EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R2154

Regulamentul delegat (UE) 2020/2154 al Comisiei din 14 octombrie 2020 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele de sănătate animală, de certificare și de notificare privind circulația în interiorul Uniunii a produselor de origine animală provenite de la animale terestre (Text cu relevanță pentru SEE)

C/2020/6941

OJ L 431, 21.12.2020, p. 5–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/2154/oj

21.12.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 431/5


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2020/2154 AL COMISIEI

din 14 octombrie 2020

de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele de sănătate animală, de certificare și de notificare privind circulația în interiorul Uniunii a produselor de origine animală provenite de la animale terestre

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor („Legea privind sănătatea animală”) (1), în special articolul 166 alineatul (3), articolul 168 alineatul (3) și articolul 169 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2016/429 stabilește norme privind, printre altele, producția, prelucrarea și distribuția în interiorul Uniunii a produselor de origine animală provenite de la animale terestre. De asemenea, regulamentul prevede adoptarea de acte delegate de către Comisie în ceea ce privește cerințele detaliate de completare a normelor deja stabilite în regulamentul respectiv, în special în ceea ce privește măsurile preventive, inclusiv măsurile de reducere a riscurilor, și restricțiile privind circulația transporturilor de produse de origine animală provenite de la animalele terestre, precum și notificarea în prealabil a acestor deplasări, pentru a se asigura că produsele respective nu cauzează răspândirea bolilor listate sau emergente în interiorul Uniunii.

(2)

În plus, normele prevăzute în prezentul act trebuie să țină seama de normele Uniunii privind circulația transporturilor de produse de origine animală provenite de la animale terestre în interiorul Uniunii, stabilite în actele Uniunii adoptate înainte de Regulamentul (UE) 2016/429, în special în Directiva 2002/99/CE a Consiliului (2), întrucât s-a demonstrat că sunt eficace în combaterea răspândirii bolilor animalelor. Normele prevăzute în prezentul act trebuie, de asemenea, să țină seama de experiența dobândită în aplicarea normelor stabilite în actele anterioare respective și să fie adaptate la noul cadru legislativ pentru sănătatea animală stabilit prin Regulamentul (UE) 2016/429.

(3)

Articolul 166 din Regulamentul (UE) 2016/429 stabilește obligațiile generale în materie de sănătate animală care le revin operatorilor în toate etapele de producție, prelucrare și distribuție a produselor de origine animală provenite de la animale terestre, inclusiv în ceea ce privește circulația transporturilor acestor produse în interiorul Uniunii. În special, regulamentul stabilește responsabilitățile operatorilor în ceea ce privește răspândirea bolilor listate și a bolilor emergente, mai ales atunci când autoritatea competentă a stabilit măsuri de urgență sau restricții privind circulația în locul de producere sau de prelucrare a acestor produse. Prin urmare, controlul răspândirii bolilor listate și a bolilor emergente nu reprezintă doar responsabilitatea operatorilor, ci și responsabilitatea autorității competente. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să prevadă o obligație clară a operatorilor de transporta astfel de produse fabricate sau prelucrate în locuri care fac obiectul măsurilor de urgență sau al restricțiilor de circulație numai după obținerea autorizației din partea autorității competente și sub rezerva eventualelor condiții impuse pentru autorizarea respectivă.

(4)

Articolul 168 din Regulamentul (UE) 2016/429 stabilește anumite cerințe de informare în ceea ce privește certificatul de sănătate animală care trebuie să însoțească circulația transporturilor de produse de origine animală provenite de la animale terestre și conferă Comisiei competența de a adopta acte delegate care să completeze aceste informații. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să stabilească cerințe de informare cu privire la certificatul de sănătate animală care trebuie să însoțească transporturile de astfel de produse fabricate și prelucrate în locuri care fac obiectul unor măsuri de urgență sau al unor restricții de circulație, în conformitate cu articolul 166 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/429. Acestea trebuie să includă informații privind respectarea eventualelor condiții stabilite de autoritatea competentă în ceea ce privește circulația transporturilor respective. Cerințele de informare care urmează să fie prevăzute în prezentul regulament trebuie să fie luate în considerare la elaborarea modelului de certificat de sănătate animală pentru produsele de origine animală, prevăzut într-un act de punere în aplicare separat care stabilește norme de aplicare uniformă a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului (3) și a Regulamentului (UE) 2016/429 privind sănătatea animală în ceea ce privește modelele de certificate oficiale, atestările oficiale și modelele de declarații pentru anumite categorii de animale terestre și de material germinativ provenit de la acestea.

(5)

Articolul 169 din Regulamentul (UE) 2016/429 stabilește normele pentru notificarea prealabilă a circulației produselor de origine animală provenite de la animale terestre către alte state membre și conferă Comisiei competența de a adopta acte delegate în ceea ce privește cerințele de informare aplicabile acestei notificări prealabile și procedurilor de urgență pentru notificarea prealabilă în cazul întreruperilor de curent electric și al altor probleme ale sistemului „TRACES”. Prin urmare, prezentul regulament trebuie să stabilească obligațiile de informare care le revin operatorilor în cadrul notificării prealabile. În vederea armonizării informațiilor furnizate în notificarea prealabilă pentru a se asigura că autoritatea competentă de la destinație primește toate detaliile necesare cu privire la transport, este necesar ca prezentul regulament să stabilească, de asemenea, cerințele privind conținutul notificării prealabile pe baza situațiilor în care acest lucru este necesar în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/429, precum și condițiile pe care trebuie să le respecte produsele de origine animală pentru fi autorizate să fie deplasate în alte state membre și detalii privind procedurile de urgență pentru aceste notificări.

(6)

Având în vedere faptul că sistemul „TRACES” constituie o componentă integrată a sistemului de gestionare a informațiilor pentru controalele oficiale (IMSOC), astfel cum este menționat la articolele 131-136 din Regulamentul (UE) 2017/625, este necesar să se aplice procedurile pentru situații de urgență stabilite pentru IMSOC în temeiul normelor prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1715 al Comisiei (4).

(7)

Prezentul regulament stabilește un set complet de norme care reglementează aspectele legate de sănătatea animală ale circulației transporturilor de produse de origine animală provenite de la animale terestre în interiorul Uniunii, conținutul certificatului de sănătate animală care trebuie să însoțească aceste transporturi și obligațiile în materie de notificare prealabilă. Întrucât aceste norme trebuie să fie aplicate în tandem și sunt interconectate, ele trebuie stabilite mai degrabă într-un singur act decât în acte separate, cu numeroase trimiteri încrucișate, pentru a se facilita aplicarea lor în interesul transparenței și pentru a se evita duplicarea normelor. De asemenea, acest lucru este în conformitate cu abordarea adoptată în Regulamentul (UE) 2016/429.

(8)

Prezentul regulament trebuie să se aplice începând cu 21 aprilie 2021, în concordanță cu data aplicării Regulamentului (UE) 2016/429,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

Prezentul regulament completează normele prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/429 privind circulația în interiorul Uniunii a transporturilor de produse de origine animală provenite de la animale terestre în ceea ce privește:

(a)

obligațiile operatorilor în ceea ce privește circulația în interiorul Uniunii a transporturilor de produse de origine animală provenite de la animale terestre produse sau prelucrate în unități, în întreprinderi din sectorul alimentar sau în zone care fac obiectul unor măsuri de urgență sau al unor restricții de circulație, în conformitate cu articolul 166 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/429;

(b)

cerințele de informare pentru certificatul de sănătate animală prevăzut la articolul 167 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/429 (certificarea sănătății animale);

(c)

cerințele de informare pentru notificarea prealabilă a circulației transporturilor respective către alte state membre, prevăzute la articolul 169 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/429 (notificarea prealabilă);

(d)

procedurile de urgență pentru notificarea prealabilă a circulației transporturilor respective, prevăzute la articolul 169 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/429, în cazul întreruperilor de curent electric și al altor probleme ale sistemului TRACES.

Articolul 2

Obligațiile operatorilor care deplasează transporturi de produse de origine animală

Operatorii deplasează, în interiorul Uniunii, transporturi de produse de origine animală provenite de la animale terestre care fac obiectul măsurilor de urgență sau al restricțiilor de circulație menționate la articolul 166 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/429 numai dacă:

(a)

deplasările respective sunt autorizate de autoritatea competentă de la locul de origine; și

(b)

transporturile respectă condițiile de autorizare necesare în conformitate cu litera (a).

Articolul 3

Certificatul de sănătate animală pentru circulația transporturilor de produse de origine animală

Pe lângă informațiile necesare în conformitate cu articolul 168 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/429, certificatul de sănătate animală trebuie să conțină informațiile prevăzute în anexa la prezentul regulament.

Articolul 4

Obligația de informare a operatorilor pentru notificarea prealabilă a circulației transporturilor de produse de origine animală între statele membre

În notificarea prealabilă, operatorii furnizează autorității competente din statul membru de origine informațiile stabilite în anexa la prezentul regulament, pe lângă informațiile necesare în conformitate cu articolul 168 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/429, și procedează astfel pentru fiecare transport de produse de origine animală menționat la articolul 1 din prezentul regulament.

Articolul 5

Proceduri de urgență

În cazul întreruperilor de curent electric sau al altor perturbări ale sistemului TRACES, autoritatea competentă de la locul de origine al transporturilor de produse de origine animală menționate la articolul 1 din prezentul regulament, care urmează să fie deplasate către un alt stat membru, respectă procedurile pentru situații de urgență pentru TRACES și sistemele naționale ale statelor membre în caz de indisponibilitate neplanificată sau planificată, stabilite pentru sistemul de gestionare a informațiilor pentru controalele oficiale (IMSOC) la articolul 46 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1715.

Articolul 6

Intrare în vigoare și aplicabilitate

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament se aplică de la 21 aprilie 2021.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 14 octombrie 2020.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 84, 31.3.2016, p. 1.

(2)  Directiva 2002/99/CE a Consiliului din 16 decembrie 2002 de stabilire a normelor de sănătate animală care reglementează producția, transformarea, distribuția și introducerea produselor de origine animală destinate consumului uman (JO L 18, 23.1.2003, p. 11).

(3)  Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale) (JO L 95, 7.4.2017, p. 1).

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1715 al Comisiei din 30 septembrie 2019 de stabilire a normelor privind funcționarea sistemului de gestionare a informațiilor pentru controalele oficiale și a componentelor sistemice ale acestuia („Regulamentul IMSOC”) (JO L 261, 14.10.2019, p. 37).


ANEXĂ

Informații care trebuie incluse în certificatul de sănătate animală care însoțește circulația în interiorul Uniunii a transporturilor de produse de origine animală provenite de la animale terestre

(a)

numele și adresa expeditorului și ale destinatarului;

(b)

numele și adresa unității sau ale locului de expediere;

(c)

numele și adresa unității sau ale locului de destinație;

(d)

o descriere a produselor de origine animală, inclusiv:

(i)

categoria produsului, astfel cum este definită la articolul 2 din Regulamentul delegat (UE) 2020/687:

carne proaspătă (specificând categoria, dacă este cazul);

produse din carne;

membrane;

lapte crud, colostru și produse pe bază de colostru;

produse lactate;

ouă;

produse din ouă;

produse compuse (indicând ingredientele de origine animală);

(ii)

speciile de animale din care s-a obținut produsul de origine animală;

(iii)

statul membru sau regiunea de origine a materiei prime;

(iv)

tratamentul/tratamentele la care a fost supus produsul de origine animală;

(v)

marcajul aplicat pe produsul de origine animală, dacă este necesar;

(vi)

locul și data producției sau prelucrării acestuia;

(e)

cantitatea de produs de origine animală;

(f)

data și locul emiterii certificatului de sănătate animală; numele, calitatea și semnătura medicului veterinar oficial; precum și ștampila autorității competente de la locul de origine al transportului;

(g)

denumirea bolii listate sau a bolii emergente care cauzează restricții de circulație în [unitatea, întreprinderea din sectorul alimentar sau zona de la locul de expediere];

(h)

detalii privind respectarea condițiilor de acordare a autorizației menționate la articolul 2 din prezentul regulament și fie:

(i)

titlul actului juridic relevant adoptat de Comisie care prevede aceste condiții și data publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene; fie

(ii)

trimiterea la actul juridic sau la instrucțiunile aprobate și făcute publice de către autoritatea competentă în care se prevăd aceste condiții.


Top