EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0008

Decizia (UE) 2021/8 a Parlamentului European și a Consiliului din 23 decembrie 2020 de autorizare a Comisiei să voteze în favoarea unei majorări a capitalului autorizat al Fondului European de Investiții

OJ L 3, 7.1.2021, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/8/oj

7.1.2021   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 3/1


DECIZIA (UE) 2021/8 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 23 decembrie 2020

de autorizare a Comisiei să voteze în favoarea unei majorări a capitalului autorizat al Fondului European de Investiții

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 173 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

după consultarea Comitetului Economic și Social European,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

întrucât:

(1)

Articolul 5 alineatul (2) din Statutul Fondului European de Investiții (denumit în continuare „fondul”) prevede posibilitatea de majorare a capitalului autorizat al fondului prin hotărârea adunării generale a fondului (denumită în continuare „adunarea generală”) luată cu o majoritate de 85 % din voturile exprimate.

(2)

Având în vedere impactul estimat al crizei provocate de COVID-19 și pentru a contribui la răspunsul Uniunii și al fondului la criză, prin punerea în aplicare a propunerii de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Programului InvestEU ca parte a cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027 și prin dezvoltarea în continuare a rolului fondului în gestionarea programelor naționale și regionale, este necesară o majorare imediată a capitalului autorizat al fondului cu 2 870 000 000 EUR.

(3)

Consiliul de administrație al fondului (denumit în continuare „consiliul de administrație”) a decis să prezinte adunării generale o cerere pentru aprobarea majorării capitalului autorizat al fondului cu 2 870 000 000 EUR prin emiterea a 2 870 de acțiuni noi, precum și pentru aprobarea modalităților legate de această majorare de capital, inclusiv a modalităților de vărsare. În cazul în care majorarea de capital este aprobată, fiecare acțiune nouă va avea o valoare nominală de 1 000 000 EUR, iar pentru fiecare acțiune subscrisă capitalul vărsat va fi de 20 % din valoarea nominală a acțiunii. Adunarea generală ar putea solicita vărsarea restului de 80 % în condițiile prevăzute la articolul 7 alineatul (3) din statutul fondului. Toate acțiunile, atât cele existente, cât și cele nou emise, vor avea aceeași valoare și vor conferi drepturi egale în toate privințele.

(4)

Consiliul de administrație a propus ca acțiunile nou autorizate să fie disponibile pentru subscriere pe parcursul unei singure perioade de subscriere care începe imediat după aprobarea majorării de capital de către adunarea generală și se încheie la 30 septembrie 2021. Uniunea va putea participa la subscriere în condițiile prevăzute în hotărârea adunării generale, după intrarea în vigoare a actului juridic care aprobă participarea Uniunii la majorarea de capital.

(5)

Pentru a permite reprezentantului Uniunii în cadrul adunării generale să voteze cu privire la majorarea de capital cât mai curând posibil, se consideră oportun să se prevadă o excepție de la termenul de opt săptămâni și de la cel de zece zile menționate la articolul 4 din Protocolul nr. 1 privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice. Din același motiv, prezenta decizie ar trebui să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării sale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Comisia este autorizată să voteze, în numele Uniunii, în cadrul adunării generale a Fondului European de Investiții, în favoarea majorării propuse de 2 870 000 000 EUR a capitalului autorizat al fondului.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 23 decembrie 2020.

Pentru Parlamentul European

Președintele

D. M. SASSOLI

Pentru Consiliu

Președintele

M. ROTH


(1)  Poziția Parlamentului European din 15 decembrie 2020 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 22 decembrie 2020.


Top