută un instrument financiar, un fond de participare sau un fond pentru proiecte mici, după caz, poate fi unicul partener al unei operațiuni Interreg fără aplicarea cerințelor privind componența sa, prevăzute la primul paragraf.

(7)   Partenerii unici sunt înregistrați într-un stat membru care participă la programul Interreg.

Articolul 24

Sprijin pentru proiecte cu volum financiar limitat

(1)   Programele Interreg A, B și D sprijină proiecte cu volum financiar limitat:

(a)

fie direct în cadrul fiecărui program;

(b)

fie în cadrul unuia sau al mai multor fonduri pentru proiecte mici.

(2)   În cazul în care un program Interreg B sau D nu este în măsură să îndeplinească obligația prevăzută la alineatul (1), motivele pentru care obligația nu poate fi îndeplinită trebuie să fie prevăzute în documentul programului în conformitate cu punctul 6 din modelul prevăzut în anexă.

Articolul 25

Fonduri pentru proiecte mici

(1)   Contribuția totală din cadrul FEDR sau, după caz, din cadrul unui instrument de finanțare externă al Uniunii la fondurile pentru proiecte mici din cadrul unui program Interreg nu depășește 20 % din cuantumul total alocat programului Interreg.

Destinatarii finali din cadrul unui fond pentru proiecte mici beneficiază de sprijin din partea FEDR sau, după caz, din partea instrumentelor de finanțare externă ale Uniunii prin intermediul beneficiarului și implementează proiectele mici în cadrul respectivului fond pentru proiecte mici („proiect mic”).

(2)   Fondul pentru proiecte mici constituie o operațiune în înțelesul articolului 2 punctul 4 din Regulamentul (UE) 2021/1060, care este gestionată de un beneficiar, ținându-se seama de sarcinile și de remunerația acestuia.

Beneficiarul este o entitate juridică transfrontalieră sau o GECT sau un organism cu personalitate juridică.

Beneficiarul selectează proiectele mici care sunt implementate de destinatarii finali, în înțelesul articolului 2 punctul 18 din Regulamentul (UE) 2021/1060. În cazul în care beneficiarul nu este nici o entitate juridică transfrontalieră, nici o GECT, un organism care implică reprezentanți din cel puțin două țări participante, dintre care cel puțin una este stat membru, selectează proiectele mici comune.

(3)   Documentul care stabilește condițiile aplicabile sprijinului către un fond pentru proiecte mici conține, în plus față de elementele stabilite la articolul 22 alineatul (6), elementele necesare pentru a asigura că beneficiarul:

(a)

stabilește o procedură de selecție nediscriminatorie și transparentă;

(b)

aplică criterii obiective pentru selecția proiectelor mici, care să evite conflictele de interese;

(c)

evaluează cererile de sprijin;

(d)

selectează proiectele și stabilește cuantumul sprijinului pentru fiecare proiect mic;

(e)

este responsabil cu implementarea operațiunii și păstrează, la nivelul său, toate documentele justificative necesare pistei de audit în conformitate cu anexa XIII la Regulamentul (UE) 2021/1060; și

(f)

pune la dispoziția publicului lista destinatarilor finali care beneficiază de pe urma operațiunii.

Beneficiarul se asigură că destinatarii finali respectă cerințele prevăzute la articolul 36.

(4)   Selectarea proiectelor mici nu constituie o delegare de sarcini de la autoritatea de management către un organism intermediar, astfel cum se menționează la articolul 71 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2021/1060.

(5)   Costurile cu personalul și alte costuri corespunzătoare categoriilor de costuri de la articolele 39-43 generate la nivel de beneficiar pentru gestiunea fondului sau fondurilor pentru proiectele mici nu depășesc 20 % din costul total eligibil al respectivului fond sau al respectivelor fonduri pentru proiecte mici.

(6)   În cazul în care contribuția publică la un proiect mic nu depășește 100 000 EUR, contribuția din partea FEDR sau, după caz, a unui instrument de finanțare externă al Uniunii ia forma unor costuri unitare sau unor sume forfetare ori a unei finanțări la rate forfetare, cu excepția proiectelor în cazul cărora sprijinul constituie ajutor de stat.

În cazul în care costurile totale ale fiecărui proiect nu depășesc 100 000 EUR, cuantumul sprijinului pentru unul sau mai multe proiecte mici poate fi fixat pe baza unui proiect de buget stabilit de la caz la caz și convenit ex ante de către beneficiarul care gestionează fondul pentru proiecte mici.

În cazul în care se folosește finanțarea la rate forfetare, categoriile de costuri cărora li se aplică rata forfetară pot fi rambursate în conformitate cu articolul 53 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2021/1060.

Articolul 26

Sarcinile partenerului principal

(1)   Partenerul principal are următoarele sarcini:

(a)

stabilește modalitățile de lucru cu ceilalți parteneri în cadrul unui acord ce cuprinde dispoziții care, printre altele, garantează buna gestiune financiară a respectivelor fonduri ale Uniunii alocate operațiunii Interreg, inclusiv modalitățile de recuperare a cuantumurilor plătite în mod necuvenit;

(b)

își asumă responsabilitatea de a asigura implementarea întregii operațiuni Interreg; și

(c)

se asigură că cheltuielile prezentate de toți partenerii au fost efectuate pentru implementarea operațiunii Interreg, corespund activităților convenite de către toți partenerii și sunt în conformitate cu documentul furnizat de autoritatea de management în temeiul articolului 22 alineatul (6).

(2)   Cu excepția cazului în care modalitățile stabilite în temeiul alineatului (1) litera (a) prevăd altfel, partenerul principal se asigură că ceilalți parteneri primesc integral cuantumul total al contribuției din fondul respectiv al Uniunii, într-un termen convenit de toți partenerii și urmându-se aceeași procedură care se aplică în cazul partenerului principal. Nu se deduce sau reține niciun cuantum și nu se percepe nicio taxă specifică sau altă taxă cu efect echivalent care ar reduce cuantumurile respective pentru ceilalți parteneri.

(3)   Orice partener dintr-un stat membru, dintr-o țară terță, dintr-o țară parteneră sau dintr-un TTPM care participă la o operațiune Interreg poate fi desemnat drept partener principal.

SECȚIUNEA IV

Asistență tehnică

Articolul 27

Asistență tehnică

(1)   Cuantumul fondurilor alocate pentru asistență tehnică este identificat ca parte din alocarea financiară pentru fiecare prioritate a programului în conformitate cu articolul 17 alineatul (3) litera (f) și nu ia forma unei priorități separate sau a unui program specific.

(2)   Asistența tehnică acordată fiecărui program Interreg se rambursează ca rată forfetară prin aplicarea procentajelor prevăzute la alineatul (3) din prezentul articol asupra cheltuielilor eligibile incluse în fiecare cerere de plată în temeiul articolului 91 alineatul (3) litera (a) sau (c) din Regulamentul (UE) 2021/1060, după caz.

(3)   Procentul contribuției din FEDR și din instrumentele de finanțare externă ale Uniunii care urmează să fie rambursat pentru asistența tehnică se stabilește după cum urmează:

(a)

pentru programele de cooperare transfrontalieră internă sprijinite de FEDR: 7 %;

(b)

pentru programele de cooperare transfrontalieră externă sprijinite de CTF-IPA III sau de CTF-IVCDCI, pentru programele din componenta B în cazul cărora sprijinul din partea FEDR este mai mic sau egal cu 50 % și pentru programele din componenta D, atât în ceea ce privește contribuția din FEDR, cât și unul sau mai multe dintre instrumentele de finanțare externă ale Uniunii: 10 %; și

(c)

pentru programele din componenta B în cazul cărora sprijinul din partea FEDR este mai mare de 50 % și pentru programele din componenta C, atât în ceea ce privește contribuția din FEDR, cât și, acolo unde este cazul, instrumentele de finanțare externă ale Uniunii: 8 %.

(4)   În cazul programelor Interreg cu o alocare totală din partea FEDR cuprinsă între 30 000 000 EUR și 50 000 000 EUR, cuantumul care rezultă din procentajul pentru asistența tehnică se majorează cu un cuantum suplimentar de 500 000 EUR. Comisia adaugă cuantumul respectiv la prima plată intermediară.

(5)   În cazul programelor Interreg cu o alocare totală din partea FEDR mai mică de 30 000 000 EUR, cuantumul necesar pentru asistența tehnică, exprimat în EUR, precum și procentul rezultat se stabilesc în decizia Comisiei de aprobare a programului Interreg în cauză în temeiul articolului 18.

CAPITOLUL IV

MONITORIZARE, EVALUARE ȘI COMUNICARE

SECȚIUNEA I

Monitorizare

Articolul 28

Comitetul de monitorizare

(1)   Statele membre și, dacă este cazul, țările terțe, țările partenere și TTPM care participă la respectivul program instituie, de comun acord cu autoritatea de management, un comitet de monitorizare a implementării programului Interreg respectiv (denumit în continuare „comitetul de monitorizare”) în termen de trei luni de la data notificării către statele membre a deciziei Comisiei de aprobare a unui program Interreg în temeiul articolului 18.

(2)   Fiecare comitet de monitorizare își adoptă propriul regulament de procedură.

Regulamentul de procedură al comitetului de monitorizare și, dacă este cazul, al comitetului director previne orice situație de conflict de interese în procesul de selectare a operațiunilor Interreg și include dispoziții privind drepturile de vot și normele de participare la reuniuni.

(3)   Comitetul de monitorizare se reunește cel puțin o dată pe an și examinează toate chestiunile care afectează progresele făcute de program în atingerea obiectivelor sale.

(4)   Autoritatea de management publică pe pagina de internet menționată la articolul 36 alineatul (2) regulamentul de procedură al comitetului de monitorizare și un sumar atât al datelor, cât și al informațiilor, inclusiv deciziile, aprobate de comitetul de monitorizare.

Articolul 29

Componența comitetului de monitorizare

(1)   Componența comitetului de monitorizare al fiecărui program Interreg este convenită de statele membre și, după caz, de țările terțe, țările partenere și TTPM participante la programul respectiv și asigură o reprezentare echilibrată:

(a)

a autorităților competente, inclusiv a organismelor intermediare;

(b)

a organismelor înființate în comun pentru întreaga zonă vizată de program sau pentru o parte a acesteia, inclusiv a GECT; și

(c)

a reprezentanților partenerilor de program, astfel cum se menționează la articolul 8 din Regulamentul (UE) 2021/1060, din statele membre, țările terțe, țările partenere și TTPM.

Pentru componența comitetului de monitorizare se ține seama de numărul statelor membre, al țărilor terțe, al țărilor partenere și al TTPM care participă la programul Interreg în cauză.

(2)   Autoritatea de management publică o listă a membrilor comitetului de monitorizare pe pagina de internet menționată la articolul 36 alineatul (2).

(3)   Reprezentanții Comisiei participă la lucrările comitetului de monitorizare cu rol consultativ.

Articolul 30

Funcțiile comitetului de monitorizare

(1)   Comitetul de monitorizare examinează:

(a)

progresele înregistrate în ceea ce privește implementarea programului și realizarea obiectivelor de etapă și a țintelor programului Interreg;

(b)

orice aspecte care afectează performanța programului Interreg, precum și măsurile luate pentru a le aborda;

(c)

în ceea ce privește instrumentele financiare, elementele evaluării ex ante menționate la articolul 58 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2021/1060 și în documentul de strategie menționat la articolul 59 alineatul (1) din respectivul regulament;

(d)

progresele înregistrate cu privire la efectuarea evaluărilor, sintezele evaluărilor și orice acțiuni întreprinse ca urmare a constatărilor;

(e)

punerea în aplicare a acțiunilor legate de comunicare și vizibilitate;

(f)

progresele înregistrate în procesul de implementare a operațiunilor Interreg de importanță strategică și, după caz, a marilor proiecte de infrastructură; și

(g)

progresele înregistrate în ceea ce privește consolidarea capacității administrative pentru instituțiile publice și beneficiari, acolo unde este cazul.

(2)   În plus față de sarcinile sale în ceea ce privește selectarea operațiunilor menționate la articolul 22, comitetul de monitorizare aprobă:

(a)

metodologia și criteriile utilizate pentru selectarea operațiunilor, inclusiv eventualele lor modificări, după informarea Comisiei, la cerere, în temeiul articolului 22 alineatul (2) din prezentul regulament, fără a aduce atingere articolului 33 alineatul (3) literele (b), (c) și (d) din Regulamentul (UE) 2021/1060;

(b)

planul de evaluare și orice modificare a acestuia;

(c)

orice propunere înaintată de autoritatea de management referitoare la modificarea programului Interreg, inclusiv la un transfer în conformitate cu articolul 19 alineatul (5); și

(d)

raportul final privind performanța.

Articolul 31

Reexaminare

(1)   Comisia poate organiza o reexaminare în vederea analizării performanțelor programelor Interreg.

Reexaminarea poate fi efectuată în scris.

(2)   La cererea Comisiei, în termen de o lună, autoritatea de management furnizează Comisiei informații concise cu privire la elementele enumerate la articolul 30 alineatul (1). Aceste informații se bazează pe cele mai recente date aflate la dispoziția statelor membre și, după caz, a țărilor terțe, a țărilor partenere și a TTPM.

(3)   Rezultatele reexaminării se consemnează într-un proces-verbal convenit.

(4)   Autoritatea de management ia măsuri legate de aspectele problematice ridicate de Comisie și informează Comisia, în termen de trei luni de la data reexaminării, în legătură cu măsurile respective.

Articolul 32

Transmiterea datelor

(1)   Fiecare autoritate de management transmite Comisiei, în format electronic, date cumulative pentru programul Interreg în cauză până la 31 ianuarie, 30 aprilie, 31 iulie și 31 octombrie în fiecare an, utilizând modelul prevăzut în anexa VII la Regulamentul (UE) 2021/1060, cu excepția informațiilor prevăzute la alineatul (2) litera (b) și la alineatul (3) din prezentul articol, care sunt transmise până la 31 ianuarie și 31 iulie în fiecare an.

Prima transmitere a datelor este efectuată până la 31 ianuarie 2022, iar ultima până la 31 ianuarie 2030.

(2)   Pentru fiecare prioritate, datele menționate la alineatul (1) sunt defalcate pe obiective specifice și se referă la:

(a)

numărul de operațiuni Interreg selectate, costurile totale eligibile ale acestora, contribuția din partea respectivului fond Interreg și cheltuielile totale eligibile declarate de partenerii principali către autoritatea de management, toate defalcate pe tipuri de intervenție;

(b)

valorile indicatorilor de realizare și de rezultat pentru operațiunile Interreg selectate și valorile obținute de operațiunile Interreg finalizate.

(3)   Pentru instrumentele financiare se furnizează, de asemenea, date cu privire la următoarele:

(a)

cheltuielile eligibile, în funcție de tipul de produs financiar;

(b)

cuantumul costurilor și comisioanelor de gestiune declarate drept cheltuieli eligibile;

(c)

cuantumul resurselor publice și private mobilizate, pe lângă fonduri, pe tip de produs financiar;

(d)

dobânzi și alte câștiguri generate de sprijinul din partea fondurilor Interreg pentru instrumentele financiare menționate la articolul 60 din Regulamentul (UE) 2021/1060 și resursele restituite care pot fi atribuite sprijinului din partea fondurilor Interreg, astfel cum se prevede la articolul 62 din respectivul regulament;

(e)

valoarea totală a împrumuturilor și a investițiilor de capital sau cvasicapital în destinatarii finali, care au fost garantate cu resurse din programe și care au fost plătite efectiv destinatarilor finali.

(4)   Datele transmise în conformitate cu prezentul articol sunt fiabile și reflectă datele disponibile în sistemul electronic menționat la articolul 72 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (UE) 2021/1060 de la sfârșitul lunii anterioare celei în care sunt transmise.

(5)   Autoritatea de management publică sau furnizează un link către toate datele transmise Comisiei pe pagina de internet menționată la articolul 36 alineatul (2).

Articolul 33

Raportul final privind performanța

(1)   Fiecare autoritate de management transmite Comisiei un raport final privind performanța programului Interreg respectiv până la 15 februarie 2031.

Raportul final privind performanța se transmite utilizând modelul stabilit în conformitate cu articolul 43 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2021/1060.

(2)   Raportul final privind performanța evaluează realizarea obiectivelor programului pe baza elementelor enumerate la articolul 30, cu excepția alineatului (1) litera (c) și a alineatului (2) litera (d).

(3)   Comisia examinează raportul final privind performanța și transmite autorității de management eventualele observații în termen de cinci luni de la data primirii respectivului raport. În cazul în care se fac astfel de observații, autoritatea de management furnizează toate informațiile necesare cu privire la acestea și, dacă este cazul, informează Comisia, în termen de trei luni de la primirea informațiilor, în legătură cu măsurile luate. Comisia informează autoritatea de management cu privire la acceptarea raportului în termen de două luni de la primirea tuturor informațiilor necesare de la aceasta. În cazul în care Comisia nu informează autoritatea de management în aceste termene, raportul este considerat ca fiind acceptat.

(4)   Autoritatea de management publică raportul final privind performanța pe pagina de internet menționată la articolul 36 alineatul (2).

Articolul 34

Indicatori pentru programele Interreg

(1)   Indicatorii comuni de realizare și de rezultat, astfel cum sunt prevăzuți în anexa I la Regulamentul (UE) 2021/1058, și, acolo unde este necesar, indicatorii de realizare și de rezultat specifici programului se utilizează în conformitate cu articolul 16 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2021/1060 și cu articolul 17 alineatul (3) litera (e) punctul (ii) și articolul 32 alineatul (2) litera (b) din prezentul regulament.

(2)   După caz, indicatorii de realizare și de rezultat specifici programului se utilizează în plus față de indicatorii care au fost selectați în conformitate cu alineatul (1).

Toți indicatorii comuni de realizare și de rezultat enumerați în tabelul 2 din anexa I la Regulamentul (UE) 2021/1058 pot fi utilizați, de asemenea, pentru obiective specifice din cadrul oricăruia dintre obiectivele de politică 1-5 sau, după caz, în cadrul obiectivelor specifice Interreg prevăzute la articolul 14 alineatele (4) și (5) din prezentul regulament.

(3)   Pentru indicatorii de realizare, valorile de referință se stabilesc la zero. Obiectivele de etapă stabilite pentru 2024 și țintele stabilite pentru 2029 sunt cumulative.

SECȚIUNEA II

Evaluare și comunicare

Articolul 35

Evaluarea în timpul perioadei de programare

(1)   Statul membru sau autoritatea de management efectuează evaluări ale programelor legate de unul sau mai multe dintre următoarele criterii: eficacitate, eficiență, relevanță, coerență și valoarea adăugată a Uniunii, cu scopul de a îmbunătăți calitatea elaborării și a implementării programelor. Evaluările pot viza și alte criterii relevante, cum ar fi caracterul inclusiv, nediscriminarea și vizibilitatea; de asemenea, ele pot viza mai multe programe.

(2)   Până la 30 iunie 2029, pe lângă evaluările menționate la alineatul (1), se efectuează o evaluare pentru fiecare program în vederea analizării impactului său.

(3)   Evaluările se încredințează unor experți interni sau externi care sunt independenți din punct de vedere funcțional.

(4)   Autoritatea de management asigură procedurile necesare pentru generarea și colectarea datelor necesare pentru evaluări.

(5)   Autoritatea de management elaborează un plan de evaluare care poate viza mai multe programe Interreg.

(6)   Autoritatea de management transmite planul de evaluare comitetului de monitorizare în termen de un an de la aprobarea programului Interreg.

(7)   Autoritatea de management publică toate evaluările pe pagina de internet menționată la articolul 36 alineatul (2).

Articolul 36

Responsabilitățile autorităților de management și ale partenerilor în ceea ce privește transparența și comunicarea

(1)   Fiecare autoritate de management desemnează un responsabil de comunicare pentru fiecare program Interreg. Un responsabil de comunicare poate fi responsabil pentru mai multe programe.

(2)   Autoritatea de management se asigură că, în termen de șase luni de la aprobarea programului Interreg în temeiul articolului 18, există o pagină de internet care conține informații privind fiecare program Interreg aflat în responsabilitatea sa, cuprinzând obiectivele, activitățile, posibilitățile de finanțare disponibile și realizările programelor.

(3)   Se aplică articolul 49 alineatele (2)-(6) din Regulamentul (UE) 2021/1060 cu privire la responsabilitățile autorității de management.

(4)   Fiecare partener al unei operațiuni Interreg sau fiecare organism care implementează un instrument de finanțare face cunoscut sprijinul din partea unui fond Interreg pentru operațiunea Interreg, inclusiv resursele reutilizate pentru instrumente financiare în conformitate cu articolul 62 din Regulamentul (UE) 2021/1060, prin:

(a)

afișarea pe pagina de internet oficială sau pe paginile de comunicare socială ale partenerului, dacă există astfel de pagini, a unei scurte descrieri a operațiunii Interreg, proporțională cu nivelul sprijinului furnizat de un fond Interreg, inclusiv a scopurilor și a rezultatelor acesteia, precum și evidențierea sprijinului financiar din partea fondului Interreg;

(b)

includerea unei mențiuni care să evidențieze sprijinul din partea unui fond Interreg într-un mod vizibil în documentele și în materialele de comunicare referitoare la implementarea operațiunii Interreg care sunt destinate publicului larg sau participanților;

(c)

expunerea de la începerea implementării fizice a unei operațiuni Interreg care implică investiții fizice sau achiziția de echipamente sau de la instalarea echipamentelor achiziționate, a unor plăci sau panouri rezistente, clar vizibile publicului, care conțin emblema Uniunii în conformitate cu caracteristicile tehnice stabilite în anexa IX la Regulamentul (UE) 2021/1060, cu privire la operațiunile sprijinite de un fond Interreg, al căror cost total depășește 100 000 EUR;

(d)

în cazul operațiunilor Interreg care nu se încadrează la litera (c), afișarea publică a cel puțin unui afiș cu dimensiunea minimă A3 sau a unui afiș electronic echivalent conținând informații despre operațiunea Interreg care să evidențieze sprijinul din partea unui fond Interreg, cu excepția cazurilor în care beneficiarul este o persoană fizică;

(e)

în cazul operațiunilor de importanță strategică și al operațiunilor al căror cost total depășește 5 000 000 EUR, organizarea unui eveniment de comunicare și cu implicarea Comisiei și a autorității de management competente în timp util.

Termenul „Interreg” se utilizează alături de emblema Uniunii în conformitate cu articolul 47 din Regulamentul (UE) 2021/1060.

(5)   În cazul fondurilor pentru proiecte mici și al instrumentelor financiare, beneficiarul se asigură, prin intermediul condițiilor contractuale, că destinatarii finali respectă cerințele referitoare la comunicarea publică cu privire la operațiunea Interreg.

În cazul instrumentelor financiare, destinatarul final face cunoscută originea finanțării din partea Uniunii și asigură vizibilitatea acesteia, în special atunci când promovează acțiunile și rezultatele lor, oferind în mod efectiv informații coerente și adaptate mai multor categorii de public, inclusiv mass-mediei și publicului larg.

(6)   În cazul în care nu au fost luate măsuri de remediere, autoritatea de management aplică, ținând seama de principiul proporționalității, măsuri constând în anularea a până la 2 % din sprijinul din partea fondurilor acordat:

(a)

beneficiarului în cauză care nu își respectă obligațiile în temeiul articolului 47 din Regulamentul (UE) 2021/1060 sau al alineatelor (4) și (5) din prezentul articol; sau

(b)

destinatarului final în cauză care nu respectă cerințele prevăzute la alineatul (5).

CAPITOLUL V

ELIGIBILITATE

Articolul 37

Norme privind eligibilitatea cheltuielilor

(1)   O operațiune Interreg poate fi implementată integral sau parțial în afara unui stat membru, inclusiv în afara Uniunii, cu condiția ca operațiunea Interreg să contribuie la obiectivele respectivului program Interreg.

(2)   Fără a aduce atingere normelor privind eligibilitatea stabilite la articolele 63-68 din Regulamentul (UE) 2021/1060, la articolele 5 și 7 din Regulamentul (UE) 2021/1058 sau în prezentul capitol, inclusiv în actele adoptate în temeiul acestor regulamente, statele membre și, după caz, țările terțe, țările partenere și TTPM participante stabilesc, printr-o decizie comună în cadrul comitetului de monitorizare, norme suplimentare privind eligibilitatea cheltuielilor pentru programul Interreg doar cu privire la categoriile de cheltuieli care nu sunt reglementate de dispozițiile respective. Aceste norme suplimentare vizează programul Interreg în ansamblu.

Cu toate acestea, atunci când un program Interreg selectează operațiuni pe bază de cereri de propuneri, aceste norme suplimentare se adoptă înainte să se publice cererile de propuneri. În toate celelalte cazuri, aceste norme suplimentare se adoptă înainte de selectarea operațiunilor.

(3)   Pentru chestiunile care nu sunt reglementate de normele de eligibilitate stabilite la articolele 63-68 din Regulamentul (UE) 2021/1060, la articolele 5 și 7 din Regulamentul (UE) 2021/1058 și în prezentul capitol, inclusiv în actele adoptate în temeiul acestor regulamente sau în normele stabilite în conformitate cu alineatul (2) din prezentul articol, se aplică normele naționale ale statelor membre și, după caz, ale țărilor terțe, țărilor partenere și TTPM în care au fost efectuate cheltuielile respective.

(4)   În cazul unui diferend între autoritatea de management și autoritatea de audit cu privire la eligibilitatea ca atare a unei operațiuni Interreg selectate în cadrul unui program Interreg, opinia autorității de management prevalează, ținându-se seama în mod corespunzător de opinia comitetului de monitorizare.

(5)   TTPM nu sunt eligibile pentru a beneficia de sprijin din partea FEDR în cadrul programelor Interreg, dar pot participa la aceste programe în conformitate cu condițiile prevăzute de prezentul regulament.

Articolul 38

Dispoziții generale privind eligibilitatea categoriilor de costuri

(1)   Statele membre și, atunci când este cazul, țările terțe, țările partenere și TTPM participante pot conveni, în cadrul comitetului de monitorizare al unui program Interreg, ca cheltuielile care se încadrează în una sau mai multe dintre categoriile menționate la articolele 39-44 să nu fie eligibile în cadrul uneia sau mai multor priorități ale unui program Interreg.

(2)   Orice cheltuieli eligibile în conformitate cu prezentul regulament sunt legate de costul inițierii sau al inițierii și implementării unei operațiuni sau a unei părți a acesteia.

(3)   Următoarele costuri nu sunt eligibile:

(a)

amenzile, sancțiunile financiare și cheltuielile aferente diferendelor juridice și litigiilor;

(b)

costurile donațiilor; sau

(c)

costurile legate de fluctuațiile cursurilor de schimb valutar.

(4)   În cazul în care rata forfetară prevăzută la articolul 56 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2021/1060 se utilizează pentru a calcula costurile eligibile ale unei operațiuni, altele decât costurile directe cu personalul, aceasta nu se aplică costurilor directe cu personalul calculate pe baza unei rate forfetare, astfel cum se menționează la articolul 39 alineatul (3) litera (c) din prezentul regulament.

(5)   Prin derogare de la articolul 76 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) 2021/1060, cheltuielile plătite într-o altă monedă se convertesc în euro de către fiecare beneficiar care provine din țări care nu au adoptat moneda euro ca monedă națională, folosindu-se cursul de schimb contabil lunar al Comisiei din luna în care cheltuielile respective au fost supuse verificării.

Articolul 39

Costuri cu personalul

(1)   Costurile cu personalul se compun din costul brut de angajare a personalului încadrat de partenerul Interreg într-unul din următoarele moduri:

(a)

cu normă întreagă;

(b)

cu fracțiune de normă cu un procent fix de timp lucrat pe lună;

(c)

cu fracțiune de normă cu un număr flexibil de ore lucrate pe lună; sau

(d)

pe bază orară.

(2)   Costurile cu personalul se limitează la următoarele:

(a)

plățile salariale legate de activitățile pe care entitatea nu le-ar desfășura dacă nu ar participa la operațiunea în cauză, prevăzute într-un document de angajare, fie de tipul unui contract de angajare sau de muncă, fie de tipul unei decizii de numire sau prin lege, activități aferente responsabilităților menționate în fișa postului membrului vizat al personalului;

(b)

orice alte costuri legate direct de plățile salariale suportate și plătite de către angajator, cum ar fi impozitele și prestațiile de securitate socială, inclusiv pensiile, care intră sub incidența Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (20), cu condiția ca acestea:

(i)

să fie prevăzute într-un document de angajare sau prin lege;

(ii)

să fie conforme cu legislația menționată în documentul de angajare și cu practicile standard din țara sau din organizația în care lucrează efectiv membrul vizat al personalului sau ambele; și

(iii)

să nu fie recuperabile de către angajator.

În ceea ce privește litera (a) din primul paragraf, plățile către persoane fizice care lucrează pentru partenerul Interreg în temeiul unui altfel de contract decât un contract de angajare sau de muncă pot fi asimilate plăților salariale, iar contractul în cauză este considerat document de angajare.

(3)   Costurile cu personalul pot fi rambursate:

(a)

în conformitate cu articolul 53 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2021/1060, dovedite prin documentul de angajare și fișele de salariu;

(b)

în conformitate cu opțiunile simplificate în materie de costuri prevăzute la articolul 53 alineatul (1) literele (b)-(f) din Regulamentul (UE) 2021/1060;

(c)

ca rată forfetară de până la 20 % din costurile directe ale operațiunii respective, altele decât costurile directe cu personalul, fără ca statul membru să fie obligat să facă un calcul pentru a stabili rata aplicabilă; sau

(d)

ca rată orară în conformitate cu articolul 55 alineatele (2)-(4) din Regulamentul (UE) 2021/1060, fie pentru costurile directe cu membrii personalului care lucrează cu normă întreagă în cadrul operațiunii, fie pentru membrii personalului care lucrează cu fracțiune de normă în cadrul operațiunii, în temeiul alineatului (4) litera (b) de la prezentul articol.

(4)   Costurile cu membrii personalului care lucrează cu fracțiune de normă în cadrul operațiunii se pot calcula ca:

(a)

procent fix din costul brut de angajare, în conformitate cu articolul 55 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2021/1060; sau

(b)

procent flexibil din costul brut de angajare, în concordanță cu un număr de ore variabil de la o lună la alta lucrate în cadrul operațiunii, pe baza unui sistem de înregistrare a timpului care acoperă 100 % din timpul de lucru al angajatului.

(5)   Pentru personalul angajat în temeiul alineatului (1) litera (d), rata orară se înmulțește cu numărul de ore lucrate efectiv în cadrul operațiunii, pe baza unui sistem de înregistrare a timpului.

Articolul 40

Costuri de birou și costuri administrative

(1)   Costurile de birou și costurile administrative se limitează la următoarele elemente:

(a)

chiria birourilor;

(b)

asigurarea și taxele aferente clădirilor în care se află personalul și echipamentelor din birouri (de exemplu, asigurarea împotriva incendiilor sau a furtului);

(c)

utilitățile (de exemplu, electricitate, încălzire, apă);

(d)

furniturile de birou;

(e)

contabilitatea;

(f)

arhivele;

(g)

întreținerea, curățenia și reparațiile;

(h)

securitatea;

(i)

sistemele informatice;

(j)

comunicațiile (de exemplu, telefon, fax, internet, servicii poștale, cărți de vizită profesionale);

(k)

comisioanele bancare pentru deschiderea și administrarea contului sau a conturilor atunci când implementarea unei operațiuni presupune deschiderea unui cont separat; și

(l)

comisioanele pentru tranzacții financiare transnaționale.

(2)   Costurile de birou și costurile administrative pot fi calculate ca procent fix din costul brut de angajare, în conformitate cu articolul 54 primul paragraf litera (b) din Regulamentul (UE) 2021/1060.

Articolul 41

Costuri de deplasare și de cazare

(1)   Costurile de deplasare și de cazare, indiferent dacă respectivele costuri sunt suportate și plătite în cadrul sau în afara zonei vizate de program, se limitează la următoarele elemente de cost:

(a)

costurile de deplasare (de exemplu, bilete, asigurare de călătorie și asigurarea autovehiculelor, carburanți, kilometri parcurși cu autovehiculul, taxe rutiere, taxe de parcare);

(b)

costurile meselor;

(c)

costurile de cazare;

(d)

costurile pentru vize; și

(e)

diurnele.

(2)   Elementele de cost menționate la alineatul (1) literele (a)-(d) care sunt incluse în diurne nu se rambursează în plus față de diurnă.

(3)   Costurile cu deplasarea și cazarea experților și furnizorilor de servicii externi se încadrează la categoria costuri de consultanță și servicii externe, prevăzută la articolul 42.

(4)   Plata directă a cheltuielilor pentru elementele de cost menționate la alineatul (1) literele (a)-(d) de către un angajat al beneficiarului este susținută de o dovadă a rambursării acestora de către beneficiar angajatului respectiv.

(5)   Costurile de deplasare și de cazare aferente unei operațiuni pot fi calculate la o rată forfetară de până la 15 % din costurile directe cu personalul ale operațiunii respective, fără ca statul membru să fie obligat să facă un calcul pentru a stabili rata aplicabilă.

Articolul 42

Costuri de consultanță și servicii externe

Costurile de consultanță și servicii externe se limitează la următoarele tipuri de servicii și consultanță furnizate de un organism public sau privat sau de o persoană fizică, altele decât beneficiarul, și oricare partener din cadrul operațiunii:

(a)

studii sau anchete (de exemplu, evaluări, strategii, note explicative, planuri de proiectare, manuale);

(b)

formare;

(c)

traduceri;

(d)

dezvoltarea, modificarea și actualizarea sistemelor informatice și a paginii de internet;

(e)

promovare, comunicare, publicitate, articole și activități promoționale sau informare, legate ca atare de o operațiune sau de un program;

(f)

gestiune financiară;

(g)

servicii legate de organizarea și realizarea practică de evenimente sau reuniuni (inclusiv închiriere, catering sau interpretare);

(h)

participarea la evenimente (de exemplu, taxe de participare);

(i)

consultanță juridică și servicii notariale, expertiză tehnică și financiară, alte servicii de consultanță și de contabilitate;

(j)

drepturi de proprietate intelectuală;

(k)

controale efectuate în temeiul articolului 74 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2021/1060 și al articolului 46 alineatul (1) din prezentul regulament;

(l)

costurile pentru funcția de contabilitate la nivel de program în temeiul articolului 76 din Regulamentul (UE) 2021/1060 și al articolului 47 din prezentul regulament;

(m)

costurile de audit la nivel de program în temeiul articolelor 78 și 81 din Regulamentul (UE) 2021/1060 și al articolelor 48 și 49 din prezentul regulament;

(n)

furnizarea de garanții de către o bancă sau altă instituție financiară, atunci când acestea sunt prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern sau într-un document de programare adoptat de către comitetul de monitorizare;

(o)

deplasare și cazare pentru experți externi, invitați, președinți de ședință și furnizori de servicii; și

(p)

alte tipuri specifice de consultanță și servicii necesare în cadrul operațiunilor.

Articolul 43

Costuri cu echipamentele

(1)   Costurile cu echipamentele achiziționate, închiriate sau luate în leasing de către beneficiarul operațiunii, altele decât cele prevăzute la articolul 40, se limitează la următoarele:

(a)

echipamente de birou;

(b)

hardware și software informatice;

(c)

mobilier și accesorii;

(d)

aparatură de laborator;

(e)

mașini și instrumente;

(f)

mecanisme sau dispozitive;

(g)

vehicule; și

(h)

alte echipamente specifice necesare pentru operațiuni.

(2)   Costurile cu achiziționarea de echipamente de ocazie pot fi eligibile în următoarele condiții:

(a)

nu s-a primit altă asistență pentru aceste echipamente de la fondurile Interreg sau de la fondurile menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2021/1060;

(b)

prețul echipamentelor nu depășește prețul general acceptat pe piața în cauză; și

(c)

echipamentele prezintă caracteristicile tehnice necesare operațiunii și respectă normele și standardele aplicabile.

Articolul 44

Costuri cu infrastructura și cu lucrările

Costurile cu infrastructura și cu lucrările se limitează la următoarele:

(a)

achiziționarea de terenuri în conformitate cu articolul 64 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2021/1060;

(b)

autorizații de construire;

(c)

materiale de construcții;

(d)

manoperă; și

(e)

intervenții specializate (de exemplu, decontaminarea solului, deminare).

CAPITOLUL VI

AUTORITAȚILE RESPONSABILE DE PROGRAMELE INTERREG, MANAGEMENT, CONTROL ȘI AUDIT

Articolul 45

Autoritățile responsabile de programele Interreg

(1)   Statele membre și, după caz, țările terțe, țările partenere și TTPM care participă la un program Interreg desemnează, în sensul articolului 71 din Regulamentul (UE) 2021/1060, o autoritate de management unică și o autoritate de audit unică.

(2)   Autoritatea de management și autoritatea de audit sunt situate în același stat membru.

(3)   În ceea ce privește programul transfrontalier PEACE PLUS, Organismul pentru programe speciale ale UE, în cazul în care este desemnat ca autoritate de management, se consideră a fi situat într-un stat membru.

(4)   Statele membre și, după caz, țările terțe, țările partenere și TTPM care participă la un program Interreg pot desemna o GECT ca autoritate de management a programului respectiv.

(5)   Atunci când autoritatea de management desemnează unul sau mai multe organisme intermediare în cadrul unui program Interreg, în conformitate cu articolul 71 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2021/1060, organismul intermediar îndeplinește aceste sarcini în mai mult de un stat membru sau, după caz, țară terță, țară parteneră sau TTPM participant(ă). Fără a aduce atingere articolului 22 din prezentul regulament, unul sau mai multe organisme intermediare pot efectua sarcinile respective într-un singur stat membru sau, după caz, țară terță, țară parteneră sau TTPM participant(ă), în cazul în care o astfel de abordare se bazează pe structurile existente.

Articolul 46

Funcțiile autorității de management

(1)   Autoritatea de management a unui program Interreg îndeplinește funcțiile prevăzute la articolele 72, 74 și 75 din Regulamentul (UE) 2021/1060, cu excepția sarcinii de selectare a operațiunilor, menționată la articolul 72 alineatul (1) litera (a) și la articolul 73 din respectivul regulament, și, în cazul în care funcția de contabilitate este îndeplinită de un alt organism în temeiul articolului 47 din prezentul regulament, a sarcinii de efectuare a plăților către beneficiarii menționați la articolul 74 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2021/1060. Aceste funcții se efectuează pe întreg teritoriul acoperit de programul respectiv, sub rezerva derogărilor stabilite în temeiul capitolului VIII din prezentul regulament.

(2)   Autoritatea de management, după consultarea cu statele membre și, după caz, cu țările terțe, țările partenere sau TTPM care participă la programul Interreg, înființează un secretariat comun, ținând seama, cu privire la personal, de parteneriatul la nivel de program.

Secretariatul comun oferă asistență autorității de management și comitetului de monitorizare la îndeplinirea funcțiilor respective ale acestora. Secretariatul comun furnizează, de asemenea, informații potențialilor beneficiari cu privire la oportunitățile de finanțare din cadrul programelor Interreg și asistă beneficiarii și partenerii la implementarea operațiunilor.

Pentru programele Interreg care sunt sprijinite și de instrumente de finanțare externă ale Uniunii, se pot înființa una sau mai multe sucursale ale secretariatului comun în una sau mai multe țări partenere sau TTPM, în vederea îndeplinirii sarcinilor secretariatului mai aproape de potențialii beneficiari și parteneri din țara parteneră sau din TTPM în cauză.

(3)   Prin derogare de la articolul 74 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2021/1060 și fără a aduce atingere articolului 45 alineatul (5) din prezentul regulament, statele membre și, după caz, țara terță, țara parteneră sau TTPM care participă la programul Interreg pot decide ca controalele de gestiune menționate la articolul 74 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2021/1060 să fie efectuate de un organism sau o persoană desemnat(ă) de fiecare stat membru ca fiind responsabil(ă) de aceste controale pe teritoriul său (denumită în continuare „controlor”).

(4)   Controlorii pot fi aceleași organisme care sunt responsabile pentru efectuarea unor astfel de controale în cazul programelor din cadrul obiectivului Investiții pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică sau, în cazul țărilor terțe, al țărilor partenere sau al TTPM, pentru efectuarea unor controale comparabile în cadrul instrumentelor de finanțare externă ale Uniunii. Orice controlor este independent din punct de vedere funcțional de autoritatea de audit sau de orice membru al grupului de auditori.

(5)   În cazul în care s-a decis ca controalele de gestiune să fie efectuate de controlori desemnați în temeiul alineatului (4), autoritatea de management se asigură că cheltuielile beneficiarilor care participă la o operațiune au fost controlate de către un controlor desemnat.

(6)   Fiecare stat membru, țară terță, țară parteneră sau TTPM se asigură că cheltuielile unui beneficiar pot fi controlate în termen de trei luni de la transmiterea documentelor de către beneficiarul în cauză.

(7)   Fiecare stat membru, țară terță, țară parteneră sau TTPM este responsabil pentru controalele efectuate pe teritoriul său.

(8)   Fiecare stat membru, țară terță, țară parteneră și TTPM desemnează drept controlor fie o autoritate națională sau regională, fie un organism privat sau o persoană fizică, astfel cum se prevede la alineatul (9).

(9)   În cazul în care controlorul care efectuează controalele de gestiune este un organism privat sau o persoană fizică, acesta îndeplinește cel puțin una dintre următoarele cerințe:

(a)

este membru al unui organism sau al unei instituții național(e) de contabilitate sau de audit care, la rândul său, este membru(ă) a(l) Federației Internaționale a Contabililor (IFAC);

(b)

este membru al unui organism sau al unei instituții național(e) de contabilitate sau de audit, fără a fi membru IFAC, dar se angajează să efectueze controalele de gestiune în conformitate cu etica și standardele IFAC;

(c)

este înregistrat ca auditor statutar în registrul public al unui organism de supraveghere publică dintr-un stat membru în conformitate cu principiile supravegherii publice prevăzute în Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului (21); sau

(d)

este înregistrat ca auditor statutar în registrul public al unui organism de supraveghere publică dintr-o țară terță, țară parteneră sau TTPM, cu condiția ca acest registru să fie supus principiilor supravegherii publice prevăzute în legislația țării în cauză.

Articolul 47

Funcția de contabilitate

(1)   Statele membre și, după caz, țările terțe, țările partenere și TTPM care participă la un program Interreg convin cu privire la modalitățile de efectuare a funcției de contabilitate.

(2)   Funcția de contabilitate constă în sarcinile enumerate la articolul 76 alineatul (1) literele (a) și (b) din Regulamentul (UE) 2021/1060 și include, de asemenea, plățile efectuate de Comisie și, ca regulă generală, plățile efectuate către partenerul principal în conformitate cu articolul 74 alineatul (1) litera (b) din regulamentul respectiv.

Articolul 48

Funcțiile autorității de audit

(1)   Autoritatea de audit a unui program Interreg îndeplinește funcțiile prevăzute în prezentul articol și la articolul 49 pe întreg teritoriul acoperit de respectivul program Interreg.

În cazul în care autoritatea de audit nu este competentă cu privire la întregul teritoriu acoperit de un program de cooperare, aceasta este asistată de un grup de auditori compus dintr-un reprezentant din fiecare stat membru și, după caz, din fiecare țară terță, țară parteneră sau TTPM care participă la programul Interreg. Fiecare stat membru și, după caz, fiecare țară terță, țară parteneră sau TTPM este responsabil pentru auditurile efectuate pe teritoriul său.

Fiecare reprezentant din fiecare stat membru și, după caz, din fiecare țară terță, țară parteneră sau TTPM care participă la programul Interreg este responsabil cu furnizarea elementelor concrete legate de cheltuielile efectuate pe teritoriul său, care sunt solicitate de autoritatea de audit în vederea realizării evaluării.

Grupul de auditori este constituit în termen de trei luni de la data deciziei de aprobare a programului Interreg în temeiul articolului 18. Acesta își elaborează propriul regulament de procedură și este prezidat de autoritatea de audit pentru programul Interreg.

Auditorii sunt independenți din punct de vedere funcțional de organismele sau persoanele responsabile cu controalele de gestiune în temeiul articolului 46 alineatul (3).

(2)   Autoritatea de audit a unui program Interreg este responsabilă cu efectuarea de audituri de sistem și de audituri ale operațiunilor pentru a furniza Comisiei o asigurare independentă că sistemele de gestiune și control funcționează în mod eficace și că cheltuielile incluse în conturile transmise Comisiei sunt legale și conforme.

(3)   În cazul în care un program Interreg este inclus în populația din care Comisia selectează un eșantion comun în temeiul articolului 49 alineatul (1), autoritatea de audit efectuează audituri ale operațiunilor selectate de Comisie în scopul de a furniza Comisiei o asigurare independentă că sistemele de gestiune și control funcționează în mod eficace.

(4)   Activitățile de audit se desfășoară în conformitate cu standardele de audit acceptate la nivel internațional.

(5)   Autoritatea de audit elaborează și transmite Comisiei în fiecare an, până la data de 15 februarie după încheierea exercițiului financiar, o opinie anuală de audit în conformitate cu articolul 63 alineatul (7) din Regulamentul financiar utilizând modelul prevăzut în anexa XIX la Regulamentul (UE) 2021/1060, opinie care se bazează pe toate lucrările de audit efectuate și tratează fiecare dintre următoarele elemente:

(a)

integralitatea, veridicitatea și acuratețea conturilor;

(b)

legalitatea și regularitatea cheltuielilor incluse în conturile transmise Comisiei; și

(c)

sistemul de gestiune și control al programului Interreg.

În cazul în care un program Interreg este inclus în populația din care Comisia selectează un eșantion comun în temeiul articolului 49 alineatul (1), opinia anuală de audit se referă doar la elementele menționate la primul paragraf literele (a) și (c) de la prezentul alineat.

Termenul de 15 februarie poate fi prelungit în mod excepțional de către Comisie până la data de 1 martie, în urma unei informări din partea autorității de audit.

(6)   Autoritatea de audit elaborează și transmite Comisiei în fiecare an, până la data de 15 februarie după încheierea exercițiului financiar, un raport anual de control în conformitate cu articolul 63 alineatul (5) litera (b) din Regulamentul financiar utilizând modelul prevăzut în anexa XX la Regulamentul (UE) 2021/1060, care sprijină opinia de audit prevăzută la alineatul (5) din prezentul articol și prezintă o sinteză a constatărilor, inclusiv o analiză a naturii și a amplorii eventualelor erori și deficiențe din sisteme, precum și măsurile corective propuse și implementate și, drept rezultat, rata totală de eroare și rata de eroare reziduală pentru cheltuielile înscrise în conturile transmise Comisiei.

(7)   În cazul în care un program Interreg este inclus în populația din care Comisia selectează un eșantion comun în temeiul articolului 49 alineatul (1), autoritatea de audit elaborează raportul anual de control menționat la alineatul (6) din prezentul articol utilizând modelul prevăzut în anexa XX la Regulamentul (UE) 2021/1060, raport care îndeplinește cerințele de la articolul 63 alineatul (5) litera (b) din Regulamentul financiar, și sprijină opinia de audit prevăzută la alineatul (5) din prezentul articol.

Raportul respectiv prezintă o sinteză a constatărilor, inclusiv o analiză a naturii și a amplorii eventualelor erori și deficiențe din sisteme, precum și măsurile corective propuse și implementate, rezultatele auditurilor operațiunilor efectuate de autoritatea de audit în ceea ce privește eșantionul comun menționat la articolul 49 alineatul (1) și corecțiile financiare aplicate de către autoritățile responsabile de programul Interreg pentru orice neregulă individuală depistată de autoritatea de audit la aceste operațiuni.

(8)   Autoritatea de audit transmite Comisiei rapoarte de audit de sistem imediat după încheierea procedurii contradictorii cu entitățile auditate relevante.

(9)   Comisia și autoritatea de audit se reunesc cu regularitate, cel puțin o dată pe an, cu excepția cazului în care se convine altfel, pentru a examina strategia de audit, raportul anual de control și opinia de audit, pentru a-și coordona planurile și metodele de audit și pentru a face schimb de opinii cu privire la aspecte legate de îmbunătățirea sistemelor de gestiune și control.

Articolul 49

Auditul operațiunilor

(1)   Comisia selectează un eșantion comun de operațiuni sau alte unități de eșantionare, utilizând o metodă de eșantionare statistică pentru auditurile operațiunilor care urmează a fi efectuate de către autoritățile de audit pentru programele Interreg care primesc sprijin din partea FEDR sau a unui instrument de finanțare externă al Uniunii pentru fiecare exercițiu contabil.

Eșantionul comun este reprezentativ pentru toate programele Interreg care constituie populația.

În scopul selectării eșantionului comun, Comisia poate să stratifice grupuri de programe Interreg în funcție de riscurile lor specifice.

(2)   Autoritățile responsabile de program furnizează Comisiei informațiile necesare selectării unui eșantion comun, până la data de 1 august după încheierea fiecărui exercițiu financiar.

Aceste informații se transmit în format electronic standardizat, sunt complete și reconciliate cu cheltuielile declarate Comisiei pentru exercițiul financiar de referință.

(3)   Fără a aduce atingere obligației de a efectua un audit, astfel cum este menționată la articolul 48 alineatul (2), autoritățile de audit pentru programele Interreg vizate de eșantionul comun nu efectuează audituri suplimentare ale operațiunilor din cadrul acestor programe, cu excepția cazului în care Comisia solicită acest lucru în conformitate cu alineatul (8) din prezentul articol sau în cazurile în care o autoritate de audit a identificat riscuri specifice.

(4)   Comisia informează autoritățile de audit ale programelor Interreg vizate cu privire la eșantionul comun selectat, în timp util pentru a permite autorităților respective să efectueze auditurile operațiunilor, în general, până la data de 1 septembrie după încheierea fiecărui exercițiu financiar.

(5)   Autoritățile de audit respective transmit informații cu privire la rezultatele acestor audituri și la orice corecție financiară adoptată în legătură cu neregulile individuale depistate, cel mai târziu în cadrul rapoartelor anuale de control care trebuie prezentate Comisiei în temeiul articolului 48 alineatele (6) și (7).

(6)   În urma evaluării rezultatelor auditurilor operațiunilor selectate în temeiul alineatului (1), Comisia calculează o rată de eroare extrapolată globală în ceea ce privește programele Interreg incluse în populația din care a fost selectat eșantionul comun, pentru propriul proces de asigurare.

(7)   În cazul în care rata de eroare extrapolată globală menționată la alineatul (6) este mai mare de 2 % din cheltuielile totale declarate pentru programele Interreg incluse în populația din care a fost selectat eșantionul comun, Comisia calculează o rată de eroare reziduală globală, ținând cont de corecțiile financiare aplicate de către autoritățile responsabile de respectivul programul Interreg neregulilor individuale depistate prin auditurile operațiunilor selectate în temeiul alineatului (1).

(8)   În cazul în care rata de eroare reziduală globală menționată la alineatul (7) este mai mare de 2 % din cheltuielile declarate pentru programele Interreg incluse în populația din care a fost selectat eșantionul comun, Comisia stabilește dacă este necesar să solicite autorității de audit a unui program Interreg specific sau a unui grup al celor mai afectate programe Interreg să efectueze activități suplimentare de audit pentru a evalua mai detaliat rata de eroare și a analiza măsurile corective necesare pentru programele Interreg afectate de neregulile depistate.

(9)   Pe baza evaluării rezultatelor activității de audit suplimentare solicitate în temeiul alineatului (8) din prezentul articol, Comisia poate solicita corecții financiare suplimentare care trebuie aplicate programelor Interreg afectate de neregulile depistate. În astfel de cazuri, autoritățile responsabile de programul Interreg efectuează corecțiile financiare care se impun în conformitate cu articolul 103 din Regulamentul (UE) 2021/1060.

(10)   Fiecare autoritate de audit a unui program Interreg pentru care informațiile menționate la alineatul (2) din prezentul articol lipsesc sau sunt incomplete sau nu au fost prezentate în termenul prevăzut la primul paragraf de la alineatul respectiv efectuează o eșantionare separată pentru programul Interreg respectiv în conformitate cu articolul 79 din Regulamentul (UE) 2021/1060.

CAPITOLUL VII

GESTIUNE FINANCIARA

Articolul 50

Angajamente bugetare

Deciziile Comisiei de aprobare a programelor Interreg în temeiul articolului 18 din prezentul regulament îndeplinesc cerințele necesare pentru a constitui decizii de finanțare în înțelesul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul financiar în ceea ce privește FEDR și sprijinul acordat de un instrument de finanțare externă al Uniunii în sistem de gestiune partajată.

Articolul 51

Plăți și prefinanțare

(1)   Contribuția din partea FEDR și, după caz, sprijinul din partea instrumentelor de finanțare externă ale Uniunii pentru fiecare program Interreg se plătesc, în conformitate cu articolul 47 alineatul (2), într-un cont unic care nu are niciun subcont național.

(2)   Comisia plătește o prefinanțare pe baza sprijinului total din partea fiecărui fond Interreg, astfel cum se stabilește în decizia de aprobare a fiecărui program Interreg în temeiul articolului 18, sub rezerva disponibilității fondurilor, în tranșe anuale după cum urmează și înainte de data de 1 iulie a anilor 2022-2026 sau, în anul deciziei de aprobare, în termen de 60 de zile după adoptarea acestei decizii:

(a)

2021: 1 %;

(b)

2022: 1 %;

(c)

2023: 3 %;

(d)

2024: 3 %;

(e)

2025: 3 %;

(f)

2026: 3 %.

(3)   În cazul în care programele Interreg sunt sprijinite de FEDR și de CTF-IPA III și în cazul în care contribuția din partea FEDR reprezintă 50 % sau mai puțin din alocarea totală a Uniunii, Comisia plătește o prefinanțare în conformitate cu dispozițiile pertinente din Regulamentul IPA III.

(4)   În cazul în care programele Interreg sunt sprijinite de FEDR și fie de IVCDCI, fie atât de IVCDCI, cât și de IPA III, și în cazul în care contribuția din partea FEDR reprezintă 50 % sau mai puțin din alocarea totală a Uniunii, Comisia plătește o prefinanțare în conformitate cu articolul 22 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2021/947, ținând seama de nevoile financiare reale.

Articolele 96 și 97 din Regulamentul (UE) 2021/1060 se aplică mutatis mutandis prefinanțării în temeiul primului paragraf de la prezentul alineat.

(5)   Cuantumurile plătite cu titlu de prefinanțare sunt lichidate din conturile Comisiei în fiecare an pentru 2021 și 2022 și cel târziu în ultimul exercițiu financiar pentru 2023 și anii următori, precum și pentru cuantumurile plătite cu titlu de prefinanțare în temeiul alineatelor (3) și (4).

Articolul 52

Recuperări

(1)   Autoritatea de management se asigură că orice cuantum plătit în urma unei nereguli se recuperează de la partenerul principal sau de la partenerul unic. Partenerii rambursează partenerului principal cuantumurile plătite în mod nejustificat.

(2)   Statele membre, țările terțe, țările partenere sau TTPM care participă la un anumit program Interreg pot decide că partenerul principal sau partenerul unic și autoritatea de management a programului nu sunt obligați să recupereze un cuantum plătit în mod nejustificat care nu depășește 250 EUR, fără dobândă, în cadrul contribuției oricăruia dintre fondurile Interreg la o operațiune în cursul unui exercițiu financiar.

Nu este necesară transmiterea altor informații către Comisie decât cele cu privire la luarea unei decizii în temeiul primului paragraf.

(3)   În cazul în care partenerul principal nu reușește să obțină rambursarea de la alți parteneri sau în cazul în care autoritatea de management nu reușește să obțină rambursarea de la partenerul principal sau de la partenerul unic, statul membru, țara terță, țara parteneră sau TTPM pe al cărui teritoriu este situat partenerul în cauză sau, în cazul unei GECT, unde este înregistrat acesta rambursează autorității de management cuantumurile plătite în mod nejustificat partenerului respectiv. Autoritatea de management este responsabilă pentru rambursarea cuantumurilor în cauză la bugetul general al Uniunii, în conformitate cu repartizarea răspunderii între statele membre, țările terțe, țările partenere sau TTPM participante, prevăzută în programul Interreg.

(4)   De îndată ce rambursează autorității de management cuantumurile plătite în mod nejustificat unui partener, statul membru, țara terță, țara parteneră sau TTPM poate continua sau poate începe o procedură de recuperare împotriva acestui partener în temeiul dreptului său intern. În cazul în care recuperarea reușește, statul membru, țara terță, țara parteneră sau TTPM poate utiliza cuantumurile respective pentru cofinanțarea națională a programului Interreg în cauză. Statul membru, țara terță, țara parteneră sau TTPM nu are niciun fel de obligații de raportare către autoritățile responsabile de program, către comitetul de monitorizare sau către Comisie cu privire la astfel de recuperări la nivel național.

(5)   În cazul în care un stat membru, o țară terță, o țară parteneră sau un TTPM nu rambursează autorității de management cuantumurile plătite în mod nejustificat unui partener, în conformitate cu alineatul (4) din prezentul articol, aceste cuantumuri fac obiectul unui ordin de recuperare emis de Comisie, care se execută prin compensare, atunci când este posibil, față de statul membru, țara terță, țara parteneră sau, respectiv, TTPM. O astfel de recuperare nu constituie o corecție financiară și nu reduce sprijinul din partea FEDR sau a oricărui instrument de finanțare externă al Uniunii către respectivul program Interreg. Cuantumul recuperat constituie venituri alocate în conformitate cu articolul 21 alineatul (3) din Regulamentul financiar.

În ceea ce privește cuantumurile nerambursate autorității de management de un stat membru, compensarea vizează plățile ulterioare către același program Interreg. Autoritatea de management efectuează apoi compensarea față de statul membru respectiv în conformitate cu repartizarea răspunderii între statele membre participante, prevăzută în programul Interreg, în cazul unor corecții financiare impuse de autoritatea de management sau de Comisie.

În ceea ce privește cuantumurile nerambursate autorității de management de o țară terță, o țară parteneră sau un TTPM, compensarea vizează plățile ulterioare către programele din cadrul instrumentelor de finanțare externă respective ale Uniunii.

CAPITOLUL VIII

PARTICIPAREA ȚARILOR TERȚE, A ȚARILOR PARTENERE, A TTPM SAU A ORGANIZAȚIILOR DE INTEGRARE ȘI COOPERARE REGIONALA LA PROGRAMELE INTERREG IN SISTEM DE GESTIUNE PARTAJATA

Articolul 53

Dispoziții aplicabile

Capitolele I-VII și capitolul X se aplică programului transfrontalier PEACE PLUS și participării țărilor terțe, țărilor partenere și TTPM, precum și organizațiilor de integrare și cooperare regională sprijinite de instrumente de finanțare externă ale Uniunii în cadrul programelor Interreg, sub rezerva dispozițiilor prevăzute în prezentul capitol.

Articolul 54

Autoritățile responsabile de programele Interreg și funcțiile lor

(1)   Fiecare țară terță, țară parteneră și TTPM care participă la un program Interreg desemnează o autoritate națională sau regională ca punct de contact pentru autoritatea de management (denumită în continuare „punct de contact”).

(2)   Punctul de contact, un organism echivalent cu responsabilul de comunicare al programului Interreg prevăzut la articolul 36 alineatul (1) sau sucursala ori sucursalele sprijină autoritatea de management și partenerii din respectiva țară terță, țară parteneră sau TTPM cu privire la sarcinile prevăzute la articolul 36 alineatele (2)-(6).

Articolul 55

Metode de management

(1)   Programele Interreg A sprijinite atât de FEDR, cât și de CTF-IPA III sau CTF-IVCDCI se implementează în sistem de gestiune partajată atât în statele membre, cât și în orice țară terță sau țară parteneră participantă.

Programul transfrontalier PEACE PLUS se implementează în sistem de gestiune partajată atât în Irlanda, cât și în Regatul Unit.

(2)   Programele Interreg B și C care combină contribuții din partea FEDR și din partea unuia sau mai multor instrumente de finanțare externă ale Uniunii se implementează în sistem de gestiune partajată atât în statele membre, cât și în orice țară terță, țară parteneră sau TTPM participant(ă) sau, în ceea ce privește programele Interreg D, în orice TTPM, indiferent dacă TTPM în cauză beneficiază sau nu de sprijin în cadrul unuia sau mai multor instrumente de finanțare externă ale Uniunii.

(3)   Programele Interreg D care combină contribuții din partea FEDR și a unuia sau mai multor instrumente de finanțare externă ale Uniunii se implementează în una dintre modalitățile următoare:

(a)

în sistem de gestiune partajată, atât în statele membre, cât și în orice țară terță sau TTPM participant(ă);

(b)

în sistem de gestiune partajată în statele membre și în orice țară terță sau TTPM participant(ă) numai în ceea ce privește cheltuielile FEDR efectuate în afara Uniunii pentru una sau mai multe operațiuni, în timp ce contribuțiile din partea unuia sau mai multor instrumente de finanțare externă ale Uniunii sunt gestionate în sistem de gestiune indirectă;

(c)

în sistem de gestiune indirectă, atât în statele membre, cât și în orice țară terță sau TTPM participant(ă).

În cazul în care un program Interreg D este implementat integral sau parțial în sistem de gestiune indirectă, se aplică articolul 61.

Articolul 56

Eligibilitate

(1)   Prin derogare de la articolul 63 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2021/1060, cheltuielile sunt eligibile pentru o contribuție de la instrumentele de finanțare externă ale Uniunii în cazul în care au fost suportate și plătite pentru pregătirea și implementarea operațiunilor Interreg începând cu 1 ianuarie 2021 sau cu data depunerii programului, oricare dintre aceste date survine mai întâi, însă pot fi solicitate din program după data încheierii acordului de finanțare cu respectiva țară terță, țară parteneră sau TTPM.

Cu toate acestea, cheltuielile pentru asistența tehnică gestionată de autoritățile responsabile de program situate într-un stat membru pot fi solicitate din program încă dinaintea datei de încheiere a acordului de finanțare cu respectiva țară terță, țară parteneră sau TTPM.

(2)   Atunci când un program Interreg selectează operațiunile pe baza unor cereri de propuneri, aceste cereri pot include solicitări pentru o contribuție de la instrumentele de finanțare externă ale Uniunii, chiar și atunci când cererile au fost lansate și operațiunile au fost selectate înainte de încheierea acordului de finanțare relevant.

Autoritatea de management poate furniza documentul prevăzut la articolul 22 alineatul (6) înainte de încheierea acordului de finanțare relevant.

Articolul 57

Proiecte mari de infrastructură

(1)   Programele Interreg vizate de prezentul capitol pot sprijini proiecte mari de infrastructură, și anume operațiuni care cuprind un ansamblu de lucrări, activități sau servicii destinate să îndeplinească o funcție indivizibilă cu caracter precis, care urmăresc obiective clar identificate de interes comun în vederea implementării investițiilor cu impact și beneficii transfrontaliere și în cazul cărora se alocă un buget cu o valoare totală de cel puțin 2 500 000 EUR pentru achiziționarea, construirea sau modernizarea infrastructurii.

(2)   Fiecare beneficiar care implementează un proiect mare de infrastructură sau o parte a unui astfel de proiect aplică normele aplicabile în domeniul achizițiilor publice.

(3)   Statul membru care găzduiește autoritatea de management a programului Interreg relevant transmite Comisiei o listă de proiecte mari de infrastructură planificate în care se indică numele, amplasamentul, bugetul și partenerul principal. Lista respectivă se transmite ca document separat fie cu ocazia transmiterii către Comisie a copiei semnate a acordului de finanțare sau a unei copii a acordului de implementare astfel cum se menționează la articolul 59, fie cu cel puțin două luni înainte de reuniunea comitetului de monitorizare sau, dacă este cazul, a comitetului director care selecționează primul dintre proiectele mari de infrastructură avute în vedere.

(4)   În cazul în care selectarea unuia sau mai multor proiecte mari de infrastructură se află pe ordinea de zi a reuniunii unui comitet de monitorizare sau, după caz, a unui comitet director, autoritatea de management transmite Comisiei spre informare, cu cel puțin două luni înainte de data reuniunii, o notă explicativă pentru fiecare astfel de proiect. Nota explicativă are maximum trei pagini și indică numele, amplasamentul, bugetul, partenerul principal și partenerii, precum și principalele obiective și rezultatele preconizate ale proiectului. În cazul în care nota explicativă privind unul sau mai multe proiecte mari de infrastructură nu este transmisă Comisiei până la termenul respectiv, Comisia poate solicita președintelui comitetului de monitorizare sau al comitetului director să elimine proiectele în cauză de pe ordinea de zi a reuniunii.

Articolul 58

Achiziții

(1)   Dacă implementarea unei operațiuni necesită contracte de achiziții de servicii, bunuri sau lucrări de către un beneficiar, se aplică următoarele reguli:

(a)

atunci când beneficiarul este situat într-un stat membru și este o autoritate contractantă sau o entitate contractantă în înțelesul dreptului Uniunii aplicabil procedurilor de achiziție publică, se aplică actele cu putere de lege și actele administrative naționale;

(b)

atunci când beneficiarul este o autoritate publică dintr-o țară parteneră în cadrul IPA III sau IVCDCI a cărei cofinanțare este transferată către autoritatea de management, acesta poate aplica actele cu putere de lege și actele administrative naționale, cu condiția ca acordul de finanțare să permită acest lucru, iar contractul să fie atribuit ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic sau, după caz, ofertei care prezintă cel mai mic preț, evitându-se totodată orice conflict de interese.

(2)   Pentru atribuirea de contracte de bunuri, lucrări sau servicii în alte cazuri decât cele menționate la alineatul (1) din prezentul articol, se aplică procedurile de achiziții prevăzute la articolele 178 și 179 din Regulamentul financiar și în capitolul 3 punctele 36-41 din anexa I la regulamentul menționat.

Articolul 59

Încheierea acordurilor de finanțare în sistem de gestiune partajată

(1)   Pentru a implementa un program Interreg într-o țară terță, țară parteneră sau TTPM, în conformitate cu articolul 112 alineatul (4) din Regulamentul financiar, se încheie un acord de finanțare între Comisie, care reprezintă Uniunea, și fiecare țară terță, țară parteneră sau TTPM participant(ă), reprezentat(ă) în conformitate cu cadrul său juridic național.

(2)   Orice acord de finanțare se încheie până la data de 31 decembrie a anului care urmează anului în care s-a făcut primul angajament bugetar și se consideră încheiat la data la care a fost semnat de ultima parte.

Orice acord de finanțare intră în vigoare la data:

(a)

la care a fost semnat de ultima parte; sau

(b)

la care țara terță sau țara parteneră sau TTPM a încheiat procedura necesară ratificării în conformitate cu cadrul său juridic național și a informat Comisia în acest sens.

(3)   Comisia furnizează proiectul acordului de finanțare atunci când aprobă programul extern.

În cazul în care un program Interreg implică mai multe țări terțe, țări partenere sau TTPM, cele două părți încheie cel puțin un acord de finanțare înainte de data menționată la alineatul (2). Celelalte țări terțe, țări partenere sau TTPM își pot semna acordurile de finanțare respective cel târziu la data de 30 iunie a celui de al doilea an care urmează anului în care s-a făcut primul angajament bugetar.

(4)   Statul membru care găzduiește autoritatea de management a programului Interreg relevant:

(a)

poate să semneze și acordul de finanțare; sau

(b)

semnează, fără întârziere, un acord de implementare cu fiecare țară terță, țară parteneră sau TTPM care participă la respectivul program Interreg, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile reciproce în ceea ce privește implementarea și gestiunea financiară.

(5)   Un acord de implementare semnat în temeiul alineatului (4) litera (b) vizează cel puțin următoarele elemente:

(a)

dispoziții detaliate privind plățile;

(b)

gestiunea financiară;

(c)

păstrarea evidențelor;

(d)

obligațiile de raportare;

(e)

verificări, controale și audit; și

(f)

nereguli și recuperări.

(6)   În cazul în care statul membru care găzduiește autoritatea de management a programului Interreg decide să semneze acordul de finanțare în temeiul alineatului (4) litera (a) din prezentul articol, respectivul acord de finanțare este considerat a fi un instrument de executare a bugetului Uniunii în conformitate cu Regulamentul financiar și nu un acord internațional astfel cum se menționează la articolele 216-219 din TFUE.

Articolul 60

Contribuția țărilor terțe, a țărilor partenere sau a TTPM în afară de cofinanțare

(1)   În cazul în care o țară terță, țară parteneră sau TTPM transferă către autoritatea de management o contribuție financiară pentru a sprijini programul Interreg, în afara cofinanțării la sprijinul acordat de Uniune programului Interreg, normele privind această contribuție financiară se includ în următorul document:

(a)

în cazul în care statul membru în cauză semnează acordul de finanțare în temeiul articolului 59 alineatul (4) litera (a), într-unul din următoarele documente:

(i)

o parte distinctă a respectivului acord de finanțare; sau

(ii)

un acord de implementare separat, semnat fie între statul membru care găzduiește autoritatea de management și țara terță, țara parteneră sau TTPM, fie direct între autoritatea de management și autoritatea competentă din țara terță, țara parteneră sau TTPM; și

(b)

în cazul în care statul membru în cauză semnează un acord de implementare în temeiul articolului 59 alineatul (4) litera (b), într-unul din următoarele documente:

(i)

o parte distinctă a respectivului acord de implementare; sau

(ii)

un acord de implementare suplimentar, semnat între aceleași părți menționate la litera (a).

În sensul primului paragraf litera (b) punctul (i), secțiunile acordului de implementare pot, dacă este cazul, să se aplice atât contribuției financiare transferate, cât și sprijinului acordat din partea Uniunii pentru programul Interreg.

(2)   Un acord de implementare, astfel cum este prevăzut la alineatul (1) din prezentul articol, conține cel puțin elementele referitoare la cofinanțarea țării terțe, a țării partenere sau a TTPM, enumerate la articolul 59 alineatul (5).

În plus, acordul stabilește următoarele:

(a)

cuantumul contribuției financiare suplimentare; și

(b)

utilizarea preconizată și condițiile de utilizare a acesteia, inclusiv condițiile în care se depun cererile pentru contribuția suplimentară.

(3)   În ceea ce privește programul transfrontalier PEACE PLUS, contribuția financiară la activitățile Uniunii din partea Regatului Unit sub formă de venituri alocate externe, astfel cum se menționează la articolul 21 alineatul (2) litera (e) din Regulamentul financiar, face parte din creditele bugetare pentru rubrica 2 „Coeziune și valori”, subplafonul „Coeziune economică, socială și teritorială”.

Această contribuție face obiectul unui acord de finanțare specific cu Regatul Unit în conformitate cu articolul 59 din prezentul regulament. Comisia și Regatul Unit, precum și Irlanda sunt părți la acest acord de finanțare specific.

Acordul de finanțare specific se încheie înainte de începerea implementării programului, permițând astfel Organismului pentru programe speciale ale UE să aplice legislația Uniunii aplicabilă implementării programului.

CAPITOLUL IX

DISPOZIȚII SPECIFICE PRIVIND GESTIUNEA INDIRECTĂ

Articolul 61

Cooperarea regiunilor ultraperiferice

(1)   Atunci când, cu acordul statului membru și al regiunilor în cauză, un program Interreg D este implementat, integral sau parțial, în sistem de gestiune indirectă în temeiul articolului 55 alineatul (3) litera (b) sau, respectiv, litera (c) din prezentul regulament, sarcinile de implementare sunt încredințate unuia dintre organismele enumerate la articolul 62 alineatul (1) primul paragraf litera (c) din Regulamentul financiar, în special unui astfel de organism situat în statul membru participant, inclusiv autorității de management a programului Interreg în cauză.

(2)   În conformitate cu articolul 154 alineatul (6) litera (c) din Regulamentul financiar, Comisia poate decide să nu solicite o evaluare ex ante, astfel cum se prevede la alineatele (3) și (4) din respectivul articol, atunci când sarcinile de execuție bugetară menționate la articolul 62 alineatul (1) primul paragraf litera (c) din regulamentul respectiv sunt încredințate unei autorități de management a unui program Interreg al regiunilor ultraperiferice, desemnată în temeiul articolului 45 alineatul (1) din prezentul regulament și în conformitate cu articolul 71 din Regulamentul (UE) 2021/1060.

(3)   În cazul în care sarcinile de execuție bugetară menționate la articolul 62 alineatul (1) primul paragraf litera (c) din Regulamentul financiar sunt încredințate unei organizații dintr-un stat membru, se aplică articolul 157 din regulamentul respectiv.

(4)   În cazul în care un program sau o acțiune cofinanțat(ă) din unul sau mai multe instrumente de finanțare externă este implementat(ă) de către o țară terță, o țară parteneră, un TTPM sau oricare dintre celelalte organisme enumerate la articolul 62 alineatul (1) primul paragraf litera (c) din Regulamentul financiar sau menționate în Regulamentul (UE) 2021/947 sau în Decizia 2013/755/UE, sau în ambele, se aplică normele relevante ale acestor instrumente.

Condițiile de implementare a unei părți a unui program din componenta Interreg D în sistem de gestiune indirectă în temeiul articolului 55 alineatul (3) litera (b) sau (c) din prezentul regulament sunt definite printr-un acord încheiat între Comisie, autoritatea de management sau statul membru al acesteia și organismul abilitat.

CAPITOLUL X

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 62

Exercitarea delegării de competențe

(1)   Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)   Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 16 alineatul (6) se conferă Comisiei pe o perioadă nedeterminată de la 1 iulie 2021.

(3)   Delegarea de competențe menționată la articolul 16 alineatul (6) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)   Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

(5)   De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)   Un act delegat adoptat în temeiul articolului 16 alineatul (6) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 63

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de comitetul instituit în temeiul articolului 115 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2021/1060. Respectivul comitet reprezintă un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(2)   În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Articolul 64

Dispoziții tranzitorii

Regulamentul (UE) nr. 1299/2013 sau orice act adoptat în temeiul regulamentului respectiv continuă să se aplice programelor și operațiunilor sprijinite de FEDR în perioada de programare 2014-2020.

Articolul 65

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 iunie 2021.

Pentru Parlamentul European

Președintele

D. M. SASSOLI

Pentru Consiliu

Președintele

A. P. ZACARIAS


(1)  JO C 440, 6.12.2018, p. 116.

(2)  JO C 86, 7.3.2019, p. 137.

(3)  Poziția Parlamentului European din 26 martie 2019 (JO C 108, 26.3.2021, p. 247) și Poziția în prima lectură a Consiliului din 27 mai 2021 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Poziția Parlamentului European din 23 iunie 2021 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

(4)  Regulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize (a se vedea pagina 159 din prezentul Jurnal Oficial).

(5)  Regulamentul (UE) 2021/1058 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune (a se vedea pagina 60 din prezentul Jurnal Oficial).

(6)  Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat (JO L 187, 26.6.2014, p. 1).

(7)  Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088 (JO L 198, 22.6.2020, p. 13).

(8)  Regulamentul (UE) 2021/947 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iunie 2021 de instituire a Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională – „Europa globală”, de modificare și abrogare a Deciziei nr. 466/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) 2017/1601 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 480/2009 al Consiliului (JO L 209, 14.6.2021, p. 1).

(9)  Decizia 2013/755/UE a Consiliului din 25 noiembrie 2013 privind asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană („Decizia de asociere peste mări”) (JO L 344, 19.12.2013, p.1).

(10)  Regulamentul (CE) nr. 1082/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind o grupare europeană de cooperare teritorială (GECT) (JO L 210, 31.7.2006, p. 19).

(11)  Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 mai 2003 privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS) (JO L 154, 21.6.2003, p. 1).

(12)  Decizia 2010/427/UE a Consiliului din 26 iulie 2010 privind organizarea și funcționarea Serviciului European de Acțiune Externă (JO L 201, 3.8.2010, p. 30).

(13)  Regulamentul (UE) 2021/1057 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de instituire a Fondului social european Plus (FSE+) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1296/2013 (a se vedea pagina 21 din prezentul Jurnal Oficial).

(14)  JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

(15)  Regulamentul delegat (UE) nr. 481/2014 al Comisiei din 4 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește norme specifice privind eligibilitatea cheltuielilor pentru programele de cooperare (JO L 138, 13.5.2014, p. 45).

(16)  Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).

(17)  Regulamentul (UE) nr. 232/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument european de vecinătate (JO L 77, 15.3.2014, p. 27).

(18)  Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

(19)  Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (JO L 26, 28.1.2012, p. 1).

(20)  Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (JO L 166, 30.4.2004, p. 1).

(21)  Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate, de modificare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului și de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului (JO L 157, 9.6.2006, p. 87).


ANEXĂ

MODEL PENTRU PROGRAMELE INTERREG

CCI

[15 caractere]

Titlu

[255]

Versiune

 

Primul an

[4]

Ultimul an

[4]

Eligibil de la

 

Eligibil până la

 

Numărul deciziei Comisiei

 

Data deciziei Comisiei

 

Numărul deciziei de modificare a programului

[20]

Data intrării în vigoare a deciziei de modificare a programului

 

Regiunile NUTS (nomenclatorul comun al unităților teritoriale de statistică) acoperite de program

 

Componentă

 

1.

Strategia comună a programului: principalele provocări în materie de dezvoltare și măsurile de politică aferente

1.1.

Zona vizată de program (nu este necesară pentru programele Interreg C)

Trimitere: articolul 17 alineatul (3) litera (a) și articolul 17 alineatul (9) litera (a)

Câmp de text [2 000]

1.2.

Strategia comună a programului: rezumatul principalelor provocări comune, luând în considerare disparitățile și inegalitățile economice, sociale și teritoriale, nevoile comune în materie de investiții și complementaritatea și sinergiile cu alte programe și instrumente de finanțare, lecțiile învățate din experiența trecută, precum și strategiile macroregionale și cele pentru bazinele maritime atunci când zona vizată de program este acoperită, total sau parțial, de una sau mai multe strategii

Trimitere: articolul 17 alineatul (3) litera (b) și articolul 17 alineatul (9) litera (b)

Câmp de text [50 000]

1.3.

Justificarea selecției obiectivelor de politică și a obiectivelor specifice Interreg, a priorităților aferente, a obiectivelor specifice și a formelor de sprijin, abordând, dacă este cazul, sincopele din infrastructura transfrontalieră

Trimitere: articolul 17 alineatul (3) litera (c)

Tabelul 1

Obiectivul de politică selectat sau obiectivul specific Interreg selectat

Obiectiv specific selectat

Prioritate

Justificarea selecției

 

 

 

[2 000 per obiectiv]

2.

Priorități [300]

Trimitere: articolul 17 alineatul (3) literele (d) și (e)

2.1.

Titlul priorității (se repetă pentru fiecare prioritate)

Trimitere: articolul 17 alineatul (3) litera (d)

Câmp de text: [300]

2.1.1.

Obiectiv specific (se repetă pentru fiecare obiectiv specific selectat)

Trimitere: articolul 17 alineatul (3) litera (e)

Câmp de text: [300]

2.1.2.

Tipuri de acțiuni aferente și contribuția lor preconizată la obiectivele specifice respective și la strategiile macroregionale și strategiile privind bazinele maritime, după caz

Trimitere: articolul 17 alineatul (3) litera (e) punctul (i) și articolul 17 alineatul (9) litera (c) punctul (ii)

Câmp de text [7 000]

Pentru programele INTERACT și ESPON:

Trimitere: articolul 17 alineatul (9) litera (c) punctul (i)

Stabilirea unui beneficiar unic sau a unei liste restrânse de beneficiari, precum și a procedurii de acordare

Câmp de text [7 000]

2.1.3.

Indicatori

Trimitere: articolul 17 alineatul (3) litera (e) punctul (ii) și articolul 17 alineatul (9) litera (c) punctul (iii)

Tabelul 2

Indicatori de realizare

Prioritate

Obiectiv specific

ID

[5]

Indicator

Unitate de măsură

[255]

Obiectiv de etapă (2024)

[200]

Ținta finală (2029)

[200]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabelul 3

Indicatori de rezultat

Prioritate

Obiectiv specific

ID

Indicator

Unitate de măsură

Valoare de referință

An de referință

Ținta finală (2029)

Sursa datelor

Observații

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4.

Grupurile-țintă principale

Trimitere: Articolul 17 alineatul (3) litera (e) punctul (iii) și articolul 17 alineatul (9) litera (c) punctul (iv)

Câmp de text [7 000]

2.1.5.

Indicarea teritoriilor specifice vizate, inclusiv utilizarea planificată a investițiilor teritoriale integrate (ITI), a dezvoltării locale plasate sub responsabilitatea comunității (DLRC) sau a altor instrumente teritoriale

Trimitere: articolul 17 alineatul (3) litera (e) punctul (iv)

Câmp de text [7 000]

2.1.6.

Utilizarea planificată a instrumentelor financiare

Trimitere: articolul 17 alineatul (3) litera (e) punctul (v)

Câmp de text [7 000]

2.1.7.

Defalcare orientativă a resurselor programului UE, în funcție de tipul de intervenție

Trimitere: Articolul 17 alineatul (3) litera (e) punctul (vi) și articolul 17 alineatul (9) litera (c) punctul (v)

Tabelul 4

Dimensiunea 1 – Domeniu de intervenție

Prioritate nr.

Fond

Obiectiv specific

Cod

Cuantum (EUR)

 

 

 

 

 


Tabelul 5

Dimensiunea 2 – Formă de finanțare

Prioritate nr.

Fond

Obiectiv specific

Cod

Cuantum (EUR)

 

 

 

 

 


Tabelul 6

Dimensiunea 3 – Mecanism teritorial de punere în practică și abordare teritorială

Prioritate nr.

Fond

Obiectiv specific

Cod

Cuantum (EUR)

 

 

 

 

 

3.

Plan de finanțare

Trimitere: articolul 17 alineatul (3) litera (f)

3.1.

Credite financiare pe an

Trimitere: Articolul 17 alineatul (3) litera (g) punctul (i) și articolul 17 alineatul (4) literele (a)-(d)

Tabelul 7

Fond

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Total

FEDR

(obiectivul de cooperare teritorială)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CTF-IPA III (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

CTF-IVCDCI (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

IPA III (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

IVCDCI (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PTTPM (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondurile Interreg (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

Total credite financiare per fond și per cofinanțare națională

Trimitere: Articolul 17 alineatul (3) litera (f) punctul (ii) și articolul 17 alineatul (4) literele (a)-(d)

Tabelul 8

Obiectiv politic nr.

Prioritate

Fond

(după caz)

Bază de calcul pentru sprijinul UE (costul total eligibil sau contribuția publică)

Contribuția UE

(a)=(a1)+(a2)

Defalcare orientativă a contribuției UE

Contribuția națională

(b)=(c)+(d)

Defalcare orientativă a contrapartidei naționale

Total

e=(a)+(b)

Rata de cofinanțare

(f)=(a)/(e)

Contribuții din partea țărilor terțe

(pentru informare)

fără AT în temeiul articolului 27 alineatul (1) (a1)

pentru AT în temeiul articolului 27 alineatul (1)

(a2)

Contribuție publică națională

(c)

Contribuție privată națională

(d)

 

Prioritatea 1

FEDR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CTF-IPA III (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CTF-IVCDCI (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPA III (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IVCDCI (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PTTPM (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondurile Interreg (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritatea 2

(fonduri ca mai sus)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

Toate fondurile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEDR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CTF-IPA III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CTF-IVCDCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPA III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IVCDCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PTTPM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondurile Interreg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

Toate fondurile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Acțiunea întreprinsă cu scopul de a implica partenerii relevanți de program în pregătirea programului Interreg și rolul acestor parteneri de program în implementare, monitorizare și evaluare

Trimitere: articolul 17 alineatul (3) litera (g)

Câmp de text [10 000]

5.

Abordarea în ceea ce privește comunicarea și vizibilitatea programului Interreg (obiectivele, publicul-țintă, canalele de comunicare, inclusiv acoperirea la nivelul platformelor de comunicare socială, dacă este cazul, bugetul planificat și indicatorii relevanți pentru monitorizare și evaluare)

Trimitere: articolul 17 alineatul (3) litera (h)

Câmp de text [4 500]

6.

Indicarea sprijinului acordat proiectelor la scară mică, inclusiv proiectelor mici din cadrul fondurilor pentru proiecte mici

Trimitere: articolul 17 alineatul (3) (noua) literă (i), articolul 24

Câmp de text [7 000]

7.

Dispoziții de punere în aplicare

7.1.

Autorități responsabile de program

Trimitere: Articolul 17 alineatul (6) litera (a)

Tabelul 9

Autorități responsabile de program

Numele instituției [255]

Persoană de contact [200]

E-mail [200]

Autoritatea de management

 

 

 

Autoritatea națională (pentru programele la care participă țări terțe sau țări partenere, după caz)

 

 

 

Autoritatea de audit

 

 

 

Grupul reprezentanților auditorilor

 

 

 

Organismul către care trebuie făcute plățile de către Comisie

 

 

 

7.2.

Procedura de înființare a secretariatului comun

Trimitere: articolul 17 alineatul (6) litera (b)

Câmp de text [3 500]

7.3.

Repartizarea răspunderii între statele membre și, după caz, țările terțe sau țările partenere și TTPM participante, în cazul unor corecții financiare impuse de autoritatea de management sau de Comisie

Trimitere: articolul 17 alineatul (6) litera (c)

Câmp de text [10 500]

8.

Utilizarea costurilor unitare, a sumelor forfetare, a ratelor forfetare și a finanțărilor nelegate de costuri

Trimitere: articolele 94 și 95 din Regulamentul (UE) 2021/1060 (RDC)

Tabelul 10

Utilizarea costurilor unitare, a sumelor forfetare, a ratelor forfetare și a finanțărilor nelegate de costuri

Se intenționează utilizarea articolelor 94 și 95

DA

NU

De la adoptare, programul va face uz de rambursarea contribuției Uniunii pe baza costurilor unitare, a sumelor forfetare și a ratelor forfetare în cadrul priorităților, în conformitate cu articolul 94 din RDC (în caz afirmativ, completați apendicele 1)

De la adoptare, programul va face uz de rambursarea contribuției Uniunii pe baza finanțărilor nelegate de costuri, în conformitate cu articolul 95 din RDC (în caz afirmativ, completați apendicele 2)

Harta

Harta zonei vizate de program


(1)  Interreg A, cooperare transfrontalieră externă.

(2)  Interreg B și C.

(3)  Interreg B, C și D.

(4)  FEDR, IPA III, IVCDCI sau PTTPM, în cazul unui cuantum unic în cadrul Interreg B și C.

(5)  Interreg A, cooperare transfrontalieră externă.

(6)  Interreg B și C.

(7)  Interreg B, C și D.

(8)  FEDR, IPA III, IVCDCI sau PTTPM, în cazul unui cuantum unic în cadrul Interreg B și C.


Apendicele 1

Contribuția Uniunii pe baza costurilor unitare, a sumelor forfetare sau a ratelor forfetare

Model pentru transmiterea datelor către Comisie spre analiză

(Articolul 94 din Regulamentul (UE) 2021/1060 (RDC)

Data transmiterii propunerii

 

 

 

Prezentul apendice nu este necesar atunci când se utilizează opțiunile simplificate în materie de costuri de la nivelul UE stabilite prin actul delegat menționat la articolul 94 alineatul (4) din RDC.

A.   Rezumatul principalelor elemente

Prioritate

Fond

Obiectiv specific

Proporția estimată din alocarea financiară totală în cadrul priorității, căreia i se va aplica opțiunea simplificată în materie de costuri în %

Tipul (tipurile) de operațiune vizată (vizate)

Indicatorul care determină rambursarea

Unitatea de măsură a indicatorului care determină rambursarea

Tip de opțiune simplificată în materie de costuri (baremul standard pentru costurile unitare, sumele forfetare sau ratele forfetare)

Cuantumul (în EUR) sau procentul (în cazul ratelor forfetare) al opțiunii simplificate în materie de costuri

 

 

 

 

Cod (1)

Descriere

Cod (2)

Descriere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.   Detalii pe tip de operațiune (a se completa pentru fiecare tip de operațiune)

Autoritatea de management a primit sprijin din partea unei societăți externe pentru a stabili costurile simplificate de mai jos?

 

 

Dacă da, vă rugăm să precizați care societate externă:

Da/Nu – Denumirea societății externe


1.1.

Descrierea tipului de operațiune, inclusiv calendarul de implementare (3)

 

1.2.

Obiectivul specific

 

1.3.

Indicatorul care determină rambursarea (4)

 

1.4.

Unitatea de măsură a indicatorului care determină rambursarea

 

1.5.

Baremul standard pentru costurile unitare, sumele forfetare sau ratele forfetare

 

1.6.

Cuantumul pe unitate de măsură sau procent (pentru ratele forfetare) al opțiunii simplificate în materie de costuri

 

1.7.

Categorii de costuri acoperite de costul unitar, de suma forfetară sau de rata forfetară

 

1.8.

Aceste categorii de costuri acoperă totalitatea cheltuielilor eligibile pentru operațiunea în cauză? (Da/Nu)

 

1.9.

Metoda de ajustare (5)

 

1.10.

Verificarea realizării unităților furnizate

descrieți ce document(e)/sistem va (vor) fi utilizat(e) pentru verificarea realizării unităților furnizate

descrieți ce se va verifica și de către cine în cursul controalelor de gestiune

descrieți ce modalități de colectare și stocare a datelor/documentelor relevante vor fi utilizate

 

1.11.

Posibile stimulente neloiale, măsuri de atenuare (6) și nivelul de risc estimat (ridicat/mediu/scăzut)

 

1.12.

Cuantumul total (național și la nivelul UE) care se preconizează a fi rambursat de către Comisie pe această bază

 

C.   Calculul baremului standard pentru costurile unitare, sumele forfetare sau ratele forfetare

1.

Sursa datelor utilizate la calculul baremului standard pentru costurile unitare, sumele forfetare sau ratele forfetare (cine a produs, colectat și înregistrat datele; unde sunt stocate datele; datele-limită; validare etc.):

 

2.

Vă rugăm să precizați motivele pentru care metoda propusă și calculul aferent în temeiul articolului 88 alineatul (2) din RDC sunt relevante pentru tipul de operațiune:

 

3.

Vă rugăm să precizați cum au fost efectuate calculele, inclusiv, în special, ipotezele formulate în ceea ce privește calitatea sau cantitățile. După caz, ar trebui utilizate date statistice și valori de referință și, la cerere, ar trebui prezentate într-un format utilizabil de către Comisie:

 

4.

Vă rugăm să explicați cum v-ați asigurat că doar cheltuielile eligibile au fost incluse în calculul baremului standard pentru costurile unitare, sumele forfetare sau ratele forfetare:

 

5.

Evaluarea de către autoritatea sau autoritățile de audit a metodologiei de calcul și a cuantumurilor, precum și modalitățile de a asigura verificarea, calitatea, colectarea și stocarea datelor:

 


(1)  Acesta se referă la codul pentru dimensiunea privind domeniul de intervenție din tabelul 1 al anexei I la RDC.

(2)  Acesta se referă la codul unui indicator comun, dacă este cazul.

(3)  Data preconizată de începere a selecției operațiunilor și data finală preconizată pentru încheierea acestora (a se vedea articolul 63 alineatul (5) din RDC).

(4)  Pentru operațiunile care cuprind mai multe opțiuni simplificate în materie de costuri care cuprind diferite categorii de costuri, proiecte diferite sau etape succesive ale unei operațiuni, rubricile 1.3-1.11 trebuie completate pentru fiecare indicator care determină rambursarea.

(5)  Dacă este cazul, se indică frecvența și momentul ajustării, precum și o trimitere precisă la un indicator specific (inclusiv un link la pagina de internet pe care este publicat respectivul indicator, dacă este cazul).

(6)  Există implicații potențial negative asupra calității operațiunilor sprijinite și, dacă există, ce măsuri (de exemplu, pentru asigurarea calității) vor fi luate pentru a contracara acest risc?


Apendicele 2

Contribuția Uniunii bazată pe finanțări nelegate de costuri

Model pentru transmiterea datelor către Comisie spre analiză

(Articolul 95 din Regulamentul (UE) 2021/1060 (RDC)

Data transmiterii propunerii

 

 

 

Prezentul apendice nu este necesar atunci când se utilizează cuantumuri pentru finanțarea la nivelul UE care nu sunt legate de costurile stabilite prin actul delegat menționat la articolul 95 alineatul (4) din RDC.

A.   Rezumatul principalelor elemente

Prioritate

Fond

Obiectiv specific

Suma acoperită de finanțarea nelegată de costuri

Tipul (tipurile) de operațiune vizată (vizate)

Condițiile care trebuie îndeplinite/rezultatele care trebuie obținute ce determină rambursarea de către Comisie

Indicator

Unitatea de măsură pentru condițiile care trebuie îndeplinite/rezultatele care trebuie obținute ce determină rambursarea de către Comisie

Tipul de metodă de rambursare preconizat care este utilizat pentru rambursarea beneficiarului sau a beneficiarilor

 

 

 

 

Cod (1)

Descriere

 

Cod (2)

Descriere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.   Detalii pe tip de operațiune (a se completa pentru fiecare tip de operațiune)

1.1.

Descrierea tipului de operațiune

 

1.2.

Obiectiv specific

 

1.3.

Condițiile care trebuie îndeplinite sau rezultatele care trebuie obținute

 

1.4.

Termenul de îndeplinire a condițiilor sau de obținere a rezultatelor

 

1.5.

Unitatea de măsură pentru condițiile care trebuie îndeplinite/rezultatele care trebuie obținute ce determină rambursarea de către Comisie

 

1.6.

Rezultate intermediare (dacă este cazul) care determină rambursarea de către Comisie, cu calendarul de rambursare

Rezultate intermediare

Data preconizată

Cuantumuri (în EUR)

 

 

 

 

 

 

1.7.

Cuantumul total (inclusiv finanțarea din partea Uniunii și națională)

 

1.8.

Metoda de ajustare

 

1.9.

Verificarea realizării rezultatului sau condiției (și, acolo unde este relevant, rezultatele intermediare)

descrieți ce document(e)/sistem va (vor) fi utilizat(e) pentru verificarea realizării rezultatului sau condiției (și, acolo unde este relevant, rezultatele intermediare)

descrieți cum se vor desfășura controalele de gestiune (inclusiv la fața locului) și de către cine

descrieți ce modalități de colectare și stocare a datelor/documentelor relevante for fi utilizate

 

1.10.

Utilizarea granturilor sub formă de finanțare nelegate de costuri/Grantul oferit de statul membru beneficiarilor ia forma finanțării nelegate de costuri? (Da/Nu)

 

1.11.

Măsuri pentru asigurarea pistei de audit

Vă rugăm să specificați organismul sau organismele responsabile pentru aceste măsuri.

 


(1)  Acesta se referă la codul pentru dimensiunea privind domeniul de intervenție din tabelul 1 al anexei I la RDC și al anexei IV la Regulamentul FEAMPA.

(2)  Acesta se referă la codul unui indicator comun, dacă este cazul.


Apendicele 3

Lista operațiunilor de importanță strategică planificate însoțite de un calendar – articolul 17 alineatul (3)

Câmp de text [2 000]


Top