EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R2221

Regulamentul (UE) 2020/2221 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 decembrie 2020 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește resursele suplimentare și măsurile de implementare cu scopul de a oferi asistență pentru sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pentru pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei (REACT-EU)

OJ L 437, 28.12.2020, p. 30–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2221/oj

28.12.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 437/30


REGULAMENTUL (UE) 2020/2221 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 23 decembrie 2020

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește resursele suplimentare și măsurile de implementare cu scopul de a oferi asistență pentru sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pentru pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei (REACT-EU)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 177 și articolul 322 alineatul (1) litera (a),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Curții de Conturi (1),

după consultarea Comitetului Economic și Social European,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (2),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (3),

întrucât:

(1)

Statele membre au fost afectate de criză într-un mod fără precedent, din cauza consecințelor economice, sociale și sanitare ale pandemiei de COVID-19. Criza împiedică creșterea în statele membre, fapt care, la rândul său, agravează deficitele grave de lichidități provocate de creșterea bruscă și semnificativă a investițiilor publice care au fost necesare în sistemele de sănătate ale statelor membre și în alte sectoare ale economiilor acestora. Criza a agravat și situația persoanelor expuse riscului de sărăcie, reducând astfel coeziunea socială în statele membre. În plus, închiderea frontierelor interne a avut un impact sever asupra cooperării economice, în special în zonele de frontieră, afectând deplasarea lucrătorilor și viabilitatea microîntreprinderilor sau a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-urilor). Acest fapt a creat o situație excepțională care trebuie abordată prin măsuri specifice, imediate și extraordinare care să aibă un efect rapid asupra economiei reale.

(2)

Pentru a răspunde impactului crizei, Regulamentele (UE) nr. 1301/2013 (4) și (UE) nr. 1303/2013 (5) ale Parlamentului European și ale Consiliului au fost modificate prin Regulamentul (UE) 2020/460 al Parlamentului European și al Consiliului (6) pentru a permite mai multă flexibilitate în ceea ce privește implementarea programelor operaționale sprijinite de Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), de Fondul social european (FSE) și de Fondul de coeziune (denumite în continuare „fondurile”), precum și de Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM). Cu toate acestea, întrucât efectele negative serioase asupra economiilor și societăților Uniunii s-au agravat, ambele regulamente au fost modificate din nou prin Regulamentul (UE) 2020/558 al Parlamentului European și al Consiliului (7). Respectivele modificări au oferit o flexibilitate suplimentară excepțională, astfel încât să li se permită statelor membre să se concentreze asupra reacției necesare la criza fără precedent, prin sporirea posibilităților de mobilizare a sprijinului neutilizat din fonduri și prin simplificarea cerințelor procedurale legate de implementarea programelor și de audituri.

(3)

În 23 aprilie 2020, Consiliul European a aprobat „Foaia de parcurs pentru redresare”, în vederea amortizării șocurilor uriașe suportate de economie și a atenuării, pe de o parte, a consecințelor sociale și economice pentru Uniune ca urmare a restricțiilor excepționale impuse de statele membre pentru a împiedica răspândirea COVID-19 și, pe de altă parte, a riscului de redresare asimetrică cauzat de diferențele dintre statele membre în privința mijloacelor naționale disponibile, care a avut, la rândul său, un efect grav asupra funcționării pieței interne. Foaia de parcurs pentru redresare are o componentă puternică de investiții și solicită înființarea Fondului european de redresare. În plus, și așa cum s-a reafirmat în concluziile Consiliului European din 21 iulie 2020, aceasta mandatează Comisia să analizeze necesitățile, astfel încât resursele să fie direcționate către sectoarele și părțile geografice cel mai afectate ale Uniunii, clarificându-se în același timp și legătura cu cadrul financiar multianual pentru 2021-2027.

(4)

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2020/2094 al Consiliului (8) și în limitele resurselor alocate prin intermediul acestuia, ar trebui luate măsuri de recuperare și de reziliență în temeiul fondurilor structurale și de investiții europene, pentru a se aborda impactul fără precedent al crizei provocate de COVID-19. Astfel de resurse suplimentare ar trebui utilizate pentru a se asigura respectarea termenelor prevăzute în Regulamentul (UE) 2020/2094.

(5)

Prezentul regulament stabilește norme și măsuri de implementare referitoare la resursele adiționale furnizate cu titlul de Asistență de redresare pentru coeziune și teritoriile Europei (REACT-EU) cu scopul de a oferi asistență pentru sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pentru pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei. În cadrul REACT-EU, ar trebui să fie pusă la dispoziție o sumă suplimentară excepțională de până la 47 500 000 000 EUR la prețurile din 2018 pentru angajamentul bugetar din fondurile structurale pentru anii 2021 și 2022, cu scopul de a sprijini statele membre și regiunile care sunt cele mai afectate în efortul de ameliorare a efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și care pregătesc o redresare verde, digitală și rezilientă a economiei, în vederea repartizării rapide a resurselor către economia reală prin intermediul programelor operaționale existente (denumite în continuare „resursele REACT-EU”). Resursele REACT-EU provin din Instrumentul de redresare al Uniunii Europene. O parte din resursele REACT-EU ar trebui să fie alocate asistenței tehnice la inițiativa Comisiei. Comisia ar trebui să stabilească defalcarea resurselor REACT-EU pentru fiecare stat membru, pe baza unei metode de alocare întemeiate pe cele mai recente date statistice obiective disponibile, referitoare la prosperitatea relativă a statelor membre și la amploarea efectului crizei provocate de COVID-19 asupra economiilor și societăților acestora. Înainte de aplicarea metodei de alocare în legătură cu resursele REACT-EU pe anul 2021 și în vederea sprijinirii celor mai importante sectoare în urma crizei provocate de COVID-19 în anumite state membre, Luxemburgului și Maltei ar trebui să li se aloce sumele de 100 000 000 EUR, respectiv 50 000 000 EUR. Metoda de alocare ar trebui să includă o sumă suplimentară dedicată pentru regiunile ultraperiferice, având în vedere vulnerabilitatea specifică a economiilor și societăților acestora. Pentru a reflecta caracterul evolutiv al efectelor crizei provocate de COVID-19, defalcarea ar trebui să fie revizuită în 2021 pe baza aceleiași metode de alocare și utilizându-se cele mai recente date statistice disponibile până la 19 octombrie 2021, pentru distribuirea tranșei pe 2022 a resurselor REACT-EU.

(6)

Având în vedere importanța combaterii schimbărilor climatice în conformitate cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și Obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU, fondurile vor contribui la integrarea acțiunilor de combatere a schimbărilor climatice în politicile Uniunii și la atingerea unei ținte generale reprezentate de o contribuție de 30 % din cheltuielile bugetului Uniunii pentru sprijinirea îndeplinirii obiectivelor climatice. Se preconizează ca REACT-EU să contribuie cu 25 % din pachetul financiar global la atingerea obiectivelor climatice. În concordanță cu natura REACT-EU ca instrument de redresare în situații de criză și cu flexibilitatea oferită de prezentul regulament, inclusiv absența cerințelor de concentrare tematică și posibilitatea ca statele membre să direcționeze resursele REACT-EU în sprijinul operațiunilor FEDR sau FSE, în funcție de nevoile lor, nivelul contribuțiilor statelor membre la atingerea respectivului obiectiv poate varia în funcție de prioritățile naționale.

(7)

Prezentului regulament i se aplică normele financiare orizontale adoptate de Parlamentul European și de Consiliu în temeiul articolului 322 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). Normele respective sunt prevăzute în Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului (9) (denumit în continuare „Regulamentul financiar”) și definesc, în particular, procedura de stabilire și de execuție a bugetului prin granturi, achiziții publice, premii și execuție indirectă, ele prevăzând în același timp verificări ale responsabilității actorilor financiari. Normele adoptate în temeiul articolului 322 din TFUE includ și un regim general de condiționalitate pentru protecția bugetului Uniunii.

(8)

Pentru a permite o flexibilitate maximă a statelor membre în pregătirea acțiunilor de ameliorare a efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și în pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, Comisia ar trebui să stabilească alocările la nivel de stat membru. Mai mult, ar trebui să se prevadă și posibilitatea de a utiliza orice fel de resurse REACT-EU pentru a sprijini ajutoarele pentru persoanele cele mai defavorizate și Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor. În plus, este necesar să se stabilească plafoane privind alocările pentru asistență tehnică la inițiativa statelor membre, permițând în același timp statelor membre o flexibilitate maximă în ceea ce privește aceste alocări în cadrul programelor operaționale sprijinite de FEDR sau de FSE. Capacitatea de funcționare a FSE ar trebui să fie păstrată atunci când se alocă resursele REACT-EU în domeniile de politică ale ocupării forței de muncă, în special al ocupării forței de muncă în rândul tinerilor, în concordanță cu Garanția pentru tineret consolidată, al competențelor și educației, al incluziunii sociale și al sănătății, cu un accent deosebit asupra grupurilor defavorizate și copiilor. Ținând cont de cheltuirea rapidă preconizată a resurselor REACT-EU, angajamentele legate de aceste resurse ar trebui să fie dezangajate doar la încheierea programelor operaționale.

(9)

Întrucât pandemia de COVID-19 a afectat în mod diferit regiuni și localități din statele membre, este importantă implicarea actorilor regionali și locali, a autorităților, partenerilor economici și sociali și societății civile, în concordanță cu principiul parteneriatului, în pregătirea, punerea în aplicare, monitorizarea și evaluarea măsurilor de ameliorare a efectelor provocate de criză sprijinite de REACT-EU.

(10)

De asemenea, ar trebui introduse posibilități de efectuare a unor transferuri financiare între FEDR și FSE în temeiul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și în cazul resurselor REACT-EU, în conformitate cu articolul 25a din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013. Astfel de transferuri nu ar trebui să afecteze nici resursele disponibile în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană, nici alocările specifice pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor.

(11)

Pentru a completa acțiunile deja disponibile în sfera de aplicare a FEDR, astfel cum a fost extinsă prin Regulamentele (UE) 2020/460 și (UE) 2020/558, statelor membre ar trebui să li se permită în continuare să utilizeze resursele REACT-EU în principal pentru investiții în produse și servicii destinate serviciilor de sănătate, inclusiv cele transfrontaliere, și servicii de îngrijire instituționale, comunitare și familiale, pentru furnizarea de sprijin sub formă de capital de lucru sau de sprijin pentru investiții în favoarea IMM-urilor, inclusiv sprijin sub formă de consiliere, în special în sectoarele cele mai afectate de pandemia de COVID-19 și care au nevoie de o revitalizare rapidă, precum turismul și cultura, pentru investiții care contribuie la tranziția către o economie digitală și verde, pentru investiții în infrastructuri care oferă servicii de bază cetățenilor și pentru măsuri de sprijin economic în favoarea acelor regiuni care depind cel mai mult de sectoarele cel mai afectate de criza COVID-19. Ar trebui încurajată și o mai bună cooperare, coordonare și reziliență în materie de sănătate. În plus, asistența tehnică ar trebui să fie și ea sprijinită. Este oportun ca resursele REACT-EU să se concentreze exclusiv asupra noului obiectiv tematic, intitulat „Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei”, care ar trebui să constituie, de asemenea, o prioritate de investiții unică, pentru a permite o programare și o implementare simplificate a acestor resurse.

(12)

În ceea ce privește FSE, statele membre ar trebui să folosească resursele REACT-EU în primul rând pentru sprijinirea accesului la piața muncii și la sistemele sociale, asigurând menținerea locurilor de muncă, inclusiv prin regimuri de șomaj tehnic și sprijin acordat lucrătorilor independenți, precum și întreprinzătorilor și liber-profesioniștilor, artiștilor și lucrătorilor creativi. Sistemele de șomaj tehnic și măsurile similare, în special pentru lucrătorii independenți, vizează protejarea angajaților și lucrătorilor independenți împotriva riscului de șomaj, menținând simultan aceleași condiții de muncă și de încadrare în muncă și salariile angajaților. Resursele REACT-EU alocate acestor sisteme urmează să fie utilizate doar pentru a-i sprijini pe lucrători. În contextul circumstanțelor actuale excepționale generate de pandemia de COVID-19, ar trebui să fie posibilă sprijinirea sistemelor de șomaj tehnic pentru angajați și lucrători pe cont propriu, chiar și atunci când un asemenea sprijin nu este combinat cu măsuri active pe piața muncii, în afara cazului în care măsurile respective sunt impuse de dreptul intern. Regula respectivă ar trebui să se aplice uniform și sistemelor de șomaj tehnic care au fost sprijinite în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, astfel cum a fost modificat prin Regulamentele (UE) 2020/460 și (UE) 2020/558 în urma crizei provocate de COVID-19, și care continuă să fie sprijinite în cadrul priorității de investiții „Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei”. Sprijinul Uniunii pentru astfel de regimuri de șomaj tehnic ar trebui să fie limitat în timp.

(13)

Ar trebui să se acorde sprijin și creării de locuri de muncă și unor locuri de muncă de calitate, în special pentru persoanele aflate în situații vulnerabile și pentru măsuri de incluziune socială și de eradicare a sărăciei. Măsurile de stimulare a angajării tinerilor ar trebui extinse, în concordanță cu Garanția pentru tineret consolidată. Ar trebui să se prevadă investiții în educație, formare și dezvoltarea competențelor, inclusiv în reciclare și perfecționare, mai ales în cazul grupurilor dezavantajate. Ar trebui promovat accesul egal la servicii sociale de interes general, inclusiv pentru copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități, minorități etnice și persoane fără adăpost.

(14)

În plus, statele membre ar trebui să acorde în continuare o atenție deosebită persoanelor care trăiesc în regiunile rurale, frontaliere, mai puțin dezvoltate, insulare, montane, slab populate și ultraperiferice, precum și în zonele afectate de tranziția industrială și de depopulare și, după caz, să utilizeze resursele REACT-EU pentru sprijinirea persoanelor respective.

(15)

Întrucât închiderea temporară a frontierelor dintre statele membre a generat mari dificultăți pentru comunitățile și întreprinderile transfrontaliere, este bine să se permită statelor membre să aloce resursele REACT-EU și programelor transfrontaliere existente în cadrul obiectivului privind cooperare teritorială europeană.

(16)

Cu scopul de a se asigura faptul că statele membre dispun de mijloace financiare suficiente pentru implementarea rapidă a unor acțiuni de ameliorare a efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și a consecințelor sale sociale și pentru pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, este necesar să se asigure un nivel mai ridicat al plății prefinanțării inițiale pentru implementarea rapidă a acțiunilor sprijinite de resursele REACT-EU. Prefinanțarea inițială care urmează să fie plătită ar trebui să asigure faptul că statele membre dispun de mijloace pentru a prevedea, după caz, efectuarea de plăți în avans către beneficiari și pentru a asigura rambursarea rapidă a beneficiarilor după depunerea cererilor de plată.

(17)

Ar trebui să fie posibil ca statele membre să poată aloca resursele REACT-EU către noi programe operaționale dedicate în cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă sau către noi axe prioritare din programele existente în cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și al obiectivului privind cooperarea teritorială europeană. Pentru a permite o implementare rapidă, în ceea ce privește noile programe operaționale dedicate, nu ar trebui permisă identificarea altor autorități decât a celor deja desemnate pentru actualele programe operaționale sprijinite de FEDR, de FSE sau de Fondul de coeziune. Nu ar trebui impusă efectuarea unei evaluări ex ante de către statele membre, iar elementele necesare pentru prezentarea spre aprobarea Comisiei a programului operațional ar trebui să fie limitate.

(18)

Resursele REACT-EU ar trebui utilizate în concordanță cu principiul dezvoltării durabile și cu principiul „a nu cauza prejudicii”, ținând seama de Acordul de la Paris și de Obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU. În plus, egalitatea între bărbați și femei, aducerea în prim-plan a dimensiunii de gen și integrarea acesteia ar trebui să fie luate în considerare și promovate în punerea în aplicare a programelor operaționale.

(19)

Pentru a se atenua sarcinile asupra bugetelor publice legate de ameliorarea efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și de pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, cheltuielile pentru operațiuni ar trebui să fie eligibile începând cu 1 februarie 2020 și statelor membre ar trebui să li se ofere posibilitatea excepțională de a solicita aplicarea unei rate de cofinanțare de până la 100 % în cazul axelor prioritare separate ale programelor operaționale care oferă sprijin din resursele REACT-EU.

(20)

Deși este important să se garanteze că 31 decembrie 2023 rămâne data-limită de eligibilitate pentru perioada de programare 2014-2020, ar trebui să se clarifice faptul că operațiunile ar putea fi selectate pentru sprijin în cursul anului 2023.

(21)

Pentru a asigura continuitatea punerii în aplicare a anumitor operațiuni sprijinite de resursele REACT-UE, ar trebui să se aplice dispozițiile de aplicare treptată dintr-un regulament de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de stabilire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil și migrație, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului pentru managementul frontierelor și vize.

(22)

În urma măsurilor de flexibilitate specifice ca răspuns la epidemia de COVID-19 introduse în Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 prin Regulamentul (UE) 2020/558, ar trebui să fie eligibile și cheltuielile pentru operațiuni finalizate fizic sau complet executate care sprijină ameliorarea efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și care pregătesc o redresare verde, digitală și rezilientă a economiei sprijinită în cadrul noului obiectiv tematic corespunzător, cu condiția ca operațiunile în cauză să înceapă de la 1 februarie 2020.

(23)

Pentru a permite statelor membre să repartizeze rapid resursele REACT-EU în perioada actuală de programare, se justifică scutirea statelor membre, în mod excepțional, de obligația de a respecta atât condiționalitățile și cerințele ex ante referitoare la rezerva de performanță, la aplicarea cadrului de performanță și la concentrarea tematică, în raport și cu pragurile stabilite pentru dezvoltarea urbană durabilă pentru FEDR, cât și cerințele privind pregătirea unei strategii de comunicare pentru resursele REACT-EU. Este totuși necesar ca statele membre să efectueze cel puțin o evaluare până la 31 decembrie 2024 pentru a determina eficacitatea, eficiența, impactul și caracterul incluziv al resurselor REACT-EU, precum și modul în care acestea au contribuit la atingerea țintelor noului obiectiv tematic dedicat. Pentru a facilita disponibilitatea unor informații comparabile la nivelul Uniunii, statelor membre ar trebui să li se solicite, unde este cazul, să utilizeze indicatorii specifici ai programului, puși la dispoziție de către Comisie. În plus, în îndeplinirea responsabilităților care le revin în ceea ce privește informarea, comunicarea și vizibilitatea, statele membre și autoritățile de management ar trebui să sporească vizibilitatea măsurilor și a resurselor excepționale introduse de Uniune, asigurându-se, în particular, că beneficiarii potențiali, beneficiarii, participanții, destinatarii finali ai instrumentelor financiare și publicul larg sunt conștienți de existența, volumul și sprijinul suplimentar provenit din resursele REACT-EU.

(24)

Pentru a permite direcționarea resurselor REACT-EU către zonele geografice unde sunt cel mai necesare, ca măsură excepțională și fără a aduce atingere normelor generale de alocare a resurselor fondurilor structurale, resursele REACT-EU alocate către FEDR și FSE nu ar trebui defalcate pe categorii de regiuni. Cu toate acestea, se așteaptă ca statele membre să țină seama de diferitele nevoi regionale și niveluri de dezvoltare, astfel încât să asigure că acordarea sprijinului respectă un echilibru între nevoile regiunilor și orașelor cel mai afectate de efectele pandemiei de COVID-19 și nevoia de a se concentra asupra regiunilor mai puțin dezvoltate, în conformitate cu obiectivele de coeziune economică, socială și teritorială prevăzute la articolul 174 din TFUE. De asemenea, statele membre ar trebui să implice autoritățile locale și regionale, precum și organismele relevante reprezentând societatea civilă și partenerii sociali, în conformitate cu principiul parteneriatului.

(25)

Cu excepția cazurilor în care prezentul regulament prevede derogări, cheltuielile din cadrul REACT-EU ar trebui să facă obiectul acelorași obligații și garanții ca toate fondurile de coeziune. Acestea includ respectarea drepturilor fundamentale și respectarea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum și măsuri antifraudă eficace puse în practică cu sprijinul agențiilor antifraudă existente la nivelul statelor membre și la nivelul Uniunii, cum ar fi Oficiul European de Luptă Antifraudă și, după caz, Parchetul European.

(26)

Atunci când se adoptă măsuri de protecție a bugetului Uniunii, este esențial ca interesele legitime ale destinatarilor și beneficiarilor finali să fie protejate în mod corespunzător.

(27)

Cu scopul de a se facilita transferurile autorizate de modificările introduse în temeiul prezentului regulament, condiția prevăzută la articolul 30 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul financiar privind utilizarea creditelor pentru același obiectiv nu ar trebui să se aplice cu privire la respectivele transferuri.

(28)

Întrucât obiectivul prezentului regulament, și anume asigurarea unei reacții la impactul crizei provocate de COVID-19 prin introducerea unor măsuri de flexibilitate în domeniul acordării de sprijin din fondurile structurale și de investiții europene, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre, dar, având în vedere amploarea și efectele acțiunii propuse, acesta poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestui obiectiv.

(29)

Dat fiind caracterul urgent al situației legate de pandemia de COVID-19, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(30)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 ar trebui modificat în consecință.

(31)

Articolul 135 alineatul (2) din Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (10) prevede că modificările aduse Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului (11) sau Deciziei 2014/335/UE, Euratom a Consiliului (12) care sunt adoptate la data intrării în vigoare a respectivului acord sau ulterior nu se aplică Regatului Unit în măsura în care modificările în cauză au un impact asupra obligațiilor financiare ale Regatului Unit. Sprijinul prevăzut de prezentul regulament pentru anii 2021 și 2022 este finanțat printr-o creștere a plafonului resurselor proprii ale Uniunii, fapt care urmează să aibă un impact asupra obligației financiare a Regatului Unit. Prin urmare, prezentul regulament nu ar trebui să se aplice Regatului Unit sau pe teritoriul acestuia,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 se modifică după cum urmează:

1.

Se introduc următoarele articole:

„Articolul 92a

Resursele REACT-EU

Măsurile menționate la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2020/2094 al Consiliului (*1) sunt implementate în cadrul fondurilor structurale cu o sumă de până la 47 500 000 000 EUR la prețurile din 2018, astfel cum se menționează la articolul 2 alineatul (2) litera (a) punctul (i) din regulamentul respectiv, sub rezerva dispozițiilor articolului 3 alineatele (3), (4), (7) și (9) din respectivul regulament.

Aceste resurse suplimentare pentru 2021 și 2022, provenite din Instrumentul de redresare al Uniunii Europene, oferă asistență pentru sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pentru pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei (denumite în continuare «resursele REACT-EU»).

În conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2020/2094, resursele REACT-EU constituie venituri alocate externe în sensul articolului 21 alineatul (5) din Regulamentul financiar.

Articolul 92b

Măsuri de implementare pentru resursele REACT-EU

(1)   Resursele REACT-EU se pun la dispoziție în temeiul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă.

Prin derogare de la articolul 94, statele membre alocă în comun o parte din resursele lor REACT-EU programelor de cooperare transfrontalieră în cadrul obiectivului privind cooperarea teritorială europeană la care participă, în cazul în care convin că astfel de alocări reflectă prioritățile lor naționale respective.

Resursele REACT-EU sunt utilizate pentru implementarea asistenței tehnice în temeiul alineatului (6) de la prezentul articol și a operațiunilor de implementare a obiectivului tematic prevăzut la alineatul (9) primul paragraf de la prezentul articol.

(2)   Resursele REACT-EU sunt puse la dispoziție pentru angajamentele bugetare aferente anilor 2021 și 2022, în completarea resurselor globale prevăzute la articolul 91, după cum urmează:

2021: 37 500 000 000 EUR;

2022: 10 000 000 000 EUR.

Resursele REACT-EU sprijină și cheltuieli administrative în valoare de până la 18 000 000 EUR la prețurile din 2018.

Operațiunile care urmează să fie sprijinite de resursele REACT-EU pot fi selectate pentru sprijin până la sfârșitul anului 2023. Dispozițiile de aplicare treptată prevăzute într-un regulament de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil și migrație, Fondului pentru securitate internă și Instrumentului pentru managementul frontierelor și vize sunt aplicabile operațiunilor sprijinite din resursele REACT-EU.

(3)   Asistența tehnică la inițiativa Comisiei face obiectul unei alocări reprezentând 0,35 % din resursele REACT-EU, acordând o atenție specială statelor membre care au fost mai puternic afectate de pandemia de COVID-19 și statelor membre cu rate mai scăzute de absorbție și de implementare.

(4)   Comisia adoptă o decizie, prin acte de punere în aplicare, privind stabilirea defalcării resurselor REACT-EU cu titlul de credite din fondurile structurale pentru 2021 pentru fiecare stat membru, în conformitate cu criteriile și metodologia prevăzute în anexa VIIa. Această decizie se revizuiește în 2021 pentru a se stabili defalcarea resurselor REACT-EU pentru 2022, pe baza datelor disponibile până la 19 octombrie 2021.

(5)   Prin derogare de la dispozițiile articolului 76 primul paragraf, angajamentele bugetare pentru resursele REACT-EU aferente fiecărui program operațional vizat trebuie efectuate pentru fiecare fond pentru anii 2021 și 2022.

Angajamentul juridic menționat la articolul 76 al doilea paragraf pentru anii 2021 și 2022 intră în vigoare la data menționată la articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2020/2094 sau după această dată.

Articolul 76 al treilea și al patrulea paragraf nu se aplică în ceea ce privește resursele REACT-EU.

Prin derogare de la dispozițiile articolului 14 alineatul (3) din Regulamentul financiar, normele privind dezangajările, prevăzute în partea II titlul IX capitolul IV și la articolul 136 din prezentul regulament se aplică angajamentelor bugetare bazate pe resursele REACT-EU. Prin derogare de la dispozițiile articolului 12 alineatul (4) litera (c) din Regulamentul financiar, resursele REACT-EU nu se utilizează pentru un program sau o acțiune următoare.

Prin derogare de la dispozițiile articolului 86 alineatul (2) și ale articolului 136 alineatul (1) din prezentul regulament, angajamentele pentru resursele REACT-EU se dezangajează în conformitate cu regulile care trebuie respectate pentru închiderea programelor.

Fiecare stat membru alocă resursele REACT-EU disponibile pentru programare în cadrul FEDR și al FSE programelor operaționale sau programelor de cooperare transfrontalieră, implicând autoritățile locale și regionale, precum și organismele relevante care reprezintă societatea civilă și partenerii sociali, în conformitate cu principiul parteneriatului.

Prin derogare de la dispozițiile articolului 92 alineatul (7), se propune ca o parte a resurselor REACT-EU să fie utilizată, dacă statul membru în cauză consideră necesar, pentru a spori sprijinul acordat Fondului de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane (FEAD), cu scopul de a gestiona situația persoanelor care au fost afectate într-o măsură fără precedent de criza provocată de pandemia de COVID-19. O parte din resursele REACT-EU pot fi, de asemenea, utilizate pentru a crește sprijinul pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor. În ambele cazuri, creșterea poate fi propusă înainte sau în același timp cu alocarea către FEDR și FSE.

După alocarea inițială, la cererea unui stat membru privind modificarea unui program operațional în temeiul articolului 30 alineatul (1), resursele REACT-EU pot fi transferate între FEDR și FSE, independent de procentele menționate la articolul 92 alineatul (1) literele (a), (b) și (c), cu păstrarea capacității operaționale a FSE la nivelul Uniunii. Prezentul paragraf nu se aplică resurselor FEDR alocate programelor de cooperare transfrontalieră din cadrul obiectivului «Cooperare teritorială europeană».

Articolul 30 alineatul (5) nu se aplică în ceea ce privește resursele REACT-EU. Resursele respective sunt excluse din baza de calcul în sensul plafoanelor stabilite la alineatul respectiv.

În sensul aplicării articolului 30 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul financiar, condiția potrivit căreia creditele trebuie să fie destinate aceluiași obiectiv nu se aplică în cazul unor astfel de transferuri. Astfel de transferuri se pot aplica numai anului în curs sau anilor următori ai planului financiar.

Cerințele prevăzute la articolul 92 alineatul (4) din prezentul regulament nu se aplică alocării inițiale sau transferurilor ulterioare de resurse REACT-EU.

Resursele REACT-EU sunt implementate în conformitate cu normele fondului căruia îi sunt alocate sau transferate.

(6)   Un procentaj de până la 4 % din resursele REACT-EU totale din cadrul FEDR și al FSE poate fi alocat asistenței tehnice la inițiativa statelor membre, în cadrul oricărui program operațional existent sprijinit de FEDR sau de FSE sau unui program sau programe operaționale noi menționate la alineatul (10).

Un procentaj de până la 6 % din resursele suplimentare din FEDR alocate unui program de cooperare transfrontalieră în temeiul obiectivului privind cooperarea teritorială europeană în temeiul celui de al doilea paragraf de la alineatul (1) poate fi alocat asistenței tehnice.

(7)   Prin derogare de la dispozițiile articolului 81 alineatul (1) și ale articolului 134 alineatul (1), prefinanțarea inițială, care trebuie plătită în urma deciziei Comisiei de adoptare a unui program operațional sau de aprobare a modificării unui program operațional pentru alocarea resurselor REACT-EU, reprezintă 11 % din resursele REACT-EU alocate programelor pentru anul 2021.

În sensul aplicării articolului 134 alineatul (2) prefinanțării anuale din anii 2021, 2022 și 2023, valoarea sprijinului acordat de fonduri programului operațional pentru întreaga perioadă de programare include resursele REACT-EU.

Suma plătită ca prefinanțare inițială suplimentară, menționată la primul paragraf, este verificată și închisă integral în conturile Comisiei cel târziu la momentul încheierii programului operațional.

(8)   Resursele REACT-EU care nu sunt alocate asistenței tehnice sunt utilizate în temeiul obiectivului tematic menționat la alineatul (9) primul paragraf pentru a sprijini operațiunile care sprijină ameliorarea efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și care pregătesc o redresare verde, digitală și rezilientă a economiei.

Statele membre pot aloca resursele REACT-EU fie uneia sau mai multor axe prioritare separate din cadrul unui program sau al unor programe operaționale existente în temeiul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă sau din cadrul unui program sau al unor programe de cooperare transfrontalieră existente în temeiul obiectivului privind cooperarea teritorială europeană, fie unui program sau unor programe operaționale noi menționate la alineatul (10) din prezentul articol în temeiul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă. Prin derogare de la articolul 26 alineatul (1), programul acoperă perioada până la 31 decembrie 2022, sub rezerva dispozițiilor alineatului (4) din prezentul articol.

În ceea ce privește FEDR, resursele REACT-EU sunt utilizate în primul rând pentru a sprijini investițiile în produse și servicii destinate serviciilor de sănătate sau în infrastructura socială, pentru a oferi sprijin sub formă de capital de lucru sau sprijin pentru investiții în favoarea investițiilor IMM-urilor în sectoare cu un potențial mare de creare de locuri de muncă, pentru a sprijini investiții care să contribuie la tranziția către o economie digitală și verde, pentru a sprijini investiții în infrastructura care oferă servicii de bază cetățenilor, precum și pentru a susține măsuri de sprijin economic în regiunile care depind cel mai mult de sectoarele cel mai afectate de criza provocată de COVID-19.

În ceea ce privește FSE, resursele REACT-EU sunt utilizate în primul rând pentru a sprijini accesul la piața muncii prin păstrarea locurilor de muncă ale angajaților și ale lucrătorilor independenți, inclusiv prin regimuri de șomaj tehnic, chiar și atunci când sprijinul respectiv nu este combinat cu măsuri active pe piața muncii, cu excepția cazului în care respectivele măsuri sunt impuse de dreptul intern. Resursele REACT-EU sprijină crearea de locuri de muncă și locurile de muncă de calitate, în special pentru persoanele aflate în situații vulnerabile, și extind măsurile de angajare a tinerilor, în concordanță cu Garanția pentru tineret consolidată. Investițiile în educație, formarea profesională și dezvoltarea competențelor sunt orientate spre dubla tranziție verde și digitală.

Resursele REACT-EU sprijină și sistemele sociale care contribuie la măsuri de incluziune socială, combaterea discriminării și eradicarea sărăciei, concentrându-se în special asupra sărăciei în rândul copiilor, și sporesc accesul la serviciile sociale de interes general, inclusiv pentru copii, persoanele în vârstă, persoanele cu dizabilități, minoritățile etnice și persoanele fără adăpost.

(9)   Cu excepția asistenței tehnice menționate la alineatul (6) din prezentul articol și a resurselor REACT-EU utilizate pentru FEAD sau pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, menționate la alineatul (5) al șaptelea paragraf din prezentul articol, resursele REACT-EU sprijină operațiunile din cadrul noului obiectiv tematic «Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei», care completează obiectivele tematice prevăzute la articolul 9.

Obiectivul tematic menționat la primul paragraf din prezentul alineat este disponibil exclusiv pentru programarea resurselor REACT-EU. Prin derogare de la dispozițiile articolului 96 alineatul (1) literele (b), (c) și (d) din prezentul regulament și de la articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013, acesta nu este combinat cu alte priorități de investiții.

Obiectivul tematic menționat la primul paragraf din prezentul alineat constituie, de asemenea, prioritatea de investiții unică pentru programarea și implementarea resurselor REACT-EU din partea FEDR și a FSE.

În cazul în care în cadrul unui program operațional existent sunt stabilite una sau mai multe axe prioritare separate, care corespund obiectivului tematic menționat la primul paragraf de la prezentul alineat, elementele enumerate la articolul 96 alineatul (2) litera (b) punctele (v) și (vii) din prezentul regulament și la articolul 8 alineatul (2) litera (b) punctele (v) și (vi) din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013 nu sunt necesare pentru descrierea axei prioritare din programul operațional revizuit.

Planul de finanțare revizuit prevăzut la articolul 96 alineatul (2) litera (d) din prezentul regulament și la articolul 8 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013 stabilește alocarea resurselor REACT-EU pentru anul 2021 și, după caz, pentru 2022 fără identificarea de sume destinate rezervei de performanță și fără niciun fel de defalcare pe categorii de regiuni.

Prin derogare de la dispozițiile articolului 30 alineatul (1) din prezentul regulament, cererile de modificare a unui program, prezentate de un stat membru, se justifică în mod corespunzător și prezintă, în particular, impactul preconizat al modificărilor aduse programului asupra sprijinirii ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei. Respectivele cereri sunt însoțite de programul revizuit.

(10)   Prin derogare de la articolul 26 alineatul (4), noi programe operaționale dedicate în cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă pot fi elaborate de statele membre în temeiul noului obiectiv tematic menționat la alineatul (9) primul paragraf de la prezentul articol. Nu este necesară efectuarea niciunei evaluări ex ante astfel cum este prevăzut la articolul 55.

Prin derogare de la dispozițiile articolului 96 alineatul (2) litera (a), atunci când se instituie un astfel de program operațional nou, justificarea stabilește impactul preconizat al programului operațional asupra sprijinirii ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei.

Atunci când se instituie un astfel de program operațional nou, numai autoritățile deja desemnate în cadrul programelor operaționale în curs sprijinite de FEDR, de FSE și de Fondul de coeziune pot fi identificate de statele membre în sensul articolului 96 alineatul (5) litera (a).

Elementele prevăzute la alineatul (2) primul paragraf litera (b) punctele (v) și (vii), la alineatul (4), la alineatul (6) literele (b) și (c) și la articolul 96 alineatul (7) nu sunt necesare pentru un astfel de program operațional nou. Elementele prevăzute la articolul 96 alineatul (3) sunt necesare numai în cazul în care se furnizează sprijinul aferent.

Prin derogare de la articolul 29 alineatele (3) și (4) și de la articolul 30 alineatul (2), Comisia face tot ce este posibil să aprobe toate noile programe operaționale dedicate sau toate modificările aduse programelor existente în termen de 15 zile lucrătoare de la prezentarea acestora de către un stat membru.

(11)   Prin derogare de la dispozițiile articolului 65 alineatele (2) și (9), cheltuielile pentru operațiunile sprijinite în cadrul obiectivului tematic menționat la alineatul (9) primul paragraf de la prezentul articol sunt eligibile începând cu 1 februarie 2020.

(12)   Prin derogare de la dispozițiile articolului 120 alineatul (3) primul și al doilea paragraf, în cazul axei sau al axelor prioritare sprijinite de resursele REACT-EU programate în temeiul obiectivului tematic menționat la alineatul (9) primul paragraf de la prezentul articol se poate aplica o rată de cofinanțare de până la 100 %. Pe lângă indicatorii comuni prevăzuți în normele specifice fiecărui fond, statele membre utilizează, după caz, indicatorii specifici ai programului privind COVID-19 puși la dispoziție de către Comisie.

Prin derogare de la dispozițiile articolului 56 alineatul (3) și ale articolului 114 alineatul (2), statele membre se asigură că, până la 31 decembrie 2024, este efectuată cel puțin o evaluare a utilizării resurselor REACT-EU pentru a determina eficacitatea, eficiența, impactul și, după caz, caracterul lor incluziv și nediscriminatoriu, inclusiv din perspectiva genului și contribuția lor la obiectivul tematic menționat la alineatul (9) primul paragraf de la prezentul articol.

(13)   Următoarele dispoziții nu se aplică resurselor REACT-EU:

(a)

cerințele privind concentrarea tematică, inclusiv pragurile stabilite pentru dezvoltarea urbană durabilă, astfel cum sunt prevăzute în prezentul regulament sau în normele specifice fondului, prin derogare de la articolul 18;

(b)

condiționalitățile ex ante, prin derogare de la articolul 19 și de la normele specifice fondului;

(c)

cerințele privind rezerva de performanță și aplicarea cadrului de performanță, prin derogare de la dispozițiile articolelor 20 și respectiv 22;

(d)

articolul 65 alineatul (6) pentru operațiunile care au început de la 1 februarie 2020 și care sprijină ameliorarea efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și care pregătesc o redresare verde, digitală și rezilientă a economiei sprijinite în cadrul obiectivului tematic menționat la alineatul (9) primul paragraf de la prezentul articol;

(e)

cerințele de pregătire a unei strategii de comunicare, prin derogare de la dispozițiile articolului 116 și ale articolului 115 alineatul (1) litera (a).

Prin derogare de la cerințele prevăzute la articolul 12 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1299/2013 pentru operațiunile sprijinite de resursele REACT-EU în cadrul obiectivului privind cooperarea teritorială europeană, cooperarea dintre beneficiari în cel puțin două domenii este suficientă.

(14)   În îndeplinirea responsabilităților care le revin în ceea ce privește informarea, comunicarea și vizibilitatea în conformitate cu articolul 115 alineatele (1) și (3) și cu anexa XII, statele membre și autoritățile de management se asigură că beneficiarii potențiali, beneficiarii, participanții, destinatarii finali ai instrumentelor financiare și publicul larg sunt conștienți de existența, volumul și sprijinul suplimentar provenit din resursele REACT-EU.

Statele membre și autoritățile de management explică în mod clar cetățenilor că operațiunea în cauză este finanțată în cadrul răspunsului Uniunii la pandemia de COVID-19 și asigură transparența deplină, utilizând, după caz, platformele de comunicare socială.

Atunci când se acordă operațiunilor sprijin financiar din resursele REACT-EU, trimiterile la «fond», «fonduri» sau «fonduri ESI» din secțiunea 2.2 a anexei XII se completează cu informația «finanțat în cadrul măsurilor adoptate de Uniune ca răspuns la pandemia de COVID-19».

(*1)  Regulamentul (UE) 2020/2094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrumentul de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19 (JO L 433, 22.12.2020, p. 23).”"

2.

La articolul 154 se adaugă următorul paragraf:

„Articolele 92a și 92b nu se aplică Regatului Unit sau pe teritoriul acestuia. Trimiterile la statele membre din dispozițiile respective se interpretează ca neincluzând Regatul Unit.”

3.

Textul prevăzut în anexa la prezentul regulament se introduce ca anexa VIIa.

Articolul 2

Până la 31 martie 2025 Comisia transmite Parlamentului European și Consiliului o evaluare privind REACT-EU. Evaluarea respectivă conține informații privind realizarea obiectivelor programului REACT-EU, eficiența utilizării resurselor REACT-EU, tipurile de acțiuni finanțate, beneficiarii și destinatarii finali ai alocărilor financiare și valoarea sa europeană adăugată din punctul de vedere al contribuției la redresarea economică.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 decembrie 2020.

Pentru Parlamentul European

Președintele

D. M. SASSOLI

Pentru Consiliu

Președintele

M. ROTH


(1)  JO C 272, 17.8.2020, p. 1.

(2)  Avizul din 14 octombrie 2020 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(3)  Poziția Parlamentului European din 16 decembrie 2020 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 22 decembrie 2020.

(4)  Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 (JO L 347, 20.12.2013, p. 289).

(5)  Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 320).

(6)  Regulamentul (UE) 2020/460 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 martie 2020 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013 și (UE) nr. 508/2014 în ceea ce privește anumite măsuri specifice menite să mobilizeze investiții în sistemele de sănătate ale statelor membre și în alte sectoare ale economiilor acestora ca reacție la epidemia de COVID-19 (Inițiativa pentru investiții ca reacție la coronavirus) (JO L 99, 31.3.2020, p. 5).

(7)  Regulamentul (UE) 2020/558 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2020 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1301/2013 și (UE) nr. 1303/2013 în ceea ce privește măsuri specifice de asigurare a unei flexibilități excepționale pentru utilizarea fondurilor structurale și de investiții europene ca reacție la epidemia de COVID-19 (JO L 130, 24.4.2020, p. 1).

(8)  Regulamentul (UE) 2020/2094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19 (JO L 433, 22.12.2020, p. 23).

(9)  Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).

(10)  JO L 29, 31.1.2020, p. 7.

(11)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).

(12)  Decizia 2014/335/UE, Euratom a Consiliului din 26 mai 2014 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene (JO L 168, 7.6.2014, p. 105).


ANEXĂ

„ANEXA VIIa

METODOLOGIA ALOCĂRII RESURSELOR REACT-EU – ARTICOLUL 92b ALINEATUL (4)

Metoda de alocare pentru resursele REACT-EU

Resursele REACT-EU se distribuie între statele membre conform următoarei metodologii:

1.

Partea provizorie a fiecărui stat membru din resursele REACT-EU este determinată ca fiind suma ponderată a părților determinate pe baza următoarelor criterii, ponderate după cum urmează:

(a)

Un factor corespunzător PIB-ului (pondere de 2/3), obținut prin aplicarea următorilor pași:

(i)

partea fiecărui stat membru din pierderea totală de PIB real ajustat sezonier, exprimată în EUR, între primul semestru al anului 2019 și sfârșitul perioadei de referință aplicabile pentru toate statele membre luate în considerare;

(ii)

ajustarea părților obținute în temeiul punctului (i) prin împărțirea acestora la VNB-ul pe cap de locuitor al statului membru, exprimat ca procent din media VNB-ului pe cap de locuitor pentru UE-27 (medie exprimată ca 100 %).

(b)

Un factor corespunzător șomajului (pondere de 2/9), exprimat ca medie ponderată între:

(i)

partea statului membru din numărul total de șomeri (pondere de 3/4) în ianuarie 2020 pentru toate statele membre luate în considerare; și

(ii)

partea statului membru din creșterea totală a numărului de persoane aflate în șomaj (pondere de 1/4) între ianuarie 2020 și sfârșitul perioadei de referință aplicabile pentru toate statele membre luate în considerare.

(c)

Un factor corespunzător șomajului în rândul tinerilor (pondere de 1/9), exprimat ca medie între:

(i)

partea statului membru din numărul total de persoane tinere aflate în șomaj (pondere de 3/4) în ianuarie 2020 pentru toate statele membre luate în considerare; și

(ii)

partea statului membru din creșterea totală a numărului de persoane tinere aflate în șomaj (pondere de 1/4) între ianuarie 2020 și perioada de referință aplicabilă pentru toate statele membre luate în considerare.

Dacă PIB-ul real ajustat sezonier al statului membru pentru perioada de referință aplicabilă, exprimat în EUR, este mai mare decât în primul semestru al anului 2019, datele statului membru respectiv sunt excluse din calculele de la litera (a) punctul (i).

Dacă în perioada de referință aplicabilă numărul de persoane aflate în șomaj (grupa de vârstă 15-74 de ani) sau de persoane tinere aflate în șomaj (grupa de vârstă 15-24 de ani) din statul membru este mai mic decât în ianuarie 2020, datele statului membru respectiv sunt excluse din calcule de la litera (b) punctul (ii) și de la litera (c) punctul (ii).

2.

Regulile prevăzute la alineatul (1) trebuie să nu aibă ca rezultat alocări per stat membru pentru întreaga perioadă 2021-2022 mai mari decât:

(a)

alocările pentru statele membre al căror VNB mediu pe cap de locuitor (în SPC) pentru perioada 2015-2017 este de peste 109 % din media UE-27: 0,07 % din PIB-ul real al acestora în 2019;

(b)

alocările pentru statele membre al căror VNB mediu pe cap de locuitor (în SPC) pentru perioada 2015-2017 este mai mic sau egal cu 90 % din media UE-27: 2,60 % din PIB-ul real al acestora în 2019;

(c)

alocările pentru statele membre al căror VNB mediu pe cap de locuitor (în SPC) pentru perioada 2015-2017 este de peste 90 % și mai mic sau egal cu 109 % din media UE-27: procentajul se obține printr-o interpolare liniară între 0,07 % și 2,60 % din PIB-ul real al acestora în 2019, ceea ce conduce la o reducere proporțională a procentului de plafonare în conformitate cu creșterea prosperității.

Sumele care depășesc nivelul prevăzut la literele (a)-(c) per stat membru sunt redistribuite proporțional cu alocările tuturor celorlalte state membre ale căror VNB-uri medii pe cap de locuitor (în SPC) se situează sub 100 % din media UE-27. VNB-ul pe cap de locuitor (în SPC) pentru perioada 2015-2017 este cel utilizat pentru politica de coeziune în negocierile privind CFM 2021-2027.

3.

În scopul calculării distribuției resurselor REACT-EU pentru anul 2021:

(a)

pentru PIB, perioada de referință este: primul semestru al anului 2020;

(b)

pentru numărul de persoane aflate în șomaj și numărul de persoane tinere aflate în șomaj, perioada de referință este: media din iunie până în august 2020;

(c)

alocarea maximă care rezultă din aplicarea alineatului (2) se înmulțește cu partea resurselor REACT-EU pentru anul 2021 din totalul resurselor REACT-EU pentru anii 2021 și 2022.

Înainte de aplicarea metodei descrise la alineatele (1) și (2) în ceea ce privește resursele REACT-EU pentru anul 2021, se alocă sumele de 100 000 000 EUR și 50 000 000 EUR Luxemburgului și, respectiv, Maltei.

În plus, se alocă regiunilor ultraperiferice de nivel NUTS 2, din această alocare, o sumă corespunzătoare unei intensități a ajutorului de 30 EUR pe cap de locuitor. Alocarea va fi distribuită per regiune și per stat membru, în mod proporțional cu populația totală a respectivelor regiuni. Alocarea suplimentară pentru regiunile ultraperiferice este adăugată la cea pe care o primește fiecare regiune ultraperiferică în cadrul distribuției bugetului național.

Suma rămasă pentru anul 2021 este distribuită între statele membre în conformitate cu metoda descrisă la alineatele (1) și (2).

4.

În scopul calculării distribuției resurselor REACT-EU pentru anul 2022:

(a)

pentru PIB, perioada de referință este: primul semestru al anului 2021;

(b)

pentru numărul de persoane aflate în șomaj și numărul de persoane tinere aflate în șomaj, perioada de referință este: media din iunie până în august 2021;

(c)

alocarea maximă care rezultă din aplicarea alineatului (2) se înmulțește cu partea resurselor REACT-EU pentru anul 2022 din totalul resurselor REACT-EU pentru anii 2021 și 2022.


Top