EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0617(03)

Decizia Comisiei din 12 mai 2021 de instituire a Consiliului European pentru Cercetare aferent Programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa și de abrogare a Deciziei C(2013)8915 2021/C 234 I/03

C/2021/3402

OJ C 234I , 17.6.2021, p. 5–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

17.6.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

CI 234/5


DECIZIA COMISIEI

din 12 mai 2021

de instituire a Consiliului European pentru Cercetare aferent Programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa și de abrogare a Deciziei C(2013)8915

(2021/C 234 I/03)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Decizia 2021/764/UE a Consiliului de instituire a programului specific de implementare a Programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont Europa (2021-2027), în special articolul 8 alineatele (1) și (2),

întrucât:

(1)

Pentru a se asigura continuitatea cu acțiunile și activitățile desfășurate în temeiul Deciziei 2013/743/UE (1) a Consiliului, Consiliul European pentru Cercetare (denumit în continuare „CEC”) instituit prin decizia respectivă în scopul punerii în aplicare a acțiunilor din cadrul pilonului I, „Excelență științifică”, al programului Orizont Europa trebuie să înlocuiască CEC instituit prin Decizia Comisiei din 12 decembrie 2013 de instituire a Consiliului European pentru Cercetare (2).

(2)

În conformitate cu articolul 8 alineatul (2) din Decizia 2021/764/UE, CEC trebuie să fie format din Consiliul științific independent prevăzut la articolul 9 din decizia respectivă și din structura specifică de implementare prevăzută la articolul 10 din decizia respectivă. Structura specifică de implementare a fost instituită ca agenție executivă prin Decizia de punere în aplicare C(2021) 953 a Comisiei din 12 februarie 2021, în conformitate cu articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 58/2003 al Consiliului (3).

(3)

În conformitate cu articolul 9 din Decizia 2021/764/UE, Consiliul științific trebuie să fie format din oameni de știință, ingineri și savanți independenți de înaltă reputație, care dețin expertiza corespunzătoare, cuprinzând atât femei, cât și bărbați din grupe de vârstă diferite, și garantând diversitatea domeniilor de cercetare și o varietate a originilor geografice; aceștia acționează în nume propriu, independent de orice interese externe. Comisia desemnează membrii Consiliului științific pe baza unui proces independent și transparent de identificare a acestora convenit cu Consiliul științific, incluzând o consultare deschisă a comunității științifice și prezentarea unui raport Parlamentului European și Consiliului.

(4)

Pentru a se asigura tranziția cu succes la programul Orizont Europa, mandatul Consiliului științific al CEC instituit prin Decizia C(2013) 8915 a fost prelungit prin Decizia C(2020)9154 a Comisiei din 16 decembrie 2020 până la data intrării în vigoare a Deciziei 2021/764/UE.

(5)

Pentru a se asigura punerea în aplicare la timp a programului specific de implementare a programului Orizont Europa, Consiliul științific al CEC instituit prin Decizia C(2013) 8915 a stabilit deja pozițiile preliminare, anticipând măsurile care urmează să fie adoptate în conformitate cu articolul 9 din Decizia 2021/764/UE. Aceste poziții preliminare trebuie să fie aprobate sau respinse de Consiliul științific instituit prin prezenta decizie.

(6)

Trebuie să se stabilească dispozițiile necesare pentru funcționarea Consiliului științific.

(7)

Este necesar să se adopte dispoziții care să asigure cooperarea dintre Consiliul științific și structura specifică de implementare a CEC.

(8)

Consiliul științific trebuie să aibă acces la documentele și la datele necesare pentru desfășurarea activităților sale, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului (4).

(9)

Decizia 2021/764/UE prevede remunerarea membrilor Consiliului științific pentru sarcinile pe care le îndeplinesc. Este necesar să se stabilească normele corespunzătoare în acest sens.

(10)

Decizia C (2013) 8915 trebuie să fie abrogată,

DECIDE:

Articolul 1

Instituirea Consiliului European pentru Cercetare

Se instituie Consiliul European pentru Cercetare („CEC”) pentru perioada cuprinsă între 12 mai 2021 și 31 decembrie 2027.

Articolul 2

Membrii Consiliului științific

(1)   Consiliul științific este format din președintele Consiliului European pentru Cercetare (denumit în continuare „președintele CEC”) și din alți 21 de membri. Cele 21 de persoane enumerate în anexa I sunt numite în calitate de membri ai Consiliului științific pentru durata mandatului stabilită în anexa respectivă.

(2)   Membrii își îndeplinesc sarcinile independent de orice influență externă. Aceștia informează Comisia în timp util cu privire la orice conflict de interese care le-ar putea compromite obiectivitatea.

(3)   Membrii sunt numiți pentru un mandat de până la patru ani, reînnoibil o singură dată. Pentru a permite o rotație progresivă a membrilor, un membru poate fi numit și pentru un mandat mai scurt.

(4)   În situații justificate în mod corespunzător, pentru a menține integritatea sau continuitatea Consiliului științific, Comisia poate lua inițiativa de a retrage înainte de termen mandatul unui membru.

(5)   În cazul în care un membru demisionează sau în cazul în care Comisia îi retrage mandatul, va fi numit un nou membru. În cazul demisiei sau al retragerii mandatului președintelui CEC, Comisia poate numi un al membru al Consiliului științific sau un fost președinte al CEC în funcția de președinte interimar al CEC pentru o perioadă limitată, până la numirea unui nou președinte CEC.

Articolul 3

Funcționarea Consiliului științific

(1)   Consiliul științific își adoptă regulamentul intern, precum și un cod de conduită în materie de confidențialitate, de conflicte de interese și de prelucrare a datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2018/1725.

(2)   Consiliul științific se întrunește în reuniuni plenare ori de câte ori activitățile sale o necesită. Sintezele proceselor-verbale ale reuniunilor plenare se publică pe site-ul CEC.

(3)   Președintele poate decide să organizeze reuniuni în sesiuni închise publicului, în conformitate cu regulamentul intern al Consiliului științific.

(4)   Consiliul științific poate înființa comitete permanente, grupuri de lucru și alte structuri formate din membrii săi, care au ca obiectiv efectuarea unor sarcini specifice ale Consiliului științific.

(5)   Pozițiile preliminare ale Consiliului științific instituit prin Decizia C(2013)8915 cu privire la măsurile care urmează să fie adoptate în conformitate cu articolul 9 din Decizia 2021/764/UE sunt aprobate sau respinse de Consiliul științific instituit în temeiul prezentei decizii.

Articolul 4

Cooperarea în cadrul Consiliului European pentru Cercetare

Consiliul științific și structura specifică de implementare asigură coerența dintre aspectele strategice și operaționale ale tuturor activităților CEC. Președintele CEC, vicepreședinții Consiliului științific și directorul structurii specifice de implementare participă la reuniuni periodice de coordonare pentru asigurarea unei cooperări eficiente.

Articolul 5

Furnizarea de documente și de date

(1)   Comisia și structura specifică de implementare îi furnizează Consiliului științific documentele, datele și asistența necesare pentru desfășurarea activităților sale, permițându-i acestuia să funcționeze în condiții de autonomie și de independență, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2018/1725.

(2)   În cazul în care, din motive legate de protecția datelor cu caracter personal, de confidențialitate, de securitate sau de interes public, nu pot fi furnizate documente și date sau nu se poate acorda acces la datele cu caracter personal, Comisia și structura specifică de implementare transmit în scris Consiliului științific o explicație a motivelor respective, precum și orice informații referitoare la subiectul în cauză pe care consideră că este posibil să le furnizeze în temeiul reglementărilor în vigoare.

Articolul 6

Remunerarea membrilor Consiliului științific, alții decât președintele CEC

Normele referitoare la onorariile aferente sarcinilor îndeplinite de membrii Consiliului științific, alții decât președintele CEC, precum și la rambursarea cheltuielilor lor de deplasare și de ședere sunt prevăzute în anexa II.

Decizia (2013) 8915 se abrogă.

Adoptată la Bruxelles, 12 mai 2021.

Pentru Comisie

Mariya GABRIEL

Membru al Comisiei


(1)  Decizia Consiliului din 3 decembrie 2013 de instituire a programului specific de punere în aplicare a Programului-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) - Orizont 2020 și de abrogare a Deciziilor 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE și 2006/975/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 965).

(2)  C(2013) 8915 (JO C 373, 20.12.2013, p. 23).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 58/2003 al Consiliului din 19 decembrie 2002 de stabilire a statutului agențiilor executive cărora urmează să li se încredințeze anumite sarcini în gestionarea programelor comunitare (JO L 11, 16.1.2003, p. 1).

(4)  Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).


ANEXA I

Membrii Consiliului științific al CEC de la 12 mai 2021

Nume și institut

Sfârșitul mandatului

Geneviève ALMOUZNI, CNRS/Centrul de cercetare Institut Curie, Paris

30 iunie 2023

Manuel ARELLANO, Center for Monetary and Financial Studies, Madrid

31 decembrie 2022

Paola BOVOLENTA, Universidad Autónoma de Madrid

31 decembrie 2022

Margaret BUCKINGHAM, Institutul Pasteur, Paris

31 decembrie 2021

Eveline CRONE, Universitatea din Leiden

31 decembrie 2023

Ben FERINGA, Universitatea din Groningen

31 decembrie 2022

Mercedes GARCÍA-ARENAL, Centro de Ciencias Humanas y Sociales, Madrid

30 iunie 2023

Gerd GIGERENZER, Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, Berlin

31 decembrie 2023

Liselotte HOJGAARD, Universitatea din Copenhaga

31 decembrie 2024

Dirk INZÉ, Universitatea din Gent

31 decembrie 2024

Andrzej JAJSZCZYK, Universitatea de Știință și Tehnologie AGH, Cracovia

31 decembrie 2022

Eystein JANSEN, Universitatea din Bergen

30 iunie 2023

Michael KRAMER, Institutul de Radioastronomie Max-Planck, Bonn

31 decembrie 2021

Rodrigo MARTINS, Academia Europeană de Științe

31 decembrie 2024

Kurt MEHLHORN, Institutul de Informatică Max-Planck, Saarbrücken

31 decembrie 2022

Nicola SPALDIN, ETH Zurich

31 decembrie 2024

Jesper QUALMANN SVEJSTRUP, Francis Crick Institute, Londra

31 decembrie 2022

Barbara ROMANOWICZ, Laboratorul Seismologic din Berkeley

31 decembrie 2021

Nektarios TAVERNARAKIS, Institutul de Biologie Moleculară și Biotehnologie, Fundația pentru Cercetare și Tehnologie – Hellas

31 decembrie 2022

Milena ŽIC FUCHS, Universitatea din Zagreb

31 decembrie 2023

Alice VALKÁROVÁ, Czech Science Foundation

31 decembrie 2024


ANEXA II

Norme referitoare la remunerarea membrilor Consiliului științific, alții decât președintele CEC, astfel cum se menționează la articolul 6

1.   

Onorariile membrilor Consiliului științific, alții decât președintele CEC, precum și cheltuielile de deplasare și de ședere corespunzătoare îndeplinirii sarcinilor care le revin sunt plătite de structura specifică de implementare, în conformitate cu un contract care include condițiile prevăzute la punctele 2-7.

2.   

Onorariile vicepreședinților Consiliului științific sunt de 3 500 EUR pentru participarea integrală la o reuniune plenară și de 1 750 EUR pentru participarea parțială.

3.   

Onorariile celorlalți membri menționați la punctul 1 sunt de 2 000 EUR pentru participarea integrală la o reuniune plenară și de 1 000 EUR pentru participarea parțială.

4.   

Onorariile suplimentare ale membrilor Consiliului științific și ale vicepreședinților care dețin funcții de responsabilitate, definite drept funcție de coordonator de domeniu, de președinte al Comitetului permanent sau de președinte al grupului de lucru, sunt de 2 250 EUR pe an (proporțional pentru o perioadă mai scurtă de un an) pentru fiecare funcție. Membrii Consiliului științific și vicepreședinții pot deține mai multe astfel de funcții și sunt remunerați în consecință.

5.   

Plățile onorariilor sunt autorizate de directorul structurii specifice de implementare sau de adjunctul său, pe baza unei liste de prezență validate de președintele CEC și de directorul structurii specifice de implementare sau de adjuncții acestora. Lista de prezență precizează dacă fiecare membru a participat la întreaga reuniune (participare integrală) sau doar la o parte a acesteia (participare parțială).

6.   

Plățile onorariilor suplimentare sunt autorizate de directorul structurii specifice de implementare sau de adjunctul său, pe baza numirii membrilor respectivi în fiecare funcție, astfel cum a fost validată de președintele CEC.

7.   

În ceea ce privește alte reuniuni decât cele plenare, structura specifică de implementare rambursează, dacă este cazul, cheltuielile de deplasare și de ședere ale membrilor Consiliului științific, necesare pentru desfășurarea activităților în care sunt implicați, în conformitate cu contractul lor și cu normele Comisiei privind remunerarea experților externi (1).

8.   

Onorariile și cheltuielile de deplasare și de ședere sunt plătite din bugetul operațional al programului specific instituit prin Decizia 2021/764/UE.


(1)  Decizia C(2021)3402 a Comisiei.


Top