EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0595

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/595 al Comisiei din 30 aprilie 2020 privind acordarea de ajutoare pentru depozitarea privată a cărnii de oaie și de capră și fixarea în avans a valorii ajutorului

C/2020/2882

OJ L 140, 4.5.2020, p. 21–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 16/07/2020; abrogat prin 32020R1029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/595/oj

4.5.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 140/21


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/595 AL COMISIEI

din 30 aprilie 2020

privind acordarea de ajutoare pentru depozitarea privată a cărnii de oaie și de capră și fixarea în avans a valorii ajutorului

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 18 alineatul (2) și articolul 223 alineatul (3) litera (c),

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1370/2013 al Consiliului din 16 decembrie 2013 privind măsuri pentru stabilirea anumitor ajutoare și restituții în legătură cu organizarea comună a piețelor produselor agricole (2), în special articolul 4 alineatul (2) litera (b),

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (3), în special articolul 62 alineatul (2) litera (b),

întrucât:

(1)

Din cauza actualei pandemii de COVID-19 și a restricțiilor importante de circulație instituite în statele membre, impactul asupra vânzărilor de anumite categorii de produse din carne de oaie și de capră, cum ar fi carcasele de miel și de capră cu vârsta mai mică de 12 luni, către industria ospitalității și a cateringului, a fost semnificativ.

(2)

În consecință, s-a constatat o scădere abruptă a cererii pentru anumite produse din carne de oaie și de capră. Prin urmare, sectorul cărnii de oaie și de capră se confruntă cu o perturbare a pieței din cauza dezechilibrului între cerere și ofertă. Acest fapt are un impact negativ semnificativ asupra marjelor din sector și compromite viabilitatea financiară a agricultorilor din Uniune. În absența unor măsuri împotriva acestei perturbări, se preconizează că prețurile la produsele din carne de oaie și de capră din Uniune vor scădea și este posibil ca presiunea descendentă să continue.

(3)

Actualul dezechilibru dintre cerere și ofertă pe piețele de carne de oaie și de capră poate fi atenuat prin depozitarea carcaselor de ovine și de caprine cu vârsta mai mică de 12 luni, majoritate lor fiind destinată industriei ospitalității și a cateringului.

(4)

Restricțiile importante de circulație instituite în statele membre pentru combaterea actualei pandemii de COVID-19 au afectat și disponibilitatea forței de muncă în abatoare și în unitățile de prelucrare a produselor alimentare și au redus capacitățile de transport și cele logistice.

(5)

Pentru a atenua aceste condiții dificile de piață și, în special pentru a reduce dezechilibrul dintre cerere și ofertă, care exercită o presiune descendentă asupra tuturor prețurilor la produsele din carne de oaie și de capră, precum și pentru a atenua acele condiții dificile de piață, este oportun să se acorde ajutoare pentru depozitarea de carne proaspătă și refrigerată de ovine și de caprine cu vârsta mai mică de 12 luni.

(6)

Regulamentul delegat (UE) 2016/1238 al Comisiei (4) și Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1240 al Comisiei (5) stabilesc norme în ceea ce privește implementarea ajutoarelor pentru depozitarea privată. În măsura în care nu se prevede altfel în prezentul regulament, este necesar ca dispozițiile Regulamentului delegat (UE) 2016/1238 și ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/1240 să fie aplicate ajutorului pentru depozitarea privată a cărnii proaspete și refrigerate de ovine și de caprine cu vârsta mai mică de 12 luni.

(7)

Este necesar ca valoarea ajutorului să fie stabilită în avans, astfel încât să permită instituirea unui sistem operațional rapid și flexibil. În conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 1370/2013, este necesar ca ajutorul pentru depozitare privată stabilit în avans să aibă la bază costurile de depozitare și alte elemente relevante legate de piață. Este necesar să se stabilească un ajutor pentru perioada totală de depozitare pe baza costurilor de depozitare și de scoatere din depozitare, a costurilor de depozitare la rece pe zi și a compensării parțiale a diferenței între valoarea cărnii proaspete sau refrigerate și valoarea cărnii congelate de oaie și de capră.

(8)

Pentru ca ajutorul pentru depozitare privată să fie eficace și să aibă un impact real pe piață, este necesar ca ajutorul să fie acordat numai pentru produsele care nu au fost încă depozitate. În acest context, este adecvat să se stabilească perioada de depozitare.

(9)

Din motive de eficiență și simplificare administrativă, este necesar să fie stabilită cantitatea minimă de produse care să facă obiectul fiecărei cereri.

(10)

Este necesar să fie stabilită o garanție pentru a se asigura temeinicia cererii și faptul că măsura va produce efectul dorit pe piață.

(11)

Măsurile instituite pentru a contracara pandemia de COVID-19 pot afecta conformitatea cu cerințele pentru controalele la fața locului în ceea ce privește ajutoarele pentru depozitarea privată în temeiul articolului 60 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1240. Este adecvat să se acorde flexibilitate statelor membre vizate de măsurile respective, prin prelungirea perioadei de efectuare a verificărilor introducerilor în depozite sau prin înlocuirea lor cu alte dovezi relevante, precum și prin omiterea necesității de a se efectua controale neanunțate. Prin urmare, este adecvat să se prevadă o derogare de la anumite dispoziții ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/1240 pentru a se permite îndeplinirea obiectivelor prezentului regulament.

(12)

Articolul 42 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1240 prevede că statele membre notifică Comisiei cererile admisibile o dată pe săptămână. Pentru a se asigura transparența, monitorizarea și administrarea corespunzătoare a sumelor disponibile pentru ajutor, sunt necesare notificări mai frecvente pentru gestionarea eficientă a sistemului.

(13)

Pentru a avea un impact imediat asupra pieței și pentru a contribui la stabilizarea prețurilor, este necesar ca prezentul regulament să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(14)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru organizarea comună a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

(1)   Prezentul regulament prevede ajutor pentru depozitarea privată a cărnii proaspete și refrigerate de ovine și de caprine cu vârsta mai mică de 12 luni, astfel cum se menționează la articolul 17 primul paragraf litera (i) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, denumit în continuare „ajutor”.

(2)   În măsura în care prezentul regulament nu prevede altfel, se aplică dispozițiile Regulamentului delegat (UE) 2016/1238 și ale Regulamentului de punere în aplicare(UE) 2016/1240.

Articolul 2

Produse eligibile

(1)   Lista produselor eligibile pentru ajutor este stabilită în anexă.

(2)   Pentru a beneficia de ajutor, carnea trebuie să aibă o calitate comercializabilă acceptabilă și rezonabilă și să aibă originea în Uniune. Produsul trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute în secțiunea III din anexa VI la Regulamentul delegat (UE) 2016/1238.

(3)   Ajutorul se acordă numai pentru cantitățile de carne proaspătă sau refrigerată care nu au fost încă depozitate.

Articolul 3

Depunerea și admisibilitatea cererilor

(1)   Cererile de ajutor pot fi depuse începând cu data de 7 mai 2020.

(2)   Fiecare cerere trebuie să se refere la produsele enumerate în anexă, cu indicarea codului NC relevant.

(3)   Cantitatea minimă eligibilă pentru fiecare cerere este de 5 tone.

Articolul 4

Valoarea ajutorului și perioada de depozitare

(1)   Valorile relevante ale ajutorului pentru fiecare perioadă de depozitare sunt stabilite în anexă.

(2)   Depozitarea contractuală se încheie în ziua precedentă datei retragerii din depozit.

(3)   Ajutoarele pot fi acordate numai pentru o perioadă de depozitare de 90, 120 sau 150 de zile.

Articolul 5

Garanție

La depunerea unei cereri de ajutor pentru produsele eligibile pentru ajutor, valoarea garanției necesare în conformitate cu articolul 4 litera (b) din Regulamentul delegat (UE) 2016/1238 este de 100 EUR/tonă.

Articolul 6

Controale

(1)   Prin derogare de la articolul 60 alineatele (1) și (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1240, în cazul în care, ca urmare a măsurilor instituite pentru a contracara pandemia de COVID-19, denumite în continuare „măsurile”, agenția de plăți nu este în măsură să efectueze în timp util verificările menționate la articolul 60 alineatele (1) și (2) din respectivul regulament, statul membru în cauză poate:

(a)

prelungi perioada menționată la articolul 60 alineatul (1) primul paragraf pentru a efectua respectivele controale cu până la 30 de zile de la stoparea măsurilor; sau

(b)

să înlocuiască controalele respective în perioada în care măsurile sunt aplicabile prin utilizarea unor dovezi relevante, inclusiv fotografii geoetichetate sau alte dovezi în format electronic.

(2)   Prin derogare de la articolul 60 alineatul (3) primul paragraf din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1240, în cazul în care, în urma măsurilor, agenția de plăți nu poate efectua controalele la fața locului neanunțate, ea nu este obligată să efectueze controale neanunțate în perioada în care măsurile sunt în vigoare.

Articolul 7

Notificarea cantităților pentru care s-au depus cereri

Prin derogare de la articolul 42 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1240, statele membre notifică Comisiei cantitățile de produse care au făcut obiectul unei cereri admisibile și informațiile aferente, după cum urmează:

(a)

notificările se depun cel târziu la ora 12.00 (ora Bruxelles-ului) a fiecărei zile de luni și se referă la cantitățile de produse pentru care au fost depuse cereri admisibile în zilele de joi și vineri din săptămâna precedentă;

(b)

notificările se depun cel târziu la ora 12.00 (ora Bruxelles-ului) a fiecărei zile de joi și se referă la cantitățile de produse pentru care au fost depuse cereri admisibile în zilele de luni, marți și miercuri din aceeași săptămână.

Articolul 8

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 aprilie 2020.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 346, 20.12.2013, p. 12.

(3)  JO L 347, 20.12.2013, p. 549.

(4)  Regulamentul delegat (UE) 2016/1238 al Comisiei din 18 mai 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește intervenția publică și ajutoarele pentru depozitarea privată (JO L 206, 30.7.2016, p. 15).

(5)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1240 al Comisiei din 18 mai 2016 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește intervenția publică și ajutorul pentru depozitarea privată (JO L 206, 30.7.2016, p. 71).


ANEXĂ

Lista produselor eligibile pentru ajutorul menționat la articolul 2 alineatul (1) și valorile relevante ale ajutoarelor per perioadă de depozitare menționate la articolul 4 alineatul (1)

Codul din nomenclatura vamală (codul NC) al produselor

Descrierea produselor

Valoarea ajutorului per perioadă de depozitare

(EUR/tonă)

90 de zile

120 de zile

150 de zile

1

2

3

4

5

ex 0204 10 00

Carcase sau semicarcase de miel cu vârsta mai mică de 12 luni, proaspete sau refrigerate

866

89

915

ex 0204 50 11

Carcase sau semicarcase de capră cu vârsta mai mică de 12 luni, proaspete sau refrigerate


Top