EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1304

Regulamentul delegat (UE) 2020/1304 al Comisiei din 14 iulie 2020 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește elementele minime care trebuie evaluate de ESMA atunci când evaluează cererile CPC din țări terțe pentru acordarea statutului de conformitate comparabilă, precum și modalitățile și condițiile evaluării respective (Text cu relevanță pentru SEE)

C/2020/4895

OJ L 305, 21.9.2020, p. 13–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1304/oj

21.9.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 305/13


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2020/1304 AL COMISIEI

din 14 iulie 2020

de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește elementele minime care trebuie evaluate de ESMA atunci când evaluează cererile CPC din țări terțe pentru acordarea statutului de conformitate comparabilă, precum și modalitățile și condițiile evaluării respective

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (1), în special articolul 25a alineatul (3),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 25a din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, o contraparte centrală (CPC) dintr-o țară terță care este importantă din punct de vedere sistemic sau este probabil să devină importantă din punct de vedere sistemic pentru stabilitatea financiară a Uniunii sau a unuia ori mai multor state membre ale acesteia (CPC de nivel 2) poate solicita Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) să evalueze dacă se poate considera că, odată ce respectă cadrul aplicabil din țara terță, respectiva CPC de nivel 2 respectă cerințele prevăzute la articolul 16 și în titlurile IV și V din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 (conformitate comparabilă) și să adopte o decizie în consecință.

(2)

Conformitatea comparabilă menține stabilitatea financiară a Uniunii și asigură condiții de concurență echitabile între CPC de nivel 2 și CPC autorizate în Uniune, reducând în același timp sarcinile administrative și de reglementare pentru respectivele CPC de nivel 2. Prin urmare, evaluarea conformității comparabile ar trebui să verifice dacă respectarea în mod efectiv de către o CPC de nivel 2 a cadrului țării terțe îndeplinește toate cerințele prevăzute la articolul 16 și în titlurile IV și V din Regulamentul (UE) nr. 648/2012. Prin urmare, ar trebui ca prezentul regulament să indice elementele care urmează să fie evaluate de ESMA la evaluarea cererilor de acordare a statutului de conformitate comparabilă formulate de CPC de nivel 2. La efectuarea evaluării menționate, ESMA ar trebui să ia în considerare și respectarea de către CPC a eventualelor cerințe incluse în actele delegate sau în actele de punere în aplicare care detaliază elementele respective, inclusiv în ceea ce privește cerințele de marjă, controlul riscului de lichiditate și cerințele de garantare.

(3)

În evaluarea sa privind măsura în care conformitatea cu cadrul aplicabil din țara terță în cauză respectă cerințele prevăzute la articolul 16 și în titlurile IV și V din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, ESMA ar putea lua în considerare, de asemenea, recomandările elaborate de Comitetul pentru plăți și infrastructuri de piață și de Organizația Internațională a Comisiilor de Valori Mobiliare.

(4)

ESMA ar trebui să efectueze o evaluare detaliată pentru a stabili dacă acordă unei CPC de nivel 2 statutul de conformitate comparabilă pentru titlul IV din Regulamentul (UE) nr. 648/2012. Orice eventual refuz al statutului de conformitate comparabilă în ceea ce privește titlul IV ar putea avea un impact asupra evaluării echivalenței efectuate de Comisie în temeiul articolului 25 alineatul (6) din regulamentul respectiv. Prin urmare, ESMA ar trebui să informeze Comisia în cazul în care intenționează să nu acorde statutul de conformitate comparabilă în ceea ce privește titlul respectiv.

(5)

În cazul în care o CPC de nivel 2 a încheiat un acord de interoperabilitate cu o CPC autorizată în temeiul articolului 14 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, acordul respectiv constituie o legătură directă și, prin urmare, un canal direct de contagiune către o CPC din Uniune. În cazul unor astfel de acorduri, ESMA ar trebui să efectueze o evaluare detaliată pentru a stabili dacă să acorde statutul de conformitate comparabilă pentru titlul V din regulamentul respectiv. Un acord de interoperabilitate între o CPC de nivel 2 și o altă CPC dintr-o țară terță nu constituie o legătură directă cu o CPC din Uniune, dar, în anumite circumstanțe, ar putea funcționa ca un canal indirect de contagiune. Pentru astfel de acorduri, ESMA ar trebui să efectueze o evaluare detaliată numai în cazul în care impactul acordului respectiv asupra stabilității financiare a Uniunii sau asupra unuia sau mai multor state membre ale acesteia justifică acest lucru.

(6)

Întrucât unul dintre obiectivele conformității comparabile este reducerea sarcinii administrative și de reglementare pentru CPC de nivel 2, statutul de conformitate comparabilă nu ar trebui refuzat numai pentru că o CPC de nivel 2 aplică, în temeiul cadrului aplicabil din țara terță, derogări care sunt comparabile cu cele prevăzute la articolul 1 alineatele (4) și (5) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012. Evaluarea conformității comparabile ar trebui să ia în considerare, de asemenea, măsura în care neacordarea acestui statut poate conduce la imposibilitatea ca CPC de nivel 2 să respecte în același timp atât cerințele Uniunii, cât și cele din țara terță.

(7)

Decizia ESMA cu privire la acordarea statutului de conformitate comparabilă ar trebui să se bazeze pe evaluarea efectuată la momentul adoptării deciziei respective. Pentru ca ESMA să își reevalueze decizia ori de câte ori au loc evoluții relevante, inclusiv modificări ale normelor și procedurilor interne ale CPC, ar trebui ca CPC de nivel 2 să informeze ESMA cu privire la orice astfel de evoluții.

(8)

Regulamentul (UE) 2019/2099 al Parlamentului European și al Consiliului (2), care a introdus articolul 25a în Regulamentul (UE) nr. 648/2012, a început să se aplice de la 1 ianuarie 2020. Pentru a se asigura că articolul respectiv este pe deplin operațional, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare în regim de urgență,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Procedura de depunere a cererii pentru acordarea statutului de conformitate comparabilă

(1)   Cererea motivată menționată la articolul 25a alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 se depune fie în termenul stabilit de ESMA în notificarea prin care informează CPC dintr-o țară terță cu privire la faptul că nu este considerată o CPC de nivel 1 sau în orice moment după ce o CPC dintr-o țară terță a fost recunoscută de ESMA drept CPC de nivel 2 în conformitate cu articolul 25 alineatul (2b).

CPC de nivel 2 își informează autoritatea competentă cu privire la depunerea cererii menționată la primul paragraf.

(2)   Cererea motivată menționată la alineatul (1) trebuie să precizeze:

(a)

cerințele pentru care CPC de nivel 2 solicită statutul de conformitate comparabilă;

(b)

motivele pentru care se poate considera că, odată ce CPC de nivel 2 respectă cadrul aplicabil din țara terță, aceasta respectă cerințele relevante prevăzute la articolul 16 și în titlurile IV și V din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;

(c)

modul în care CPC de nivel 2 respectă toate condițiile stabilite pentru aplicarea actului de punere în aplicare menționat la articolul 25 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

În sensul literei (b), CPC de nivel 2 trebuie să furnizeze, după caz, dovezile menționate la articolul 5.

(3)   La cererea ESMA, CPC de nivel 2 trebuie să includă în cererea motivată menționată la alineatul (1):

(a)

o declarație din partea autorității sale competente care să confirme faptul că CPC de nivel 2 are o bună reputație și o poziție solidă;

(b)

după caz, în ceea ce privește cerințele prevăzute la articolul 16 și în titlul V din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, o traducere a cadrului relevant aplicabil din țara terță într-o limbă utilizată în mod obișnuit în domeniul financiar.

(4)   ESMA evaluează, în termen de 30 de zile lucrătoare de la primirea unei cereri motivate depuse în conformitate cu alineatul (1), dacă cererea motivată este completă. ESMA stabilește un termen până la care CPC de nivel 2 trebuie să furnizeze informații suplimentare în cazul în care cererea este incompletă.

(5)   ESMA decide dacă să acorde statutul de conformitate comparabilă pentru cerințele incluse în cererea motivată în termen de 90 de zile lucrătoare de la primirea unei cereri motivate complete, depusă în conformitate cu alineatul (4) din prezentul articol.

ESMA poate amâna decizia în cazul în care cererea motivată sau informațiile suplimentare menționate la alineatul (4) nu sunt depuse la timp, iar evaluarea cererii respective ar putea conduce, prin urmare, la adoptarea cu întârziere a deciziei ESMA cu privire la recunoașterea CPC dintr-o țară terță sau la reexaminarea recunoașterii acesteia.

(6)   O CPC de nivel 2 pentru care ESMA nu a acordat statutul de conformitate comparabilă pentru una sau mai multe cerințe nu poate depune o nouă cerere motivată, astfel cum se menționează la alineatul (1), cu privire la cerințele respective, cu excepția cazului în care a avut loc o modificare relevantă a cadrului aplicabil din țara terță sau a modului în care CPC în cauză respectă cadrul respectiv.

Articolul 2

Conformitate comparabilă în ceea ce privește articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012

(1)   ESMA acordă statutul de conformitate comparabilă în ceea ce privește articolul 16 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 în cazul în care capitalul unei CPC de nivel 2, inclusiv rezultatul reportat și rezervele, include un capital inițial permanent și disponibil care corespunde unui cuantum de cel puțin 7,5 milioane EUR.

(2)   ESMA acordă statutul de conformitate comparabilă în ceea ce privește articolul 16 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 în cazul în care capitalul unei CPC de nivel 2, inclusiv rezultatul reportat și rezervele, este în orice moment mai mare sau egal cu suma următoarelor elemente:

(a)

cerințele de capital ale CPC pentru lichidarea sau restructurarea activităților sale;

(b)

cerințele de capital ale CPC pentru riscurile operaționale și juridice;

(c)

cerințele de capital ale CPC pentru riscurile de credit, de contraparte și de piață care nu sunt acoperite deja de resursele financiare specifice menționate la articolele 41-44 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 sau de resursele financiare specifice comparabile prevăzute de ordinea juridică a jurisdicției din țara de origine a CPC;

(d)

cerințele de capital ale contrapărții centrale pentru riscul comercial.

În sensul primului paragraf, ESMA calculează cerințele de capital în conformitate cu cerințele de capital specifice prevăzute în cadrul aplicabil din țara terță sau, în cazul în care cadrul în cauză nu prevede niciuna dintre cerințele de capital respective, în conformitate cu cerințele relevante prevăzute la articolele 2-5 din Regulamentul delegat (UE) nr. 152/2013 al Comisiei (3).

Articolul 3

Conformitate comparabilă în ceea ce privește titlul IV din Regulamentul (UE) nr. 648/2012

(1)   ESMA acordă statutul de conformitate comparabilă în ceea ce privește cerințele stabilite în titlul IV din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 în cazul în care:

(a)

CPC de nivel 2 respectă cerințele prevăzute în actul de punere în aplicare menționat la articolul 25 alineatul (6) din Regulamentul respectiv, dacă este cazul;

(b)

CPC de nivel 2 respectă toate elementele relevante stabilite în anexa I la prezentul regulament.

(2)   Înainte de a adopta o decizie de a nu acorda statutul de conformitate comparabilă, ESMA:

(a)

verifică, împreună cu autoritatea competentă a respectivei CPC, înțelegerea cadrului aplicabil din țara terță și modul în care CPC de nivel 2 respectă acest cadru;

(b)

informează Comisia în acest sens.

Articolul 4

Conformitate comparabilă în ceea ce privește titlul V din Regulamentul (UE) nr. 648/2012

(1)   În cazul în care o CPC de nivel 2 a încheiat un acord de interoperabilitate cu o CPC autorizată în temeiul articolului 14 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, ESMA acordă statutul de conformitate comparabilă în ceea ce privește cerințele prevăzute în titlul V din regulamentul respectiv în cazul în care CPC de nivel 2 respectă toate elementele relevante stabilite în anexa II la prezentul regulament.

(2)   În cazul în care o CPC de nivel 2 a încheiat un acord de interoperabilitate cu o CPC dintr-o țară terță, ESMA acordă statutul de conformitate comparabilă în ceea ce privește cerințele prevăzute în titlul V din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, cu excepția cazului în care impactul respectivului acord asupra stabilității financiare a Uniunii sau a unuia ori mai multor state membre ale acesteia justifică evaluarea oportunității acordării statutului de conformitate comparabilă în conformitate cu alineatul (1).

Articolul 5

Derogări și cerințe incompatibile

(1)   ESMA nu refuză statutul de conformitate comparabilă în ceea ce privește cerințele prevăzute la articolul 16 și în titlurile IV și V din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 pentru simplul motiv că CPC de nivel 2 aplică o derogare în temeiul cadrului aplicabil din țara terță care este comparabilă cu cele prevăzute la articolul 1 alineatele (4) și (5) din regulamentul respectiv. CPC de nivel 2 trebuie să aducă dovezi care să demonstreze că derogarea din Uniune și derogarea din țara terță sunt comparabile.

(2)   În cazul în care respectarea unei cerințe specifice prevăzute la articolul 16 sau în titlurile IV sau V din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 implică o încălcare a cadrului aplicabil din țara terță, ESMA acordă statutul de conformitate comparabilă în ceea ce privește cerința respectivă numai dacă CPC de nivel 2 prezintă dovezi conform cărora:

(a)

este imposibil să se respecte cerința respectivă fără a încălca o dispoziție obligatorie a cadrului aplicabil din țara terță;

(b)

cadrul aplicabil din țara terță îndeplinește efectiv aceleași obiective ca articolul 16 și titlurile IV și V din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;

(c)

CPC respectă cadrul aplicabil din țara terță.

Articolul 6

Modificări ale cadrului aplicabil din țara terță

CPC de nivel 2 cărora li s-a acordat statutul de conformitate comparabilă notifică ESMA cu privire la orice modificare a cadrului aplicabil din țara terță și a normelor și procedurilor sale interne. ESMA informează Comisia cu privire la notificările respective.

Articolul 7

Data intrării în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 14 iulie 2020.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 201, 27.7.2012, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) 2019/2099 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 în ceea ce privește procedurile și autoritățile implicate în autorizarea contrapărților centrale și cerințele pentru recunoașterea contrapărților centrale din țări terțe (JO L 322, 12.12.2019, p. 1).

(3)  Regulamentul delegat (UE) nr. 152/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind cerințele de capital pentru contrapărțile centrale (JO L 52, 23.2.2013, p. 37).


ANEXA I

ELEMENTELE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 3 ALINEATUL (1)

Dispoziția din dreptul Uniunii

Elementele menționate la articolul 3 alineatul (1)

Capitolul 1: Cerințe organizaționale

Dispoziții generale

Articolul 26 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012

CPC dintr-o țară terță dispune de:

(a)

un sistem robust de guvernanță, care include o structură organizatorică clară, cu responsabilități bine definite, transparente și coerente;

(b)

procese eficace de identificare, gestionare, monitorizare și raportare a riscurilor la care sunt sau pot fi expuse;

(c)

mecanisme adecvate de control intern, inclusiv proceduri administrative și contabile solide.

Articolul 26 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012

CPC din țara terță a instituit politici și proceduri suficient de eficace pentru a asigura respectarea cadrului relevant din țara terță, inclusiv respectarea cadrului respectiv de către propriii manageri și angajați.

Articolul 26 alineatele (3) și (4) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012

CPC dintr-o țară terță:

(a)

menține și utilizează o structură organizatorică adecvată pentru a asigura continuitatea și funcționarea sa corespunzătoare în cursul prestării serviciilor și al desfășurării activităților;

(b)

utilizează sisteme, resurse și proceduri adecvate și proporționale;

(c)

menține o separare clară între organizarea ierarhică pentru gestionarea riscului și cea pentru celelalte operațiuni pe care le desfășoară.

Articolul 26 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012

CPC dintr-o țară terță aplică și menține o politică de remunerare care promovează o gestionare a riscurilor eficace și solidă și care nu creează stimulente pentru relaxarea standardelor în materie de riscuri.

Articolul 26 alineatele (6), (7) și (8) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012

CPC dintr-o țară terță:

(a)

menține sisteme informatice adecvate pentru a face față complexității, diversității și tipului de servicii prestate și activități desfășurate, astfel încât să asigure standarde ridicate de siguranță și integritatea și confidențialitatea informațiilor păstrate;

(b)

face publice sistemul său de guvernanță, regulile care i se aplică și criteriile de eligibilitate pentru membrii compensatori;

(c)

este supusă unor audituri frecvente și independente ale căror rezultate se transmit consiliului său de administrație și se pun la dispoziția autorității competente.

Personalul de conducere și consiliul de administrație

Articolul 27 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012

Personalul de conducere al unei CPC dintr-o țară terță are o bună reputație și o experiență suficientă pentru a asigura administrarea solidă și prudentă a CPC.

Articolul 27 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012

CPC dintr-o țară terță are un consiliu de administrație cu un număr suficient de membri independenți care au roluri și responsabilități clare, o reprezentare adecvată a membrilor compensatori și a clienților și mecanisme de abordare a potențialelor conflicte de interese în cadrul CPC, pentru a asigura administrarea solidă și prudentă a CPC.

Comitetul de risc

Articolul 28 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012

CPC dintr-o țară terță:

(a)

menține un organism care să adreseze recomandări, libere de orice influență directă din partea conducerii CPC respective, cu privire la evoluțiile care au un impact asupra gestionării riscurilor CPC, asigurând reprezentarea membrilor săi compensatori, a membrilor independenți ai consiliului de administrație și a reprezentanților clienților săi;

(b)

dispune de mecanisme pentru a informa de îndată autoritatea competentă relevantă din țara terță în legătură cu orice decizie a consiliului de administrație de a nu urma recomandările făcute de organismul respectiv.

Evidența datelor

Articolul 29 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012

CPC dintr-o țară terță păstrează, pentru o perioadă de cel puțin zece ani, toate datele referitoare la serviciile prestate și la activitățile desfășurate, astfel încât să permită autorității sale competente să monitorizeze respectarea de către CPC a cadrului relevant din țara terță.

Articolul 29 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012

CPC dintr-o țară terță păstrează, pentru o perioadă de cel puțin zece ani de la încetarea contractelor, toate informațiile referitoare la contractele pe care le-a procesat pentru a permite identificarea clauzelor inițiale ale unei tranzacții, înainte de compensarea acesteia de către CPC în cauză.

Articolul 29 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012

CPC dintr-o țară terță pune la dispoziția oricărei autorități relevante din țara terță, la cerere, evidențele referitoare la serviciile prestate și la activitățile desfășurate, informațiile privind toate contractele pe care le-a procesat și toate informațiile referitoare la pozițiile contractelor compensate, indiferent de locul de executare a tranzacțiilor.

Acționari și asociați care dețin o participație calificată

Articolul 30 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012

CPC dintr-o țară terță comunică autorității sale competente identitatea acționarilor sau a asociaților care dețin o participație calificată și valoarea acestor participații.

Articolul 30 alineatele (2) și (4) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012

Acționarii sau asociații care dețin o participație calificată într-o CPC dintr-o țară terță:

(a)

au un caracter adecvat, ținând cont de necesitatea unei administrări solide și prudente a CPC respective;

(b)

nu exercită o influență care poate prejudicia administrarea solidă și prudentă a CPC.

Articolul 30 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012

Legăturile strânse dintre CPC dintr-o țară terță și alte persoane fizice sau juridice nu împiedică autoritatea competentă a țării terțe să își exercite în mod eficace funcțiile de supraveghere.

Articolul 30 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012

Actele cu putere de lege sau actele administrative ale unei țări terțe aplicabile uneia sau mai multor persoane fizice sau juridice cu care CPC are legături strânse sau anumite dificultăți legate de aplicarea actelor respective nu o împiedică să își exercite în mod eficace funcția de supraveghere.

Articolul 31 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012

CPC dintr-o țară terță notifică autorității sale competente orice modificare la nivelul conducerii, iar cadrul țării terțe asigură luarea măsurilor care se impun în cazul în care comportamentul unui membru al consiliului de administrație al unei CPC dintr-o țară terță este susceptibil de a prejudicia administrarea solidă și prudentă a CPC.

Conflictul de interese

Articolul 33 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012

CPC dintr-o țară terță menține și aplică proceduri eficace pentru identificarea, gestionarea și soluționarea conflictelor de interese care pot apărea între ele, inclusiv managerii și personalul lor sau orice persoană legată de ele direct sau indirect prin capacități de control sau legături strânse, și membrii lor compensatori sau clienții acestora care îi sunt cunoscuți CPC.

Articolul 33 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012

Atunci când procedurile CPC dintr-o țară terță în materie de gestionare a conflictelor de interese nu sunt suficiente pentru a garanta, cu un grad rezonabil de certitudine, prevenirea riscurilor de prejudiciere a intereselor unui membru compensator sau ale unui client, CPC în cauză dezvăluie membrilor compensatori și, în cazul în care clienții îi sunt cunoscuți CPC în cauză, clienților respectivi, natura generală sau sursele conflictelor de interese înainte de a accepta noi tranzacții din partea respectivilor membri compensatori.

Articolul 33 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012

În cazul în care CPC dintr-o țară terță este o întreprindere-mamă sau o filială, procedurile CPC în cauză pentru gestionarea conflictelor de interese iau în considerare toate circumstanțele de care CPC are sau ar trebui să aibă cunoștință și care pot duce la un conflict de interese ce decurge din structura și activitățile altor întreprinderi cu care CPC are o relație de întreprindere-mamă sau de filială.

Articolul 33 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012

CPC dintr-o țară terță ia toate măsurile rezonabile pentru a preveni utilizarea abuzivă a informațiilor păstrate în sistemele lor și împiedică utilizarea acestor informații pentru alte activități economice.

Continuitatea activității

Articolul 34 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012

CPC dintr-o țară terță aplică și menține o politică adecvată de continuitate a activității și un plan de redresare în caz de dezastru cu scopul de a asigura conservarea funcțiilor lor, reluarea rapidă a operațiunilor și îndeplinirea obligațiilor, inclusiv reluarea tuturor tranzacțiilor aflate în curs în momentul întreruperii, astfel încât CPC să poată continua să funcționeze în condiții de certitudine și să efectueze decontarea la data stabilită.

Articolul 34 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012

CPC dintr-o țară terță aplică și menține o procedură adecvată pentru a asigura decontarea corectă și la timp sau transferul activelor și pozițiilor clienților și ale membrilor compensatori în caz de retragere a autorizației.

Externalizarea

Articolul 35 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012

Atunci când externalizează funcții operaționale, servicii sau activități, CPC dintr-o țară terță se asigură în orice moment că:

(a)

externalizarea nu atrage după sine delegarea responsabilității CPC;

(b)

relația CPC cu membrii săi compensatori și obligațiile CPC respective față de aceștia sau, dacă este cazul, față de clienții lor, rămân neschimbate;

(c)

externalizarea nu împiedică exercitarea funcțiilor de supraveghere și control;

(d)

externalizarea nu are ca efect privarea CPC de sistemele și mijloacele de control necesare pentru gestionarea riscurilor cu care se confruntă;

(e)

furnizorul de servicii aplică cerințe privind continuitatea activității echivalente celor pe care CPC trebuie să le respecte;

(f)

CPC păstrează expertiza și resursele necesare pentru a evalua calitatea serviciilor prestate și adecvarea capitalului și a structurii organizatorice a prestatorului de servicii și pentru a superviza cu eficacitate funcțiile externalizate și a gestiona riscurile aferente externalizării și supervizează aceste funcții și gestionează riscurile respective în permanență;

(g)

CPC are acces direct la informațiile relevante ale funcțiilor externalizate;

(h)

furnizorul de servicii protejează informațiile confidențiale legate de CPC, de membrii săi compensatori și de clienți.

Capitolul 2: Reguli de conduită

Dispoziții generale

Articolul 36 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012

Atunci când prestează servicii membrilor săi compensatori și, dacă este cazul, clienților acestora, CPC dintr-o țară terță acționează corect și cu profesionalism pentru a servi interesele acestor membri compensatori și clienți și aplică bune practici de gestionare a riscurilor.

Articolul 36 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012

CPC dintr-o țară terță dispune de reguli accesibile, transparente și echitabile pentru gestionarea promptă a reclamațiilor.

Condiții de participare

Articolul 37 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012

CPC dintr-o țară terță stabilește categorii de membri compensatori admisibili și criterii nediscriminatorii, transparente și obiective pentru a asigura accesul deschis și echitabil la CPC și faptul că membrii compensatori dispun de o capacitate operațională și de resurse financiare suficiente, care să permită CPC să controleze riscul la care este expusă, și se asigură în permanență că aceste criterii sunt îndeplinite.

Articolul 37 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012

Normele CPC dintr-o țară terță privind membrii compensatori permit colectarea de informații relevante de bază pentru identificarea, monitorizarea și gestionarea concentrațiilor relevante de riscuri legate de furnizarea de servicii către clienți.

Articolul 37 alineatele (4) și (5) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012

CPC dintr-o țară terță dispune de proceduri obiective și transparente pentru suspendarea și pentru retragerea în mod ordonat a membrilor compensatori care nu mai îndeplinesc criteriile de admitere și poate refuza accesul membrilor compensatori care îndeplinesc criteriile de admitere numai dacă motivează această decizie în scris și pe baza unei analize exhaustive a riscurilor.

Articolul 37 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012

Obligațiile suplimentare specifice, cum ar fi participarea la licitații pentru pozițiile unui membru compensator aflat în situație de neîndeplinire a obligațiilor de plată, sunt proporționale cu riscul creat de membrul compensator și nu limitează participarea la anumite categorii de membri compensatori.

Transparență

Articolul 38 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012

CPC dintr-o țară terță face publice prețurile și comisioanele aferente serviciilor prestate, inclusiv reducerile și rabaturile și condițiile pentru a beneficia de acestea și le permite membrilor săi compensatori și, dacă este cazul, clienților acestora accesul separat la serviciile specifice prestate.

Articolul 38 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012

CPC dintr-o țară terță informează membrii compensatori și clienții în legătură cu riscurile aferente serviciilor furnizate.

Articolul 38 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012

CPC dintr-o țară terță pune la dispoziția membrilor săi compensatori informațiile legate de prețuri utilizate la calcularea expunerilor la sfârșitul zilei și face publice volumele agregate ale tranzacțiilor compensate pentru fiecare clasă de instrumente compensate de CPC.

Articolul 38 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012

CPC dintr-o țară terță face publice cerințele operaționale și tehnice legate de protocoalele de comunicare care cuprind conținutul și formatul mesajelor folosite pentru a interacționa cu părți terțe, inclusiv cerințele operaționale și tehnice legate de accesul locurilor de tranzacționare la CPC.

Articolul 38 alineatele (6) și (7) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012

CPC dintr-o țară terță furnizează membrilor săi compensatori informații privind modelele de calculare a marjei inițiale pe care le utilizează, explicând modul în care acestea funcționează și descriind principalele ipoteze și limitări ale modelelor respective.

Segregare și portabilitate

Articolul 39 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012

CPC dintr-o țară terță ține o evidență și o contabilitate separată pentru fiecare membru compensator, separă activele și pozițiile membrului compensator de activele și pozițiile clienților membrului compensator și oferă o protecție suficientă activelor și pozițiilor fiecărui membru compensator și ale fiecărui client, precum și posibilitatea de a alege între mai multe tipuri de segregare a pozițiilor și activelor și mai multe opțiuni de portabilitate pentru fiecare client, inclusiv segregarea per client.

Capitolul 3: Cerințe prudențiale

Administrarea expunerilor

Articolul 40 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012

CPC dintr-o țară terță menține politici și mecanisme adecvate pentru a gestiona, în timp cvasi-real, expunerile pe parcursul unei zile la modificări bruște ale condițiilor de piață și ale pozițiilor.

Cerințe de marjă

Articolul 41 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012

CPC dintr-o țară terță impune, solicită și colectează marje de la membrii săi compensatori și, dacă este cazul, de la CPC cu care a încheiat acorduri de interoperabilitate, pentru a-și limita expunerile de credit și supraveghează în mod periodic și, după caz, revizuiește nivelul marjelor sale pentru a reflecta astfel condițiile pieței la momentul respectiv, ținând seama de eventualele efecte prociclice ale unor astfel de revizuiri. Astfel de marje sunt suficiente:

(a)

pentru a acoperi expunerile posibile care pot apărea până la lichidarea pozițiilor corespondente;

(b)

pentru a acoperi pierderile rezultate din cel puțin 99 % dintre variațiile expunerilor într-un interval de timp adecvat.

Marjele respective garantează că CPC își acoperă integral cu garanții expunerile față de toți membrii săi compensatori și, dacă este cazul, și față de CPC cu care a încheiat acorduri de interoperabilitate, cel puțin zilnic.

Articolul 41 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012

Pentru fixarea marjelor, CPC dintr-o țară terță aplică modele și parametri care surprind caracteristicile de risc ale produselor compensate și iau în calcul intervalul dintre colectările marjelor, lichiditatea pieței și posibilitatea apariției unor modificări pe durata tranzacției.

Articolul 41 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012

CPC dintr-o țară terță cere și colectează marjele pe durata unei zile (intraday), cel puțin atunci când pragurile predefinite sunt depășite.

Articolul 41 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012

CPC dintr-o țară terță calculează, cere și colectează marjele necesare pentru a acoperi riscurile provenind din pozițiile înregistrate în fiecare cont în ceea ce privește instrumentele financiare specifice sau un portofoliu de instrumente financiare, cu condiția ca metodologia utilizată să fie una prudentă și robustă.

Fondul de garantare și alte resurse financiare

Articolul 42 alineatele (1) și (4) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012

CPC dintr-o țară terță:

(a)

menține unul sau mai multe fonduri de garantare prefinanțate pentru acoperirea pierderilor care depășesc pierderile care urmează să fie acoperite de marje, care decurg din situația de neîndeplinire a obligațiilor de plată a unuia sau mai multor membri compensatori, inclusiv deschiderea unei proceduri de insolvență;

(b)

stabilește o sumă minimă pentru valoarea fondului de garantare, sub care acesta nu poate scădea în niciun caz.

Articolul 42 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012

CPC dintr-o țară terță stabilește contribuțiile minime la fondul de garantare și criteriile de calculare a contribuției fiecărui membru compensator. Contribuțiile sunt proporționale cu expunerile fiecărui membru compensator.

Articolul 42 alineatul (3) și articolul 43 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

CPC dintr-o țară terță elaborează scenarii pentru condiții de piață extreme, dar plauzibile, luând în calcul inclusiv perioadele cele mai volatile prin care au trecut piețele pentru care CPC își oferă serviciile, precum și o gamă de scenarii viitoare potențiale, luând în considerare vânzarea neașteptată a resurselor financiare și reducerea rapidă a lichidităților de pe piață și fondul de garantare al CPC care îi permite în orice moment să reziste situației de neîndeplinire a obligațiilor de plată a cel puțin celor doi membri compensatori față de care aceasta are cele mai mari expuneri în condiții de piață extreme, dar plauzibile.

Articolul 43 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012

Fondul de garantare al CPC dintr-o țară terță dispune de suficiente resurse financiare prefinanțate disponibile pentru a acoperi pierderile potențiale care depășesc pierderile care urmează să fie acoperite de marje. Aceste resurse financiare prefinanțate includ resursele dedicate ale CPC, sunt disponibile gratuit pentru CPC și nu se utilizează pentru îndeplinirea cerințelor de capital.

Articolul 43 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012

CPC dintr-o țară terță se asigură că expunerile membrilor compensatori față de CPC respectivă sunt limitate.

Controlul riscului de lichiditate

Articolul 44 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012

CPC dintr-o țară terță:

(a)

are în permanență acces la un nivel adecvat de lichidități, evaluat zilnic, pentru a-și acoperi nevoile de lichidități și ținând seama de riscul de lichiditate generat de situația de neîndeplinire a obligațiilor de plată a cel puțin celor doi membri compensatori față de care are cele mai mari expuneri;

(b)

obține liniile de credit necesare sau alte mijloace similare pentru a-și acoperi nevoile de lichidități în cazul în care resursele financiare aflate la dispoziția sa nu pot fi accesate imediat;

(c)

se asigură că un membru compensator, o întreprindere-mamă sau o filială a respectivului membru compensator furnizează împreună cel mult 25 % din liniile de credit de care are nevoie CPC respectivă.

Ordinea utilizării resurselor în situații de neîndeplinire a obligațiilor de plată

Articolul 45 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012

CPC dintr-o țară terță utilizează marjele depuse de membrul compensator aflat în situație de neîndeplinire a obligațiilor de plată cu prioritate față de celelalte resurse financiare pentru acoperirea pierderilor și ulterior, dacă marjele depuse de membrul compensator respectiv nu sunt suficiente pentru a acoperi pierderile suportate de CPC, aceasta utilizează contribuția la fondul de garantare a membrului respectiv pentru acoperirea pierderilor.

Articolul 45 alineatele (3) și (4) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012

CPC dintr-o țară terță:

(a)

utilizează contribuțiile la fondul de garantare ale membrilor compensatori care nu se află în situație de neîndeplinire a obligațiilor de plată și alte resurse financiare care fac parte din ordinea utilizării resurselor în situații de neîndeplinire a obligațiilor de plată numai după epuizarea contribuțiilor membrului aflat în situație de neîndeplinire a obligațiilor de plată și a resurselor sale proprii dedicate;

(b)

nu utilizează marjele depuse de membrii compensatori care nu se află în situație de neîndeplinire a obligațiilor de plată pentru a acoperi pierderile care rezultă din situația de neîndeplinire a obligațiilor de plată a unui alt membru compensator.

Cerințe în materie de garanții

Articolul 46 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012

CPC dintr-o țară terță acceptă doar garanții foarte lichide cu un risc de credit și de piață minim pentru acoperirea expunerilor inițiale și curente față de membrii compensatori și aplică marje de ajustare adecvate la valoarea activelor, care reflectă posibilitatea ca valoarea acestora să scadă în intervalul dintre ultima lor reevaluare și momentul probabil al lichidării lor, luând în calcul riscul de lichiditate care rezultă în urma situației de neîndeplinire a obligațiilor de plată a unui participant la piață și riscul de concentrare pe anumite active care poate apărea într-un asemenea caz.

Politica de investiții

Articolul 47 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012

CPC dintr-o țară terță își investește resursele financiare numai în numerar sau în instrumente financiare foarte lichide, cu un risc de piață și de credit minim, iar investițiile sale pot fi lichidate rapid, cu un efect negativ minim asupra prețurilor.

Articolul 47 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012

CPC dintr-o țară terță depozitează, atunci când este posibil, instrumentele financiare depuse ca marje sau drept contribuții la fondul de garantare la operatori ai sistemelor de decontare a titlurilor de valoare care garantează protecția deplină a instrumentelor financiare respective sau la alte instituții financiare autorizate, utilizând mecanisme alternative cu grad mare de siguranță convenite.

Articolul 47 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012

Depunerile de fonduri bănești ale unei CPC dintr-o țară terță se realizează prin mecanisme cu grad mare de siguranță convenite cu instituții financiare autorizate sau, în mod alternativ, prin recurgerea la facilități de depozit permanent oferite de băncile centrale sau la alte mijloace comparabile asigurate de băncile centrale.

Articolul 47 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012

Atunci când efectuează un depozit de active pe lângă o parte terță, CPC dintr-o țară terță:

(a)

se asigură că activele aparținând membrilor compensatori pot fi identificate separat de activele aparținând CPC respective și de activele aparținând respectivei părți terțe, prin intermediul unor conturi intitulate diferit în registrele contabile ale părții terțe sau prin orice alte măsuri echivalente care să ducă la asigurarea aceluiași nivel de protecție;

(b)

are acces rapid la instrumentele financiare în caz de necesitate.

Articolul 47 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012

CPC dintr-o țară terță nu își investește capitalul sau sumele care rezultă din marje, contribuții la fondul de garantare, lichidități sau alte resurse financiare în propriile sale titluri de valoare sau în cele ale întreprinderii-mamă sau ale filialei sale.

Articolul 47 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012

CPC dintr-o țară terță ține cont de expunerile sale globale la riscul de credit față de debitorii individuali atunci când ia decizii de investiții și se asigură că expunerea globală față de oricare debitor individual se încadrează în limitele de concentrare acceptabile.

Proceduri aplicabile în situațiile de neîndeplinire a obligațiilor de plată

Articolul 48 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012

CPC dintr-o țară terță instituie procedurile care trebuie urmate atunci când un membru compensator nu îndeplinește cerințele de participare la CPC sau atunci când situația de neîndeplinire a obligațiilor de plată a respectivului membru compensator este declarată fie de CPC, fie de o parte terță.

Articolul 48 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012

CPC dintr-o țară terță intervine rapid pentru a limita pierderile și presiunile asupra lichidității care apar în situațiile de neîndeplinire a obligațiilor de plată și se asigură că închiderea pozițiilor unui membru compensator nu îi perturbă operațiunile și nu îi expune pe membrii compensatori care nu se află în situație de neîndeplinire a obligațiilor de plată la pierderi pe care aceștia nu le pot anticipa sau controla.

Articolul 48 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012

Cadrul aplicabil din țara terță asigură faptul că CPC dintr-o țară terță informează imediat autoritatea competentă înainte ca procedura de neîndeplinire a obligațiilor de plată să fie declarată sau declanșată.

Articolul 48 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012

CPC dintr-o țară terță verifică caracterul executoriu al procedurilor pentru situațiile de neîndeplinire a obligațiilor de plată.

Articolul 48 alineatele (5), (6) și (7) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012

CPC dintr-o țară terță:

(a)

acționează în conformitate cu normele de protecție a garanțiilor reale și a pozițiilor conturilor clienților aplicabile în țara terță;

(b)

pune în aplicare proceduri care facilitează transferul pozițiilor clienților și al garanțiilor reale în conformitate cu normele aplicabile în țara terță.

Examinarea modelelor, teste de rezistență și testări ex post (back testing)

Articolul 49 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012

CPC dintr-o țară terță:

(a)

examinează periodic modelele și parametrii adoptați pentru calcularea cerințelor de marjă, a contribuțiilor la fondul de garantare, a cerințelor în materie de garanții și a altor mecanisme de control al riscului;

(b)

supune modelele unor teste de rezistență periodice și riguroase pentru a le evalua reziliența în condiții de piață extreme, dar plauzibile;

(c)

efectuează testări ex post pentru a evalua fiabilitatea metodei adoptate;

(d)

obține o validare independentă sau o validare din partea autorității sale competente a acestor modele și a oricăror modificări semnificative ale acestora.

Articolul 49 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012

CPC dintr-o țară terță testează periodic aspectele esențiale ale procedurilor pentru situațiile de neîndeplinire a obligațiilor de plată și ia toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că toți membrii compensatori le înțeleg și dispun de mecanismele adecvate pentru a reacționa în eventualitatea apariției unei situații de neîndeplinire a obligațiilor de plată.

Articolul 49 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012

CPC dintr-o țară terță face publice informațiile esențiale referitoare la modelul de gestionare a riscurilor și la ipotezele adoptate pentru efectuarea testelor de rezistență asupra modelelor și parametrilor adoptați pentru calcularea cerințelor de marjă, a contribuțiilor la fondul de garantare, a cerințelor în materie de garanții sau a altor mecanisme de control al riscului.

Decontarea

Articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012

CPC dintr-o țară terță utilizează, atunci când este practic și posibil, banii băncii centrale pentru decontarea tranzacțiilor sau, dacă nu sunt utilizați banii băncii centrale, ia măsuri pentru limitarea strictă a riscului decontării fondurilor bănești.

Articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012

CPC dintr-o țară terță precizează cu claritate obligațiile proprii cu privire la livrările instrumentelor financiare, menționând inclusiv dacă are obligația de a efectua sau de a primi livrarea unui instrument financiar sau dacă despăgubește participanții pentru pierderile suferite în cursul procesului de livrare.

Articolul 50 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012

Atunci când CPC dintr-o țară terță are obligația de a efectua sau a primi livrări de instrumente financiare, aceasta elimină riscul principal prin utilizarea mecanismelor „livrare contra plată”, în măsura posibilului.

Capitolul 4: Calcule și raportarea pentru scopul Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului  (1)

Calcule și raportare

Articolele 50a-50d din Regulamentul (UE) nr. 648/2012

CPC dintr-o țară terță aplică cerințe de raportare cu privire la calculele de determinare a cerințelor de capital în conformitate cu cadrul din țara terță respectivă aplicabil normelor privind cerințele contabile și cerințele de capital.


(1)  Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 176, 27.6.2013, p. 1).


ANEXA II

ELEMENTELE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 4 ALINEATUL (1)

Dispoziția din dreptul Uniunii

Elementele menționate la articolul 4 alineatul (1)

Acorduri de interoperabilitate

Articolul 51 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012

În cazul în care se încheie un acord de interoperabilitate pentru a presta servicii pentru un anumit loc de tranzacționare, CPC dintr-o țară terță are acces nediscriminatoriu atât la datele de care are nevoie pentru îndeplinirea funcțiilor sale de la locul de tranzacționare respectiv, cât și la sistemul de decontare corespunzător;

Articolul 51 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012

CPC dintr-o țară terță respinge sau restricționează, direct sau indirect, încheierea unui acord de interoperabilitate sau accesarea unui flux de date sau a unui sistem de decontare numai pentru a controla riscurile care decurg din respectivul acord sau acces.

Gestionarea riscului

Articolul 52 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012

CPC care au încheiat un acord de interoperabilitate:

(a)

dispun de politici, proceduri și sisteme adecvate pentru a identifica, a monitoriza și a gestiona în mod eficace riscurile care decurg din acordul de interoperabilitate respectiv, astfel încât să își poată îndeplini obligațiile în timp util;

(b)

convin asupra drepturilor și obligațiilor care le revin, inclusiv asupra legii aplicabile relațiilor lor;

(c)

identifică, monitorizează și administrează în mod eficace riscul de credit și de lichiditate, astfel încât situația de neîndeplinire a obligațiilor de plată a unui membru compensator al unei CPC să nu afecteze o CPC interoperabilă;

(d)

identifică, monitorizează și gestionează interdependențele și corelările care pot decurge dintr-un acord de interoperabilitate și care pot afecta riscul de credit și de lichiditate aferente concentrărilor membrilor compensatori și resurselor financiare grupate;

(e)

atunci când modelele de gestionare a riscului utilizate de CPC interoperabile pentru acoperirea expunerilor proprii față de membrii compensatori sau a expunerilor reciproce sunt diferite, respectivele CPC identifică diferențele respective, evaluează riscurile care pot decurge din acestea și iau măsuri, inclusiv asigurând resurse financiare suplimentare, pentru a limita impactul acestor diferențe asupra acordului de interoperabilitate și posibilele lor consecințe în termeni de riscuri de contagiune și, totodată, se asigură că aceste diferențe nu afectează capacitatea fiecărei CPC de a gestiona consecințele situației de neîndeplinire a obligațiilor de plată a unui membru compensator.

Furnizarea de marje între CPC

Articolul 53 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012

CPC dintr-o țară terță distinge în conturile sale activele și pozițiile deținute pentru contul unei CPC cu care a încheiat un acord de interoperabilitate.

CPC dintr-o țară terță îi furnizează CPC respective numai marje inițiale în temeiul unui acord de garanție financiară fără transfer de proprietate, în temeiul căruia CPC beneficiară nu are drept de utilizare asupra marjelor furnizate de cealaltă CPC.

Garanțiile primite sub formă de instrumente financiare sunt protejate în unul dintre următoarele moduri:

(i)

sunt depuse la operatori ai sistemelor de decontare a titlurilor de valoare care garantează protecția deplină a instrumentelor financiare respective;

(ii)

sunt utilizate alte mecanisme cu grad mare de siguranță convenite cu instituții financiare autorizate;

Activele sunt puse la dispoziția CPC beneficiare doar în caz de neîndeplinire a obligațiilor de plată de către CPC care a furnizat garanțiile respective în contextul unui acord de interoperabilitate.

În caz de neîndeplinire a obligațiilor de plată de către CPC care a primit garanțiile respective în contextul unui acord de interoperabilitate, garanțiile sunt înapoiate în mod prompt CPC care le-a furnizat.


Top