EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0354

Regulamentul (UE) 2020/354 al Comisiei din 4 martie 2020 de stabilire a unei liste cu utilizările preconizate ale furajelor destinate unor scopuri nutriționale speciale și de abrogare a Directivei 2008/38/CE (Text cu relevanță pentru SEE)

C/2020/1183

JO L 67, 5.3.2020, p. 1–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/354/oj

5.3.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 67/1


REGULAMENTUL (UE) 2020/354 AL COMISIEI

din 4 martie 2020

de stabilire a unei liste cu utilizările preconizate ale furajelor destinate unor scopuri nutriționale speciale și de abrogare a Directivei 2008/38/CE

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 767/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind introducerea pe piață și utilizarea furajelor, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 79/373/CEE a Consiliului, a Directivei 80/511/CEE a Comisiei, a Directivelor 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE și 96/25/CE ale Consiliului și a Deciziei 2004/217/CE a Comisiei (1), în special articolul 10 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Introducerea pe piață și utilizarea furajelor sunt reglementate prin Regulamentul (CE) nr. 767/2009. În conformitate cu articolul 9 din regulamentul respectiv, furajele destinate unor scopuri nutriționale speciale pot fi comercializate numai dacă utilizarea lor preconizată este inclusă într-o listă cu utilizările preconizate stabilită în conformitate cu articolul 10 din regulamentul menționat.

(2)

Directiva 2008/38/CE a Comisiei (2) a stabilit o listă cu utilizările preconizate ale furajelor destinate unor scopuri nutriționale speciale.

(3)

Partea A din anexa I la Directiva 2008/38/CE a stabilit dispozițiile generale privind furajele destinate unor scopuri nutriționale speciale. Având în vedere evoluțiile științifice și tehnologice și cerințele de etichetare stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 767/2009, este necesar ca respectivele dispoziții generale să fie revizuite.

(4)

Articolele 11‐17 din Regulamentul (CE) nr. 767/2009 stabilesc principii și norme noi pentru introducerea pe piață a furajelor, inclusiv pentru etichetare. În consecință, câteva rubrici din lista utilizărilor preconizate ale furajelor destinate unor scopuri nutriționale speciale cuprinse în partea B a anexei I la Directiva 2008/38/CE devin caduce, parțial din cauza unor descrieri insuficiente și prea generale din coloana „Caracteristici nutriționale esențiale”. În cazul acestor rubrici, a fost foarte dificil pentru autoritățile de control să verifice conformitatea cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 767/2009, inclusiv dacă compoziția specifică a furajului în cauză corespunde scopului nutrițional special preconizat respectiv.

(5)

În conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 767/2009, Comisia a primit o serie de cereri de suplimentare și de modificare a condițiilor asociate mai multor utilizări preconizate ale furajelor destinate unor scopuri nutriționale speciale care au devenit caduce. Rubricile caduce pentru care nu a fost transmisă nicio cerere sau pentru care cererea a fost retrasă ar trebui să fie eliminate.

(6)

În ceea ce privește alte utilizări preconizate ale furajelor destinate unor scopuri nutriționale speciale listate în partea B din anexa I la Directiva 2008/38/CE, sunt necesare modificări ale dispozițiilor privind caracteristicile nutriționale esențiale și ale declarațiilor de etichetare pentru a le adapta la evoluțiile științifice și tehnologice și pentru a îmbunătăți posibilitatea asigurării aplicării dispozițiilor și claritatea lor.

(7)

În plus, în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 767/2009, Comisia a primit cereri de adăugare a scopurilor nutriționale speciale „susținere a metabolismului energetic și a funcției musculare în caz de rabdomioliză” și „susținere în caz de situații stresante, ceea ce va determina atenuarea comportamentului asociat” în lista utilizărilor preconizate ale furajelor destinate unor scopuri nutriționale speciale.

(8)

Comisia a pus la dispoziția statelor membre toate cererile, inclusiv dosarele.

(9)

După evaluarea dosarelor incluse în respectivele cereri, Comitetul permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale (denumit în continuare „comitetul”) a încunoștințat faptul că compoziția specifică a furajelor în cauză îndeplinește respectivele scopuri nutriționale speciale preconizate și că ea nu determină niciun efect advers asupra sănătății animale, a sănătății umane, asupra mediului înconjurător sau a bunăstării animale.

(10)

Pe baza considerațiilor de mai sus, lista utilizărilor preconizate ale furajelor destinate unor scopuri nutriționale speciale ar trebui să fie actualizată.

(11)

Deoarece niciun motiv de siguranță nu impune aplicarea imediată a noilor dispoziții generale și a listei actualizate a utilizărilor preconizate ale furajelor destinate unor scopuri nutriționale speciale, este adecvat să se prevadă măsuri tranzitorii pentru a evita perturbarea inutilă a practicilor comerciale și pentru a nu crea o sarcină administrativă inutilă pentru operatori.

(12)

Din motive de claritate și de raționalitate, Directiva 2008/38/CE ar trebui abrogată și înlocuită cu un regulament care nu conține elemente ce ar necesita transpunere de către statele membre în legislația națională. Cele mai recente modificări aduse directivei respective au fost deja introduse în mod succesiv prin regulamente, din cauza lipsei necesității de a transpune în legislația națională dispozițiile în cauză. În plus, cerințele generale pentru introducerea pe piață și utilizarea furajelor destinate unor scopuri nutriționale speciale sunt prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 767/2009.

(13)

Pentru a permite statelor membre să efectueze ajustările necesare, ar trebui să fie permisă o perioadă adecvată înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament.

(14)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Furajele destinate unor scopuri nutriționale speciale în sensul Regulamentului (CE) nr. 767/2009 pot fi comercializate numai dacă:

sunt respectate dispozițiile generale privind furajele destinate unor scopuri nutriționale speciale prevăzute în partea A din anexa la prezentul regulament; și

destinația lor preconizată este inclusă în partea B din anexa la prezentul regulament, iar dispozițiile respectivei rubrici sunt respectate.

Articolul 2

Prin derogare de la articolul 1, furajele destinate unor scopuri nutriționale speciale care sunt în conformitate cu dispozițiile Directivei 2008/38/CE pot fi introduse în continuare pe piață, cu condiția ca o cerere pentru o utilizare preconizată inclusă în directivă să fi fost transmisă Comisiei în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 767/2009 înainte de 25 martie 2021, până când Comisia decide cu privire la cererea respectivă.

Articolul 3

Furajele destinate unor scopuri nutriționale speciale care au fost produse și etichetate înainte de 25 martie 2022, în conformitate cu normele aplicabile înainte de 25 martie 2020, pot fi în continuare introduse pe piață și utilizate până la epuizarea stocurilor existente.

Articolul 4

Directiva 2008/38/CE se abrogă.

Articolul 5

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 25 decembrie 2020.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 martie 2020.

Pentru Comisie

Președintele

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 229, 1.9.2009, p. 1.

(2)  Directiva 2008/38/CE a Comisiei din 5 martie 2008 de stabilire a listei utilizărilor prevăzute pentru furajele destinate unor scopuri nutriționale speciale (JO L 62, 6.3.2008, p. 9).


ANEXĂ

PARTEA A

Dispoziții generale privind furajele destinate unor scopuri nutriționale speciale

1.

În cazul în care există mai mult de o grupă de caracteristici nutriționale esențiale indicate în coloana 2 din partea B, desemnate prin „și/sau”, pentru același scop nutrițional special, producătorul are opțiunea de a folosi una sau ambele grupe de caracteristici esențiale pentru a îndeplini scopul nutrițional special definit în coloana 1 din partea B. Pentru fiecare opțiune, declarațiile corespunzătoare din etichetare sunt redate în coloana 4 a părții B.

2.

În cazul în care o caracteristică nutrițională esențială menționată în coloana 2 din partea B este indicată cantitativ, se aplică dispozițiile articolului 17 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 767/2009 și toleranțele permise astfel cum sunt stabilite în anexa IV la regulamentul respectiv. În cazul în care anexa respectivă nu stabilește o toleranță pentru respectiva etichetare, este permisă o abatere tehnică de +/– 15 %.

3.

În cazul în care un aditiv furajer este menționat în coloana 2 sau în coloana 4 din partea B, sunt aplicabile dispozițiile privind autorizarea pentru aditivul sau aditivii furajeri în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (1), iar utilizarea lor trebuie să respecte caracteristicile nutriționale esențiale specificate.

4.

În cazul în care declarația pentru o substanță, autorizată inclusiv ca aditiv furajer, este necesară în coloana 4 din partea B și este însoțită de cuvântul „total”, conținutul total al substanței se etichetează la rubrica „Constituenți analitici”.

5.

Declarațiile care trebuie emise în conformitate cu coloana 4 din partea B trebuie să fie cantitative fără a aduce atingere Directivei 2004/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2).

6.

Perioada de utilizare recomandată indicată în coloana 5 din partea B indică un interval în care trebuie atins în mod normal scopul nutrițional. Producătorii pot face trimitere la perioade de utilizare mai precise, în limitele stabilite.

7.

În cazul în care un furaj destinat unor scopuri nutriționale speciale este preconizat să îndeplinească mai multe scopuri nutriționale speciale, el trebuie să respecte fiecare rubrică respectivă din partea B.

8.

În cazul furajelor complementare destinate unor scopuri nutriționale speciale, în instrucțiunile de utilizare corectă trebuie să fie menționate orientări privind echilibrul rației zilnice.

9.

Atunci când pentru un furaj destinat unor scopuri nutriționale speciale se indică un mod de utilizare corectă pentru administrarea orală individuală prin intermediul unui bolus, acest aspect se menționează în coloana „Alte dispoziții” pentru furajul respectiv. Aceste furaje conțin exclusiv, incluzând posibilul înveliș, materii prime furajere și aditivi furajeri, cu excepția cazului în care la rubrica respectivă se specifică altfel. Se recomandă ca furajele destinate administrării orale individuale să fie administrate de un medic veterinar sau de orice altă persoană competentă.

10.

În cazul în care un furaj destinat unor scopuri nutriționale speciale este introdus pe piață sub formă de bolus, fiind o materie primă furajeră sau un furaj suplimentar destinat unei administrări orale individuale cu eliberare întârziată a compușilor, și anume după mai mult de 24 de ore, etichetarea acestor furaje trebuie să menționeze, dacă este cazul, pentru fiecare aditiv furajer pentru care este fixat un conținut maxim în furajul complet, perioada maximă de eliberare continuă a bolusului și rata de eliberare zilnică. Operatorul din sectorul furajelor care introduce pe piață furaje administrabile ca bolus trebuie să pună la dispoziție dovada că nivelul aditivului furajer disponibil zilnic în tractul digestiv nu va depăși, după caz, conținutul maxim al aditivului stabilit per kg de furaj complet pe parcursul întregii perioade de hrănire (efect de eliberare întârziată). O astfel de dovadă trebuie să se bazeze pe o metodologie evaluată inter pares sau pe o analiză internă.

11.

În cazul utilizărilor preconizate pentru care, în coloana 2, pentru furajele suplimentare este permisă o concentrație a anumitor aditivi furajeri mai mare de cel puțin 100 de ori decât conținutul maxim relevant stabilit pentru furajele complete, concentrația respectivilor aditivi furajeri nu trebuie să fie mai mare de 500 de ori față de conținutul maxim relevant stabilit pentru furajele complete, cu excepția cazului bolusurilor menționate la punctul 10. Încorporarea unor astfel de furaje suplimentare în dieta animalului trebuie să asigure faptul că aportul animalului respectă conținutul maxim stabilit pentru furajul complet.

PARTEA B

Lista utilizărilor prevăzute

Numărul rubricii

Scop nutrițional special

Caracteristici nutriționale esențiale (GP1)

Specia sau categoria de animale

Declarații de etichetare (GP2)

Perioada de utilizare recomandată

Alte dispoziții

1

2

3

4

5

6

10

Susținerea funcției renale în cazul insuficienței renale cronice  (3)

Proteine de înaltă calitate și fosfor ≤ 5 g/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %  (4) și proteine brute ≤ 220 g/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %  (4)

Câini

Sursă (surse) de proteine

Calciu

Fosfor

Potasiu

Sodiu

Acizi grași esențiali (dacă sunt adăugați)

Inițial până la șase luni  (5)

1.

Furajele se introduc pe piață ca furaje complete.

2.

Digestibilitatea recomandată a proteinelor: minimum 85 %.

3.

A se indica în etichetare: „Se recomandă consultarea unui medic veterinar înainte de utilizare și înainte de prelungirea perioadei de utilizare.”

4.

A se indica în instrucțiunile de utilizare corectă: „Apa trebuie să fie disponibilă în permanență.”

Absorbție redusă a fosforului prin încorporarea substanței carbonat de lantan octahidrat

Câini adulți

Sursă (surse) de proteine

Calciu

Fosfor

Potasiu

Sodiu

Acizi grași esențiali (dacă sunt adăugați)

Carbonat de lantan octahidrat

Inițial până la șase luni  (5)

1.

A se indica în etichetare: „Se recomandă consultarea unui medic veterinar înainte de utilizare și înainte de prelungirea perioadei de utilizare.”

2.

A se indica în instrucțiunile de utilizare corectă: „Apa trebuie să fie disponibilă în permanență.”

Proteine de înaltă calitate și fosfor ≤ 6,5 g/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %  (4) și proteine brute ≤ 320 g/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %  (4)

Pisici

Sursă (surse) de proteine

Calciu

Fosfor

Potasiu

Sodiu

Acizi grași esențiali (dacă sunt adăugați)

Inițial până la șase luni  (5)

1.

Furajele se introduc pe piață ca furaje complete.

2.

Digestibilitatea recomandată a proteinelor: minimum 85 %.

3.

A se indica în etichetare: „Se recomandă consultarea unui medic veterinar înainte de utilizare și înainte de prelungirea perioadei de utilizare.”

4.

A se indica în instrucțiunile de utilizare corectă: „Apa trebuie să fie disponibilă în permanență.”

Absorbție redusă a fosforului prin încorporarea substanței carbonat de lantan octahidrat

Pisici adulte

Sursă (surse) de proteine

Calciu

Fosfor

Potasiu

Sodiu

Acizi grași esențiali (dacă sunt adăugați)

Carbonat de lantan octahidrat

Inițial până la șase luni  (5)

1.

A se indica în etichetare: „Se recomandă consultarea unui medic veterinar înainte de utilizare și înainte de prelungirea perioadei de utilizare.”

2.

A se indica în instrucțiunile de utilizare corectă: „Apa trebuie să fie disponibilă în permanență.”

Densitate mare de energie cu peste 8,8 MJ/kg de furaj cu un conținut de umiditate de 12 %.

Surse de amidon foarte ușor de digerat și foarte palatabile.

Nivel restricționat de proteine: ≤ 106 g proteine brute/kg de furaj cu un conținut de umiditate de 12 %.

Nivel de sodiu: 2 g/100 kg GC per zi.

Nivel înalt al sumei dintre acidul eicosapentaenoic și acidul docosahexaenoic ≥ 0,2 g/kg GC0,75 per zi

Ecvine

Proteine și sursă sau surse de energie

Calciu

Fosfor

Potasiu

Magneziu

Sodiu

Suma dintre acidul eicosapentaenoic și acidul docosahexaenoic

Inițial până la șase luni.

Termen lung sau până la soluționarea problemei

1.

Furajele se introduc pe piață ca furaje suplimentare

2.

A se indica în etichetare:

„Se recomandă avizul medicului veterinar înainte de utilizare sau înainte de prelungirea perioadei de utilizare.”

Furajele suplimentare nu trebuie utilizate în cazul hipernatremiei și al hipercloremiei.

Furajele suplimentare trebuie să contribuie cu cel puțin 10‐20 % la aportul zilnic de energie (aproximativ 0,05‐0,1 MJ/kg GC0,75 per zi).

3.

Rația trebuie să asigure un aport de energie > 0,62 MJ/kg GC0,75 per zi.

4.

Rația nu trebuie să depășească 50 mg calciu/kg materie uscată/zi.

5.

A se indica în instrucțiunile de utilizare corectă: „Apa trebuie să fie disponibilă în permanență.”

11

Reducerea formării calculilor de oxalat

Nivel mic de calciu, nivel mic de vitamina D și proprietăți de alcalinizare a urinei

Câini și pisici

Fosfor

Calciu

Sodiu

Magneziu

Potasiu

Cloruri

Sulf

Vitamina D (total)

Hidroxiprolină

Substanțe care alcalinizează urina

Până la șase luni

A se indica în etichetare:

„Se recomandă avizul medicului veterinar înainte de utilizare.”

12

Reglarea aportului de glucoză (diabet zaharat)

Total zaharuri (mono- și dizaharide) ≤ 62 g/kg de furaj complet cu umiditate de 12 %  (4)

Câini și pisici

Sursă (surse) de carbohidrați

Tratarea carbohidraților, dacă este cazul

Amidon

Total zaharuri

Fructoză (dacă este adăugată)

Acizi grași esențiali (dacă sunt adăugați)

Sursă sau surse de acizi grași cu lanț scurt sau mediu (dacă sunt adăugați)

Inițial până la șase luni

1.

Furajele se introduc pe piață ca furaje complete.

2.

A se indica în etichetare:

„Nivel mic de mono- și dizaharide”

„Se recomandă avizul medicului veterinar înainte de utilizare sau înainte de prelungirea perioadei de utilizare.”

13

Reducerea intoleranțelor la ingredienți și nutrienți (6)

Număr selectat și limitat de sursă sau surse de proteine

și/sau

sursă sau surse de proteine hidrolizate

și/sau

sursă sau surse de carbohidrați selectați

Câini și pisici

Surse de proteine, inclusiv tratamentul, dacă este cazul (dacă sunt adăugate).

Sursă sau surse de carbohidrați, inclusiv tratamentul, dacă este cazul (dacă sunt adăugați).

Acizi grași esențiali (dacă sunt adăugați)

3‐8 săptămâni: dacă semnele de intoleranță dispar, acest furaj poate fi utilizat inițial până la un an.

1.

Furajele se introduc pe piață ca furaje complete.

2.

Se recomandă să se limiteze numărul surselor principale de proteine la 3.

3.

A se indica în etichetare:

Combinație adecvată a caracteristicilor nutriționale esențiale, după caz

„Se recomandă avizul medicului veterinar înainte de utilizare sau înainte de prelungirea perioadei de utilizare.”

14

Reducerea formării calculilor de cistină

Proprietăți de alcalinizare a urinei și proteine brute ≤ 160 g/kg de furaj complet cu conținut de umiditate de 12 % (4)

sau

Proteine selectate pentru un conținut limitat de cistină și cisteină (de exemplu, cazeină, proteine din mazăre, proteine din soia) și proteine brute ≤ 220 g/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 % (4)

Câini

Aminoacizi cu sulf (total)

Surse de proteine

Sodiu

Potasiu

Cloruri

Substanțe care alcalinizează urina (dacă sunt adăugate)

Inițial până la șase luni

1.

Furajele se introduc pe piață ca furaje complete.

2.

A se indica în instrucțiunile de utilizare corectă:

„Apa trebuie să fie disponibilă în permanență”

3.

A se indica în etichetare:

„Proprietăți de alcalinizare a urinei și nivel mic de proteine” sau „nivel mic de proteine selectate”, după caz.

„Se recomandă avizul medicului veterinar înainte de utilizare sau înainte de prelungirea perioadei de utilizare.”

4.

Pentru luarea în considerare de către medicul veterinar sau nutriționist: Proprietăți alcalinizante înseamnă că dieta trebuie să fie formulată astfel încât să vizeze un pH urinar ≥ 7.

15

Recuperare nutrițională, convalescență (7)

Ingrediente foarte ușor de digerat cu

densitate energetică ≥ 3 520 kcal și proteine brute ≥ 250 g per kg de furaj complet cu un nivel de umiditate de 12 %  (4)

Câini

Surse de ingrediente foarte ușor de digerat, inclusiv tratarea lor, dacă este cazul

Valoare energetică

Până la încheierea recuperării

1.

Digestibilitatea aparentă recomandată a materiei uscate ≥ 80 % sau cea a materiei organice ≥ 85 %.

2.

În cazul furajelor special condiționate pentru a fi administrate prin tuburi, a se indica pe ambalaj, container sau etichetă: „Administrare sub supraveghere veterinară.”

3.

Etichetarea poate indica circumstanța sau circumstanțele specifice pentru care furajul dietetic este preconizat.

4.

A se indica în etichetare:

„Densitate energetică mare, concentrații mari de nutrienți esențiali și ingrediente foarte ușor de digerat”

Ingrediente foarte ușor de digerat cu densitate energetică ≥ 3 520 kcal și proteine brute ≥ 270 g per kg de furaj complet cu un nivel de umiditate de 12 %  (4)

Pisici

16

Reducerea formării calculilor de urați

Proteine brute ≤ 130 g/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %  (4)

sau

Proteine brute ≤ 220 g/kg de furaj complet cu un nivel de umiditate de 12 %  (4) și surse de proteine selectate

Câini

Sursă (surse) de proteine

Până la șase luni, dar se folosește pe întreaga durată a vieții în caz de tulburări ireversibile ale metabolismului acidului uric

1.

Furajele se introduc pe piață ca furaje complete.

2.

La selectarea sursei de proteine trebuie să se țină seama de calitatea proteinelor și de nivelul purinelor. Printre exemplele de surse de proteine selectate de calitate superioară cu un nivel mic de purine se numără ouăle, cazeina, proteinele din soia și glutenul din porumb.

3.

A se indica în instrucțiunile de utilizare corectă: „Apa trebuie să fie disponibilă în permanență”.

4.

A se indica în etichetare:

„Se recomandă avizul medicului veterinar înainte de utilizare.”

„Nivel mic de proteine” sau „Nivel restricționat de proteine și surse de proteine selectate”, după caz.

Proteine brute ≤ 317 g/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %  (4)

Pisici

1.

Furajele se introduc pe piață ca furaje complete.

2.

La selectarea sursei de proteine trebuie să se țină seama de calitatea proteinelor și de nivelul purinelor. Printre exemplele de surse de proteine selectate de calitate superioară cu un nivel mic de purine se numără ouăle, cazeina, proteinele din soia și glutenul din porumb.

3.

A se indica în etichetare:

„Se recomandă avizul medicului veterinar înainte de utilizare.”

„Nivel restricționat de proteine”

4.

A se indica în instrucțiunile de utilizare corectă: „Apa trebuie să fie disponibilă în permanență”.

17

Dizolvarea calculilor de struvit  (8)

Proprietăți de subsaturare a urinei  (9) pentru struvit

și/sau

Proprietăți de acidifiere a urinei  (10)

și

Magneziu ≤ 1,8 g/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %  (4)

Câini și pisici

Fosfor

Calciu

Sodiu

Magneziu

Potasiu

Clor

Sulf

5‐12 săptămâni

1.

Furajele se introduc pe piață ca furaje complete.

2.

A se indica în etichetare:

„Se recomandă consultarea unui medic veterinar înainte de utilizare și înainte de prelungirea perioadei de utilizare.”

„Proprietăți de subsaturare a urinei pentru struvit și/sau Proprietăți de acidifiere a urinei.”

3.

A se indica în instrucțiunile de utilizare corectă: „Apa trebuie să fie disponibilă în permanență.”

4.

Declarația de conformitate care susține proprietățile de subsaturare și/sau de acidifiere ale dietei se pune la dispoziția autorităților competente relevante, la cererea acestora.

18

Reducerea reapariției calculilor de struvit  (8)

Furaj complet cu proprietăți de subsaturare  (9) sau metastabilizante (11) a urinei pentru struvit

și/sau

Dietă cu proprietăți de acidifiere a urinei  (10)

și

Magneziu ≤ 1,8 g/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %  (4)

Câini și pisici

Fosfor

Calciu

Sodiu

Magneziu

Potasiu

Clor

Sulf

Inițial până la șase luni

1.

Furajele se introduc pe piață ca furaje complete.

2.

A se indica în etichetare:

„Se recomandă consultarea unui medic veterinar înainte de utilizare și înainte de prelungirea perioadei de utilizare.”

„Proprietăți de subsaturare sau metastabilizante a urinei pentru struvit și/sau proprietăți de acidifiere a urinei.”

3.

A se indica în instrucțiunile de utilizare corectă: „Apa trebuie să fie disponibilă în permanență.”

4.

Declarația de conformitate care susține proprietățile de subsaturare sau metastabilizante și/sau de acidifiere ale dietei se pune la dispoziția autorităților competente relevante, la cererea acestora.

19

Compensație pentru indigestie (12)

Dietă foarte ușor de digerat:

Digestibilitatea aparentă a

furajelor cu conținut mic de fibre [fibre brute ≤ 44 g per kg de furaj complet cu un nivel de umiditate de 12 %  (4)]:

Proteine brute ≥ 85 %

Grăsimi brute ≥ 90 %

sau

a furajelor cu conținut de fibre suplimentat [fibre brute > 44 g per kg de furaj complet cu un nivel de umiditate de 12 % (4)]:

Proteine brute ≥ 80 %

Grăsimi brute ≥ 80 %

Câini și pisici

Surse de ingrediente foarte ușor de digerat, inclusiv tratarea lor, dacă este cazul

Inițial până la 12 săptămâni și pe întreaga durată a vieții în cazul insuficienței pancreatice cronice

1.

Furajele se introduc pe piață ca furaje complete.

2.

A se indica în etichetare:

„Dietă foarte ușor de digerat.”

„Se recomandă avizul medicului veterinar înainte de utilizare.”

20

Reducerea bolilor care afectează absorbția intestinală

Dietă foarte ușor de digerat:

Digestibilitatea aparentă a

furajelor cu conținut mic de fibre [fibre brute ≤ 44 g per kg de furaj complet cu un nivel de umiditate de 12 %  (4)]:

Proteine brute ≥ 85 %

Grăsimi brute ≥ 90 %

sau

a furajelor cu conținut de fibre suplimentat [fibre brute > 44 g per kg de furaj complet cu un nivel de umiditate de 12 %  (4)]:

Proteine brute ≥ 80 %

Grăsimi brute ≥ 80 %

și

Sodiu ≥ 1,8 g per kg de furaj complet cu un nivel de umiditate de 12 %  (4)

și

Potasiu ≥ 5 g per kg de furaj complet cu un nivel de umiditate de 12 %  (4)

Câini și pisici

Surse de ingrediente foarte ușor de digerat, inclusiv tratarea lor, dacă este cazul

Sodiu

Potasiu

Până la 12 săptămâni

A se indica în etichetare:

„Furaj foarte ușor de digerat cu cantități crescute de sodiu și potasiu”

„Se recomandă avizul medicului veterinar înainte de utilizare.”

21

Reducerea bolilor acute care afectează absorbția intestinală

Nivel crescut de electroliți:

Sodiu ≥ 1,8 %

Potasiu ≥ 0,6 %

și

Carbohidrați foarte ușor de digerat:

≥ 32 %

Câini și pisici

Sodiu

Potasiu

Sursă (surse) de carbohidrați

1‐7 zile

1.

Furajele se introduc pe piață ca furaje suplimentare.

2.

A se indica în etichetare:

„În cursul perioadelor de diaree acută și al recuperării după diaree acută”

„Se recomandă avizul medicului veterinar înainte de utilizare.”

3.

În cazul furajelor solide, intervalul recomandat al electroliților trebuie calculat pe baza unui consum voluntar zilnic normal de apă.

22

Susținerea metabolismului lipidic în caz de hiperlipidemie

Grăsimi (13) ≤ 110 g/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 % (14)

Câini și pisici

Grăsimi brute

Inițial până la două luni

1.

Furajele se introduc pe piață ca furaje complete.

2.

A se indica în etichetare:

„Se recomandă avizul medicului veterinar înainte de utilizare sau înainte de prelungirea perioadei de utilizare.”

„Nivel mic de potasiu”

23

Susținerea funcției hepatice în cazul insuficienței hepatice cronice

Nivel moderat de proteine:

Proteine brute ≤ 279 g/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %  (4) pentru câini

Proteine brute ≤ 370 g/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %  (4) pentru pisici

și

Surse de proteine selectate

și

Digestibilitate recomandată a proteinelor din dietă ≥ 85 %

Câini și pisici

Sursă (surse) de proteine

Cupru (total)

Sodiu

Inițial până la patru luni

1.

Furajele se introduc pe piață ca furaje complete.

2.

Exemple de surse de proteine selectate bazate pe o digestibilitate mare: proteine din lactate (zer, cazeină, lapte, brânză țărănească), alte proteine de origine animale (ouă, păsări de curte) și proteine vegetale (soia).

3.

A se indica în instrucțiunile de utilizare corectă: „Apa trebuie să fie disponibilă în permanență.”

4.

A se indica în etichetare:

„Nivel moderat de proteine, selectate și foarte ușor de digerat”

„Se recomandă avizul medicului veterinar înainte de utilizare.”

Nivel mic de proteine, dar de calitate superioară și carbohidrați foarte ușor de digerat

Ecvine

Surse de proteine și de fibre

Carbohidrați foarte ușor de digerat, inclusiv tratarea lor, dacă este cazul

Metionină

Colina

Conținut de acizi grași n-3 (dacă sunt adăugați)

Inițial până la șase luni

1.

A se indica în etichetare:

„Se recomandă avizul medicului veterinar înainte de utilizare sau înainte de prelungirea perioadei de utilizare.”

2.

Este recomandabil să se pună la dispoziție orientări cu privire la modul de administrare a furajului, inclusiv posibilitatea de a administra porții multe și mici într-o zi.

24

Susținerea funcției cardiace în cazul insuficienței cardiace cronice

Nivel restricționat de sodiu:

Sodiu ≤ 2,6 g per kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %  (4)

Câini și pisici

Magneziu

Potasiu

Sodiu

Inițial până la șase luni

1.

Furajele se introduc pe piață ca furaje complete.

2.

A se indica în etichetare: „Se recomandă consultarea unui medic veterinar înainte de utilizare și înainte de prelungirea perioadei de utilizare.”

25

Reducerea greutății corporale excesive

Energie metabolizabilă < 3 060 kcal/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 % (15)

sau

Energie metabolizabilă < 560 kcal/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 85 % (15)

Câini

Valoare energetică

Până la atingerea greutății corporale-țintă și ulterior, dacă este necesară menținerea greutății corporale-țintă

1.

Furajele se introduc pe piață ca furaje complete.

2.

Pentru a se asigura îndeplinirea cerințelor minime, nivelurile de nutrienți dintr-o dietă pentru reducerea greutății corporale excesive ar trebui crescute în mod corespunzător pentru a compensa aportul zilnic restricționat de energie (16)

3.

A se indica în etichetare:

„Se recomandă avizul medicului veterinar înainte de utilizare.”

„Pentru pisici, se recomandă o perioadă de tranziție atunci când se începe dieta.”

„Pentru o pierdere de greutate eficientă sau pentru întreținerea unei greutăți ideale, aportul zilnic de energie recomandat nu trebuie să fie depășit.”

Energie metabolizabilă < 3 190 kcal per kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 % (15)

sau

Energie metabolizabilă < 580 kcal per kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 85 % (15)

Pisici

26

Susținerea funcției cutanate în cazul dermatozei și al pierderii excesive de păr

Acid linoleic ≥ 12,3 g per kg și suma dintre acidul eicosapentaenoic și acidul docosahexaenoic ≥ 2,9 g per kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %  (4)

Câini și pisici

Acid linoleic

Suma dintre acidul eicosapentaenoic și acidul docosahexaenoic

Inițial până la două luni

A se indica în etichetare:

„Se recomandă avizul medicului veterinar înainte de utilizare.”

„Nivel înalt de acid linoleic (AL) și al sumei dintre acidul eicosapentaenoic (EPA) și acidul docosahexaenoic (DHA).”

Acid linoleic ≥ 18,5 g per kg și suma dintre acidul eicosapentaenoic și acidul docosahexaenoic ≥ 0,39 g per kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %  (4)

Câini

Acid linoleic ≥ 18,5 g per kg și suma dintre acidul eicosapentaenoic și acidul docosahexaenoic ≥ 0,09 g per kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %  (4)

Pisici

27

Susținerea metabolismului articulațiilor în caz de artroză

Total acizi grași omega-3 ≥ 29 g per kg și acid eicosapentaenoic ≥ 3,3 g per kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %  (4)

și

Niveluri adecvate de vitamina E

Câini

Acizi grași omega-3 (total)

Acid eicosapentaenoic (total)

Vitamina E (total)

Inițial până la trei luni

A se indica în etichetare:

„Se recomandă consultarea unui medic veterinar înainte de utilizare și înainte de prelungirea perioadei de utilizare.”

Total acizi grași omega-3 ≥ 10,6 g per kg de furaj complet cu conținut de umiditate de 12 %  (4) și acid docosahexaenoic ≥ 2,5 g per kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %  (4)

și

Niveluri crescute de metionină și de mangan

Niveluri adecvate de vitamina E.

Pisici

Acizi grași omega-3 (total)

Acid docosahexaenoic (total)

Metionină (total)

Mangan (total)

Vitamina E (total)

 

28

Reducerea cuprului din ficat

Nivel restricționat de cupru: cupru ≤ 8,8 mg per kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %  (4)

Câini

Cupru (total)

Inițial până la șase luni

1.

Furajele se introduc pe piață ca furaje complete.

2.

A se indica în etichetare:

„Se recomandă consultarea unui medic veterinar înainte de utilizare și înainte de prelungirea perioadei de utilizare.”

29

Reducerea nivelurilor de iod din furaje în caz de hipertiroidism

Nivel restricționat de iod: iod ≤ 0,26 mg per kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %  (4)

Pisici

Iod (total)

Inițial până la trei luni

1.

Furajele se introduc pe piață ca furaje complete.

2.

A se indica în etichetare:

„Se recomandă consultarea unui medic veterinar înainte de utilizare și înainte de prelungirea perioadei de utilizare.”

30

Susținere în situații stresante, ceea va determina atenuarea comportamentului asociat

1‐3 g de cazeină de bovine hidrolizată cu tripsină per kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %  (4)

Câini

Cazeină de bovine hidrolizată cu tripsină

Inițial până la două luni

1.

Furajele se introduc pe piață ca furaje complete.

2.

A se indica în etichetare:

„Se recomandă consultarea unui medic veterinar înainte de utilizare și înainte de prelungirea perioadei de utilizare.”

50

Susținerea pregătirii pentru estru și reproducere

Nivel înalt de seleniu și conținut minim de vitamina E per kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 % de 50 mg pentru porci, de 35 mg pentru iepuri și de 88 mg pentru câini, pisici și nurci; un conținut minim de vitamina E per animal și per zi de 100 mg pentru ovine, de 300 mg pentru bovine și de 1 100 mg pentru cai

sau

Nivel sau niveluri înalte de vitamină A și/sau de vitamină D și/sau un conținut minim de betacaroten de 300 mg per animal și per zi.

Furajele suplimentare pot conține seleniu, vitamina A și vitamina D în concentrații mai mari de cel puțin 100 de ori decât conținutul maxim relevant stabilit pentru furaje complete.

Mamifere

Denumirile și cantitățile totale ale fiecărui oligoelement adăugat și ale fiecărei vitamine adăugate

Vaci: intervalul cuprins între două săptămâni înainte de sfârșitul gestației și momentul confirmării următoarei gestații.

Scroafe: intervalul cuprins între șapte zile înainte de parturiție și trei zile după parturiție, respectiv între șapte zile înainte de împerechere și trei zile după împerechere.

Alte mamifere femele: din ultima parte a gestației până la confirmarea următoarei gestații.

Masculi: în timpul perioadelor de activitate de reproducere.

1.

Aplicarea sub formă de bolus este permisă. Un bolus poate conține până la 20 % fier sub formă nebiodisponibilă, inertă, în vederea creșterii densității sale.

2.

Instrucțiunile de utilizare corectă a furajelor asigură respectarea conținuturilor maxime legale respective pentru furaje complete.

3.

A se indica în etichetarea furajului orientările pentru situațiile în care utilizarea furajului este adecvată.

 

Nivel sau niveluri înalte de vitamină A și/sau vitamina D

sau

Nivel sau niveluri înalte de seleniu și/sau zinc și/sau un conținut minim de vitamina E de 40 mg/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %.

Furajele suplimentare pot conține seleniu, zinc, vitamina A și vitamina D în concentrații mai mari de cel puțin 100 de ori decât conținutul maxim relevant stabilit pentru furaje complete.

Păsări

Denumirile și cantitățile totale ale fiecărui oligoelement adăugat și ale fiecărei vitamine adăugate

Pentru femele: în timpul estrului

Pentru masculi: în timpul perioadelor de activitate de reproducere

51

Sprijinirea regenerării copitelor, picioarelor și a pielii

Nivel mare de zinc.

Furajele suplimentare pot conține zinc în concentrații mai mari de cel puțin 100 de ori decât conținutul maxim relevant stabilit pentru furajele complete.

Cai, rumegătoare și porci

Zinc (total)

Metionină (total)

Biotină (dacă este adăugată)

Până la opt săptămâni

1.

Instrucțiunile de utilizare corectă a furajelor asigură respectarea conținuturilor maxime legale de zinc stabilite pentru furaje complete.

2.

Aplicarea sub formă de bolus este permisă pentru rumegătoare. Un bolus poate conține până la 20 % fier sub formă nebiodisponibilă, inertă, în vederea creșterii densității sale.

52

Susținere a dezechilibrelor nutriționale în cursul tranziției la dietă

Aport minim prin intermediul furajelor dietetice pentru:

Seleniu: 0,1 mg/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %

și/sau

Zinc: 15 mg/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %

și/sau

Cupru: 2 mg/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 % pentru ovine și 5 mg/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 % pentru alte specii

și/sau

Vitamina A: 2000 UI/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %

și/sau

Vitamina D: 400 UI/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %

și/sau

Vitamina E: 35 mg/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 % pentru păsări de curte, 10 mg/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 % pentru rumegătoare, 40 mg/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 % pentru iepuri și 20 mg/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 % pentru porci

Furajele suplimentare pot conține seleniu, zinc, cupru, vitamina A și vitamina D în concentrații mai mari de cel puțin 100 de ori decât conținutul maxim relevant stabilit pentru furaje complete.

Rumegătoare

Porci

Iepuri

Păsări de curte

Denumirea și cantitatea totală a aditivilor nutriționali, dacă este cazul

2‐15 zile

1.

Aplicarea sub formă de bolus este permisă pentru rumegătoare și porci. Un bolus poate conține până la 20 % fier sub formă nebiodisponibilă, inertă, în vederea creșterii densității sale.

2.

Instrucțiunile de utilizare corectă a furajelor asigură respectarea conținuturilor maxime legale respective pentru furaje complete.

3.

A se indica în etichetarea furajului orientările pentru situațiile în care utilizarea furajului este adecvată.

53

Sprijinirea înțărcării

Aport minim prin intermediul furajelor dietetice pentru:

Seleniu: 0,1 mg/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %

și/sau

Zinc: 15 mg/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %

și/sau

Cupru: 2 mg/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 % pentru ovine și 5 mg/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 % pentru alte specii

și/sau

Iod: 0,2 mg/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %

și/sau

Mangan: 20 mg/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %

și/sau

Vitamina A: 1500 UI/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %

și/sau

Vitamina D: 400 UI/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %

și/sau

Vitamina E: 100 mg/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 % pentru viței și 50 mg/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 % pentru miei, iezi și purcei.

Furajele suplimentare pot conține seleniu, zinc, cupru, iod, mangan, vitamina A și vitamina D în concentrații mai mari de cel puțin 100 de ori decât conținutul maxim relevant stabilit pentru furaje complete.

Mamifere

Denumirea și cantitatea totală a aditivilor nutriționali, dacă este cazul

Până la patru săptămâni în jurul înțărcării

1.

Instrucțiunile de utilizare corectă a furajelor asigură respectarea conținuturilor maxime legale respective pentru furaje complete.

2.

A se indica în etichetarea furajului orientările pentru situațiile în care utilizarea furajului este adecvată.

54

Susținerea regenerării pielii și a anexelor

Aport minim de compuși de zinc prin furaje dietetice corespunzând unei cantități de 20 mg/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %

și

Nivel înalt de cupru și/sau iod și/sau seleniu

și/sau

vitamina B 6 și/sau vitamina E și/sau vitamina A

și/sau

metionină și/sau cistină și/sau

aport minim de 0,4 mg de biotină/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 % pentru rumegătoare.

Furajele suplimentare pot conține zinc, cupru, iod, seleniu și vitamina A în concentrații mai mari de cel puțin 100 de ori decât conținutul maxim relevant stabilit pentru furaje complete.

Mamifere și păsări de curte

Denumirea și cantitatea totală a aditivilor nutriționali, dacă este cazul

Până la opt săptămâni

Furaje suplimentare pentru rumegătoare care conțin biotină: Până la 6 luni

1.

Instrucțiunile de utilizare corectă a furajelor asigură respectarea conținuturilor maxime legale respective pentru furaje complete.

2.

A se indica în etichetarea furajului orientările pentru situațiile în care utilizarea furajului este adecvată.

55

Stabilizarea echilibrului hidric și electrolitic pentru a sprijini digestia fiziologică

Electroliții predominanți: sodiu, potasiu și cloruri

Capacitatea de tamponare (21) în cazul furajelor lichide: minimum 60 mmol per litru de poțiune gata preparată pentru hrănire

Carbohidrați ușor digerabili

Viței, porci, miei, iezi și mânji

Sodiu

Potasiu

Cloruri

Sursă (surse) de carbohidrați

Bicarbonați și/sau citrați (dacă sunt adăugați)

1‐7 zile

1.

Intervalul recomandat de electroliți per litru de poțiune gata preparată pentru hrănire:

Sodiu: 1,7‐3,5 g

Potasiu: 0,4‐2 g

Cloruri: 1-2,8 g

2.

În cazul furajelor solide, intervalul recomandat pentru electroliți trebuie calculat pe baza unui aport voluntar zilnic normal de apă.

3.

A se indica în etichetare:

„În cazul în care există riscul apariției tulburărilor digestive, în timpul tulburărilor digestive sau în perioada de refacere după tulburări digestive (diaree).”

„Se recomandă consultarea unui medic veterinar înainte de utilizare și înainte de prelungirea perioadei de utilizare.”

4.

A se indica în instrucțiunile de utilizare corectă:

Aportul recomandat de poțiune gata amestecată și de lapte, dacă este cazul.

În cazul în care bicarbonații și/sau citrații sunt prezenți într-o concentrație mai mare de 40 mmol per litru de poțiune gata preparată pentru hrănirea rumegătoarelor: „În cazul animalelor cu abomasum, administrarea simultană de lapte trebuie să fie evitată”

56

Reducerea riscului de tetanos (hipomagneziemie)

Nivel mare de magneziu, cu ușurință

carbohidrați disponibili,

nivel moderat de proteine și

nivel mic de potasiu

Rumegătoare

Amidon

Zaharuri (total)

Magneziu

Sodiu

Potasiu

3‐10 săptămâni în perioadele de creștere rapidă a ierbii

1.

Aplicarea sub formă de bolus este permisă. Un bolus poate conține până la 20 % fier sub formă nebiodisponibilă, inertă, în vederea creșterii densității sale.

2.

În instrucțiunile de utilizare corectă se prevăd orientări privind echilibrul rației zilnice, în ceea ce privește includerea fibrelor și a surselor de energie ușor accesibile.

3.

În cazul furajului pentru ovine, a se indica în etichetare: „Indicat în special pentru oile lactante.”

57

Reducerea riscului de acidoză

Nivel mic de carbohidrați ușor fermentabili și capacitate mare de tamponare

Rumegătoare

Amidon

Zaharuri (total)

până la două luni (17)

1.

Aplicarea sub formă de bolus este permisă. Un bolus poate conține până la 20 % fier sub formă nebiodisponibilă, inertă, în vederea creșterii densității sale.

2.

În instrucțiunile de utilizare corectă se prevăd orientări privind echilibrul rației zilnice, în ceea ce privește includerea fibrelor și a surselor de hidrocarbonați ușor fermentabili.

3.

În cazul furajului pentru vacile de lapte, a se indica în etichetare: „Indicat în mod special pentru vacile foarte productive.”

4.

În cazul furajului pentru rumegătoare, a se indica în etichetare: „Indicat în mod special pentru animalele hrănite intensiv (18).”

58

Reducerea riscului de calculi urinari

Nivel mic de fosfor, de magneziu și proprietăți de acidifiere a urinei

Rumegătoare

Calciu

Fosfor

Sodiu

Magneziu

Potasiu

Cloruri

Sulf

Substanțe care acidifiază urina

Până la șase săptămâni

1.

A se indica în etichetare: „Indicat în special pentru animalele tinere hrănite intensiv.”

2.

A se indica în instrucțiunile de utilizare corectă: „Apa trebuie să fie disponibilă în permanență.”

59

Aport pe termen lung de oligoelemente și/sau vitamine la animalele erbivore

Nivel înalt de

oligoelemente

și/sau

vitamine, provitamine și substanțe bine definite din punct de vedere chimic cu efect similar.

Furajele suplimentare pot

conține aditivi furajeri în

concentrații mai mari de cel puțin 100

de ori față de conținutul

maxim relevant stabilit

pentru furajele complete

Rumegătoare

cu un

funcțional

rumen

Denumirile și cantitățile totale ale fiecărui oligoelement adăugat și ale fiecărei vitamine, provitamine și substanțe bine definite chimic adăugate care au efecte similare

Rata zilnică de eliberare pentru fiecare oligoelement și/sau vitamina, dacă se utilizează administrarea în bolus

Perioada maximă de eliberare continuă pentru fiecare oligoelement sau vitamină, dacă se utilizează administrarea în bolus

Până la 12 luni

1.

Aplicarea sub formă de bolus este permisă. Un bolus poate conține până la 20 % fier sub formă nebiodisponibilă, inertă, în vederea creșterii densității sale.

2.

A se indica în etichetarea furajului:

„Trebuie să fie evitată suplimentarea simultană cu aditivi cu un conținut maxim provenind din alte surse decât cele cuprinse în bolus, dacă este cazul.

Înainte de utilizare, se recomandă consultarea unui medic veterinar sau a unui nutriționist cu privire la:

(a)

echilibrul oligoelementelor în rația zilnică;

(b)

statutul șeptelului din punctul de vedere al oligoelementelor”

60

Reducerea riscului de febră a laptelui și de hipocalcemie subclinică

raport mic cationi/anioni

Pentru rația totală:

Acidifiere minimă prin intermediul furajelor destinate unor scopuri nutriționale speciale: 100 mEq/kg de materie uscată

Obiectiv:0 < DCAD (19) (mEq/kg materie uscată) < 100

sau

Vaci pentru lapte

Calciu

Fosfor

Magneziu

Sodiu

Potasiu

Cloruri

Sulf

De la trei săptămâni înainte de fătare până la fătare

A se indica în instrucțiunile de utilizare corectă:

„Se oprește hrănirea după fătare”

Zeolit (silicat de sodiu și aluminiu): 250‐500 g/zi

 

Silicat de aluminiu și sodiu

De la trei săptămâni înainte de fătare până la fătare

A se indica în instrucțiunile de utilizare corectă:

„Cantitatea de furaje se restricționează pentru a asigura faptul că nu se depășește aportul zilnic de 500 g de silicat de sodiu și aluminiu per animal.”

Durata utilizării se restricționează la maximum două săptămâni.

„Se oprește hrănirea după fătare”

sau

Aport de materii prime furajere protejate contra degradării în rumen bogate în acid fitic (> 6 %) și cu un conținut de calciu < 0,2 %, pentru a atinge o cantitate disponibilă de calciu de minimum 28 g și de maximum 32 g per vacă și per zi.

sau

 

Calciu

De la patru săptămâni înainte de fătare până la fătare

A se indica în instrucțiunile de utilizare corectă:

„Se oprește hrănirea după fătare”

Nivel înalt de calciu sub formă de surse de calciu foarte disponibile: clorură de calciu și/sau sulfat de calciu și/sau fosfat dicalcic și/sau carbonat de calciu și/sau propionat de calciu și/sau formiat de calciu și/sau „orice altă sursă de calciu cu efect similar”

Calciu furnizat de o sursă sau de o combinație a acestor surse, cu o cantitate minimă de 50 g per vacă și per zi

sau

 

Calciu

Surse de calciu

De la primele semne de parturiție până în ziua a doua

Ulterior parturiției

1.

Aplicarea sub formă de bolus este permisă. Un bolus poate conține până la 20 % fier sub formă nebiodisponibilă, inertă, în vederea creșterii densității sale.

2.

Se indică în instrucțiunile de utilizare corectă numărul de aplicări și perioada înainte și după fătare.

3.

A se indica în etichetare: „Se recomandă obținerea avizului expertului în nutriție înainte de utilizare”.

Pidolat de calciu, minimum 5,5 g per vacă și per zi

sau

 

Calciu

Pidolat de calciu

De la primele semne de parturiție până în ziua a doua după parturiție

1.

Aplicarea sub formă de bolus este permisă. Un bolus poate conține până la 20 % fier sub formă nebiodisponibilă, inertă, în vederea creșterii densității sale.

2.

A se indica în etichetare: „Se recomandă obținerea avizului expertului în nutriție înainte de utilizare”.

Făină de Solanum glaucophyllum care permite eliberarea zilnică a 38 – 46 μg de 1,25 dihidroxicolecalciferol-glicozidă

 

Făină de Solanum glaucophyllum

Conținut de 1,25 dihidroxicolecalciferol-glicozidă

Fibre brute

Magneziu

Grăsimi brute

Amidon

Vitamina D3 (total) sub formă de colecalciferol

Începând cu două zile înainte de fătare sau de la primele semne de parturiție până în ziua a zecea după parturiție

1.

Aplicarea sub formă de bolus este permisă. Un bolus poate conține până la 20 % fier sub formă nebiodisponibilă, inertă, în vederea creșterii densității sale.

2.

A se indica în etichetare: „Se recomandă obținerea avizului expertului în nutriție înainte de utilizare”.

61

Reducerea riscului de cetoză (20)

Aport minim de propan-1,2-diol sau propilen glicol:

250 g/zi pentru vaci de lapte

50 g/zi pentru oi sau capre

sau

Aport minim de propionați (săruri de calciu sau de sodiu):

110 g/zi pentru vaci de lapte

22 g/zi pentru oi sau capre

sau

Aport minim combinat de propan-1,2-diol și propionați (săruri de sodiu sau de calciu), în următoarele condiții:

Combinația de propan-1,2-diol și propionați pentru vaci de lapte este astfel încât propionați +0,44 x propan-1,2 diol > 110 g/zi

Combinația de propan-1,2-diol și propionați pentru oi sau capre este astfel încât propionați +0,44 x propan-1,2 diol > 22 g/zi

Vaci de lapte, oi și capre

Propan-1,2-diol, dacă este adăugat

Propionați sub formă de săruri de sodiu sau de calciu, dacă sunt adăugate

Între trei săptămâni înainte și șase săptămâni după fătare pentru vacile de lapte

Între șase săptămâni înainte și trei săptămâni după fătare pentru oi și capre

1.

Aplicarea sub formă de bolus este permisă. Un bolus poate conține până la 20 % fier sub formă nebiodisponibilă, inertă, în vederea creșterii densității sale.

2.

A se indica în etichetare: „În cazul aportului de propionați de calciu sau de sodiu la sfârșitul gestației este necesară o evaluare a echilibrului mineral în asociere cu riscul de hipocalcemie după parturiție.”

62

Reducerea reacțiilor de stres

Nivel mare de magneziu

și/sau

Ingrediente foarte ușor de digerat

Porci

Magneziu

Ingrediente foarte ușor de digerat, inclusiv tratarea lor, dacă este cazul

Conținut de acizi grași n-3 (dacă sunt adăugați)

1‐7 zile

Se pun la dispoziție orientări cu privire la situația în care este indicată utilizarea acestui tip de furaje.

63

Reducerea riscului de constipație

Ingrediente care stimulează tranzitul intestinal

Scroafe

Ingrediente care stimulează tranzitul intestinal

10‐14 zile înainte de fătare și 10‐14 zile după fătare

 

64

Compensarea carenței de fier postnatale

Nivel mare de compuși de fier autorizați în cadrul grupei funcționale „compuși de oligoelemente” din categoria „aditivi nutriționali” în conformitate cu anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1831/2003.

Furajele suplimentare pot conține fier în concentrații mai mari de cel puțin 100 de ori decât conținutul maxim relevant stabilit pentru furajele complete.

Purcei și viței neînțărcați

Fier (total)

Până la trei săptămâni după naștere

Instrucțiunile de utilizare adecvată asigură respectarea valorilor maxime legale ale fierului stabilite pentru furajul complet.

65

Compensarea pentru malabsorbție

Nivel mic de acizi grași saturați și nivel mare de vitamine liposolubile

Păsări de curte, cu excepția gâștelor și a porumbeilor

Procent de acizi grași saturați în raport cu acizii grași totali

Vitamina A (total)

Vitamina D (total)

Vitamina E (total)

Vitamina K (total)

În cursul primelor două săptămâni după incubație

 

66

Reducerea riscului sindromului ficatului gras

Nivel mic de energie și proporție mare de energie metabolizabilă din lipide, cu nivel mare de acizi grași polinesaturați

Găini ouătoare

Valoare energetică (calculată conform metodei CE)

Procentaj de energie metabolizabilă din lipide

Conținut de acizi grași polinesaturați

Până la 12 săptămâni

 

67

Sprijinirea pregătirii pentru efort sportiv și recuperarea după efort sportiv

Nivel mare de seleniu și un conținut minim de 50 mg de vitamina E per kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %.

Furajele suplimentare pot conține compuși de seleniu în concentrații mai mari de cel puțin 100 de ori decât conținutul maxim relevant stabilit pentru furajele complete.

Ecvine

Vitamina E (total)

Seleniu (total)

Intervalul cuprins între cel mult opt săptămâni înainte de efortul sportiv și cel mult patru săptămâni după efortul sportiv

Instrucțiunile de utilizare corectă a furajelor asigură respectarea conținuturilor maxime legale de seleniu stabilite pentru furaje complete.

68

Compensarea pierderii de electroliți în cazul transpirațiilor abundente

Trebuie să conțină clorură de sodiu și ar trebui să conțină clorură de potasiu.

Niveluri mici de magneziu, calciu și fosfor

Includerea altor săruri de electroliți este opțională.

Ecvine

Sodiu

Cloruri

Potasiu

Calciu

Magneziu

Fosfor

Una până la trei zile după transpirație intensă.

1.

Se pun la dispoziție recomandări cu privire la situațiile în care este indicată utilizarea furajului complet.

2.

Instrucțiunile de utilizare adecvată trebuie să conțină orientări administrative bazate pe durata și intensitatea exercițiilor efectuate relevante pentru formularea și prezentarea furajului.

3.

A se indica în etichetare:

„Apa trebuie să fie disponibilă în permanență.”

În cazul administrării de electroliți neamestecați cu apă (de exemplu, în furaje sau în seringă): „Apa trebuie să fie disponibilă cel puțin 20 de minute sau, de preferință, timp de o oră după administrare.”

4.

În plus, trebuie să se pună la dispoziție orientări pentru a monitoriza consumul de apă ulterior. În cazul în care se observă un aport insuficient de apă, trebuie solicitat avizul medicului veterinar.

5.

Opțional, pot fi puse la dispoziție orientări privind cantitatea de apă (în litri) care trebuie furnizată în paralel cu electroliții administrați în furaj sau cu ajutorul unei siringi.

69

Susținerea metabolismului energetic și a funcției musculare în caz de rabdomioliză

Amidon și zaharuri nu mai mult de 20 % din energia disponibilă.

Grăsimi brute peste 20 % din energia disponibilă

Minimum 350 UI de vitamină E|/kg de furaj complet cu un conținut de umiditate de 12 %

Ecvine

Amidon

Zaharuri

Grăsimi brute

Vitamina E (total)

Inițial pentru o perioadă de minimum trei luni

1.

Se pun la dispoziție orientări cu privire la situațiile în care utilizarea acestui furaj este adecvată.

2.

Instrucțiunile de utilizare corectă trebuie să conțină orientări privind echilibrul rației zilnice și aportul zilnic corespunzător.

3.

A se indica în etichetare: „Se recomandă avizul medicului veterinar înainte de utilizare.”

70

Compensare în caz de boli digestive cronice ale intestinului gros

Conținut de amidon pentru a furniza < 1 g/kg GC/porție (< 0,5 g/kg GC/porție, dacă este prezentă diareea)

Boabe de cereale prelucrate prin intermediul unui tratament hidrotermic, cum ar fi extrudarea, micronizarea, expandarea sau fulguirea, pentru a îmbunătăți digestia amidonului în intestinul subțire

Aport suplimentar de vitamine hidrosolubile și niveluri adecvate de minerale/electroliți

Aport suplimentar de ulei în cazul în care nu există diaree

Ecvine

Amidon

Grăsimi brute

Pe termen lung sau până la soluționarea problemei

1.

Trebuie puse la dispoziție orientări

privind situațiile precise în care utilizarea furajului este adecvată, în special dacă produsul este destinat utilizării la animalele cu diaree prezentă sau absentă.

privind dimensiunea porției și aportul de nutreț.

2.

Instrucțiunile de utilizare corectă trebuie să se refere, în funcție de conținutul de ulei, la posibila utilizare treptată și să sugereze o monitorizare a diareei.

3.

A se indica în etichetare prelucrarea utilizată pentru semințele de cereale.

71

Compensarea insuficienței cronice a funcției intestinului subțire

Fibre foarte ușor de digerat

Surse de proteine de înaltă calitate și lizină > 4,3 % din proteinele brute

Total zaharuri și amidon pentru a furniza o cantitate maximă de 0,5 g/kg de GC/porție

Boabe de cereale prelucrate prin intermediul unui tratament hidrotermic, cum ar fi extrudarea, micronizarea, expandarea sau fulguirea, pentru a îmbunătăți digestia prececală

Ecvine

Materii prime furajere foarte ușor de digerat, inclusiv prelucrarea lor, dacă este cazul.

Total zaharuri și amidon

Surse de proteine

Pe termen lung sau până la soluționarea problemei

1.

Trebuie puse la dispoziție orientări privind

situațiile precise în care este indicată utilizarea furajului

dimensiunea porției și aportul de nutreț.

2.

Instrucțiunile de utilizare corectă trebuie să se refere, în funcție de conținutul de ulei, la posibila utilizare treptată și să sugereze o monitorizare a diareei.

72

Stabilizarea digestiei fiziologice

Aditivi furajeri aparținând grupei funcționale „Stabilizatori ai florei” astfel cum se face referire în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 sau, în așteptarea procedurii de reautorizare astfel cum se face referire la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, aditivi furajeri din grupa „microorganisme”

Specii de animale pentru care este autorizat stabilizatorul florei intestinale sau microorganismul

Denumirea și cantitatea adăugată a stabilizatorului florei intestinale sau a microorganismului

Până la patru săptămâni

1.

A se indica în etichetare:

„În cazul în care există riscul apariției tulburărilor digestive, în timpul tulburărilor digestive sau în perioada de refacere după tulburări digestive.”

2.

Instrucțiunile de utilizare adecvată a furajului asigură respectarea valorii maxime legale a stabilizatorului florei intestinale sau a microorganismului stabilite pentru furajul complet.


(1)  Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (JO L 268, 18.10.2003, p. 29).

(2)  Directiva 2004/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală (JO L 157, 30.4.2004, p. 45).

(GP1)  Pentru controlul indicațiilor cantitative se aplică toleranțele stabilite în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 767/2009.

(GP2)  Aceste declarații de etichetare se aplică în plus față de cerințele generale de etichetare prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 767/2009.

(3)  Dacă este cazul, producătorul poate recomanda și utilizarea pentru insuficiența renală temporară.

(4)  Pe baza unei diete cu o densitate energetică a materiei uscate de 4 000 kcal de energie metabolizabilă/kg calculată utilizând ecuația descrisă în Orientările nutriționale ale FEDIAF (http://www.fediaf.org/self-regulation/nutrition.html). Valorile se adaptează dacă densitatea energetică se abate de la valoarea de 4 000 kcal/kg a energiei metabolizabile.

(5)  În cazul în care furajul este recomandat pentru insuficiență renală temporară, perioada de utilizare recomandată este de 2-4 săptămâni.

(6)  În cazul furajelor destinate unei anumite intoleranțe, trimiterea la intoleranța specifică poate înlocui mențiunea „ingredient și nutrient”.

(7)  Pentru pisici se poate adăuga o trimitere la „Lipidoza hepatică a felinelor”.

(8)  Pentru pisici, se poate adăuga mențiunea „boala tractului urinar inferior al felinelor” sau „sindromul urologic al felinelor – SUF”.

(9)  Proprietăți subsaturante: urină asociată cu proprietăți de dizolvare a cristalelor și a calculilor și/sau proprietăți de prevenire a precipitării și a creșterii cristalelor.

(10)  pH-ul urinei ≤ 6,5.

(11)  Proprietăți metastabilizante: urină asociată cu proprietăți de prevenire a precipitării cristalelor.

(12)  se poate adăuga mențiunea „insuficiență pancreatică exocrină”.

(13)  Pentru rația zilnică trebuie să fie respectate recomandările minime în conformitate cu Orientările nutriționale ale FEDIAF (http://www.fediaf.org/self-regulation/nutrition.html) pentru toți acizii grași esențiali.

(14)  Pe baza unei diete cu o densitate energetică a materiei uscate de 3 500 kcal de energie metabolizabilă/kg calculată utilizând ecuația descrisă în Orientările nutriționale ale FEDIAF

(http://www.fediaf.org/self-regulation/nutrition.html). Valorile se adaptează dacă densitatea energetică se abate de la valoarea de 3 500 kcal/kg a energiei metabolizabile.

(15)  Energie metabolizabilă/kg calculată cu ajutorul ecuației descrise în Orientările nutriționale ale FEDIAF(2019) pentru furajele complete și suplimentare destinate animalelor de companie în cazul pisicilor și al câinilor.

(16)  Orientări nutriționale ale FEDIAF (2019) pentru furajele complete și suplimentare destinate animalelor de companie în cazul pisicilor și al câinilor.

(17)  În cazul furajului pentru vacile de lapte: „maximum două luni de la debutul lactației”.

(18)  A se preciza categoria de rumegătoare în cauză.

(19)  DCAD (mEq/kg materie uscată) = (Na + K) – (Cl + S).

(20)  Termenul „cetoză” poate fi înlocuit cu „acetonemie”, iar persoana responsabilă de etichetare poate recomanda, de asemenea, utilizarea pentru recuperarea cetozei.

(21)  Calculată prin metoda bazată pe diferența de ioni puternici (valoarea SID): SID (Strong Ion Difference) este diferența dintre sumele concentrațiilor de cationi puternici și de anioni puternici; [SID] = [mmol Na+/l] + [mmol K+/l] + [mmol Ca++/l] + [mmol Mg++/l] – [mmol Cl-/l] – [mmol Alți anioni puternici/l].


Top