EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0692

Regulamentul delegat (UE) 2020/692 al Comisiei din 30 ianuarie 2020 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele privind intrarea în Uniune, precum și circulația și manipularea după intrare, a transporturilor de anumite animale, de materiale germinative și de produse de origine animală (Text cu relevanță pentru SEE) (Text cu relevanță pentru SEE)

OJ L 174, 3.6.2020, p. 379–520 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/692/oj

3.6.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 174/379


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2020/692 AL COMISIEI

din 30 ianuarie 2020

de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele privind intrarea în Uniune, precum și circulația și manipularea după intrare, a transporturilor de anumite animale, de materiale germinative și de produse de origine animală

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor („Legea privind sănătatea animală”) (1), în special articolul 234 alineatul (2), articolul 237 alineatul (4) și articolul 239 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Legislația Uniunii în domeniul sănătății animale a fost actualizată recent prin adoptarea Legii privind sănătatea animală. Regulamentul respectiv, care a intrat în vigoare la 20 aprilie 2016 și care se va aplica începând cu 21 aprilie 2021, a abrogat și a înlocuit aproximativ 40 de acte de bază. De asemenea, el impune adoptarea a numeroase regulamente delegate și de punere în aplicare ale Comisiei, pentru a abroga și a înlocui cele aproximativ 400 de acte ale Comisiei care existau în domeniul sănătății animale înaintea noului cadru juridic instituit prin Legea privind sănătatea animală.

(2)

Condițiile de comercializare au evoluat de la adoptarea primelor norme privind sănătatea animală la nivelul Uniunii, în condițiile creșterii semnificative a volumului comerțului cu animale, materiale germinative și produse de origine animală, atât în interiorul Uniunii, cât și cu țările terțe. În aceeași perioadă, ca urmare a politicilor și normelor Uniunii privind sănătatea animală, în Uniune au fost eradicate anumite boli și în numeroase state membre au fost prevenite sau menținute sub control alte boli. Cu toate acestea, în mai multe rânduri, bolile emergente au reprezentat noi provocări pentru statutul sanitar al animalelor din Uniune, pentru comerț și pentru economia locală din zonele afectate de bolile respective.

(3)

Normele prevăzute în prezentul act le completează pe cele deja stipulate în Legea privind sănătatea animală. Este necesar ca ele să prevadă garanțiile necesare pentru a asigura că transporturile de animale, de materiale germinative și de produse de origine animală care intră în Uniune nu prezintă vreun risc pentru sănătatea animalelor deținute și a animalelor sălbatice care ar putea periclita statutul sanitar al Uniunii în ceea ce privește bolile animalelor și care ar putea avea un impact economic negativ asupra sectoarelor implicate.

(4)

Articolul 234 din Legea privind sănătatea animală prevede că, până la adoptarea de acte delegate care conțin cerințe privind sănătatea animală în ceea ce privește o anumită specie și categorie de animale, de materiale germinative sau de produse de origine animală, statele membre, după o evaluare a riscurilor implicate, pot aplica norme naționale dacă acestea respectă anumite cerințe prevăzute în regulamentul respectiv. Prin urmare, introducerea în Uniune a speciilor și a categoriilor de animale, de materiale germinative și de produse de origine animală care nu intră sub incidența prezentului regulament poate face obiectul unor astfel de norme naționale aplicate de statele membre.

(5)

Normele existente privind sănătatea animală, prevăzute în actele anterioare ale Comisiei referitoare la intrarea animalelor, a materialelor germinative și a produselor de origine animală în Uniune s-au dovedit eficace, prin urmare, este necesar ca scopul și substanța respectivelor norme deja existente să fie menținute în prezentul regulament, însă este necesar să fie actualizate pentru a ține cont de normele privind o mai bună legiferare, de noul cadru privind sănătatea animală prevăzut în Legea privind sănătatea animală, de noile cunoștințe științifice disponibile, de standardele internaționale și de experiența în aplicarea actelor anterioare ale Uniunii.

(6)

Pentru a evita perturbarea inutilă a comerțului, este necesar ca cerințele privind sănătatea animală referitoare la intrarea în Uniune a transporturilor ce fac obiectul prezentului regulament să asigure o tranziție ușoară de la cerințele prevăzute în acte preexistente ale Uniunii.

(7)

Legea privind sănătatea animală stabilește norme de prevenire și control al bolilor animalelor transmisibile la animale sau la oameni. În special, capitolul 1 al părții V din regulamentul respectiv, care conține normele privind sănătatea animală referitoare la intrarea în Uniune a transporturilor de animale, de materiale germinative și de produse de origine animală, prevede obligația Comisiei de a adopta acte delegate pentru a completa cerințele privind sănătatea animală care sunt deja menționate în textul său.

(8)

La articolul 229 alineatul (1) din Legea privind sănătatea animală sunt deja menționate cerințele pe care trebuie să le respecte statele membre atunci când permit intrarea în Uniune a transporturilor de animale, de materiale germinative și de produse de origine animală. Cerințele se referă la condițiile privind țara terță sau teritoriul terț de origine, la unitatea de origine, la cerințele privind sănătatea animală pe care trebuie să le respecte transporturile în cauză, precum și la certificatul de sănătate animală, la declarații sau la alte documente care trebuie să însoțească transporturile respective.

(9)

În plus, articolul 234 alineatul (1) din Legea privind sănătatea animală prevede că cerințele privind sănătatea animală pentru intrarea în Uniune a transporturilor de specii și categorii de animale, de materiale germinative și produse de origine animală din țări terțe sau din teritorii ori zone ale acestora trebuie să fie cel puțin la fel de stricte precum cele prevăzute în regulamentul respectiv și în actele delegate adoptate în temeiul acestuia, aplicabile circulației în Uniune a respectivelor specii și categorii de mărfuri. În cazul în care cerințele nu sunt la fel de stricte precum cele din regulament, ele trebuie să ofere garanții echivalente cerințelor privind sănătatea animală prevăzute în partea IV din regulamentul respectiv.

(10)

Articolul 234 alineatul (2) din Legea privind sănătatea animală prevede adoptarea de acte delegate în completarea normelor din regulamentul respectiv, în ceea ce privește cerințele privind sănătatea animală pentru intrarea în Uniune a speciilor și categoriilor de animale, de materiale germinative și de produse de origine animală din țări și teritorii terțe și pentru circulația pe teritoriul Uniunii și manipularea respectivelor mărfuri după intrarea lor în Uniune, pentru a combate eventualele riscuri implicate.

(11)

Articolul 237 alineatul (1) din Legea privind sănătatea animală prevede că statele membre pot permite intrarea în Uniune a transporturilor de animale, de materiale germinative și de produse de origine animală doar dacă transporturile respective sunt însoțite de certificatele de sănătate animală și de declarațiile sau de alte documente necesare în baza regulamentului respectiv. Potrivit articolului 237 alineatul (2) din regulamentul respectiv, certificatul de sănătate animală trebuie să fi fost verificat și semnat de un medic veterinar oficial din țara terță sau din teritoriul terț de origine. În acest context, articolul 237 alineatul (4) din Legea privind sănătatea animală prevede obligația Comisiei de a adopta acte delegate privind derogări de la cerințele referitoare la certificatul de sănătate animală prevăzute la articolul 237 alineatele (1) și (2) din regulamentul respectiv și de a stabili norme prin care se impune ca transporturile în cauză să fie însoțite de declarații sau de alte documente.

(12)

Articolul 239 alineatul (2) din Legea privind sănătatea animală prevede obligația Comisiei de a adopta acte delegate referitoare la norme speciale și la cerințe suplimentare pentru anumite tipuri specifice de intrare în Uniune a transporturilor de animale, de materiale germinative și de produse de origine animală și, de asemenea, prevede derogări de la cerințele generale privind sănătatea animală prevăzute la articolul 229 alineatul (1) și la articolul 237 alineatul (1) din regulamentul respectiv și în normele de completare prevăzute în actele delegate adoptate în temeiul articolelor 234 alineatul (2) și 237 alineatul (4).

(13)

Normele suplimentare care urmează să fie stabilite în prezentul regulament în temeiul articolului 234 alineatul (2) și al articolului 239 alineatul (2) din „Legea privind sănătatea animală” sunt interrelaționate. Articolul 234 alineatul (2) prevede stabilirea de către Comisie a cerințelor generale pentru intrarea în Uniune a transporturilor de animale, de materiale germinative și produse de origine animală, în timp ce articolul 239 alineatul (2) prevede stabilirea de către Comisie a normelor speciale și a cerințelor suplimentare pentru derogările de la aceste cerințe generale.

(14)

Cerințele referitoare la certificatul de sănătate animală prevăzute la articolul 237 din Legea privind sănătatea animală fac parte din cadrul de norme referitoare la intrarea în Uniune a transporturilor de animale, de materiale germinative și de produse de origine animală. Abilitarea acordată Comisiei potrivit articolului 237 alineatul (4) din regulamentul respectiv, de a acorda derogări de la cerințele privind sănătatea animală, face parte din respectivul cadru general de norme.

(15)

Legea privind sănătatea animală conține o serie de definiții. În plus, este necesar ca prezentul regulament să țină cont și de definițiile prevăzute în alte acte ale Uniunii pentru domeniile conexe reprezentate de igiena alimentară și controalele oficiale, cum ar fi definițiile prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (2). Cu toate acestea, în vederea stabilirii cerințelor privind sănătatea animală pentru intrarea în Uniune a animalelor, a materialelor germinative și a produselor de origine animală, este adecvat să se includă definiții specifice, inclusiv definiții pentru anumite categorii de animale, de materiale germinative și de produse de origine animală. Aceste definiții sunt necesare pentru a clarifica categoriile de animale, de materiale germinative și de produse de origine animală care reprezintă un risc pentru sănătatea animală și, prin urmare, fac obiectul cerințelor privind sănătatea animală pentru intrarea în Uniune.

(16)

În interesul menținerii coerenței legislației Uniunii și în funcție de riscul pe care îl reprezintă pentru sănătatea animală, este necesar ca definiția pentru „carne proaspătă” în scopul prezentului regulament să includă definițiile pentru „carne proaspătă”, „carne tocată” și „preparate din carne” prevăzute în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 853/2004.

(17)

În plus, este necesar ca definiția pentru „produse din carne” în scopul prezentului regulament să includă definițiile pentru „produse din carne”, „stomacuri, vezici și intestine tratate”, „grăsimi topite de origine animală” și „extracte din carne” prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 853/2004. Aceasta se datorează faptului că, din punctul de vedere al sănătății animale, toate mărfurile respective reprezintă același risc pentru sănătatea animală și este necesar să facă obiectul acelorași măsuri de atenuare a riscurilor.

(18)

Este necesar ca definiția pentru „carcasă” menționată în Regulamentul (CE) nr. 853/2004 să fie adaptată pentru a defini „carcasă a unui ungulat”, astfel încât să se facă diferențierea față de „organe”. Aceasta se datorează faptului că cele două mărfuri comportă riscuri diferite din punctul de vedere al sănătății animale, „organele” prezentând un risc mai înalt.

(19)

Este necesar ca „membranele” să fie definite în prezentul regulament, iar definiția respectivă să țină cont de definiția inclusă în glosarul din Codul sanitar pentru animale terestre al Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor (OIE). Este necesar ca definiția să clarifice ce produse de origine animală trebuie să fie considerate membrane și, prin urmare, să fie supuse tratamentelor specifice de atenuare a riscurilor prevăzute în prezentul regulament.

(20)

Articolul 229 alineatul (1) din Legea privind sănătatea animală prevede că transporturile de animale, de materiale germinative și de produse de origine animală pot intra în Uniune doar dacă provin din țări sau din teritorii terțe listate pentru intrarea în Uniune a speciei și a categoriei respective de animale, de materiale germinative și de produse de origine animală, în conformitate cu criteriile prevăzute la articolul 230 alineatul (1) și dacă transporturile îndeplinesc cerințele privind sănătatea animală prevăzute la articolul 234 și în actele delegate subsecvente. Este necesar ca prezentul regulament să prevadă responsabilitatea autorității competente de a verifica dacă aceste transporturi care intră în Uniune îndeplinesc cerințele respective.

(21)

Articolul 237 alineatul (1) din Legea privind sănătatea animală prevede că intrarea în Uniune a transporturilor de specii și de categorii de animale, de materiale germinative și de produse de origine animală din țări sau teritorii terțe este permisă doar dacă transporturile respective sunt însoțite de un certificat de sănătate animală eliberat de autoritatea competentă a țării terțe sau a teritoriului terț, de declarații, de alte documente sau de toate aceste documente. Prin urmare, este necesar ca prezentul regulament să clarifice ce documente sunt necesare în fiecare caz și să prevadă responsabilitatea autorității competente de a verifica dacă respectivele transporturi care intră în Uniune îndeplinesc această cerință generală.

(22)

Informațiile care trebuie incluse în certificatele de sănătate animală, în declarații și în alte documente care însoțesc transporturile de animale, de materiale germinative și de produse de origine animală trebuie să reflecte cu exactitate dacă transporturile respective îndeplinesc sau nu cerințele generale prevăzute în Legea privind sănătatea animală și cerințele relevante prevăzute în prezentul regulament. Prin urmare, este necesar ca prezentul regulament să prevadă obligațiile operatorilor responsabili pentru intrarea în Uniune a acestor transporturi și ale autorităților competente ale statului membru de intrare în Uniune în ceea ce privește validitatea documentelor care însoțesc transporturile și eligibilitatea acestor transporturi pentru a intra în Uniune.

(23)

Ținând cont de riscurile pentru sănătatea animală, de exemplu de perioadele de incubație ale bolilor, precum și pentru a evita utilizarea necorespunzătoare a certificatelor privind sănătatea animală, este necesar să se stabilească o limită de timp pentru valabilitatea acestor certificate doar în cazul animalelor și al ouălor pentru incubație. Aceasta deoarece ele determină un risc mai înalt pentru sănătatea animală decât produsele de origine animală, pentru care există posibilitatea să fi fost supuse unor măsuri de atenuare a riscurilor, și decât materialele germinative care sunt transportate înghețate în containere închise și sigilate. Cu toate acestea, întrucât transportul maritim al animalelor vii și al ouălor pentru incubație poate dura mult, este necesar ca perioada de valabilitate a certificatului în acest caz să fie prelungită, cu condiția să fi fost luate anumite măsuri de atenuare a riscurilor.

(24)

Cerințele privind sănătatea animală care trebuie respectate și garanțiile pe care trebuie să le ofere țările și teritoriile terțe, pentru intrarea în Uniune a transporturilor de animale, de materiale germinative și de produse de origine animală, depind de bolile menționate la articolul 5 și în anexa II la Legea privind sănătatea animală și de clasificarea lor, astfel cum se menționează la articolul 9 alineatul (1) din regulamentul respectiv și în anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1882 al Comisiei (3). Regulamentul respectiv conține definițiile bolilor din categoriile A, B, C, D și E și prevede că normele pentru prevenirea și controlul bolilor pentru bolile listate menționate la articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/429 trebuie aplicate speciilor listate și grupurilor de specii listate menționate în anexa sa.

(25)

Capitolul 1 din partea II a Legii privind sănătatea animală conține norme privind notificarea și raportarea bolilor pentru a asigura detectarea timpurie și controlul eficace al bolilor în Uniune. Este necesar ca prezentul regulament să specifice detalii privind sistemele de notificare și de raportare care trebuie să existe în țările sau teritoriile terțe pentru a asigura existența unor sisteme echivalente cu cele puse în aplicare în Uniune, inclusiv bolile care este necesară să fie notificabile și raportabile. În acest sens, deși animalele vii pot transmite bolile care reprezintă motivul pentru care specia de care aparțin este listată în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1882, nu toate produsele de origine animală și materialele germinative obținute de la aceste animale pot transmite toate acele boli. Este necesar ca prezentul regulament să clarifice bolile animalelor care determină preocupări și, prin urmare, care sunt notificabile și raportabile pentru fiecare specie și categorie specifică de animale, de materiale germinative și de produse de origine animală destinate intrării în Uniune.

(26)

Este necesar ca cerințele privind sănătatea animală menționate în prezentul regulament să se bazeze pe niveluri de protecție diferite față de riscurile pentru sănătatea animală. Diferitele cerințe variază în funcție de faptul că au sau nu legătură cu o țară terță de origine, cu un teritoriu de origine, cu o zonă din țara terță sau din teritoriul respectiv, cu un compartiment din țara terță sau din teritoriu în cazul animalelor de acvacultură, cu unitatea de origine a animalelor sau a produselor de origine animală sau cu unitatea ori cu centrul de colectare a materialelor germinative.

(27)

Supravegherea și trasabilitatea bolilor în cadrul unităților sunt elemente-cheie ale politicii de control al bolilor în Uniune. Este necesar ca prezentul regulament să includă anumite cerințe de bază privind trasabilitatea și vizitele de verificare a sănătății animale în unitățile de origine ale animalelor destinate introducerii în Uniune, precum și în unitatea de origine a animalelor de la care au fost obținute materialele germinative și produsele de origine animală destinate introducerii în Uniune. Este necesar ca aceste cerințe să fie echivalente cu cele prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/429 și în actele delegate și de punere în aplicare adoptate în temeiul regulamentului respectiv.

(28)

În plus, atunci când un anumit tip de unitate care deține animale sau materiale germinative într-o țară terță sau într-un teritoriu terț comportă un anumit risc pentru sănătatea animală, este necesar ca ea să obțină o autorizație specifică din partea autorității competente din țara terță sau din teritoriul terț respectiv pentru a exporta în Uniune, furnizând garanții echivalente cu cele prevăzute la articolele 92-100 din Regulamentul (UE) 2016/429 pentru anumite unități din Uniune.

(29)

Este necesar ca transporturile de animale, de materiale germinative și de produse de origine animală destinate intrării în Uniune să nu fie considerate ca reprezentând un risc pentru sănătatea animală în țara sau în teritoriul lor de origine și să nu facă obiectul programelor naționale de eradicare sau al oricăror alte restricții naționale ce au la bază preocupări legate de sănătatea animală.

(30)

Cerințele privind sănătatea animală pentru intrarea în Uniune a transporturilor de animale, de materiale germinative și de produse de origine animală trebuie să asigure o protecție eficace împotriva introducerii și a răspândirii unor boli transmisibile ale animalelor în Uniune. Este necesar ca intrarea respectivelor transporturi în Uniune să nu fie permită din țări terțe sau din teritorii ori zone ale acestora sau, în cazul animalelor de acvacultură, din compartimente ale acestora, în care există cazuri de infecții reprezentând anumite boli listate pentru care Uniunea deține statutul de indemnă de boală și care, prin urmare, prezintă un risc înalt pentru sănătatea animalelor din Uniune.

(31)

Uniunea este cea care are obligația de a evalua dacă o țară terță, un teritoriu terț ori o zonă terță sau, în cazul animalelor de acvacultură, un compartiment de origine, este indemn(ă) de o anumită boală. Este necesar ca evaluarea efectuat de Uniune să țină cont de informații legate de supravegherea bolii, furnizate de autoritatea competentă a țării terțe sau a teritoriului terț în cauză, dar și de normele privind sănătatea animală prevăzute în partea II a Legii privind sănătatea animală și în Regulamentul delegat (UE) 2020/689 al Comisiei (4). Pot fi necesare condiții specifice pentru anumite boli și circumstanțe, ca măsuri suplimentare de atenuare a riscurilor.

(32)

Statutul de indemn(ă) de o anumită boală al unei țări terțe sau al unui teritoriu ori al unei zone din acestea trebuie să fie stabilit pe baza unor la teste și metode de diagnostic recunoscute la nivel internațional, efectuate conform acelorași standarde și proceduri precum cele aplicate în Uniune.

(33)

Este necesar să se asigure că statutul sanitar al animalelor, al materialelor germinative și al produselor de origine animală destinate să intre în Uniune respectă garanțiile furnizate de țara terță, de teritoriul terț sau de zona terță de origine. Prin urmare, este necesar ca prezentul regulament să prevadă o perioadă minimă de reședință pentru animale în țara terță, în teritoriul terț, în zona terță sau în unitatea de origine și o perioadă minimă fără contact cu mărfuri cu un statut sanitar inferior, înainte de expedierea către Uniune. Este necesar ca durata perioadei minime de reședință să fie stabilită ținând cont de perioada de incubație a bolilor relevante și de destinația și utilizarea preconizată ale animalelor, materialelor germinative și produselor de origine animală.

(34)

În cazul câinilor, al pisicilor și al dihorilor domestici, perioada de reședință nu este necesară, întrucât vaccinarea împotriva rabiei, boala care generează cele mai mari preocupări pentru speciile respective, este obligatorie în toate cazurile. Este necesară exceptarea cailor înregistrați destinați competițiilor, curselor și evenimentelor culturale ecvestre de la anumite cerințe legate de perioada de reședință, dacă ei îndeplinesc garanții suplimentare. Această excepție se acordă pornind de la premisa că acești cai vor prezenta o stare bună de sănătate.

(35)

Statutul sanitar al animalelor, al materialelor germinative și al produselor de origine animală destinate intrării în Uniune poate fi periclitat în timpul transportului de la locul de origine la locul intrării în Uniune dacă ele intră în contact cu animale sau cu produse care nu îndeplinesc aceleași cerințe sau dacă tranzitează țări, teritorii sau zone terțe cu un statut sanitar inferior țării sau teritoriului de origine sau zonei din acestea. Prin urmare, pentru a menține statutul lor sanitar, este necesar să fie aplicate anumite măsuri preventive.

(36)

Pentru a se asigura faptul că spre Uniune sunt expediate doar animale sănătoase, este necesar ca animalele din transporturi să fie supuse unei inspecții clinice, efectuate de un medic veterinar oficial, înainte de expediere. Este necesar ca perioada de timp pentru efectuarea acestei inspecții să fie adaptată pentru anumite specii și pentru riscul inerent al acestora.

(37)

Este necesar ca animalele terestre, ouăle pentru incubație și animalele acvatice destinate intrării în Uniune să fie transportate doar prin țări, teritorii sau zone terțe care sunt, de asemenea, listate pentru intrarea în Uniune a acelorași specii și categorii de animale și de ouă pentru incubație sau să fie descărcate doar în astfel de țări terțe sau teritorii. Includerea în listă a respectivelor țări, teritorii sau zone terțe arată că ele dețin garanții privind sănătatea animală echivalente cu cele din țara terță sau teritoriul terț de origine sau din zona acestora.

(38)

Transportul animalelor terestre și al ouălor pentru incubație cu ajutorul aeronavelor sau al vaselor ar putea fi afectat de evenimente neprevăzute, precum probleme mecanice la nivelul mijloacelor de transport, greve în aeroporturi și porturile maritime sau întârzieri neprevăzute. Prin urmare, este adecvat să se prevadă derogări în cazurile în care se pot acorda garanții. Aceasta va permite continuarea transportului de animale terestre și de ouă pentru incubație către Uniune, asigurând, totodată, statutul sanitar al acestor mărfuri și prevenind riscuri suplimentare pentru sănătatea animală.

(39)

În cazul ecvinelor, întrucât transbordările și pauzele în țări nelistate sunt inerente operațiunilor uzuale de transport, este necesar ca acestea să fie permise cu condiția respectării anumitor măsuri preventive.

(40)

Curățarea și dezinfectarea mijloacelor de transport reprezintă o activitate-cheie pentru a preveni riscul de răspândire a bolilor animalelor. În cazul transporturilor de animale vii destinate Uniunii, este necesar ca dezinfectarea și curățarea mijloacelor de transport să fie efectuate imediat înainte de încărcarea animalelor în vederea expedierii către Uniune.

(41)

Operațiunile de colectare a animalelor în țările sau teritoriile terțe de origine pot prezenta riscuri suplimentare pentru statutul sanitar al animalelor destinate intrării în Uniune, deoarece animalele se amestecă și intră în contact cu animale de origini diferite. Prin urmare, este necesar ca numărul, durata acestor operațiuni și speciile care pot fi supuse acestor operațiuni să fie limitate la un nivel minim și la speciile cu sisteme fiabile de trasabilitate.

(42)

Suplimentar față de cerințele generale privind sănătatea animală, este necesar să se prevadă cerințe specifice, ținând cont de riscurile pentru sănătatea animală asociate diferitelor specii și categorii de animale terestre care fac obiectul prezentului regulament.

(43)

Diferite specii de ungulate, astfel cum sunt definite în Legea privind sănătatea animală, sunt listate ca specii susceptibile pentru diferite boli listate în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1882. De asemenea, bolile listate sunt prevăzute în categorii diferite pentru diferite specii de ungulate în același regulament. Prin urmare, este necesar ca prezentul regulament să stabilească în mod clar cerințele și garanțiile specifice în ceea ce privește bolile listate pentru diferitele specii și categorii de ungulate.

(44)

Pentru a preveni apariția bolilor de categoria A, de care Uniunea este considerată indemnă, este necesar ca cerința generală pentru țara terță sau teritoriul terț de origine al ungulatelor ori pentru zona din acestea să fie dispunerea de un statut echivalent de indemn(ă) de boală pentru o perioadă de timp care să asigure faptul că intrarea animalelor din țara terță, din teritoriul terț sau din zona terță nu periclitează statutul de indemnă de boală al Uniunii. Pentru bolile de categoria B, pentru care Uniunea are programe obligatorii de eradicare, este necesar ca prezentul regulament să prevadă măsuri de atenuare a riscurilor în cazul în care țara terță sau teritoriul terț de origine nu este complet indemn(ă) de astfel de boli.

(45)

În situația în care transporturile de ungulate sunt destinate intrării în state membre care au statutul oficial de indemne de boală sau care au un program de eradicare autorizat pentru rinotraheita infecțioasă bovină/vulvovaginita pustuloasă infecțioasă, pentru diareea virală bovină sau pentru infecția cu virusul bolii Aujeszky, este necesar ca transporturile respective să îndeplinească cerințe suplimentare pentru a asigura faptul că animalele nu periclitează statutul sanitar al statelor membre în cauză în ceea ce privește bolile respective.

(46)

În cazul în care ungulatele provin dintr-o unitate izolată și sunt destinate intrării într-o unitate izolată în Uniune, este necesar să fie aplicate norme speciale în ceea ce privește țara terță sau teritoriul terț de origine și cerințe suplimentare privind sănătatea animală. Este necesar ca normele speciale să țină cont de specificitatea respectivelor unități izolate și de condițiile specifice pe care ele le îndeplinesc pentru a fi autorizate de autoritatea competentă a țării terțe sau a teritoriului terț de origine și de autoritatea competentă a statelor membre de destinație.

(47)

Unitatea izolată de origine ar putea să se afle într-o țară terță sau într-un teritoriu terț care nu este listat(ă) pentru intrarea în Uniune a speciei respective de ungulate. Cu toate acestea, legislația națională și serviciile veterinare din țara terță sau teritoriul terț vor trebui evaluate. În plus, este necesar ca unitatea de origine să îndeplinească cerințe suplimentare în ceea ce privește supravegherea bolilor, supravegherea veterinară, ținerea evidențelor și operațiunile. Pentru a asigura faptul că respectivele garanții pot fi furnizate, este necesar ca prezentul regulament să prevadă condiții specifice pentru autorizarea respectivelor unități izolate de către autoritatea competentă din țara terță sau din teritoriul terț. Este necesar să fie întocmită o listă a acestor unități izolate de către statul membru de destinație după o evaluare a riscurilor soldată cu rezultate favorabile, efectuată de autoritatea competentă din statul membru respectiv, pe baza tuturor informațiilor relevante furnizate de unitate în ceea ce privește riscurile implicate pentru sănătatea animală.

(48)

Este necesar ca pentru intrarea în Uniune a păsărilor de curte și păsărilor captive să se aplice cerințe specifice în ceea ce privește sănătatea animală, care să vizeze riscurile specifice pe care le comportă bolile listate relevante pentru animalele respective. Este necesar ca aceste cerințe să țină cont de categoria, de specia și de utilizarea preconizată a păsărilor de curte și păsărilor captive și să asigure o protecție eficace împotriva răspândirii în Uniune a bolilor care ridică preocupări, din țările sau teritoriile terțe.

(49)

Pentru a facilita comercializarea transporturilor de cantități mici de păsări de curte, este necesar să fie stabilite cerințe și derogări specifice pentru transporturile care conțin mai puțin de 20 de păsări de curte, cu excepția ratitelor.

(50)

Ținând cont de activitățile și de riscurile pentru sănătatea animală asociate păsărilor captive, este necesar ca transporturilor de astfel de animale să li se permită să intre în Uniune doar dacă provin din unități autorizate de autoritățile competente din țara terță sau din teritoriul terț de origine a păsărilor captive sau dintr-o zonă a lor. Este necesar ca păsările captive să fie plasate în carantină la sosirea lor în Uniune, pentru a se confirma absența oricărei boli care poate determina preocupări.

(51)

În plus, atunci când transporturile de păsări și de ouă pentru incubație sunt destinate unor state membre indemne de infecția cu virusul bolii Newcastle fără vaccinare, este necesar ca aceste transporturi să îndeplinească cerințe suplimentare pentru a asigura faptul că ele nu periclitează statutul sanitar al respectivelor state membre în ceea ce privește boala respectivă.

(52)

Infestarea cu gândacul mic de stup (Aethina tumida) este una dintre situațiile care determină cele mai mari preocupări în cazul albinelor. El este, în mare măsură, exotic pentru Uniune, dar s-a răspândit la nivel global în ultimele decenii, creând probleme grave pentru apicultură și putând afecta și bondarii. Acarienii Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.) sunt agenți patogeni ai albinelor, cu potențial devastator. Și ei sunt exotici pentru Uniune. În prezent, nu există disponibile tratamente eficace și sigure împotriva acestor dăunători. Dacă acești dăunători pătrund în Uniune prin intermediul transporturilor, ei ar determina un risc pentru sustenabilitatea sectorului apicol și nu numai, putând afecta agricultura și mediul înconjurător, care beneficiază de serviciile de polenizare ale albinelor deținute și sălbatice.

(53)

Ocazional, în Uniune apare loca americană, însă această boală este menținută sub control în ceea ce privește comerțul de albine, în timp ce unele zone din Uniune au fost recunoscute drept indemne de infecția cu acarienii Varroa și sunt protejate prin garanții comerciale suplimentare, al căror scop este acela de a menține siguranța locurilor de destinație din Uniune. Existența unor norme la nivelul Uniunii rămâne în continuare esențială pentru a atenua riscul intrării în Uniune a patogenilor mai sus menționați, astfel cum sunt asociați cu transporturile de albine și de bondari. Prin urmare, este necesar ca astfel de norme să fie prevăzute în prezentul regulament.

(54)

Doar albinele-matcă fără puiet și însoțite de un număr mic de albine însoțitoare într-o singură cușcă pentru albine-matcă pot fi verificate cu ușurință în ceea ce privește infestarea cu gândacul mic de stup sau cu acarieni Tropilaelaps, prin urmare, este necesar ca intrarea albinelor în Uniune să fie limitată la astfel de transporturi.

(55)

În industria horticolă se comercializează frecvent colonii de bondari reproduși și crescuți în unități izolate din punctul de vedere al mediului înconjurător. Având în vedere dotările utilizate în mod uzual, procedurile și containerele închise folosite pentru coloniile expediate, este necesar ca intrarea bondarilor (Bombus spp.) în Uniune să fie permisă doar pentru coloniile reproduse, crescute și ambalate exclusiv în condiții de mediu controlat în unități și care pot fi verificate, pentru a asigura absența gândacului mic de stup.

(56)

Din cauza efectelor sale potențiale asupra oamenilor și animalelor, rabia este boala listată care determină cele mai multe preocupări în Uniune, afectând câinii, pisicile și dihorii domestici. Prin urmare, statele membre trebuie să desfășoare un program obligatoriu de eradicare a infecției cu virusul rabic, în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2020/689. Pentru a preveni orice posibilitate de introducere a rabiei în Uniune, este necesar ca vaccinarea să fie obligatorie pentru toate transporturile de câini, pisici și dihori domestici care intră în Uniune, ținând cont de disponibilitatea și de eficacitatea vaccinurilor existente împotriva bolii.

(57)

În cazul câinilor destinați intrării într-un stat membru cu statutul de indemn de boală sau care dispune de un program autorizat de eradicare a Echinococcus multilocularis este necesară îndeplinirea unor cerințe suplimentare pentru a asigura protecția statutului respectiv în statele membre în cauză. În acest sens, este necesar ca acestor câini să le fie aplicat un tratament preventiv înainte de a intra în Uniune. Totuși, în situația în care câinii, pisicile și dihorii domestici sunt destinați unei unități izolate din Uniune, este necesar să se aplice norme speciale în ceea ce privește rabia și infestarea cu Echinococcus multilocularis, precum și cerințe suplimentare privind sănătatea animală, ținând cont de particularitățile activităților acestor unități și de condițiile specifice în care sunt ținute animalele în cadrul lor.

(58)

Materialele germinative pot prezenta un risc semnificativ pentru răspândirea bolilor animalelor. Acest aspect este valabil în special în cazul materialului seminal, dar, într-o măsură mai mică, și în cazul ovocitelor și al embrionilor. Întrucât materialele germinative sunt colectate de la sau produse de un număr limitat de animale donatoare, însă sunt utilizate pe scară largă în populația generală de animale, ele pot fi, dacă nu sunt manipulate în mod corespunzător sau dacă nu sunt clasificate cu statutul sanitar corect, o sursă de boală pentru numeroase animale. Astfel de situații au apărut în trecut și au cauzat pierderi economice substanțiale. Prin urmare, este necesară instituirea unor cerințe în materie de sănătate animală pentru intrarea în Uniune a materialelor germinative provenite de la anumite animale terestre deținute.

(59)

Este necesar ca cerințele pentru intrarea în Uniune a materialelor germinative provenite de la ungulate să aibă la bază cerințele pentru intrarea animalelor vii în Uniune.

(60)

Este necesar ca cerințele specifice pentru unitățile de materiale germinative în care sunt colectate, produse, prelucrate și depozitate materialele germinative provenite de la ungulatele eligibile pentru intrarea în Uniune să le reflecte pe cele stabilite pentru circulația în interiorul Uniunii. Aceeași abordare se aplică în ceea ce privește trasabilitatea și cerințele de sănătate animală pentru materialele germinative.

(61)

Ca urmare a necesității de a deplasa materialele germinative din unități izolate situate în țări terțe la unități izolate situate în Uniune, este necesar ca prezentul regulament să conțină cerințe speciale în materie de trasabilitate și de sănătate animală pentru intrarea respectivă.

(62)

Este necesar ca cerințele privind sănătatea animală în ceea ce privește intrarea ouălor pentru incubație în Uniune să vizeze riscurile în ceea ce privește bolile listate pe care le-ar putea introduce în Uniune diferitele categorii de ouă pentru incubație. Prin urmare, este necesar ca aceste cerințe să corespundă celor pentru intrarea în Uniune a speciilor sau a categoriilor respective de păsări.

(63)

În situația în care ouăle pentru incubație ale păsărilor de curte sunt destinate intrării în state membre cu statut de indemne de infecția cu virusul bolii Newcastle fără vaccinare, este necesar ca ouăle să îndeplinească cerințe suplimentare pentru a asigura faptul că nu periclitează statutul sanitar al respectivelor state membre.

(64)

Produsele de origine animală pot transmite agenți patogeni la animale și la produse. Riscurile pentru sănătatea animală asociat produselor proaspete și crude de origine animală sunt, în mod evident, mai înalte decât cele asociate produselor prelucrate și tratate. Prin urmare, este necesar ca cerințele privind sănătatea animală pentru țara terță sau teritoriul terț de origine al cărnii proaspete, al laptelui crud, al colostrului și al produselor pe bază de colostru să fie mai stricte decât cele pentru produse din carne și produse lactate. Cu toate acestea, este necesar ca tratamentul aplicat respectivelor produse tratate să fie eficace pentru a atenua riscul pe care îl determină ele în funcție de specia de origine a produsului și de țara sau teritoriul de origine.

(65)

Tratamentele de atenuare a riscurilor aplicabile produselor de origine animală ce provin din zonele restricționate stabilite în cazul confirmării bolilor din categoria A în Uniune sunt prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2020/687 al Comisiei (5), pe baza cunoștințelor științifice disponibile și a experienței acumulate în aplicarea legislației precedente. Prin urmare, este necesar ca aceleași tratamente de atenuare a riscurilor să se aplice și produselor care provin din țări terțe, din teritorii terțe sau din zone ale acestora și care determină un risc echivalent pentru sănătatea animală.

(66)

Este necesar ca riscurile asociate intrării în Uniune a cărnii proaspete să fie atenuate prin cerințe privind statutul de indemn(ă) de bolile respective al țării terțe sau al teritoriului terț de origine și prin cerințe privind bolile animale vizând animalele vii de la care este obținută carnea, privind expedierea animalelor deținute în vederea sacrificării, privind operațiunile de sacrificare și ucidere și privind operațiunile de manipulare și preparare.

(67)

Carnea proaspătă provenită de la animale terestre se poate obține de la animale deținute, inclusiv de la vânat de crescătorie, astfel cum este definit în Regulamentul (CE) nr. 853/2004, și de la animale sălbatice. Cu toate acestea, în Uniune, carnea obținută de la animale deținute ca animale de producție, în special de la animale aparținând speciilor Bos taurus, Capra hirchus, Ovis aries și Sus scrofa trebuie să fie obținută într-un abator. Prin urmare, pentru a oferi garanții adecvate și echivalente, este adecvat să se excludă respectivele specii de la posibilitatea de a clasifica aceste specii ca vânat de crescătorie sau ca animale sălbatice în situația în care carnea proaspătă destinată intrării în Uniune provine de la ele.

(68)

În situația în care într-o țară terță sau într-un teritoriu terț apare un focar al unei boli animale relevante, data și locul sacrificării animalelor deținute sau data uciderii animalelor sălbatice sau a vânatului de crescătorie sunt esențiale pentru stabilirea riscurilor posibile pentru sănătatea animală asociate animalelor respective și produselor de origine animală obținute de la ele. Prin urmare, este necesar să fie stabilită data sacrificării sau a uciderii, pentru a verifica dacă animalele au fost sacrificate sau ucise într-o perioadă fără focare de boală și atunci când țara terță sau teritoriul terț era listat(ă) drept autorizat(ă) pentru introducerea de carne proaspătă în Uniune.

(69)

Este necesar ca tipul tratamentului ce urmează să fie aplicat produselor de origine animală să fie adecvat riscului pe care îl determină țara terță sau teritoriul terț sau zona din acestea în care este fabricat produsul. Este necesar ca intrarea în Uniune a produselor prelucrate de origine animală care au fost supuse unor tratamente fără eficacitate demonstrată în eliminarea riscurilor asociate bolilor listate ce determină preocupări pentru categoria respectivă de produse de origine animală să fie autorizată doar pentru țările terțe sau teritoriile ori zonele acestora care oferă toate garanțiile privind statutul de indemn(ă) de bolile relevante. În cazul țărilor terțe sau al teritoriilor ori al zonelor acestora care nu oferă toate aceste garanții, este necesar ca intrarea în Uniune a produselor de origine animală să fie permisă doar dacă produsele respective au fost supuse unui tratament specific.

(70)

În unele cazuri, o țară terță sau un teritoriu ori o zonă a acesteia se va aproviziona cu carne crudă pentru fabricarea de produse din carne dintr-o țară terță sau dintr-un teritoriu ori o zonă a acesteia listat(ă) pentru intrarea în Uniune a produselor din carne din specia relevantă care fac obiectul unui tratament specific. În astfel de cazuri, este necesar ca produsul din carne să fie întotdeauna supus celui mai sever tratament specific, pentru a se atenua toate riscurile posibile pentru sănătatea animală.

(71)

Este necesar ca produsele din carne care conțin carne provenită de la păsări de curte dintr-o țară terță sau dintr-un teritoriu ori dintr-o zonă a acesteia în care s-a înregistrat un focar de gripă aviară înalt patogenă sau de infecție cu virusul bolii Newcastle să fie supuse unui tratament eficace pentru atenuarea riscului în țara terță sau teritoriul terț ori zona din aceasta listat(ă) pentru intrarea în Uniune. Astfel, se poate permite continuarea comercializării înaintea punerii în aplicare a măsurilor de control, precum regionalizarea. Aplicarea imediată a unui tratament de atenuare a riscurilor după un focar reduce riscurile pentru sănătatea animală și, totodată, impactul asupra comerțului.

(72)

În situația în care produsele din carne sunt fabricate din carne proaspătă provenită de la specii diferite, este necesar ca tratamentul aplicat să elimine orice riscuri posibile pentru sănătatea animală. Prin urmare, dacă tratamentul este aplicat înainte de amestecare, este necesar ca diferitelor tipuri de carne proaspătă să li se aplice tratamentul relevant atribuit speciilor de origine a cărnii proaspete. Totuși, dacă tratamentul se aplică după amestecare, este necesar ca produsul final din carne să fie supus tratamentului atribuit ingredientului de carne proaspătă care prezintă cel mai înalt risc pentru sănătatea animală.

(73)

Este necesar ca tratamentele pentru atenuarea riscurilor specifice pentru sănătatea animală asociate introducerii membranelor să fie revizuite și actualizate ținând cont de concluziile și recomandările rezultate din cele mai recente dovezi științifice evaluate de Grupul științific pentru sănătatea și bunăstarea animalelor din cadrul Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA) (6).

(74)

Condițiile pentru intrarea în Uniune a laptelui crud, a produselor lactate, a colostrului și a produselor pe bază de colostru au la bază riscurile pentru sănătatea animală pe care le reprezintă aceste produse. Aceste riscuri sunt legate de țara sau de teritoriul de origine sau de zona din acestea și de specia de animale de la care au fost obținute. Febra aftoasă și infecția cu virusul pestei bovine sunt cele două boli care determină preocupări în cazul laptelui și al colostrului, prin urmare, este necesar ca laptele crud și colostrul să provină doar din țări sau teritorii terțe sau zone ale acestora care sunt indemne de aceste boli. Este necesar ca produsele pe bază de colostru să provină, de asemenea, doar din respectivele țări, teritorii sau zone terțe întrucât nu există tratamente științifice de atenuare a riscurilor care să asigure distrugerea agentului patogen din această categorie de produse.

(75)

Pentru laptele obținut de la Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis și Camelus dromedarius, riscul asociat febrei aftoase poate fi atenuat prin aplicarea unor tratamente specifice bine cunoscute de atenuare a riscurilor. Cu toate acestea, întrucât nu se poate asigura eficacitatea unora dintre aceste tratamente pentru produsele lactate provenite de la animale din alte specii decât Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis și Camelus dromedarius, este necesar ca ele să fie supuse celui mai sever tratament de atenuare a riscurilor.

(76)

Este necesar ca tratamentele pentru produsele de origine animală să fie efectuate întotdeauna în țara terță sau în teritoriul de origine ori în zona din acestea listat(ă) pentru intrarea acestor produse în Uniune.

(77)

Animalele acvatice din speciile listate sunt uneori transportate pe mare în nave, inclusiv nave cu vivieră, care pot schimba apa în timpul călătoriei. În astfel de cazuri, este necesar ca animalele să fie însoțite, pe lângă certificatul de sănătate, și de o declarație semnată de căpitanul navei în care sunt precizate detaliile porturilor de origine și de destinație și ale oricăror altor porturi vizitate în timpul călătoriei. Este necesar ca această declarație să confirme faptul că animalele din speciile listate aflate la bordul navei nu au fost expuse niciunor condiții care le-ar fi putut afecta starea de sănătate în timpul călătoriei până la destinația finală.

(78)

Animalele acvatice pot intra în Uniune în numeroase scopuri diferite. Având în vedere riscul de boli asociat circulației animalelor vii, este necesar ca astfel de animale care intră în Uniune pentru consum uman să fie tratate ca și cum ar intra în Uniune în scopuri precum creșterea animalelor sau eliberarea în natură. Produsele de origine animală provenite de la alte animale acvatice decât cele vii prezintă un risc mai mic decât animalele acvatice și, prin urmare, măsurile ce trebuie adoptate în ceea ce privește aceste produse care intră în Uniune în vederea prelucrării suplimentare sunt mai puțin riguroase decât cele care se aplică animalelor vii.

(79)

Eliberarea animalelor acvatice în ape naturale este o activitate cu risc înalt dacă animalele respective sunt afectate de o boală listată. Din acest motiv, este necesar ca pentru bolile de categoria A și B în mod specific, țara terță sau teritoriul terț de origine sau zona sau compartimentul din acestea să fie indemne de respectivele boli atunci când animalele acvatice sunt destinate eliberării în sălbăticie în apele naturale ale Uniunii. În plus, este necesar ca animalele acvatice aduse în Uniune pentru a fi eliberate în ape naturale să provină, în toate cazurile, dintr-o țară terță, dintr-un teritoriu terț, dintr-o zonă terță sau dintr-un compartiment terț declarat(ă) indemn(ă) de o boală de categoria C chiar dacă statul membru, zona sau compartimentul de destinație nu este indemn(ă) de boala respectivă.

(80)

În cazul bolilor animalelor acvatice, statele membre pot lua măsuri naționale în temeiul articolului 226 din Legea privind sănătatea animală pentru a limita impactul altor boli decât cele listate pe teritoriul lor. În astfel de cazuri, este necesar ca și transporturile de specii susceptibile la bolile în cazul cărora se aplică măsurile naționale respective să provină din țări terțe, din teritorii, zone sau compartimente ale acestora care sunt indemne de bolile respective.

(81)

Articolul 226 din Legea privind sănătatea animală reflectă aceeași intenție ca articolul 43 din Directiva 2006/88/CE al Consiliului (7), permițând statelor membre să ia măsuri naționale împotriva bolilor nelistate. Prin urmare, este adecvat să se recunoască în continuare lista bolilor și speciile relevante pentru care au fost puse în aplicare respectivele măsuri. Este necesar ca aceste detalii să fie prevăzute în prezentul regulament.

(82)

Anumite norme se aplică în interiorul Uniunii în ceea ce privește înregistrarea și autorizarea unităților de acvacultură. Diferențierea între posibilitatea ca o unitate să fie înregistrată sau nu ori între necesitatea ca ea să fie autorizată sau nu depinde de riscul ei de apariție sau de răspândire a unor boli. Prin urmare, este important ca animalele de acvacultură care intră în Uniune din unități de acvacultură situate într-o țară terță, într-un teritoriu, într-o zonă sau într-un compartiment al ei să provină din unități de acvacultură care sunt evaluate în mod similar. În acest context, este necesar ca astfel de unități să respecte cerințele de înregistrare sau de autorizare care sunt cel puțin la fel de stricte ca și cele prevăzute pentru astfel de unități în Uniune.

(83)

Nu este obligatoriu ca în toate situațiile să se aplice cerința ca animalele acvatice din speciile listate și produsele de origine animală provenite de la animalele respective să provină dintr-o țară terță sau dintr-un teritoriu sau dintr-o zonă ori dintr-un compartiment al acesteia care este indemn(ă) de boală. Se pot lua anumite măsuri de atenuare a riscurilor pentru a facilita intrarea în Uniune a animalelor acvatice și a anumitor produse de origine animală provenite de la acestea care nu au această proveniență. Anumite măsuri de atenuare a riscurilor sunt acceptabile pentru animalele acvatice din speciile listate și având în vedere nivelul mai mic de risc asociat unor astfel de deplasări, sunt acceptabile măsuri diferite, mai puțin stricte, de atenuare a riscurilor pentru produsele de origine animală provenite de la alte animale acvatice decât cele vii.

(84)

Măsurile de atenuare care se aplică animalelor acvatice includ transportarea acestora la o unitate producătoare de alimente provenite de la animale acvatice responsabilă cu controlul bolilor, la o unitate izolată sau la o unitate de carantină autorizată, după intrarea în Uniune. O serie de alte măsuri de atenuare a riscurilor se aplică moluștelor și crustaceelor din speciile listate care intră în Uniune vii și în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 853/2004, dar care prezintă un risc acceptabil din cauza modului în care au fost tratate sau ambalate înainte de expediere sau fiindcă nu sunt destinate depozitării în Uniune, anterior prelucrării.

(85)

Se pot face derogări de la cerințele ca anumite produse de origine animală provenite de la specii de alte animale acvatice decât cele vii să provină dintr-o țară terță, dintr-un teritoriu, dintr-o zonă ori dintr-un compartiment al acesteia care este indemn(ă) de bolile listate relevante. Măsurile de atenuare a riscurilor care permit desfășurarea acestui tip de comerț pot consta în transportul produselor de origine animală la o unitate producătoare de alimente provenite de la animale acvatice responsabilă cu controlul bolilor din Uniune în vederea prelucrării suplimentare sau în asigurarea faptului că produsele de origine animală constau în pești care au fost sacrificați și eviscerați anterior expedierii către Uniune. În ambele cazuri, riscul determinat de produsele de origine animală este evaluat ca fiind neglijabil.

(86)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1882 stabilește o listă de specii de animale acvatice și de grupuri de specii care prezintă un risc considerabil pentru răspândirea bolilor menționate la articolul 5 și în anexa II la Legea privind sănătatea animală. Lista include, de asemenea, o listă a speciilor-vector care figurează în coloana 4 a tabelului din anexa la regulamentul respectiv. Totuși, multe dintre respectivele specii nu acționează ca vectori în toate circumstanțele. În relație cu circulația, detaliile circumstanțelor în care respectivele specii sunt considerate vectori ai bolilor listate sunt prezentate în anexa XXX la prezentul regulament. În circumstanțele în care animalele acvatice din speciile listate nu îndeplinesc condițiile necesare pentru a fi vectori, ele nu sunt vizate de normele stipulate în prezentul regulament. În plus, având în vedere nivelul mai mic de risc prezentat de produsele de origine animală provenite de la alte animale acvatice decât cele vii, măsurile stabilite în prezentul regulament în ceea ce privește aceste produse nu se aplică speciilor listate în coloana 4 a tabelului din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1882.

(87)

Este necesar ca toate derogările și cerințele de manipulare prevăzute în prezentul regulament în ceea ce privește animalele acvatice din speciile listate și produsele de origine animală provenite de la speciile listate respective, altele decât animalele acvatice vii, să se aplice și speciilor listate în coloana 4 a tabelului din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1882 pentru care statele membre au luat măsuri naționale în temeiul articolului 226 din Legea privind sănătatea animală. În mod similar, este necesar ca aceste derogări și cerințe de manipulare să se aplice și anumitor specii susceptibile.

(88)

Este important ca animalele acvatice din speciile listate și apa în care sunt transportate să fie manipulate în mod corespunzător după intrarea în Uniune pentru a se asigura faptul că ele nu au un risc de îmbolnăvire. Manipularea corespunzătoare include asigurarea transportului direct al animalelor la locul de destinație și a faptului că ele nu sunt eliberate sau introduse în alt mod în apele naturale ale Uniunii, unde ar putea determina un potențial risc de boală.

(89)

Totuși, în anumite cazuri, autoritatea competentă de la locul de destinație poate permite eliberarea acestor animale în apele naturale. În toate aceste cazuri, este necesar ca autorității competente să îi revină sarcina de a asigura faptul că eliberarea sau introducerea în apă nu periclitează statutul sanitar la locul eliberării. În plus, chiar dacă apele receptoare nu sunt indemne de o boală specifică de categoria C, este necesar ca animalele care urmează să fie eliberate să fie neafectate de respectiva boală, pentru a asigura un statut sanitar general optim pentru populațiile sălbatice din apele naturale ale Uniunii.

(90)

În ceea ce privește riscul pentru sănătatea animală, este necesar ca toate deplasările în scopul tranzitului prin Uniune să fie considerate deplasări pentru intrarea în Uniune, întrucât ele implică același nivel de risc. Prin urmare, este necesar ca deplasările în scopul tranzitului să îndeplinească toate cerințele relevante pentru intrarea în Uniune. Cu toate acestea, este necesar să fie stabilite derogări și norme speciale privind tranzitul în condiții specifice de atenuare a riscurilor corelate cu locul de origine. Menirea acestor derogări și norme speciale este aceea de a acoperi situațiile în care Uniunea nu este destinația finală a animalelor și a produselor în cauză și de a lua în considerare constrângerile geografice și factorii geopolitici.

(91)

De asemenea, este necesar să fie stabilite derogări și norme speciale pentru tranzitul transporturilor de animale și de produse provenite de la acestea printr-o țară terță sau un teritoriu terț între state membre. Scopul este acela de a acoperi situațiile în care un stat membru impune o astfel de intrare în Uniune.

(92)

În unele cazuri, mărfurile originare din Uniune sunt refuzate de către autoritățile competente ale unei țări terțe sau ale unui teritoriu terț în urma unor controale efectuate la frontierele lor. Este necesar să fie adoptate norme speciale în temeiul articolului 239 din Legea privind sănătatea animală pentru a permite returnarea respectivelor produse pe motiv că au fost produse în conformitate cu legislația Uniunii în domeniul sănătății animale.

(93)

De asemenea, sunt necesare norme speciale pentru returnarea în Uniune a cailor înregistrați după exportul temporar în țări terțe cu scopul de a participa la curse, competiții și evenimente culturale ecvestre.

(94)

În vederea aplicării uniforme a legislației Uniunii privind intrarea în Uniune a animalelor, a materialelor germinative și a produselor de origine animală și pentru a asigura claritatea și transparența legislației, prezentul regulament ar trebui să abroge Regulamentul (UE) nr. 206/2010 al Comisiei (8), Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 139/2013 al Comisiei (9), Regulamentul (UE) nr. 605/2010 al Comisiei (10), Regulamentul (CE) nr. 798/2008 al Comisiei (11), Decizia 2007/777/CE a Comisiei (12), Regulamentul (CE) nr. 119/2009 al Comisiei (13), Regulamentul (UE) nr. 28/2012 al Comisiei (14) și Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/759 al Comisiei (15).

(95)

Normele din prezentul regulament sunt corelate cu și le completează pe cele din Legea privind sănătatea animală care se aplică începând cu 21 aprilie 2021. Din acest motiv și pentru a facilita aplicarea noului cadru juridic privind sănătatea animală, este necesar ca prezentul regulament să se aplice tot începând cu 21 aprilie 2021,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

PARTEA I

NORME GENERALE

Titlul 1

Obiect, domeniu de aplicare și definiții

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

(1)   Prezentul regulament conține norme suplimentare privind sănătatea animală referitoare la intrarea în Uniune a transporturilor de anumite specii și categorii de animale, de materiale germinative și de produse de origine animală din țări terțe sau teritorii sau zone ale acestora sau din compartimente în cazul animalelor de acvacultură. De asemenea, el conține norme privind circulația și manipularea acestor transporturi după intrarea lor în Uniune.

(2)   Partea I prevede:

(a)

obligațiile autorităților competente din statele membre de a permite intrarea în Uniune a transporturilor de animale, de materiale germinative și de produse de origine animală provenite de la speciile și categoriile de animale menționate în părțile II-VI (articolele 3 și 4);

(b)

obligațiile operatorilor în ceea ce privește intrarea în Uniune, precum și circulația și manipularea după intrare, a transporturilor de animale, de materiale germinative și de produse de origine animală menționate în părțile II-VI (articolul 5);

(c)

cerințele generale privind sănătatea animală pentru intrarea în Uniune, și pentru circulația și manipularea după intrare, a transporturilor menționate la literele (a) și (b), precum și derogări de la aceste cerințe generale, aplicabile tuturor speciilor și categoriilor de animale, de materiale germinative și de produse de origine animală menționate în părțile II-VI (articolele 6-10).

(3)   Partea II prevede cerințele generale privind sănătatea animală pentru intrarea în Uniune și pentru circulația și manipularea după intrare, precum și derogări de la aceste cerințe pentru anumite animalele terestre (titlul 1).

În plus, ea prevede cerințe specifice privind sănătatea animală care se aplică și fiecărei dintre respectivele specii și categorii de animale terestre, în particular:

(a)

ungulatelor deținute din speciile listate (titlul 2);

(b)

păsări de curte și păsări captive, cu excepția păsărilor captive importate pentru programe de conservare autorizate de autoritatea competentă a statului membru de destinație (titlul 3);

(c)

albine (Apis mellifera) și bondari (Bombus spp.) (titlul 4);

(d)

câini, pisici și dihori domestici (titlul 5).

(4)   Partea III prevede cerințele generale privind sănătatea animală pentru intrarea în Uniune și pentru circulația și manipularea după intrare, precum și derogări de la aceste cerințe pentru materialele germinative ale următoarelor specii și categorii de animale terestre deținute:

(a)

bovine, porcine, ovine, caprine și ecvine (titlul 1);

(b)

păsări de curte și păsări captive (titlul 2);

(c)

alte animale decât cele menționate la literele (a) și (b) (titlul 3).

(5)   Partea IV prevede cerințele generale privind sănătatea animală pentru intrarea în Uniune și pentru circulația și manipularea după intrare, precum și derogări de la aceste cerințe pentru produsele de origine animală ale următoarelor specii și categorii de animale terestre deținute:

(a)

ungulate deținute și sălbatice din speciile listate;

(b)

păsări de curte;

(c)

vânat cu pene.

(6)   Partea V prevede cerințele generale privind sănătatea animală pentru intrarea în Uniune și pentru circulația și manipularea după intrare, precum și derogări de la aceste cerințe pentru următoarele specii de animale acvatice în toate etapele ciclului de viață și pentru produsele de origine animală obținute de la ele, cu excepția animalelor acvatice sălbatice și a produselor de origine animală obținute de la aceste animale acvatice sălbatice descărcate de pe navele de pescuit în scopul consumului uman direct:

(a)

pești din speciile listate din superclasa Agnatha și din clasele Chondrichthyes, Sarcopterygii și Actinopterygii;

(b)

moluște acvatice din speciile listate din încrengătura Mollusca;

(c)

crustacee acvatice din speciile listate din subîncrengătura Crustacea;

(d)

animale acvatice din speciile menționate în anexa XXIX care sunt susceptibile la bolile animalelor acvatice pentru care anumite state membre au instituit măsuri naționale de limitare a impactului bolilor, în afara bolilor listate, astfel cum se prevede la articolul 226 din Regulamentul (UE) 2016/429.

(7)   Partea VI conține normele generale, anumite derogări și cerințe suplimentare pentru tranzitul prin Uniune și pentru returnarea în Uniune a anumitor specii și categorii de animale, de materiale germinative și de produse de origine animală.

(8)   Partea VII conține dispoziții finale.

Articolul 2

Definiții

În scopurile prezentului regulament, se aplică definițiile prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1882 și în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 853/2004, cu excepția cazului în care definițiile respective se referă la termeni deja definiți la al doilea paragraf din prezentul articol.

În plus, se aplică și următoarele definiții:

1.

„țară terță listată, un teritoriu sau o zonă din acestea” înseamnă o țară terță, un teritoriu terț sau o zonă din acestea care este inclus(ă) într-o listă de țări terțe, de teritorii sau de zone ale acesteia, sau de compartimente în cazul animalelor de acvacultură, din care este permisă intrarea în Uniune a unei anumite specii sau categorii de animale, de materiale germinative și de produse de origine animală, în conformitate cu actele de punere în aplicare adoptate în temeiul articolului 230 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/429;

2.

„lista” înseamnă lista țărilor terțe, a teritoriilor sau a zonelor din acestea, sau a compartimentelor în cazul animalelor de acvacultură, autorizate pentru intrarea în Uniune a transporturilor de anumite specii sau categorii de animale, de materiale germinative și de produse de origine animală, în conformitate cu actele de punere în aplicare adoptate în temeiul articolului 230 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/429;

3.

„mijloc de transport” înseamnă vehicul rutier sau feroviar, nave și aeronave;

4.

„container” înseamnă orice fel de ladă, cutie, recipient sau altă structură rigidă utilizată pentru transportul de animale, de materiale germinative sau de produse de origine animală, care nu constituie un mijloc de transport;

5.

„bovină” înseamnă un animal din speciile de ungulate care aparțin genurilor Bison, Bos (inclusiv subgenurile Bos, Bibos, Novibos, Poephagus) și Bubalus (inclusiv subgenul Anoa) și descendenții rezultați din încrucișările acestor specii;

6.

„ovină” înseamnă un animal din speciile de ungulate care aparțin genului Ovis și descendenții rezultați din încrucișările acestor specii;

7.

„caprină” înseamnă un animal din speciile de ungulate care aparțin genului Capra și descendenții rezultați din încrucișările acestor specii;

8.

„porcină” înseamnă un animal din speciile de ungulate din familia Suidae listate în anexa III la Regulamentul (UE) 2016/429;

9.

„ecvin” înseamnă un animal din speciile de solipede care aparțin genului Equus (inclusiv caii, măgarii și zebrele) și descendenții rezultați din încrucișările acestor specii;

10.

„camelid” înseamnă un animal din speciile de ungulate din familia Camelidae listate în anexa III la Regulamentul (UE) 2016/429;

11.

„cervid” înseamnă un animal din speciile de ungulate din familia Cervidae listate în anexa III la Regulamentul (UE) 2016/429;

12.

„ecvin înregistrat” înseamnă:

(a)

un animal de reproducție de rasă pură din speciile Equus caballus și Equus asinus, înscris sau eligibil pentru înscrierea în secțiunea principală a unui registru genealogic înființat de o societate de ameliorare sau de un organism de ameliorare recunoscute în conformitate cu articolul 4 sau cu articolul 34 din Regulamentul (UE) 2016/1012;

(b)

un animal deținut din specia Equus caballus, înregistrat la o asociație sau organizație internațională, fie în mod direct, fie prin intermediul federației sale naționale sau al sucursalelor sale, care gestionează caii pentru competiții sau curse („cal înregistrat”);

13.

„animale destinate sacrificării” înseamnă animale terestre deținute care urmează a fi transportate la un abator, fie direct, fie după ce sunt supuse unei operațiuni de colectare;

14.

„boala nu a fost raportată” înseamnă că niciun animal sau grup de animale din speciile relevante deținute în unitate nu a fost clasificat ca un caz confirmat de boala respectivă, iar orice caz suspect de boală respectivă a fost exclus;

15.

„grupă sanitară” înseamnă o grupă de țări terțe listate în care predomină riscuri comune pentru sănătatea animală în ceea ce privește bolile listate pentru ecvine și care necesită măsuri specifice de atenuare a riscurilor și garanții privind sănătatea, atunci când intră ecvine în Uniune;

16.

„efectiv de păsări” înseamnă totalitatea păsărilor de curte sau a păsărilor captive cu același statut sanitar, deținute în același sediu sau incintă și care constituie o singură unitate epidemiologică; în crescătorii, acest termen include toate păsările care împart același spațiu aerian.

17.

„păsări de curte de reproducție” înseamnă păsările de curte în vârstă de 72 de ore sau mai mult, destinate producției de ouă pentru incubație;

18.

„păsări de curte pentru producție” înseamnă păsările de curte în vârstă de 72 de ore sau mai mult crescute pentru producția de carne, de ouă pentru consum sau pentru alte produse ori pentru refacerea stocului de păsări de vânat;

19.

„pui de o zi” înseamnă păsări de curte în vârstă de mai puțin de 72 de ore;

20.

„albină” înseamnă un animal din specia Apis mellifera;

21.

„bondar” înseamnă un animal din speciile care aparțin genului Bombus;

22.

„câine” înseamnă un animal deținut din specia Canis lupus;

23.

„pisică” înseamnă un animal deținut din specia Felis silvestris;

24.

„dihor domestic” înseamnă un animal deținut din specia Mustela putorius furo;

25.

„număr de autorizare unic” înseamnă un număr atribuit de autoritatea competentă;

26.

„ouă fără patogeni specificați” înseamnă ouă pentru incubație obținute din „efective de pui indemne de patogeni specificați”, astfel cum sunt descrise în Farmacopeea europeană, și care sunt destinate exclusiv scopurilor de diagnosticare, de cercetare sau farmaceutice;

27.

„transport de material seminal, de ovocite sau de embrioni” sau „transport de materiale germinative” înseamnă o anumită cantitate de material seminal, de ovocite, de embrioni derivați in vivo sau de embrioni produși in vitro expediată dintr-o singură unitate de material germinativ autorizată și care face obiectul unui singur certificat de sănătate animală;

28.

„material seminal” înseamnă sperma unui animal sau a unor animale, fie în stare nemodificată, fie preparată sau diluată;

29.

„ovocite” înseamnă fazele haploide ale ovogenezei, inclusiv ovocitele secundare și ovulele;

30.

„embrion” înseamnă un organism aflat în faza inițială a dezvoltării unui animal, fiind posibil să fie transferat într-o femelă receptoare;

31.

„unitate de materiale germinative autorizată” înseamnă un centru de colectare a materialului seminal, o echipă de colectare a embrionilor, o echipă de producție a embrionilor, o unitate de prelucrare a materialelor germinative sau un centru de depozitare a materialelor germinative;

32.

„medicul veterinar al centrului” înseamnă medicul veterinar responsabil de activitățile care se desfășoară în cadrul centrului de colectare a materialului seminal, în cadrul unității de prelucrare a materialelor germinative sau în cadrul centrului de depozitare a materialelor germinative, astfel cum se prevede în prezentul regulament;

33.

„medicul veterinar al echipei” înseamnă medicul veterinar responsabil de activitățile efectuate de o echipă de colectare a embrionilor sau de o echipă de producție a embrionilor, astfel cum se prevede în prezentul regulament;

34.

„adăpost de carantină” înseamnă o entitate autorizată de autoritatea competentă în scopul izolării bovinelor, porcinelor, ovinelor sau caprinelor timp de cel puțin 28 de zile înainte de a fi admise într-un centru de colectare a materialului seminal;

35.

„centru de colectare a materialului seminal” înseamnă o unitate de materiale germinative autorizată de autoritatea competentă pentru colectarea, prelucrarea, depozitarea și transportul materialului seminal provenit de la bovine, porcine, ovine, caprine sau ecvine care este destinat să intre în Uniune;

36.

„echipă de colectare a embrionilor” înseamnă o unitate de material germinativ care este compusă dintr-un grup de profesioniști sau o structură autorizată de autoritatea competentă pentru colectarea, prelucrarea, depozitarea și transportul embrionilor derivați in vivo care sunt destinați să intre în Uniune;

37.

„echipă de producție a embrionilor” înseamnă o unitate de material germinativ care este compusă dintr-un grup de profesioniști sau o structură autorizată de autoritatea competentă pentru colectarea, prelucrarea, depozitarea și transportul ovocitelor, precum și pentru producția in vitro, dacă este cazul cu material seminal depozitat, prelucrarea, depozitarea și transportul embrionilor, ambele fiind destinate să intre în Uniune;

38.

„unitate de prelucrare a materialelor germinative” înseamnă o unitate de materiale germinative autorizată de autoritatea competentă pentru prelucrarea, inclusiv, dacă este cazul, sexarea materialului seminal, și depozitarea materialului seminal, a ovocitelor sau a embrionilor care aparțin uneia sau mai multor specii, sau a oricărei combinații de tipuri de materiale germinative sau de specii, care sunt destinate să intre în Uniune;

39.

„centru de depozitare a materialelor germinative” înseamnă o unitate de materiale germinative autorizată de autoritatea competentă pentru depozitarea materialului seminal, a ovocitelor sau a embrionilor care aparțin uneia sau mai multor specii, sau a oricărei combinații de astfel de tipuri de materiale germinative sau de specii, care sunt destinate să intre în Uniune;

40.

„carne” înseamnă toate părțile de ungulate, păsări de curte și vânat cu pene care sunt adecvate pentru consumul uman, inclusiv sângele;

41.

„carne proaspătă” înseamnă carnea, carnea tocată și preparatele din carne, inclusiv carnea ambalată în vid sau în atmosferă controlată, care nu au fost supuse niciunui tratament în vederea conservării, cu excepția refrigerării, a congelării sau a congelării rapide;

42.

„carcasa unui ungulat” înseamnă corpul întreg al unui animal ungulat, sacrificat sau ucis după:

(a)

sângerare, în cazul animalelor sacrificate;

(b)

eviscerare;

(c)

îndepărtarea membrelor la nivel carpian și tarsian;

(d)

îndepărtarea cozii, a ugerului, a capului și a pielii, cu excepția porcinelor;

43.

„organe” înseamnă alt tip de carne proaspătă decât cea provenită din carcasa unui ungulat, chiar dacă rămâne prinsă în mod natural de carcasă;

44.

„produse din carne” înseamnă produse prelucrate, inclusiv stomacuri, vezici și intestine tratate, grăsimi topite și extracte din carne, care rezultă din prelucrarea cărnii sau din prelucrarea suplimentară a unor astfel de produse prelucrate, astfel încât suprafața tăiată arată că produsul nu mai prezintă caracteristicile cărnii proaspete;

45.

„membrane” înseamnă vezicile și intestinele care, după curățare, au fost prelucrate prin răzuirea țesuturilor, îndepărtarea grăsimilor și spălare și care au fost tratate cu sare sau uscate;

46.

„colostru” înseamnă fluidul secretat de glandele mamare ale animalelor deținute timp de 3-5 zile după parturiție, care este bogat în anticorpi și minerale și care precedă producția de lapte crud;

47.

„produse pe bază de colostru” înseamnă produse prelucrate ce rezultă din prelucrarea colostrului sau din prelucrarea suplimentară a acestor produse prelucrate;

48.

„navă cu vivieră de pește” înseamnă o navă folosită în industria acvaculturii care are o vivieră sau un rezervor pentru depozitarea și transportul peștilor vii în apă;

49.

„IMSOC” înseamnă sistemul de gestionare a informațiilor pentru controalele oficiale, prevăzut la articolul 131 din Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului (16).

Titlul 2

Cerințe generale de sănătate animală pentru intrarea, circulația și manipularea după intrarea în Uniune a transporturilor de animale, materiale germinative și produse de origine animală

Articolul 3

Obligațiile autorităților competente ale statelor membre

Autoritatea competentă permite intrarea în Uniune a transporturilor de animale, de materiale germinative și de produse de origine animală din speciile și categoriile menționate în părțile II-VI, care sunt prezentate în scopul controalelor oficiale, astfel cum este prevăzut la articolul 47 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/625, dacă:

(a)

transporturile provin:

(i)

în cazul animalelor terestre, dintr-o țară terță listată sau dintr-un teritoriu ori dintr-o zonă a acesteia pentru specia și categoria respectivă de animale, de materiale germinative și de produse de origine animală;

(ii)

în cazul animalelor acvatice, dintr-o țară terță listată sau dintr-un teritoriu ori dintr-o zonă a acesteia pentru specia și categoria respectivă de animale și de produse de origine animală, iar în cazul animalelor de acvacultură, dintr-o țară terță sau dintr-un teritoriu sau dintr-o zonă sau dintr-un compartiment al acesteia listat în acest scop;

(b)

autoritatea competentă a țării terțe sau a teritoriului terț de origine a certificat că transporturile îndeplinesc:

(i)

cerințele generale privind sănătatea animală pentru intrarea în Uniune a animalelor, a materialelor germinative și a produselor de origine animală menționate la prezentul articol, la articolul 4 și la articolele 6-10;

(ii)

cerințele privind sănătatea animală aplicabile speciei și categoriei respective de animale, de materiale germinative și de produse de origine animală și utilizarea preconizată, astfel cum sunt prevăzute în părțile II-VI;

(c)

transporturile sunt însoțite de următoarele documente prin care autoritatea competentă a țării terțe sau a teritoriului terț de origine oferă garanțiile necesare în ceea ce privește îndeplinirea cerințelor privind sănătatea animală menționate la litera (b):

(i)

un certificat de sănătate animală eliberat de un medic veterinar oficial din țara terță sau din teritoriul terț de origine, specific pentru specia și categoria respectivă de animale, de materiale germinative și de produse de origine animală și utilizarea preconizată a acestora;

(ii)

o declarație și alte documente, în cazul în care sunt necesare în baza prezentului regulament.

În cazul transporturilor de animale și de ouă pentru incubație, certificatul de sănătate animală menționat la litera (c) punctul (i) trebuie să fi fost eliberat în ultimele 10 zile anterioare sosirii transportului la postul de inspecție la frontieră; cu toate acestea, în cazul transportului maritim, această perioadă poate fi prelungită cu o perioadă suplimentară care corespunde duratei călătoriei pe mare.

Articolul 4

Data certificării transporturilor

(1)   Transporturile de animale, de materiale germinative și de produse de origine animală aparținând speciilor și categoriilor vizate de prezentul regulament pot intra în Uniune doar dacă aceste transporturi au fost certificate pentru expedierea către Uniune cel mai devreme la data la care țara terță sau teritoriul terț de origine ori zona din acestea, sau compartimentul din acestea în cazul animalelor de acvacultură, a fost listat(ă) pentru intrarea în Uniune a speciei și a categoriei respective de animale, de materiale germinative și de produse de origine animală.

(2)   Transporturile de animale, de ouă pentru incubație și de produse de origine animală care provin dintr-o țară terță sau dintr-un teritoriu ori dintr-o zonă a acesteia, sau dintr-un compartiment al acesteia în cazul animalelor de acvacultură, nu pot intra în Uniune începând cu data de la care nu mai îndeplinesc cerințele de sănătate animală pentru intrarea în Uniune a speciei și a categoriei respective de animale, de ouă pentru incubație sau de produse de origine animală, cu excepția cazului în care Uniunea a atribuit condiții specifice, în listă, țării terțe listate, teritoriului sau zonei din acestea și speciei și categoriei respective de animale, de ouă pentru incubație sau de produse de origine animală.

Articolul 5

Obligațiile operatorilor

(1)   Operatorii responsabili pentru intrarea în Uniune a transporturilor de animale, de materiale germinative și de produse de origine animală din speciile și categoriile vizate de prezentul regulament prezintă transporturile respective autorității competente din Uniune în scopul controalelor oficiale, astfel cum este prevăzut la articolul 47 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/625, și asigură faptul că aceste transporturi corespund următoarelor cerințe:

(a)

cerințele generale privind sănătatea animală pentru intrarea în Uniune a animalelor, a materialelor germinative și a produselor de origine animală menționate la articolele 3 și 4 și la articolele 6-10;

(b)

cerințele privind sănătatea animală aplicabile speciei și categoriei respective de animale, de materiale germinative și de produse de origine animală din transport și utilizării preconizate, astfel cum sunt prevăzute în părțile II-VI.

(2)   Operatorii responsabili pentru circulația transporturilor de animale, de materiale germinative și de produse de origine animală din speciile și categoriile vizate de prezentul regulament, de la punctul de intrare în Uniune până la locul lor de destinație, precum și cei responsabili pentru manipularea acestor transporturi după intrarea lor în Uniune, asigură faptul că transporturile:

(a)

sunt autorizate să intre în Uniune de către autoritatea competentă în conformitate cu articolul 3;

(b)

îndeplinesc cerințele privind sănătatea animală pentru circulația și manipularea acestor transporturi după intrarea în Uniune pentru speciile și categoriile respective de animale, de materiale germinative și de produse de origine animală menționate în părțile II-VI;

(c)

nu sunt deturnate spre alte utilizări decât cele pentru care au fost certificate de către autoritatea competentă a țării terțe sau a teritoriului terț de origine pentru intrarea în Uniune.

Articolul 6

Legislația națională și sistemele de sănătate animală din țara terță sau din teritoriul terț de origine

(1)   Transporturile de animale, de materiale germinative și de produse de origine animală pot intra în Uniune doar dintr-o țară terță sau dintr-un teritoriu terț în care:

(a)

orice suspiciune și orice caz confirmat de boală listată menționată în anexa I, relevante pentru specia listată de animale din transport sau pentru speciile listate de animale de la care provin materialele germinative sau produsele de origine animală din transport autorizate să intre în Uniune, trebuie, conform legii, să fie notificate și raportate autorității competente;

(b)

există instituite sisteme pentru detectarea bolilor emergente;

(c)

există instituite sisteme pentru a asigura faptul că hrănirea cu lături nu este o sursă a bolilor listate menționate în anexa I pentru:

(i)

animalele destinate intrării în Uniune;

sau

(ii)

animalele de la care provin materialele germinative destinate intrării în Uniune;

sau

(iii)

animalele de la care provin produsele de origine animală destinate intrării în Uniune.

(2)   Transporturile de animale, de materiale germinative și de produse de origine animală destinate intrării în Uniune pot intra în Uniune doar dintr-o țară terță, dintr-un teritoriu sau dintr-o zonă a acesteia în care aceste transporturi pot fi introduse în mod legal pe piață și pot fi comercializate în țara terță sau în teritoriul terț de origine sau în zona din acestea.

Articolul 7

Cerințe generale privind statutul sanitar al animalelor, al materialelor germinative și al produselor de origine animală

(1)   Transporturile de animale pot intra în Uniune doar dacă animalele din transport:

(a)

nu sunt animale ce urmează să fie ucise în cadrul unui program național efectuat în țara terță sau în teritoriul terț de origine pentru eradicarea bolilor, inclusiv a bolilor listate relevante menționate în anexa I și a bolilor emergente;

(b)

nu au prezentat simptome de boli transmisibile la momentul încărcării în vederea expedierii către Uniune;

(c)

provin dintr-o unitate care, la momentul expedierii lor din unitatea respectivă către Uniune, nu era supusă unor măsuri naționale de restricție:

(i)

din motive legate de sănătatea animală;

(ii)

în cazul animalelor de acvacultură, din motive legate de sănătatea animală sau din cauza unor decese anormale fără cauză determinată.

(2)   Transporturile de materiale germinative pot intra în Uniune doar dacă au fost obținute de la animale care, la momentul colectării:

(a)

nu prezentau simptome ale unor boli transmisibile;

(b)

erau deținute într-o unitate care nu era supusă unor măsuri naționale de restricție din rațiuni legate de sănătatea animală, inclusiv restricții privind bolile listate relevante menționate în anexa I și bolile emergente.

(3)   Transporturile de produse de origine animală pot intra în Uniune doar dacă au fost obținute de la animale care:

(a)

în cazul animalelor terestre, nu prezentau simptome ale unor boli transmisibile la momentul:

(i)

uciderii sau sacrificării, pentru producția de carne proaspătă și de produse din carne;

sau

(ii)

al colectării laptelui sau ouălor.

(b)

în cazul animalelor acvatice, nu prezentau simptome ale unor boli transmisibile în momentul sacrificării sau al colectării pentru fabricarea de produse de origine animală.

(c)

nu au fost ucise, sacrificate sau, în cazul moluștelor și al crustaceelor vii, îndepărtate din apă în cadrul unui program național de eradicare a bolilor;

(d)

erau deținute într-o unitate care nu era supusă unor măsuri naționale de restricție din rațiuni legate de sănătatea animală, inclusiv, acolo unde este cazul, bolile listate menționate în anexa I și bolile emergente, la momentul:

(i)

uciderii sau sacrificării animalelor respective pentru producția de carne proaspătă și de produse din carne sau de produse de origine animală provenite de la animale acvatice; sau

(ii)

al colectării laptelui și ouălor.

Articolul 8

Cerințe generale privind unitatea de origine a animalelor

Pe lângă cerințele specifice menționate în părțile II-V, transporturile de animale, de materiale germinative și de produse de origine animală pot intra în Uniune doar dacă unitatea de origine a animalelor deținute sau unitatea de origine a animalelor deținute de la care au fost obținute materialele germinative sau produsele de origine animală, îndeplinește următoarele cerințe:

(a)

trebuie să fie înregistrată de autoritatea competentă a țării terțe sau teritoriului terț de origine și să îi fie atribuit un număr unic de înregistrare;

(b)

trebuie să fie autorizată de către autoritatea competentă din țara terță sau teritoriul terț de origine, în cazul în care este necesar în baza prezentului regulament și în condițiile prevăzute în acesta, și să îi fie atribuit un număr de autorizare unic;

(c)

trebuie să se afle sub controlul autorității competente a țării terțe sau a teritoriului terț de origine;

(d)

trebuie să dispună de un sistem pentru menținerea și păstrarea, timp de cel puțin trei ani, a unor evidențe actualizate care să conțină cel puțin următoarele informații:

(i)

speciile, categoriile, numărul și, dacă este relevant, identificarea animalelor din unitate;

(ii)

intrarea și ieșirea animalelor din unitate;

(iii)

mortalitatea la nivelul unității.

(e)

trebuie să facă obiectul unor vizite regulate de verificare a sănătății animale efectuate de un medic veterinar în scopul depistării și al obținerii de informații privind semne care indică apariția bolilor, inclusiv a bolilor listate menționate în anexa I, relevante pentru specia și categoria respectivă de animal, de material germinativ sau de produs de origine animală și a bolilor emergente.

Aceste vizite de verificare a sănătății animale au loc cu frecvențe care sunt proporționale riscurilor pe care le comportă unitatea în cauză.

Articolul 9

Prelevarea de eșantioane, testele de laborator și alte teste

Transporturile de animale, de materiale germinative și de produse de origine animală pot intra în Uniune doar dacă prelevarea de eșantioane, testele de laborator și alte teste prevăzute în prezentul regulament au fost efectuate:

(a)

pe eșantioane prelevate de sau sub controlul autorității competente din:

(i)

țara terță sau teritoriul terț de origine, dacă prelevarea de eșantioane și testarea trebuie efectuate înaintea intrării în Uniune;

sau

(ii)

statul membru de destinație, dacă prelevarea de eșantioane și testarea trebuie efectuate după intrarea în Uniune;

(b)

în conformitate cu:

(i)

procedurile și metodele relevante menționate în Regulamentul delegat (UE) 2020/689 și în Regulamentul delegat (UE) 2020/688 al Comisiei (17);

sau

(ii)

în scopul intrării în Uniune a materialelor germinative provenite de la bovine, porcine, ovine, caprine și ecvine, procedurile și metodele din anexa II la Regulamentul delegat (UE) 2020/686 al Comisiei (18);

sau

(iii)

procedurile descrise în prezentul regulament, dacă sunt necesare în mod explicit;

(c)

într-un laborator oficial, desemnat în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) 2017/625.

Articolul 10

Statutul de indemn de boală al locului de origine și condiții specifice

(1)   Transporturile de animale, de materiale germinative și de produse de origine animală pot intra în Uniune doar dacă autoritatea competentă a țării terțe sau a teritoriului terț de origine a demonstrat statutul de indemn(ă) de anumite boli al țării terțe, al teritoriului terț de origine sau al unei zone din acestea ori al unității de origine a animalelor, a materialelor germinative sau a produselor de origine animală, necesar în baza prezentului regulament:

(a)

în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2020/689;

sau

(b)

pentru bolile ce nu fac obiectul Regulamentului delegat (UE) 2020/689, în conformitate cu norme specifice, în cazul în care astfel de norme sunt prevăzute în prezentul regulament, și cu programul de supraveghere a bolii pus în aplicare de țara terță sau de teritoriul terț de origine, care trebuie să fi fost:

(i)

transmis Comisiei spre evaluare și să conțină cel puțin informațiile menționate în anexa II;

(ii)

evaluat de Comisie ca furnizând garanțiile necesare în ceea ce privește statutul de indemn de boală, pe baza:

normelor privind supravegherea bolilor menționate la articolele 24, 25, 26 și 27 din Regulamentul (UE) 2016/429;

normelor de completare în ceea ce privește modul de supraveghere și a normelor pentru confirmarea bolii și a definițiilor de caz menționate în secțiunile 1 și 2 și la articolul 10 din capitolul 1 al părții II din Regulamentul delegat (UE) 2020/689;

(iii)

în vigoare o perioadă de timp suficientă astfel încât să poată fi pus pe deplin în aplicare și supravegheat în mod corespunzător.

(2)   În cazul animalelor de acvacultură și al produselor de origine animală care provin de la animale de acvacultură, în cazul în care pentru compartimentul de origine este necesar statutul de indemn de boală pentru anumite boli, transporturile de astfel de mărfuri pot intra în Uniune doar dacă autoritatea competentă a țării terțe de origine a demonstrat statutul de indemn de boală în conformitate cu alineatul (1) literele (a) și (b).

(3)   Atunci când prezentul regulament prevede condiții specifice privind statutul de indemn(ă) de boală pentru anumite boli al țării terțe, al teritoriului terț de origine sau al unei zone din acestea:

(a)

autoritatea competentă a țării terțe sau a teritoriului terț de origine trebuie să fi asigurat anterior conformitatea;

(b)

respectivele condiții specifice trebuie să fi fost menționate în mod specific de Uniune în listă pentru țara terță listată sau teritoriul terț listat sau zona ori compartimentul din acestea și pentru specia și categoria respectivă de animale, de materiale germinative și de produse de origine animală.

PARTEA II

CERINȚE PRIVIND SĂNĂTATEA ANIMALĂ PENTRU INTRAREA ÎN UNIUNE A ANIMALELOR TERESTRE DEȚINUTE ASTFEL CUM SE PREVEDE LA ARTICOLELE 3 ȘI 5

TITLUL 1

CERINȚE GENERALE PRIVIND SĂNĂTATEA ANIMALĂ PENTRU ANIMALELE TERESTRE DEȚINUTE

Articolul 11

Perioada de reședință pentru animalele terestre deținute

Transporturile de animale terestre deținute, cu excepția câinilor, a pisicilor și a dihorilor domestici, pot intra în Uniune doar cu condiția respectării următoarelor cerințe:

(a)

animalele au respectat perioada relevantă de reședință menționată în următoarele tabele din anexa III pentru o perioadă de timp continuă, imediat înaintea datei expedierii către Uniune:

(i)

tabelul 1 în cazul ungulatelor, al albinelor și al bondarilor;

(ii)

tabelul 2 în cazul păsărilor de curte și al păsărilor captive;

(b)

animalele:

(i)

au rămas permanent în țara terță sau teritoriul terț de origine sau într-o zonă a acestora în perioada indicată în anexa III tabelul 1 coloana a doua și în anexa III tabelul 2 coloana a treia;

(ii)

au rămas permanent în unitatea de origine, în care nu au fost introdus niciun animal în perioada indicată în anexa III tabelul 1 coloana a treia și în anexa III tabelul 2 coloana a patra;

(iii)

nu au avut niciun contact cu animale cu un statut sanitar inferior în perioada indicată în anexa III tabelul 1 coloana a patra și în anexa III tabelul 2 coloana a cincea.

Articolul 12

Derogări în ceea ce privește perioada de reședință pentru caii înregistrați pentru competiții, curse și evenimente culturale

(1)   Prin derogare de la articolul 11 litera (b) punctul (i), animalele ecvine, altele decât ecvinele destinate sacrificării, sunt considerate ca fiind conforme cu perioada de reședință prevăzută în tabelul 1 din anexa III, dacă, înainte de expedierea lor către Uniune, au fost ținute, în perioada indicată în anexa III tabelul 1 coloana a doua, în plus față de țara terță sau teritoriul terț de origine sau zona din acestea și:

(a)

într-un stat membru;

sau

(b)

în cazul cailor înregistrați, într-o țară terță listată sau într-un teritoriu terț de reședință intermediară listat sau într-o zonă din acestea, din care intrarea în Uniune a cailor înregistrați este autorizată în acest scop și cu condiția ca ei să fi fost introduși în țara terță sau în teritoriul terț de origine sau în zona din acestea în conformitate cu cerințe privind sănătatea animală care oferă garanții privind sănătatea animală cel puțin la fel de stricte precum cele aplicabile în cazul intrării directe în Uniune a cailor înregistrați pentru competiții și curse din țara terță respectivă sau din teritoriul terț respectiv de reședință intermediară sau din zona acestora.

(2)   Prin derogare de la articolul 11 litera (b) punctul (ii), caii înregistrați pentru concursuri, curse și evenimente culturale ecvestre sunt considerați că respectă perioada de reședință prevăzută în anexa III tabelul 1 coloana a treia dacă au fost ținuți în țara terță de origine sau în țara terță de reședință intermediară în alte unități decât unitatea de origine, cu condiția ca respectivele alte unități:

(a)

să se fi aflat sub supravegherea unui medic veterinar oficial într-o țară terță sau într-un teritoriu terț;

(b)

să nu fi fost supuse unor măsuri naționale de restricție din rațiuni legate de sănătatea animală, inclusiv unor restricții privind bolile relevante menționate în anexa I și bolile emergente relevante;

(c)

să respecte cerințele privind sănătatea animală menționate la articolul 23.

(3)   De asemenea, prin derogare de la dispozițiile articolului 11 litera (b) punctul (ii), caii înregistrați pentru competiții, curse și evenimente culturale ecvestre care au intrat în contact cu ecvine ce au intrat în țara terță, în teritoriul sau în zona acesteia venind dintr-o altă țară terță, alt teritoriu sau altă zonă a acesteia, sau dintr-o altă zonă din țara terță sau din teritoriul de origine, pot intra în Uniune dacă:

(a)

ecvinele respective au fost introduse în țara terță sau în teritoriul de origine sau în zona din acestea în conformitate cu cerințe privind sănătatea animală cel puțin la fel de stricte precum cele aplicabile intrării directe în Uniune a ecvinelor respective;

(b)

posibilitatea contactului direct cu alte animale este limitată la perioada competiției, a curselor sau a evenimentelor culturale ecvestre și la acțiunile aferente de pregătire, încălzire și prezentare înaintea cursei.

Articolul 13

Inspecția animalelor terestre înainte de expedierea către Uniune

(1)   Transporturile de animale terestre pot intra în Uniune doar dacă animalele din transport au fost supuse unei inspecții clinice, efectuate de un medic veterinar oficial în țara terță sau în teritoriul terț de origine ori în zona din acestea, în ultimele 24 de ore anterioare încărcării în vederea expedierii către Uniune, în scopul depistării semnelor care indică existența unor boli, inclusiv bolile listate relevante menționate în anexa I și bolile emergente.

În cazul păsărilor de curte și al păsărilor captive, inspecția vizează atât animalele destinate expedierii către Uniune, cât și efectivul de origine.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1) primul paragraf, în cazul animalelor ecvine înregistrate, inspecția respectivă poate fi efectuată în decurs de 48 de ore înainte de momentul încărcării pentru expediere către Uniune sau în ultima zi lucrătoare anterioară expedierii către Uniune.

(3)   Prin derogare de la dispozițiile alineatului (1) primul paragraf, în cazul câinilor, al pisicilor și al dihorilor domestici, inspecția poate fi efectuată în ultimele 48 de ore anterioare încărcării în vederea expedierii către Uniune.

Articolul 14

Norme generale pentru expedierea animalelor terestre către Uniune

(1)   Transporturile de animale terestre pot intra în Uniune doar dacă, de la momentul încărcării în unitatea de origine în vederea expedierii către Uniune până la momentul sosirii lor în Uniune, animalele din transport nu au intrat în contact cu alte animale terestre:

(a)

din aceeași specie, care nu sunt destinate intrării în Uniune;

(b)

din alte specii listate pentru același boli, care nu sunt destinate intrării în Uniune;

(c)

cu un statut sanitar inferior.

(2)   Atunci când sunt transportate pe calea aerului, pe mare, cu trenul, pe șosele sau pe jos, transporturile menționate la alineatul (1) pot intra în Uniune doar dacă nu au fost transportate prin, descărcate în sau transbordate într-o țară terță, într-un teritoriu terț sau într-o zonă din acestea care nu este listat(ă) pentru intrarea în Uniune a respectivelor specii și categorii de animale și pentru utilizarea lor preconizată în Uniune.

(3)   Atunci când sunt transportate pe mare, chiar și numai pentru o parte a călătoriei, transporturile menționate la alineatul (1) pot intra în Uniune doar dacă sosesc în Uniune însoțite de o declarație, anexată la certificatul de sănătate animală care însoțește animalele, semnată de căpitanul navei, în care sunt precizate următoarele informații:

(a)

portul de plecare din țara terță, din teritoriul terț de origine sau din zona din acestea;

(b)

portul de sosire în Uniune;

(c)

porturile de escală, în cazul în care nava a făcut escală în porturi aflate în afara țării terțe, a teritoriului terț de origine sau a zonei din acestea;

(d)

confirmarea respectării următoarelor cerințe pe parcursul călătoriei către Uniune:

(i)

animalele au rămas la bord;

(ii)

animalele nu au intrat în contact cu animale cu un statut sanitar inferior în timp ce se aflau la bord.

Articolul 15

Derogare pentru transbordarea altor animale terestre decât ecvinele în țări sau teritorii terțe nelistate în cazul unei probleme tehnice sau al altui incident neprevăzut

(1)   Prin derogare de la dispozițiile articolului 14 alineatul (2), autoritatea competentă autorizează intrarea în Uniune a transporturilor de alte animale terestre decât ecvinele, care au fost transbordate din mijloacele inițiale de transport în alte mijloace de transport pentru a călători mai departe într-o țară terță, într-un teritoriu terț sau într-o zonă din acestea care nu este o țară terță, un teritoriu terț sau o zonă din acestea listat(ă) pentru intrarea respectivei specii și categorii de animale în Uniune, doar dacă transbordarea s-a efectuat din cauza apariției unei probleme tehnice sau a altui incident neprevăzut care cauzează probleme logistice pe parcursul transportului animalelor către Uniune pe mare sau pe calea aerului, cu scopul de a finaliza transportul până la punctul de intrare în Uniune, cu respectarea următoarelor condiții:

(a)

intrarea transportului de animale în Uniune este autorizată de autoritatea competentă a statului membru de destinație și, acolo unde este cazul, a oricăror state membre de trecere, până la sosirea la locul de destinație în Uniune;

(b)

transbordarea a fost supervizată de un medic veterinar oficial în țara terță sau teritoriul terț pe tot parcursul operațiunii pentru a asigura faptul că:

(i)

au fost instituite măsuri eficace de protecție împotriva vectorilor bolilor relevante ale animalelor;

(ii)

au fost instituite măsuri eficace pentru a evita contactul direct și indirect între animalele destinate intrării în Uniune și orice alte animale;

(iii)

în mijloacele de transport pentru continuarea călătoriei către Uniune nu s-au adăugat deloc hrană animală, apă sau așternuturi care provin dintr-o țară terță, dintr-un teritoriu terț sau dintr-o zonă din acestea care nu este o țară terță, un teritoriu terț sau o zonă listat(ă) pentru intrarea respectivei specii și categorii de animale în Uniune;

(iv)

animalele din transport au fost transferate direct și cât mai rapid posibil, în vederea continuării călătoriei către Uniune, într-o navă sau într-o aeronavă care îndeplinește cerințele de la articolul 17, fără a părăsi limitele portului sau ale aeroportului;

(c)

transportul de animale este însoțit de o declarație din partea autorității competente a țării terțe sau a teritoriului terț în care a avut loc transferul, în care sunt furnizate informații privind operațiunea de transfer și care atestă că au fost adoptate măsuri relevante în vederea îndeplinirii cerințelor de la litera (b).

(2)   Derogarea prevăzută la alineatul (1) nu se aplică în cazul transporturilor de albine și bondari.

Articolul 16

Derogare pentru transbordarea ecvinelor în țări sau teritorii terțe nelistate

Prin derogare de la dispozițiile articolului 14 alineatul (2), în cazul în care transporturile de ecvine au fost transbordate într-un alt mijloc de transport în timpul transportului animalelor către Uniune într-o țară terță, într-un teritoriu terț sau într-o zonă din acestea care nu este o țară terță, un teritoriu terț sau o zonă a acestora listat(ă) pentru intrarea respectivei categorii de ecvine, transporturile respective pot intra în Uniune doar dacă îndeplinesc următoarele cerințe:

(a)

animalele din transport au fost transportate către Uniune pe mare sau pe calea aerului;

(b)

animalele din transport au fost transbordate direct din mijlocul inițial de transport în celălalt mijloc de transport în vederea continuării călătoriei;

(c)

în timpul operațiunii de transbordare:

(i)

s-a asigurat o protecție eficace împotriva vectorilor bolilor relevante ale animalelor, iar ecvinele nu au intrat în contact cu ecvine cu un statut sanitar inferior;

(ii)

animalele din transport au fost transferate direct și cât mai rapid posibil în vederea continuării călătoriei, într-o navă sau aeronavă care trebuie să fi îndeplinit cerințele de la articolul 17, fără a părăsi limitele portului sau a aeroportului, sub supravegherea directă a unui medic veterinar oficial;

(d)

un medic veterinar oficial trebuie să fi certificat faptul că transportul îndeplinește cerințele menționate la literele (a), (b) și (c).

Articolul 17

Cerințe generale privind mijloacele de transport pentru animalele terestre

(1)   Transporturile de animale terestre deținute pot intra în Uniune doar dacă mijloacele de transport folosite pentru transportul lor sunt:

(a)

construite astfel încât:

(i)

animalele să nu poată ieși sau cădea;

(ii)

să fie posibilă inspecția vizuală a locului unde sunt ținute animalele;

(iii)

să fie prevenite sau reduse la minimum scăpările de excremente de animale, de gunoaie sau de hrană animală;

(iv)

să fie prevenită sau redusă la minimum scăparea penelor în cazul păsărilor de curte și al păsărilor captive;

(b)

curățate și dezinfectate, cu un dezinfectant autorizat de autoritatea competentă din țara terță sau din teritoriul terț de expediere, și uscate sau lăsate să se usuce imediat înaintea fiecărei încărcări a animalelor destinate intrării în Uniune.

(2)   Dispozițiile alineatului (1) nu se aplică în cazul transporturilor de albine și bondari destinate intrării în Uniune.

Articolul 18

Cerințe privind containerele în care sunt transportate animalele terestre către Uniune

Transporturile de animale terestre deținute pot intra în Uniune doar dacă containerele în care sunt transportate către Uniune animalele terestre deținute:

(a)

îndeplinesc cerințele de la articolul 17 alineatul (1) litera (a);

(b)

conțin doar animale din aceeași specie și categorie, care provin din aceeași unitate;

(c)

sunt:

(i)

containere neutilizate și concepute special în acest scop, care vor fi distruse după prima utilizare;

sau

(ii)

curățate și dezinfectate și uscate sau lăsate să se usuce înainte de încărcarea animalelor destinate introducerii în Uniune.

Articolul 19

Circulația și manipularea animalelor terestre după intrare

(1)   După intrarea lor în Uniune, transporturile de animale terestre se transportă direct, fără întârziere, la:

(a)

unitatea lor de destinație în Uniune, unde rămân cel puțin pentru perioada de timp prevăzută la articolele corespunzătoare din părțile II-V;

(b)

abatorul de destinație în Uniune, dacă sunt destinate sacrificării, unde trebuie sacrificate în termen de cinci zile de la data sosirii lor în Uniune.

(2)   Dacă destinația transporturilor de animale terestre provenite dintr-o țară terță sau dintr-un teritoriu terț sau o zonă din acestea este un abator, o unitate de carantină autorizată sau o unitate izolată din Uniune, transportul spre și sosirea la locul de destinație a transportului se monitorizează conform articolelor 2 și 3 din Regulamentul delegat (UE) 2019/1666 al Comisiei (19).

(3)   Alineatele (1) și (2) nu se aplică introducerii în Uniune a ecvinelor înregistrate provenind din țări terțe și reintroducerii după export temporar de cai înregistrați.

TITLUL 2

CERINȚE PRIVIND SĂNĂTATEA ANIMALĂ PENTRU UNGULATE

CAPITOLUL 1

Cerințe specifice privind sănătatea animală pentru ungulate

Articolul 20

Expedierea ungulatelor către Uniune

(1)   Transporturile de ungulate pot intra în Uniune doar dacă aceste transporturi au fost expediate din unitatea de origine către Uniune fără a trece prin vreo altă unitate.

(2)   Prin derogare de la dispozițiile alineatului (1), transporturile de ungulate care provin din mai multe unități de origine pot intra în Uniune dacă animalele din transport au fost supuse unei singure operațiuni de colectare în țara terță sau teritoriul terț de origine sau într-o zonă din acestea, dacă se respectă următoarele condiții:

(a)

ungulatele aparțin uneia dintre următoarele specii și categorii:

(i)

Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus sau Sus scrofa;

sau

(ii)

Equidae destinate sacrificării.

(b)

operațiunea de colectare a fost efectuată într-o unitate:

(i)

autorizată pentru efectuarea de operațiuni de colectare de ungulate de către autoritatea competentă din țara terță sau din teritoriul terț în conformitate cu cerințe cel puțin la fel de stricte cu cele prevăzute la articolul 5 din Regulamentul delegat (UE) 2019/2035 al Comisiei (20);

(ii)

listată în acest scop de către autoritatea competentă din țara terță sau din teritoriul terț de origine, incluzând informațiile prevăzute la articolul 21 din Regulamentul delegat (UE) 2019/2035;

(iii)

în care următoarele evidențe sunt menținute actualizate și păstrate o perioadă de cel puțin trei ani:

originea animalelor;

datele sosirii și expedierii la și de la centrul de colectare;

codurile de identificare ale animalelor;

numărul de înregistrare al unității de origine a animalelor;

numărul de înregistrare al transportatorilor și al mijloacelor de transport care livrează sau colectează transportul de ungulate la și de la centrul respectiv;

(iv)

care îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 8 și la articolul 23 alineatul (1);

(c)

operațiunea de colectare în centrul de colectare nu a durat mai mult de șase zile; această perioadă se consideră ca făcând parte din intervalul de timp pentru prelevarea de eșantioane pentru testare înainte de expedierea către Uniune, în cazul în care o astfel de eșantionare este necesară în baza prezentului regulament;

(d)

ungulatele trebuie să fi sosit în Uniune în termen de cel mult 10 zile de la data expedierii din unitatea de origine.

Articolul 21

Identificarea ungulatelor

(1)   Transporturile de ungulate, altele decât ecvinele, pot intra în Uniune doar dacă animalele din transport au fost identificate individual înainte de a fi expediate din unitatea de origine, printr-un mijloc fizic de identificare cu afișarea vizibilă, lizibilă și indelebilă a:

(a)

codului de identificare al animalului, care stabilește o legătură neechivocă între animal și certificatul de sănătate animală însoțitor;

(b)

codului țării exportatoare în conformitate cu standardul ISO 3166, în formatul de două litere.

(2)   Transporturile de ecvine pot intra în Uniune doar dacă animalele din transport au fost identificate individual înainte de a fi expediate din unitatea de origine printr-una dintre următoarele metode:

(a)

un transponder injectabil sau o crotalie, cu o afișare vizibilă, lizibilă și indelebilă a:

(i)

codului de identificare al animalului, care stabilește o legătură neechivocă între animal și certificatul de sănătate animală însoțitor;

(ii)

codului alfa ISO-3166 cu două caractere sau a codului de țară numeric format din trei cifre al țării exportatoare;

(b)

în cazul altor ecvine decât cele destinate sacrificării, un document de identificare, eliberat cel târziu la momentul certificării pentru intrarea în Uniune, care:

(i)

descrie și ilustrează animalul, inclusiv metodele alternative de identificare, astfel încât să se stabilească o legătură neechivocă între animal și documentul de identificare însoțitor;

(ii)

conține informații cu privire la codul individual emis de un transponder injectabil implantat în cazul în care acest cod nu respectă specificațiile de la litera (a).

(3)   Prin derogare de la alineatul (1), transporturile de ungulate destinate unităților izolate pot intra în Uniune în cazul în care respectivele animale sunt identificate individual printr-un transponder injectabil sau o metodă alternativă de identificare care asigură o legătură neechivocă între animal și documentația de intrare însoțitoare.

(4)   Dacă ungulatele sunt identificate cu un identificator electronic care nu respectă standardele ISO 11784 și 11785, operatorul responsabil pentru intrarea în Uniune a transporturilor de ungulate furnizează dispozitivul de citire care permite verificarea identificării animalului în orice moment.

Articolul 22

Țara terță sau teritoriul terț de origine al ungulatelor sau zona din acestea

(1)   Transporturile de alte ungulate decât ecvinele pot să intre în Uniune numai în cazul în care animalele din transport provin dintr-o țară terță sau dintr-un teritoriu terț sau dintr-o zonă a acestora indemnă de bolile de categorie A menționate în tabelul de la punctul 1 al părții A din anexa IV în perioada menționată în tabelul respectiv.

(2)   Transporturile de ecvine pot intra în Uniune doar dacă animalele din transport provin dintr-o țară terță, dintr-un teritoriu terț sau dintr-o zonă din acestea:

(a)

indemn(ă) de bolile listate menționate în tabelul de la punctul 2 al părții A din anexa IV în perioada menționată în tabelul respectiv;

(b)

în cazul în care în perioada menționată nu a fost raportată niciuna dintre bolile listate menționate în tabelul de la punctul 3 al părții A din anexa IV.

(3)   Perioadele prevăzute la alineatele (1) și (2) pot fi reduse în cazul bolilor incluse în partea B din anexa IV, în condițiile specifice relevante stipulate în textul respectiv.

(4)   Transporturile de ungulate pot intra în Uniune doar dacă animalele din transport provin dintr-o țară terță sau dintr-un teritoriu terț sau dintr-o zonă din acestea în care vaccinarea împotriva bolilor de categoria A menționate în partea C din anexa IV nu s-a efectuat conform detaliilor prevăzute la:

(a)

punctul 1 din anexa respectivă în cazul altor ungulate decât ecvinele;

(b)

punctul 2 din anexa respectivă în cazul ecvinelor.

(5)   În ceea ce privește infecția cu Mycobacterium tuberculosis complex (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis), transporturile de bovine pot să intre în Uniune numai dacă animalele din transport:

(a)

provin dintr-o țară terță sau dintr-un teritoriu terț sau dintr-o zonă din acestea indemn(ă) de boala respectivă fără vaccinare;

sau

(b)

îndeplinesc cerințele de la punctul 1 din anexa V.

(6)   În ceea ce privește infecția cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis, transporturile de bovine, ovine și caprine pot să intre în Uniune numai dacă animalele din transport:

(a)

provin dintr-o țară terță sau dintr-un teritoriu terț sau dintr-o zonă din acestea indemn(ă) de boala respectivă fără vaccinare;

sau

(b)

îndeplinesc cerințele de la punctul 2 din anexa V.

(7)   În ceea ce privește infecția cu virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24), transporturile de ungulate din speciile listate pot intra în Uniune doar dacă animalele din transport:

(a)

provin dintr-o țară terță sau dintr-un teritoriu terț sau dintr-o zonă din acestea indemn(ă) de boala respectivă timp de doi ani anterior datei expedierii către Uniune; sau

(b)

îndeplinesc una dintre condițiile specifice prevăzute în partea A din anexa VI.

(8)   În ceea ce privește leucoza enzootică bovină, transporturile de bovine pot intra în Uniune doar dacă animalele respective:

(a)

provin dintr-o țară terță sau dintr-un teritoriu sau dintr-o zonă din acestea indemn(ă) de boala respectivă;

sau

(b)

îndeplinesc condițiile specifice prevăzute în partea B din anexa VI.

(9)   Transporturile de ungulate destinate intrării în state membre sau în zone din acestea care au statutul de indemne de boală sau care au un program autorizat de eradicare pentru bolile de categoria C menționate în anexa VII, pentru care speciile de ungulate sunt listate, pot intra în Uniune doar dacă animalele din transport:

(a)

provin dintr-o țară terță sau dintr-un teritoriu sau dintr-o zonă din acestea indemn(ă) de bolile respective pentru specia relevantă;

sau

(b)

îndeplinesc cerințele suplimentare relevante menționate în anexa respectivă.

Articolul 23

Unitatea de origine a ungulatelor

(1)   Transporturile de ungulate pot intra în Uniune doar dacă animalele din transport:

(a)

provin dintr-o unitate în care și în jurul căreia, incluzând, dacă este cazul, teritoriul unei țări învecinate, nu a fost raportată niciuna dintre bolile listate menționate în anexa VIII, pentru care sunt listate speciile de ungulate destinate intrării în Uniune, într-o zonă și pentru o perioadă prevăzute în tabelele de la:

(i)

punctele 1 și 2 din anexa respectivă în cazul altor ungulate decât ecvinele;

sau

(ii)

punctele 3 și 4 din anexa respectivă în cazul ecvinelor;

(b)

în perioada prevăzută la litera (a), ungulatele nu au intrat în contact cu animale având un statut sanitar inferior.

(2)   În ceea ce privește infecția cu Mycobacterium tuberculosis complex (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis), transporturile de bovine, ovine, caprine, camelide și cervide pot intra în Uniune doar dacă unitatea de origine a animalelor din transport îndeplinește cerințele relevante stabilite la punctul 1 din anexa IX.

(3)   În ceea ce privește infecția cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis, transporturile de bovine, ovine, caprine, porcine, camelide și cervide pot intra în Uniune doar dacă unitatea de origine a animalelor din transport îndeplinește cerințele relevante stabilite la punctul 2 din anexa IX.

Articolul 24

Ungulatele din transport

(1)   Transporturile de ungulate pot intra în Uniune doar dacă animalele din transport îndeplinesc următoarele cerințe:

(a)

nu au fost vaccinate împotriva bolilor de categoria A menționate în tabelele prevăzute la:

(i)

punctul 1 al părții C din anexa IV în cazul altor ungulate decât ecvinele;

sau

(ii)

punctul 2 al părții C din anexa IV în cazul ecvinelor;

(b)

în perioada de timp de la expedierea lor din unitatea lor de origine până la sosirea în Uniune, trebuie să nu fi fost descărcate în niciun loc care nu respectă cerințele prevăzute în tabelele de la:

(i)

punctele 1 și 2 din anexa VIII în cazul altor ungulate decât ecvinele;

sau

(ii)

punctele 3 și 4 din anexa VIII în cazul ecvinelor.

(2)   În ceea ce privește infecția cu Mycobacterium tuberculosis complex (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis) și infecția cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis transporturile din speciile de ungulate listate pot intra în Uniune numai dacă animalele din transport nu au fost vaccinate împotriva respectivelor boli.

(3)   În ceea ce privește infecția cu virusul bolii limbii albastre (serotipurile 1-24), transporturile de specii listate de ungulate pot intra în Uniune numai în cazul în care animalele din transport nu au fost vaccinate cu un vaccin viu împotriva acestei boli în ultimele 60 de zile anterioare datei deplasării.

(4)   Transporturile de ungulate destinate intrării în state membre sau în zone din acestea care au statutul de indemne de boală sau care au un program autorizat de eradicare pentru bolile de categoria C menționate în anexa VII, pentru care speciile de ungulate sunt listate, pot intra în Uniune doar dacă animalele din transport nu au fost vaccinate împotriva bolilor respective.

(5)   În plus față de cerințele prevăzute la alineatul (1), transporturile de masculi necastrați de ovine și de ungulate din familia Tayassuidae pot intra în Uniune numai în cazul în care animalele din transport îndeplinesc cerințele specifice relevante în ceea ce privește infecția cu Brucella, prevăzute în anexa X.

(6)   În plus față de cerințele de la alineatul (1), transporturile de ecvine pot intra în Uniune doar dacă animalele din transport îndeplinesc condițiile specifice menționate la punctul 2 din anexa XI, în funcție de grupa sanitară, determinată în conformitate cu punctul 1 din anexa XI, în care a fost repartizată în listă țara terță sau teritoriul terț ori zona din acestea.

Articolul 25

Derogări și cerințe suplimentare pentru intrarea în Uniune a ungulatelor în scopul sacrificării

Prin derogare de la cerințele articolului 22 alineatele (5) și (6), transporturile de ungulate din speciile menționate la alineatele respective care nu îndeplinesc cerințele în cauză pot intra în Uniune cu condiția ca animalele din transport să fie destinate exclusiv sacrificării.

Articolul 26

Circulația și manipularea ungulatelor după intrarea în Uniune

După intrarea în Uniune, ungulatele, cu excepția cailor introduși în vederea competițiilor, a curselor și a evenimentelor culturale ecvestre, rămân în unitatea de destinație timp de cel puțin 30 de zile de la sosirea în unitate.

CAPITOLUL 2

Norme speciale pentru intrarea în Uniune a ungulatelor deținute destinate unităților izolate

Articolul 27

Cerințe privind sănătatea animală neaplicabile ungulatelor destinate unităților izolate

Articolele 11, 22, 23, 24 și 26 nu se aplică transporturilor de ungulate, cu excepția ecvinelor, introduse în Uniune în condițiile prevăzute la articolele 28-34.

Articolul 28

Norme specifice pentru intrarea ungulatelor destinate unităților izolate

(1)   Transporturile de ungulate destinate unităților izolate pot intra în Uniune doar dacă animalele din transport îndeplinesc următoarele cerințe:

(a)

ele trebuie să provină dintr-o unitate izolată inclusă într-o listă a unităților izolate din care este permisă intrarea ungulatelor în Uniune, elaborată în conformitate cu articolul 29;

(b)

ele trebuie să fi fost expediate direct de la unitatea izolată de origine la o unitate izolată din Uniune.

(2)   Autoritatea competentă a statului membru de destinație acordă o autorizație specifică pentru intrarea fiecărui transport de ungulate menționat la alineatul (1), în urma unui rezultat favorabil al evaluării riscurilor potențiale pe care intrarea unui astfel de transport le poate prezenta pentru Uniune.

(3)   Intrarea în Uniune și circulația fiecărui transport de ungulate menționat la alineatul (1), prin alte state membre decât statul membru de destinație, este permisă doar cu condiția obținerii autorizației în acest sens din partea autorităților competente ale statelor membre de tranzit.

Această autorizație se acordă doar în urma unui rezultat favorabil al evaluării riscurilor, efectuată de autoritatea competentă din statele membre de tranzit, pe baza informațiilor ce le-au fost transmise de statul membru în care se află locul de destinație din Uniune.

(4)   Statul membru în care se află locul de destinație al transporturilor menționate la alineatul (1) notifică Comisia și celelalte state membre în cadrul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale și notifică direct punctul de intrare în Uniune a ungulatelor, cu privire la autorizațiile acordate în temeiul alineatelor (1) și (2), înaintea oricărei eventuale deplasări prin alte state membre și înainte de sosirea ungulatelor pe teritoriul lor.

Articolul 29

Lista unităților izolate din care provin ungulatele, din țări sau teritorii terțe

(1)   Statele membre pot întocmi o listă a unităților izolate din țările și teritoriile terțe, din care este permisă intrarea ungulatelor pe teritoriul lor.

Această listă precizează speciile de ungulate care pot intra pe teritoriul statului membru din fiecare unitate izolată din țara terță sau din teritoriul terț.

(2)   Statele membre pot include în lista lor de unități izolate, prevăzută la alineatul (1), unități izolate care sunt deja incluse în astfel de liste ale altor state membre.

Cu excepția situațiilor prevăzute la primul paragraf, statele membre includ o unitate izolată dintr-o țară terță sau dintr-un teritoriu terț în lista unităților izolate prevăzută la alineatul (1), doar în urma unui rezultat favorabil al unei evaluări complete care ține cont de următorii factori:

(a)

respectarea, de către unitatea izolată, a cerinței de a fi autorizată de către autoritatea competentă a țării terțe sau a teritoriului terț de origine, menționată la articolul 30;

(b)

autoritatea competentă a țării terțe sau a teritoriului terț de origine trebuie să fi furnizat suficiente informații pentru a asigura faptul că unitatea izolată îndeplinește cerințele privind autorizarea unităților izolate menționate la articolul 30.

(3)   Statele membre mențin actualizate listele de unități izolate prevăzute la alineatul (1), ținând cont în special de orice suspendare sau retragere a autorizației acordate de autoritatea competentă a unei țări terțe sau a unui teritoriu terț de origine, astfel cum se menționează la articolul 30, sau de către autoritatea competentă a altui stat membru.

(4)   Statele membre pun la dispoziția publicului, pe site-urile lor de internet, listele prevăzute la alineatul (1).

Articolul 30

Condiții pentru unitățile izolate din care provin ungulatele, din țări terțe sau teritorii terțe în scopurile articolului 29

Statele membre includ o unitate izolată situată într-o țară terță sau într-un teritoriu terț în lista unităților izolate prevăzută la articolul 29, doar dacă unitatea izolată este autorizată de autoritatea competentă a țării terțe sau a teritoriului terț și îndeplinește următoarele condiții:

(a)

trebuie să fie demarcată clar, iar accesul animalelor și al oamenilor în compartimentul destinat animalelor trebuie să fie controlat;

(b)

trebuie să dispună de mijloace adecvate pentru capturarea, împrejmuirea și izolarea animalelor, de compartimente de carantină utilizabile și adecvate și de proceduri standard de operare autorizate pentru animalele nou-venite;

(c)

zonele de adăpostire a animalelor trebuie să fie la un standard adecvat și să fie construite astfel încât:

(i)

să se împiedice contactul cu animale din afara unității izolate și să se poată efectua cu ușurință inspecțiile și orice tratamente necesare;

(ii)

podelele, pereții și orice alte materiale sau echipamente să poată fi curățate și dezinfectate cu ușurință;

(d)

în ceea ce privește măsurile de supraveghere și de control al bolilor:

(i)

trebuie să pună în aplicare un program corespunzător de supraveghere a bolilor, care trebuie să includă măsuri de control împotriva zoonozei, pe care să îl actualizeze în conformitate cu numărul și speciile de animale prezente în unitatea izolată și cu situația epidemiologică din unitate și din jurul acesteia în ceea ce privește bolile listate și emergente;

(ii)

trebuie să supună unor examinări clinice, teste de laborator sau examinări post-mortem ungulatele suspectate că sunt infectate sau contaminate cu agenți patogeni ai bolilor listate sau ai bolilor emergente;

(iii)

trebuie să efectueze, după caz, vaccinarea și tratamentul ungulatelor susceptibile împotriva bolilor transmisibile;

(e)

trebuie să păstreze, timp de cel puțin trei ani, evidențe actualizate care să indice:

(i)

numărul și identitatea (vârsta estimată, sexul, specia și identificarea individuală, după caz) ungulatelor din fiecare specie prezentă în unitatea izolată;

(ii)

numărul și identitatea (vârsta estimată, sexul, specia și codul individual de identificare, dacă este cazul) ungulatelor care sosesc în unitatea izolată sau care o părăsesc, împreună cu informații privind unitatea de origine sau de destinație a acestor animale, mijlocul de transport și starea de sănătate a animalelor respective;

(iii)

detalii privind punerea în aplicare și rezultatele programului de supraveghere și de control al bolilor prevăzut la litera (d) punctul (i);

(iv)

rezultatele examinărilor clinice, ale testelor de laborator și ale examinărilor post-mortem prevăzute la litera (d) punctul (ii);

(v)

detalii privind vaccinarea și tratamentul prevăzute la litera (d) punctul (iii);

(vi)

instrucțiunile, dacă este cazul, din partea autorității competente a țării terțe sau a teritoriului terț de origine în ceea ce privește observațiile formulate în timpul oricărei perioade de izolare sau de carantină;

(f)

trebuie să asigure eliminarea carcaselor ungulatelor care mor din cauza unei boli sau care sunt eutanasiate;

(g)

trebuie să asigure, prin contract sau prin intermediul unui alt instrument juridic, serviciile unui medic veterinar al unității, care este responsabil de:

(i)

supravegherea activităților unității și respectarea condițiilor de autorizare prevăzute la prezentul articol;

(ii)

revizuirea programului de supraveghere a bolilor menționat la litera (d) punctul (i) cel puțin o dată pe an;

(h)

prin derogare de la dispozițiile articolului 9 litera (c):

(i)

dispune de un acord cu un laborator autorizat de autoritatea competentă din țara terță sau din teritoriul terț pentru efectuarea examinărilor post-mortem;

sau

(ii)

dispune de una sau mai multe sedii corespunzătoare în care se pot efectua examinări post-mortem sub autoritatea medicului veterinar al unității.

Articolul 31

Derogare de la cerința de a include în listă țara terță sau teritoriul terț și de a include în listă unitatea izolată de origine a ungulatelor

(1)   Prin derogare de la cerințele menționate la articolul 3 alineatul (1) și la articolul 28 alineatul (1), transporturile de ungulate din unități situate în țări terțe sau în teritorii terțe care nu îndeplinesc cerințele în cauză pot intra în Uniune cu condiția ca ele să fie destinate unei unități izolate și dacă:

(a)

circumstanțe excepționale neprevăzute fac imposibilă respectarea respectivelor cerințe;

(b)

transporturile respective întrunesc condițiile prevăzute la articolul 32.

(2)   Statul membru în care se află locul de destinație al transporturilor menționate la alineatul (1) notifică Comisia și statele membre în cadrul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale și notifică direct punctul de intrare în Uniune a ungulatelor, cu privire la autorizațiile acordate în temeiul alineatului (1), înaintea oricărei eventuale deplasări prin alte state membre și înainte de sosirea ungulatelor pe teritoriul lor.

Articolul 32

Cerințe suplimentare pe care trebuie să le îndeplinească unitățile de origine ale ungulatelor destinate unei unități izolate în temeiul derogării prevăzute la articolul 31

Autoritatea competentă din statul membru de destinație autorizează derogările, astfel cum se prevede la articolul 31, numai pentru transporturile de ungulate care îndeplinesc următoarele condiții suplimentare:

(a)

proprietarul sau o persoană fizică reprezentând proprietarul a adresat o cerere prealabilă autorității competente din statul membru de destinație în vederea obținerii unei derogări specifice, astfel cum se prevede la articolul 31, iar statul membru de destinație a acordat autorizarea respectivă după efectuarea unei evaluări a riscurilor care a indicat că introducerea unui astfel de transport de ungulate nu ar prezenta un risc pentru Uniune din punctul de vedere al sănătății animalelor;

(b)

ungulatele au fost plasate în carantină în țara terță sau în teritoriul terț de origine sub supravegherea autorității competente, pe perioada necesară pentru ca ele să îndeplinească cerințele specifice privind sănătatea animală prevăzute la articolele 33 și 34:

(i)

într-un loc autorizat de autoritatea competentă a țării terțe sau a teritoriului terț de origine a ungulatelor;

(ii)

în conformitate cu măsurile prevăzute în autorizația menționată la litera (a), care trebuie să asigure cel puțin aceleași garanții precum cele menționate la articolul 28 alineatele (2)-(4) și la articolele 33 și 34;

(c)

ungulatele trebuie să fie plasate în carantină în unitatea izolată de destinație timp de cel puțin șase luni de la data intrării în Uniune, perioadă în care autoritatea competentă din statul membru de destinație poate lua măsurile prevăzute la articolul 138 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/625 și în special la literele (a), (d) și (k).

Articolul 33

Cerințe privind sănătatea animală pentru unitatea izolată de origine a ungulatelor, în ceea ce privește bolile listate

Transporturile de ungulate destinate unei unități izolate situate în Uniune pot intra în Uniune doar dacă unitatea izolată de origine îndeplinește următoarele cerințe referitoare la bolile listate:

(a)

în ceea ce privește unitatea izolată de origine a ungulatelor, nu au fost raportate boli listate menționate în tabelul din partea A a anexei XII, pentru perioadele specificate pentru bolile listate respective din tabelul în cauză;

(b)

în ceea ce privește zona din unitatea izolată și din jurul acesteia, nu au fost raportate boli listate menționate în tabelul din partea B a anexei XII, pentru perioadele specificate pentru bolile listate respective din tabelul în cauză.

Articolul 34

Cerințe privind sănătatea animală pentru ungulatele din transport, în ceea ce privește bolile listate

Transporturile de ungulate destinate unei unități izolate situate în Uniune pot intra în Uniune doar dacă animalele din transport îndeplinesc următoarele cerințe suplimentare în ceea ce privește sănătatea animală:

(a)

ele trebuie să se fi aflat continuu în unitatea izolată de origine timp de cel puțin șase luni sau de la naștere dacă au vârsta mai mică de șase luni;

(b)

ele trebuie să nu fi intrat în contact cu animale cu un statut sanitar inferior în timpul:

(i)

perioadei de 30 de zile înainte de data expedierii către Uniune sau de la naștere în cazul în care animalele au vârsta mai mică de 30 de zile;

(ii)

transportului lor de la unitatea izolată de origine autorizată până la locul expedierii către Uniune;

(c)

în ceea ce privește bolile menționate în tabelul din partea C a anexei XII, ele trebuie:

(i)

să provină dintr-o țară terță sau dintr-un teritoriu terț sau dintr-o zonă din acestea în care se respectă perioadele de absență a bolilor relevante prevăzute în tabelul respectiv;

sau

(ii)

să respecte cerințele suplimentare relevante prevăzute în partea D a anexei XII;

(d)

ele trebuie să nu fi fost vaccinate, astfel cum este prevăzut în tabelul din partea E a anexei XII;

(e)

dacă au fost vaccinate împotriva antraxului și a rabiei, autoritatea competentă a țării terțe sau a teritoriului terț de origine trebuie să fi furnizat informații privind data vaccinării, vaccinul utilizat și eventualele teste efectuate pentru indicarea unui răspuns imun protector;

(f)

ele trebuie să fi fost tratate împotriva paraziților interni și externi de cel puțin două ori în perioada de 40 de zile anterioară datei expedierii către Uniune.

Atunci când garanțiile specifice menționate la litera (c) punctul (ii) includ o perioadă de carantină într-un compartiment protejat de vectori din unitatea izolată, compartimentul respectiv trebuie să îndeplinească cerințele menționate în partea F a anexei XII.

Articolul 35

Circulația și manipularea ungulatelor destinate unităților izolate după intrare

După intrarea în Uniune, ungulatele care provin dintr-o unitate izolată dintr-o țară terță sau dintr-un teritoriu terț, astfel cum se menționează la articolul 27, trebuie să rămână în unitatea izolată de destinație timp de cel puțin șase luni înainte de data deplasării într-o altă unitate izolată din Uniune, cu excepția cazului în care sunt exportate din Uniune sau sunt deplasate în vederea sacrificării.

TITLUL 3

CERINȚE PRIVIND SĂNĂTATEA ANIMALĂ PENTRU PĂSĂRI DE CURTE ȘI PĂSĂRI CAPTIVE

CAPITOLUL 1

Cerințe specifice privind sănătatea animală pentru păsările de curte

SECȚIUNEA 1

CERINȚE PRIVIND SĂNĂTATEA ANIMALĂ PENTRU TOATE SPECIILE ȘI CATEGORIILE DE PĂSĂRI DE CURTE

Articolul 36

Păsări de curte importate în țara terță sau în teritoriul terț de origine sau într-o zonă din acestea înaintea intrării în Uniune

(1)   Următoarele transporturi pot intra în Uniune doar dacă autoritatea competentă din țara terță sau teritoriul terț de origine a furnizat garanții în conformitate cu alineatul (2):

(a)

păsări de curte importate în țara terță sau în teritoriul terț de origine sau într-o zonă din acestea dintr-o altă țară terță sau dintr-un alt teritoriu sau dintr-o zonă din acestea;

(b)

pui de o zi din efective de păsări matcă părinți care au fost importați în țara terță sau în teritoriul terț de origine sau într-o zonă din acestea dintr-o altă țară terță sau dintr-un alt teritoriu terț sau dintr-o zonă din acestea.

(2)   Transporturile de animale menționate la alineatul (1) pot intra în Uniune doar dacă autoritatea competentă din țara terță sau teritoriul terț din care provin păsările de curte a furnizat garanții care atestă că:

(a)

păsările de curte și efectivele de păsări matcă părinți menționate la alineatul respectiv au fost importate dintr-o țară terță sau dintr-un teritoriu terț sau dintr-o zonă din acestea care sunt listate pentru intrarea în Uniune a unor astfel de transporturi;

(b)

importul de păsări de curte și de efective de păsări matcă părinți menționate la alineatul (1) în respectiva țară terță sau teritoriu terț sau zonă din acestea s-a desfășurat în conformitate cu cerințele privind sănătatea animală care sunt cel puțin la fel de stricte precum cele aplicabile transporturilor de astfel de animale care intră direct în Uniune.

Articolul 37

Cerințe privind țara terță sau teritoriul terț de origine al păsărilor de curte sau privind zona din acestea

Transporturile de păsări de curte pot intra în Uniune doar dacă astfel de transporturi provin dintr-o țară terță sau dintr-un teritoriu terț sau dintr-o zonă din acestea care îndeplinește următoarele cerințe:

(a)

dispune de un program de supraveghere a bolilor vizând gripa aviară înalt patogenă, instituit cu cel puțin șase luni înaintea datei expedierii transportului către Uniune, iar respectivul program de supraveghere îndeplinește cerințele prevăzute în:

(i)

anexa II la prezentul regulament;

sau

(ii)

capitolul relevant din Codul sanitar pentru animale terestre al Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor (OIE);

(b)

este considerat(ă) indemn(ă) de gripa aviară înalt patogenă în conformitate cu articolul 38;

(c)

în cazul în care se efectuează vaccinarea împotriva gripei aviare înalt patogene, autoritatea competentă din țara terță sau din teritoriul terț de origine a oferit garanții care atestă faptul că:

(i)

programul de vaccinare respectă cerințele prevăzute în anexa XIII;

(ii)

programul de supraveghere menționat la litera (a) din prezentul articol îndeplinește, în plus față de cerințele din anexa II, cerințele din punctul 2 al anexei XIII;

(iii)

s-a angajat să informeze Comisia cu privire la orice modificare a programului de vaccinare în țara terță sau în teritoriul terț sau în zona din acestea;

(d)

care:

(i)

în cazul altor păsări de curte decât ratitele, este considerat(ă) indemn(ă) de infecția cu virusul bolii Newcastle în conformitate cu articolul 39;

(ii)

în cazul ratitelor:

este considerat(ă) indemn(ă) de infecția cu virusul bolii Newcastle în conformitate cu articolul 39;

sau

nu este considerat(ă) indemn(ă) de infecția cu virusul bolii Newcastle în conformitate cu articolul 39, însă autoritatea competentă din țara terță sau din teritoriul terț de origine a oferit garanții cu privire la respectarea cerințelor privind infecția cu virusul bolii Newcastle în ceea ce privește izolarea, supravegherea și testarea, astfel cum se prevede în anexa XIV;

(e)

în cazul în care se efectuează vaccinare împotriva virusului bolii Newcastle, autoritatea competentă din țara terță sau din teritoriul terț de origine a oferit garanții care atestă faptul că:

(i)

vaccinurile utilizate îndeplinesc criteriile generale și specifice pentru vaccinurile împotriva infecției cu virusul bolii Newcastle prevăzute în partea 1 din anexa XV;

sau

(ii)

vaccinurile utilizate îndeplinesc criteriile generale pentru vaccinurile împotriva infecției cu virusul bolii Newcastle prevăzute la punctul 1 din anexa XV, iar păsările de curte îndeplinesc cerințele privind sănătatea animală de la punctul 2 al anexei XV pentru păsările de curte și ouăle pentru incubație care provin dintr-o țară terță sau dintr-un teritoriu terț sau dintr-o zonă din acestea în care vaccinurile utilizate împotriva infecției cu virusul bolii Newcastle nu îndeplinesc criteriile specifice prevăzute la punctul 1 din anexa XV;

(f)

s-a angajat că, în cazul oricărui focar de gripă aviară înalt patogenă sau al unui focar de infecție cu virusul bolii Newcastle, va transmite Comisiei următoarele informații:

(i)

informații privind situația bolii în termen de 24 de ore de la confirmarea oricărui focar inițial de gripă aviară înalt patogenă sau de infecție cu virusul bolii Newcastle;

(ii)

actualizări regulate privind situația bolii;

(g)

care s-a angajat să transmită laboratorului de referință al Uniunii Europene pentru gripa aviară și boala Newcastle izolate ale virusurilor din focarele inițiale de gripă aviară înalt patogenă și de infecție cu virusul bolii Newcastle.

Articolul 38

Absența gripei aviare înalt patogene într-o țară terță sau într-un teritoriu terț de origine sau într-o zonă din acestea

(1)   O țară terță sau un teritoriu terț sau o zonă din acestea sunt considerate indemne de gripa aviară înalt patogenă dacă au oferit Comisiei următoarele garanții:

(a)

s-a desfășurat un program de supraveghere vizând gripa aviară înalt patogenă, în conformitate cu articolul 37 litera (a), timp de cel puțin șase luni, anterior datei certificării transportului de către medicul veterinar oficial în vederea expedierii către Uniune;

(b)

în țara terță respectivă sau în teritoriul terț respectiv sau în zona din acestea nu a existat niciun focar de gripa aviară înalt patogenă timp de cel puțin 12 luni, anterior datei certificării transportului de către medicul veterinar oficial în vederea expedierii către Uniune.

(2)   În urma unui focar de gripă aviară înalt patogenă într-o țară terță sau într-un teritoriu terț sau într-o zonă din acestea considerat(ă) anterior indemn(ă) de boala respectivă, astfel cum este prevăzut la alineatul (1), țara terță respectivă sau teritoriul terț respectiv sau zona din acestea se consideră din nou indemn(ă) de gripa aviară înalt patogenă dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

a fost pusă în aplicare o politică de depopulare totală, în vederea menținerii sub control a gripei aviare înalt patogene;

(b)

s-au efectuat operațiuni adecvate de curățare și dezinfectare în toate unitățile infectate anterior;

(c)

timp de cel puțin trei luni de la finalizarea politicii de depopulare totală și a operațiunilor de curățare și dezinfectare menționate la literele (a) și (b), autoritatea competentă din țara terță sau din teritoriul terț a desfășurat un program de supraveghere, al cărui grad de încredere este corespunzător cel puțin cu cel al unui eșantion reprezentativ aleatoriu din populațiile aflate la risc, care demonstrează absența infecției, ținând cont de circumstanțele epidemiologice specifice în raport cu focarul sau focarele înregistrate, cu rezultate negative.

Articolul 39

Absența infecției cu virusul bolii Newcastle într-o țară terță sau într-un teritoriu terț sau într-o zonă din acestea

(1)   O țară terță sau un teritoriu terț sau o zonă din acestea este considerat(ă) indemn(ă) de infecția cu virusul bolii Newcastle dacă, în rândul păsărilor de curte din țara terță sau din teritoriul terț sau zona din acestea nu s-au înregistrat focare de infecție cu virusul bolii Newcastle timp de cel puțin 12 luni anterior certificării transportului de către medicul veterinar oficial în vederea expedierii către Uniune.

(2)   Atunci când într-o țară terță sau într-un teritoriu terț sau într-o zonă din acestea considerat(ă) anterior indemn(ă) de boala respectivă, astfel cum se menționează la alineatul (1), se înregistrează un focar de infecție cu virusul bolii Newcastle, țara terță sau teritoriul terț sau zona din acestea se consideră din nou indemn(ă) de boala respectivă dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

a fost pusă în aplicare o politică de depopulare totală, în vederea menținerii sub control a bolii;

(b)

s-au efectuat operațiuni adecvate de curățare și dezinfectare în toate unitățile infectate anterior;

(c)

timp de cel puțin trei luni de la finalizarea politicii de depopulare totală și a operațiunilor de curățare și dezinfectare menționate la literele (a) și (b), autoritatea competentă din țara terță sau din teritoriul terț a demonstrat absența bolii respective în țara terță sau în teritoriul terț sau în zona din acestea, prin investigații aprofundate, inclusiv prin teste de laborator vizând focarul.

Articolul 40

Unitatea de origine a păsărilor de curte

(1)   Transporturile de păsări de curte de reproducție și de păsări de curte pentru producție pot intra în Uniune numai în cazul în care animalele provin din unități autorizate de autoritatea competentă din țara terță sau teritoriul terț de origine în conformitate cu cerințe cel puțin la fel de stricte cu cele prevăzute la articolul 8 din Regulamentul delegat (UE) 2019/2035 și:

(a)

a căror autorizație nu a fost suspendată sau retrasă;

(b)

într-o zonă cu raza de 10 km, incluzând, după caz, teritoriul unei țări învecinate, nu a existat niciun focar de gripă aviară înalt patogenă sau de infecție cu virusul bolii Newcastle timp de cel puțin 30 de zile anterior datei încărcării în vederea expedierii către Uniune;

(c)

în care nu au fost raportate cazuri confirmate de infecție cu virusurile gripei aviare slab patogene timp de cel puțin 21 de zile anterior datei încărcării în vederea expedierii către Uniune.

(2)   Transporturile de păsări de curte destinate sacrificării pot intra în Uniune doar dacă animalele din transport provin din unități:

(a)

într-o zonă cu raza de 10 km, incluzând, după caz, teritoriul unei țări învecinate, nu a existat niciun focar de gripă aviară înalt patogenă sau de infecție cu virusul bolii Newcastle timp de cel puțin 30 de zile anterior datei încărcării în vederea expedierii către Uniune;

(b)

în care nu au fost raportate cazuri confirmate de infecție cu virusurile gripei aviare slab patogene timp de cel puțin 21 de zile anterior datei încărcării în vederea expedierii către Uniune.

(3)   Transporturile de pui de o zi pot intra în Uniune doar dacă animalele din transport:

(a)

au eclozat în unități autorizate de autoritatea competentă din țara terță sau din teritoriul terț de origine în conformitate cu cerințe cel puțin la fel de stricte cu cele prevăzute la articolul 7 din Regulamentul delegat (UE) 2019/2035 și:

(i)

a căror autorizație nu a fost suspendată sau retrasă;

(ii)

într-o zonă cu raza de 10 km, incluzând, după caz, teritoriul unei țări învecinate, nu a existat niciun focar de gripă aviară înalt patogenă sau de infecție cu virusul bolii Newcastle timp de cel puțin 30 de zile anterior datei expedierii către Uniune;

(b)

provin din efective care au fost ținute în unități autorizate de autoritatea competentă din țara terță sau din teritoriul terț de origine în conformitate cu cerințe cel puțin la fel de stricte cu cele prevăzute la articolul 8 din Regulamentul delegat (UE) 2019/2035 și:

(i)

la momentul trimiterii la incubator a ouălor pentru incubație din care au eclozat puii de o zi, autorizația nu era suspendată sau retrasă;

(ii)

în care nu au fost raportate cazuri confirmate de infecție cu virusurile gripei aviare slab patogene timp de cel puțin 21 de zile anterior momentului colectării ouălor pentru incubație din care au eclozat puii de o zi.

Articolul 41

Măsuri preventive specifice pentru containerele în care sunt transportate păsări de curte

Transporturile de păsări de curte pot intra în Uniune doar dacă au fost transportate în containere care, în plus față de cerințele de la articolul 18, îndeplinesc următoarele cerințe:

(a)

sunt închise în conformitate cu instrucțiunile autorității competente din țara terță sau din teritoriul terț de origine, pentru a evita orice posibilitate de înlocuire a conținutului;

(b)

poartă informațiile privind specia și categoria de păsări de curte prevăzute în anexa XVI;

(c)

în cazul puilor de o zi, sunt de unică folosință, curate și utilizate pentru prima dată.

Articolul 42

Intrarea păsărilor de curte în state membre cu statutul de indemne de infecția cu virusul bolii Newcastle fără vaccinare

(1)   Transporturile de păsări de curte de reproducție și de păsări de curte pentru producție destinate unui stat membru cu statutul de indemn de infecția cu virusul bolii Newcastle fără vaccinare pot intra în Uniune doar dacă animalele din transport îndeplinesc următoarele cerințe:

(a)

nu au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii Newcastle;

(b)

au fost ținute izolate timp de cel puțin 14 zile anterior datei încărcării transportului în vederea expedierii către Uniune, în unitatea de origine sau în unitatea de carantină, sub supravegherea unui medic veterinar oficial, unde:

(i)

nicio pasăre de curte nu a fost vaccinată împotriva infecției cu virusul bolii Newcastle în ultimele cel puțin 21 de zile anterioare datei încărcării transportului;

(ii)

nicio pasăre care nu face parte din transport nu a intrat în unitate în perioada menționată la punctul (i);

(iii)

nu a fost efectuată nicio operațiune de vaccinare;

(c)

au obținut rezultate negative, în ultimele cel puțin 14 zile anterioare datei încărcării în vederea expedierii către Uniune, la teste serologice vizând depistarea anticorpilor împotriva virusului bolii Newcastle, efectuate pe eșantioane de sânge la un nivel care asigură un grad de încredere de 95 % pentru depistarea infecțiilor la o prevalență de 5 %.

(2)   Transporturile de păsări de curte în vederea sacrificării destinate unui stat membru cu statutul de indemn de infecția cu virusul bolii Newcastle fără vaccinare pot intra în Uniune doar dacă animalele din transport provin din efective care:

(a)

nu au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii Newcastle și au obținut rezultate negative, în ultimele cel puțin 14 zile anterioare datei încărcării transportului în vederea expedierii către Uniune, la teste serologice vizând depistarea anticorpilor împotriva virusului bolii Newcastle, efectuate pe eșantioane de sânge la un nivel care asigură un grad de încredere de 95 % pentru depistarea infecțiilor la o prevalență de 5 %;

sau

(b)

au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii Newcastle, dar nu cu un vaccin viu, în ultimele cel puțin 30 de zile anterioare datei încărcării transportului în vederea expedierii către Uniune și au fost supuse unui test de izolare a virusului pentru infecția cu virusul bolii Newcastle în ultimele 14 zile anterioare acestei date, efectuat pe un eșantion aleator de secreții din cloacă sau de materii fecale, prelevat de la cel puțin 60 de păsări, cu rezultate negative.

(3)   Transporturile de pui de o zi destinate unui stat membru cu statutul de indemn de infecția cu virusul bolii Newcastle fără vaccinare pot intra în Uniune doar dacă animalele din transport:

(a)

nu au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii Newcastle;

(b)

provin din ouă pentru incubație care provin din efective ce îndeplinesc una dintre următoarele cerințe:

(i)

nu au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii Newcastle;

sau

(ii)

au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii Newcastle cu un vaccin inactivat;

sau

(iii)

au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii Newcastle cu un vaccin viu cu cel puțin 60 de zile înainte de data colectării ouălor;

(c)

provin dintr-un incubator ale cărui practici de lucru asigură faptul că ouăle puilor de o zi destinate intrării în Uniune sunt incubate la momente și în locuri complet separate de ouăle care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la litera (b).

SECȚIUNEA 2

CERINȚE SPECIFICE PRIVIND SĂNĂTATEA ANIMALĂ PENTRU PĂSĂRILE DE CURTE DE REPRODUCȚIE ȘI PENTRU PĂSĂRILE DE CURTE PENTRU PRODUCȚIE

Articolul 43

Identificarea ratitelor de reproducție și a ratitelor pentru producție

Transporturile de ratite de reproducție și de ratite pentru producție pot intra în Uniune doar dacă animalele din transport sunt identificate individual prin marcaje la gât sau un transponder injectabil:

(a)

cu codului țării terțe sau al teritoriului terț de origine în conformitate cu standardul ISO 3166 în formatul de două litere;

(b)

care respectă standardele ISO 11784 și 11785.

Articolul 44

Cerințe specifice privind sănătatea animală pentru efectivul de origine al transporturilor de păsări de curte de reproducție și de păsări de curte pentru producție

Transporturile de păsări de curte de reproducție și pentru producție pot intra în Uniune doar dacă animalele din transport provin din efective care îndeplinesc următoarele cerințe:

(a)

efectivele nu au fost vaccinate împotriva gripei aviare înalt patogene;

(b)

dacă efectivele au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii Newcastle:

(i)

autoritățile competente din țara terță sau din teritoriul terț de origine au oferit garanții privind faptul că vaccinurile utilizate îndeplinesc:

criteriile generale și specifice pentru vaccinurile împotriva infecției cu virusul bolii Newcastle prevăzute la punctul 1 din anexa XV;

sau

criteriile generale pentru vaccinurile împotriva infecției cu virusul bolii Newcastle prevăzute la punctul 1 din anexa XV, iar păsările de curte îndeplinesc cerințele privind sănătatea animală de la punctul 2 al anexei XV pentru păsările de curte și ouăle pentru incubație care provin dintr-o țară terță sau dintr-un teritoriu terț sau dintr-o zonă din acestea în care vaccinurile utilizate împotriva infecției cu virusul bolii Newcastle nu îndeplinesc criteriile specifice prevăzute la punctul 1 din anexa XV;

(ii)

pentru transportul respectiv trebuie furnizate informațiile menționate la punctul 4 din anexa XV;

(c)

efectivele au făcut obiectul unui program de supraveghere a bolilor care îndeplinește cerințele prevăzute în anexa II la Regulamentul delegat (UE) 2019/2035 și s-a constatat că nu erau infectate și nu prezentau niciun motiv să se suspecteze vreo infecție cu următorii agenți:

(i)

Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum și Mycoplasma gallisepticum în cazul Gallus gallus;

(ii)

Salmonella arizonae [serogroup O:18(k)], Salmonela Pullorum, Salmonella Gallinarum, Mycoplasma meleagridis și Mycoplasma gallisepticum în cazul Meleagris gallopavo;

(iii)

Salmonella Pullorum și Salmonella Gallinarum în cazul Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.;

(d)

efectivele sunt ținute în unități care, în cazul confirmării infecției cu Salmonella Pullorum, S. Gallinarum și S. arizonae în cursul ultimelor 12 luni anterioare datei încărcării transportului în vederea expedierii către Uniune au aplicat următoarele măsuri:

(i)

efectivul infectat a fost sacrificat sau a fost ucis și distrus;

(ii)

după sacrificarea sau uciderea efectivului infectat menționat la punctul (i), unitatea a fost curățată și dezinfectată;

(iii)

în urma curățării și dezinfectării menționate la punctul (ii), toate efectivele din unitate au avut rezultate negative la testele vizând infecția cu Salmonella Pullorum, S. Gallinarum și S. arizonae efectuate de două ori la un interval de cel puțin 21 de zile, în conformitate cu programul de supraveghere a bolilor menționat la litera (c);

(e)

efectivele sunt ținute în unități care, în cazul confirmării infecției cu (Mycoplasma gallisepticum și M. meleagridis) în cursul ultimelor 12 luni anterioare datei încărcării transportului în vederea expedierii către Uniune au aplicat următoarele măsuri:

fie

(i)

efectivul infectat a avut rezultate negative la teste vizând micoplasmoza aviară (Mycoplasma gallisepticum și M. meleagridis) efectuate de două ori în conformitate cu programul de depistare a bolilor menționat la litera (c) pe întregul efectiv la un interval de cel puțin 60 de zile;

sau

(ii)

efectivul infectat a fost sacrificat sau a fost ucis și distrus, unitatea a fost curățată și dezinfectată, iar în urma curățării și a dezinfectării, toate efectivele din unitate au avut rezultate negative la teste vizând micoplasmoza aviară (Mycoplasma gallisepticum și M. meleagridis) efectuate de două ori la un interval de cel puțin 21 de zile, în conformitate cu programul de supraveghere a bolilor menționat la litera (c).

SECȚIUNEA 3

CERINȚE SPECIFICE PRIVIND SĂNĂTATEA ANIMALĂ PENTRU PĂSĂRILE DE CURTE DESTINATE SACRIFICĂRII

Articolul 45

Cerințe specifice privind sănătatea animală pentru efectivul de origine al transporturilor de păsări de curte destinate sacrificării

Transporturile de păsări de curte de reproducție și pentru producție pot intra în Uniune doar dacă animalele din transport provin din efective care îndeplinesc următoarele cerințe:

(a)

nu au fost vaccinate împotriva gripei aviare înalt patogene;

(b)

dacă au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii Newcastle:

(i)

autoritatea competentă a țării terțe sau a teritoriului terț de origine a oferit garanții care atestă faptul că:

vaccinurile utilizate îndeplinesc criteriile generale și specifice pentru vaccinurile împotriva infecției cu virusul bolii Newcastle prevăzute în partea 1 din anexa XV;

sau

vaccinurile utilizate îndeplinesc criteriile generale pentru vaccinurile împotriva infecției cu virusul bolii Newcastle prevăzute la punctul 1 din anexa XV, iar păsările de curte îndeplinesc cerințele privind sănătatea animală de la punctul 2 al anexei XV pentru păsările de curte și ouăle pentru incubație care provin dintr-o țară terță sau dintr-un teritoriu terț sau dintr-o zonă din acestea în care vaccinurile utilizate împotriva infecției cu virusul bolii Newcastle nu îndeplinesc criteriile specifice prevăzute la punctul 1 din anexa XV;

(ii)

pentru fiecare transport trebuie furnizate informațiile menționate la punctul 4 din anexa XV.

SECȚIUNEA 4

CERINȚE SPECIFICE PRIVIND SĂNĂTATEA ANIMALĂ PENTRU PUII DE O ZI

Articolul 46

Cerințe specifice privind sănătatea animală pentru efectivele de origine ale transporturilor de pui de o zi

Transporturile de pui de o zi pot intra în Uniune doar dacă animalele din transport provin din efective care îndeplinesc următoarele cerințe:

(a)

dacă efectivele au fost vaccinate împotriva gripei aviare înalt patogene, țara terță sau teritoriul terț de origine au oferit garanții privind conformitatea cu cerințele minime pentru programele de vaccinare și supravegherea suplimentară menționate în anexa XIII;

(b)

dacă efectivele au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii Newcastle:

(i)

autoritatea competentă din țara terță sau din teritoriul terț de origine a oferit garanții privind faptul că vaccinurile utilizate îndeplinesc:

criteriile generale și specifice pentru vaccinurile împotriva infecției cu virusul bolii Newcastle prevăzute la punctul 1 din anexa XV;

sau

criteriile generale pentru vaccinurile recunoscute împotriva infecției cu virusul bolii Newcastle prevăzute la punctul 1 din anexa XV, iar păsările de curte și ouăle pentru incubație din care au provenit puii de o zi îndeplinesc cerințele privind sănătatea animală prevăzute la punctul 2 din anexa XV pentru păsările de curte și ouăle pentru incubație care provin dintr-o țară terță sau dintr-un teritoriu terț sau dintr-o zonă a acestora în care vaccinurile utilizate împotriva infecției cu virusul bolii Newcastle nu îndeplinesc criteriile specifice menționate la punctul 1 din anexa XV;

(ii)

pentru fiecare transport trebuie furnizate informațiile menționate la punctul 4 din anexa XV;

(c)

efectivele au făcut obiectul unui program de supraveghere a bolilor care îndeplinește cerințele prevăzute în anexa II la Regulamentul delegat (UE) 2019/2035 și s-a constatat că nu erau infectate și nu prezentau motive să se suspecteze vreo infecție cu următorii agenți:

(i)

Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum și Mycoplasma gallisepticum în cazul Gallus gallus;

(ii)

Salmonella arizonae [serogroup O:18(k)], Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum, Mycoplasma meleagridis și Mycoplasma gallisepticum în cazul Meleagris gallopavo;

(iii)

Salmonella Pullorum și Salmonella Gallinarum în cazul Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.;

(d)

efectivele sunt ținute în unități care, în cazul confirmării infecției cu Salmonella Pullorum, S. Gallinarum și S. arizonae în cursul ultimelor 12 luni anterioare datei încărcării transportului în vederea expedierii către Uniune au aplicat următoarele măsuri:

(i)

efectivul infectat a fost sacrificat sau a fost ucis și distrus;

(ii)

după sacrificarea sau uciderea efectivului infectat menționat la punctul (i), unitatea a fost curățată și dezinfectată;

(iii)

în urma curățării și dezinfectării menționate la punctul (ii), toate efectivele din unitate au avut rezultate negative la testele vizând infecția cu Salmonella Pullorum, S. Gallinarum și S. arizonae efectuate de două ori la un interval de cel puțin 21 de zile, în conformitate cu programul de supraveghere a bolilor menționat la litera (c);

(e)

efectivele sunt ținute în unități care, în cazul confirmării infecției cu (Mycoplasma gallisepticum și M. meleagridis) în cursul ultimelor 12 luni anterioare datei încărcării transportului în vederea expedierii către Uniune au aplicat următoarele măsuri:

fie

(i)

efectivul infectat a avut rezultate negative la teste vizând micoplasmoza aviară (Mycoplasma gallisepticum și M. meleagridis) efectuate de două ori în conformitate cu programul de depistare a bolilor menționat la litera (c) pe întregul efectiv la un interval de cel puțin 60 de zile;

sau

(ii)

efectivul infectat a fost sacrificat sau a fost ucis și distrus, unitatea a fost curățată și dezinfectată, iar în urma curățării și a dezinfectării, toate efectivele din unitate au avut rezultate negative la teste vizând micoplasmoza aviară (Mycoplasma gallisepticum și M. meleagridis) efectuate de două ori la un interval de cel puțin 21 de zile, în conformitate cu programul de supraveghere a bolilor menționat la litera (c).

Articolul 47

Cerințe specifice de sănătate animală privind ouăle pentru incubație din care provin puii de o zi din transporturile de pui de o zi

Transporturile de pui de o zi pot intra în Uniune doar dacă animalele din transport provin din ouă pentru incubație care:

(a)

îndeplinesc cerințele privind sănătatea animală pentru intrarea în Uniune prevăzute la titlul 2 din partea III;

(b)

înainte de a fi trimise la incubator, ouăle pentru incubație fuseseră marcate conform instrucțiunilor autorității competente;

(c)

au fost dezinfectate conform instrucțiunilor autorității competente;

(d)

nu au intrat în contact cu păsări de curte sau cu ouă pentru incubație cu un statut sanitar inferior, cu păsări captive sau cu păsări sălbatice, în timpul transportului la incubator sau în interiorul incubatorului.

Articolul 48

Cerințe specifice privind sănătatea animală pentru puii de o zi

Transporturile de pui de o zi pot intra în Uniune doar dacă animalele din transport nu au fost vaccinate împotriva gripei aviare.

SECȚIUNEA 5

CERINȚE SPECIFICE PRIVIND SĂNĂTATEA ANIMALĂ PENTRU UN NUMĂR MAI MIC DE 20 DE PĂSĂRI DE CURTE

Articolul 49

Derogare și cerințe specifice pentru transporturile care conțin mai puțin de 20 de alte păsări de curte decât ratitele

Prin derogare de la dispozițiile articolului 14 alineatul (3) și ale articolelor 17, 18, 40, 41 și 43-48, transporturile care conțin mai puțin de 20 de alte păsări de curte decât ratitele pot intra în Uniune cu condiția ca astfel de transporturi să respecte următoarele cerințe:

(a)

păsările de curte provin din unități în care:

(i)

nu au fost raportate cazuri confirmate de infecție cu virusurile gripei aviare slab patogene timp de cel puțin 21 de zile anterior datei încărcării transportului în vederea expedierii către Uniune sau a datei colectării ouălor pentru incubație din care au eclozat puii de o zi;

(ii)

într-o zonă cu o rază de 10 km față de unitate, incluzând, după caz, teritoriul unei țări învecinate, nu a existat niciun focar de gripă aviară înalt patogenă sau de infecție cu virusul bolii Newcastle timp de cel puțin 30 de zile anterior datei încărcării transportului în vederea expedierii către Uniune;

(b)

păsările de curte sau, în cazul puilor de o zi, efectivul de origine al puilor de o zi, au fost izolate în unitatea de origine timp de cel puțin 21 de zile înaintea datei încărcării transportului în vederea expedierii către Uniune;

(c)

în ceea ce privește vaccinarea împotriva gripei aviare înalt patogene:

(i)

păsările de curte nu au fost vaccinate împotriva gripei aviare înalt patogene;

(ii)

dacă efectivele de păsări matcă părinți ale puilor de o zi au fost vaccinate împotriva gripei aviare înalt patogene, țara terță sau teritoriul terț de origine au oferit garanții privind conformitatea cu cerințele minime pentru programele de vaccinare și supravegherea suplimentară menționate în anexa XIII;

(d)

dacă păsările de curte sau efectivele de păsări matcă părinți ale puilor de o zi au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii Newcastle:

(i)

autoritatea competentă din țara terță sau din teritoriul terț de origine a oferit garanții privind faptul că vaccinurile utilizate îndeplinesc:

criteriile generale și specifice pentru vaccinurile împotriva infecției cu virusul bolii Newcastle prevăzute la punctul 1 din anexa XV;

sau

criteriile generale pentru vaccinurile împotriva infecției cu virusul bolii Newcastle prevăzute la punctul 1 din anexa XV, iar păsările de curte îndeplinesc cerințele privind sănătatea animală de la punctul 2 al anexei XV pentru păsările de curte și ouăle pentru incubație care provin dintr-o țară terță sau dintr-un teritoriu terț sau dintr-o zonă din acestea în care vaccinurile utilizate împotriva infecției cu virusul bolii Newcastle nu îndeplinesc criteriile specifice prevăzute la punctul 1 din anexa XV;

(ii)

pentru fiecare transport trebuie furnizate informațiile menționate la punctul 4 din anexa XV;

(e)

s-a constatat că păsările de curte sau, în cazul puilor de o zi efectivul de origine al puilor de o zi, nu erau infectate și nu prezentau niciun motiv să fie suspectată vreo infecție cu următorii agenți, în urma testelor efectuate conform cerințelor pentru testarea transporturilor de mai puțin de 20 de alte păsări de curte decât ratitele și de mai puțin de 20 de ouă pentru incubație ale acestora, anterior intrării în Uniune, prevăzute în anexa XVII;

(i)

Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum și Mycoplasma gallisepticum în cazul Gallus gallus;

(ii)

Salmonella arizonae [serogroup O:18(k)], Salmonela Pullorum, Salmonella Gallinarum, Mycoplasma meleagridis și Mycoplasma gallisepticum în cazul Meleagris gallopavo;

(iii)

Salmonella Pullorum și Salmonella Gallinarum în cazul Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.

SECȚIUNEA 6

CERINȚE SPECIFICE PRIVIND SĂNĂTATEA ANIMALĂ PENTRU CIRCULAȚIA ȘI MANIPULAREA PĂSĂRILOR DE CURTE DUPĂ INTRAREA ÎN UNIUNE

Articolul 50

Obligații ale operatorilor de la unitatea de destinație după intrarea în Uniune a transporturilor de păsări de curte

(1)   Operatorii de la unitatea de destinație păstrează păsările de curte de reproducție, păsările de curte pentru producție, cu excepția păsărilor pentru producție destinate refacerii efectivelor de vânat cu pene, și puii de o zi care au intrat în Uniune dintr-o țară terță sau dintr-un teritoriu sau dintr-o zonă a acestora, în unitățile de destinație, de la data sosirii lor, pe parcursul unei perioade neîntrerupte de cel puțin:

(a)

șase săptămâni;

sau

(b)

până la data sacrificării, dacă animalele se sacrifică în cel mult șase săptămâni de la data sosirii.

(2)   În cazul altor păsări de curte decât ratitele, perioada de șase săptămâni prevăzută la alineatul (1) litera (a) poate fi redusă la trei săptămâni cu condiția ca, la solicitarea operatorului, operațiunile de eșantionare și de testare efectuate în conformitate cu articolul 51 litera (b) să se fi soldat cu rezultate favorabile.

(3)   Operatorii de la unitatea de destinație asigură faptul că păsările de curte menționate la alineatul (1) sunt supuse unei inspecții clinice efectuate de un medic veterinar oficial în cadrul unității de destinație cel târziu în data expirării perioadelor relevante prevăzute la alineatul respectiv.

(4)   Pe parcursul perioadelor prevăzute la alineatul (1), operatorii țin păsările de curte care au intrat în Uniune dintr-o țară terță sau dintr-un teritoriu terț sau dintr-o zonă a acestora separat de alte efective de păsări de curte.

(5)   Dacă păsările de curte menționate la alineatul (1) sunt plasate în același efectiv cu alte păsări de curte prezente în unitatea de destinație, perioadele menționate la alineatul (1) literele (a) și (b) încep la data introducerii ultimei păsări în unitatea de destinație și niciuna dintre păsările de curte prezente nu va fi deplasată din efectiv înaintea expirării acestor perioade.

Articolul 51

Obligația autorităților competente în ceea ce privește eșantionarea și testarea transporturilor de păsări de curte după intrarea în Uniune

Autoritatea competentă din statul membru de destinație asigură faptul că:

(a)

pe parcursul perioadelor prevăzute la articolul 50 alineatul (1), păsările de curte de reproducție, păsările de curte pentru producție, cu excepția păsărilor pentru producție destinate refacerii efectivelor de vânat cu pene, și puii de o zi care au intrat în Uniune dintr-o țară terță sau dintr-un teritoriu terț sau dintr-o zonă a acestora, sunt supuse unei inspecții clinice, efectuate de un medic veterinar oficial, în cadrul unității de destinație, cel târziu la data expirării perioadelor relevante menționate la articolul respectiv și, dacă este necesar, sunt supuse prelevării de eșantioane în vederea testării pentru monitorizarea stării lor de sănătate;

(b)

în cazul altor păsări de curte decât ratitele și la solicitarea operatorului, astfel cum este prevăzut la articolul 50 alineatul (2), prelevarea de eșantioane și testarea altor păsări de curte decât ratitele se efectuează în conformitate cu anexa XVIII.

Articolul 52

Obligația autorităților competente în ceea ce privește prelevarea de eșantioane și testarea după intrarea în Uniune a transporturilor de ratite care provin dintr-o țară terță sau dintr-un teritoriu terț sau dintr-o zonă din acestea care nu este indemn(ă) de infecția cu virusul bolii Newcastle

Autoritatea competentă din statul membru de destinație asigură faptul că ratitele de reproducție, ratitele pentru producție și puii de o zi proveniți de la ratite, care au intrat în Uniune dintr-o țară terță sau dintr-un teritoriu terț sau dintr-o zonă din acestea care nu este indemn(ă) de infecția cu virusul bolii Newcastle, pe parcursul perioadelor prevăzute la articolul 50 alineatul (1):

(a)

sunt supuse unui test de detectare a virusului vizând infecția cu virusul bolii Newcastle, efectuat de autoritatea competentă pe secreții din cloacă sau pe eșantioane de fecale de la fiecare ratită;

(b)

în cazul transporturilor de ratite destinate unui stat membru cu statutul de indemn de infecția cu virusul bolii Newcastle fără vaccinare, provenite dintr-o țară terță sau dintr-un teritoriu terț sau dintr-o zonă din acestea care nu este indemn(ă) de infecția cu virusul bolii Newcastle, în plus față de cerințele menționate la litera (a), ele sunt supuse unui test serologic vizând infecția cu virusul bolii Newcastle efectuat de autoritatea competentă pe fiecare ratită;

(c)

toate ratitele trebuie să fi obținut rezultate negative la testele prevăzute la literele (a) și (b) anterior eliberării din izolare.

CAPITOLUL 2

Cerințe specifice privind sănătatea animală pentru păsările captive

SECȚIUNEA 1

CERINȚE PRIVIND SĂNĂTATEA ANIMALĂ PENTRU PĂSĂRILE CAPTIVE

Articolul 53

Cerințe privind identificarea păsărilor captive

Transporturile de păsări captive pot intra în Uniune doar dacă animalele din transport sunt identificate cu un număr individual de identificare, prin intermediul unui inel închis și cu marcaj unic plasat pe picior sau al unui transponder injectabil, care conține cel puțin următoarele informații:

(a)

codul țării terțe sau al teritoriului terț de origine, în conformitate cu standardul ISO 3166, în formatul de două litere;

(b)

un număr de serie unic.

Articolul 54

Măsuri preventive specifice pentru containerele în care sunt transportate păsări captive

Transporturile de păsări captive pot intra în Uniune doar dacă astfel de transporturi au fost transportate în containere care, în plus față de cerințele privind containerele de la articolul 18, îndeplinesc următoarele cerințe:

(a)

sunt închise în conformitate cu instrucțiunile autorității competente din țara terță sau din teritoriul terț de origine, pentru a evita orice posibilitate de înlocuire a conținutului;

(b)

sunt inscripționate cu informațiile privind specia și categoria de păsări, prevăzute în anexa XVI;

(c)

sunt utilizate pentru prima dată.

Articolul 55

Cerințe privind unitatea de origine a transportului de păsări captive

Transporturile de păsări captive pot intra în Uniune doar dacă animalele din transport provin dintr-o unitate care îndeplinește următoarele cerințe:

(a)

a fost autorizată de autoritatea competentă a țării terțe sau a teritoriului terț de origine ca îndeplinind cerințele specifice privind sănătatea animală prevăzute la articolul 56, iar autorizația respectivă nu a fost suspendată sau retrasă;

(b)

a primit un număr de autorizare unic de la autoritatea competentă a țării terțe sau a teritoriului terț de origine, care a fost comunicat Comisiei;

(c)

numele și numărul de autorizare al unității de origine apare pe o listă a unităților, elaborată și publicată de Comisie;

(d)

într-o zonă cu o rază de 10 km față de unitate, incluzând, după caz, teritoriul unei țări învecinate, nu s-a înregistrat niciun focar de gripă aviară înalt patogenă sau de infecție cu virusul bolii Newcastle timp de cel puțin 30 de zile anterior datei încărcării în vederea expedierii către Uniune;

(e)

în cazul psitacidelor:

(i)

nu s-a confirmat clamidioza aviară la nivelul unității, cel puțin în ultimele 60 de zile anterioare datei încărcării în vederea expedierii către Uniune și, dacă s-a confirmat clamidioza aviară la nivelul unității în ultimele șase luni anterioare datei încărcării în vederea expedierii către Uniune, au fost aplicate următoarele măsuri:

păsările infectate și păsările susceptibile să fi fost infectate au primit tratament;

după finalizarea tratamentului, s-au obținut rezultate negative pentru aceste păsări la testele de laborator vizând clamidioza aviară;

după finalizarea tratamentului, unitatea a fost curățată și dezinfectată;

au trecut cel puțin 60 de zile de la finalizarea operațiunilor de curățare și dezinfectare menționate la liniuța a treia;

sau

(ii)

animalele au fost ținute sub supraveghere veterinară în ultimele 45 de zile anterioare datei încărcării în vederea expedierii către Uniune și au fost tratate împotriva clamidiozei aviare.

Articolul 56

Cerințe specifice privind sănătatea animală pentru autorizarea, menținerea autorizației și suspendarea, retragerea sau reacordarea autorizației unităților de origine ale transporturilor de păsări captive

(1)   Transporturile de păsări captive pot intra în Uniune doar dacă animalele din transport provin din unități autorizate de autoritatea competentă a țării terțe sau a teritoriului terț de origine, astfel cum este prevăzut la articolul 55, și dacă îndeplinesc următoarele cerințe prevăzute în anexa XIX:

(a)

punctul 1, în legătură cu măsurile de biosecuritate;

(b)

punctul 2, în legătură cu dotările și echipamentele;

(c)

punctul 3, în legătură cu ținerea evidențelor;

(d)

punctul 4, în legătură cu personalul;

(e)

punctul 5, în legătură cu statutul sanitar.

(2)   Transporturile de păsări captive pot intra în Uniune numai în cazul în care animalele din transport provin din unități controlate de un medic veterinar oficial din cadrul autorității competente din țara terță sau din teritoriul terț, care:

(a)

asigură faptul că sunt îndeplinite condițiile prevăzute în prezentul articol;

(b)

vizitează unitatea cel puțin o dată pe an;

(c)

auditează activitatea veterinarului unității și punerea în aplicare a programului anual de supraveghere a bolilor;

(d)

verifică dacă rezultatele testelor clinice, post-mortem și de laborator efectuate pe animale au evidențiat absența oricăror cazuri de gripă aviară înalt patogenă, de infecție cu virusul bolii Newcastle sau de clamidioză aviară.

(3)   Autorizația unei unități de păsări captive se suspendă sau se retrage dacă unitatea respectivă nu mai îndeplinește condițiile prevăzute la alineatele (1) și (2) sau dacă acesteia i s-a schimbat utilizarea, astfel încât ea nu mai este utilizată exclusiv pentru păsări captive.

(4)   Autorizația unei unități de păsări captive se suspendă atunci când autoritatea competentă din țara terță sau din teritoriul terț a primit notificări referitoare la o suspiciune de gripă aviară înalt patogenă, de infecție cu virusul bolii Newcastle sau de clamidioză aviară și până la excluderea în mod oficial a suspiciunii. În urma notificării suspiciunii, se iau măsurile necesare pentru a confirma sau a exclude suspiciunea și pentru a evita orice răspândire a bolii, în conformitate cu cerințele Regulamentului delegat (UE) 2020/687.

(5)   Dacă unei unități i-a fost suspendată sau retrasă autorizația, unitatea se autorizează din nou cu condiția îndeplinirii următoarelor cerințe:

(a)

au fost eradicate boala și sursa de infecție;

(b)

s-au efectuat operațiuni de curățare și dezinfectare adecvate în unitățile infectate anterior;

(c)

unitatea îndeplinește cerințele prevăzute la alineatul (1).

(6)   Transporturile de păsări captive pot intra în Uniune doar dacă țara terță sau teritoriul terț de origine s-a angajat să informeze Comisia cu privire la suspendarea, retragerea sau reacordarea autorizației pentru orice unitate.

Articolul 57

Cerințe specifice privind sănătatea animală pentru păsările captive

Transporturile de păsări captive pot intra în Uniune doar dacă animalele din transport:

(a)

nu au fost vaccinate împotriva gripei aviare înalt patogene;

(b)

au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii Newcastle, iar autoritatea competentă din țara terță sau din teritoriul terț de origine a oferit garanții privind faptul că vaccinurile utilizate îndeplinesc criteriile generale și specifice pentru vaccinurile împotriva infecției cu virusul bolii Newcastle prevăzute la punctul 1 din anexa XV;

(c)

au fost supuse unui test de detectare a virusului vizând gripa aviară înalt patogenă și boala Newcastle, cu rezultate negative, în ultimele 7-14 zile anterioare datei încărcării în vederea expedierii către Uniune.

Articolul 58

Cerințe privind intrarea transporturilor de păsări captive în state membre cu statutul de indemn de infecția cu virusul bolii Newcastle fără vaccinare

Transporturile de păsări captive din speciile ordinului Galliformes destinate unui stat membru cu statut de indemn de infecția cu virusul bolii Newcastle fără vaccinare pot intra în Uniune doar dacă animalele din transport:

(a)

nu au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii Newcastle;

(b)

au fost ținute izolate timp de cel puțin 14 zile anterior datei încărcării transportului în vederea expedierii către Uniune, în unitatea de origine sau în unitatea de carantină din țara terță sau din teritoriul terț de origine, sub supravegherea unui medic veterinar oficial, unde:

(i)

nicio pasăre nu a fost vaccinată împotriva infecției cu virusul bolii Newcastle în ultimele 21 de zile anterioare datei expedierii transportului;

(ii)

nicio pasăre care nu era destinată transportului nu a intrat în unitate în perioada respectivă;

(iii)

nu a fost efectuată nicio operațiune de vaccinare în unitate;

(c)

au obținut rezultate negative, în ultimele 14 zile anterioare datei încărcării în vederea expedierii către Uniune, la teste serologice vizând depistarea prezenței anticorpilor împotriva virusului bolii Newcastle, efectuate pe eșantioane de sânge la un nivel care asigură un grad de încredere de 95 % pentru depistarea infecțiilor la o prevalență de 5 %.

SECȚIUNEA 2

CERINȚE SPECIFICE PRIVIND SĂNĂTATEA ANIMALĂ PENTRU CIRCULAȚIA ȘI MANIPULAREA PĂSĂRILOR CAPTIVE DUPĂ INTRAREA LOR ÎN UNIUNE

Articolul 59

Cerințe privind circulația păsărilor captive după intrarea în Uniune

După intrarea în Uniune, transporturile de păsări captive se transportă fără întârziere direct la o unitate de carantină autorizată în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul delegat (UE) 2019/2035, astfel:

(a)

durata totală a călătoriei de la punctul de intrare în Uniune până la unitatea de carantină trebuie să nu depășească nouă ore;

(b)

vehiculele utilizate pentru transportul la unitatea de carantină trebuie să fie sigilate de către autoritatea competentă astfel încât conținutul să nu poată fi înlocuit.

Articolul 60

Obligații ale operatorilor de la unitatea de carantină după intrarea în Uniune a transporturilor de păsări captive

Operatorii unității de carantină pentru păsări captive menționată la articolul 59:

(a)

țin păsările captive în carantină timp de cel puțin 30 de zile;

(b)

dacă, pentru procedurile de examinare, de eșantionare și de testare sunt folosite păsări-santinelă, ei asigură faptul că:

(i)

în fiecare secție a unității de carantină sunt folosite cel puțin 10 păsări-santinelă;

(ii)

ele sunt în vârstă de cel puțin trei săptămâni și sunt utilizate o singură dată în acest scop;

(iii)

ele sunt bandajate la picior în vederea identificării sau sunt identificate prin alte mijloace de identificare nedetașabile;

(iv)

ele sunt nevaccinate și au fost depistate ca fiind seronegative în raport cu gripa aviară înalt patogenă și infecția cu virusul bolii Newcastle în ultimele 14 zile anterioare datei de începere a carantinei;

(v)

ele sunt introduse în unitatea de carantină autorizată înainte de sosirea păsărilor captive în spațiul aerian comun și cât mai aproape de păsările captive, astfel încât să fie asigurat contactul apropiat dintre păsările-santinelă și excrementele păsărilor captive aflate în carantină;

(vi)

păsările captive sunt eliberate din carantină numai pe baza autorizației scrise a unui medic veterinar oficial.

Articolul 61

Obligația autorităților competente după intrarea în Uniune a transporturilor de păsări captive

După sosirea păsărilor captive în unitatea de carantină menționată la articolul 59, autoritatea competentă:

(a)

inspectează condițiile de carantină, inclusiv datele referitoare la mortalitate, și efectuează o inspecție clinică a păsărilor captive, cel puțin la începutul și la sfârșitul perioadei de carantină;

(b)

supune păsările captive unor teste vizând gripa aviară înalt patogenă și infecția cu virusul bolii Newcastle, în conformitate cu procedurile de examinare, de eșantionare și de testare menționate în anexa XX.

SECȚIUNEA 3

DEROGĂRI DE LA CERINȚELE DE SĂNĂTATE ANIMALĂ PENTRU INTRAREA ÎN UNIUNE A PĂSĂRILOR CAPTIVE ȘI PENTRU CIRCULAȚIA ȘI MANIPULAREA ACESTOR PĂSĂRI DUPĂ INTRAREA LOR ÎN UNIUNE

Articolul 62

Derogare de la cerințele de sănătate animală pentru păsările captive originare din anumite țări sau teritorii terțe

Prin derogare de la cerințele prevăzute la articolele 3-10 din partea I, cu excepția articolul 3 litera (a) punctul (i), a articolelor 11-19 și a articolelor 53-61, transporturile de păsări captive care nu respectă respectivele cerințe pot intra în Uniune dacă provin din țări sau teritorii terțe listate în mod specific pentru intrarea în Uniune a păsărilor captive, pe baza unor garanții echivalente.

TITLUL 4

CERINȚE PRIVIND SĂNĂTATEA ANIMALĂ PENTRU ALBINE ȘI BONDARI

CAPITOLUL 1

Cerințe generale privind sănătatea animală pentru albine și bondari

Articolul 63

Categorii autorizate de albine

Doar transporturile care conțin următoarele categorii de albine pot intra în Uniune:

(a)

albine-matcă;

(b)

bondari.

Articolul 64

Expedierea albinelor și a bondarilor către Uniune

Transporturile de albine-matcă și de bondari pot intra în Uniune doar dacă îndeplinesc următoarele cerințe:

(a)

ambalajele și cuștile pentru albine-matcă utilizate pentru expedierea albinelor și a bondarilor în Uniune trebuie:

(i)

să fie noi;

(ii)

să nu fi intrat în contact cu albine sau cu faguri cu puiet;

(iii)

să fi fost supuse tuturor măsurilor de precauție necesare pentru a preveni contaminarea lor cu agenți patogeni care cauzează boli ale albinelor sau ale bondarilor;

(b)

hrana care însoțește albinele și bondarii trebuie să fie indemnă de agenți patogeni care cauzează îmbolnăvirea lor;

(c)

ambalajele și produsele însoțitoare trebuie să fi fost supuse unei examinări vizuale înaintea expedierii către Uniune, pentru a asigura faptul că ele nu prezintă riscuri pentru sănătatea animală și că nu conțin:

(i)

în cazul albinelor, Aethina tumida (gândacul mic de stup) și acarieni Tropilaelaps în orice etapă a ciclului lor de viață;

(ii)

în cazul bondarilor, Aethina tumida (gândacul mic de stup) în orice etapă a ciclului său de viață.

CAPITOLUL 2

Cerințe specifice privind sănătatea animală pentru albinele-matcă

Articolul 65

Stupina de origine a albinelor-matcă

Transporturile de albine-matcă pot intra în Uniune doar dacă albinele din transport provin dintr-o stupină situată într-o zonă:

(a)

cu o rază de cel puțin 100 km, care poate cuprinde, dacă este cazul, teritoriul unei țări terțe învecinate:

(i)

unde infestarea cu Aethina tumida (gândacul mic de stup) sau infestarea cu Tropilaelaps spp. nu a fost raportată;

(ii)

în care nu sunt instituite restricții ca urmare a unei suspiciuni, a unui caz sau a unui focar al bolilor menționate la punctul (i);

(b)

cu o rază de cel puțin 3 km, care poate cuprinde, dacă este cazul, teritoriul unei țări terțe învecinate:

(i)

în care nu au fost raportată loca americană timp de cel puțin 30 de zile anterior datei încărcării în vederea expedierii către Uniune;

(ii)

în care nu sunt instituite restricții ca urmare a unei suspiciuni sau a unui caz confirmat de locă americană în perioada menționată la punctul (i);

(iii)

în care a existat anterior un caz confirmat de locă americană, înaintea perioadei menționate la punctul (i), însă toți stupii au fost verificați ulterior de către autoritatea competentă din țara terță sau teritoriul terț de origine și toți stupii infectați au fost tratați și inspectați ulterior, cu rezultate favorabile, în decurs de 30 de zile de la data ultimului caz înregistrat de boală respectivă.

Articolul 66

Stupul de origine al albinelor-matcă

Transporturile de albine-matcă pot intra în Uniune doar dacă albinele din transport provin din stupi din care au fost prelevate și testate eșantioane de faguri vizând loca americană, cu rezultate negative, în ultimele 30 de zile anterioare încărcării în vederea expedierii către Uniune.

Articolul 67

Transportul albinelor-matcă

Transporturile de albine-matcă pot intra în Uniune doar dacă astfel de transporturi se realizează în cuști închise, fiecare conținând o singură albină-matcă și cel mult 20 de albine însoțitoare.

Articolul 68

Garanții suplimentare pentru albinele-matcă destinate anumitor state membre sau zone în ceea ce privește infestarea cu Varroa spp. (varrooză)

Transporturile de albine-matcă destinate unui stat membru sau unei zone cu statut de indemn(ă) de infestare cu Varroa spp. (varrooză) pot intra în Uniune numai dacă astfel de transporturi respectă următoarele cerințe:

(a)

albinele din transport trebuie să provină dintr-o țară terță sau dintr-un teritoriu terț sau o zonă a acestora indemnă de infestarea cu Varroa spp. (varrooză);

(b)

în țara terță sau în teritoriul terț de origine sau în zona acestora, infestarea cu Varroa spp. (varrooză) nu a fost raportată într-o perioadă de 30 de zile înainte de data încărcării pentru expediere către Uniune;

(c)

s-au luat toate măsurile de precauție pentru a se evita contaminarea transportului cu Varroa spp. în timpul încărcării și al expedierii către Uniune.

CAPITOLUL 3

Cerințe specifice privind sănătatea animală pentru bondari

Articolul 69

Unitatea de origine a bondarilor

Transporturile de bondari pot intra în Uniune doar dacă bondarii din transport:

(a)

au fost crescuți și ținuți într-o unitate de producție a bondarilor izolată din punctul de vedere al mediului înconjurător, care:

(i)

dispune de dotări prin care se asigură producția de bondari în interiorul unei clădiri care este etanșă pentru insectele zburătoare;

(ii)

dispune de dotări și de echipamente prin care se asigură izolarea suplimentară a bondarilor în unități epidemiologice separate și izolarea fiecărei colonii în containere închise aflate în clădire pe tot parcursul procesului de producție;

(iii)

depozitarea și manipularea polenului în cadrul dotărilor sunt izolate de bondari pe toată durata producției de bondari până când polenul le este oferit ca hrană;

(iv)

dispune de proceduri standard de operare pentru a preveni intrarea gândacului mic de stup în unitate și pentru a verifica în mod regulat dacă în unitate există exemplare de gândac mic de stup;

(b)

în unitatea menționată la litera (a), bondarii trebuie să provină dintr-o unitate epidemiologică în care nu a fost detectată infestarea cu Aethina tumida (gândacul mic de stup).

Articolul 70

Transportul bondarilor

Transporturile de bondari pot intra în Uniune doar dacă astfel de transporturi au fost expediate către Uniune în containere închise, fiecare conținând o colonie de cel mult 200 de bondari adulți, cu sau fără matcă.

CAPITOLUL 4

Cerințe specifice privind sănătatea animală pentru manipularea după intrare a albinelor-matcă și a bondarilor

Articolul 71

Manipularea după intrare a albinelor-matcă și a bondarilor

(1)   După intrarea în Uniune, albinele-matcă trebuie să nu fie introduse în colonii locale exceptând cazul în care ele sunt transferate din cuștile de transport în cuști noi, în conformitate cu alineatul (2), cu permisiunea autorității competente și, dacă este cazul, sub supravegherea directă a acesteia.

(2)   În urma transferului în cuștile noi menționat la alineatul (1), cuștile de transport, însoțitoarele și alte materiale care însoțeau albinele-matcă de la țara terță de origine trebuie să fie trimise la un laborator oficial spre examinare pentru a exclude prezența organismului Aethina Tumida (gândacul mic de stup), inclusiv a ouălor și a larvelor, precum și orice semne ale prezenței acarianului Tropilaelaps.

(3)   Operatorii care primesc bondarii distrug containerul și ambalajele care i-au însoțit pe aceștia din țara terță sau din teritoriul terț de origine, dar îi pot păstra în containerul în care au intrat în Uniune până la finalul duratei de viață a coloniei.

Articolul 72

Obligații specifice ale autorităților competente din statele membre

Autoritatea competentă din statul membru unde este situat locul de destinație al transporturilor de albine sau de bondari:

(a)

supraveghează transferul din cușca de transport în cuștile noi menționat la articolul 71 alineatul (1);

(b)

asigură transmiterea de către operator a materialelor menționate la articolul 71 alineatul (2);

(c)

asigură faptul că laboratorul oficial menționat la articolul 71 alineatul (2) dispune de modalități pentru a distruge cuștile, însoțitoarele și materialul după examinarea de laborator prevăzută la dispoziția respectivă.

TITLUL 5

CERINȚE PRIVIND SĂNĂTATEA ANIMALĂ PENTRU INTRAREA ÎN UNIUNE A CÂINILOR, A PISICILOR ȘI A DIHORILOR DOMESTICI

Articolul 73

Expedierea câinilor, a pisicilor și a dihorilor domestici către Uniune

(1)   Transporturile de câini, de pisici și de dihori domestici pot intra în Uniune doar dacă astfel de transporturi au fost expediate din unitatea lor de origine către Uniune fără a trece prin vreo altă unitate.

(2)   Prin derogare de la dispozițiile alineatului (1), transporturile de câini, de pisici și de dihori domestici care provin din mai multe unități de origine pot intra în Uniune dacă animalele din transport au fost supuse unei singure operațiuni de colectare în țara terță sau în teritoriul terț de origine sau zona din acestea, cu condiția respectării următoarelor condiții:

(a)

operațiunea de colectare a fost efectuată într-o unitate:

(i)

autorizată pentru efectuarea de operațiuni de colectare a câinilor, a pisicilor și a dihorilor domestici de către autoritatea competentă din țara terță sau din teritoriul terț, în conformitate cu cerințe cel puțin la fel de stricte cu cele prevăzute la articolul 10 din Regulamentul delegat (UE) 2019/2035;

(ii)

care are atribuit un număr de autorizare unic de către autoritatea competentă din țara terță sau din teritoriul terț;

(iii)

listată în acest scop de către autoritatea competentă din țara terță sau din teritoriul terț de origine, incluzând informațiile prevăzute la articolul 21 din Regulamentul delegat (UE) 2019/2035;

(iv)

în care următoarele evidențe sunt menținute actualizate timp de cel puțin trei ani:

originea animalelor;

datele sosirii și expedierii la și de la centrul de colectare;

codurile de identificare ale animalelor;

numărul de înregistrare al unității de origine a animalelor;

numărul de înregistrare al transportatorilor și al mijloacelor de transport care livrează sau colectează transportul de câini, de pisici și de dihori domestici la și de la centrul respectiv;

(b)

operațiunea de colectare în centrul de colectare nu a durat mai mult de 6 zile; această perioadă se consideră ca făcând parte din intervalul de timp pentru prelevarea de eșantioane pentru testare înainte de expedierea către Uniune, în cazul în care o astfel de eșantionare este necesară în baza prezentului regulament;

(c)

animalele trebuie să fi sosit în Uniune în decurs de 10 zile de la data expedierii din unitatea de origine.

Articolul 74

Identificarea câinilor, a pisicilor și a dihorilor domestici

(1)   Transporturile de câini, de pisici și de dihori domestici pot intra în Uniune numai în cazul în care animalele din transport au fost identificate individual prin intermediul unui transponder injectabil implantat de un medic veterinar, care îndeplinește cerințele tehnice pentru mijloacele de identificare a animalelor prevăzute în actele de punere în aplicare adoptate de Comisie în temeiul articolului 120 din Regulamentul (UE) 2016/429.

(2)   Dacă transponderul injectabil implantat menționat la alineatul (1) nu îndeplinește specificațiile tehnice menționate la alineatul respectiv, operatorul responsabil de intrarea transportului în Uniune furnizează dispozitivul de citire care permite verificarea identificării individuale a animalului în orice moment.

Articolul 75

Țara terță sau teritoriul terț de origine sau zona din acestea din care provin câinii, pisicile și dihorii domestici

Transporturile de câini, de pisici și de dihori domestici pot intra în Uniune doar dacă animalele din transport provin dintr-o țară terță sau dintr-un teritoriu terț sau dintr-o zonă din acestea în care sunt în vigoare și sunt aplicate norme privind prevenirea și controlul infecțiilor cu virusul rabic, cu scopul de a reduce la minimum riscul de infectare a câinilor, a pisicilor și a dihorilor domestici, inclusiv norme privind importurile de astfel de specii din alte țări sau teritorii terțe.

Articolul 76

Câinii, pisicile și dihorii domestici

(1)   Transporturile de câini, de pisici și de dihori domestici pot intra în Uniune doar dacă animalele din transport îndeplinesc următoarele cerințe:

(a)

ele au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul rabic în conformitate cu următoarele condiții:

(i)

animalele trebuie să aibă vârsta de cel puțin 12 săptămâni la momentul vaccinării;

(ii)

vaccinul trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute în anexa III la Regulamentul (UE) nr. 576/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (21);

(iii)

în ziua expedierii către Uniune, trebuie să fi trecut cel puțin 21 de zile de la finalizarea vaccinării primare împotriva infecției cu virusul rabic;

(iv)

o copie certificată a detaliilor vaccinării trebuie să fie anexată la certificatul de sănătate animală menționat la articolul 3 alineatul (1) litera (c) punctul (i);

(b)

ele trebuie să fi fost supuse unui test valid de titrare a anticorpilor antirabici, în conformitate cu punctul 1 din anexa XXI.

(2)   Prin derogare de la dispozițiile alineatul ui (1) litera (b), câinii, pisicile și dihorii domestici proveniți din țări terțe sau teritorii terțe sau zone din acestea incluse în lista prevăzută în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 577/2013 al Comisiei (22) pot intra în Uniune fără a fi supuși testului de titrare a virusului rabic.

(3)   Transporturile de câini pot intra într-un stat membru cu statut de indemn de infestarea cu Echinococcus multilocularis sau un program de eradicare autorizat vizând boala respectivă, în cazul în care animalele din transport au fost tratate împotriva acestei infestări în conformitate cu partea 2 din anexa XXI.

Articolul 77

Derogare pentru câinii, pisicile și dihorii domestici destinați unei unități izolate sau de carantină

Prin derogare de la articolul 76, transporturile de câini, de pisici și de dihori domestici care nu respectă cerințele privind vaccinarea împotriva rabiei și cerințele privind infestarea cu Echinococcus multilocularis pot să intre în Uniune cu condiția ca aceste transporturi să fie destinate intrărilor directe:

(a)

într-o unitate izolată;

sau

(b)

într-o unitate de carantină autorizată în statul membru de destinație.

Articolul 78

Circulația și manipularea după intrarea în Uniune a câinilor, a pisicilor și a dihorilor domestici destinați unei unități izolate sau de carantină

(1)   Transporturile de câini, de pisici și de dihori domestici destinate unei unități izolate din Uniune se mențin în unitatea izolată de destinație timp de cel puțin 60 de zile de la data intrării lor în Uniune.

(2)   Transporturile de câini, de pisici și de dihori domestici destinate intrării directe într-o unitate de carantină autorizată, astfel cum este menționat la articolul 77 litera (b), se mențin în unitatea respectivă:

(a)

cel puțin șase luni de la data sosirii lor în cazul nerespectării cerințelor pentru vaccinarea împotriva infecției cu virusul rabic prevăzute la articolul 76 alineatul (1);

sau

(b)

în cazul câinilor care nu îndeplinesc cerințele vizând infestarea cu Echinococcus multilocularis prevăzute la articolul 76 alineatul (3), timp de 24 de ore de la un tratament împotriva infestării cu Echinococcus multilocularis în conformitate cu punctul 2 din anexa XXI.

PARTEA III

CERINȚE PRIVIND SĂNĂTATEA ANIMALĂ PENTRU INTRAREA ÎN UNIUNE A MATERIALELOR GERMINATIVE, ASTFEL CUM SE PREVEDE LA ARTICOLELE 3 ȘI 5

TITLUL 1

CERINȚE PRIVIND SĂNĂTATEA ANIMALĂ PENTRU MATERIALELE GERMINATIVE PROVENITE DE LA UNGULATE

CAPITOLUL 1

Cerințe generale privind sănătatea animală pentru materialele germinative provenite de la ungulate

Articolul 79

Țara terță sau teritoriul terț de origine sau zona din acestea

Transporturile de material seminal, de ovocite și de embrioni proveniți de la bovine, porcine, ovine, caprine și ecvine pot intra în Uniune doar dacă au fost colectate de la animale care provin din țări sau din teritorii terțe care respectă cerințele privind sănătatea animală menționate la articolul 22.

Articolul 80

Perioada de reședință a animalelor donatoare

Transporturile de material seminal, de ovocite și de embrioni proveniți de la bovine, porcine, ovine, caprine și ecvine pot intra în Uniune doar dacă au fost colectate de la animale care:

(a)

au rămas într-o țară terță sau într-un teritoriu terț sau într-o zonă din acestea care este listat(ă) pentru intrarea în Uniune a speciei și a categoriei respective de materiale germinative timp de cel puțin șase luni înaintea datei colectării;

(b)

timp de cel puțin 30 de zile înainte de data primei colectări a materialelor germinative și în cursul perioadei de colectare:

(i)

au fost ținute în unități care nu erau situate într-o zonă de restricții stabilită din cauza apariției la bovine, porcine, ovine, caprine și ecvine a unei boli de categoria A sau a unei boli emergente relevante pentru bovine, porcine, ovine, caprine sau ecvine;

(ii)

au fost ținute într-o singură unitate în care nu au fost raportate boli de categoria D relevante pentru bovine, porcine, ovine, caprine sau ecvine;

(iii)

nu au intrat în contact cu animale din unități situate într-o zonă de restricții, astfel cum se menționează la punctul (i), sau din unitățile menționate la punctul (ii);

(iv)

nu au fost utilizate pentru reproducere naturală.

Articolul 81

Identificarea animalelor donatoare

Transporturile de material seminal, de ovocite și de embrioni proveniți de la bovine, porcine, ovine, caprine și ecvine pot intra în Uniune doar dacă au fost colectate de la animalele identificate în conformitate cu articolul 21.

Articolul 82

Unitățile de materiale germinative

(1)   Transporturile de material seminal, de ovocite și de embrioni proveniți de la bovine, porcine, ovine, caprine și ecvine pot intra în Uniune doar dacă au fost expediate din unități de materiale germinative autorizate, care sunt listate de autoritățile competente ale țărilor terțe sau ale teritoriilor terț sau ale zonelor din acestea care sunt listate.

(2)   Transporturile de materiale germinative pot intra în Uniune doar dacă provin din unitățile de material germinativ autorizate menționate la alineatul (1) care îndeplinesc următoarele cerințe prevăzute în anexa I la Regulamentul delegat (UE) 2020/686:

(a)

partea 1 din anexă, în ceea ce privește un centru de colectare a materialului seminal;

(b)

partea 2 din anexă, în ceea ce privește o echipă de colectare a embrionilor;

(c)

partea 3 din anexă, în ceea ce privește o echipă de producere a embrionilor;

(d)

partea 4 din anexă, în ceea ce privește o unitate de prelucrare a materialelor germinative;

(e)

partea 5 din anexă, în ceea ce privește un centru de stocare a materialelor germinative.

Articolul 83

Materialele germinative

Transporturile de material seminal, de ovocite și de embrioni proveniți de la bovine, porcine, ovine, caprine și ecvine pot intra în Uniune doar dacă materialele germinative îndeplinesc următoarele cerințe:

(a)

sunt marcate astfel încât pot fi stabilite cu ușurință următoarele informații:

(i)

data colectării sau producerii respectivelor materiale germinative;

(ii)

specia și identificarea animalului (animalelor) donator (donatoare);

(iii)

numărul de autorizare unic, care include codul ISO 3166-1 alpha-2 al țării în care este acordată autorizația;

(iv)

orice alte informații relevante;

(b)

ele îndeplinesc cerințele de sănătate animală în ceea ce privește colectarea, producția, prelucrarea și depozitarea menționate în anexa III la Regulamentul delegat (UE) 2020/686.

Articolul 84

Transportul de materiale germinative

(1)   Transporturile de material seminal, de ovocite și de embrioni proveniți de la bovine, porcine, ovine, caprine și ecvine pot intra în Uniune doar dacă:

(a)

au fost plasate într-un container care îndeplinește următoarele cerințe:

(i)

a fost sigilat și numerotat înaintea expedierii din unitatea de materiale germinative autorizată, sub responsabilitatea medicului veterinar al centrului sau al echipei, sau de către un medic veterinar oficial;

(ii)

a fost curățat și dezinfectat sau sterilizat înainte de utilizare sau este un container de unică folosință;

(iii)

a fost umplut cu un agent criogenic care nu a mai fost utilizat anterior pentru alte materiale.;

(b)

în containerul menționat la litera (a) a fost plasat numai un singur tip de material germinativ provenit de la o singură specie.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1) litera (b), operatorii pot plasa într-un container material seminal, ovocite și embrioni proveniți din aceeași specie dacă:

(a)

paietele sau alte ambalaje în care sunt plasate materialele germinative sunt sigilate ferm și ermetic;

(b)

materialele germinative de tipuri diferite sunt separate între ele de compartimente fizice sau prin plasarea lor în pungi de protecție secundare.

(3)   Prin derogare de la alineatul (1) litera (b), operatorii pot plasa într-un container material seminal, ovocite și embrioni proveniți de la ovine și caprine.

Articolul 85

Cerințe suplimentare pentru transportul de material seminal

Transporturile de material seminal provenit de la bovine, porcine, ovine și caprine care a fost colectat de la mai multe animale donatoare și a fost plasat într-o singură paietă sau într-un alt ambalaj în scopul intrării în Uniune pot intra în Uniune doar dacă:

(a)

materialul seminal a fost colectat și expediat dintr-un singur centru de colectare a materialului seminal;

(b)

existau proceduri în ceea ce privește prelucrarea materialului seminal respectiv, astfel încât să se asigure faptul că acesta respectă cerințele în materie de marcaj prevăzute la articolul 83 litera (a).

CAPITOLUL 2

Cerințe specifice privind sănătatea animală pentru materialele germinative provenite de la bovine

Articolul 86

Unitatea de origine a bovinelor donatoare

Transporturile de material seminal, de ovocite și de embrioni proveniți de la bovine pot intra în Uniune doar dacă au fost colectați de la animale provenite din unități care respectă cerințele următoare, iar animalele respective nu au fost niciodată ținute anterior într-o unitate cu un statut sanitar inferior:

(a)

îndeplinesc cerințele de la articolul 23;

(b)

în cazul animalelor donatoare de material seminal înainte de admiterea lor într-un centru de carantină, au fost indemne de următoarele boli:

(i)

infecția cu Mycobacterium tuberculosis complex (M. bovis, M. caprae și M. tuberculosis);

(ii)

infecția cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis;

(iii)

leucoza enzootică bovină;

(iv)

rinotraheita infecțioasă bovină/vulvovaginita pustuloasă infecțioasă.

Articolul 87

Derogări de la cerințele privind unitatea de origine a bovinelor donatoare

(1)   Prin derogare de la dispozițiile articolului 86 litera (b) punctul (iii), transporturile de material seminal provenit de la bovine pot intra în Uniune dacă animalul donator provine dintr-o unitate care nu este indemnă de leucoza enzootică bovină și:

(a)

are vârsta mai mică de doi ani și a fost născut de o femelă care a fost supusă, cu rezultate negative, unui test serologic vizând leucoza enzootică bovină după îndepărtarea animalului respectiv de mama sa;

sau

(b)

a împlinit doi ani și a fost supus, cu rezultate negative, unui test serologic vizând leucoza enzootică bovină.

(2)   Prin derogare de la alineatul (86) litera (b) punctul (iii), transporturile de ovocite și de embrioni proveniți de la bovine pot intra în Uniune dacă animalul donator provine dintr-o unitate care nu este indemnă de leucoza enzootică bovină și are vârsta mai mică de doi ani, cu condiția ca medicul veterinar responsabil al unității de origine să fi certificat că nu a existat niciun caz clinic de leucoză enzootică bovină în cursul unei perioade anterioare de cel puțin trei ani.

(3)   Prin derogare de la articolul 86 litera (b) punctul (iv), loturile de material seminal, ovocite și embrioni de bovine pot intra în Uniune dacă un animal donator provine dintr-o unitate care nu este indemnă de rinotraheita infecțioasă bovină/vulvovaginita pustuloasă infecțioasă, cu condiția ca:

(a)

în cazul materialului seminal, animalul a fost supus, cu un rezultat negativ, unui test necesar în conformitate cu partea 1 litera (b) punctul (iv) din capitolul I al părții 1 din anexa II la Regulamentul delegat (UE) 2020/686;

(b)

în cazul ovocitelor sau al embrionilor, medicul veterinar oficial responsabil de unitatea de origine a certificat că nu a existat niciun caz clinic de rinotraheită infecțioasă bovină/vulvovaginită pustuloasă infecțioasă în cursul unei perioade anterioare de cel puțin 12 luni.

Articolul 88

Cerințe specifice privind sănătatea animală pentru bovinele donatoare

Transporturile de material seminal, de ovocite sau de embrioni pot intra în Uniune doar dacă au fost colectate de la bovine donatoare care îndeplinesc cerințele în materie de sănătate animală prevăzute în partea 1 și în capitolele I, II și III din partea 5 a anexei II la Regulamentul delegat (UE) 2020/686.

CAPITOLUL 3

Cerințe specifice privind sănătatea animală pentru materialele germinative provenite de la porcine

Articolul 89

Unitatea de origine a porcinelor donatoare

(1)   Transporturile de material seminal, de ovocite și de embrioni proveniți de la porcine pot intra în Uniune doar dacă au fost colectați de la animale care provin din unități:

(a)

care îndeplinesc cerințele prevăzute la articolul 23;

(b)

în cazul animalelor donatoare de material seminal anterior admisiei lor într-un adăpost de carantină, în care nu a fost depistată nicio dovadă clinică, serologică, virusologică sau patologică a infecției cu virusul bolii Aujeszky în cursul unei perioade anterioare de cel puțin 12 luni.

(2)   Transporturile de material seminal provenit de la porcine pot intra în Uniune doar dacă au fost colectate de la animale:

(a)

înaintea admisiei lor într-un adăpost de carantină, care proveneau din unități indemne de infecția cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis în conformitate cu cerințele din capitolul IV al părții 5 din anexa II la Regulamentul delegat (UE) 2020/686;

(b)

care au fost ținute într-un adăpost de carantină care, în data admiterii lor, era indemn de infecția cu Brucella abortus, B. și B. suis într-o perioadă anterioară de cel puțin trei luni față de data respectivă;

(c)

care au fost ținute într-un centru de colectare a materialului seminal în care nu s-a raportat nicio dovadă clinică, serologică, virusologică sau patologică a infecției cu virusul bolii Aujeszky timp de cel puțin 30 de zile anterioare datei admiterii și de cel puțin 30 de zile imediat anterioare datei colectării;

(d)

care au fost ținute, de la naștere sau timp de cel puțin trei luni anterioare datei intrării în adăpostul de carantină, într-o unitate în care nu a fost vaccinat niciun animal împotriva infecției cu virusul sindromului respirator și de reproducție porcin și în perioada respectivă nu a fost depistată nicio infecție cu virusul sindromului respirator și de reproducție porcin.

Articolul 90

Cerințe specifice privind sănătatea animală pentru porcinele donatoare

Transporturile de material seminal, de ovocite și de embrioni pot intra în Uniune doar dacă au fost colectate de la porcine donatoare care:

(a)

îndeplinesc cerințele specifice în materie de sănătate animală prevăzute în partea 2 și în capitolele I, II, III și IV din partea 5 a anexei II la Regulamentul delegat (UE) 2020/686;

(b)

nu au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul sindromului respirator și de reproducție porcin.

CAPITOLUL 4

Cerințe specifice privind sănătatea animală pentru materialele germinative provenite de la ovine și caprine

Articolul 91

Unitatea de origine a ovinelor și a caprinelor donatoare

Transporturile de material seminal, de ovocite și de embrioni proveniți de la ovine și caprine pot intra în Uniune doar dacă au fost colectate de la animale donatoare care:

(a)

nu au provenit dintr-o unitate, nici nu au intrat în contact cu animale dintr-o unitate, în cazul unui animal deținut donator de material seminal înainte de a fi admis într-un centru de carantină, care a fost supusă unor restricții de circulație în ceea ce privește infecția cu Brucella abortus, B. melitensis și B. suis. Restricțiile de circulație privind unitatea în cauză sunt eliminate după o perioadă de cel puțin 42 de zile de la data sacrificării și de la eliminarea ultimului animal infectat sau susceptibil de a fi afectat de respectiva boală;

(b)

provin dintr-o unitate, care a fost indemnă de infecția cu B. abortus, B. melitensis și B. suis și nu au fost niciodată ținute anterior în nicio unitate cu un statut inferior.

Articolul 92

Cerințe specifice privind sănătatea animală privind ovinele și caprinele donatoare

Transporturile de material seminal, de ovocite sau de embrioni proveniți de la ovine și caprine pot intra în Uniune doar dacă au fost colectați de la animale donatoare care îndeplinesc cerințele specifice în materie de sănătate animală prevăzute în partea 3 și în capitolele I, II și III din partea 5 a anexei II la Regulamentul delegat (UE) 2020/686.

CAPITOLUL 5

Cerințe specifice privind sănătatea animală privind materialele germinative provenite de la ecvine

Articolul 93

Unitatea de origine a ecvinelor donatoare

Transporturile de material seminal, de ovocite și de embrioni proveniți de la ecvine pot intra în Uniune doar dacă au fost colectați de la animale donatoare care provin din unități care îndeplinesc cerințele menționate la articolul 23.

Articolul 94

Cerințe specifice privind sănătatea animală pentru ecvinele donatoare

Transporturile de material seminal, de ovocite sau de embrioni proveniți de la ecvine pot intra în Uniune doar dacă animalele donatoare pentru aceste materiale germinative îndeplinesc cerințele prevăzute la articolul 24 alineatul (1) litera (a) punctul (ii), la articolul 24 alineatul (1) litera (b) punctul (ii) și la articolul 24 alineatul (6) din prezentul regulament, precum și cerințele suplimentare specifice în materie de sănătate animală prevăzute în partea 4 din anexa II la Regulamentul delegat (UE) 2020/686.

CAPITOLUL 6

Norme speciale pentru materialele germinative provenite de la ungulatele destinate unităților izolate

Articolul 95

Materialele germinative destinate unităților izolate din Uniune

Transporturile de material seminal, de ovocite și de embrioni de bovine, porcine, ovine, caprine și ecvine expediate din unități izolate situate în țări terțe sau în teritorii terțe listate în conformitate cu articolul 29 pot intra în Uniune doar dacă sunt expediate către o unitate izolată din Uniune, cu condiția respectării următoarelor cerințe:

(a)

autoritatea competentă a statului membru de destinație a efectuat o evaluare a riscurilor asociate intrării în Uniune a materialelor germinative în cauză;

(b)

animalele donatoare de la care provin materialele germinative provin dintr-o unitate izolată situată în țara terță sau teritoriul terț de origine sau într-o zonă din acestea, care este inclusă într-o listă stabilită în conformitate cu articolul 29 a unităților izolate din care poate fi autorizată intrarea ungulatelor în Uniune;

(c)

materialele germinative sunt destinate unei unități izolate din Uniune, care este autorizată în conformitate cu articolul 95 din Regulamentul (UE) 2016/429;

(d)

materialele germinative sunt transportate direct la unitatea izolată menționată la litera (c).

Articolul 96

Cerințe specifice privind sănătatea animală pentru animalele donatoare ținute în unități izolate

Transporturile de materiale germinative menționate la articolul 95 pot intra în Uniune doar dacă au fost colectate de la animale donatoare care îndeplinesc următoarele cerințe:

(a)

animalele donatoare nu provin dintr-o unitate situată într-o zonă de restricții stabilită din cauza apariției unei boli de categoria A sau a unei boli emergente relevante pentru bovine, porcine, ovine, caprine sau ecvine și nici nu au intrat în contact cu animale provenite dintr-o astfel de unitate;

(b)

animalele donatoare provin dintr-o unitate în care nu s-a raportat, cu cel puțin 30 de zile înainte de data colectării materialului seminal, a ovocitelor sau a embrionilor, niciuna dintre bolile de categoria D care sunt relevante pentru bovine, porcine, ovine, caprine sau ecvine;

(c)

animalele donatoare au rămas într-o singură unitate izolată de origine timp de cel puțin 30 de zile înainte de data colectării materialului seminal, a ovocitelor sau a embrionilor destinați intrării în Uniune și pe perioada colectării respective;

(d)

animalele donatoare au fost examinate din punct de vedere clinic de medicul veterinar al unității responsabil cu activitățile desfășurate în unitatea izolată și nu au prezentat niciun simptom al vreunei boli în ziua în care au fost colectate materialul seminal, ovocitele sau embrionii;

(e)

pe cât posibil, animalele donatoare nu au fost utilizate pentru reproducere naturală într-o perioadă de cel puțin 30 de zile înainte de data primei colectări a materialului seminal, a ovocitelor sau a embrionilor destinați intrării în Uniune și în perioada colectării respective;

(f)

animalele donatoare sunt identificate în conformitate cu articolul 21.

Articolul 97

Cerințe privind materialele germinative obținute în unități izolate

Transporturile de materiale germinative menționate la articolul 95 pot intra în Uniune doar dacă ele sunt:

(a)

marcate în conformitate cu cerințele în materie de informare prevăzute la articolul 83 litera (a);

(b)

transportate în conformitate cu articolele 84 și 85.

TITLUL 2

CERINȚE PRIVIND SĂNĂTATEA ANIMALĂ REFERITOARE LA OUĂLE PENTRU INCUBAȚIE PROVENITE DE LA PĂSĂRI DE CURTE ȘI DE LA PĂSĂRI CAPTIVE

CAPITOLUL 1

Cerințe privind sănătatea animală privind ouăle pentru incubație

Articolul 98

Perioada de reședință

Transporturile de ouă pentru incubație pot intra în Uniune doar dacă, imediat înaintea datei încărcării ouălor pentru incubație în vederea expedierii către Uniune, efectivul de origine al ouălor pentru incubație a îndeplinit, în cursul unei perioade de timp continue, cerințele privind perioada de reședință menționate în anexa XXII și, în cursul perioadei respective, efectivul de origine:

(a)

au rămas în țara terță sau în teritoriul terț de origine sau într-o zonă din acestea;

(b)

a rămas în unitatea de origine și nu au fost introduse animale în unitatea respectivă pe parcursul respectivei perioade înainte de încărcare;

(c)

nu a intrat în contact cu păsări de curte sau cu ouă pentru incubație cu un statut sanitar inferior ori cu păsări captive sau sălbatice.

Articolul 99

Manipularea ouălor pentru incubație în timpul transportului către Uniune

Transporturile de ouă pentru incubație pot intra în Uniune doar dacă materialele germinative din transport îndeplinesc următoarele cerințe:

(a)

ouăle pentru incubație destinate intrării în Uniune trebuie să nu fi intrat în contact cu păsări de curte, cu păsări captive sau cu ouă pentru incubație care nu sunt destinate intrării în Uniune sau care au un statut sanitar inferior, de la momentul încărcării în unitatea de origine în vederea expedierii către Uniune până la momentul sosirii în Uniune;

(b)

ouăle pentru incubație trebuie să nu fi fost transportate, descărcate în sau deplasate în alt mijloc de transport, atunci când sunt transportate pe șosea, pe mare sau pe calea aerului printr-o țară terță sau printr-un teritoriu terț sau printr-o zonă din acestea care nu este listat(ă) pentru intrarea acelei specii și categorii de ouă pentru incubație în Uniune.

Articolul 100

Derogare și cerințe suplimentare pentru transbordarea ouălor pentru incubație în cazul unui incident în mijlocul de transport pe apă sau pe calea aerului

Prin derogare de la dispozițiile articolului 99 litera (b), transporturile de ouă pentru incubație, care au fost transbordate din mijloacele de transport în vederea expedierii către alte mijloace de transport pentru a călători mai departe spre o țară terță sau un teritoriu terț sau o zonă din acestea care nu este listat(ă) pentru intrarea ouălor pentru incubație în Uniune, pot intra în Uniune doar dacă operațiunea de transbordare s-a efectuat din cauza apariției unei probleme tehnice sau a altui incident neprevăzut care cauzează probleme logistice pe parcursul transportului ouălor pentru incubație către Uniune pe mare sau pe calea aerului, cu scopul de a finaliza transportul până la punctul de intrare în Uniune, doar dacă:

(a)

intrarea în Uniune a ouălor pentru incubație este autorizată de autoritatea competentă a statului membru de destinație și, dacă este cazul, a statului membru de trecere, până la sosirea lor la locul de destinație în Uniune;

(b)

transbordarea a fost supervizată de un medic veterinar oficial sau de funcționarul vamal responsabil și, pe tot parcursul operațiunii:

(i)

au fost instituite măsuri eficace pentru a evita orice contact direct sau indirect între ouăle pentru incubație destinate intrării în Uniune și orice alte ouă pentru incubație sau animale;

(ii)

ouăle pentru incubație au fost transferate direct și cât mai rapid în vederea continuării călătoriei către Uniune într-o navă sau într-o aeronavă care îndeplinește cerințele de la articolul 17, fără a părăsi arealul portului sau al aeroportului;

(c)

ouăle pentru incubație sunt însoțite de o declarație din partea autorității competente a țării terțe sau a teritoriului terț în care a avut loc transferul, în care sunt furnizate informații le necesare privind operațiunea de transfer și prin care se atestă că au fost instituite măsuri relevante în vederea îndeplinirii cerințelor de la litera (b).

Articolul 101

Transportul naval al ouălor pentru incubație

(1)   Transporturile de ouă pentru incubație transportate naval, chiar și doar pentru o parte a deplasării, pot intra în Uniune doar dacă materialele germinative din transport îndeplinesc următoarele cerințe:

(a)

ouăle pentru incubație:

(i)

au rămas la bordul navei pe întreaga perioadă a transportului;

(ii)

nu au intrat în contact cu păsări sau cu alte ouă pentru incubație cu un statut sanitar inferior în timp ce se aflau la bordul navei;

(b)

ouăle pentru incubație transportate în conformitate cu litera (a) trebuie să fie însoțite de o declarație în care să fie furnizate următoarele informații:

(i)

portul de plecare din țara terță, din teritoriul terț de origine sau din zona din acestea;

(ii)

portul de sosire în Uniune;

(iii)

în cazurile în care nava a efectuat escală în porturi aflate în afara țării terțe sau a teritoriului terț de origine sau a zonei din acestea de unde a plecat transportul, porturile de escală;

(iv)

faptul că ouăle pentru incubație au îndeplinit pe parcursul transportului cerințele prevăzute la litera (a) și la punctele (i), (ii) și (iii) de la prezenta literă.

(2)   Operatorul responsabil de transportul ouălor pentru incubație asigură faptul că declarația prevăzută la alineatul (1) este anexată la certificatul de sănătate animală și este semnată de căpitanul navei în portul de sosire în ziua sosirii navei.

Articolul 102

Măsuri preventive pentru mijloacele de transport și pentru containerele în care sunt transportate ouăle pentru incubație

Transporturile de ouă pentru incubație pot intra în Uniune doar dacă materialele germinative din transport îndeplinesc următoarele cerințe:

(a)

ouăle pentru incubație trebuie să fi fost transportate în vehicule care:

(i)

sunt construite astfel încât ouăle pentru incubație să nu poată cădea;

(ii)

au fost concepute astfel încât să permită curățarea și dezinfecția;

(iii)

au fost curățate și dezinfectate cu un dezinfectant autorizat de autoritatea competentă din țara terță sau din teritoriul terț de origine, și uscate sau lăsate să se usuce imediat înaintea fiecărei încărcări a ouălor pentru incubație destinate intrării în Uniune;

(b)

ouăle pentru incubație trebuie să fi fost transportate în containere care îndeplinesc următoarele cerințe:

(i)

cerințele de la litera (a);

(ii)

conțin doar ouă pentru incubație din aceeași specie, categorie și tip, care provin din aceeași unitate;

(iii)

au fost închise în conformitate cu instrucțiunile autorității competente din țara terță sau din teritoriul terț de origine, pentru a evita orice posibilitate de înlocuire a conținutului;

(iv)

au fost:

curățate și dezinfectate înainte de încărcare, conform instrucțiunilor autorității competente a țării terțe sau a teritoriului de origine;

sau

sunt de unică folosință, curate și utilizate pentru prima dată;

(v)

sunt inscripționate cu informațiile privind specia și categoria de ouă pentru incubație prevăzute în anexa XVI.

Articolul 103

Circulația și manipularea ouălor pentru incubație după intrare

După intrarea în Uniune, operatorii, inclusiv transportatorii, asigură faptul că transporturile de ouă pentru incubație:

(a)

sunt transportate direct de la punctul de intrare la punctul de destinație în Uniune;

(b)

îndeplinesc cerințele privind circulația în Uniune și manipularea după intrarea în Uniune, astfel cum sunt prevăzute pentru specia și categoria de ouă pentru incubație în capitolele 5 și 7 din prezentul titlu.

CAPITOLUL 2

Cerințe specifice privind sănătatea animală pentru ouăle pentru incubație ale păsărilor de curte

Articolul 104

Ouăle pentru incubație care provin de la păsări de curte importate în țara terță sau în teritoriul terț de origine sau într-o zonă din acestea

Transporturile de ouă pentru incubație care provin de la păsări de curte, care provin din efective importate în țara terță sau în teritoriul terț de origine sau într-o zonă din acestea dintr-o altă țară terță sau dintr-un alt teritoriu terț sau dintr-o altă zonă din acestea, pot intra în Uniune doar dacă autoritatea competentă a țării terțe sau a teritoriului terț din care provin ouăle pentru incubație a oferit garanții care atestă faptul că:

(a)

efectivele de origine ale ouălor pentru incubație au fost importate dintr-o țară terță sau dintr-un teritoriu terț sau dintr-o zonă din acestea care sunt listate pentru intrarea în Uniune a efectivelor respective;

(b)

importul efectivelor de origine ale ouălor pentru incubație în respectiva țară terță sau teritoriu terț sau zonă din acestea s-a desfășurat în conformitate cu cerințe privind sănătatea animală care sunt cel puțin la fel de stricte ca cele aplicabile în cazul intrării directe în Uniune.

Articolul 105

Țara terță sau teritoriul terț de origine sau zona din acestea din care provin ouăle pentru incubație

Transporturile de ouă pentru incubație ale păsărilor de curte pot intra în Uniune doar dacă provin dintr-o țară terță sau dintr-un teritoriu sau dintr-o zonă din acestea care îndeplinește următoarele cerințe:

(a)

dispune de un program de supraveghere a bolilor vizând gripa aviară înalt patogenă, instituit cu cel puțin șase luni înaintea datei expedierii transportului către Uniune, iar respectivul program de supraveghere îndeplinește cerințele prevăzute în:

(i)

anexa II la prezentul regulament;

sau

(ii)

capitolul relevant din Codul sanitar pentru animale terestre al Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor (OIE);

(b)

este considerat(ă) indemn(ă) de gripa aviară înalt patogenă în conformitate cu articolul 38;

(c)

în cazul în care se efectuează vaccinarea împotriva gripei aviare înalt patogene, autoritatea competentă din țara terță sau din teritoriul terț de origine a oferit garanții care atestă faptul că:

(i)

programul de vaccinare respectă cerințele prevăzute în anexa XIII;

(ii)

programul de supraveghere menționat la litera (a) din prezentul articol îndeplinește, în plus față de cerințele din anexa II, cerințele din punctul 2 al anexei XIII;

(iii)

s-a angajat să informeze Comisia cu privire la orice modificare a programului de vaccinare în țara terță sau în teritoriul terț sau în zona din acestea;

(d)

care:

(i)

în cazul ouălor pentru incubație provenite de la alte păsări de curte decât ratitele, este considerat(ă) indemn(ă) de infecția cu virusul bolii Newcastle în conformitate cu articolul 39;

(ii)

în cazul ouălor pentru incubație ale ratitelor:

este considerat(ă) indemn(ă) de infecția cu virusul bolii Newcastle în conformitate cu articolul 39;

sau

nu este considerat(ă) indemn(ă) de infecția cu virusul bolii Newcastle în conformitate cu articolul 39, însă autoritatea competentă din țara terță sau din teritoriul terț de origine a oferit garanții cu privire la respectarea cerințelor privind infecția cu virusul bolii Newcastle în ceea ce privește izolarea, supravegherea și testarea, astfel cum se prevede în anexa XIV;

(e)

în cazul în care se efectuează vaccinare împotriva virusului bolii Newcastle, autoritatea competentă din țara terță sau din teritoriul terț de origine a oferit garanții care atestă faptul că:

(i)

vaccinurile utilizate îndeplinesc criteriile generale și specifice pentru vaccinurile împotriva infecției cu virusul bolii Newcastle prevăzute în partea 1 din anexa XV;

sau

(ii)

vaccinurile utilizate îndeplinesc criteriile generale pentru vaccinurile împotriva infecției cu virusul bolii Newcastle prevăzute la punctul 1 din anexa XV, iar păsările de curte îndeplinesc cerințele privind sănătatea animală de la punctul 2 al anexei XV pentru păsările de curte și ouăle pentru incubație care provin dintr-o țară terță sau dintr-un teritoriu terț sau dintr-o zonă din acestea în care vaccinurile utilizate împotriva infecției cu virusul bolii Newcastle nu îndeplinesc criteriile specifice prevăzute la punctul 1 din anexa XV;

(f)

s-a angajat că, în cazul oricărui focar de gripă aviară înalt patogenă sau al unui focar de infecție cu virusul bolii Newcastle, va transmite Comisiei următoarele informații:

(i)

informații privind situația bolii în termen de 24 de ore de la confirmarea oricărui focar inițial de gripă aviară înalt patogenă sau de infecție cu virusul bolii Newcastle;

(ii)

actualizări regulate privind situația bolii;

(g)

care s-a angajat să transmită laboratorului de referință al Uniunii Europene pentru gripa aviară și boala Newcastle izolate de virusuri din focarele inițiale de gripă aviară înalt patogenă și de infecție cu virusul bolii Newcastle.

Articolul 106

Unitatea de origine a ouălor pentru incubație

Transporturile de ouă pentru incubație provenite de la păsări de curte pot intra în Uniune doar dacă provin din:

(a)

incubatoare autorizate de autoritatea competentă din țara terță sau din teritoriul terț de origine în conformitate cu cerințe cel puțin la fel de stricte cu cele prevăzute la articolul 7 din Regulamentul delegat (UE) 2019/2035; și

(i)

a căror autorizație nu a fost suspendată sau retrasă;

(ii)

într-o zonă cu o rază de 10 km față de incubatoarele respective, incluzând, după caz, teritoriul unei țări învecinate, nu a existat niciun focar de gripă aviară înalt patogenă sau de infecție cu virusul bolii Newcastle timp de cel puțin 30 de zile anterioare datei încărcării ouălor pentru incubație în vederea expedierii către Uniune;

(iii)

cărora le-a fost atribuit de către autoritatea competentă din țara terță sau din teritoriul terț un număr de autorizare unic;

(b)

efectivele au fost ținute în unități autorizate de autoritatea competentă din țara terță sau din teritoriul terț de origine în conformitate cu cerințe cel puțin la fel de stricte cu cele prevăzute la articolul 8 din Regulamentul delegat (UE) 2019/2035; și

(i)

a căror autorizație nu a fost suspendată sau retrasă;

(ii)

într-o zonă cu o rază de 10 km față de unitățile respective, incluzând, după caz, teritoriul unei țări învecinate, nu a existat niciun focar de gripă aviară înalt patogenă sau de infecție cu virusul bolii Newcastle timp de cel puțin 30 de zile anterioare datei colectării ouălor pentru incubație în vederea expedierii către Uniune;

(iii)

în care nu au fost raportate cazuri confirmate de infecție cu virusurile gripei aviare slab patogene în acele unități, timp de cel puțin 21 de zile anterioare datei colectării ouălor în vederea expedierii către Uniune.

Articolul 107

Efectivul de origine al ouălor pentru incubație

Transporturile de ouă pentru incubație ale păsărilor de curte pot intra în Uniune doar dacă provin din efective care îndeplinesc următoarele cerințe:

(a)

dacă au fost vaccinate împotriva gripei aviare înalt patogene, țara terță sau teritoriul terț de origine au oferit garanții privind conformitatea cu cerințele minime pentru programele de vaccinare și supravegherea suplimentară, menționate în anexa XIII;

(b)

dacă au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii Newcastle:

(i)

autoritatea competentă din țara terță sau din teritoriul terț de origine a oferit garanții privind faptul că vaccinurile utilizate îndeplinesc:

criteriile generale și specifice pentru vaccinurile împotriva infecției cu virusul bolii Newcastle prevăzute la punctul 1 din anexa XV; sau

criteriile generale pentru vaccinurile recunoscute împotriva infecției cu virusul bolii Newcastle prevăzute la punctul 1 din anexa XV, iar păsările de curte și ouăle pentru incubație din care au provenit puii de o zi îndeplinesc cerințele privind sănătatea animală prevăzute la punctul 2 din anexa XV pentru păsările de curte și ouăle pentru incubație care provin dintr-o țară terță sau dintr-un teritoriu terț sau dintr-o zonă a acestora în care vaccinurile utilizate împotriva infecției cu virusul bolii Newcastle nu îndeplinesc criteriile specifice menționate la punctul 1 din anexa XV;

(ii)

pentru fiecare transport trebuie furnizate informațiile menționate la punctul 4 din anexa XV;

(c)

au făcut obiectul unui program de supraveghere a bolilor care îndeplinește cerințele prevăzute în anexa II la Regulamentul delegat (UE) 2019/2035 și s-a constatat că nu erau infectate și nu prezentau niciun motiv să se suspecteze vreo infecție cu următorii agenți:

(i)

Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum și Mycoplasma gallisepticum în cazul Gallus gallus;

(ii)

Salmonella arizonae [serogroup O:18(k)], Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum, Mycoplasma meleagridis și Mycoplamsa gallisepticum în cazul Meleagris gallopavo;

(iii)

Salmonella Pullorum și Salmonella Gallinarum în cazul Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.;

(d)

au fost ținute în unități care, în cazul confirmării infecției cu Salmonella Pullorum, S. Gallinarum și S. arizonae în cursul ultimelor 12 luni anterioare datei colectării ouălor în vederea expedierii către Uniune au aplicat următoarele măsuri:

(i)

efectivul infectat a fost sacrificat sau a fost ucis și distrus;

(ii)

după sacrificarea sau uciderea efectivului infectat menționat la punctul (i), unitatea a fost curățată și dezinfectată;

(iii)

în urma curățării și dezinfectării menționate la punctul (ii), toate efectivele din unitate au avut rezultate negative la testele vizând infecția cu Salmonella Pullorum, S. Gallinarum și S. arizonae efectuate de două ori la un interval de cel puțin 21 de zile, în conformitate cu programul de supraveghere a bolilor menționat la litera (c);

(e)

au fost ținute în unități care, în cazul confirmării micoplasmozei aviare (Mycoplasma gallisepticum și M. meleagridis) în cursul ultimelor 12 luni anterioare datei colectării ouălor în vederea expedierii către Uniune au aplicat următoarele măsuri:

fie

(i)

efectivul infectat a avut rezultate negative la teste vizând micoplasmoza aviară (Mycoplasma gallisepticum și M. meleagridis) efectuate de două ori în conformitate cu programul de depistare a bolilor menționat la litera (c) pe întregul efectiv la un interval de cel puțin 60 de zile;

sau

(ii)

efectivul infectat a fost sacrificat sau a fost ucis și distrus, unitatea a fost curățată și dezinfectată, iar în urma curățării și a dezinfectării, toate efectivele din unitate au avut rezultate negative la teste vizând micoplasmoza aviară (Mycoplasma gallisepticum și M. meleagridis) efectuate de două ori la un interval de cel puțin 21 de zile, în conformitate cu programul de supraveghere a bolilor menționat la litera (c);

(f)

au fost supuse unei inspecții clinice, efectuate de un medic veterinar oficial în țara terță sau în teritoriul terț de origine ori în zona din acestea, în ultimele 24 de ore anterioare momentului încărcării transportului de ouă pentru incubație în vederea expedierii către Uniune, în scopul depistării semnelor care indică apariția unor boli, inclusiv bolile listate relevante menționate în anexa I și bolile emergente, și nu au prezentat simptome de boală sau motive pentru a suspecta prezența oricăreia dintre respectivele boli.

Articolul 108

Ouăle pentru incubație din transport

Transporturile de ouă pentru incubație pot intra în Uniune doar dacă îndeplinesc următoarele cerințe:

(a)

dacă ouăle pentru incubație au fost vaccinate împotriva gripei aviare înalt patogene, țara terță sau teritoriul terț de origine au oferit garanții privind conformitatea cu cerințele minime pentru programele de vaccinare și supravegherea suplimentară, menționate în anexa XIII;

(b)

dacă ouăle pentru incubație au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii Newcastle:

(i)

autoritatea competentă a țării terțe sau a teritoriului terț de origine a furnizat garanții care atestă că vaccinurile utilizate respectă criteriile generale și specifice pentru vaccinurile împotriva infecției cu virusul bolii Newcastle prevăzute la punctul 1 din anexa XV;

(ii)

pentru transportul respectiv trebuie furnizate informațiile menționate la punctul 4 din anexa XV;

(c)

ouăle pentru incubație trebuie să fie marcate:

(i)

cu cerneală colorată;

(ii)

în cazul ouălor pentru incubație ale altor păsări de curte decât ratitele, cu o ștampilă care indică numărul de autorizare unic al unității de origine menționate la articolul 106;

(iii)

în cazul ouălor pentru incubație ale ratitelor, cu o ștampilă care indică codul ISO al țării terțe sau al teritoriului terț de origine și numărul de autorizare unic al unității de origine menționate la articolul 106;

(d)

ouăle pentru incubație trebuie să fi fost dezinfectate conform instrucțiunilor autorității competente a țării terțe sau a teritoriului terț de origine.

Articolul 109

Intrarea ouălor pentru incubație în state membre cu statut de indemn de infecția cu virusul bolii Newcastle fără vaccinare

Transporturile de ouă pentru incubație destinate unui stat membru indemn de infecția cu virusul bolii Newcastle fără vaccinare pot intra în Uniune doar dacă:

(a)

nu sunt vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii Newcastle;

(b)

provin din efective care respectă cerințele prevăzute la unul dintre punctele următoare:

(i)

nu au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii Newcastle;

sau

(ii)

au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii Newcastle cu un vaccin inactivat;

sau

(iii)

au fost vaccinate împotriva infecției cu virusul bolii Newcastle cu un vaccin viu, cu cel mult 60 de zile înaintea momentului colectării ouălor.

CAPITOLUL 3

Cerințe specifice privind sănătatea animală pentru transporturile care conțin mai puțin de 20 de ouă pentru incubație provenite de la alte păsări de curte decât ratitele

Articolul 110

Derogări și cerințe speciale pentru transporturile care conțin mai puțin de 20 de ouă pentru incubație provenite de la alte păsări de curte decât ratitele

Prin derogare de la dispozițiile articolelor 101, 102, 106, 107 și 108, transporturile care conțin mai puțin de 20 de ouă pentru incubație provenite de la alte păsări de curte decât ratitele pot intra în Uniune cu condiția respectării următoarelor cerințe:

(a)

provin din unități:

(i)

înregistrate de autoritatea competentă a țării terțe sau teritoriului terț de origine;

(ii)

în care nu au fost raportate cazuri confirmate de infecție cu virusurile gripei aviare slab patogene în ultimele 21 de zile anterioare datei colectării ouălor pentru incubație;

(iii)

într-o zonă cu raza de 10 km față de unitățile respective, incluzând, după caz, teritoriul unei țări învecinate, nu a existat niciun focar de gripă aviară înalt patogenă sau de infecție cu virusul bolii Newcastle timp de cel puțin 30 de zile anterioare datei colectării ouălor pentru incubație;

(b)

în ceea ce privește vaccinarea împotriva gripei aviare înalt patogene:

(i)

ouăle pentru incubație nu au fost vaccinate împotriva gripei aviare înalt patogene;

(ii)

dacă efectivele de origine au fost vaccinate împotriva gripei aviare înalt patogene, țara terță sau teritoriul terț de origine au oferit garanții privind conformitatea cu cerințele minime pentru programele de vaccinare și supravegherea suplimentară, menționate în anexa XIII;

(c)

în ceea ce privește vaccinarea împotriva virusului bolii Newcastle, ouăle pentru incubație nu au fost vaccinate împotriva virusului bolii Newcastle, iar în cazul în care efectivul fost vaccinat împotriva infecției cu virusul bolii Newcastle:

(i)

autoritatea competentă din țara terță sau din teritoriul terț de origine a oferit garanții privind faptul că vaccinurile utilizate îndeplinesc:

criteriile generale și specifice pentru vaccinurile împotriva infecției cu virusul bolii Newcastle prevăzute la punctul 1 din anexa XV;

sau

criteriile generale pentru vaccinurile consacrate împotriva infecției cu virusul bolii Newcastle prevăzute la punctul 1 din anexa XV, iar ouăle pentru incubație îndeplinesc cerințele privind sănătatea animală de la punctul 2 al anexei XV pentru păsările de curte și ouăle pentru incubație care provin dintr-o țară terță sau dintr-un teritoriu terț sau dintr-o zonă din acestea în care vaccinurile utilizate împotriva infecției cu virusul bolii Newcastle nu îndeplinesc criteriile specifice prevăzute la punctul 1 din anexa XV;

(ii)

pentru transportul respectiv trebuie furnizate informațiile menționate la punctul 4 din anexa XV;

(d)

provin din efective care au fost supuse unei inspecții clinice, efectuate de un medic veterinar oficial în țara terță sau în teritoriul terț de origine ori în zona din acestea, în ultimele 24 de ore anterioare momentului încărcării transporturilor de ouă pentru incubație în vederea expedierii către Uniune, în scopul depistării semnelor care indică apariția unor boli, inclusiv bolile listate relevante menționate în anexa I și bolile emergente, iar efectivele nu au prezentat simptome de boală sau motive pentru a suspecta prezența oricăreia dintre respectivele boli;

(e)

provin din efective care:

(i)

au fost izolate în unitatea de origine timp de cel puțin 21 de zile anterior datei colectării ouălor;

(ii)

s-a constatat că nu sunt infectate și nu prezintă motive să fie suspectată vreo infecție cu următorii agenți, în urma testelor efectuate conform cerințelor pentru testarea transporturilor de mai puțin de 20 de păsări de curte, cu excepția ratitelor, și de mai puțin de 20 de ouă pentru incubație ale acestora, anterior intrării în Uniune, prevăzute în anexa XVII:

Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum și Mycoplasma gallisepticum în cazul Gallus gallus;

Salmonella arizonae [serogroup O:18(k)], Salmonela Pullorum, Salmonella Gallinarum, Mycoplasma meleagridis și Mycoplasma gallisepticum în cazul Meleagris gallopavo;

Salmonella Pullorum și Salmonella Gallinarum în cazul Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.

CAPITOLUL 4

Cerințe specifice privind sănătatea animală pentru ouăle fără patogeni specificați

Articolul 111

Derogare și cerințe speciale pentru ouăle fără patogeni specificați

Prin derogare de la cerințele privind perioada de reședință prevăzute la articolul 98 și de la cerințele specifice privind sănătatea animală menționate la articolele 105-110 și la articolele 112-114, transporturile de ouă fără patogeni specificați care nu îndeplinesc cerințele privind sănătatea animală din dispozițiile respective pot intra în Uniune dacă îndeplinesc, în schimb, următoarele cerințe privind sănătatea animală:

(a)

provin din efective care:

(i)

sunt indemne de patogeni specificați, astfel cum sunt descriși în Farmacopeea europeană, iar rezultatele tuturor testelor și examinărilor clinice necesare pentru acest statut specific au fost favorabile, inclusiv rezultate negative la testele vizând gripa aviară înalt patogenă, infecția cu virusul bolii Newcastle și infecția cu virusurile gripei aviare slab patogene, efectuate în ultimele 30 de zile anterioare colectării ouălor în vederea expedierii către Uniune;

(ii)

au fost supuse unor examinări clinice cel puțin o dată pe săptămână, astfel cum se descrie în Farmacopeea europeană, și nu au fost detectate simptome de boală sau motive pentru a suspecta prezența oricărei boli;

(iii)

au fost ținute timp de cel puțin șase săptămâni anterior momentului colectării ouălor în vederea expedierii către Uniune, în unități care îndeplinesc condițiile descrise în Farmacopeea europeană;

(iv)

nu au intrat în contact cu păsări de curte care nu îndeplinesc cerințele de la prezentul articol sau cu păsări sălbatice timp de cel puțin șase săptămâni anterior momentului colectării ouălor în vederea expedierii către Uniune;

(b)

au fost marcate cu cerneală colorată, cu o ștampilă care conține codul ISO al țării terțe sau al teritoriului terț de origine și numărul de autorizare unic al unității de origine;

(c)

au fost dezinfectate conform instrucțiunilor autorității competente a țării terțe sau a teritoriului terț de origine.

CAPITOLUL 5

Cerințe specifice privind sănătatea animală pentru circulația și manipularea ouălor pentru incubație ale păsărilor de curte după intrarea în Uniune și ale păsărilor de curte eclozate din aceste ouă

Articolul 112

Obligațiile operatorilor în ceea ce privește manipularea ouălor pentru incubație după intrarea acestora în Uniune și manipularea păsărilor de curte eclozate din aceste ouă

(1)   Operatorii de la unitatea de destinație plasează ouăle pentru incubație ale păsărilor de curte care au intrat în Uniune dintr-o țară terță sau dintr-un teritoriu terț sau dintr-o zonă din acestea:

(a)

în incubatoare separate în care nu se mai află alte ouă pentru incubație;

sau

(b)

în incubatoare în care se află deja alte ouă pentru incubație.

(2)   Operatorii, astfel cum sunt menționați la alineatul (1), asigură faptul că păsările de curte de reproducție și păsările pentru producție care au eclozat din ouă pentru incubație menționate la alineatul respectiv sunt ținute fără întrerupere:

(a)

în incubator timp de cel puțin trei săptămâni de la data eclozării;

sau

(b)

în unitățile la care au fost trimise păsările de curte după eclozare, fie în același stat membru, fie într-un alt stat membru, timp de cel puțin trei săptămâni de la data eclozării.

(3)   În perioadelor prevăzute la alineatul (2), operatorii țin păsările de curte, eclozate din ouă pentru incubație care au intrat în Uniune, separat de alte efective de păsări de curte.

(4)   Dacă păsările de curte de reproducție și păsările pentru producție, eclozate din ouă pentru incubație care au intrat în Uniune dintr-o țară terță sau dintr-un teritoriu terț sau dintr-o zonă din acestea, au fost introduse în sedii sau în incinte în care sunt prezente alte păsări de curte, perioadele relevante prevăzute la alineatul (2) încep de la data introducerii ultimei păsări și nicio pasăre de curte nu va fi mutată din sedii sau din incinte înainte de încheierea acestor perioade.

(5)   Dacă ouăle pentru incubație ale păsărilor de curte, care au intrat în Uniune dintr-o țară terță sau dintr-un teritoriu terț sau dintr-o zonă din acestea, au fost introduse în incubatoare în care erau deja prezente alte ouă pentru incubație:

(a)

dispozițiile de la alineatele (2)-(4) se aplică tuturor păsărilor de curte eclozate din ouăle pentru incubație aflate în același incubator ca ouăle pentru incubație care au intrat în Uniune dintr-o țară terță sau dintr-un teritoriu sau dintr-o zonă din acestea;

(b)

perioadele relevante menționate la alineatul (2) încep de la data eclozării ultimului ou pentru incubație care a intrat în Uniune dintr-o țară terță sau dintr-un teritoriu terț sau dintr-o zonă din acestea.

Articolul 113

Eșantionarea și testarea după intrarea în Uniune

Autoritatea competentă a statului membru de destinație asigură faptul că păsările de curte de reproducție și păsările de curte pentru producție eclozate din ouă pentru incubație care au intrat în Uniune dintr-o țară terță sau dintr-un teritoriu terț sau dintr-o zonă din acestea trebuie să fie supuse unei examinări clinice, efectuate de un medic veterinar oficial, în cadrul unității de destinație, cel târziu la data expirării perioadelor relevante menționate la articolul 112 alineatul (2) și, dacă este necesar, le sunt prelevate eșantioane în vederea testării pentru monitorizarea stării lor de sănătate.

Articolul 114

Obligația autorităților competente în ceea ce privește prelevarea de eșantioane și testarea ratitelor provenite din ouă pentru incubație care provin dintr-o țară terță sau dintr-un teritoriu terț sau dintr-o zonă din acestea care nu este indemn(ă) de infecția cu virusul bolii Newcastle

Autoritatea competentă din statul membru de destinație asigură faptul că ratitele eclozate din ouă pentru incubație care au intrat în Uniune dintr-o țară terță sau dintr-un teritoriu terț sau dintr-o zonă din acestea care nu este indemn(ă) de infecția cu virusul bolii Newcastle, pe parcursul perioadelor prevăzute la articolul 112 alineatul (2):

(a)

sunt supuse unui test de detectare a virusurilor pentru infecția cu virusul bolii Newcastle, efectuat de autoritatea competentă pe secreții din cloacă sau pe eșantioane de fecale prelevate de la fiecare ratită;

(b)

în cazul ratitelor destinate unui stat membru cu statut de indemn de infecția cu virusul bolii Newcastle fără vaccinare, în plus față de cerințele menționate la litera (a), ele sunt supuse unui test serologic vizând infecția cu virusul bolii Newcastle efectuat de autoritatea competentă pe fiecare ratită;

(c)

toate ratitele trebuie să fi obținut rezultate negative la testele prevăzute la literele (a) și (b) anterior eliberării din izolare.

CAPITOLUL 6

Cerințe specifice privind sănătatea animală pentru ouăle pentru incubație ale păsărilor captive

Articolul 115

Ouăle pentru incubație din transport

Transporturile de ouă pentru incubație ale păsărilor captive pot intra în Uniune doar dacă au fost obținute de la păsări captive care îndeplinesc cerințele pentru intrarea în Uniune prevăzute la articolele 55-58.

CAPITOLUL 7

Cerințe specifice privind sănătatea animală pentru circulația și manipularea ouălor pentru incubație ale păsărilor captive după intrarea în Uniune și ale păsărilor de captive eclozate din aceste ouă

Articolul 116

Manipularea ouălor pentru incubație ale păsărilor captive după intrarea acestora în Uniune și manipularea păsărilor captive eclozate din aceste ouă pentru incubație

Operatorii de la unitatea de destinație:

(a)

plasează ouăle pentru incubație ale păsărilor captive care au intrat în Uniune dintr-o țară terță sau dintr-un teritoriu terț sau dintr-o zonă din acestea în incubatoare separate în care nu se mai află alte ouă pentru incubație;

(b)

asigură faptul că păsările captive care au eclozat din ouăle pentru incubație ale păsărilor captive menționate la articolul 115 sunt ținute într-o unitate de carantină autorizată în conformitate cu cerințele de la articolele 59-61.

TITLUL 3

CERINȚE PRIVIND SĂNĂTATEA ANIMALĂ PENTRU MATERIALELE GERMINATIVE ALE ALTOR ANIMALE DECÂT UNGULATELE ȘI ALTELE DECÂT OUĂLE PENTRU INCUBAȚIE PROVENITE DE LA PĂSĂRI DE CURTE ȘI PĂSĂRI CAPTIVE DESTINATE UNITĂȚILOR IZOLATE

Articolul 117

Cerințe pentru intrarea în Uniune a transporturilor de materiale germinative provenite de la alte animale decât cele menționate la articolul 1 alineatul (4) literele (a) și (b) expediate din unități izolate

Transporturile de material seminal, de ovocite și de embrioni proveniți de la alte animale decât cele menționate la articolul 1 alineatul (4) literele (a) și (b), expediate din unități izolate listate în conformitate cu articolul 29, pot intra în Uniune doar dacă sunt expediate către o unitate izolată din Uniune, cu condiția respectării următoarelor cerințe:

(a)

autoritatea competentă a statului membru de destinație a efectuat o evaluare a riscurilor pe care le poate prezenta intrarea acestor materiale germinative pentru Uniune;

(b)

animalele donatoare ale materialelor germinative respective provin dintr-o țară, dintr-un teritoriu terț sau dintr-o zonă terță autorizată pentru intrarea în Uniune a speciei și a categoriei respective de animale;

(c)

animalele donatoare de la care provin materialele germinative respective provin dintr-o unitate izolată dintr-o țară terță, dintr-un teritoriu terț de origine sau dintr-o zonă din acestea, care este inclus(ă) într-o listă a unităților izolate stabilită în conformitate cu articolul 29 din care poate fi autorizată intrarea animalelor din specia respectivă în Uniune;

(d)

materialele germinative sunt destinate unei unități izolate din Uniune, care este autorizată în conformitate cu articolul 95 din Regulamentul (UE) 2016/429;

(e)

materialele germinative sunt transportate direct la unitatea izolată menționată la litera (d).

Articolul 118

Cerințe specifice privind sănătatea animală pentru animalele donatoare

Transporturile de material seminal, de ovocite și de embrioni menționate la articolul 117 pot intra în Uniune doar dacă au fost colectate de la animale donatoare care îndeplinesc următoarele cerințe:

(a)

nu provin dintr-o unitate situată într-o zonă de restricții stabilită din cauza apariției unei boli de categoria A sau a unei boli emergente relevante pentru speciile de animale terestre deținute, și nici nu au intrat în contact cu animale provenite dintr-o astfel de unitate;

(b)

provin dintr-o unitate în care, cu cel puțin 30 de zile înainte, nu a fost raportată niciuna dintre bolile de categoria D relevante pentru specia de animale terestre deținute;

(c)

au rămas într-o singură unitate izolată de origine timp de cel puțin 30 de zile înainte de data colectării materialului seminal, a ovocitelor sau a embrionilor destinați intrării în Uniune;

(d)

au fost examinate din punct de vedere clinic de medicul veterinar al unității responsabil de activitățile desfășurate în unitatea izolată și nu au prezentat niciun simptom al vreunei boli în ziua în care au fost colectate materialul seminal, ovocitele sau embrionii;

(e)

pe cât posibil, nu au fost utilizate pentru reproducere naturală în cursul unei perioade de cel puțin 30 de zile înainte de data primei colectări și în cursul perioadei de colectare a materialului seminal, a ovocitelor sau a embrionilor destinați intrării în Uniune;

(f)

sunt identificate și înregistrate conform normelor din unitatea izolată respectivă.

Articolul 119

Cerințele pentru materialele germinative

Transporturile de material seminal, de ovocite și de embrioni menționate la articolul 117 pot intra în Uniune doar dacă îndeplinesc următoarele cerințe:

(a)

sunt marcate astfel încât pot fi stabilite cu ușurință următoarele informații:

(i)

data colectării sau producerii respectivelor materiale germinative;

(ii)

specia și, dacă este necesar, subspecia, și identificarea animalului (animalelor) donator (donatoare);

(iii)

numărul de autorizare unic al unității izolate, care include codul ISO 3166-1 alpha-2 al țării în care este acordată autorizația;

(iv)

orice alte informații relevante;

(b)

sunt transportate într-un container care:

(i)

este sigilat și numerotat înaintea expedierii din unitatea izolată de către medicul veterinar al unității, responsabil de activitățile unității izolate;

(ii)

a fost curățat și dezinfectat sau sterilizat înainte de utilizare ori este un container de unică folosință;

(iii)

a fost umplut cu un agent criogenic care nu a mai fost utilizat anterior pentru alte materiale.

PARTEA IV

CERINȚE PRIVIND SĂNĂTATEA ANIMALĂ PENTRU INTRAREA ÎN UNIUNE A PRODUSELOR DE ORIGINE ANIMALĂ ASTFEL CUM SE PREVEDE LA ARTICOLELE 3 ȘI 5

TITLUL 1

CERINȚE GENERALE PRIVIND SĂNĂTATEA ANIMALĂ PENTRU INTRAREA ÎN UNIUNE A PRODUSELOR DE ORIGINE ANIMALĂ

Articolul 120

Constrângeri temporale în ceea ce privește data producției

Transporturile de produse de origine animală pot intra în Uniune doar dacă produsele din transport nu au fost obținute într-o perioadă în care:

(a)

Uniunea a adoptat măsuri de restricții în materie de sănătate animală pentru intrarea unor astfel de produse din țara terță sau teritoriul terț de origine sau dintr-o zona din acestea;

(b)

a fost suspendată autorizația pentru intrarea în Uniune a unor astfel de produse din țara terță sau teritoriul terț de origine sau dintr-o zona din acestea.

Articolul 121

Cerințe în ceea ce privește tratamentele aplicate produselor de origine animală

(1)   Transporturile de produse de origine animală altele decât cele proaspete sau crude, pot intra în Uniune doar dacă produsele din transport au fost tratate conform titlurilor 3-6 din prezenta parte.

Tratamentul menționat la primul paragraf trebuie să fi fost:

(a)

atribuit în mod specific de către Uniune în listă țării terțe sau teritoriului terț de origine sau zonei din acestea și speciei de origine a produsului de origine animală;

(b)

aplicat într-o țară terță sau într-un teritoriu terț sau într-o zonă din acestea care este listat(ă) pentru intrarea în Uniune a respectivei specii și categorii de produse de origine animală;

(c)

aplicat în conformitate cu cerințele privind:

(i)

tratamentele de atenuare a riscurilor pentru produsele din carne prevăzute în anexa XXVI;

(ii)

tratamentele de atenuare a riscurilor pentru produsele lactate prevăzute în anexa XXVII;

(iii)

tratamentele de atenuare a riscurilor pentru produsele din ouă prevăzute în anexa XXVIII.

(2)   După finalizarea tratamentului prevăzut la alineatul (1), produsele de origine animală trebuie să fie manipulate până la ambalare într-o manieră care să prevină orice contaminare încrucișată care ar putea introduce un risc pentru sănătatea animală.

Articolul 122

Cerințe privind mijloacele de transport utilizate pentru produsele de origine animală

Transporturile de produse de origine animală pot intra în Uniune doar dacă astfel de transporturi au fost transportate într-un mijloc de transport conceput, construit și întreținut astfel încât statutul sanitar al produselor de origine animală să nu fie periclitat în timpul transportului de la punctul de origine până în Uniune.

Articolul 123

Expedierea produselor de origine animală către Uniune

Transporturile de produse de origine animală pot intra în Uniune doar dacă astfel de transporturi au fost expediate la destinația lor din Uniune separat de animalele și produsele de origine animală care nu îndeplinesc cerințele relevante privind sănătatea animală pentru intrarea în Uniune prevăzute în prezentul regulament.

TITLUL 2

CERINȚE PRIVIND SĂNĂTATEA ANIMALĂ PENTRU INTRAREA ÎN UNIUNE A CĂRNII PROASPETE

CAPITOLUL 1

Cerințe generale privind sănătatea animală pentru carnea proaspătă

Articolul 124

Expedierea la abator a animalelor deținute de la care provine carnea proaspătă

Transporturile de carne proaspătă provenită de la animale deținute, cu excepția celor deținute ca vânat de crescătorie care au fost ucise pe loc, pot intra în Uniune doar în cazul în care carnea proaspătă din transport a fost obținută de la animale deținute care îndeplinesc următoarele cerințe:

(a)

unitatea de origine a animalelor este situată:

(i)

în aceeași țară terță sau teritoriu terț sau zonă din acestea ca și abatorul în care a fost obținută carnea proaspătă;

sau

(ii)

într-o țară terță sau teritoriu terț sau într-o zonă a acestora care, în momentul expedierii animalelor la abator, a fost autorizat(ă) să introducă în Uniune carne proaspătă provenită de la speciile relevante de animale;

(b)

animalele deținute au fost expediate direct din unitatea lor de origine la abator;

(c)

pe parcursul transportului la abatorul menționat la litera (a), animalele deținute:

(i)

nu au trecut printr-o țară terță, printr-un teritoriu terț sau printr-o zonă din acestea care nu este listat(ă) pentru intrarea în Uniune a respectivei specii și categorii de carne proaspătă;

(ii)

nu au intrat în contact cu animale cu un statut sanitar inferior;

(d)

mijloacele de transport și containerele utilizate pentru a transporta animalele deținute la abatorul menționat la litera (a) îndeplinesc cerințele prevăzute la articolele 17 și 18.

Articolul 125

Expedierea carcaselor de animale sălbatice sau de animale deținute ca vânat de crescătorie ucise pe loc

Transporturile de carne proaspătă provenită de la animale sălbatice sau de la animale deținute ca vânat sălbatic care au fost ucise pe loc pot intra în Uniune doar în cazul în care carnea proaspătă din transport a fost obținută de la carcase care îndeplinesc următoarele cerințe:

(a)

carcasele au fost expediate direct de la locul uciderii la o unitate de prelucrare a vânatului situată în aceeași țară terță, în același teritoriu sau în aceeași zonă din acestea care este listat(ă);

(b)

pe parcursul transportului la unitatea de prelucrare a vânatului menționată la litera (a), carcasele:

(i)

nu au trecut printr-o țară terță, printr-un teritoriu terț sau printr-o zonă din acestea care nu este listat(ă) pentru intrarea în Uniune a respectivei specii și categorii de carne proaspătă;

(ii)

nu au intrat în contact cu animale sau cu carcase cu un statut sanitar inferior;

(c)

carcasele au fost transportate la unitatea de prelucrare a vânatului menționată la litera (a) în mijloace de transport și containere care îndeplinesc următoarele cerințe:

(i)

au fost curățate și dezinfectate, cu un dezinfectant autorizat de autoritatea competentă din țara terță sau din teritoriul terț de origine, înaintea încărcării carcaselor în vederea expedierii către Uniune;

(ii)

au fost concepute astfel încât statutul sanitar al carcaselor nu a fost periclitat în timpul transportului.

Articolul 126

Inspecțiile ante-mortem și post-mortem

Transporturile de carne proaspătă provenită de la animale deținute și sălbatice pot intra în Uniune doar în cazul în care carnea proaspătă din transport a fost obținută de la animale care au fost supuse următoarelor inspecții:

(a)

în cazul animalelor deținute:

(i)

o inspecție ante-mortem în ultimele 24 de ore anterioare sacrificării;

(ii)

o inspecție post-mortem efectuată, fără întârziere, după uciderea sau sacrificarea lor;

(b)

în cazul animalelor sălbatice, o inspecție post-mortem efectuată, fără întârziere, după uciderea acestora.

Inspecțiile menționate la primul paragraf trebuie să fi fost efectuate de un medic veterinar oficial din țara terță sau din teritoriul terț de origine sau dintr-o zonă din acestea, pentru a exclude prezența bolilor relevante menționate în anexa I și a bolilor emergente.

Articolul 127

Manipularea animalelor de la care provine carnea proaspătă în timpul uciderii sau al sacrificării

Transporturile de carne proaspătă pot intra în Uniune doar în cazul în care carnea proaspătă din transport provine de la animale care nu au intrat în contact cu animale cu un statut sanitar inferior în timpul uciderii sau al sacrificării lor.

Articolul 128

Manipularea și prepararea cărnii proaspete în unitatea de origine a cărnii proaspete

Transporturile de carne proaspătă trebuie să fie separate în mod strict de carnea proaspătă care nu îndeplinește cerințele relevante privind sănătatea animală pentru intrarea în Uniune a cărnii proaspete, prevăzute la articolele 124-146, pe întreg parcursul operațiunilor de sacrificare, tăiere și până la:

(a)

ambalarea ei în vederea depozitării ulterioare sau a expedierii către Uniune;

sau

(b)

sosirea ei în Uniune, în cazul cărnii proaspete neambalate.

CAPITOLUL 2

Cerințe privind sănătatea animală pentru carnea proaspătă provenită de la ungulate

SECȚIUNEA 1

CERINȚE GENERALE PRIVIND SĂNĂTATEA ANIMALĂ PENTRU CARNEA PROASPĂTĂ PROVENITĂ DE LA UNGULATELE DEȚINUTE ȘI SĂLBATICE

Articolul 129

Speciile de animale de la care provine carnea proaspătă de ungulate

Transporturile de carne proaspătă provenită de la ungulate pot intra în Uniune doar în cazul în care carnea proaspătă din transport provine de la următoarele specii:

(a)

în cazul ungulatelor deținute, de la toate speciile de ungulate;

(b)

în cazul ungulatelor sălbatice și al celor deținute ca vânat de crescătorie, de la toate speciile de ungulate, cu excepția bovinelor, a ovinelor, a caprinelor și a raselor domestice de porcine.

Articolul 130

Interdicție în ceea ce privește intrarea sângelui proaspăt

Transporturile de sânge proaspăt provenit de la ungulate pentru consum uman nu pot intra în Uniune.

SECȚIUNEA 2

CERINȚE SPECIFICE PRIVIND SĂNĂTATEA ANIMALĂ PENTRU CARNEA PROASPĂTĂ PROVENITĂ DE LA UNGULATELE DEȚINUTE

Articolul 131

Perioada de reședință înaintea sacrificării sau a uciderii ungulatelor deținute de la care provine carnea proaspătă

(1)   Ungulatele deținute de la care provine carnea proaspătă destinată intrării în Uniune nu este necesar să respecte o perioadă de reședință înaintea datei sacrificării sau a uciderii, cu condiția ca ele să fi fost introduse în țara terță sau în teritoriul terț sau în zona din acestea:

(a)

dintr-o altă țară terță sau dintr-un alt teritoriu terț sau dintr-o zonă listat(ă) pentru intrarea în Uniune a cărnii proaspete provenite de la aceeași specie de ungulate, iar ungulatele deținute au rămas acolo timp de cel puțin trei luni anterior sacrificării;

sau

(b)

un stat membru.

(2)   Ungulatele deținute de la care provine carnea proaspătă destinată intrării în Uniune, cu excepția celor menționate la alineatul (1), trebuie să respecte, imediat înaintea datei sacrificării sau a uciderii, o perioadă de reședință neîntreruptă în conformitate cu anexa XXIII în cazul în care ele:

(a)

au rămas în țara terță sau în teritoriul terț de origine sau într-o zonă din acestea;

(b)

au rămas în unitatea de origine;

(c)

nu au intrat în contact cu ungulate cu un statut sanitar inferior.

Articolul 132

Derogare de la expedierea directă la abator a animalelor deținute de la care provine carnea proaspătă

Prin derogare de la articolul 124 litera (b), transporturile de carne proaspătă provenită de la ungulate deținute care nu respectă cerințele respective se autorizează să intre în Uniune în cazul în care carnea proaspătă din transport a fost obținută de la bovine, ovine sau caprine și:

(a)

ungulatele au trecut printr-o singură unitate care efectuează operațiuni de colectare și care îndeplinește cerințele prevăzute la articolul 20 litera (b), după ce au părăsit unitatea lor de origine și înainte de sosirea lor la abator;

(b)

autoritatea competentă a țării terțe sau a teritoriului terț de origine a oferit garanții suplimentare pentru a se asigura faptul că statutul sanitar al ungulatelor nu a fost periclitat pe parcursul deplasării lor de la unitatea de origine până la sosirea la abator;

(c)

țara terță, teritoriul terț sau zona din acestea menționate la litera (b) sunt autorizate în listă pentru o astfel de derogare.

Articolul 133

Țara terță sau teritoriul terț de origine sau zona din acestea din care provine carnea proaspătă obținută de la ungulate deținute

(1)   Transporturile de carne proaspătă obținută de la ungulate deținute pot intra în Uniune doar în cazul în care carnea proaspătă din transport provine dintr-o țară terță sau dintr-un teritoriu terț sau dintr-o zonă din acestea care respectă perioadele minime de indemn(ă) de boală prevăzute în tabelul din partea A a anexei XXIV, pentru bolile listate menționate, pentru care sunt listate speciile de ungulate de la care a fost obținută carnea proaspătă.

Perioadele minime prevăzute la primul paragraf pot fi reduse în cazul bolilor listate în partea B din anexa XXIV, sub rezerva respectării condițiilor specifice menționate acolo; aceste condiții specifice trebuie să fie atribuite în mod specific de Uniune în listă țării terțe sau teritoriului terț sau zonei din acestea și speciei respective de origine a cărnii proaspete.

(2)   Transporturile de carne proaspătă provenită de la ungulate deținute pot intra în Uniune doar în cazul în care carnea proaspătă din transport provine dintr-o țară terță sau dintr-un teritoriu terț sau dintr-o zonă din acestea în care nu s-a efectuat vaccinarea împotriva bolilor listate menționate la alineatul (1) conform tabelului din partea A a anexei XXV.

(3)   Prin derogare de la dispozițiile alineatului (2), este posibil ca vaccinarea împotriva febrei aftoase să se fi efectuat sub rezerva respectării condițiilor specifice care trebuie prevăzute de autoritatea competentă și prezentate la punctul 1 litera (b) sau la punctul 3.1 litera (a) din partea B a anexei XXV, care trebuie să fie atribuite în mod specific de către Uniune în listă țării terțe respectiv sau teritoriului terț respectiv sau zonei din acestea și speciei respective de origine a cărnii proaspete.

Articolul 134

Unitatea de origine a ungulatelor deținute de la care s-a obținut carnea proaspătă

(1)   Transporturile de carne proaspătă provenită de la ungulate deținute pot intra în Uniune doar în cazul în care carnea proaspătă din transport a fost obținută de la ungulate care provin dintr-o unitate:

(a)

în care și în jurul căreia, inclusiv, dacă este cazul, pe teritoriul unei țări învecinate, într-o zonă cu raza de 10 km și timp de 30 de zile înaintea datei sacrificării nu a fost raportată niciuna dintre bolile listate menționate în partea A din anexa XXIV, pentru care sunt listate speciile de ungulate de la care provine carnea proaspătă destinată intrării în Uniune; sau

(b)

care îndeplinește condițiile specifice care trebuie prevăzute de autoritățile competente în cazul în care în țara terță sau în teritoriul terț sau într-o zonă din acestea s-a efectuat vaccinarea împotriva febrei aftoase cu mai puțin de 12 luni înaintea datei sacrificării, astfel cum se prevede la punctul 1 litera (b) sau la punctul 3.1 litera (a) din partea B a anexei XXV, care trebuie să fi fost atribuite de către Comisie în mod specific în listă țării terțe sau teritoriului terț sau zonei din acestea care este autorizat(ă) pentru intrarea în Uniune a cărnii proaspete provenite de la ungulate, și speciei de origine a cărnii proaspete.

(2)   Transporturile de carne proaspătă provenită de la ungulate deținute pot intra în Uniune doar în cazul în care carnea proaspătă din transport a fost obținută de la ungulate care provin dintr-o unitate:

(a)

în care nu a fost vaccinat niciun animal conform părții A din anexa XXV; sau

(b)

care este situată într-o țară terță, într-un teritoriu terț sau într-o zonă din acestea care respectă condițiile specifice stabilite în anexa XXIV partea B punctul 1; aceste condiții trebuie să fi fost atribuite în mod specific de către Comisie în listă țărilor terțe sau teritoriului terț sau zonelor acestora listate pentru introducerea în Uniune a cărnii proaspete de ungulate și speciilor de origine ale cărnii proaspete.

Articolul 135

Cerință specifică pentru carnea proaspătă obținută de la ungulatele din specia Sus scrofa

Transporturile de carne proaspătă de ungulate deținute din specia Sus scrofa pot intra în Uniune numai în cazul în care carnea proaspătă din transport provine de la animale care au fost ținute de la naștere separat de ungulatele sălbatice.

Articolul 136

Unitatea de origine a cărnii proaspete provenită de la ungulate deținute

Transporturile de carne proaspătă provenită de la ungulate deținute pot intra în Uniune doar în cazul în care carnea proaspătă din transport a fost obținută într-un abator sau într-o unitate de prelucrare a vânatului, în care sau în jurul cărora nu a fost raportată niciuna dintre bolile listate menționate în partea A din anexa XXIV într-o zonă cu raza de 10 km, inclusiv, dacă este cazul, teritoriul unei țări învecinate, timp de 30 de zile anterior datei sacrificării sau datei uciderii.

SECȚIUNEA 3

CERINȚE SPECIFICE PRIVIND SĂNĂTATEA ANIMALĂ PENTRU CARNEA PROASPĂTĂ PROVENITĂ DE LA UNGULATE SĂLBATICE

Articolul 137

Țara sau teritoriul de origine sau zona din acestea din care provine carnea proaspătă obținută de la ungulate sălbatice

Transporturile de carne proaspătă provenită de la ungulate sălbatice pot intra în Uniune doar în cazul în care carnea proaspătă din transport provine dintr-o țară terță sau dintr-un teritoriu terț sau dintr-o zonă din acestea care îndeplinește cerințele privind sănătatea animală menționate la articolul 133.

Articolul 138

Ungulatele sălbatice de la care provine carnea proaspătă

Transporturile de carne proaspătă provenită de la ungulate sălbatice pot intra în Uniune doar în cazul în care carnea proaspătă din transport a fost obținută de la animale care îndeplinesc următoarele cerințe:

(a)

au fost ucise la o distanță mai mare de 20 km față de granița oricărei țări terțe sau a oricărui teritoriu terț sau a unei zone din acestea, care nu era listat(ă) la momentul respectiv pentru intrarea în Uniune a cărnii proaspete provenite de la specia de ungulate sălbatice;

(b)

au fost ucise într-o zonă cu raza de 20 km unde, în cursul precedentelor 60 de zile, nu au fost raportate bolile menționate în partea A din anexa XXIV.

Articolul 139

Unitatea de prelucrare a vânatului de la care provine carnea proaspătă obținută de la ungulate sălbatice

Transporturile de carne proaspătă provenită de la ungulate sălbatice pot intra în Uniune doar în cazul în care carnea proaspătă din transport a fost obținută într-o unitate de prelucrare a vânatului, în care sau în jurul căreia nu a fost raportată niciuna dintre bolile listate menționate în partea A din anexa XXIV într-o zonă cu raza de 10 km, inclusiv, dacă este cazul, teritoriul unei țări învecinate, timp de 30 de zile anterior datei uciderii.

CAPITOLUL 3

Cerințe privind sănătatea animală pentru carnea proaspătă de la păsări de curte și de la vânat cu pene

SECȚIUNEA 1

CERINȚE SPECIFICE PRIVIND SĂNĂTATEA ANIMALĂ PENTRU CARNEA PROASPĂTĂ PROVENITĂ DE LA PĂSĂRI DE CURTE

Articolul 140

Perioada de reședință a păsărilor de curte

Transporturile de carne proaspătă provenită de la păsări de curte pot intra în Uniune doar în cazul în care carnea proaspătă din transport a fost obținută de la păsări de curte care:

(a)

de când au eclozat și până la data sacrificării au fost ținute în țara terță sau în teritoriul terț sau în zona din acestea din care provine carnea proaspătă;

sau

(b)

au fost importate ca pui de o zi, păsări de curte de reproducție, păsări de curte pentru producție sau păsări de curte destinate sacrificării dintr-o țară terță sau dintr-un teritoriu terț sau dintr-o zonă din acestea care este listat(ă) pentru intrarea acestor mărfuri în Uniune sau dintr-un stat membru, iar importul s-a realizat conform unor cerințe privind sănătatea animală cel puțin la fel de stricte precum cerințele relevante din prezentul regulament.

Articolul 141

Țara terță sau teritoriul terț de origine sau zona din acestea din care provine carnea proaspătă obținută de la păsări de curte

Transporturile de carne proaspătă provenită de la păsări de curte pot intra în Uniune doar în cazul în care carnea proaspătă din transport provine dintr-o țară terță sau dintr-un teritoriu terț sau dintr-o zonă din acestea care îndeplinește următoarele cerințe:

(a)

dispune de un program de supraveghere a bolilor vizând gripa aviară înalt patogenă, instituit cu cel puțin șase luni înaintea datei expedierii transportului către Uniune, iar respectivul program de supraveghere îndeplinește cerințele prevăzute în:

(i)

anexa II la prezentul regulament;

sau

(ii)

capitolul relevant din Codul sanitar pentru animale terestre al Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor (OIE);

(b)

este considerat(ă) indemn(ă) de gripa aviară înalt patogenă în conformitate cu articolul 38;

(c)

în cazul în care s-a efectuate vaccinarea împotriva gripei aviare înalt patogene, autoritatea competentă din țara terță sau din teritoriul terț de origine a oferit garanții care atestă faptul că:

(i)

programul de vaccinare respectă cerințele prevăzute în anexa XIII;

(ii)

programul de supraveghere menționat la litera (a) din prezentul articol îndeplinește, în plus față de cerințele din anexa II, cerințele din punctul 2 al anexei XIII;

(iii)

s-a angajat să informeze Comisia cu privire la orice modificare a programului de vaccinare în țara terță sau în teritoriul terț sau în zona din acestea;

(d)

care:

(i)

în cazul cărnii proaspete provenite de la alte păsări de curte decât ratitele, este considerat(ă) indemn(ă) de infecția cu virusul bolii Newcastle în conformitate cu articolul 39;

(ii)

în cazul cărnii proaspete provenite de la ratite:

este considerat(ă) indemn(ă) de infecția cu virusul bolii Newcastle în conformitate cu articolul 39;

sau

nu este considerat(ă) indemn(ă) de infecția cu virusul bolii Newcastle în conformitate cu articolul 39, însă autoritatea competentă din țara terță sau din teritoriul terț de origine a oferit garanții privind respectarea cerințelor referitoare la infecția cu virusul bolii Newcastle în ceea ce privește izolarea, supravegherea și testarea, astfel cum se prevede în anexa XIV;

(e)

în cazul în care se efectuează vaccinare împotriva virusului bolii Newcastle, autoritatea competentă din țara terță sau din teritoriul terț de origine a oferit garanții care atestă faptul că:

(i)

vaccinurile utilizate îndeplinesc criteriile generale și specifice pentru vaccinurile împotriva infecției cu virusul bolii Newcastle prevăzute în partea 1 din anexa XV; sau

(ii)