EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0691

Regulamentul (UE) 2021/691 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 aprilie 2021 privind Fondul european de ajustare la globalizare pentru lucrătorii disponibilizați (FEG) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1309/2013

PE/22/2021/INIT

JO L 153, 3.5.2021, p. 48–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/691/oj

3.5.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 153/48


REGULAMENTUL (UE) 2021/691 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 28 aprilie 2021

privind Fondul european de ajustare la globalizare pentru lucrătorii disponibilizați (FEG) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1309/2013

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 175 al treilea paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (2),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (3),

întrucât:

(1)

Principiile orizontale prevăzute la articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și la articolele 9 și 10 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), inclusiv principiile subsidiarității și proporționalității prevăzute la articolul 5 din TUE, trebuie să fie respectate la execuția fondurilor Uniunii, ținând seama de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. În temeiul articolelor 8 și 10 din TFUE, Uniunea urmărește eliminarea inegalităților și promovarea egalității dintre bărbați și femei, precum și combaterea discriminării pe motive de sex, rasă sau origine etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală. Comisia și statele membre ar trebui să urmărească integrarea perspectivei de gen în execuția fondurilor. Obiectivele fondurilor Uniunii ar trebui să fie urmărite în cadrul dezvoltării durabile și în cadrul obiectivelor Uniunii de conservare, protecție și îmbunătățire a calității mediului, astfel cum este prevăzut la articolul 11 și la articolul 191 alineatul (1) din TFUE, ținând seama de principiul „poluatorul plătește”.

(2)

La 17 noiembrie 2017, ca răspuns la provocările sociale din Europa, Parlamentul European, Consiliul și Comisia au proclamat în comun Pilonul european al drepturilor sociale (denumit în continuare „pilonul”). Ținând seama de realitățile în schimbare de pe piața forței de muncă, este necesar ca Uniunea să fie pregătită pentru provocările actuale și viitoare generate de globalizare și digitalizare, prin sporirea caracterului incluziv al creșterii și îmbunătățind politicile de ocupare a forței de muncă și politicile sociale. Cele 20 de principii-cheie ale pilonului sunt structurate în trei categorii: egalitate de șanse și accesul la piața muncii; condiții de muncă echitabile; precum și protecție socială și incluziune socială. Pilonul acționează ca un cadru director general pentru Fondul european de ajustare la globalizare pentru lucrătorii disponibilizați (FEG) instituit prin prezentul regulament, permițând Uniunii să pună în practică principiile relevante în cazul unor evenimente majore de restructurare.

(3)

La 20 iunie 2017, Consiliul a aprobat răspunsul Uniunii la Agenda 2030 a Organizației Națiunilor Unite (ONU) pentru dezvoltare durabilă. Consiliul a subliniat importanța realizării dezvoltării durabile în cele trei dimensiuni – economică, socială și de mediu – într-un mod echilibrat și integrat. Este esențial ca dezvoltarea durabilă să fie integrată în cadrul de politici al Uniunii și ca Uniunea să fie ambițioasă în politicile pe care le aplică pentru a aborda provocările mondiale. Consiliul a salutat comunicarea Comisiei din 22 noiembrie 2016 intitulată „Următorii pași către un viitor european durabil”, ca o primă etapă în integrarea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU și în aplicarea dezvoltării durabile ca principiu călăuzitor esențial pentru toate politicile Uniunii, inclusiv prin instrumentele sale de finanțare.

(4)

În februarie 2018, Comisia a adoptat o comunicare intitulată „Un nou cadru financiar multianual, modern și capabil să asigure îndeplinirea eficientă a obiectivelor prioritare ale Uniunii după anul 2020”. Comunicarea subliniază faptul că bugetul Uniunii sprijină economia socială de piață a Europei, care este unică în lume. Este extrem de important să se îmbunătățească șansele de angajare și să se abordeze provocările în materie de competențe, în special cele legate de digitalizare, automatizare și tranziția către o economie eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și sustenabilă, cu respectarea deplină a Acordului de la Paris, adoptat în temeiul Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (denumit în continuare „Acordul de la Paris”). Flexibilitatea bugetară va fi un principiu-cheie în cadrul financiar multianual 2021-2027 (CFM 2021-2027) instituit prin Regulamentul (UE, Euratom) 2020/2093 al Consiliului (4). Mecanismele de flexibilitate vor rămâne în vigoare pentru ca Uniunea să poată reacționa mai prompt și pentru a se asigura faptul că resursele bugetare sunt utilizate acolo unde sunt necesare cel mai urgent.

(5)

În „Cartea albă privind viitorul Europei” din 1 martie 2017, Comisia își exprimă preocupările cu privire la mișcările izolaționiste și la intensificarea îndoielilor față de beneficiile comerțului deschis și economia socială de piață a Uniunii în general.

(6)

În „Documentul de reflecție privind valorificarea oportunităților legate de globalizare” din 10 mai 2017, Comisia identifică efectul corelat al globalizării comerțului și al evoluției tehnologice ca factori principali ai creșterii cererii de mână de lucru calificată și ai scăderii numărului de locuri de muncă accesibile persoanelor cu un nivel mai scăzut de calificare. Deși se recunosc avantajele unui comerț mai deschis, Comisia consideră că sunt necesare mijloace corespunzătoare pentru abordarea efectelor secundare negative conexe. Întrucât beneficiile actuale ale globalizării sunt deja distribuite în mod inegal în rândul cetățenilor și al regiunilor, având un impact puternic asupra celor expuși efectelor sale negative, există pericolul ca schimbările din domeniul tehnologiei și al mediului să adâncească în continuare aceste efecte. Prin urmare, în conformitate cu principiile solidarității și sustenabilității, va fi necesar să se asigure faptul că beneficiile globalizării sunt împărțite mai echitabil prin concilierea creșterii economice și a progresului tehnologic cu o protecție socială adecvată și cu un sprijin activ pentru accesul la șanse de angajare și de desfășurare a unei activități independente.

(7)

În „Documentul de reflecție privind viitorul finanțelor Uniunii” din 28 iunie 2017, Comisia subliniază necesitatea de a reduce divergențele economice și sociale între statele membre, și în interiorul fiecărui stat membru și, prin urmare, consideră că o prioritate-cheie o reprezintă investițiile în dezvoltare durabilă, egalitate, incluziune socială, educație și formare, precum și în sănătate.

(8)

Este probabil ca globalizarea, evoluția tehnologică și schimbările climatice să sporească și mai mult gradul de interconectare și interdependență a economiilor mondiale. Realocarea forței de muncă reprezintă o componentă integrantă și inevitabilă a acestor schimbări economice. Dacă se dorește ca beneficiile schimbării să fie distribuite în mod echitabil, este extrem de important să se acorde asistență lucrătorilor disponibilizați și persoanelor amenințate de disponibilizare. Principalele instrumente ale Uniunii prin care se acordă asistență lucrătorilor afectați sunt Fondul social european Plus (FSE+), care urmează a fi instituit print-un regulament al Parlamentului European și al Consiliului și care este conceput să ofere sprijin într-un mod anticipativ, și FEG, care este menit să ofere sprijin într-un mod reactiv la eventuale evenimente majore de restructurare. Comunicarea Comisiei intitulată „Cadrul de calitate al UE pentru anticiparea schimbărilor și restructurare” din 13 decembrie 2013 este instrumentul de politică al Uniunii care stabilește cadrul pentru bunele practici în materie de anticipare și gestionare a restructurării întreprinderilor. Acesta oferă un cadru cuprinzător cu privire la modul în care provocările aferente ajustării și restructurării economice și impactul social și în domeniul ocupării forței de muncă generat de respectivele provocări urmează să fie abordate cu ajutorul unor mijloace adecvate în materie de politici. De asemenea, acesta invită statele membre să utilizeze fondurile Uniunii și fondurile naționale într-un mod care să permită atenuarea cu mai multă eficacitate a impactului social al restructurării, în special a efectelor negative asupra ocupării forței de muncă.

(9)

Fondul european de ajustare la globalizare, instituit prin Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (5) pentru CFM 2007-2013 (denumit în continuare „fondul”), a fost creat pentru a permite Uniunii să își dovedească solidaritatea cu lucrătorii care au fost disponibilizați ca urmare a modificărilor structurale majore ale configurației comerțului mondial generate de globalizare.

(10)

Domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 a fost extins în 2009 prin Regulamentul (CE) nr. 546/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (6), ca parte a planului european de redresare economică, prevăzut în comunicarea Comisiei din 26 noiembrie 2008, pentru a-i include pe lucrătorii care au fost disponibilizați ca o consecință directă a crizei financiare și economice mondiale.

(11)

Pe durata CFM 2014-2020, Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (7) a extins domeniul de aplicare al fondului pentru a acoperi nu doar disponibilizările rezultate în urma unei perturbări economice grave provocate de o continuare a crizei financiare și economice mondiale abordate în Regulamentul (CE) nr. 546/2009, ci și cele rezultate în urma oricărei noi crize financiare și economice mondiale. În plus, Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului (8) (denumit în continuare „Regulamentul financiar”) a modificat Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 pentru a introduce, printre altele, norme care să permită fondului să acopere, în mod excepțional, cererile colective care implică întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) situate într-o regiune care își desfășoară activitatea în sectoare economice diferite definite la nivelul de diviziune NACE Rev. 2, atunci când statul membru solicitant demonstrează că IMM-urile sunt principalele sau singurele tipuri de întreprinderi din regiunea respectivă.

(12)

Ca răspuns la posibila retragere a Regatului Unit din Uniune fără un acord de retragere, Regulamentul (UE) 2019/1796 al Parlamentului European și al Consiliului (9) a modificat Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 pentru a preciza că concedierile rezultate în urma unei astfel de retrageri ar intra în domeniul de aplicare al fondului. Ca urmare a retragerii Regatului Unit cu un acord de retragere, regulamentul respectiv nu s-a aplicat.

(13)

Comisia a efectuat o evaluare intermediară a fondului pentru a analiza cum și în ce măsură și-a realizat obiectivele. Fondul s-a dovedit a fi eficace, atingând o rată mai ridicată de reintegrare a lucrătorilor disponibilizați decât în perioada de programare anterioară. Evaluarea a constatat, de asemenea, că fondul a generat valoare adăugată pentru Uniune. Acest lucru este valabil în special în ceea ce privește efectele sale în materie de volum, ceea ce înseamnă că asistența fondului nu a sporit doar numărul și diversitatea serviciilor oferite, ci și nivelul de intensitate al respectivelor servicii. În plus, intervențiile fondului au avut o vizibilitate ridicată și au demonstrat în mod direct publicului valoarea adăugată pentru Uniune. Cu toate acestea, au fost identificate o serie de provocări. Procedura de mobilizare a fost considerată prea lungă. În plus, multe state membre au raportat probleme privind elaborarea analizei ample a contextului în care a avut loc evenimentul care a declanșat concedierile. Motivul principal pentru care statele membre au fost descurajate să solicite sprijin din partea fondului a fost legat de probleme în materie de capacitate financiară și instituțională. Ar putea fi vorba doar de o lipsă a personalului necesar: în prezent, statele membre pot solicita asistență tehnică doar începând cu momentul în care implementează sprijinul din partea a fondului. Întrucât concedierile pot interveni în mod neașteptat, este important să se asigure faptul că statele membre sunt pregătite să reacționeze imediat și că pot înainta o cerere fără întârziere. În plus, în anumite state membre ar putea fi necesare eforturi mai susținute de consolidare a capacităților instituționale pentru a asigura implementarea eficientă și eficace a intervențiilor FEG. În plus, pragul de 500 de locuri de muncă desființate a fost criticat ca fiind prea ridicat, în special în regiunile mai puțin populate.

(14)

Rolul FEG continuă să fie important ca instrument flexibil menit să îi sprijine pe lucrătorii care își pierd locul de muncă în cursul unor evenimente de restructurare de mare amploare și să îi ajute să găsească un alt loc de muncă cât mai repede posibil. Uniunea ar trebui să furnizeze în continuare un sprijin specific, cu caracter excepțional, pentru a facilita reintegrarea într-un loc de muncă decent și durabil a lucrătorilor disponibilizați în domenii, sectoare, teritorii sau piețe ale muncii care sunt afectate de șocul unei perturbări economice grave. Având în vedere efectele reciproce ale comerțului deschis și ale evoluțiilor economice și financiare, precum șocurile economice asimetrice, ale evoluției tehnologice, ale digitalizării, ale modificărilor semnificative în relațiile comerciale ale Uniunii sau în structura pieței interne, precum și ale altor factori, inclusiv tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon, și interacțiunea dintre toți acești factori și având în vedere faptul că este din ce în ce mai dificil să se identifice un factor specific care cauzează disponibilizările, mobilizarea FEG ar trebui să se bazeze doar pe impactul puternic al unui eveniment de restructurare. Dat fiind obiectivul FEG de a furniza sprijin în situații de urgență, în completarea asistenței cu un caracter anticipativ mai pronunțat oferită de FSE+, FEG ar trebui să rămână un instrument flexibil și special în afara plafoanelor bugetare ale CFM, astfel cum se prevede în Comunicarea Comisiei din 2 mai 2018 intitulată „Un buget modern pentru o Uniune care protejează, capacitează și apără – Cadrul financiar multianual pentru perioada 2021-2027” și în anexa la aceasta.

(15)

Pentru a menține dimensiunea pan-europeană a FEG, o cerere de sprijin ar trebui să fie prezentată în cazul în care un eveniment major de restructurare are un impact puternic asupra economiei locale sau regionale. Un astfel de impact ar trebui determinat prin raportarea la număr minim de locuri de muncă desființate într-o anumită perioadă de referință. Luând în considerare constatările evaluării intermediară, pragul ar trebui fixat la 200 de locuri de muncă desființate într-o perioadă de referință de patru luni (sau de șase luni în cazuri sectoriale). Având în vedere că valurile de disponibilizări din sectoare diferite din aceeași regiune au un impact la fel de puternic asupra pieței locale a muncii, ar trebui să fie posibile și cereri regionale. În cazul piețelor muncii de dimensiuni reduse, cum ar fi statele membre mici sau regiunile îndepărtate, inclusiv regiunile ultraperiferice menționate la articolul 349 din TFUE, ori în circumstanțe excepționale, ar trebui să fie posibilă înaintarea de cereri în cazul desființării unui număr mai mic de locuri de muncă. În general, statele membre nu ar trebui să își depună cererile de asistență din partea FEG mai târziu de 12 săptămâni de la încheierea perioadei de referință. Cu toate acestea, pentru a se evita un deficit de finanțare din cauza faptului că prezentul regulament va intra în vigoare după 1 ianuarie 2021 și pentru a asigura securitatea juridică, respectivul termen ar trebui suspendat între 1 ianuarie 2021 și intrarea în vigoare a prezentului regulament.

(16)

Fiind un fond conceput pentru evenimentele majore de restructurare, FEG nu ar trebui mobilizat în cazuri de concedieri în sectorul public, care reprezintă o consecință a reducerilor bugetare. Cu toate acestea, FEG ar trebui să poată sprijini lucrătorii disponibilizați din întreprinderile active pe o piață competitivă care livrează bunuri sau furnizează servicii unor entități finanțate din fonduri publice afectate de reduceri bugetare. De asemenea, FEG ar trebui să poată sprijini lucrătorii independenți a căror activitate a încetat în urma unor reduceri bugetare.

(17)

Pentru a exprima solidaritatea Uniunii față de șomeri, rata de cofinanțare a FEG ca fond de reacție ar trebui să fie aliniată la cea mai înaltă rată de cofinanțare a FSE+ ca fond proactiv, în statul membru în cauză, dar, în orice caz, nu ar trebui să reprezinte mai puțin de 60 %.

(18)

Partea din bugetul Uniunii alocată FEG ar trebui să fie executată de către Comisie în cadrul gestiunii partajate cu statele membre în înțelesul Regulamentului financiar. Prin urmare, atunci când execută FEG în cadrul gestiunii partajate, Comisia și statele membre ar trebui să respecte principiile prevăzute în Regulamentul financiar, cum ar fi buna gestiune financiară, transparența și nediscriminarea.

(19)

Centrul European de Monitorizare a Schimbărilor, care are sediul în cadrul Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă din Dublin, acordă asistență Comisiei și statelor membre prin intermediul unor analize calitative și cantitative pentru a le ajuta să evalueze tendințele în materie de globalizare, evoluții tehnologice și de mediu, restructurare și utilizare a FEG. Observatorul european al restructurărilor, actualizat zilnic, urmărește raportarea evenimentelor de restructurare de amploare din întreaga Uniune, pe baza unei rețele de corespondenți naționali. Acesta ar putea contribui la identificarea potențialelor cazuri de intervenție într-un stadiu incipient.

(20)

Lucrătorii disponibilizați și lucrătorii independenți a căror activitate a încetat ar trebui să beneficieze de un acces egal la FEG, indiferent de tipul contractului lor de muncă sau al raportului lor de muncă. Prin urmare, lucrătorii disponibilizați și lucrătorii independenți a căror activitate a încetat ar trebui să fie considerați ca posibili beneficiari ai FEG în sensul prezentului regulament.

(21)

Contribuțiile financiare din partea FEG ar trebui să fie direcționate în primul rând către măsuri de politică activă pe piața muncii și servicii personalizate care vizează reintegrarea rapidă a beneficiarilor într-un loc de muncă decent și durabil în cadrul sau în afara sectorului lor inițial de activitate, pregătindu-i în același timp pentru o economie europeană mai verde și mai digitală. Sprijinul ar trebui să vizeze, de asemenea, promovarea activităților independente și a creării de întreprinderi, inclusiv prin înființarea de cooperative. Măsurile ar trebui să reflecte nevoile preconizate ale pieței muncii de la nivel local sau regional. Cu toate acestea, atunci când este relevant, ar trebui, de asemenea, să fie sprijinită mobilitatea lucrătorilor disponibilizați pentru a-i ajuta să își găsească un nou loc de muncă în altă parte. Ar trebui să se acorde o atenție specială diseminării competențelor necesare în era digitală și depășirii stereotipurilor de gen la locul de muncă, dacă este cazul. Includerea alocațiilor bănești în pachete coordonate de servicii personalizate ar trebui să fie restricționată. Măsurile care beneficiază de sprijin din partea FEG nu ar trebui să înlocuiască măsurile pasive de protecție socială. Angajatorii ar putea fi încurajați să participe la cofinanțarea națională a măsurilor sprijinite de FEG, în plus față de măsurile pe care sunt obligați să le prevadă în temeiul dreptului intern sau al contractelor colective de muncă.

(22)

Atunci când pun în aplicare și elaborează un pachet coordonat de servicii personalizate, menit să faciliteze reintegrarea beneficiarilor vizați, statele membre ar trebui să abordeze obiectivele Agendei digitale și ale Strategiei privind piața unică digitală. O atenție deosebită ar trebui acordată diferenței de remunerare între femei și bărbați în sectoarele tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) și știință, tehnologie, inginerie și matematică (STIM), prin promovarea conversiei profesionale și a recalificării femeilor spre respectivele sectoare. Atunci când pun în aplicare și elaborează un pachet coordonat de servicii personalizate, statele membre ar trebui să vizeze creșterea reprezentării genului mai puțin reprezentat, contribuind astfel la reducerea diferenței de remunerare și a decalajului în materie de pensii între femei și bărbați.

(23)

Având în vedere faptul că transformarea digitală a economiei necesită un anumit nivel de competențe digitale ale forței de muncă, diseminarea competențelor necesare în era digitală ar trebui să fie considerată ca fiind element orizontal al oricărui pachet coordonat de servicii personalizate oferite.

(24)

La elaborarea măsurilor de politică activă pe piața muncii, statele membre ar trebui să acorde prioritate măsurilor care sporesc în mod semnificativ capacitatea de inserție profesională a beneficiarilor. Statele membre ar trebui să depună toate eforturile pentru reintegrarea în locuri de muncă durabile a unui număr cât mai mare de beneficiari care participă la aceste măsuri, cât mai curând posibil, în termen de șase luni de la încheierea perioadei de execuție. Structura pachetului coordonat de servicii personalizate ar trebui să ia în considerare, dacă este cazul, motivele concedierilor și anticipeze perspectivele viitoare ale pieței muncii și competențele necesare. Pachetul coordonat de servicii personalizate ar trebui să fie compatibil cu tranziția către o economie eficientă în ceea ce privește utilizarea resurselor și durabilă.

(25)

Atunci când elaborează măsurile de politică activă pe piața muncii, statele membre ar trebui să acorde o atenție specială beneficiarilor defavorizați, inclusiv persoanelor cu handicap, persoanelor care au rude în întreținere, tinerilor și persoanelor în vârstă fără loc de muncă, persoanelor cu un nivel scăzut de calificare, persoanelor provenite dintr-un context de migrație, precum și persoanelor expuse riscului de sărăcie, deoarece aceste grupuri se confruntă cu probleme deosebite în ceea ce privește reintegrarea pe piața muncii. Cu toate acestea, principiile egalității de gen și nediscriminării, care se numără printre valorile de bază ale Uniunii și care sunt consacrate în cadrul pilonului, ar trebui să fie respectate și promovate în cadrul execuției FEG.

(26)

În vederea sprijinirii eficace și rapide a beneficiarilor, statele membre ar trebui să facă tot posibilul pentru a înainta cereri complete atunci când solicită acordarea unei contribuții financiare din partea FEG. În cazul în care Comisia solicită informații suplimentare în vederea evaluării unei cereri, ar trebui să se prevadă un termen pentru furnizarea unor astfel de informații. Atât statele membre, cât și instituțiile Uniunii ar trebui să vizeze prelucrarea cererilor cât mai rapid posibil.

(27)

În interesul beneficiarilor și al organismelor responsabile cu punerea în aplicare a măsurilor, statul membru solicitant ar trebui să-i informeze pe toți actorii implicați în procedurile de depunere a cererii cu privire la evoluția acesteia și ar trebui să îi implice pe parcursul procesului de punere în aplicare a măsurilor.

(28)

În conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare, contribuțiile financiare din FEG nu ar trebui să înlocuiască măsurile de sprijin care sunt disponibile pentru beneficiari în cadrul fondurilor Uniunii sau al altor politici ori programe ale Uniunii, ci să completeze astfel de măsuri, atunci când este posibil.

(29)

Ar trebui să se includă dispoziții speciale pentru acțiuni de informare și comunicare privind intervențiile FEG și rezultatele acestora. Statele membre și părțile interesate de aplicarea FEG ar trebui să desfășoare acțiuni de sensibilizare privind realizările obținute ca urmare a finanțărilor din partea Uniunii prin informarea publicului. Transparența și activitățile de comunicare sunt esențiale pentru a da vizibilitate pe teren acțiunilor Uniunii și ar trebui să se bazeze pe informații adevărate, exacte și actualizate. Pentru a promova FEG și a-i demonstra valoarea adăugată în cadrul bugetului Uniunii, materialele de comunicare și vizibilitate elaborate de statele membre ar trebui puse la dispoziția instituțiilor, organelor sau agențiilor Uniunii, la cerere. Prin urmare, Uniunii ar trebui să i se acorde o licență scutită de redevențe, neexclusivă și irevocabilă de utilizare a acestor materiale, precum și orice drepturi preexistente aferente acestora.

(30)

Pentru a facilita punerea în aplicare a prezentului regulament, cheltuielile ar trebui să fie eligibile pentru o contribuție financiară din partea FEG fie de la data la care un stat membru începe să furnizeze servicii personalizate, fie de la data la care un stat membru suportă cheltuieli administrative pentru execuția FEG.

(31)

Pentru a acoperi nevoile care apar, în special pe durata primelor luni ale fiecărui an, atunci când posibilitățile de transfer de la alte linii bugetare sunt foarte limitate, în cadrul procedurii bugetare anuale ar trebui să se prevadă un volum adecvat de credite de plată la linia bugetară aferentă FEG.

(32)

CFM 2021-2027 și Acordul interinstituțional din 16 decembrie 2020 dintre Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară, precum și privind noile resurse proprii, inclusiv o foaie de parcurs în vederea introducerii de noi resurse proprii (10) determină cadrul bugetar al FEG.

(33)

În interesul beneficiarilor, asistența ar trebui să fie pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil. Statele membre și instituțiile Uniunii implicate în procesul decizional privind FEG ar trebui să facă tot posibilul pentru a reduce timpul de prelucrare și pentru a simplifica procedurile, astfel încât să se asigure adoptarea fără sincope și rapidă a deciziilor privind mobilizarea FEG.

(34)

IMM-urile reprezintă coloana vertebrală a economiei Uniunii. Prin urmare, promovarea spiritului antreprenorial și sprijinirea IMM-urilor sunt esențiale pentru asigurarea creșterii economice, a inovării, a creării de locuri de muncă și a integrării sociale. Uniunea promovează în mod activ spiritul antreprenorial, încurajând oamenii să își înceapă propria afacere. În cazul unor evenimente majore de restructurare, ar trebui să fie posibil ca lucrătorii disponibilizați să fie ajutați să își lanseze propria afacere. De asemenea, în cazul în care se închide o întreprindere, ar trebui să fie posibil ca lucrătorii disponibilizați să fie ajutați inclusiv să preia integral sau parțial activitățile fostului angajator.

(35)

Din motive de transparență și informare, statele membre ar trebui să prezinte în rapoartele finale detalii privind orice ajutor de stat sau finanțare din partea Uniunii pe care întreprinderea care a concediat lucrătorii le-a primit în cei cinci ani anteriori raportului. Însă această cerință nu ar trebui să se aplice microîntreprinderilor sau IMM-urilor, în special întreprinderilor nou-înființate și celor în curs de extindere, pentru a evita orice sarcină administrativă disproporționată pentru statele membre, în special în cazul cererilor FEG sectoriale care implică mai multe microîntreprinderi sau IMM-uri.

(36)

În temeiul punctelor 22 și 23 din Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 pentru o mai bună legiferare (11), FEG ar trebui să fie evaluat pe baza informațiilor colectate în conformitate cu cerințele de monitorizare specifice, evitând totodată sarcinile administrative excesive, în special pentru statele membre, precum și o reglementare excesivă. Cerințele respective ar trebui să includă, după caz, indicatori cuantificabili, pe baza cărora să se evalueze efectele FEG la fața locului.

(37)

Pentru a permite exercitarea controlului politic de către Parlamentul European și monitorizarea continuă de către Comisie a rezultatelor obținute cu ajutorul asistenței din partea FEG, statele membre vizate ar trebui să înainteze un raport final privind execuția FEG.

(38)

Statele membre ar trebui să sprijine Comisia în efectuarea de evaluări, punându-i la dispoziție datele relevante de care dispun.

(39)

Pentru a facilita evaluările viitoare, ar trebui efectuată o anchetă în rândul beneficiarilor după execuția fiecărei contribuții financiare din partea FEG. Ancheta în rândul beneficiarilor ar trebui să fie deschisă participanților timp de cel puțin patru săptămâni și ar trebui să fie lansată în a șasea lună de la încheierea perioadei de execuție. Statele membre vor asista Comisia la efectuarea anchetei în rândul beneficiarilor, încurajând participarea beneficiarilor prin trimiterea invitației de participare și a cel puțin unui mesaj de aducere-aminte. Statele membre ar trebui să informeze Comisia cu privire la eforturile depuse pentru a contacta beneficiarii. Comisia ar trebui să utilizeze datele colectate în scopuri de evaluare. Pentru a asigura comparabilitatea cazurilor, Comisia ar trebui să conceapă modelul de anchetă în rândul beneficiarilor în strânsă cooperare cu statele membre și ar trebui să furnizeze traduceri în toate limbile oficiale ale instituțiilor Uniunii.

(40)

În conformitate cu obiectivul de eliminare a inegalităților și de promovare a egalității între bărbați și femei, analizele și rapoartele legate de FEG ar trebui să includă informații defalcate în funcție de gen.

(41)

Într-o anexă la prezentul regulament ar trebui să se stabilească o listă de indicatori cu scopul monitorizării utilizării FEG și, în special, a progreselor înregistrate în direcția îndeplinirii obiectivelor acestuia. Dacă este necesar, Comisia poate prezenta o propunere legislativă de modificare a indicatorilor respectivi.

(42)

Statele membre ar trebui să rămână responsabile cu execuția contribuției financiare și cu gestionarea și controlul acțiunilor sprijinite prin finanțare din partea Uniunii, în conformitate cu dispozițiile relevante ale Regulamentului financiar. Statele membre ar trebui să justifice modul în care au utilizat contribuția financiară primită din partea FEG. Având în vedere perioada scurtă de execuție a intervențiilor FEG, obligațiile de raportare ar trebui să reflecte natura specială a acestor intervenții.

(43)

Statele membre ar trebui să prevină, să depisteze și să trateze cu eficacitate orice nereguli comise de beneficiari, inclusiv fraudele. În plus, în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (12) și cu Regulamentele (CE, Euratom) nr. 2988/95 (13) și (Euratom, CE) nr. 2185/96 (14) ale Consiliului, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) are competența de a efectua investigații administrative, inclusiv verificări și inspecții la fața locului, pentru a stabili dacă a avut loc o fraudă, un act de corupție sau orice altă activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii. În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului (15), Parchetul European (EPPO) este împuternicit să investigheze și să urmărească penal infracțiunile care afectează interesele financiare ale Uniunii, astfel cum sunt prevăzute în Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului (16).

Statele membre ar trebui să ia măsurile necesare astfel încât orice persoană sau entitate care primește fonduri din partea Uniunii să coopereze pe deplin pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii, să acorde drepturile necesare și să permită accesul reprezentanților Comisiei, ai OLAF, ai Curții de Conturi și, în ceea ce privește statele membre care participă la forma de cooperare consolidată în temeiul Regulamentului (UE) 2017/1939, ai EPPO, și să se asigure că orice terți implicați în execuția fondurilor din partea Uniunii acordă drepturi echivalente. Statele membre ar trebui să raporteze Comisiei neregulile depistate, inclusiv fraudele, și măsurile subsecvente luate cu privire la aceste nereguli și cu privire la investigațiile OLAF. Statele membre ar trebui să coopereze cu Comisia, cu OLAF, cu Curtea de Conturi și, după caz, cu EPPO, în conformitate cu articolul 63 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul financiar, cu privire la toate aspectele legate de o suspiciune de fraudă sau de o fraudă confirmată.

(44)

Pentru a asigura protecția bugetului Uniunii, Comisia ar trebui să pună la dispoziție un sistem de informare și monitorizare integrat și interoperabil, care va cuprinde un instrument unic de extragere a datelor și de evaluare a riscurilor, pentru a accesa și analiza datele relevante, iar Comisia ar trebui să încurajeze utilizarea acestuia în vederea unei aplicări generalizate de către statele membre.

(45)

Regulamentul financiar stabilește normele privind execuția bugetului Uniunii, inclusiv normele privind granturile, premiile, achizițiile publice, gestiunea indirectă, instrumentele financiare, garanțiile bugetare, asistența financiară și rambursările către experții externi. Normele adoptate în temeiul articolului 322 din TFUE includ, de asemenea, un regim general de condiționalitate pentru protecția bugetului Uniunii.

(46)

Pentru a reflecta importanța combaterii schimbărilor climatice în concordanță cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și cu angajamentul față de obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU, acțiunile întreprinse în temeiul prezentului regulament ar trebui să contribuie la atingerea unei ține globale reprezentate de alocarea a 30 % din cheltuielile bugetului Uniunii pentru sprijinirea îndeplinirii obiectivelor climatice și la realizarea obiectivului ambițios de a aloca 7,5 % din bugetul Uniunii pentru cheltuieli legate de biodiversitate în 2024 și 10 % în 2026 și în 2027, luând în considerare suprapunerile existente între obiectivele climatice și cele legate de biodiversitate.

(47)

Pentru a permite o mai bună monitorizare a utilizării FEG, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea criteriilor de determinare a neregulilor care trebuie raportate și a datelor care trebuie furnizate de statele membre în scopul prevenirii, depistării și corectării neregulilor, inclusiv a fraudei, și al recuperării cuantumurilor plătite în mod necuvenit, împreună cu dobânzile de întârziere. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

(48)

În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament cu privire la efectuarea anchetelor în rândul beneficiarilor și formatul de raportare a neregulilor, ar trebui conferite competențe de executare Comisiei. Respectivele competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (17).

(49)

Întrucât obiectivele prezentului regulament nu pot fi realizate în mod suficient de către statele membre, dar, având în vederea amploarea și efectele acestora, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din TUE. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestor obiective.

(50)

Pentru a asigura continuitatea în acordarea sprijinului în domeniul de politică relevant și pentru a permite implementarea de la începutul CFM 2021-2027, este necesar să se prevadă aplicarea prezentului regulament de la începutul exercițiului financiar 2021. Cu toate acestea, Comisia ar trebui să inițieze procedura bugetară numai după intrarea în vigoare a prezentului regulament.

(51)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 ar trebui abrogat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

(1)   Prezentul regulament instituie, pe perioada CFM 2021-2027, Fondul european de ajustare la globalizare pentru lucrătorii disponibilizați (FEG).

Acesta stabilește obiectivele FEG, formele finanțării din partea Uniunii și normele privind acordarea unei astfel de finanțări, inclusiv privind cererile depuse de statele membre pentru obținerea de contribuții financiare din partea FEG în vederea unor măsuri care îi vizează pe beneficiarii menționați la articolul 6.

(2)   În conformitate cu articolul 4, FEG oferă sprijin lucrătorilor disponibilizați și lucrătorilor independenți a căror activitate a încetat în cursul unor evenimente majore de restructurare.

Articolul 2

Misiune și obiective

(1)   FEG sprijină transformările socioeconomice rezultate în urma globalizării și a evoluțiilor tehnologice și de mediu, ajutându-i pe lucrătorii disponibilizați, precum și pe lucrătorii independenți a căror activitate a încetat, să se adapteze la schimbările structurale. FEG constituie un fond de urgență care funcționează în mod reactiv. În acest sens, FEG contribuie la punerea în aplicare a principiilor prevăzute în cadrul Pilonului european al drepturilor sociale și consolidează coeziunea socială și economică între regiuni și între statele membre.

(2)   Obiectivele FEG sunt demonstrarea solidarității și promovarea locurilor de muncă decente și durabile în Uniune prin acordarea de asistență în cazul unor evenimente majore de restructurare, în special al celor cauzate de provocările aferente globalizării, cum ar fi schimbările în structura comerțului mondial, litigiile comerciale, modificări semnificative ale relațiilor comerciale ale Uniunii sau ale componenței pieței interne și crizele financiare sau economice, precum și tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon, ori care constituie o consecință a digitalizării sau a automatizării. Astfel, FEG îi ajută pe beneficiari să ocupe din nou un loc de muncă decent și durabil cât mai curând posibil. Se acordă o importanță deosebită măsurilor care vin în sprijinul grupurilor celor mai defavorizate.

Articolul 3

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.

„lucrător disponibilizat” înseamnă un lucrător, indiferent de tipul sau de durata raportului de muncă, al cărui contract de muncă sau raport de muncă încetează prematur prin concediere sau al cărui contract de muncă sau raport de muncă nu este reînnoit, din motive economice;

2.

„lucrător independent” înseamnă o persoană fizică care angajează mai puțin de zece lucrători;

3.

„beneficiar” înseamnă o persoană fizică care participă la măsurile cofinanțate de FEG;

4.

„neregulă” înseamnă orice încălcare a dreptului aplicabil, care rezultă dintr-o acțiune sau dintr-o omisiune a unui agent economic implicat în execuția FEG, care are sau ar avea ca efect prejudicierea bugetului Uniunii prin imputarea unei cheltuieli nejustificate;

5.

„perioadă de execuție” înseamnă perioada care începe de la datele menționate la articolul 8 alineatul (7) litera (j), și se încheie după 24 de luni de la data intrării în vigoare a deciziei privind acordarea contribuției financiare în temeiul articolului 15 alineatul (2).

Articolul 4

Criteriile de intervenție

(1)   Statele membre pot solicita contribuții financiare din partea FEG pentru măsuri care vizează lucrători disponibilizați și lucrători independenți, în conformitate cu dispozițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)   În cazul unor evenimente majore de restructurare, se acordă o contribuție financiară din partea FEG atunci când este îndeplinită una dintre condițiile următoare:

(a)

încetarea activității a cel puțin 200 de lucrători disponibilizați sau lucrători independenți, într-o perioadă de referință de patru luni, într-o întreprindere dintr-un stat membru, inclusiv în cazul în care respectiva încetare a activității are loc la furnizorii sau producătorii din aval ai întreprinderii în cauză;

(b)

încetarea activității a cel puțin 200 de lucrători disponibilizați sau lucrători independenți, într-o perioadă de referință de șase luni, în special în IMM-uri, în cazul în care toate operează în același sector economic definit la nivel de diviziune NACE Rev. 2 și sunt situate într-o regiune sau în două regiuni învecinate definite la nivelul NUTS 2 ori în mai mult de două regiuni învecinate definite la nivelul NUTS 2, cu condiția să existe cel puțin 200 de lucrători afectați sau lucrători independenți afectați în două dintre regiunile combinate;

(c)

încetarea activității a cel puțin 200 de lucrători disponibilizați sau lucrători independenți, într-o perioadă de referință de patru luni, în special în IMM-uri, în cazul în care toate operează în același sector economic sau în sectoare economice diferite definite la nivel de diviziune NACE Rev. 2 și care sunt situate în aceeași regiune definită la nivelul NUTS 2.

(3)   În cazul piețelor muncii de dimensiuni reduse, în special în ceea ce privește cererile care implică IMM-uri, justificate în mod corespunzător de către statul membru solicitant, o cerere pentru a beneficia de o contribuție financiară în temeiul prezentului articol este considerată ca fiind admisibilă, chiar dacă criteriile prevăzute la alineatul (2) nu sunt îndeplinite în totalitate, cu condiția ca concedierile să aibă un impact puternic asupra ocupării forței de muncă și asupra economiei locale, regionale sau naționale. În astfel de cazuri, statul membru solicitant precizează care dintre criteriile de intervenție prevăzute la alineatul (2) nu sunt îndeplinite în totalitate.

(4)   În circumstanțe excepționale, alineatul (3) se aplică și în cadrul altor piețe ale muncii decât piețe ale muncii de dimensiuni reduse. Cuantumul agregat al contribuțiilor financiare în astfel de cazuri nu depășește 15 % din plafonul anual al FEG.

(5)   FEG nu este mobilizat atunci când angajații din sectorul public sunt disponibilizați ca urmare a reducerilor bugetare adoptate de un stat membru.

Articolul 5

Calcularea disponibilizărilor și a cazurilor de încetare a activității

Statul membru solicitant precizează metoda utilizată pentru calcularea, în sensul articolului 4, a numărului de lucrători disponibilizați și de lucrători independenți, la una sau mai multe dintre datele următoare:

(a)

data la care angajatorul notifică în scris autorității publice competente concedierile colective preconizate, în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Directiva 98/59/CE a Consiliului (18);

(b)

data notificării individuale de către angajator a concedierii lucrătorului sau a încetării contractului de muncă sau raportului de muncă al lucrătorului;

(c)

data încetării de facto sau a expirării contractului de muncă sau a raportului de muncă;

(d)

data încetării misiunii de muncă a lucrătorului pe lângă întreprinderea utilizatoare;

(e)

în ceea ce privește lucrătorii independenți, data încetării activităților determinată în conformitate cu dreptul intern sau cu actele administrative naționale.

În cazurile menționate la primul alineat litera (a) din prezentul articol, statul membru solicitant furnizează Comisiei informații suplimentare cu privire la numărul efectiv de concedieri efectuate în conformitate cu articolul 4, înainte de finalizarea evaluării de către Comisie.

Articolul 6

Beneficiarii eligibili

Statul membru solicitant poate furniza beneficiarilor eligibili un pachet coordonat de servicii personalizate (denumit în continuare „pachet coordonat”) în conformitate cu articolul 7, care este cofinanțat de FEG. Printre astfel de beneficiari eligibili se pot număra:

(a)

lucrători disponibilizați și lucrători independenți a căror activitate a încetat, stabiliți în conformitate cu articolul 5, în perioada de referință prevăzută la articolul 4 alineatele (1)-(4);

(b)

lucrători disponibilizați și lucrători independenți a căror activitate a încetat, stabiliți în conformitate cu articolul 5, în afara perioadei de referință prevăzute la articolul 4, și anume șase luni înainte de începutul perioadei de referință sau între sfârșitul perioadei de referință și ultima zi înainte de data finalizării evaluării de către Comisie.

Lucrătorii disponibilizați și lucrătorii independenți astfel cum sunt menționați la primul paragraf litera (b) sunt considerați a fi beneficiari eligibili, cu condiția să se poată stabili o legătură clară de cauzalitate cu evenimentul care a declanșat concedierile în perioada de referință.

Articolul 7

Măsuri eligibile

(1)   Se poate acorda o contribuție financiară din partea FEG pentru măsurile de politică activă pe piața muncii care fac parte dintr-un pachet coordonat, conceput să faciliteze reintegrarea beneficiarilor vizați, în special a persoanelor celor mai defavorizate din rândul acestora, într-un loc de muncă sau într-o activitate independentă.

(2)   Având în vedere importanța competențelor necesare în era industrială digitală și într-o economie eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, diseminarea acestor competențe este considerată a fi un element esențial pentru elaborarea pachetelor coordonate. Nevoia și nivelul de formare sunt adaptate calificărilor și nevoilor fiecărui beneficiar.

Pachetul coordonat poate include:

(a)

formare și reconversie profesională individualizată, inclusiv referitor la competențe în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor și alte competențe necesare în era digitală, atestarea cunoștințelor și a competențelor dobândite, asistență individuală pentru căutarea unui loc de muncă și activități pentru grupuri-țintă, orientare profesională, servicii de consiliere, mentorat, asistență pentru plasarea personalului disponibilizat, promovarea spiritului antreprenorial, ajutor pentru desfășurarea de activități independente, înființarea de întreprinderi, preluarea întreprinderilor de către angajați, precum și activități cooperative;

(b)

măsuri speciale cu durată limitată, cum ar fi alocații pentru căutarea unui loc de muncă, stimulente de recrutare pentru angajatori, alocații de mobilitate, alocații pentru copii, alocații de formare, alocații de subzistență, precum și alocații pentru îngrijitori.

Costurile măsurilor menționate la al doilea paragraf litera (b) nu depășesc 35 % din costurile totale ale pachetului coordonat.

Investițiile pentru desfășurarea de activități independente, înființarea de întreprinderi și preluarea întreprinderilor de către angajați nu depășesc 22 000 EUR pentru fiecare beneficiar.

Structura pachetului coordonat anticipează perspectivele pieței muncii și competențele necesare pe această piață. Pachetul coordonat este compatibil cu trecerea la o economie eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și sustenabilă, se axează pe diseminarea competențelor necesare în era industrială digitală și ține seama de cererea de pe piața muncii de la nivel local.

(3)   Următoarele măsuri nu sunt eligibile pentru o contribuție financiară din partea FEG:

(a)

măsurile speciale cu durată limitată, astfel cum sunt menționate la alineatul (2) al doilea paragraf litera (b), dacă respectivele măsuri nu sunt condiționate de participarea activă a beneficiarilor vizați la activități de căutare a unui loc de muncă sau de formare;

(b)

măsuri care sunt de responsabilitatea întreprinderilor în temeiul dreptului intern sau al contractelor colective de muncă.

Măsurile care beneficiază de sprijin din partea FEG nu înlocuiesc măsurile pasive de protecție socială.

(4)   Pachetul coordonat se elaborează în consultare cu beneficiarii vizați sau cu reprezentanții acestora ori cu partenerii sociali, după caz.

(5)   La inițiativa statului membru solicitant, se poate acorda o contribuție financiară din partea FEG pentru activități de pregătire, gestionare, informare și publicitate, precum și control și raportare.

Articolul 8

Cereri

(1)   Statul membru solicitant înaintează Comisiei o cerere pentru o contribuție financiară din partea FEG în termen de 12 săptămâni de la data la care se îndeplinesc criteriile prevăzute la articolul 4 alineatul (2), (3) sau (4).

(2)   Termenul menționat la alineatul (1) se suspendă între 1 ianuarie 2021 și 3 mai 2021.

(3)   Dacă se solicită acest lucru de către statul membru solicitant, Comisia oferă orientări pe tot parcursul procedurii de depunere a cererilor.

(4)   În termen de 10 zile lucrătoare de la data înaintării cererii sau, după caz, în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care Comisia intră în posesia unei traduceri a cererii, dacă această dată este ulterioară, Comisia confirmă primirea cererii și solicită statului membru solicitant orice eventuale informații suplimentare de care ar avea nevoie pentru a analiza cererea.

(5)   În cazul în care Comisia solicită informații suplimentare, statul membru trimite un răspuns în termen de 15 zile lucrătoare de la data solicitării. Comisia prelungește acest termen cu 10 zile lucrătoare la solicitarea statului membru solicitant. Orice astfel solicitare de prelungire este justificată în mod corespunzător.

(6)   Pe baza informațiilor furnizate de statul membru solicitant, Comisia își încheie evaluarea privind măsura în care cererea îndeplinește condițiile de acordare a unei contribuții financiare în termen de 50 de zile lucrătoare de la data primirii cererii complete sau, dacă este cazul, a traducerii cererii.

În cazul în care nu este în măsură să respecte termenul respectiv, Comisia informează statul membru solicitant înainte de expirarea termenului respectiv, explicând motivele întârzierii și stabilind o nouă dată pentru finalizarea evaluării sale. Această nouă dată survine la cel mult 20 de zile lucrătoare de la termenul de la primul paragraf.

(7)   O cerere conține următoarele informații:

(a)

o evaluare a numărului de concedieri în conformitate cu articolul 5, precum și metoda de calcul;

(b)

în cazul în care întreprinderea și-a continuat activitatea după efectuarea concedierilor, confirmarea faptului că respectiva întreprindere și-a respectat obligațiile legale aplicabile în cazul concedierilor și a luat măsurile adecvate pentru lucrătorii săi;

(c)

o explicație privind măsura în care s-a ținut seama de recomandările prevăzute în Cadrul de calitate al UE pentru anticiparea schimbărilor și a restructurării și privind modul în care pachetul coordonat completează acțiunile finanțate de alte ale Uniunii sau fonduri naționale, inclusiv informații referitoare la măsurile care, în temeiul dreptului intern sau al contractelor colective de muncă, sunt obligatorii pentru respectivele întreprinderi care au efectuat disponibilizări, precum și informații referitoare la activitățile deja întreprinse de statul membru pentru a oferi asistență lucrătorilor disponibilizați;

(d)

o scurtă descriere a evenimentelor care au determinat disponibilizarea lucrătorilor;

(e)

după caz, identificarea întreprinderilor, a furnizorilor sau a producătorilor din aval și a sectoarelor care au efectuat disponibilizări;

(f)

o defalcare estimată a componenței beneficiarilor vizați în funcție de gen, grupă de vârstă și nivel educațional, utilizată pentru elaborarea pachetului coordonat;

(g)

impactul preconizat al concedierilor asupra economiei și a ocupării forței de muncă la nivel local, regional sau național;

(h)

o descriere detaliată a pachetului coordonat și a cheltuielilor aferente, inclusiv, în special, a oricărei măsuri în sprijinul inițiativelor de încadrare în muncă a beneficiarilor defavorizați, a celor tineri și a celor în vârstă;

(i)

bugetul estimat pentru fiecare dintre componentele pachetului coordonat în sprijinul beneficiarilor vizați și pentru orice activități de pregătire, gestionare, informare și publicitate, control și raportare;

(j)

datele la care au început sau trebuie să înceapă furnizarea pachetului coordonat către beneficiarii vizați și activitățile de execuție a FEG, astfel cum se prevede la articolul 7;

(k)

procedurile urmate pentru consultarea beneficiarilor vizați sau a reprezentanților acestora ori a partenerilor sociali, precum și a autorităților locale și regionale sau a altor părți interesate relevante, după caz;

(l)

o declarație că sprijinul solicitat din partea FEG respectă normele procedurale și de fond ale Uniunii privind ajutoarele de stat, precum și o declarație în care să se sublinieze motivul pentru care pachetul coordonat nu înlocuiește măsurile care, în temeiul dreptului intern sau al contractelor colective de muncă, constituie responsabilitatea angajatorilor;

(m)

sursele de prefinanțare națională sau de cofinanțare națională și alte surse de cofinanțare, după caz.

Articolul 9

Complementaritate, conformitate și coordonare

(1)   O contribuție financiară din partea FEG nu înlocuiește măsurile care, în temeiul dreptului intern sau al contractelor colective de muncă, constituie responsabilitatea angajatorilor.

(2)   Sprijinul pentru beneficiarii vizați completează măsurile luate de statele membre la nivel național, regional și local, inclusiv astfel de măsuri care beneficiază, de asemenea, de alte tipuri de sprijin financiar din bugetul Uniunii, în conformitate cu recomandările prevăzute în Cadrul de calitate al UE pentru anticiparea schimbărilor și a restructurării.

(3)   Contribuția financiară din partea FEG se limitează la ceea ce este necesar pentru a acorda beneficiarilor vizați un sprijin temporar și unic. Măsurile care beneficiază de sprijin din partea FEG respectă dreptul Uniunii și dreptul intern, inclusiv normele privind ajutoarele de stat.

(4)   În conformitate cu responsabilitățile care le revin, Comisia și statele membre solicitante asigură coordonarea asistenței provenite din alte tipuri de sprijin financiar din bugetul Uniunii.

(5)   Statul membru solicitant se asigură că măsurile specifice care beneficiază de o contribuție financiară din partea FEG nu primesc alte tipuri de sprijin financiar din bugetul Uniunii.

Articolul 10

Egalitatea dintre femei și bărbați și nediscriminarea

Comisia și statele membre se asigură că egalitatea dintre femei și bărbați și integrarea perspectivei de gen fac parte integrantă din perioada de execuție și sunt promovate pe tot parcursul acesteia.

Comisia și statele membre iau toate măsurile corespunzătoare pentru a preveni orice discriminare bazată pe gen, identitate de gen, origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală în ceea ce privește accesul la FEG și în cursul diverselor etape ale perioadei de execuție.

Articolul 11

Asistența tehnică la inițiativa Comisiei

(1)   La inițiativa Comisiei, un procent maxim de 0,5 % din plafonul anual al FEG poate fi utilizat pentru cheltuieli de natură tehnică și administrativă în vederea execuției sale, de exemplu pentru activități de pregătire, de monitorizare, de control, audit și evaluare, precum și de colectare a datelor, inclusiv pentru sisteme corporative de tehnologie a informațiilor, activități de comunicare și activități care sporesc vizibilitatea FEG ca fond sau în legătură cu proiecte specifice și alte măsuri de asistență tehnică. Aceste măsuri pot viza perioade de programare viitoare și anterioare.

(2)   În limita plafonului prevăzut la alineatul (1) de la prezentul articol, Comisia înaintează o cerere de transfer de credite pentru asistență tehnică la liniile bugetare relevante, în conformitate cu articolul 31 din Regulamentul financiar.

(3)   Comisia execută bugetul aferent asistenței tehnice din proprie inițiativă în cadrul gestiunii directe sau indirecte în conformitate cu articolul 62 alineatul (1) literele (a) și (c) din Regulamentul financiar.

În cazul în care execută bugetul aferent asistenței tehnice, Comisia asigură o procedură transparentă de desemnare a părții terțe responsabile cu îndeplinirea sarcinilor care i-au fost încredințate în conformitate cu Regulamentul financiar. Aceasta informează Parlamentul European și Consiliul, precum și publicul cu privire la subcontractantul selectat în acest scop.

(4)   Asistența tehnică oferită de Comisie include furnizarea de informații și orientări statelor membre cu privire la utilizarea, monitorizarea și evaluarea FEG. De asemenea, Comisia furnizează partenerilor sociali de la nivelul Uniunii și de la nivel național informații și orientări clare cu privire la utilizarea FEG. Măsurile de orientare pot include și crearea de grupuri operative în cazul în care un stat membru se confruntă cu perturbări economice grave.

Articolul 12

Informare, comunicare și publicitate

(1)   Statele membre recunosc originea și asigură vizibilitatea finanțării acordate de Uniune și evidențiază valoarea adăugată din partea Uniunii a intervenției, oferind informații coerente, eficace și specifice unor categorii de public diverse, inclusiv informații specifice destinate beneficiarilor vizați, autorităților locale și regionale, partenerilor sociali, mass-mediei și publicului larg.

Statele membre utilizează sigla UE în conformitate cu anexa IX la Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestora și Fondului pentru azil, migrație și integrare, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului de sprijin financiar pentru gestionarea frontierelor și politica de vize (denumit în continuare „Regulamentul privind dispozițiile comune pentru 2021-2027”), împreună cu simpla declarație de finanțare „cofinanțat de Uniunea Europeană”.

(2)   Comisia menține și actualizează cu regularitate o prezență online, accesibilă în toate limbile oficiale ale instituțiilor Uniunii, pentru a oferi informații actualizate referitoare la FEG, orientări în materie de depunere a cererilor, exemple de măsuri eligibile precum și o listă actualizată periodic a contactelor din statele membre, precum și informații privind cererile acceptate și cererile respinse și privind rolul Parlamentului European și al Consiliului în cadrul procedurii bugetare.

(3)   Comisia promovează diseminarea pe scară largă a bunelor practici existente și desfășoară acțiuni de informare și comunicare cu scopul de a sensibiliza cetățenii și lucrătorii Uniunii, inclusiv persoanele care întâmpină dificultăți în accesarea informațiilor, cu privire la FEG.

Statele membre se asigură că toate materialele în materie de comunicare și vizibilitate se pun, la cerere, la dispoziția instituțiilor, organismelor sau agențiilor Uniunii și că Uniunii i se acordă o licență scutită de redevențe, neexclusivă și irevocabilă pentru utilizarea materialelor respective și a oricăror drepturi preexistente aferente acestora pentru a face publicitate FEG sau în legătură cu raportarea referitoare la utilizarea bugetului Uniunii. Această obligație nu impune statelor membre să își asume costuri suplimentare semnificative sau sarcini administrative semnificative.

Licența conferă Uniuni drepturile prevăzute în anexa I.

(4)   Resursele alocate activităților de comunicare în temeiul prezentului regulament contribuie, de asemenea, la acoperirea comunicării instituționale a priorităților politice ale Uniunii, cu condiția ca aceste priorități să fie legate de obiectivele prevăzute la articolul 2.

Articolul 13

Stabilirea contribuției financiare

(1)   Pe baza evaluării efectuate în conformitate cu articolul 8 și luând în considerare în special numărul de beneficiari vizați, măsurile propuse și costurile estimate, Comisia evaluează și propune cuantumul unei contribuții financiare din partea FEG care poate fi acordată, după caz, în limita resurselor disponibile. Comisia își finalizează evaluarea și își prezintă propunerea în termenul prevăzut la articolul 8 alineatul (6)

(2)   Rata de cofinanțare a FEG pentru măsurile propuse este cea mai ridicată rată de cofinanțare a FSE+ din statul membru relevant, astfel cum este prevăzut la articolul 112 alineatul (3) din Regulamentul privind dispozițiile comune pentru 2021-2027, sau 60 %, luându-se în considerare valoarea cea mai mare.

(3)   În cazul în care, pe baza evaluării efectuate în conformitate cu articolul 8, Comisia ajunge la concluzia că sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea unei contribuții financiare în temeiul prezentului regulament, aceasta inițiază imediat procedura prevăzută la articolul 15.

(4)   În cazul în care, pe baza evaluării efectuate în conformitate cu articolul 8, Comisia ajunge la concluzia că nu sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea unei contribuții financiare în temeiul prezentului regulament, această notifică imediat acest lucru statului membru solicitant, Parlamentului European și Consiliului.

Articolul 14

Perioada de eligibilitate

(1)   Cheltuielile sunt eligibile pentru o contribuție financiară din partea FEG de la datele prevăzute în cerere în conformitate cu articolul 8 alineatul (7) litera (j), la care statul membru în cauză începe sau trebuie să înceapă să furnizeze pachetul coordonat pentru beneficiarii vizați sau la care acesta suportă cheltuielile administrative pentru execuția FEG în conformitate cu articolul 7 alineatele (1) și (5).

(2)   Statul membru începe să pună în aplicare fără întârzieri nejustificate măsurile eligibile prevăzute la articolul 7 și pune în practică măsurile respective cât mai rapid posibil, și, în orice caz, nu mai târziu de 24 de luni de la data intrării în vigoare a deciziei privind acordarea contribuției financiare.

(3)   În cazul în care un beneficiar participă la un curs sau la o formare cu o durată de cel puțin doi ani, cheltuielile aferente respectivului curs sunt eligibile pentru cofinanțare din partea FEG până la data la care trebuie înaintat raportul final menționat la articolul 20 alineatul (1), cu condiția ca cheltuielile relevante să fi fost suportate înainte de această dată.

(4)   Cheltuielile efectuate în temeiul articolului 7 alineatul (5) sunt eligibile pentru cofinanțare din partea FEG până la termenul pentru depunerea raportului final, în conformitate cu articolul 20 alineatul (1).

Articolul 15

Procedura și execuția bugetară

(1)   În cazul în care a ajuns la concluzia că se îndeplinesc condițiile pentru acordarea unei contribuții financiare din partea FEG, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului o propunere de mobilizare a FEG. Decizia de mobilizare a FEG se ia de comun acord de către Parlamentul European și Consiliu în termen de șase săptămâni de la data la care le-a fost prezentată propunerea Comisiei.

Concomitent cu propunerea sa de decizie privind mobilizarea FEG, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului o propunere de transfer către liniile bugetare corespunzătoare.

Transferurile aferente FEG se realizează în conformitate cu articolul 31 din Regulamentul financiar.

(2)   Comisia adoptă o decizie privind acordarea unei contribuții financiare, care intră în vigoare la data la care Comisiei i se notifică aprobarea transferului bugetar de către Parlamentul European și Consiliu.

Decizia respectivă constituie o decizie de finanțare în înțelesul articolului 110 din Regulamentul financiar.

(3)   O propunere de decizie de mobilizare a FEG întocmită în temeiul alineatului (1) cuprinde următoarele:

(a)

evaluarea efectuată în conformitate cu articolul 8 alineatul (6), însoțită de un rezumat al informațiilor pe care se bazează această evaluare și

(b)

motivele care justifică cuantumurile propuse în conformitate cu articolul 13 alineatul (1).

Articolul 16

Fonduri insuficiente

Prin derogare de la termenele prevăzute la articolele 8 și 15, în cazuri excepționale și cu condiția ca creditele de angajament rămase disponibile în cadrul fondului să nu fie suficiente pentru a acoperi cuantumul asistenței care este necesară în conformitate cu propunerea Comisiei, Comisia poate amâna propunerea de mobilizare a FEG și cererea aferentă de transfer bugetar până când devin disponibile creditele de angajament din exercițiul următor. Plafonul bugetar anual al FEG este respectat în toate circumstanțele.

Articolul 17

Plata și utilizarea contribuției financiare

(1)   Comisia plătește statului membru în cauză contribuția financiară sub forma unei plăți unice de prefinanțare, reprezentând 100 % din contribuția financiară, în principiu în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a unei decizii privind acordarea unei contribuții financiare în conformitate cu articolul 15 alineatul (2). Prefinanțarea se lichidează atunci când statul membru înaintează declarația de cheltuieli certificată în conformitate cu articolul 20 alineatul (1). Suma necheltuită se rambursează Comisiei.

(2)   Contribuția financiară menționată la alineatul (1) din prezentul articol se execută în cadrul gestiunii partajate, în conformitate cu articolul 63 din Regulamentul financiar.

(3)   Condițiile tehnice detaliate ale finanțării se stabilesc de către Comisie în decizia privind acordarea unei contribuții financiare menționată la articolul 15 alineatul (2).

(4)   Atunci când pune în aplicare măsurile pe care le conține pachetul coordonat, statul membru în cauză poate prezenta Comisiei o propunere de modificare a acțiunilor prin adăugarea altor măsuri eligibile enumerate la articolul 7 alineatul (2) literele (a) și (b), cu condiția ca aceste modificări să fie justificate în mod corespunzător și ca totalul să nu depășească contribuția financiară menționată la articolul 15 alineatul (2). Comisia evaluează modificările propuse și, dacă este de acord, modifică în consecință decizia privind acordarea contribuției financiare.

(5)   Statul membru în cauză poate realoca sume între posturile bugetare prevăzute în decizia privind acordarea unei contribuții financiare în temeiul articolului 15 alineatul (2). În cazul în care, printr-o astfel de realocare, unul sau mai multe dintre posturile prevăzute se majorează cu peste 20 %, statul membru notifică în prealabil acest lucru Comisiei.

Articolul 18

Folosirea monedei euro

Sumele menționate în cererile, deciziile privind acordarea de contribuții financiare și rapoartele prevăzute în prezentul regulament, precum și în orice alte documente conexe, se exprimă în euro.

Articolul 19

Indicatori

(1)   În anexa II sunt prevăzuți indicatori pentru raportarea progreselor înregistrate de FEG în direcția realizării obiectivelor stabilite la articolul 2. Datele cu caracter personal referitoare la respectivii indicatori sunt colectate pe baza prezentului regulament exclusiv în scopurile prezentului regulament. Acestea sunt prelucrate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului (19).

(2)   Sistemul de raportare cu privire la performanță asigură faptul că datele pentru monitorizarea implementării și a rezultatelor FEG sunt colectate în mod eficient, eficace și la timp.

În acest scop, statelor membre li se impun cerințe de raportare proporționale.

Articolul 20

Raportul final și închiderea

(1)   Cel târziu la sfârșitul celei de a șaptea luni de la expirarea perioadei de execuție, statul membru în cauză prezintă Comisiei un raport final privind execuția contribuției financiare relevante, inclusiv informații referitoare la:

(a)

tipul de măsuri și rezultatele obținute, explicând provocările, lecțiile învățate, sinergiile și complementaritățile cu alte fonduri ale Uniunii, în special cu FSE+, și indicând, atunci când este posibil, complementaritatea măsurilor cu măsurile finanțate din alte programe ale Uniunii sau programe naționale, în conformitate cu Cadrul de calitate al UE pentru anticiparea schimbărilor și a restructurării;

(b)

denumirile organismelor care au furnizat pachetul coordonat în statul membru;

(c)

indicatorii prevăzuți la punctele 1 și 2 din anexa II;

(d)

măsura în care întreprinderea care a efectuat disponibilizări, cu excepția situațiilor când este o microîntreprindere sau o IMM, a beneficiat de ajutoare de stat sau de finanțare anterioară din partea Fondului de coeziune sau a fondurilor structurale ale Uniunii în ultimii cinci ani; și

(e)

o declarație de justificare a cheltuielilor.

(2)   Cel târziu la șase luni de la primirea tuturor informațiilor solicitate în temeiul alineatului (1) din prezentul articol, Comisia lichidează contribuția financiară prin stabilirea cuantumului final al contribuției financiare din partea FEG și, după caz, a soldului datorat de statul membru în cauză în conformitate cu articolul 24.

Articolul 21

Raportul bienal

(1)   Până la 1 august 2021 și ulterior o dată la doi ani, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport cantitativ și calitativ cuprinzător privind activitățile desfășurate în temeiul prezentului regulament și al Regulamentului (UE) nr. 1309/2013 în cursul celor doi ani precedenți. Raportul se axează în principal pe rezultatele obținute de FEG și conține, în special, informații referitoare la cererile înaintate, durata prelucrării acestora, deciziile adoptate, măsurile finanțate, inclusiv statistici privind indicatorii prevăzuți în anexa II, și complementaritatea acestor măsuri cu măsurile finanțate de alte fonduri ale Uniunii, în special de FSE+, informații referitoare la lichidarea contribuțiilor financiare furnizate. De asemenea, raportul consemnează și cererile care au fost respinse datorită neeligibilității sau în cazul cărora cuantumul a fost redus din cauza volumului insuficient de credite.

(2)   Raportul se transmite, de asemenea, spre informare Curții de Conturi, Comitetului Economic și Social European, Comitetului Regiunilor și partenerilor sociali.

Articolul 22

Evaluări

(1)   Comisia efectuează, la inițiativa sa și în strânsă cooperare cu statele membre:

(a)

o evaluare intermediară, până la 30 iunie 2025; și

(b)

o evaluare retrospectivă, până la 31 decembrie 2029.

(2)   Rezultatele evaluărilor menționate la alineatul (1) se transmit, spre informare, Parlamentului European, Consiliului, Curții de Conturi, Comitetului Economic și Social European, Comitetului Regiunilor și partenerilor sociali. Recomandările din cadrul evaluărilor sunt luate în considerare la elaborarea noilor programe din domeniul ocupării forței de muncă și al afacerilor sociale sau la dezvoltarea în continuare a programelor existente.

(3)   Evaluările menționate la alineatul (1) includ statistici relevante privind contribuțiile financiare, defalcate pe sectoare și state membre.

(4)   O anchetă în rândul beneficiarilor este lansată în cursul celei de a șasea luni de la încheierea fiecărei perioade de execuție. Ancheta în rândul beneficiarilor este deschisă participării timp de cel puțin patru săptămâni. Statele membre distribuie beneficiarilor ancheta în rândul beneficiarilor, trimit cel puțin un mesaj de avertizare și informează Comisia referitor la distribuire și la mesajul de avertizare trimis. Răspunsurile la ancheta în rândul beneficiarilor sunt colectate și analizate de Comisie pentru a fi utilizate în evaluări viitoare.

(5)   Anchetele în rândul beneficiarilor sunt utilizate pentru colectarea de date cu privire la schimbarea observată în capacitatea de inserție profesională a beneficiarilor sau, în cazul celor care au găsit deja un loc de muncă, cu privire la calitatea acestui loc de muncă, cum ar fi modificarea programului de lucru, tipul contractului de muncă sau al raportului de muncă (normă întreagă sau fracțiune de normă; cu durată determinată sau nedeterminată), nivelul de responsabilitate sau modificarea nivelului salarial în comparație cu locul de muncă anterior, precum și cu privire la sectorul în care persoana și-a găsit locul de muncă. Respectivele informații sunt defalcate în funcție de sex, grupă de vârstă, nivel de educație și nivel de experiență profesională.

(6)   În vederea asigurării unor condiții uniforme de punere în aplicare a prezentului articol, Comisia adoptă un act de punere în aplicare, stabilind când și cum urmează să se realizeze ancheta în rândul beneficiarilor și modelul de utilizat

Respectivul act de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 26 alineatul (2).

Articolul 23

Gestionarea și controlul financiar

(1)   Fără a se aduce atingere responsabilității Comisiei în ceea ce privește execuția bugetului general al Uniunii, statele membre își asumă responsabilitatea pentru gestionarea măsurilor care beneficiază de sprijin din partea FEG și pentru controlul financiar al acestor măsuri. Statele membre iau cel puțin următoarele măsuri:

(a)

verifică dacă s-au instituit mecanisme de gestionare și control și dacă acestea sunt puse în aplicare în așa fel încât să se asigure o utilizare eficientă și corectă a fondurilor Uniunii, în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare;

(b)

se asigură că furnizarea datelor de monitorizare este o cerință obligatorie în contractele încheiate cu organisme care pun în aplicare pachetele coordonate;

(c)

verifică dacă măsurile finanțate au fost puse în aplicare în mod corespunzător;

(d)

se asigură că cheltuielile finanțate se bazează pe documente justificative verificabile și sunt legale și conforme;

(e)

previn, depistează și corectează neregulile, inclusiv fraudele, și recuperează sumele plătite necuvenit, împreună cu dobânzile pentru plățile întârziate, după caz.

Statele membre raportează Comisiei neregulile, inclusiv fraudele, astfel cum sunt menționate la primul paragraf litera (e).

(2)   Statele membre asigură legalitatea și regularitatea cheltuielilor incluse în conturile transmise Comisiei și iau toate măsurile necesare pentru a preveni, a depista și a corecta neregulile, inclusiv fraudele, și a raporta cu privire la acestea. Astfel de acțiuni includ colectarea de informații despre beneficiarii efectivi ai destinatarilor finanțării, în conformitate cu anexa XVII la Regulamentul privind dispozițiile comune pentru 2021-2027. Normele referitoare la colectarea și prelucrarea unor astfel de date respectă normele aplicabile privind protecția datelor. Comisia, OLAF și Curtea de Conturi au accesul necesar la respectivele informații.

(3)   În sensul articolului 63 alineatul (3) din Regulamentul financiar, statele membre identifică organismele responsabile cu gestionarea și controlul măsurilor care beneficiază de sprijin din partea FEG. Atunci când înaintează raportul final menționat la articolul 20 alineatul (1) din prezentul regulament, aceste organisme furnizează Comisiei informațiile prevăzute la articolul 63 alineatele (5), (6) și (7) din Regulamentul financiar privind execuția contribuției financiare.

În cazul în care autoritățile desemnate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 au oferit garanții suficiente că plățile sunt legale și corecte și sunt înregistrate în mod corespunzător, statul membru în cauză poate să notifice Comisiei faptul că aceste autorități sunt confirmate în temeiul prezentului regulament. La efectuarea unei astfel de notificări, statul membru respectiv precizează ce autorități sunt confirmate și atribuțiile acestora.

(4)   Statele membre fac corecțiile financiare necesare în cazul în care se constată o neregulă. Corecțiile efectuate de statele membre constau în anularea totală sau parțială a contribuției financiare. Statele membre recuperează orice sumă plătită necuvenit ca urmare a unei nereguli detectate și rambursează respectiva sumă Comisiei. În cazul în care suma nu este rambursată de către statul membru relevant în termenul prevăzut, se aplică dobânzi penalizatoare.

(5)   În exercitarea responsabilității sale privind execuția bugetului general al Uniunii, Comisia ia toate măsurile necesare pentru a verifica dacă acțiunile finanțate sunt puse în aplicare în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare. Este responsabilitatea statului membru în cauză să asigure existența și buna funcționare a sistemelor de gestionare și control. Comisia se asigură că aceste sisteme sunt instituite.

În acest scop, fără a se aduce atingere competențelor Curții de Conturi sau controalelor efectuate de către statul membru în conformitate cu actele cu putere de lege și actele administrative naționale, funcționarii sau agenții Comisiei pot efectua controale la fața locului, inclusiv controale prin sondaj, privind măsurile finanțate de FEG, cu un preaviz de minimum 12 zile lucrătoare. Comisia informează statul membru în cauză cu privire la aceasta, pentru a se obține întreaga asistență necesară. La aceste controale pot participa funcționari sau agenți ai statului membru în cauză.

(6)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 25 pentru a completa alineatul (1) litera (e) din prezentul articol cu criteriile de stabilire a neregulilor care trebuie raportate și a datelor care trebuie furnizate.

(7)   În vederea asigurării unor condiții uniforme de punere în aplicare a prezentului articol, Comisia adoptă un act de punere în aplicare prin care stabilește formatul care trebuie utilizat pentru raportarea neregulilor,.

Respectivul act de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 26 alineatul (2).

(8)   Statele membre se asigură că toate documentele justificative privind cheltuielile efectuate se află la dispoziția Comisiei și a Curții de Conturi pentru o perioadă de trei ani de la lichidarea contribuției financiare primite din partea FEG.

Articolul 24

Recuperarea contribuției financiare

(1)   Atunci când costul real al pachetului coordonat este mai mic decât cuantumul contribuției financiare acordate în temeiul articolului 15, Comisia recuperează cuantumul corespunzător după ce a dat statului membru în cauză posibilitatea de a-și prezenta observațiile.

(2)   În cazul în care, după efectuarea verificărilor necesare, Comisia ajunge la concluzia că un stat membru fie nu și-a respectat obligațiile prevăzute în decizia privind acordarea unei contribuții financiare, fie nu își respectă obligațiile care îi revin în temeiul articolului 23 alineatul (1), Comisia dă statului membru în cauză posibilitatea de a-și prezenta observațiile.

În cazul în care nu s-a ajuns la un acord, Comisia în termen de 12 luni de la primirea observațiilor din partea statului membru adoptă o decizie de efectuare a corecțiilor financiare necesare prin anularea, totală sau parțială, a contribuției financiare a FEG la măsura în cauză.

Statul membru în cauză recuperează orice cuantum plătit necuvenit ca urmare a unei nereguli și, în cazul în care cuantumul nu este rambursat de către statul membru respectiv în termenul prevăzut, se aplică dobânzi penalizatoare.

Articolul 25

Exercitarea delegării

(1)   Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)   Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 23 alineatul (6) se conferă Comisiei pe durata FEG.

(3)   Delegarea de competențe menționată la articolul 23 alineatul (6) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)   Înaintea adoptării unui act delegat, Comisia se consultă cu experții desemnați de fiecare stat membru, în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

(5)   De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)   Un act delegat adoptat în temeiul articolului 23 alineatul (6) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 26

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de un comitet. Comitetul respectiv este un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(2)   În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Articolul 27

Abrogare

(1)   Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 se abrogă de la 1 ianuarie 2021.

(2)   În pofida alineatului (1) de la prezentul articol, articolul 20 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 continuă să se aplice până la efectuarea evaluării ex post menționate la litera respectivă.

Articolul 28

Dispoziții tranzitorii

(1)   Prezentul regulament nu aduce atingere continuării sau modificării acțiunilor inițiate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1309/2013, care continuă să se aplice acțiunilor respective până la încheierea acestora.

(2)   Pachetul financiar aferent FEG poate acoperi, de asemenea, cheltuielile de asistență tehnică necesare pentru a asigura tranziția între FEG și măsurile adoptate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1309/2013.

(3)   În cazul în care este necesar, pentru a acoperi măsurile eligibile prevăzute la articolul 7 alineatele (1) și (5), se pot înregistra credite în bugetul Uniunii ulterior anului 2027, astfel încât să se permită gestionarea acțiunilor nefinalizate până la 31 decembrie 2027.

Articolul 29

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2021, cu excepția articolului 15, care se aplică de la 3 mai 2021.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 aprilie 2021.

Pentru Parlamentul European

Președintele

D. M. SASSOLI

Pentru Consiliu

Președintele

A. P. ZACARIAS


(1)  JO C 110, 22.3.2019, p. 82.

(2)  JO C 86, 7.3.2019, p. 239.

(3)  Poziția Parlamentului European din 16 ianuarie 2019 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și poziția în primă lectură a Consiliului din 19 aprilie 2021 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Poziția Parlamentului European din 27 aprilie 2021 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

(4)  Regulamentul (UE, Euratom) 2020/2093 al Consiliului din 17 decembrie 2020 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027 (JO L 433 I, 22.12.2020, p. 11).

(5)  Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare (JO L 406, 30.12.2006, p. 1).

(6)  Regulamentul (CE) nr. 546/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare (JO L 167, 29.6.2009, p. 26).

(7)  Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 (JO L 347, 20.12.2013, p. 855).

(8)  Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).

(9)  Regulamentul (UE) 2019/1796 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 octombrie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1309/2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) (JO L 279I, 31.10.2019, p. 4).

(10)  JO L 433I, 22.12.2020, p. 28.

(11)  JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

(12)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 18.9.2013, p. 1).

(13)  Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene (JO L 312, 23.12.1995, p. 1).

(14)  Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 2).

(15)  Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) (JO L 283, 31.10.2017, p. 1).

(16)  Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal (JO L 198, 28.7.2017, p. 29).

(17)  Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

(18)  Directiva 98/59/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la concedierile colective (JO L 225, 12.8.1998, p. 16).

(19)  Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).


ANEXA I

COMUNICARE ȘI VIZIBILITATE

Licența menționată la articolul 12 alineatul (3) al doilea paragraf acordă Uniunii cel puțin următoarele drepturi:

1.

utilizare internă, și anume dreptul de a reproduce, de a copia și de a pune materialele de comunicare și de vizibilitate la dispoziția instituțiilor și agențiilor Uniunii și ale statelor membre, precum și a personalului acestora;

2.

reproducerea materialelor de comunicare și de vizibilitate prin orice mijloace și în orice formă, în totalitate sau în parte;

3.

comunicarea către public a materialelor de comunicare și de vizibilitate, prin orice mijloace de comunicare;

4.

distribuirea către public a materialelor de comunicare și de vizibilitate (sau a unor copii ale acestora) în orice formă;

5.

stocarea și arhivarea materialelor de comunicare și de vizibilitate;

6.

acordarea de sublicențe către terți în ceea ce privește drepturile privind materialele de comunicare și de vizibilitate.


ANEXA II

INDICATORII COMUNI DE REALIZARE ȘI DE REZULTAT PRIVIND CERERILE FEG [menționați la articolul 19 alineatul (1), la articolul 20 alineatul (1) litera (c) și la articolul 21 alineatul (1)]

Toate datele cu caracter personal (1) trebuie defalcate în funcție de gen [bărbați, femei, fără caracter binar (2)(3).

1.

Indicatori comuni de realizare privind beneficiarii

(a)

șomeri*;

(b)

persoane inactive*;

(c)

angajați*;

(d)

lucrători independenți*;

(e)

persoane cu vârsta sub 30 de ani*;

(f)

persoane cu vârsta peste 54 de ani*;

(g)

absolvenți de învățământ secundar inferior sau sub acest nivel (ISCED 0-2)*;

(h)

absolvenți de studii liceale (ISCED 3) sau postliceale (ISCED 4)*;

(i)

absolvenți de studii superioare (ISCED 5-8)*.

Numărul total al beneficiarilor se calculează automat, pe baza indicatorilor comuni de realizare legați de statutul profesional (4).

2.

Indicatori comuni de rezultat pe termen lung privind beneficiarii:

(a)

procentul beneficiarilor FEG care au un loc de muncă și care desfășoară o activitate independentă șase luni de la sfârșitul perioadei de execuție*;

(b)

procentul beneficiarilor FEG care au dobândit o calificare după șase luni de la sfârșitul perioadei de execuție*;

(c)

procentul beneficiarilor FEG care urmează un curs sau o formare șase luni de la sfârșitul perioadei de execuție*.

Datele respective trebuie să acopere numărul total calculat al beneficiarilor, raportat în conformitate cu indicatorii comuni de realizare prevăzuți la punctul 1. Astfel, procentele se referă, de asemenea, la acest număr total calculat.


(1)  Autoritățile de management trebuie să instituie un sistem care înregistrează și stochează datele individuale ale participanților în format electronic. Dispozițiile privind prelucrarea datelor puse în aplicare de statele membre trebuie să fie conforme cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679, în special cu articolele 4, 6 și 9.

(2)  În conformitate cu legislația națională.

(3)  Datele raportate în dreptul indicatorilor marcați cu simbolul „*” sunt date cu caracter personal, conform articolului 4 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/679. Prelucrarea lor este necesară în vederea îndeplinirii obligației legale care îi revine operatorului [articolul 6 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) 2016/679].

(4)  Șomeri, persoane inactive, angajați, lucrători independenți.


Top