EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1783

Regulamentul (UE) 2020/1783 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2020 privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială (obținerea de probe) (reformare)

OJ L 405, 2.12.2020, p. 1–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1783/oj

2.12.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 405/1


REGULAMENTUL (UE) 2020/1783 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 25 noiembrie 2020

privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială (obținerea de probe)

(reformare)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 81 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului (3) a fost modificat anterior. Întrucât se impun noi modificări substanțiale, ar trebui, din motive de claritate, să se procedeze la reformarea respectivului regulament.

(2)

Uniunea și-a stabilit obiectivul de a menține și dezvolta Uniunea drept un spațiu de libertate, securitate și justiție în cadrul căruia este asigurată libera circulație a persoanelor. Pentru realizarea unui asemenea spațiu, printre alte măsuri, Uniunea trebuie să adopte măsurile în domeniul cooperării judiciare în materie civilă care sunt necesare pentru buna funcționare a pieței interne.

(3)

În scopul bunei funcționări a pieței interne și al dezvoltării unui spațiu de justiție în materie civilă în Uniune, este necesar să se îmbunătățească și să se accelereze în continuare cooperarea dintre instanțele diferitelor state membre în domeniul obținerii de probe. Prezentul regulament urmărește îmbunătățirea eficacității și a celerității procedurilor judiciare, prin simplificarea și optimizarea mecanismelor de cooperare în ceea ce privește obținerea de probe în procedurile transfrontaliere, contribuind, totodată, la reducerea întârzierilor și a costurilor pentru persoanele fizice și pentru mediul de afaceri. Oferirea unui grad sporit de securitate juridică și a unor proceduri mai simple, raționalizate și digitalizate va încuraja persoanele fizice și mediul de afaceri să se implice în tranzacții transfrontaliere, stimulând astfel schimburile comerciale în Uniune și stimulând astfel funcționarea pieței interne.

(4)

Prezentul regulament stabilește norme privind cooperarea între instanțele diferitelor state membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială.

(5)

În sensul prezentului regulament, noțiunea de „instanță” ar trebui să fie interpretată ca incluzând și autorități care exercită funcții judiciare, care acționează în temeiul unei delegări de competențe acordate de către o autoritate judiciară sau care acționează sub controlul unei autorități judiciare, și care au competența în temeiul dreptului intern de a obține probe în scopul desfășurării procedurilor judiciare în materie civilă sau comercială. Această noțiune include în special autorități care sunt calificate drept instanțe în temeiul altor acte juridice ale Uniunii, cum ar fi Regulamentul (UE) 2019/1111 al Consiliului (4) și Regulamentele (UE) nr. 1215/2012 (5) și (UE) nr. 650/2012 (6) ale Parlamentului European și ale Consiliului.

(6)

Pentru a asigura în cea mai mare măsură claritatea și securitatea juridică, cererea de obținere de probe ar trebui transmisă prin intermediul unui formular completat în limba statului membru al instanței solicitate sau într-o altă limbă acceptată de statul membru respectiv. Pentru aceleași motive, formularele ar trebui folosite cât mai mult posibil și pentru comunicările ulterioare între instanțele relevante.

(7)

Pentru a se asigura transmiterea rapidă a cererilor și a comunicărilor între statele membre în scopul obținerii de probe, ar trebui să se utilizeze orice tehnologie modernă de comunicații adecvată. Prin urmare, ca regulă, orice comunicare și schimb de acte ar trebui să se efectueze prin intermediul unui sistem informatic descentralizat, securizat și fiabil, care să includă sistemele informatice naționale care sunt interconectate și interoperabile din punct de vedere tehnic, de exemplu, și fără a aduce atingere progreselor tehnologice viitoare, bazat pe e-CODEX. În consecință, ar trebui să fie elaborat un sistem informatic descentralizat pentru schimbul de date în temeiul prezentului regulament. Caracterul descentralizat al sistemului informatic respectiv ar permite schimbul de date exclusiv între statele membre, fără ca vreuna dintre instituțiile Uniunii să fie implicată în acest schimb.

(8)

Fără a aduce atingere unor posibile progrese tehnologice viitoare, sistemul informatic descentralizat securizat și componentele sale nu ar trebui înțelese ca reprezentând neapărat un serviciu de distribuție electronică înregistrată calificat, în înțelesul definiției din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (7).

(9)

Comisiei ar trebui să-i revină răspunderea pentru elaborarea, întreținerea și dezvoltarea viitoare a unui software de implementare de referință pe care statele membre ar trebui să îl poată utiliza în locul unui sistem informatic național, în conformitate cu principiul protecției datelor începând cu momentul conceperii și cu principiul protecției datelor în mod implicit. La proiectarea, dezvoltarea și întreținerea software-ului de implementare de referință, Comisia ar trebui să asigure respectarea cerințelor în materie de protecție a datelor și a principiilor stabilite în Regulamentele (UE) 2018/1725 (8) și (UE) 2016/679 (9) ale Parlamentului European și ale Consiliului, în special a principiului protecției datelor începând cu momentul conceperii și a principiului protecției datelor în mod implicit. Software-ul de implementare de referință ar trebui, de asemenea, să includă măsurile tehnice adecvate și să permită măsurile organizatorice necesare pentru a asigura un nivel de securitate și de interoperabilitate care să fie adecvat pentru schimbul de informații în contextul obținerii de probe.

(10)

În ceea ce privește componentele sistemului informatic descentralizat aflate în responsabilitatea Uniunii, entitatea care le administrează ar trebui să dispună de resurse suficiente pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a respectivului sistem.

(11)

Autoritatea competentă sau autoritățile competente în temeiul dreptului intern ar trebui să fie responsabile în calitate de operatori în înțelesul Regulamentului (UE) 2016/679, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal pe care o efectuează în temeiul prezentului regulament, în vederea transmiterii cererilor și a altor comunicări între statele membre.

(12)

Transmiterea prin intermediul sistemului informatic descentralizat ar putea deveni imposibilă din cauza unei perturbări a sistemului sau datorită naturii probelor, de exemplu atunci când se transmit eșantioane de ADN sau probe de sânge. Alte mijloace de comunicare ar putea fi mai adecvate, de asemenea, în circumstanțe excepționale, care ar putea include situații în care conversia unei documentații voluminoase în format electronic ar impune autorităților competente o sarcină administrativă disproporționată sau atunci când actul original este necesar pe suport de hârtie pentru a se evalua autenticitatea sa. Atunci când nu este folosit sistemul informatic descentralizat, transmiterea ar trebui efectuată folosind mijloacele alternative cele mai adecvate. Astfel de mijloace alternative ar trebui să implice, printre altele, ca transmiterea să fie efectuată cât mai rapid posibil și într-un mod securizat prin alte mijloace electronice securizate sau printr-un serviciu poștal.

(13)

În vederea îmbunătățirii transmiterii în format electronic transfrontaliere de acte prin sistemul informatic descentralizat, acestor acte nu ar trebui să li refuze efectele juridice și nu ar trebui considerate inadmisibile ca mijloace de probă în proceduri exclusiv pentru motivul că sunt în format electronic. Cu toate acestea, acest principiu nu ar trebui să aducă atingere determinării efectelor juridice sau ale admisibilității respectivelor acte drept mijloace de probă în conformitate cu dreptul intern. De asemenea, acest principiu nu ar trebui să aducă atingere nici dispozițiilor de drept intern privind conversiunea actelor.

(14)

Prezentul regulament nu ar trebui să aducă atingere posibilității autorităților de a face schimb de informații prin sistemele stabilite în temeiul altor instrumente ale Uniunii, cum ar fi Regulamentul (UE) 2019/1111 sau Regulamentul (CE) nr. 4/2009 al Consiliului (10), chiar și în cazul în care informațiile respective au valoare probatorie, lăsând astfel la latitudinea autorității solicitante alegerea metodei cele mai adecvate.

(15)

Cererile de obținere de probe ar trebui executate rapid. Dacă nu este posibil ca o cerere să fie executată în termen de 90 de zile de la primirea acesteia de către instanța solicitată, instanța solicitată este ținută să informeze instanța solicitantă în consecință, precizând motivele care o împiedică să execute rapid cererea.

(16)

Pentru a garanta eficacitatea prezentului regulament, circumstanțele în care este posibilă refuzarea executării unei cereri de obținere de probe ar trebui limitată la situații excepționale definite strict.

(17)

Instanța solicitată ar trebui să execute o cerere de obținere de probe în conformitate cu dreptul său intern.

(18)

Părțile la procedură și reprezentanții lor, dacă este cazul, ar trebui să poată fi prezente la obținerea de probe, dacă acest lucru este prevăzut de dreptul statului membru al instanței solicitante, pentru a putea urmări procedura în condiții similare cu acelea care ar exista dacă obținerea de probe ar avea loc în statul membru al instanței solicitante. De asemenea, acestea ar trebui să aibă dreptul de a solicita să participe la obținerea de probe pentru a avea un rol mai activ în obținerea probelor. Cu toate acestea, condițiile în care acestea pot participa ar trebui să fie stabilite de instanța solicitată în conformitate cu dreptul său intern.

(19)

Reprezentanții instanței solicitante ar trebui să poată fi prezenți la obținerea de probe, dacă acest lucru este compatibil cu dreptul statului membru al instanței solicitante, pentru a fi într-o situație mai bună de evaluare a probelor. Totodată, aceștia ar trebui să aibă dreptul de a solicita să participe la obținerea de probe, în condițiile stabilite de instanța solicitată în conformitate cu dreptul său intern, pentru a avea un rol mai activ în obținerea probelor.

(20)

Pentru a facilita obținerea probelor, o instanță a unui stat membru ar trebui să poată, în conformitate cu dreptul său intern, să obțină probe în mod direct într-un alt stat membru, în cazul în care cererea de obținere de probe în mod direct este acceptată de către acesta din urmă și în condițiile definite de organismul central sau de autoritatea competentă a statului membru solicitat.

(21)

Tehnologia modernă de comunicații, de exemplu videoconferința, care reprezintă un mijloc important de simplificare și de accelerare a obținerii de probe, nu este utilizată în prezent la potențialul său maxim. În cazul în care trebuie să se obțină probe prin audierea unei persoane, cum ar fi un martor, o parte la procedură sau un expert, prezente în alt stat membru, instanța solicitantă ar trebui să obțină probele respective în mod direct, utilizând videoconferința sau alte tehnologii de comunicații la distanță, dacă respectiva tehnologie este la dispoziția instanței și dacă instanța consideră utilizarea unei astfel de tehnologii ca fiind adecvată raportat la circumstanțele specifice ale cauzei și la desfășurarea echitabilă a procedurii. Videoconferința ar putea fi utilizată, de asemenea, pentru audierea unui copil, astfel cum se prevede în Regulamentul (UE) 2019/1111. Cu toate acestea, în cazul în care organismul central sau autoritatea competentă a statului membru solicitat consideră că anumite condiții ar fi necesare, obținerea de probe în mod direct ar trebui să se desfășoare în condițiile respective, în conformitate cu dreptul statului membru respectiv. Organismul central sau autoritatea competentă a statului membru solicitat ar trebui să poată refuza total sau parțial obținerea de probe în mod direct, în cazul în care obținerea de probe în mod direct contravine principiilor fundamentale ale dreptului respectivului stat membru.

(22)

În cazul în care trebuie să se obțină probe prin audierea unei persoane utilizând videoconferința sau alte tehnologii de comunicații la distanță, instanței solicitante ar trebui, la cerere, să i se ofere asistență în găsirea unui interpret, inclusiv a unui interpret autorizat dacă acest lucru este solicitat în mod explicit.

(23)

Instanța sesizată în cauză ar trebui să pună la dispoziția părților și a reprezentanților lor legali instrucțiuni cu privire la procedura de prezentare a actelor sau a altor materiale atunci când audierile se desfășoară utilizând videoconferința sau alte tehnologii adecvate de comunicații la distanță.

(24)

Pentru a facilita obținerea de probe de către agenții diplomatici sau funcționarii consulari, acestor persoane ar trebui să li se permită să obțină probe, pe teritoriul altui stat membru și în zona în care aceștia sunt acreditați, fără a fi nevoie de o cerere prealabilă, prin audierea resortisanților statului membru pe care îl reprezintă, fără a recurge la măsuri coercitive, în cadrul unor proceduri pendinte la instanțele statului membru pe care îl reprezintă. Cu toate acestea, ar trebui să rămână la aprecierea statului membru dacă agenții săi diplomatici sau funcționarii săi consulari au competența de a obține probe ca parte a funcțiilor lor.

(25)

Obținerea de probe de către agenții diplomatici sau funcționarii consulari ar trebui să aibă loc la sediul misiunii diplomatice sau al consulatului, cu excepția unor circumstanțe extraordinare. Astfel de circumstanțe ar putea include faptul că persoana de audiat este în imposibilitate de a se prezenta la sediu din cauza unei boli grave.

(26)

Executarea unei cereri de obținere de probe în conformitate cu prezentul regulament nu ar trebui să dea naștere la nicio solicitare de rambursare a taxelor sau a cheltuielilor. Cu toate acestea, în cazul în care instanța solicitată solicită rambursarea, nici onorariile plătite experților și interpreților și nici cheltuielile ocazionate de executarea cererii în conformitate cu o procedură specială prevăzută în dreptul intern sau prin utilizarea tehnologiilor de comunicații la distanță nu ar trebui să fie suportate de către instanța respectivă. În astfel de situații, instanța solicitantă ar trebui să ia măsurile necesare pentru a asigura rambursarea fără întârziere. În cazul în care este necesar și avizul unui expert, instanța solicitată ar trebui, înainte de a executa cererea, să poată pretinde instanței solicitante depunerea unei cauțiuni sau plata unui avans corespunzător în raport cu cheltuielile necesare.

(27)

În vederea actualizării formularelor din anexa I la prezentul regulament sau al efectuării unor modificări tehnice ale respectivelor formulare, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește modificarea respectivei anexe. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare (11). În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

(28)

În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, Comisiei ar trebui să îi fie conferite competențe de executare. Respectivele competențe de executare ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (12).

(29)

Prezentul regulament ar trebui să prevaleze asupra prevederilor din acordurile sau înțelegeri bilaterale sau multilaterale încheiate de statele membre, care au același domeniu de aplicare ca prezentul regulament. Prezentul regulament nu împiedică statele membre să prezerve sau să încheie acorduri sau înțelegeri în vederea facilitării în continuare a cooperării în domeniul obținerii probelor, cu condiția ca respectivele acorduri sau înțelegeri să fie compatibile cu prezentul regulament.

(30)

Este esențial să fie disponibile mijloace eficace de obținere, păstrare și prezentare a probelor, iar dreptul la apărare să fie respectat și informațiile confidențiale să fie protejate. În acest context, este important să fie încurajată utilizarea tehnologiei moderne.

(31)

Procedurile de obținere, păstrare și prezentare a probelor ar trebui să garanteze protejarea drepturilor procedurale, precum și protejarea vieții private, a integrității și confidențialității datelor cu caracter personal, în conformitate cu dreptul Uniunii și cu dreptul intern.

(32)

Este important să se asigure faptul că prezentul regulament este aplicat în conformitate cu dreptul Uniunii privind protecția datelor și că aplicarea prezentului regulament respectă protecția vieții private, astfel cum este consacrată prin Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. De asemenea, este important să se asigure faptul că orice prelucrare a datelor cu caracter personal în temeiul prezentului regulament este realizată în conformitate cu Regulamentele (UE) 2016/679 și (UE) 2018/1725, precum și cu Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului (13). Datele cu caracter personal ar trebui prelucrate în temeiul prezentului regulament numai în scopurile specifice stabilite în prezentul regulament.

(33)

În conformitate cu punctele 22 și 23 din Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare, Comisia ar trebui să evalueze prezentul regulament pe baza informațiilor colectate prin mecanisme specifice de monitorizare pentru a evalua efectele reale ale prezentului regulament și necesitatea unor măsuri suplimentare. În cazul în care colectează date privind numărul de cereri transmise și de cereri executate, precum și numărul de cazuri în care transmiterea a fost efectuată prin alte mijloace decât prin intermediul sistemului informatic descentralizat, statele membre ar trebui să furnizeze Comisiei astfel de date în scop de monitorizare. Software-ul de implementare de referință dezvoltat de Comisie ca sistem back-end ar trebui să colecteze în mod programat datele necesare în scopuri de monitorizare, iar datele respective ar trebui să fie transmise Comisiei. În cazul în care statele membre aleg să utilizeze un sistem informatic național în locul software-ului de implementare de referință dezvoltat de Comisie, respectivul sistem poate să colecteze în mod programat respectivele date și, în acest caz, datele respective ar trebui să fie transmise Comisiei.

(34)

Întrucât obiectivele prezentului regulament nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre, dar, având în vedere crearea unui cadru juridic simplificat pentru asigurarea unei transmiteri directe, efective și rapide a cererilor și a comunicărilor privind obținerea de probe, acestea pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea respectivelor obiective.

(35)

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată în conformitate cu articolul 42 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2018/1725 și a emis un aviz la 13 septembrie 2019 (14).

(36)

Pentru ca dispozițiile sale să devină mai ușor accesibile și lizibile, Regulamentul (CE) nr. 1206/2001ar trebui să fie abrogat și să fie înlocuit cu prezentul regulament.

(37)

În conformitate cu articolul 3 și cu articolul 4a alineatul (1) din Protocolul nr. 21 privind poziția Regatului Unit și a Irlandei cu privire la spațiul de libertate, securitate și justiție, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Irlanda și-a notificat intenția de a participa la adoptarea și la aplicarea prezentului regulament.

(38)

În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul nr. 22 privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Danemarca nu participă la adoptarea prezentului regulament, acesta nu este obligatoriu pentru respectivul stat membru și nu i se aplică,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Domeniu de aplicare

(1)   Prezentul regulament se aplică în materie civilă sau comercială, atunci când instanța unui stat membru, în conformitate cu dreptul statului membru respectiv, adresează o cerere:

(a)

de obținere de probe instanței competente a unui alt stat membru; sau

(b)

de obținere de probe în mod direct într-un alt stat membru.

(2)   Cererea nu vizează obținerea de probe care nu sunt menite să fie utilizate în proceduri judiciare care sunt deja inițiate sau care sunt preconizate.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.

„instanță” înseamnă instanțele și alte autorități din statele membre, astfel cum au fost comunicate Comisiei, în temeiul articolului 31 alineatul (3), care exercită funcții judiciare, care acționează în temeiul unei delegări de competențe acordate de către o autoritate judiciară sau care acționează sub controlul unei autorități judiciare, și care sunt competente în temeiul dreptului intern, să obțină probe în scopul desfășurării procedurilor judiciare în materie civilă sau comercială;

2.

„sistem informatic descentralizat” înseamnă o rețea de sisteme informatice naționale și de puncte de acces interoperabile care funcționează sub responsabilitatea și administrarea individuală a fiecărui stat membru, care permite schimbul transfrontalier securizat și fiabil de informații între sistemele informatice naționale.

Articolul 3

Comunicarea directă între instanțe

(1)   Cererile prevăzute la articolul 1 alineatul (1) litera (a) se transmit de către instanța înaintea căreia procedura este inițiată sau preconizată (denumită în continuare „instanța solicitantă”), direct către instanța competentă din alt stat membru (denumită în continuare „instanța solicitată”), în vederea obținerii de probe.

(2)   Fiecare stat membru întocmește o listă a instanțelor competente pentru obținerea de probe în conformitate cu prezentul regulament. Lista indică, de asemenea, competența teritorială și, după caz, competența specială a respectivelor instanțe.

Articolul 4

Organismul central

(1)   Fiecare stat membru își desemnează un organism central care este însărcinat cu:

(a)

furnizarea de informații instanțelor;

(b)

căutarea de soluții pentru orice dificultăți ce pot apărea în legătură cu o cerere;

(c)

prezentarea, în cazuri excepționale, a unei cereri către instanța competentă la solicitarea unei instanțe solicitante.

(2)   Statele membre federale, statele membre în care se aplică mai multe sisteme de drept, și statele membre în care există unități teritoriale autonome sunt libere să desemneze mai multe organisme centrale.

(3)   De asemenea, fiecare stat membru își desemnează organismul central prevăzut la alineatul (1) din prezentul articol sau una sau mai multe autorități competente care să fie responsabile pentru luarea deciziilor privind cererile efectuate în temeiul articolului 19.

CAPITOLUL II

TRANSMITEREA ȘI EXECUTAREA CERERILOR

SECȚIUNEA 1

TRANSMITEREA CERERILOR

Articolul 5

Forma și conținutul cererilor

(1)   Cererile se efectuează folosind formularul A sau, unde este cazul, formularul L din anexa I. Fiecare cerere conține următoarele detalii:

(a)

instanța solicitantă și, dacă este cazul, instanța solicitată;

(b)

numele și adresa părților și, dacă este cazul, ale reprezentanților lor,

(c)

natura și obiectul cauzei, precum și o expunere sumară a faptelor;

(d)

o descriere a mijloacelor de probă solicitate;

(e)

în cazul în care o cerere se referă la audierea unei persoane:

numele și adresa persoanei care urmează să fie audiată;

întrebările de adresat persoanei de audiat sau o enunțare a faptelor în legătură cu care persoana respectivă urmează să fie audiată;

dacă este cazul, menționarea dreptului de refuz de depunere a mărturiei conform dreptului statului membru al instanței solicitante;

orice solicitare ca audierea să se desfășoare sub prestare de jurământ sau sub formă de declarație pe proprie răspundere în locul unui jurământ, precum și orice formular special de utilizat pentru o astfel de audiere sub jurământ sau de declarație pe proprie răspundere;

dacă este cazul, orice alte informații pe care instanța solicitantă le consideră necesare;

(f)

în cazul unei cereri referitoare la orice alt mijloc de probă, decât cel menționat la litera (e), actele sau alte obiecte de examinat;

(g)

dacă este cazul, orice cerere în temeiul articolului 12 alineatul (3) sau (4), sau a articolului 13 sau 14, precum și orice informații necesare executării respectivei cereri.

(2)   Cererea și toate actele însoțitoare sunt scutite de obligația de legalizare sau de orice altă formalitate echivalentă.

(3)   Actele pe care instanța solicitantă consideră necesar să le atașeze pentru executarea cererii sunt însoțite de o traducere a actelor în limba în care este formulată cererea.

Articolul 6

Regimul lingvistic

Cererile și comunicările efectuate în temeiul prezentului regulament sunt formulate în limba oficială a statului membru solicitat sau, dacă există mai multe limbi oficiale în statul membru respectiv, în limba oficială sau în una din limbile oficiale ale locului din care urmează să fie obținute probele cerute, sau în orice altă limbă pe care statul membru respectiv a indicat că o va accepta.

Fiecare stat membru comunică Comisiei orice limbă oficială a Uniunii, alta decât cea proprie, în care pot fi completate formularele prevăzute în anexa I.

Articolul 7

Transmiterea cererilor și a altor comunicări

(1)   Cererile și comunicările efectuate în temeiul prezentului regulament se transmit prin intermediul unui sistem informatic descentralizat, securizat și fiabil, cu respectarea în mod corespunzător a drepturilor și libertăților fundamentale. Respectivul sistem informatic descentralizat se bazează pe o soluție interoperabilă, precum e-CODEX.

(2)   Cadrul juridic general pentru utilizarea serviciilor de încredere calificate stabilit în Regulamentul (UE) nr. 910/2014 se aplică cererilor și comunicărilor transmise prin intermediul sistemului informatic descentralizat.

(3)   În cazul în care cererile și comunicările menționate la alineatul (1) din prezentul articol necesită sau conțin un sigiliu ori o semnătură olografă, acestea se pot înlocui cu sigilii electronice calificate sau semnături electronice calificate, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) nr. 910/2014.

(4)   În cazul în care nu este posibilă transmiterea în conformitate cu alineatul (1) din cauza perturbării sistemului informatic descentralizat, datorită naturii probelor în cauză sau datorită unor circumstanțe excepționale, transmiterea se efectuează prin cele mai rapide și mai adecvate mijloace alternative, ținând seama de nevoia de a asigura fiabilitatea și securitatea.

Articolul 8

Efectele juridice ale actelor în format electronic

Actelor care sunt transmise prin sistemul informatic descentralizat nu li se refuză efectele juridice și nici nu sunt considerate inadmisibile ca mijloace de probă în proceduri exclusiv pentru motivul că sunt în format electronic.

SECȚIUNEA 2

Primirea cererilor

Articolul 9

Primirea cererilor

(1)   În termen de șapte zile de la primirea cererii, instanța competentă solicitată trimite instanței solicitante o confirmare de primire, folosind formularul B din anexa I. În cazul în care cererea nu îndeplinește condițiile prevăzute în articolele 6 și 7, instanța solicitată menționează acest lucru în confirmarea de primire.

(2)   În cazul în care instanța solicitată nu are competență de executare a unei cereri formulate prin utilizarea formularului A din anexa I care îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 6, respectiva instanță înaintează cererea instanței competente din statul său membru și informează instanța solicitantă despre aceasta folosind formularul C din anexa I.

Articolul 10

Cererile incomplete

(1)   Dacă o cerere nu poate fi executată pentru că nu conține toate informațiile necesare menționate la articolul 5, instanța solicitată informează instanța solicitantă despre acest lucru fără întârziere în termen de cel mult 30 de zile de la primirea solicitării, prin intermediul formularului D din anexa I, și solicită instanței solicitante să trimită informațiile care lipsesc, precizând cât mai exact posibil care sunt acestea.

(2)   Dacă o cerere nu poate fi executată deoarece a fost solicitat o cauțiune sau un avans în conformitate cu articolul 22 alineatul (3), instanța solicitată informează fără întârziere în termen de cel mult 30 de zile de la primirea cererii, prin intermediul formularului D din anexa I, și informează instanța solicitantă despre modul în care ar trebui să fie depusă cauțiunea sau să fie plătit avansul. Instanța solicitată confirmă primirea cauțiunii sau a avansului fără întârziere, în termen de cel mult 10 zile de la primirea cauțiunii sau a avansului, prin intermediul formularului E din anexa I.

Articolul 11

Completarea cererii

(1)   Atunci când, în conformitate cu articolul 9 alineatul (1), instanța solicitată a menționat pe confirmarea de primire că cererea nu îndeplinește condițiile prevăzute la articolele 6 și 7 sau când a informat instanța solicitantă, în conformitate cu articolul 10, că cererea nu poate fi executată pentru că aceasta nu conține toate informațiile necesare menționate la articolul 5, termenul prevăzut la articolul 12 începe să curgă din momentul în care instanța solicitată a primit cererea completată corespunzător.

(2)   Atunci când instanța solicitată solicită o cauțiune sau un avans în conformitate cu articolul 22 alineatul (3), termenul prevăzut la articolul 12 începe să curgă din momentul în care este depusă cauțiunea sau este plătit avansul.

SECȚIUNEA 3

Obținerea de probe de către instanța solicitată

Articolul 12

Dispoziții generale privind executarea unei cereri

(1)   Instanța solicitată execută cererea fără întârziere și în termen maxim de 90 de zile de la primirea cererii.

(2)   Instanța solicitată execută cererea în conformitate cu dreptul său intern.

(3)   Instanța solicitantă poate solicita ca executarea cererii să aibă loc în conformitate cu o procedură specială prevăzută în dreptul său intern, prin intermediul formularului A din anexa I. Instanța solicitată execută cererea în conformitate cu procedura specială cu excepția cazului când executarea ar fi incompatibilă cu dreptul intern sau când aceasta nu este în măsură să o facă din cauza unor dificultăți practice majore. Dacă instanța solicitată nu dă curs solicitării ca cererea să fie executată în conformitate cu o procedură specială din unul din aceste motive, aceasta informează instanța solicitantă prin intermediul formularului H din anexa I.

(4)   Instanța solicitantă poate cere instanței solicitate să utilizeze o anumită tehnologie de comunicații pentru obținerea de probe, în special utilizarea videoconferinței sau teleconferinței.

Instanța solicitată utilizează tehnologia de comunicații specificată în temeiul primului paragraf, cu excepția cazului când această utilizare ar fi incompatibilă cu dreptul intern sau când instanța solicitată nu este în măsură să facă aceasta din cauza unor dificultăți practice majore.

Dacă instanța solicitată nu utilizează tehnologia de comunicații specificată din unul din aceste motive, aceasta informează instanța solicitantă prin intermediul formularului H din anexa I.

Dacă tehnologia de comunicații menționată la primul paragraf nu este disponibilă în cadrul instanței solicitante sau a instanței solicitate, această tehnologie de comunicații poate fi pusă la dispoziție cu acordul comun al respectivelor instanțe.

Articolul 13

Obținerea de probe în prezența și cu participarea părților

(1)   Dacă dreptul statului membru al instanței solicitante prevede aceasta, părțile și reprezentanții lor, după caz, au dreptul să fie prezenți atunci când instanța solicitată obține probele.

(2)   În cererea sa, instanța solicitantă informează instanța solicitată, prin intermediul formularului A din anexa I, despre prezența părților și, după caz, a reprezentanților lor, precum și, dacă este cazul, faptul că se solicită participarea acestora la obținerea de probe. Aceste informații pot fi furnizate și în orice alt moment oportun.

(3)   Dacă se solicită participarea părților și, după caz, a reprezentanților lor la obținerea probelor, instanța solicitată stabilește condițiile în care acestea pot participa, în conformitate cu articolul 12.

(4)   Instanța solicitată informează părțile și, după caz, pe reprezentanții acestora, cu privire la momentul și locul obținerii probelor și, dacă este necesar, cu privire la condițiile în care acestea pot participa la obținerea probelor, prin folosirea formularului I din anexa I.

(5)   Alineatele (1)-(4) nu aduc atingere competenței instanței solicitate de a cere părților și, după caz, reprezentanților acestora, să fie prezenți sau să participe la obținerea probelor dacă este prevăzută de dreptul statului său membru.

Articolul 14

Obținerea de probe în prezența și cu participarea reprezentanților instanței solicitante

(1)   Dacă este compatibil cu dreptul statului membru al instanței solicitante, reprezentanții acesteia au dreptul de a fi prezenți la obținerea probelor de către instanța solicitată.

(2)   În sensul prezentului articol, termenul „reprezentanți” include personalul judiciar desemnat de instanța solicitantă în conformitate cu dreptul său intern. Instanța solicitantă poate, de asemenea, desemna orice altă persoană, de exemplu un expert, în conformitate cu dreptul său intern.

(3)   În cererea sa, instanța solicitantă informează instanța solicitată, folosind formularul A din anexa I, că reprezentanții săi vor fi prezenți și, dacă este cazul, că participarea lor la obținerea de probe este necesară. Aceste informații pot fi furnizate și în orice alt moment oportun.

(4)   Dacă se solicită participarea reprezentanților instanței solicitante la obținerea probelor, instanța solicitată stabilește, în conformitate cu articolul 12, condițiile în care aceștia pot participa.

(5)   Instanța solicitată informează instanța solicitantă, prin intermediul formularului I din anexa I, cu privire la ora și locul unde se desfășoară obținerea probelor și, dacă este cazul, cu privire la condițiile în care reprezentanții săi pot participa la obținerea de probe.

Articolul 15

Măsuri coercitive

Dacă este necesar, instanța solicitată aplică măsurile coercitive corespunzătoare pentru executarea cererii în situațiile și în măsura în care acestea sunt prevăzute în dreptul statului membru al instanței solicitate pentru executarea unei cereri făcute în același scop de către o autoritate națională proprie sau de una din părțile implicate.

Articolul 16

Refuzul de executare a cererilor

(1)   O cerere de audiere a unei persoane nu se execută atunci când persoana în cauză invocă dreptul de a refuza să depună mărturie sau se află sub interdicția de a depune mărturie:

(a)

în conformitate cu dreptul statului membru al instanței solicitate; sau

(b)

în temeiul dreptului statului membru al instanței solicitante, atunci când un astfel de drept sau o astfel de interdicție au fost menționate în cerere sau, dacă este cazul, au fost confirmate de către instanța solicitantă din proprie inițiativă.

(2)   Executarea unei cereri poate fi refuzată numai pentru alte motive decât cele menționate la alineatul (1), atunci când se aplică unul sau mai multe dintre următoarele motive:

(a)

cererea nu intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament;

(b)

executarea cererii nu intră în atribuțiile puterii judecătorești în conformitate cu dreptul statului membru al instanței solicitate;

(c)

instanța solicitantă nu se conformează solicitării instanței solicitate de a completa cererea de obținere a probelor în conformitate cu articolul 10 în termen de 30 de zile de la data solicitării; sau

(d)

nu se depune o cauțiune sau nu se plătește un avans în conformitate cu articolul 22 alineatul (3) în termen de 60 de zile din momentul în care instanța solicitată a solicitat depunerea unei astfel de cauțiuni sau plata avansului.

(3)   O instanță solicitată nu poate să refuze executarea exclusiv pentru motivul că, în conformitate cu dreptul său intern, o altă instanță a statului membru respectiv are competență exclusivă în ceea ce privește obiectul acțiunii respective, sau pentru motivul că dreptul statului membru respectiv nu admite dreptul la acțiune în ceea ce privește obiectul respectiv.

(4)   Dacă executarea unei cereri se refuză dintr-unul dintre motivele prevăzute la alineatul (2), instanța solicitată informează instanța solicitantă cu privire la acest refuz în termen de 60 de zile de la primirea cererii de către aceasta, prin intermediul formularului K din anexa I.

Articolul 17

Notificarea întârzierii

În cazul în care instanța solicitată nu este în măsură să execute cererea în termen de 90 de zile de la primirea cererii, aceasta informează instanța solicitantă despre această situație prin intermediul formularului J din anexa I. Atunci când informează instanța solicitantă, instanța solicitată precizează atât motivul întârzierii, cât și durata estimativă de care instanța consideră că are nevoie pentru a executa cererea.

Articolul 18

Procedura ulterioară executării cererii

Instanța solicitată trimite fără întârziere instanței solicitante actele care confirmă executarea cererii și, dacă este cazul, returnează actele primite de la instanța solicitantă. Respectivele acte sunt însoțite de o confirmare a executării cererii prin intermediul formularului K din anexa I.

SECȚIUNEA 4

Obținerea de probe în mod direct de către instanța solicitantă și obținerea de probe prin intermediul agenților diplomatici sau al funcționarilor consulari

Articolul 19

Obținerea de probe în mod direct de către instanța solicitantă

(1)   Atunci când o instanță solicită obținerea de probe în mod direct într-un alt stat membru, acesta prezintă o cerere organismului central sau autorității competente din respectivul stat membru, prin intermediul formularului L din anexa I.

(2)   Obținerea de probe în mod direct nu se poate realiza decât pe bază voluntară, fără să se recurgă la măsuri coercitive.

În cazul în care obținerea de probe în mod direct implică audierea unei persoane, instanța solicitantă informează persoana respectivă că obținerea de probe are loc pe bază voluntară.

(3)   Obținerea de probe în mod direct este realizată de către un membru al personalului judiciar sau de orice altă persoană, cum ar fi un expert care este desemnat în conformitate cu dreptul statului membru al instanței solicitante.

(4)   În termen de 30 de zile de la primirea cererii de obținere de probe în mod direct, organismul central sau autoritatea competentă a statului membru solicitat informează instanța solicitantă în ceea ce privește acceptarea sau nu a cererii și, dacă este necesar, informează instanța solicitantă cu privire la condițiile în care urmează să se desfășoare obținerea de probe în mod direct în conformitate cu dreptul statului său membru, prin intermediul formularului M din anexa I.

Organismul central sau autoritatea competentă poate însărcina o instanță a statului său membru să participe la obținerea de probe în mod direct pentru a asigura aplicarea corespunzătoare a prezentului articol și respectarea condițiilor în care urmează să fie efectuată obținerea de probe în mod direct.

(5)   În cazul în care instanța solicitantă nu a primit informații în termen de 30 de zile de la confirmarea primirii cererii de obținere de probe în mod direct, în ceea ce privește acceptarea sau nu a cererii, aceasta poate trimite o atenționare de reamintire organismului central sau autorității centrale din statul membru solicitat. În cazul în care instanța solicitantă nu primește niciun răspuns în termen de 15 zile de la confirmarea de primire a atenționării de reamintire, cererea de obținere de probe în mod direct se consideră acceptată. Cu toate acestea, în circumstanțe extraordinare din cauza cărora organismul central sau autoritatea competentă a fost împiedicată să reacționeze la cerere în termenul care urmează atenționării de reamintire, pot fi încă invocate în orice moment, în mod excepțional, motive de refuzare a obținerii directe de probe după expirarea termenului respectiv, până în momentul obținerii efective a probelor în mod direct.

(6)   Organismul central sau autoritatea competentă din statul membru solicitat poate însărcina o instanță din statul său membru să ofere asistență practică în obținerea probelor în mod direct.

(7)   Organismul central sau autoritatea competentă din statul membru solicitat poate refuza o cerere de obținere de probe în mod direct doar dacă:

(a)

cererea nu intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament;

(b)

cererea nu conține toate informațiile necesare menționate la articolul 5; sau

(c)

cererea de obținere de probe în mod direct contravine principiilor fundamentale de drept din statul său membru.

(8)   Sub rezerva oricăror condiții stabilite în conformitate cu alineatul (4), instanța solicitantă realizează în mod direct obținerea de probe în conformitate cu dreptul statului său membru.

Articolul 20

Obținerea de probe în mod direct prin videoconferință sau prin altă tehnologie de comunicații la distanță

(1)   În cazul în care trebuie să se obțină probe prin audierea unei persoane care este prezentă în alt stat membru, iar instanța solicită obținerea de probe în mod direct în conformitate cu articolul 19, instanța respectivă obține probe prin utilizarea videoconferinței sau a altei tehnologii de comunicații la distanță, cu condiția ca respectiva tehnologie să fie la dispoziția instanței, iar instanța să considere că utilizarea unei astfel de tehnologii este adecvată în circumstanțele specifice ale cauzei.

(2)   O cerere de obținere de probe în mod direct prin utilizarea videoconferinței sau a unei alte tehnologii de comunicații la distanță se transmite prin intermediul formularului N din anexa I. Instanța solicitantă și organismul central sau autoritatea competentă din statul membru solicitat ori instanța căreia i s-a încredințat sarcina de a oferi asistență practică în obținerea de probe în mod direct convin asupra modalităților practice de audiere.

La cerere, instanței solicitante i se acordă asistență pentru a găsi un interpret, dacă este necesar.

Articolul 21

Obținerea de probe prin intermediul agenților diplomatici sau al funcționarilor consulari

Statele membre pot să prevadă în dreptul lor intern posibilitatea ca instanțele lor să poată solicita agenților lor diplomatici sau funcționarilor lor consulari, pe teritoriul altui stat membru și în zona în care aceștia sunt acreditați, să obțină probe la sediul misiunii diplomatice sau al consulatului, cu excepția unor circumstanțe excepționale, fără a fi nevoie de o cerere prealabilă, prin audierea resortisanților statului membru pe care îl reprezintă, pe bază voluntară și fără a recurge la măsuri coercitive, în cadrul unor proceduri pendinte la instanțele statului membru pe care îl reprezintă. Agentul diplomatic sau funcționarul consular execută cererea în conformitate cu dreptul statului său membru.

SECȚIUNEA 5

Cheltuieli

Articolul 22

Cheltuieli

(1)   Executarea unei cereri de obținere de probe în conformitate cu articolul 12 nu dă dreptul la o cerere de rambursare a taxelor sau cheltuielilor.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), instanța solicitată poate pretinde rambursarea taxelor sau cheltuielilor. În cazul în care instanța solicitată cere acest lucru, instanța solicitantă asigură rambursarea fără întârziere a următoarelor:

onorarii plătite experților și interpreților, și

cheltuieli ocazionate de aplicarea articolului 12 alineatele (3) și (4).

Obligația părților de a suporta aceste onorarii sau cheltuieli este reglementată de dreptul statului membru al instanței solicitante.

(3)   Atunci când este necesar avizul unui expert, înainte de executarea cererii, instanța solicitată poate să ceară instanței solicitante o cauțiune sau un avans corespunzător în raport cu cheltuielile preconizate privind raportul de expertiză. În toate celelalte cazuri, cauțiunea sau avansul nu reprezintă o condiție pentru executarea cererii de obținere de probe.

Cauțiunea sau avansul este depus de către părți dacă acest lucru este prevăzut de dreptul statului membru al instanței solicitante.

CAPITOLUL III

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 23

Manualul și modificarea anexei I

(1)   Comisia întocmește și actualizează cu regularitate un manual conținând informațiile comunicate de statele membre în conformitate cu articolul 31 și cu acordurile sau înțelegerile în vigoare, în conformitate cu articolul 29 alineatul (3). Manualul este pus la dispoziție în format electronic, în special prin Rețeaua judiciară europeană în materie civilă și comercială și pe portalul european e-justiție.

(2)   Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 24, acte delegate de modificare a anexei I pentru a actualiza formularele prevăzute în aceasta sau pentru a aduce modificări tehnice acestor formulare.

Articolul 24

Exercitarea delegării de competențe

(1)   Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)   Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 23 alineatul (2) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la 22 decembrie 2020. Comisia elaborează un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3)   Delegarea de competențe menționată la articolul 23 alineatul (2) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)   Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

(5)   De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)   Un act delegat adoptat în temeiul articolului 23 alineatul (2) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 25

Adoptarea actelor de punere în aplicare de către Comisie

(1)   Comisia adoptă acte de punere în aplicare de elaborare a unui sistem informatic descentralizat, prin care stabilește următoarele:

(a)

specificațiile tehnice care definesc metodele de comunicare prin mijloace electronice pentru sistemul informatic descentralizat;

(b)

specificațiile tehnice pentru protocoalele de comunicare;

(c)

obiectivele în materie de securitate a informațiilor și măsurile tehnice relevante care asigură standardele minime de securitate a informațiilor pentru prelucrarea și comunicarea informațiilor în cadrul sistemului informatic descentralizat;

(d)

obiectivele minime de disponibilitate și posibilele cerințe tehnice conexe pentru serviciile furnizate de sistemul informatic descentralizat;

(e)

înființarea unui comitet director cuprinzând reprezentanți ai statelor membre pentru a asigura funcționarea și întreținerea sistemului informatic descentralizat în vederea îndeplinirii obiectivelor prezentului regulament.

(2)   Actele de punere în aplicare menționate la alineatul (1) din prezentul articol se adoptă până la 23 martie 2022, în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 26 alineatul (2).

Articolul 26

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de un comitet. Respectivul comitet reprezintă un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(2)   În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Articolul 27

Software-ul de implementare de referință

(1)   Comisia este însărcinată cu elaborarea, întreținerea și dezvoltarea viitoare a unui software de implementare de referință pe care statele membre îl pot alege să îl aplice drept sistem back-end în locul unui sistem informatic național. Elaborarea, întreținerea și dezvoltarea viitoare a software-ului de implementare de referință sunt finanțate din bugetul general al Uniunii.

(2)   Comisia furnizează, menține și sprijină cu titlu gratuit implementarea componentelor software care stau la baza punctelor de acces.

Articolul 28

Costurile sistemului informatic descentralizat

(1)   Fiecare stat membru suportă costurile de instalare, de funcționare și de întreținere a punctelor sale de acces care interconectează sistemele informatice naționale în contextul sistemului informatic descentralizat.

(2)   Fiecare stat membru suportă costurile de creare și de ajustare a sistemelor sale informatice naționale pentru a asigura interoperabilitatea acestora cu punctele de acces și suportă costurile de administrare, de funcționare și de întreținere a sistemelor respective.

(3)   Alineatele (1) și (2) nu aduc atingere posibilității statelor membre de a solicita granturi pentru finanțarea activităților menționate la alineatele respective în cadrul programelor financiare ale Uniunii.

Articolul 29

Relația cu acordurile sau înțelegerile dintre statele membre

(1)   Prezentul regulament prevalează, în materia care intră în domeniul său de aplicare, asupra altor dispoziții conținute în acordurile sau înțelegerile bilaterale sau multilaterale încheiate de statele membre și, în special, față de Convenția de la Haga din 1 martie 1954 privind procedura civilă și Convenția de la Haga din 18 martie 1970 privind obținerea de probe în străinătate în materie civilă sau comercială, în relațiile dintre statele membre care sunt parte la acestea.

(2)   Prezentul regulament nu împiedică statele membre să mențină sau să încheie acorduri sau înțelegeri pentru a facilita în mai mare măsură obținerea de probe, atât timp cât respectivele acorduri sau înțelegeri sunt compatibile cu prezentul regulament.

(3)   Statele membre înaintează Comisiei:

(a)

o copie a oricăror acorduri sau a înțelegeri menționate la alineatul (2) încheiate între statele membre, precum și a proiectelor oricăror astfel de acorduri sau înțelegeri pe care intenționează să le încheie; și

(b)

orice denunțare sau modificare adusă acestor acorduri sau înțelegeri.

Articolul 30

Protecția informațiilor transmise

(1)   Orice prelucrare a datelor cu caracter personal care are loc în temeiul prezentului regulament, inclusiv schimbul sau transmiterea de date cu caracter personal de către autoritățile competente, se efectuează în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679.

Orice schimb sau transmitere de informații efectuată de autoritățile competente la nivelul Uniunii se desfășoară în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725.

Datele cu caracter personal care nu sunt relevante pentru tratarea unui anumit caz sunt șterse imediat.

(2)   Autoritatea sau autoritățile competente potrivit dreptului intern sunt considerate ca fiind operatori în înțelesul Regulamentului (UE) 2016/679 în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în temeiul prezentului regulament.

(3)   În pofida alineatelor (1) și (2), informațiile transmise în temeiul prezentului regulament sunt utilizate de către instanța solicitată doar în scopul pentru care au fost transmise.

(4)   Instanțele solicitate se asigură că astfel de informații rămân confidențiale, în conformitate cu dreptul lor intern.

(5)   Alineatele (3) și (4) nu aduc atingere dispozițiilor de drept intern în temeiul cărora persoanele în cauză au dreptul să fie informate cu privire la utilizarea informațiilor transmise în temeiul prezentului regulament.

(6)   Prezentul regulament nu aduce atingere Directivei 2002/58/CE.

Articolul 31

Comunicarea

(1)   Statele membre comunică Comisiei următoarele:

(a)

lista întocmită în temeiul articolului 3 alineatul (2) care indică competența teritorială și, după caz, competența specială a instanțelor;

(b)

denumirile și adresele organismelor centrale și ale autorităților competente desemnate în conformitate cu articolul 4 alineatul (3), indicând competența lor teritorială;

(c)

mijloacele tehnice disponibile pentru primirea cererilor la instanțele de pe lista întocmită în temeiul articolului 3 alineatul (2);

(d)

limbile acceptate pentru cereri, în conformitate cu articolul 6.

(2)   Statele membre informează Comisia cu privire la orice modificări ulterioare survenite în informațiile menționate la alineatul (1).

(3)   Fiecare stat membru comunică Comisiei informații detaliate privind celelalte autorități care sunt competente să obțină probe în scopul desfășurării procedurilor judiciare în materie civilă sau comercială. Statele membre informează Comisia despre orice schimbări ulterioare aduse respectivelor informații.

(4)   Statele membre pot informa Comisia dacă sunt în măsură să exploateze sistemul informatic descentralizat înainte de termenul impus de prezentul regulament. Comisia pune la dispoziție aceste informații în format electronic, în special prin intermediul portalului european e-justiție.

Articolul 32

Monitorizare

(1)   Până la 2 iulie 2023, Comisia stabilește un program detaliat de monitorizare a realizărilor, a rezultatelor și a impactului prezentului regulament.

(2)   Programul de monitorizare stabilește măsurile pe care trebuie să le ia Comisia și, respectiv, statele membre pentru monitorizarea realizărilor, a rezultatelor și a impactului prezentului regulament. Acesta stabilește momentul în care trebuie colectate pentru prima oară datele menționate la alineatul (3) din prezentul articol, și anume cel târziu până la 2 iulie 2026, precum și periodicitatea cu care respectivele date trebuie colectate ulterior.

(3)   Statele membre furnizează Comisiei următoarele date necesare în vederea monitorizării, atunci când acestea sunt disponibile:

(a)

numărul de cereri de obținere de probe transmise în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) și, respectiv, cu articolul 19 alineatul (1);

(b)

numărul de cereri de obținere de probe executate în conformitate cu articolul 12 și, respectiv, cu articolul 19 alineatul (8);

(c)

numărul de cazuri în care cererea de obținere de probe a fost transmisă prin mijloace altele decât prin intermediul sistemului informatic descentralizat, în conformitate cu articolul 7 alineatul (4).

(4)   Software-ul de implementare de referință și, în cazul în care este echipat astfel, sistemul back-end național trebuie să colecteze în mod programat datele menționate la alineatul (3) literele (a) și (b) și să le transmită Comisiei în mod regulat.

Articolul 33

Evaluare

(1)   În cel mult cinci ani de la data de aplicare a articolului 7 în conformitate cu articolul 35 alineatul (3), Comisia efectuează o evaluare a prezentului regulament și prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European un raport conținând principalele sale constatări, însoțit, atunci când este cazul, de o propunere legislativă.

(2)   Statele membre îi furnizează Comisiei informațiile necesare pentru întocmirea raportului menționat la alineatul (1).

Articolul 34

Abrogare

(1)   Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 se abrogă de la data de aplicare a prezentului regulament, cu excepția articolului 6 din Regulamentul (CE) nr. 1206/2001, care se abrogă de la data de aplicare a articolului 7 menționată la articolul 35 alineatul (3) din prezentul regulament.

(2)   Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc conform tabelului de corespondență prevăzut în anexa III.

Articolul 35

Intrare în vigoare și aplicare

(1)   Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 iulie 2022.

(2)   Articolul 31 alineatul (3) se aplică de la 23 martie 2022.

(3)   Articolul 7 se aplică din prima zi a lunii care urmează perioadei de trei ani de la data de intrare în vigoare a actelor de punere în aplicare menționate la articolul 25.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele membre în conformitate cu tratatele.

Adoptat la Bruxelles, 25 noiembrie 2020.

Pentru Parlamentul European

Președintele

D. M. SASSOLI

Pentru Consiliu

Președintele

M. ROTH


(1)  JO C 62, 15.2.2019, p. 56.

(2)  Poziția Parlamentului European din 13 februarie 2019 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și poziția în primă lectură a Consiliului din 4 noiembrie 2020 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Poziția Parlamentului European din 23 noiembrie 2020 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului din 28 mai 2001 privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială (JO L 174, 27.6.2001, p. 1).

(4)  Regulamentul (UE) 2019/1111 al Consiliului din 25 iunie 2019 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești și privind răpirea internațională de copii (JO L 178, 2.7.2019, p. 1).

(5)  Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (JO L 351, 20.12.2012, p. 1).

(6)  Regulamentul (UE) nr. 650/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești și acceptarea și executarea actelor autentice în materie de succesiuni și privind crearea unui certificat european de moștenitor (JO L 201, 27.7.2012, p. 107).

(7)  Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE (JO L 257, 28.8.2014, p. 73).

(8)  Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).

(9)  Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

(10)  Regulamentul (CE) nr. 4/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor și cooperarea în materie de obligații de întreținere (JO L 7, 10.1.2009, p. 1).

(11)  JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

(12)  Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

(13)  Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice) (JO L 201, 31.7.2002, p. 37).

(14)  JO C 370, 31.10.2019, p. 24.


ANEXA I

FORMULARUL A

CERERE DE OBȚINERE DE PROBE

[articolul 5 din Regulamentul (UE) 2020/1783 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2020 privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială (obținere de probe) (1)]

1.

Nr. de referință al instanței solicitante

2.

Instanța solicitantă

2.1.

Denumire:

2.2.

Adresă:

2.2.1.

Stradă și număr/căsuță poștală:

2.2.2.

Localitate și cod poștal:

2.2.3.

Țara:

2.3.

Tel.

2.4.

Fax ((*))

2.5.

E-mail:

3.

Instanța solicitată

3.1.

Denumire:

3.2.

Adresă:

3.2.1.

Stradă și număr/căsuță poștală:

3.2.2.

Localitate și cod poștal:

3.2.3.

Țara:

3.3.

Tel.

3.4.

Fax ((*))

3.5.

E-mail:

4.

Reclamant(ți)/petent(ți) în cauză (2)

4.1.

Nume:

4.2.

Adresă:

4.2.1.

Stradă și număr/căsuță poștală:

4.2.2.

Localitate și cod poștal:

4.2.3.

Țara:

4.3.

Tel. ((*)):

4.4.

Fax ((*))

4.5.

E-mail ((*)):

5.

Reprezentanții reclamantului/petentului

5.1.

Nume:

5.2.

Adresă:

5.2.1.

Stradă și număr/căsuță poștală:

5.2.2.

Localitate și cod poștal:

5.2.3.

Țara:

5.3.

Tel.

5.4.

Fax ((*))

5.5.

E-mail:

6.

Pârât (pârâți) în cauză (3)

6.1.

Nume:

6.2.

Adresă:

6.2.1.

Stradă și număr/căsuță poștală:

6.2.2.

Localitate și cod poștal:

6.2.3.

Țara:

6.3.

Tel. ((*))

6.4.

Fax ((*))

6.5.

E-mail ((*)):

7.

Reprezentanții pârâtului

7.1.

Nume:

7.2.

Adresă:

7.2.1.

Stradă și număr/căsuță poștală:

7.2.2.

Localitate și cod poștal:

7.2.3.

Țara:

7.3.

Tel.

7.4.

Fax ((*))

7.5.

E-mail:

8.

Prezența și participarea părților

8.1.

Părțile și reprezentanții acestora, dacă este cazul, care vor fi prezenți la obținerea de probe: ☐

8.2.

Participarea părților și a reprezentanților acestora, dacă este cazul, este solicitată: ☐

8.3.

În cazul în care o parte sau un reprezentant al acesteia va fi prezent(ă) la obținerea de probe, trebuie să se asigure interpretarea către următoarea limbă: ☐ BG, ☐ ES, ☐ CZ, ☐ DE, ☐ ET, ☐ EL, ☐ EN, ☐FR, ☐ GA, ☐ HR, ☐ IT, ☐ LV, ☐ LT, ☐ HU, ☐ MT, ☐ NL, ☐ PL, ☐ PT, ☐ RO, ☐ SK, ☐ SL, ☐ FI, ☐ SV, ☐ alta:

9.

Prezența și participarea reprezentanților instanței solicitante: ☐

9.1.

Reprezentanții vor fi prezenți la obținerea de probe: ☐

9.2.

Participarea reprezentanților este solicitată (4): ☐

9.2.1.

Nume:

9.2.2.

Titlu:

9.2.3.

Funcție:

9.2.4.

Atribuție:

9.3.

În cazul în care un reprezentant al instanței solicitante va fi prezent la obținerea de probe, trebuie să se asigure interpretarea către următoarea limbă: ☐ BG, ☐ ES, ☐ CZ, ☐ DE, ☐ ET, ☐ EL, ☐ EN, ☐ FR, ☐ GA, ☐ HR, ☐ IT, ☐ LV, ☐ LT, ☐ HU, ☐ MT, ☐ NL, ☐ PL, ☐ PT, ☐ RO, ☐ SK, ☐ SL, ☐ FI, ☐ SV, ☐ alta:

10.

Natura și obiectul cauzei și o prezentare sumară a faptelor (în anexă, dacă este cazul):

11.

Mijloacele de probă solicitate

11.1.

Descrierea mijloacelor de probe solicitate (în anexă, dacă este cazul):

11.2.

Examinarea martorilor: ☐

11.2.1.

Prenume și nume:

11.2.2.

Data nașterii, dacă este cunoscută:

11.2.3.

Adresă:

11.2.3.1.

Stradă și număr/căsuță poștală:

11.2.3.2.

Localitate și cod poștal:

11.2.3.3.

Țara:

11.2.4.

Tel. ((*))

11.2.5.

Fax ((*))

11.2.6.

E-mail ((*)):

11.2.7.

Întrebări ce urmează a fi adresate martorilor sau o prezentare a faptelor în legătură cu care aceștia urmează a fi audiați (în anexă, dacă este cazul):

11.2.8.

Dreptul de a refuza să depună mărturie conform dreptului statului membru al instanței solicitante (în anexă, dacă este cazul): da ☐ nu ☐

11.2.9.

Vă rugăm să audiați martorul:

11.2.9.1.

sub jurământ: ☐

11.2.9.2.

pe proprie răspundere: ☐

11.2.10.

Orice alte informații pe care instanța solicitantă le consideră necesare (în anexă, dacă este cazul):

11.3.

Alte mijloace de probă de obținut:

11.3.1.

actele ce trebuie examinate și o descriere a mijloacelor de probă de obținut solicitate (în anexă, dacă este cazul):

11.3.2.

obiectele ce trebuie examinate și o descriere mijloacelor de probă de obținut solicitate (în anexă, dacă este cazul):

12.

Vă rugăm să executați cererea

12.1.

în conformitate cu o procedură specială [articolul 12 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2020/1783] prevăzută de dreptul statului membru al instanței solicitante descrisă în anexă ☐

12.2.

și/sau prin utilizarea tehnologiei de comunicații [articolul 12 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2020/1783] stabilite în formularul N ☐

12.3.

informațiile următoare sunt necesare pentru a permite executarea cererii:

13.

Motivele pentru care nu se efectuează transmiterea prin intermediul sistemului informatic descentralizat [articolul 7 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2020/1783] (5)

Transmiterea electronică nu a fost posibilă din cauza:

perturbării sistemului informatic descentralizat

naturii probelor

unor circumstanțe excepționale

Redactată la:

Data:

Semnătura și/sau ștampila sau semnătura electronică și/sau sigiliul electronic:

FORMULARUL B

CONFIRMARE DE PRIMIRE A UNEI CERERI DE OBȚINERE DE PROBE

[articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2020/1783 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2020 privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială (obținere de probe) (6)]

1.

Nr. de referință al instanței solicitante:

2.

Nr. de referință al instanței solicitate:

3.

Denumirea instanței solicitante:

4.

Instanța solicitată

4.1.

Denumire:

4.2.

Adresă:

4.3.

Tel.

4.4.

Fax ((*))

4.5.

E-mail:

5.

Cererea a fost primită la … (data primirii) de către instanța menționată la rubrica 4.

6.

Cererea nu poate fi executată deoarece:

6.1.

Limba folosită pentru completarea formularului nu este acceptată (articolul 6 din Regulamentul (UE) 2020/1783): ☐

6.1.1.

Vă rugăm să folosiți una dintre următoarele limbi:

6.2.

Actul nu este lizibil: ☐

Redactată la:

Data:

Semnătura și/sau ștampila sau semnătura electronică și/sau sigiliul electronic:

FORMULARUL C

NOTIFICARE PRIVIND TRANSMITEREA UNEI CERERI PENTRU OBȚINERE DE PROBE

[articolul 9 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2020/1783 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2020 privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială (obținere de probe) (7)]

1.

Nr. de referință al instanței solicitante:

2.

Denumirea instanței solicitante:

3.

Nr. de referință al instanței solicitate:

4.

Cererea de obținere de probe nu este de competența instanței menționate la rubrica 3 din cererea de obținere de probe și a fost transmisă către

4.1.

Denumirea instanței competente:

4.2.

Adresă:

4.2.1.

Stradă și număr/căsuță poștală:

4.2.2.

Localitate și cod poștal:

4.2.3.

Țara:

4.3.

Tel.

4.4.

Fax ((*))

4.5.

E-mail:

Redactată la:

Data:

Semnătura și/sau ștampila sau semnătura electronică și/sau sigiliul electronic:

FORMULARUL D

CERERE DE INFORMAȚII SUPLIMENTARE ÎN VEDEREA OBȚINERII DE PROBE

[articolul 10 din Regulamentul (UE) 2020/1783 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2020 privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială (obținere de probe) (8)]

1.

Nr. de referință al instanței solicitate:

2.

Nr. de referință al instanței solicitante:

3.

Denumirea instanței solicitate:

4.

Denumirea instanței solicitante:

5.

Cererea de obținere de probe nu poate fi executată fără următoarele informații suplimentare:

6.

Cererea de obținere de probe nu poate fi executată înainte de depunerea unei cauțiuni sau a unui avans în conformitate cu articolul 22 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2020/1783 Cauțiunea sau avansul ar trebui să fie depuse în modul următor:

6.1.

Numele titularului contului:

6.2.

Denumirea băncii/codul BIC sau alt cod bancar pertinent:

6.3.

Numărul contului/IBAN:

6.4.

Data exigibilității plății:

6.5.

Valoarea cauțiunii sau a avansului solicitat(e):

6.6.

Moneda:

☐ euro (EUR)

☐ leva bulgărești (BGN)

☐ kuna croate (HRK)

☐ coroane cehe (CZK)

☐ forinți maghiari (HUF)

☐ zloți polonezi (PLN)

☐ lire sterline (GBP)

☐ lei românești (RON)

☐ coroane suedeze (SEK)

☐ altele [vă rugăm să precizați (codul ISO)]:

6.7.

Număr de referință al plății/descriere/mesaj către destinatarul plății:

Redactată la:

Data:

Semnătura și/sau ștampila sau semnătura electronică și/sau sigiliul electronic:

FORMULARUL E

CONFIRMARE DE PRIMIRE A UNEI CAUȚIUNI SAU A UNUI AVANS

[articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2020/1783 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2020 privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială (obținere de probe) (9)]

1.

Nr. de referință al instanței solicitante:

2.

Nr. de referință al instanței solicitate:

3.

Denumirea instanței solicitante:

4.

Denumirea instanței solicitate:

5.

Cauțiunea sau avansul a fost primit(ă) la … (data primirii) de către instanța menționată la rubrica 4.

Redactată la:

Data:

Semnătura și/sau ștampila sau semnătura electronică și/sau sigiliul electronic:

FORMULARUL F (10)

CERERE DE INFORMAȚII PRIVIND ÎNTÂRZIEREA

[articolul 12 alineatul (1) și articolul 19 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2020/1783 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2020 privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială (obținere de probe) (11)]

URMĂTOAREA CERERE DE OBȚINERE DE PROBE A FOST TRIMISĂ DAR NU SUNT DISPONIBILE INFORMAȚII CU PRIVIRE LA REZULTATUL OBȚINERII DE PROBE

1.

Nr. de referință al instanței solicitante:

2.

Nr. de referință al instanței/organismului central/autorității competente solicitate (dacă este disponibilă):

3.

Denumirea instanței solicitante:

4.

Denumirea instanței/organismului central/autorității competente solicitate:

5.

Este anexată cererea inițială de obținere de probe (formularul A) sau cererea inițială de obținere directă de probe (formularul L) ☐

Informații aflate la dispoziția instanței solicitante:

5.1.

cererea a fost trimisă ☐

data………………………………

5.2.

confirmare de primire ☐

data………………………………

5.3.

notificare privind întârzierea ☐

data……………………………….

5.4.

au fost primite alte informații ☐

…………………………………………

Redactată la:

Data:

Semnătura și/sau ștampila sau semnătura electronică și/sau sigiliul electronic:

FORMULARUL G (12)

RĂSPUNS LA CEREREA DE INFORMAȚII PRIVIND ÎNTÂRZIEREA

[articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2020/1783 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2020 privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială (obținere de probe) (13)]

1.

Nr. de referință al instanței solicitante:

2.

Nr. de referință al instanței/organismului central/autorității competente solicitate (dacă este disponibil):

3.

Denumirea instanței solicitante:

4.

Denumirea instanței/organismului central/autorității competente solicitate:

5.

ÎNTÂRZIEREA A FOST CAUZATĂ DE:

5.1.

Cererea de obținere de probe nu a fost primită ☐

5.2.

Stabilirea adresei actuale a persoanei care urmează să fie audiată este în curs ☐

5.3.

Comunicarea sau notificarea unei citații persoanei care urmează să fie audiată este în curs ☐

5.4.

Persoana nu s-a prezentat la audiere deși i s-a comunicat sau notificat citația ☐

5.5.

Data la care s-a răspuns la cerere: …. Răspuns anexat ☐

5.6.

Cauțiunea sau avansul solicitat(ă) la …. (data) nu a fost primit(ă) ☐

5.7.

Altele:…. ☐

6.

Se estimează că cererea va fi executată până la …. (indicați data estimativă)

Redactat la:

Data:

Semnătura și/sau ștampila sau semnătura electronică și/sau sigiliul electronic:

FORMULARUL H

NOTIFICARE PRIVIND CEREREA DE PROCEDURI SPECIALE ȘI/SAU DE UTILIZARE A TEHNOLOGIEI DE COMUNICAȚII

[articolul 12 alineatele (3) și (4) din Regulamentul (UE) 2020/1783 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2020 privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială (obținere de probe) (14)]

1.

Nr. de referință al instanței solicitante:

2.

Nr. de referință al instanței solicitate:

3.

Denumirea instanței solicitante:

4.

Denumirea instanței solicitate:

5.

Nu s-a putut da curs solicitării de executare a cererii de obținere de probe în conformitate cu procedura specială menționată la rubrica 12.1 din cererea de obținere de probe (formularul A) deoarece:

5.1.

procedura solicitată este incompatibilă cu dreptul statului membru al instanței solicitate: ☐

5.2.

realizarea procedurii solicitate nu este posibilă din cauza unor dificultăți practice majore: ☐

6.

Nu s-a putut da curs solicitării de executare a cererii de obținere de probe prin utilizarea tehnologiei de comunicații la distanță menționate la rubrica 12.2 din cererea de obținere de probe (formularul A) deoarece:

6.1.

Utilizarea tehnologiei de comunicații este incompatibilă cu dreptul statului membru al instanței solicitate ☐

6.2.

Utilizarea tehnologiei de comunicații nu este posibilă din cauza unor dificultăți practice majore ☐

Redactată la:

Data:

Semnătura și/sau ștampila sau semnătura electronică și/sau sigiliul electronic:

FORMULARUL I

NOTIFICARE PRIVIND DATA, ORA, LOCUL OBȚINERII DE PROBE ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE

[articolul 13 alineatul (4) și articolul 14 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2020/1783 al Consiliului din 25 noiembrie 2020 privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială (obținere de probe) (15)]

1.

Nr. de referință al instanței solicitante:

2.

Nr. de referință al instanței solicitate:

3.

Instanța solicitantă

3.1.

Denumire:

3.2.

Adresă:

3.2.1.

Stradă și număr/căsuță poștală:

3.2.2.

Localitate și cod poștal:

3.2.3.

Țara:

3.3.

Tel.

3.4.

Fax ((*))

3.5.

E-mail:

4.

Instanța solicitată

4.1.

Denumire:

4.2.

Adresă:

4.2.1.

Stradă și număr/căsuță poștală:

4.2.2.

Localitate și cod poștal:

4.2.3.

Țara:

4.3.

Tel.

4.4.

Fax ((*))

4.5.

E-mail:

5.

Data și ora stabilite pentru obținerea de probe:

6.

Locul obținerii de probe, dacă acesta este diferit de cel prevăzut la rubrica 4:

7.

Dacă este cazul, condițiile în care pot participa părțile și, după caz, reprezentanții acestora:

8.

Dacă este cazul, condițiile în care pot participa reprezentanții instanței solicitante:

Redactată la:

Data:

Semnătura și/sau ștampila sau semnătura electronică și/sau sigiliul electronic:

FORMULARUL J

NOTIFICAREA ÎNTÂRZIERII

[articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/1783 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2020 privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială (obținere de probe) (16)]

1.

Nr. de referință al instanței solicitante:

2.

Nr. de referință al instanței solicitate:

3.

Denumirea instanței solicitante:

4.

Denumirea instanței solicitate:

5.

Cererea de obținere de probe nu poate fi executată în termen de 90 de zile de la primire din următoarele motive:

5.1.

Stabilirea adresei actuale a persoanei care urmează să fie audiată este în curs ☐

5.2.

Comunicarea sau notificarea unei citații persoanei care urmează să fie audiată este în curs ☐

5.3.

Persoana nu s-a prezentat la audiere deși i s-a comunicat sau notificat citația ☐

5.4.

Data la care s-a răspuns la cerere: …. Răspuns anexat ☐

5.5.

Cauțiunea sau avansul solicitat(ă) la … (data) nu a fost primit(ă) ☐

5.6.

Altele (vă rugăm să precizați): … ☐

6.

Se estimează că cererea va fi executată până la …. (indicați o dată estimativă).

Redactată la:

Data:

Semnătura și/sau ștampila sau semnătura electronică și/sau sigiliul electronic:

FORMULARUL K

INFORMAȚII PRIVIND EXECUTAREA CERERII DE OBȚINERE DE PROBE

[articolele 16 și 18 din Regulamentul (UE) 2020/1783 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2020 privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială (obținere de probe) (17)]

1.

Nr. de referință al instanței solicitante:

2.

Nr. de referință al instanței solicitate:

3.

Denumirea instanței solicitante:

4.

Denumirea instanței solicitate:

5.

Cererea de obținere de probe a fost executată ☐

Se atașează actele prin care se confirmă executarea cererii de obținere de probe:

6.

Executarea cererii de obținere de probe a fost refuzată deoarece:

6.1.

Persoana care trebuia audiată a invocat dreptul de a refuza să depună mărturie sau o interdicție de a depune mărturie: ☐

6.1.1.

în conformitate cu dreptul statului membru al instanței solicitate: ☐

6.1.2.

în conformitate cu dreptul statului membru al instanței solicitante: ☐

6.2.

Cererea de obținere de probe nu intră sub incidența Regulamentului (UE) 2020/1783☐

6.3.

În conformitate cu dreptul statului membru al instanței solicitate, executarea cererii de obținere de probe nu intră în atribuțiile puterii judecătorești☐

6.4.

Instanța solicitantă nu a dat curs cererii de informații suplimentare din partea instanței solicitate din data de … (data cererii pentru informații suplimentare) ☐

6.5.

Cauțiunea sau avansul solicitat(ă) în conformitate cu articolul 22 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2020/1783. nu au fost depuse. ☐

7.

Alte motive de neexecutare:

Redactate la:

Data:

Semnătura și/sau ștampila sau semnătura electronică și/sau sigiliul electronic:

FORMULARUL L

CERERE DE OBȚINERE DIRECTĂ DE PROBE

[articolele 19 și 20 din Regulamentul (UE) 2020/1783 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2020 privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială (obținere de probe) (18)]

1.

Nr. de referință al instanței solicitante:

2.

Nr. de referință al organismului central/autorității competente ((*)):

3.

Instanța solicitantă:

3.1.

Denumire:

3.2.

Adresă:

3.2.1.

Stradă și număr/căsuță poștală:

3.2.2.

Localitate și cod poștal:

3.2.3.

Țara:

3.3.

Tel.

3.4.

Fax ((*))

3.5.

E-mail:

4.

Organismul central/autoritatea competentă a statului solicitat

4.1.

Denumire:

4.2.

Adresă:

4.2.1.

Stradă și număr/căsuță poștală:

4.2.2.

Localitate și cod poștal:

4.2.3.

Țara:

4.3.

Tel.

4.4.

Fax ((*))

4.5.

E-mail:

5.

Reclamant (reclamanți)/petent (petenți) în cauză (19)

5.1.

Nume:

5.2.

Adresă:

5.2.1.

Stradă și număr/căsuță poștală:

5.2.2.

Localitate și cod poștal:

5.2.3.

Țara:

5.3.

Tel. ((*))

5.4.

Fax ((*))

5.5.

E-mail ((*)):

6.

Reprezentanții reclamantului/petentului:

6.1.

Nume:

6.2.

Adresă:

6.2.1.

Stradă și număr/căsuță poștală:

6.2.2.

Localitate și cod poștal:

6.2.3.

Țara:

6.3.

Tel.

6.4.

Fax ((*))

6.5.

E-mail:

7.

Pârât (pârâți) în cauză (20)

7.1.

Nume:

7.2.

Adresă:

7.2.1.

Stradă și număr/căsuță poștală:

7.2.2.

Localitate și cod poștal:

7.2.3.

Țara:

7.3.

Tel. ((*))

7.4.

Fax ((*))

7.5.

E-mail ((*)):

8.

Reprezentanții pârâtului

8.1.

Nume:

8.2.

Adresă:

8.2.1.

Stradă și număr/căsuță poștală:

8.2.2.

Localitate și cod poștal:

8.2.3.

Țara:

8.3.

Tel.

8.4.

Fax ((*)):

8.5.

E-mail:

9.

Obținerea de probe va fi îndeplinită de către:

9.1.

Nume:

9.2.

Titlu:

9.3.

Funcție:

9.4.

Atribuție:

10.

Natura și obiectul cauzei și o prezentare sumară a faptelor (în anexă, dacă este cazul):

11.

Mijloacele de probă solicitate

11.1.

Descrierea mijloacelor de probă solicitate (în anexă, dacă este cazul):

11.2.

Examinarea martorilor

11.2.1.

Prenume și nume:

11.2.2.

Data nașterii, dacă este cunoscută:

11.2.3.

Adresă:

11.2.3.1.

Stradă și număr/căsuță poștală:

11.2.3.2.

Localitate și cod poștal:

11.2.3.3.

Țara:

11.2.4.

Tel. ((*))

11.2.5.

Fax ((*))

11.2.6.

E-mail ((*)):

11.2.7.

Întrebări ce urmează a fi adresate martorilor sau o prezentare a faptelor în legătură cu care aceștia urmează să fie audiați (în anexă, dacă este cazul):

11.2.8.

Dreptul de a refuza să depună mărturie conform dreptului statului membru al instanței solicitante (în anexă, dacă este cazul): da ☐nu ☐

11.3.

Alte mijloace de probă de obținut (în anexă, dacă este cazul):

12.

Instanța solicitantă cere să obțină probe în mod direct prin utilizarea următoarei tehnologii de comunicații stabilite în formularul N ☐

Redactată la:

Data:

Semnătura și/sau ștampila sau semnătura electronică și/sau sigiliul electronic:

FORMULARUL M

INFORMAȚII TRANSMISE DE ORGANISMUL CENTRAL/AUTORITATEA COMPETENTĂ PRIVIND OBȚINEREA DE PROBE ÎN MOD DIRECT

[articolul 19 din Regulamentul (UE) 2020/1783 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2020 privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială (obținere de probe) (21)]

1.

Nr. de referință al instanței solicitante:

2.

Nr. de referință al organismului central/autorității competente:

3.

Denumirea instanței solicitante:

4.

Organismul central/autoritatea competentă

4.1.

Denumire:

4.2.

Adresă:

4.2.1.

Stradă și număr/căsuță poștală:

4.2.2.

Localitate și cod poștal:

4.2.3.

Țara:

4.3.

Tel.

4.4.

Fax ((*))

4.5.

E-mail:

5.

Informații transmise de organismul central/autoritatea competentă:

5.1.

Obținerea de probe în mod direct în conformitate cu cererea este acceptată: ☐

5.2.

Obținerea de probe în mod direct în conformitate cu cererea este acceptată cu următoarele condiții (în anexă, dacă este cazul):

5.3.

Obținerea de probe în mod direct în conformitate cu cererea este refuzată din următoarele motive:

5.3.1.

cererea nu intră sub incidența Regulamentului (UE) 2020/1783 ☐

5.3.2.

cererea nu conține toate informațiile necesare în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul (UE) 2020/1783:☐

5.3.3.

cererea de obținere de probe în mod direct contravine principiilor fundamentale de drept ale statului membru al organismului central autorității competente:☐

6.

A fost desemnată următoarea instanță pentru a oferi asistență practică la obținerea de probe în mod direct:

6.1.

Denumire:

6.2.

Adresă:

6.2.1.

Stradă și număr/căsuță poștală:

6.2.2.

Localitate și cod poștal:

6.2.3.

Țara:

6.3.

Tel.

6.4.

Fax ((*))

6.5.

E-mail:

Redactate la:

Data:

Semnătura și/sau ștampila sau semnătura electronică și/sau sigiliul electronic:

FORMULARUL N

INFORMAȚII PRIVIND ASPECTELE PRACTICE CU CARACTER TEHNIC PENTRU EFECTUAREA UNEI VIDEOCONFERINȚE SAU PENTRU FOLOSIREA UNEI ALTE TEHNOLOGII DE COMUNICAȚII LA DISTANȚĂ

[articolul 12 alineatul (4) și articolul 20 din Regulamentul (UE) 2020/1783 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2020 privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială (obținere de probe) (22)]

1.

Nr. de referință al instanței solicitante ((*)):

2.

Nr. de referință al instanței solicitate ((*)):

3.

Denumirea instanței solicitante ((*)):

4.

Denumirea instanței solicitate ((*)):

5.

Datele tehnice ale instanței solicitante:

5.1.

ISDN ((*)):

5.2.

IP:

5.3.

Nr. de telefon al sălii instanței ((*)):

5.4.

Altele:

6.

Forma preferată de conectare (în cazul în care au fost indicate mai mult opțiuni la rubrica 5.):

7.

Data (datele) și ora (orele) preferate pentru conectare:

7.1.

data:

7.2.

ora (23):

8.

Data (datele) și ora (orele) preferate pentru testarea conectării:

8.1.

data:

8.2.

ora (23):

8.3.

Persoana de contact pentru testarea conexiunii sau pentru furnizarea de asistență tehnică:

8.4.

Limba de comunicare: ☐ BG, ☐ ES, ☐ CZ, ☐ DE, ☐ ET, ☐ EL, ☐ EN, ☐ FR, ☐ GA, ☐ HR, ☐ IT, ☐ LV, ☐ LT, ☐ HU, ☐ MT, ☐ NL, ☐ PL, ☐ PT, ☐ RO, ☐ SK, ☐ SL, ☐ FI, ☐ SV, ☐ alta:

8.5.

Nr. de telefon în cazul unor dificultăți tehnice în timpul testării conexiunii sau al obținerii de probe:

9.

Informații privind interpretarea:

9.1.

Se solicită asistență pentru găsirea unui interpret:☐

9.2.

Limbile relevante: ☐ BG, ☐ ES, ☐ CZ, ☐ DE, ☐ ET, ☐ EL, ☐ EN, ☐ FR, ☐ GA, ☐ HR, ☐ IT, ☐ LV, ☐ LT, ☐ HU, ☐ MT, ☐ NL, ☐ PL, ☐ PT, ☐ RO, ☐ SK, ☐ SL, ☐ FI, ☐ SV, ☐ alta:

10.

Informații cu privire la înregistrarea sau neînregistrarea obținerii de probe (24)

10.1.

da ☐

10.2.

nu ☐

11.

Altele: …

Redactate la:

Data:

Semnătura și/sau ștampila sau semnătura electronică și/sau sigiliul electronic:


(1)  JO L 405, 2.12.2020, p. 1.

((*))  Rubrică facultativă.

(2)  În cazul în care există mai mulți reclamanți/petenți în cauză, vă rugăm să furnizați informațiile menționate la rubricile 4.1.-4.5.

(3)  În cazul în care există mai mulți pârâți în cauză, vă rugăm să furnizați informațiile menționate la rubricile 6.1.-6.5.

(4)  În cazul în care există mai mulți reprezentanți, vă rugăm să furnizați informațiile menționate la rubrica 9.2.

(5)  Această rubrică se aplică numai începând cu data aplicării sistemului informatic descentralizat.

(6)  JO L 405, 2.12.2020, p. 1.

((*))  Rubrică facultativă.

(7)  JO L 405, 2.12.2020, p.1.

((*))  Rubrică facultativă.

(8)  JO L405, 2.12.2020, p.1.

(9)  JO L405, 2.12.2020, p.1.

(10)  Utilizarea acestui formular este facultativă.

(11)  JO L405, 2.12.2020, p.1.

(12)  Utilizarea acestui formular este facultativă.

(13)  JO L405, 2.12.2020, p.1.

(14)  JO L 405, 2.12.2020, p. 1.

(15)  JO L 405, 2.12.2020, p. 1.

((*))  Rubrică facultativă.

(16)  JO L 405, 2.12.2020, p. 1.

(17)  JO L 405, 2.12.2020, p. 1.

(18)  JO L 405, 2.12.2020, p. 1.

((*))  Rubrică facultativă.

(19)  În cazul în care există mai mulți reclamanți/petenți în cauză, vă rugăm să furnizați informațiile menționate la rubricile 5.1-5.5.

(20)  În cazul în care există mai mulți pârâți în cauză, vă rugăm să furnizați informațiile menționate la rubricile 7.1-7.5.

(21)  JO L 405, 2.12.2020, p. 1.

((*))  Rubrică facultativă.

(22)  JO L 405, 2.12.2020, p. 1.

((*))  Rubrică facultativă.

(23)  Ora locală a statului membru solicitat.

(24)  De exemplu, înregistrarea online sau transcrierea obținerii de probe.


ANEXA II

REGULAMENTUL ABROGAT ȘI LISTA MODIFICĂRILOR SALE ULTERIOARE

Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului din 28 mai 2001 privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială (JO L 174, 27.6.2001, p. 1).

 

Regulamentul (CE) nr. 1103/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2008 de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului a anumitor acte care fac obiectul procedurii prevăzute la articolul 251 din tratat, în ceea ce privește procedura de reglementare cu control – Adaptare la procedura de reglementare cu control – Partea a treia (JO L 304, 14.11.2008, p. 80).

Numai modificările la articolul 19 alineatul (2) și la articolul 20 din Regulamentul (CE) nr. 1206/2001


ANEXA III

TABEL DE CORESPONDENȚĂ

Regulamentul (CE) nr. 1206/2001

Prezentul regulament

Articolul 1 alineatul (1)

Articolul 1 alineatul (1)

Articolul 1 alineatul (2)

Articolul 1 alineatul (2)

Articolul 1 alineatul (3)

Articolul 2

Articolul 2 alineatul (1)

Articolul 3 alineatul (1)

Articolul 2 alineatul (2)

Articolul 3 alineatul (2)

Articolul 3 alineatul (1)

Articolul 4 alineatul (1)

Articolul 3 alineatul (2)

Articolul 4 alineatul (2)

Articolul 3 alineatul (3)

Articolul 4 alineatul (3)

Articolul 4 alineatul (1)

Articolul 5 alineatul (1)

Articolul 4 alineatul (2)

Articolul 5 alineatul (2)

Articolul 4 alineatul (3)

Articolul 5 alineatul (3)

Articolul 5

Articolul 6

Articolul 6

Articolul 7 alineatul (1)

Articolul 7 alineatele (2), (3) și (4)

Articolul 8

Articolul 7 alineatul (1)

Articolul 9 alineatul (1)

Articolul 7 alineatul (2)

Articolul 9 alineatul (2)

Articolul 8 alineatul (1)

Articolul 10 alineatul (1)

Articolul 8 alineatul (2)

Articolul 10 alineatul (2)

Articolul 9 alineatul (1)

Articolul 11 alineatul (1)

Articolul 9 alineatul (2)

Articolul 11 alineatul (2)

Articolul 10 alineatul (1)

Articolul 12 alineatul (1)

Articolul 10 alineatul (2)

Articolul 12 alineatul (2)

Articolul 10 alineatul (3)

Articolul 12 alineatul (3)

Articolul 10 alineatul (4)

Articolul 12 alineatul (4)

Articolul 11 alineatul (1)

Articolul 13 alineatul (1)

Articolul 11 alineatul (2)

Articolul 13 alineatul (2)

Articolul 11 alineatul (3)

Articolul 13 alineatul (3)

Articolul 11 alineatul (4)

Articolul 13 alineatul (4)

Articolul 11 alineatul (5)

Articolul 13 alineatul (5)

Articolul 12 alineatul (1)

Articolul 14 alineatul (1)

Articolul 12 alineatul (2)

Articolul 14 alineatul (2)

Articolul 12 alineatul (3)

Articolul 14 alineatul (3)

Articolul 12 alineatul (4)

Articolul 14 alineatul (4)

Articolul 12 alineatul (5)

Articolul 14 alineatul (5)

Articolul 13

Articolul 15

Articolul 14 alineatul (1)

Articolul 16 alineatul (1)

Articolul 14 alineatul (2)

Articolul 16 alineatul (2)

Articolul 14 alineatul (3)

Articolul 16 alineatul (3)

Articolul 14 alineatul (4)

Articolul 16 alineatul (4)

Articolul 15

Articolul 17

Articolul 16

Articolul 18

Articolul 17 alineatul (1)

Articolul 19 alineatul (1)

Articolul 17 alineatul (2)

Articolul 19 alineatul (2)

Articolul 17 alineatul (3)

Articolul 19 alineatul (3)

Articolul 17 alineatul (4) primul paragraf

Articolul 19 alineatul (4) primul paragraf

Articolul 17 alineatul (4) al doilea paragraf

Articolul 19 alineatul (4) al doilea paragraf

Articolul 17 alineatul (4) al treilea paragraf

Articolul 19 alineatul (5)

Articolul 19 alineatul (6)

Articolul 17 alineatul (5)

Articolul 19 alineatul (7)

Articolul 17 alineatul (6)

Articolul 19 alineatul (8)

Articolul 20

Articolul 21

Articolul 18

Articolul 22

Articolul 19 alineatul (1)

Articolul 23 alineatul (1)

Articolul 19 alineatul (2)

Articolul 23 alineatul (2)

Articolul 20

Articolul 26

Articolul 24

Articolul 25

Articolul 27

 

Articolul 28

Articolul 21 alineatul (1)

Articolul 29 alineatul (1)

Articolul 21 alineatul (2)

Articolul 29 alineatul (2)

Articolul 21 alineatul (3) litera (a)

Articolul 21 alineatul (3) litera (b)

Articolul 29 alineatul (3) litera (a)

Articolul 21 alineatul (3) litera (c)

Articolul 29 alineatul (3) litera (b)

Articolul 30

Articolul 22 primul paragraf

Articolul 31 alineatul (1)

Articolul 22 al doilea paragraf

Articolul 31 alineatul (2)

Articolul 31 alineatul (3)

Articolul 31 alineatul (4)

Articolul 32

Articolul 23

Articolul 33 alineatul (1)

Articolul 33 alineatul (2)

Articolul 24

Articolul 34

Articolul 24 alineatul (1)

Articolul 35 alineatul (1) primul paragraf

Articolul 24 alineatul (2)

Articolul 35 alineatul (1) al doilea paragraf

Articolul 35 alineatul (2)

 

Articolul 35 alineatul (3)

Anexă

Anexa I

Anexa II

Anexa III


Top