EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0097

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/97 al Comisiei din 28 ianuarie 2021 de modificare și de rectificare a Regulamentului (UE) 2015/640 în ceea ce privește introducerea unor noi cerințe de navigabilitate suplimentare

C/2021/413

OJ L 31, 29.1.2021, p. 208–213 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/97/oj

29.1.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 31/208


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/97 AL COMISIEI

din 28 ianuarie 2021

de modificare și de rectificare a Regulamentului (UE) 2015/640 în ceea ce privește introducerea unor noi cerințe de navigabilitate suplimentare

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018 privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2111/2005, (CE) nr. 1008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 și a Directivelor 2014/30/UE și 2014/53/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 și (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CEE) nr. 3922/91 al Consiliului (1), în special articolul 17 alineatul (1) litera (h),

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 76 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2018/1139, Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (denumită în continuare „agenția”) emite specificații de certificare („SC”) și le actualizează periodic pentru a se asigura că SC rămân adecvate scopului. Cu toate acestea, o aeronavă al cărei proiect a fost deja certificat nu este supusă obligației de a se conforma versiunii actualizate a SC atunci când este construită sau când este în serviciu. Prin urmare, pentru a sprijini continuitatea navigabilității și îmbunătățirile în materie de siguranță, trebuie introdusă obligația ca aceste aeronave să respecte o serie de cerințe de navigabilitate suplimentare care nu au fost incluse în SC inițiale la momentul certificării proiectului. Regulamentul (UE) 2015/640 al Comisiei (2) stabilește astfel de cerințe de navigabilitate suplimentare.

(2)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/133 al Comisiei (3) a introdus, la punctul 26.60 din anexa I la Regulamentul (UE) 2015/640, cerințe de navigabilitate suplimentare pentru condițiile dinamice ale scaunelor pentru pasageri și ale scaunelor pentru echipajul de cabină din avioanele de mare capacitate nou construite pe baza unui proiect care a fost deja certificat de agenție. Avioanele de mare capacitate al căror certificat individual de navigabilitate este eliberat prima dată la 18 februarie 2021 sau după această dată trebuie să respecte dispozițiile de la punctul 26.60. Din cauza întârzierilor pe care pandemia de COVID-19 le-a ocazionat producției de avioane, anumite avioane, cărora urma să li se elibereze un certificat de navigabilitate înainte de 18 februarie 2021, vor primi certificatul respectiv după această dată. Pentru a se evita impunerea unei sarcini suplimentare asupra industriei din cauza necesității de a recalifica locurile din respectivele avioane pentru condiții dinamice, avioanele a căror producție a fost întârziată de pandemia de COVID-19 trebuie, prin urmare, să fie exceptate de la conformarea cu punctul 26.60.

(3)

Din acest motiv, data eliberării primului certificat individual de navigabilitate, menționată la punctul 26.60 din anexa I la Regulamentul (UE) 2015/640 și stabilită în prezent ca fiind 18 februarie 2021, trebuie să fie aliniată la data de aplicare a listei de modele de avioane care nu fac obiectul anumitor dispoziții din anexa I la Regulamentul (UE) 2015/640, prevăzută în apendicele I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1159 al Comisiei (4), și anume 26 februarie 2021. Dat fiind că diferența de timp este minimă, nu ar exista niciun impact semnificativ asupra siguranței aviației. Prin urmare, Regulamentul (UE) 2015/640 trebuie modificat în consecință.

(4)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1159 a introdus noi cerințe referitoare la aeronavele în curs de îmbătrânire. Mai exact, în temeiul punctului 26.334 din anexa I la Regulamentul (UE) 2015/640, toți titularii de certificate de tip suplimentare eliberate înainte de 1 septembrie 2003 vor trebui să redacteze datele privind toleranța la degradare indiferent dacă aceste date sunt solicitate sau nu de către operatori. Pentru a se asigura impunerea unei sarcini proporționale asupra industriei, s-a intenționat dintotdeauna ca aceste date să fie redactate numai dacă erau solicitate de operatori și numai la cererea acestora. Prin urmare, Regulamentul (UE) 2015/640 trebuie rectificat în consecință.

(5)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament se referă la modificările introduse prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1159, care se aplică de la 26 februarie 2021. Din motive de coerență, prezentul regulament trebuie, așadar, să se aplice de asemenea de la 26 februarie.

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 127 din Regulamentul (UE) 2018/1139,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (UE) 2015/640 se modifică în conformitate cu anexa I la prezentul regulament.

Articolul 2

Anexa I la Regulamentul (UE) 2015/640 se rectifică în conformitate cu anexa II la prezentul regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament se aplică de la 26 februarie 2021, cu excepția punctului 1 din anexa I, care se aplică de la 16 februarie 2021.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 ianuarie 2021.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 212, 22.8.2018, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) 2015/640 al Comisiei din 23 aprilie 2015 privind specificații de navigabilitate suplimentare pentru un anumit tip de operațiuni și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 965/2012 (JO L 106, 24.4.2015, p. 18).

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/133 al Comisiei din 28 ianuarie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) 2015/640 în ceea ce privește introducerea de noi specificații de navigabilitate suplimentare (JO L 25, 29.1.2019, p. 14).

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1159 al Comisiei din 5 august 2020 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1321/2014 și (UE) 2015/640 în ceea ce privește introducerea unor noi cerințe de navigabilitate suplimentare (JO L 257, 6.8.2020, p. 14).


ANEXA I

Anexa I la Regulamentul (UE) 2015/640 se modifică după cum urmează:

1.

Punctul 26.60 se înlocuiește cu următorul text:

26.60   Aterizarea de urgență – condiții dinamice

Operatorii avioanelor de mare capacitate utilizate în transportul aerian comercial de pasageri, care au primit certificarea de tip la 1 ianuarie 1958 sau după această dată și al căror certificat individual de navigabilitate este eliberat pentru prima oară la 26 februarie 2021 sau după această dată, trebuie să demonstreze, pentru fiecare proiect de tip de scaun aprobat pentru ocupare în timpul rulării la sol, al decolării sau al aterizării, că ocupantul este protejat în caz de expunere la sarcini rezultate din condiții de aterizare de urgență. Protecția este demonstrată prin unul dintre următoarele mijloace:

(a)

încercări dinamice încheiate cu succes;

(b)

o analiză rațională care să asigure o siguranță echivalentă, bazată pe încercări dinamice pe un proiect de tip de scaun similar.

Obligația prevăzută la primul paragraf nu se aplică următoarelor scaune:

(a)

scaunelor pentru echipajul din cabina de pilotaj;

(b)

scaunelor din avioanele cu un grad scăzut de ocupare, care efectuează operațiuni de transport aerian comercial neregulat la cerere;

(c)

scaunelor dintr-un model de avion enumerat în tabelul A.1 din apendicele 1 care poartă un număr de serie dat de constructor menționat în tabelul respectiv.”

2.

Apendicele 1 se înlocuiește cu următorul text:

„Apendicele 1

Lista modelelor de avioane care nu intră sub incidența anumitor dispoziții ale anexei I (partea 26)

Tabelul A.1

Titular CT

Tip

Modele

Număr de serie dat de constructor

Dispoziții ale anexei I (partea 26) care NU se aplică

The Boeing Company

707

Toate

 

de la 26.301 până la 26.334

The Boeing Company

720

Toate

 

de la 26.301 până la 26.334

The Boeing Company

DC-10

DC-10-10

DC-10-30

DC-10-30F

Toate

de la 26.301 până la 26.334

The Boeing Company

DC-8

Toate

 

de la 26.301 până la 26.334

The Boeing Company

DC-9

DC-9-11, DC-9-12, DC-9-13, DC-9-14, DC-9-15, DC-9-15F, DC-9-21, DC-9-31, DC-9-32, DC-9-32 (VC-9C), DC-9-32F, DC-9-32F (C-9A, C-9B), DC-9-33F, DC-9-34, DC-9-34F, DC-9-41, DC-9-51

Toate

de la 26.301 până la 26.334

The Boeing Company

MD-90

MD-90-30

Toate

de la 26.301 până la 26.334

FOKKER SERVICES B.V.

F27

Mark 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700

Toate

de la 26.301 până la 26.334

FOKKER SERVICES B.V.

F28

Mark 1000, 1000C, 2000, 3000, 3000C, 3000R, 3000RC, 4000

Toate

de la 26.301 până la 26.334

GULFSTREAM AEROSPACE CORP.

G-159

G-159 (Gulfstream I)

Toate

de la 26.301 până la 26.334

GULFSTREAM AEROSPACE CORP.

G-II_III_IV_V

G-1159A (GIII)

G-1159B (GIIB)

G-1159 (GII)

Toate

de la 26.301 până la 26.334

KELOWNA FLIGHTCRAFT LTD.

CONVAIR 340/440

440

Toate

de la 26.301 până la 26.334

LEARJET INC.

Learjet 24/25/31/36/35/55/60

24, 24A, 24B, 24B-A, 24D, 24D-A, 24F, 24F-A, 25, 25B, 25C, 25D, 25F

Toate

de la 26.301 până la 26.334

LOCKHEED MARTIN CORPORATION

1329

Toate

 

de la 26.301 până la 26.334

LOCKHEED MARTIN CORPORATION

188

Toate

 

de la 26.301 până la 26.334

LOCKHEED MARTIN CORPORATION

382

382, 382B, 382E, 382F, 382G

Toate

de la 26.301 până la 26.334

LOCKHEED MARTIN CORPORATION

L-1011

Toate

 

de la 26.301 până la 26.334

PT. DIRGANTARA INDONESIA

CN-235

Toate

 

de la 26.301 până la 26.334

SABRELINER CORPORATION

NA-265

NA-265-65

Toate

de la 26.301 până la 26.334

VIKING AIR LIMITED

SD3

SD3-30

Sherpa

SD3 Sherpa

Toate

de la 26.301 până la 26.334

VIKING AIR LIMITED

DHC-7

Toate

 

de la 26.301 până la 26.334

VIKING AIR LIMITED

CL-215

CL-215-6B11

Toate

de la 26.301 până la 26.334

TUPOLEV PUBLIC STOCK COMPANY

TU-204

204-120CE

Toate

de la 26.301 până la 26.334

AIRBUS

Seria A320

A320-251N, A320-271N

10033, 10242, 10281 și 10360

26.60

AIRBUS

Seria A321

A321-271NX, A321-251NX

10071, 10257, 10371 și 10391

26.60

AIRBUS

Seria A330

A330-243, A330-941

1844, 1861, 1956, 1978, 1982, 1984, 1987, 1989, 1998, 2007, 2008, 2011 și 2012

26.60

ATR-GIE Avions de Transport Régional

seria ATR 72

ATR72-212A

1565,1598, 1620, 1629, 1632, 1637, 1640, 1642,1649,1657, 1660, 1661

26.60

The Boeing Company

Seria 737

737-8 și 737-9

43299, 43304, 43305, 43310, 43321, 43322, 43332, 43334, 43344, 43348, 43391, 43579, 43797, 43798 43799, 43917, 43918, 43919, 43921, 43925, 43927, 43928, 43957, 43973, 43974, 43975, 43976, 44867, 44868, 44873, 60009, 60010, 60040, 60042, 60056, 60057, 60058, 60059, 60060, 60061, 60063, 60064, 60065, 60066, 60068, 60194, 60195, 60389, 60434, 60444, 60455, 61857, 61859, 61862, 61864, 62451, 62452, 62453, 62454, 62533, 63358, 63359, 63360, 64610, 64611, 64612, 62613, 64614, 65899, 66147, 66148, 66150

26.60


ANEXA II

La punctul 26.334 din anexa I, literele (a) și (b) se înlocuiesc cu următorul text:

„(a)

La cererea unui operator care are obligația de a se conforma cu punctul 26.370 litera (a) subpunctul (ii), titularul unei aprobări de modificare care a fost eliberată înainte de 1 septembrie 2003 trebuie:

(i)

pentru modificările și reparațiile publicate identificate în conformitate cu punctul 26.332 litera (a) subpunctele (i) și (iii), să efectueze o evaluare a toleranței la degradare;

(ii)

să stabilească și să documenteze inspecția aferentă privind toleranța la degradare, cu excepția cazului în care a fost deja efectuată.

(b)

Titularul unei aprobări de modificare trebuie să prezinte spre aprobare agenției datele privind toleranța la degradare rezultate din evaluarea efectuată în conformitate cu litera (a) subpunctul (i):

(i)

în termen de 24 de luni de la primirea unei cereri, pentru cererile primite înainte de 26 februarie 2023; sau

(ii)

înainte de 26 februarie 2025 sau în termen de 12 luni de la primirea unei cereri, reținându-se termenul care survine mai târziu, pentru cererile primite la 26 februarie 2023 sau după această dată.”


Top