EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0460

Regulamentul (UE) 2020/460 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 martie 2020 de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013 și (UE) nr. 508/2014 în ceea ce privește anumite măsuri specifice menite să mobilizeze investiții în sistemele de sănătate ale statelor membre și în alte sectoare ale economiilor acestora ca reacție la epidemia de COVID-19 (Inițiativa pentru investiții ca reacție la coronavirus)

PE/5/2020/REV/1

OJ L 99, 31.3.2020, p. 5–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/460/oj

31.3.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 99/5


REGULAMENTUL (UE) 2020/460 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 30 martie 2020

de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013 și (UE) nr. 508/2014 în ceea ce privește anumite măsuri specifice menite să mobilizeze investiții în sistemele de sănătate ale statelor membre și în alte sectoare ale economiilor acestora ca reacție la epidemia de COVID-19 (Inițiativa pentru investiții ca reacție la coronavirus)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (2) și articolele 177 și 178,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

după consultarea Comitetului Economic și Social European,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

întrucât:

(1)

Statele membre au fost afectate într-un mod unic de consecințele epidemiei de COVID‐19. Criza actuală de sănătate publică împiedică creșterea economică din statele membre, fapt care agravează la rândul său deficitele grave de lichidități cauzate de majorarea bruscă și semnificativă a investițiilor publice care sunt necesare în sistemele de sănătate și în alte sectoare ale economiilor statelor membre. Acest fapt a creat o situație excepțională, care trebuie abordată prin măsuri specifice.

(2)

Este vital ca lipsa de lichidități și de fonduri publice din statele membre să nu împiedice investițiile din cadrul programelor sprijinite de Fondul european de dezvoltare regională („FEDR”), de Fondul social european („FSE”) și de Fondul de coeziune („FC”) (denumite împreună „fondurile”) și de Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime („FEPAM”), investiții necesare pentru combaterea epidemiei de COVID-19.

(3)

Pentru a face față efectelor crizei de sănătate publică, FEDR ar trebui să sprijine, dacă este necesar, finanțarea capitalului de lucru al întreprinderilor mici și mijlocii („IMM”), ca măsură temporară menită să ofere o reacție eficace la criza de sănătate publică.

(4)

Ca reacție la efectele crizei de sănătate publică, prioritatea de investiții a FEDR destinată să consolideze cercetarea, dezvoltarea tehnologică și inovarea ar trebui să acopere investițiile în produse și servicii necesare pentru sprijinirea capacităților de reacție în situații de criză în serviciile de sănătate.

(5)

Pentru a asigura o mai mare flexibilitate a reacției la epidemia de COVID-19, statelor membre ar trebui să li se acorde o mai mare flexibilitate în ceea ce privește punerea în aplicare a programului, iar pentru modificarea programelor operaționale ar trebui să se prevadă o procedură simplificată, care să nu necesite o decizie a Comisiei. Ar trebui să fie precizate informațiile care urmează să fie transmise Comisiei cu privire la astfel de modificări.

(6)

Ca reacție la efectele crizei de sănătate publică, instrumentele financiare finanțate din fonduri ar trebui, de asemenea, să ofere, dacă este necesar, sprijin sub formă de capital de lucru pentru IMM-uri, ca măsură temporară menită să constituie o reacție eficace la criza de sănătate publică.

(7)

Ca reacție imediată la efectele crizei de sănătate publică, cheltuielile pentru operațiunile de sprijinire a capacităților de reacție în situații de criză ar trebui să fie eligibile începând cu 1 februarie 2020.

(8)

Pentru a se asigura că statele membre dispun de mijloace financiare suficiente pentru a face investițiile necesare fără întârzieri, este oportun ca, pentru conturile anuale prezentate în 2020, Comisia să nu emită ordine de recuperare a sumelor recuperabile de la statele membre. Statele membre ar trebui să utilizeze sumele nerecuperate pentru a accelera investițiile legate de epidemia de COVID-19 și care sunt eligibile în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (2) și al normelor specifice fondurilor.

(9)

Sumele nerecuperate în 2020 ar trebui să fie aprobate și lichidate sau să facă obiectul unor ordine de recuperare la încheierea programelor.

(10)

Ca reacție la efectele crizei de sănătate publică, FEPAM ar trebui să sprijine fonduri mutuale și un sistem de asigurare a stocurilor pentru a proteja veniturile pescarilor și ale fermierilor din sectorul acvaculturii afectați de criza de sănătate publică.

(11)

Întrucât obiectivul prezentului regulament, și anume de a reacționa la efectele crizei de sănătate publică, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre, dar, având în vedere amploarea și efectele acțiunii, acesta poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE). În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivului respectiv.

(12)

Având în vedere caracterul urgent al sprijinului necesar, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(13)

Având în vedere epidemia de COVID-19 și urgența de a aborda criza de sănătate publică rezultată, se consideră adecvat să se prevadă o excepție de la termenul de opt săptămâni menționat la articolul 4 din Protocolul nr. 1 privind rolul parlamentelor naționale în Uniunea Europeană, anexat la TUE, la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice.

(14)

Prin urmare, Regulamentele (UE) nr. 1301/2013 (3), (UE) nr. 1303/2013 și (UE) nr. 508/2014 (4) ale Parlamentului European și ale Consiliului ar trebui modificate în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificarea Regulamentului (UE) nr. 1301/2013

Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 3 alineatul (1) se adaugă următorul paragraf:

„În plus, FEDR poate sprijini finanțarea capitalului de lucru al IMM-urilor, dacă acest lucru este necesar, ca măsură temporară menită să ofere o reacție eficace la o criză de sănătate publică.”

2.

La articolul 5 punctul 1, litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

promovarea investițiilor de afaceri în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea, aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, a liniilor-pilot, a acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general, precum și sprijinirea investițiilor necesare pentru consolidarea capacităților de reacție în situații de criză în serviciile de sănătate;”.

Articolul 2

Modificarea Regulamentului (UE) nr. 1303/2013

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 30, se adaugă următorul alineat:

„(5)   Prin derogare de la alineatele (1) și (2), pentru programele sprijinite de FEDR, Fondul de coeziune și FSE, statul membru poate transfera în cursul perioadei de programare, începând cu 1 februarie 2020, o sumă de până la 8 % din alocarea aferentă unei priorități și nu mai mult de 4 % din bugetul programului către o altă prioritate a aceluiași fond și a aceluiași program.

Aceste transferuri nu afectează anii precedenți. Aceste transferuri sunt considerate a fi nesubstanțiale și nu necesită o decizie de modificare a programului din partea Comisiei. Cu toate acestea, transferurile respectă toate cerințele de reglementare și sunt aprobate în prealabil de comitetul de monitorizare. Statul membru transmite Comisiei tabelele financiare revizuite.”

2.

La articolul 37 alineatul (4), se adaugă următorul paragraf:

„Instrumentele financiare pot să ofere sprijin și sub formă de capital de lucru pentru IMM‐uri, dacă acest lucru este necesar, ca măsură temporară menită să ofere o reacție eficace la o criză de sănătate publică.”

3.

La articolul 65 alineatul (10), se adaugă următorul paragraf:

„Prin derogare de la alineatul (9), cheltuielile pentru operațiunile de sprijinire a capacităților de reacție în situații de criză în contextul epidemiei de COVID-19 sunt eligibile începând cu 1 februarie 2020.”

4.

La articolul 96, alineatul (10) se înlocuiește cu următorul text:

„(10)   Fără a aduce atingere articolului 30 alineatul (5), Comisia adoptă o decizie, prin intermediul actelor de punere în aplicare, prin care aprobă toate elementele programului operațional, inclusiv orice modificări viitoare, care intră sub incidența prezentului articol, cu excepția celor care intră sub incidența alineatului (2) primul paragraf litera (b) punctul (vi), litera (c) punctul (v) și litera (e), a alineatelor (4) și (5), a alineatului (6) literele (a) și (c) și a alineatului (7), care rămân în responsabilitatea statelor membre.”

5.

La articolul 139 alineatul (7), se adaugă următoarele paragrafe:

„Prin derogare de la primul paragraf, Comisia nu emite un ordin de recuperare a sumelor recuperabile de la statul membru pentru conturile transmise în 2020. Sumele nerecuperate sunt utilizate pentru a accelera investițiile legate de epidemia de COVID-19 și sunt eligibile în temeiul prezentului regulament și al normelor specifice fondurilor.

Sumele nerecuperate vor fi aprobate și lichidate sau recuperate la încheierea programului.”

Articolul 3

Modificarea Regulamentului (UE) nr. 508/2014

Regulamentul (UE) nr. 508/2014 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 35 se modifică după cum urmează:

(a)

titlul se înlocuiește cu următorul text:

„Fonduri mutuale pentru crize de sănătate publică, fenomene climatice nefavorabile și incidente de mediu”;

(b)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   FEPAM poate contribui la fonduri mutuale care acordă pescarilor compensații financiare pentru pierderile economice cauzate de crize de sănătate publică, de fenomene climatice nefavorabile sau de incidente de mediu, sau pentru costurile pentru salvarea pescarilor sau a navelor de pescuit care au suferit accidente pe mare pe durata desfășurării activităților de pescuit.”;

(c)

alineatele (5) și (6) se înlocuiesc cu următorul text:

„(5)   Statele membre stabilesc normele privind constituirea și gestionarea fondurilor mutuale, în special normele privind acordarea plăților compensatorii și eligibilitatea pescarilor de a accesa aceste plăți compensatorii în eventualitatea crizelor de sănătate publică, a fenomenelor climatice nefavorabile, a incidentelor de mediu sau a accidentelor pe mare astfel cum sunt menționate la alineatul (1), precum și cele privind administrarea și monitorizarea respectării normelor respective. Statele membre se asigură că sistemul de alocare a fondurilor prevede sancțiuni în caz de neglijență din partea pescarului.

(6)   Crizele de sănătate publică, fenomenele climatice nefavorabile, incidentele de mediu sau accidentele pe mare, astfel cum sunt menționate la alineatul (1) sunt cele a căror producere este recunoscută formal de către autoritatea competentă a statului membru în cauză.”;

(d)

alineatul (8) se înlocuiește cu următorul text:

„(8)   Contribuțiile menționate la alineatul (1) se acordă doar pentru a acoperi pierderile cauzate de crize de sănătate publică, de fenomene climatice nefavorabile, de incidente de mediu sau de accidente pe mare care reprezintă peste 30 % din cifra de afaceri anuală a întreprinderii în cauză, calculată pe baza cifrei de afaceri medii a întreprinderii în perioada celor trei ani calendaristici anteriori.”

2.

La articolul 57 alineatul (1), se adaugă următoarea literă:

„(e)

crize de sănătate publică.”.

Articolul 4

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 martie 2020.

Pentru Parlamentul European

Președintele

D. M. SASSOLI

Pentru Consiliu

Președintele

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Poziția Parlamentului European din 26 martie 2020 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial)] și decizia Consiliului din 30 martie 2020.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 320).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 (JO L 347, 20.12.2013, p. 289).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 149, 20.5.2014, p. 1).


Top