EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0217

Regulamentul delegat (UE) 2020/217 al Comisiei din 4 octombrie 2019 de modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic și științific, a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor și de rectificare a regulamentului menționat (Text cu relevanță pentru SEE)

C/2019/7227

OJ L 44, 18.2.2020, p. 1–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/02/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/217/oj

18.2.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 44/1


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2020/217 AL COMISIEI

din 4 octombrie 2019

de modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic și științific, a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor și de rectificare a regulamentului menționat

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (1), în special articolul 37 alineatul (5) și articolul 53 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Tabelul 3 din partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 conține lista clasificărilor și etichetărilor armonizate ale substanțelor periculoase, bazate pe criteriile stabilite în părțile 2-5 din anexa I la regulamentul menționat.

(2)

În temeiul articolului 37 din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, au fost transmise Agenției Europene pentru Produse Chimice (denumită în continuare „agenția”) propuneri de a introduce clasificări și etichetări armonizate pentru anumite substanțe și de a actualiza sau a elimina clasificările și etichetările armonizate pentru câteva alte substanțe. Conform avizelor emise cu privire la propunerile respective de către Comitetul pentru evaluarea riscurilor (CER) din cadrul agenției și conform observațiilor primite de la părțile interesate, este oportun să se introducă, să se actualizeze sau să se elimine clasificările și etichetările armonizate ale anumitor substanțe. Avizele CER menționate (2) sunt următoarele:

Avizul din 9 iunie 2017 privind substanța 4,4’-sulfonilbisfenol, polimer cu clorură de amoniu (NH4Cl), pentaclorfosforan și fenol

Avizul din 22 septembrie 2017 privind substanța 4-amino-6-[(4-[(4-(2,4-diaminofenil)azo)fenilsulfamoil)fenil)azo)-5-hidroxi-3-[(4-nitrofenil)azo)naftalen-2,7-disulfonat de disodiu

Avizul din 9 iunie 2017 privind substanța oxid de bis(2,4,6-trimetilbenzoil)fenilfosfină;

Avizul din 22 septembrie 2017 privind substanța cobalt;

Avizul din 22 septembrie 2017 privind substanța bis(sulfamidat) de nichel;sulfamat de nichel;

Avizul din 22 septembrie 2017 privind substanța oxid de etilenă; oxiran;

Avizul din 22 septembrie 2017 privind substanța 2,4,6,8-tetrametil-1,3,5,7- tetraoxaciclooctan; metaldehidă;

Avizul din 15 martie 2017 privind substanța 2-benzil-2-dimetilamino-4′-morfolinobutirofenonă;

Avizul din 5 decembrie 2017 privind substanța piridat (ISO); O-(6-clor-3-fenilpiridazin-4-il) S-octil tiocarbonat;

Avizul din 22 septembrie 2017 privind substanța metacrilat de dodecil;

Avizul din 5 decembrie 2017 privind substanța 2-fenilhexanonitril;

Avizul din 15 martie 2017 privind substanța tiabendazol (ISO); 2-(tiazol-4- il)benzimidazol;

Avizul din 9 iunie 2017 privind substanța N,N-dietil-m-toluamidă; DEET;

Avizul din 14 septembrie 2017 privind substanța dioxid de titan;

Avizul din 15 martie 2017 privind substanța clorură de metilmercur;

Avizul din 9 iunie 2017 privind substanța benzo[rst]pentafen;

Avizul din 9 iunie 2017 privind substanța dibenzo[b,def]crisen; dibenzo[a,h]piren;

Avizul din 22 septembrie 2017 privind substanța etanol, 2,2’-iminobis-, derivați N-(alchil C13-15-ramificați și liniari);

Avizul din 5 decembrie 2017 privind substanța ciflumetofen (ISO); 2- metoxietil (RS)-2-(4-terț-butilfenil)-2-ciano-3-oxo-3-(α,α,α-trifluoro-o-tolil)propionat;

Avizul din 9 iunie 2017 privind substanța 2,2’,2”,2”’,2””-(etan-1,2- diilnitrilo)pentaacetat de pentapotasiu;

Avizul din 9 iunie 2017 privind substanța acid N- carboximetiliminobis(etilennitrilo)tetraacetic;

Avizul din 9 iunie 2017 privind substanța (carboxilatometil)iminobis(etilennitrilo)tetraacetat de pentasodiu;

Avizul din 9 iunie 2017 privind substanța ftalat de diizohexil;

Avizul din 9 iunie 2017 privind substanța fludioxonil (ISO); 4-(2,2-difluor- 1,3-benzodioxol-4-il)-1H-pirol-3-carbonitril;

Avizul din 22 septembrie 2017 privind substanța halosulfuron-metil (ISO); 3- cloro-5-{[(4,6-dimetoxipirimidin-2-il)carbamoil]sulfamoil}-1-metil-1H-pirazol-4-carboxilat de metil;

Avizul din 5 decembrie 2017 privind substanța 2-metilimidazol;

Avizul din 15 martie 2017 privind substanța (RS)-2-metoxi-N-metil-2-[α-(2,5-xililoxi)-o-tolil]acetamidă; mandestrobin;

Avizul din 5 decembrie 2017 privind substanța carboxină (ISO); 2-metil-N- fenil-5,6-dihidro-1,4-oxatiin-3-carboxamidă; 5,6-dihidro-2-metil-1,4-oxatiin-3-carboxanilidă;

Avizul din 5 decembrie 2017 privind substanța metaflumizonă (ISO); (EZ)- 2’-[2-(4-cianofenil)-1-(α,α,α-trifluoro-m-tolil)etilidenă]-[4-(trifluorometoxi)fenil]carbanilohidrazidă [E-izomer ≥ 90 %, Z-izomer ≤ 10 %conținut relativ] [1] (E)-2’-[2-(4-cianofenil)-1-(α,α,α-trifluoro- m-tolil)etilidenă]-[4-(trifluorometoxi)fenil]carbanilohidrazidă [2];

Avizul din 5 decembrie 2017 privind substanța dibutilbis(pentan-2,4-dionato- O,O’)staniu.

(3)

Estimările toxicității acute (ATE) sunt utilizate în principal pentru a determina clasificarea din punctul de vedere al toxicității acute la adresa sănătății umane a amestecurilor care conțin substanțe clasificate ca prezentând toxicitate acută. Includerea valorilor ATE armonizate printre elementele indicate în anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 facilitează armonizarea clasificării amestecurilor și oferă sprijin pentru autoritățile de aplicare a legii. În urma evaluărilor științifice ulterioare ale anumitor substanțe, valorile ATE au fost calculate pentru clorura de metilmercur, 2,2’,2”,2”’,2””-(etan-1,2-diilnitrilo)pentaacetat de pentapotasiu, acid N-carboximetiliminobis(etilennitrilo)tetraacetic, (carboxilatometil)iminobis(etilennitrilo)tetraacetat de pentasodiu (DTPA), oxid de etilenă, oxiran și metaldehidă (ISO), 2,4,6,8-tetrametil-1,3,5,7-tetraoxaciclooctan, în plus față de cele propuse în avizele CER. Respectivele valori ATE ar trebui introduse în penultima coloană a tabelului 3 din partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

(4)

În avizul său științific din 22 septembrie 2017 privind substanța cobalt, CER a propus clasificarea acestei substanțe drept cancerigenă categoria 1B cu o limită de concentrație specifică ≥ 0,01 %. Cu toate acestea, metodologia utilizată pentru determinarea limitei de concentrație specifică a necesitat o evaluare suplimentară, în special în ceea ce privește aplicabilitatea sa la compușii metalici. Prin urmare, este oportun să nu se introducă, deocamdată, nicio limită de concentrație specifică în tabelul 3 din partea 3 a anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 pentru cobalt, în cazul căruia se aplică limita de concentrație generică ≥ 0,1 %, în conformitate cu tabelul 3.6.2 din anexa I la regulamentul respectiv.

(5)

În avizul său științific din 14 septembrie 2017 privind substanța dioxid de titan, CER a propus clasificarea acestei substanțe drept cancerigenă categoria 2 prin inhalare. Având în vedere că, în cazul dioxidului de titan, carcinogenicitatea pulmonară este asociată cu inhalarea de particule de dioxid de titan respirabile, cu retenția și cu slaba solubilitate a particulelor în plămâni, este oportun ca la intrarea dioxid de titan să se definească particulele respirabile de dioxid de titan. Se presupune că particulele depozitate, dar nedizolvate, de dioxid de titan sunt responsabile de toxicitatea observată în plămâni și de dezvoltarea subsecventă de tumori. Pentru a se evita clasificarea nejustificată a formelor nepericuloase ale substanței, ar trebui stabilite note specifice pentru clasificarea și etichetarea substanței și a amestecurilor care o conțin. În plus, având în vedere că pe parcursul utilizării amestecurilor care conțin dioxid de titan se pot forma pulberi sau picături periculoase, este necesar ca utilizatorii să fie informați cu privire la măsurile de precauție care trebuie luate pentru a reduce la minimum pericolul pentru sănătatea umană.

(6)

În ceea ce privește substanțele 2,2’,2”,2”’,2””-(etan-1,2-diilnitrilo)pentaacetat de pentapotasiu, acid N-carboximetiliminobis(etilennitrilo)tetraacetic și (carboxilatometil)iminobis(etilennitrilo)tetraacetat de pentasodiu (DTPA), clasificarea ca substanțe prezentând toxicitate acută de categoria 4 și substanțe prezentând toxicitate specifică pentru un organ țintă de categoria 2, recomandată în avizele CER din 9 iunie 2017, ar trebui inclusă în anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, deoarece există suficiente dovezi științifice care justifică aceste noi clasificări. În ceea ce privește substanțele 2,2’,2”,2”’,2””-(etan-1,2-diilnitrilo)pentaacetat de pentapotasiu și acid N-carboximetiliminobis(etilennitrilo)tetraacetic, clasificarea ca substanțe iritante pentru ochi de categoria 2, recomandată în avizele CER din 9 iunie 2017, ar trebui inclusă în anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, deoarece există suficiente dovezi științifice care justifică aceste noi clasificări. Cu toate acestea, clasificarea substanțelor 2,2’,2”,2”’,2””-(etan-1,2-diilnitrilo)pentaacetat de pentapotasiu, acid N-carboximetiliminobis(etilennitrilo)tetraacetic și (carboxilatometil)iminobis(etilennitrilo)tetraacetat de pentasodiu (DTPA) drept substanțe toxice pentru reproducere de categoria 1B nu ar trebui inclusă, întrucât este necesară o evaluare suplimentară de către CER, având în vedere noile date științifice privind toxicitatea pentru reproducere care au fost prezentate de industrie după ce avizele CER au fost transmise Comisiei.

(7)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 ar trebui modificat în consecință.

(8)

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 conține clasificarea, etichetarea și ambalarea armonizată a substanței smoală din gudron de cărbune de temperatură înaltă. Comisia a modificat clasificarea, etichetarea și ambalarea armonizată a acestei substanțe prin Regulamentul (UE) nr. 944/2013 al Comisiei (3), cu efect de la data de 1 aprilie 2016. Regulamentul (UE) 2018/669 al Comisiei (4) a adus noi modificări Regulamentului (CE) nr. 1272/2008. Cu toate acestea, ca urmare a unei greșeli administrative, unele amendamente care au fost introduse prin Regulamentul (UE) nr. 944/2013 – și a căror validitate nu a fost afectată de hotărârea Tribunalului în cauza T-689/13 (5), astfel cum a fost confirmată prin hotărârea Curții de Justiție în cauza C-691/15 P (6) – nu au fost reflectate în Regulamentul (UE) 2018/669. Regulamentul respectiv va deveni aplicabil începând cu 1 decembrie 2019. Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 ar trebui rectificat, cu efect de la aceeași dată.

(9)

Pentru ca furnizorii de substanțe și amestecuri să dispună de suficient timp pentru a se adapta la noile dispoziții privind clasificarea și etichetarea, aplicarea prezentului regulament ar trebui amânată.

(10)

Pentru a păstra consecvența cu abordarea care stă la baza articolului 61 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, furnizorii ar trebui să aibă posibilitatea de a aplica în mod voluntar dispozițiile privind clasificarea, etichetarea și ambalarea introduse prin prezentul regulament înainte de data aplicării sale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1272/2008

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 se modifică după cum urmează:

1.

Anexa II se modifică astfel cum se prevede în anexa I la prezentul regulament.

2.

Anexa III se modifică astfel cum se prevede în anexa II la prezentul regulament.

3.

Anexa VI se modifică astfel cum se prevede în anexa III la prezentul regulament.

Articolul 2

Rectificarea Regulamentului (CE) nr. 1272/2008

Anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 se corectează în conformitate cu anexa IV la prezentul regulament.

Articolul 3

Intrarea în vigoare și aplicarea

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică începând de la 1 octombrie 2021.

Articolul 2 se aplică însă de la 1 decembrie 2019.

Înainte de 1 octombrie 2021, substanțele și amestecurile pot fi clasificate, etichetate și ambalate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, astfel cum a fost modificat prin prezentul regulament.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 4 octombrie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 353, 31.12.2008, p. 1.

(2)  https://echa.europa.eu/ro/registry-of-clh-intentions-until-outcome/-/dislist/name/-/ecNumber/-/casNumber/-/dte_receiptFrom/-/dte_receiptTo/-/prc_public_status/Opinion+Adopted/dte_withdrawnFrom/-/dte_withdrawnTo/-/sbm_expected_submissionFrom/-/sbm_expected_submissionTo/-/dte_finalise_deadlineFrom/-/dte_finalise_deadlineTo/-/haz_addional_hazard/-/lec_submitter/-/dte_assessmentFrom/-/dte_assessmentTo/-/prc_regulatory_programme/-/

(3)  Regulamentul (UE) nr. 944/2013 al Comisiei din 2 octombrie 2013 de modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic și științific, a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor (JO L 261, 3.10.2013, p. 5).

(4)  Regulamentul (UE) 2018/669 al Comisiei din 16 aprilie 2018 de modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic și științific, a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor (JO L 115, 4.5.2018, p. 1).

(5)  Hotărârea Tribunalului din 7 octombrie 2015, Bilbaína de Alquitranes și alții/Comisia, T-689/13, EU:T:2015:767.

(6)  Hotărârea Curții din 22 noiembrie 2017, Comisia/Bilbaína de Alquitranes și alții, C-691/15 P, EU:C:2017:882.


ANEXA I

Partea 2 din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 se modifică după cum urmează:

1.

Paragraful introductiv se modifică după cum urmează:

„Frazele de pericol prezentate în secțiunile 2.1-2.10 și 2.12 vor fi atribuite amestecurilor în conformitate cu articolul 25 alineatul (6).”

2.

Se adaugă secțiunea 2.12:

„2.12.

Amestecuri care conțin dioxid de titan

Eticheta de pe ambalajul amestecurilor lichide care conțin cel puțin 1 % particule de dioxid de titan cu un diametru aerodinamic egal sau mai mic de 10 μm trebuie să poarte următoarea mențiune:

EUH211: «Atenție! Se pot forma picături respirabile periculoase la pulverizare. Nu inspirați prin pulverizare sau ceață.»

Eticheta de pe ambalajul amestecurilor solide care conțin cel puțin 1 % dioxid de titan trebuie să poarte următoarea mențiune:

EUH212: «Atenție! Se poate forma pulbere respirabilă periculoasă în timpul utilizării. Nu inspirați pulberea.»

În plus, eticheta de pe ambalajul amestecurilor lichide și solide care nu sunt destinate publicului larg și nu sunt clasificate ca fiind periculoase, etichetate cu EUH211 sau EUH212, poartă mențiunea EUH210.”


ANEXA II

În partea 3 din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, se inserează următoarele rânduri EUH211 și EUH212:

„EUH211

Limba

 

 

BG

Внимание! При пулверизация могат да се образуват опасни респирабилни капки. Не вдишвайте пулверизираната струя или мъгла.

 

ES

¡Atención! Al rociar pueden formarse gotas respirables peligrosas. No respirar el aerosol.

 

CS

Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.

 

DA

Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

 

DE

Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

 

ET

Hoiatus! Pihustamisel võivad tekkida ohtlikud sissehingatavad piisad. Pihustatud ainet või udu mitte sisse hingata.

 

EL

Προσοχή! Κατά τον ψεκασμό μπορούν να σχηματιστούν επικίνδυνα εισπνεύσιμα σταγονίδια. Μην αναπνέετε το εκνέφωμα ή τα σταγονίδια.

 

EN

Warning! Hazardous respirable droplets may be formed when sprayed. Do not breathe spray or mist.

 

FR

Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards.

 

GA

Aire! D’fhéadfaí braoiníní guaiseacha inanálaithe a chruthú nuair a spraeáiltear an táirge seo. Ná hanálaigh sprae ná ceo.

 

HR

Upozorenje! Pri prskanju mogu nastati opasne respirabilne kapljice. Ne udisati aerosol ni maglicu.

 

IT

Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie.

 

LV

Uzmanību! Izsmidzinot var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Ne smidzinājumu, ne miglu neieelpot.

 

LT

Atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti rūko ar aerozolio.

 

HU

Figyelem! Permetezés közben veszélyes, belélegezhető cseppek képződhetnek. A permetet vagy a ködöt nem szabad belélegezni.

 

MT

Twissija! Jista’ jifforma qtar perikoluż li jinġibed man-nifs meta tisprejja minn dan. Tiġbidx l-isprej jew l-irxiex man-nifs.

 

NL

Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.

 

PL

Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

 

PT

Atenção! Podem formar-se gotículas inaláveis perigosas ao pulverizar. Não respirar a pulverização ou névoas.

 

RO

Atenție! Se pot forma picături respirabile periculoase la pulverizare. Nu respirați prin pulverizare sau ceață.

 

SK

Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.

 

SL

Pozor! Pri razprševanju lahko nastanejo nevarne vdihljive kapljice. Ne vdihavajte razpršila ali meglic.

 

FI

Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessä. Älä hengitä suihketta tai sumua.

 

SV

Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.”

„EUH212

Limba

 

 

BG

Внимание! При употреба може да се образува опасен респирабилен прах. Не вдишвайте праха.

 

ES

¡Atención! Al utilizarse, puede formarse polvo respirable peligroso. No respirar el aerosol.

 

CS

Pozor! Při použití se může vytvářet nebezpečný respirabilní prach. Nevdechujte prach.

 

DA

Advarsel! Der kan danne sig farligt respirabelt støv ved anvendelsen. Undgå indånding af støv.

 

DE

Achtung! Bei der Verwendung kann gefährlicher lungengängiger Staub entstehen. Staub nicht einatmen.

 

ET

Hoiatus! Kasutamisel võib tekkida ohtlik sissehingatav tolm. Tolmu mitte sisse hingata.

 

EL

Προσοχή! Κατά τη χρήση μπορεί να σχηματιστεί επικίνδυνη εισπνεύσιμη σκόνη. Μην αναπνέετε τη σκόνη.

 

EN

Warning! Hazardous respirable dust may be formed when used. Do not breathe dust.

 

FR

Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer cette poussière.

 

GA

Aire! D’fhéadfaí braoiníní guaiseacha inanálaithe a chruthú nuair a spraeáiltear an táirge seo. Ná hanálaigh deannach.

 

HR

Upozorenje! Pri prskanju može nastati opasna respirabilna prašina. Ne udisati prašinu.

 

IT

Attenzione! In caso di utilizzo possono formarsi polveri respirabili pericolose. Non respirare le polveri.

 

LV

Uzmanību! Izmantojot var veidoties bīstami ieelpojami putekļi. Putekļus neieelpot.

 

LT

Atsargiai! Naudojant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų dulkių. Neįkvėpti dulkių.

 

HU

Figyelem! Használatkor veszélyes, belélegezhető por képződhet. A port nem szabad belélegezni.

 

MT

Twissija! Meta jintuża dan, jista’ jifforma trab perikoluż li jinġibed man-nifs. Tiġbidx it-trab man-nifs.

 

NL

Let op! Bij gebruik kunnen gevaarlijke inhaleerbare stofdeeltjes worden gevormd. Stof niet inademen.

 

PL

Uwaga! W przypadku stosowania może się tworzyć niebezpieczny pył respirabilny. Nie wdychać pyłu.

 

PT

Atenção! Podem formar-se poeiras inaláveis perigosas ao pulverizar. Não respirar as poeiras.

 

RO

Atenție! Se poate forma pulbere respirabilă periculoasă în timpul utilizării. Nu inspirați pulberea.

 

SK

Pozor! Pri použití sa môže vytvárať nebezpečný respirabilný prach. Nevdychujte prach.

 

SL

Pozor! Pri uporabi lahko nastane nevaren vdihljiv prah. Prahu ne vdihavajte.

 

FI

Varoitus! Vaarallista keuhkorakkuloihin kulkeutuvaa pölyä saattaa muodostua käytön yhteydessä. Älä hengitä pölyä.

 

SV

Varning! Farligt respirabelt damm kan bildas vid användning. Inandas inte damm.”


ANEXA III

Anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 se modifică după cum urmează:

1.

Partea 1 se modifică după cum urmează:

(a)

la punctul 1.1.3.1, se adaugă următoarele note V și W:

„Nota V:

Dacă substanța este introdusă pe piață sub formă de fibre (cu diametrul < 3 μm, lungimea > 5 μm și cu un raport de aspect ≥ 3:1) sau sub formă de particule ale substanței care îndeplinesc criteriile OMS privind fibrele sau sub formă de particule ale căror caracteristici chimice de suprafață au fost modificate, proprietățile periculoase ale acestora trebuie evaluate în conformitate cu Titlul II din prezentul regulament pentru a evalua dacă ar trebui aplicată o categorie superioară (Carc. 1B sau 1A) și/sau ar trebui să se aplice căi suplimentare de expunere (orală sau dermică).

Nota W:

Pericolul cancerigen al acestei substanțe a fost observat atunci când pulberea respirabilă este inhalată în cantități care conduc la diminuarea semnificativă a mecanismelor normale de eliminare a particulelor din plămâni.

Prezenta notă urmărește să descrie toxicitatea specifică a substanței și nu constituie un criteriu de clasificare în conformitate cu prezentul regulament.”;

(b)

la punctul 1.1.3.2 se adaugă următoarea notă 10:

„Nota 10:

Clasificarea drept cancerigen prin inhalare se aplică numai amestecurilor sub formă de pulbere care conțin 1 % sau mai mult dioxid de titan sub formă de particule cu un diametru aerodinamic ≤ 10 μm sau încorporat în acestea.”

2.

În partea 3, tabelul 3 se modifică după cum urmează:

(a)

se elimină rândurile corespunzătoare numerelor de index 604-083-00-X și 611-159-00-6;

(b)

rândurile corespunzătoare numerelor de index 015-189-00-5, 027-001-00-9, 028-018-00-4, 603-023-00-X, 605-005-00-7, 606-047-00-9, 607-232-00-7, 607-247-00-9, 608-039-00-0, 613-054-00-0, 616-018-00-2 și 648-055-00-5 se înlocuiesc cu următoarele rânduri:

Nr. de index

Identificarea chimică internațională

Nr. CE

Nr. CAS

Clasificare

Etichetare

Limite de conc. specifice, factori M și ATE

Note

Codul (codurile) claselor și categoriilor de pericol

Codul (codurile) frazelor de pericol

Codul (codurile) pictogramei, cuvântului de avertizare

Codul (codurile) frazelor de pericol

odul (codurile) frazelor de pericol suplimentareC

„015-189-00-5

oxid de bis(2,4,6-trimetilbenzoil)fenilfosfină

423-340-5

162881-26-7

Skin Sens. 1A

Aquatic Chronic 4

H317

H413

GHS07

Wng

H317

H413”

 

 

 

„027-001-00-9

cobalt

231-158-0

7440-48-4

Carc. 1B

Muta. 2

Repr. 1B

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 4

H350

H341

H360F

H334

H317

H413

GHS08

Dgr

H350

H341

H360F

H334

H317

H413”

 

 

 

„028-018-00-4

bis(sulfamidat) de nichel;

sulfamat de nichel

237-396-1

13770-89-3

Carc. 1A

Muta. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 4

STOT RE 1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H341

H360D***

H302

H372**

H334

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350i

H341

H360D***

H302

H372***

H334

H317

H410

 

cale orală: ATE = 853 mg/kg bw (anhidră)

cale orală: ATE = 1098 mg/kg bw (tetrahidrat)

STOT RE 1;

H372: C ≥ 1 %

STOT RE 2;

H373: 0,1 % ≤ C < 1 %

Skin Sens. 1;

H317: C ≥ 0,01 %

M = 1”

 

„603-023-00-X

oxid de etilenă;

oxiran

200-849-9

75-21-8

Flam. Gas 1

Press. Gas

Carc. 1B

Muta. 1B

Repr. 1B

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

STOT SE 3

STOT SE 3

STOT RE 1

Skin Corr. 1

Eye Dam. 1

H220

H350

H340

H360Fd

H331

H301

H335

H336

H372 (sistemul nervos)

H314

H318

GHS02

GHS08

GHS06

GHS05

Dgr

H220

H350

H340

H360Fd

H331

H301

H335

H336

H372 (sistemul nervos)

H314

 

inhalare: ATE = 700ppm (gaze)

cale orală: ATE = 100 mg/kg bw”

U

„605-005-00-7

metaldehidă (ISO);

2,4,6,8-tetrametil-1,3,5,7-tetraoxaciclooctan

203-600-2

108-62-3

Flam. Sol. 2

Repr. 2

Acute Tox. 3

Aquatic Chronic 3

H228

H361f

H301

H412

GHS02

GHS08

GHS06

Dgr

H228

H361f

H301

H412

 

cale orală: ATE = 283 mg/kg bw”

 

„606-047-00-9

2-benzil-2-dimetilamino-4′-morfolinobutirofenonă

404-360-3

119313-12-1

Repr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H360D

H410”

 

 

 

„607-232-00-7

piridat (ISO);

O-(6-clor-3-fenilpiridazin-4-il) S-octil tiocarbonat

259-686-7

55512-33-9

Acute Tox. 4

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H315

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H315

H317

H410

 

cale orală: ATE = 500 mg/kg bw

M = 1

M = 10”

 

„607-247-00-9

metacrilat de dodecil

205-570-6

142-90-5

STOT SE 3

H335

GHS07

Wng

H335

 

STOT SE 3; H335: C ≥ 10 %”

 

„608-039-00-0

2-fenilhexanonitril

423-460-8

3508-98-3

Acute Tox. 4

Aquatic Chronic 2

H302

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H411

 

cale orală:

ATE = 500 mg/kg bw”

 

„613-054-00-0

tiabendazol (ISO);

2-(tiazol-4-il)benzimidazol

205-725-8

148-79-8

Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1

M = 1”

 

„616-018-00-2

dietiltoluamidă (ISO): N,N-dietil-m-toluamidă; [deet]

205-149-7

134-62-3

Acute Tox. 4

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

H302

H315

H319

GHS07

Wng

H302

H315

H319

 

cale orală:

ATE = 1892 mg/kg bw”

 

(c)

se inserează următoarele rânduri:

Nr. de index

Identificarea chimică internațională

Nr. CE

Nr. CAS

Clasificare

Etichetare

Limite de conc. specifice, factori M și ATE

Note

Codul (codurile) claselor și categoriilor de pericol

Codul (codurile) frazelor de pericol

Codul (codurile) pictogramei, cuvântului de avertizare

Codul (codurile) frazelor de pericol

Codul (codurile) frazelor de pericol suplimentare

„022-006-002

dioxid de titan

[sub formă de pulbere care conține 1 % sau mai mult particule cu un diametru aerodinamic ≤ 10 μm]

236-675-5

13463-67-7

Carc. 2

H351 (inhalare)

GHS08

Wng

H351 (inhalare)

 

 

V, W, 10

080-012-00-0

clorură de metilmercur

204-064-2

115-09-3

Carc. 2

Repr. 1A

Lact.

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H360Df

H362

H330

H310

H300

H372 (sistemul nervos, rinichi)

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H351

H360Df

H362

H330

H310

H300

H372 (sistemul nervos, rinichi)

H410

 

inhalare: ATE = 0,05 mg/l (pulberi sau ceață)

cale cutanată: ATE = 50 mg/kg bw

cale orală: ATE = 5 mg/kg bw

1

601-090-00-X

benzo[rst]pentafen

205-877-5

189-55-9

Carc. 1B

Muta. 2

H350

H341

GHS08

Dgr

H350

H341

 

 

 

601-091-00-5

dibenzo[b,def]crisen;

dibenzo[a,h]piren

205-878-0

189-64-0

Carc. 1B

Muta. 2

H350

H341

GHS08

Dgr

H350

H341

 

 

 

603-236-00-8

etanol, 2,2’-iminobis-, derivați N-(alchil C13-15-ramificați și liniari).

308-208-6

97925-95-6

Repr. 1B

H360D

GHS08

Dgr

H360D

 

 

 

607-733-00-0

ciflumetofen (ISO);

2-metoxietil (RS)-2-(4-terț-butilfenil)-2-ciano-3-oxo-3-(α,α,α-trifluoro-o-tolil)propionat

400882-07-7

Carc. 2

Skin Sens. 1A

H351

H317

GHS08

GHS07

Wng

H351

H317

 

 

 

607-734-00-6

2,2’,2”,2’’’,2’’’’-(etan-1,2-diilnitrilo)pentaacetat de pentapotasiu

404-290-3

7216-95-7

Acute Tox. 4 STOT RE 2

Eye Irrit. 2

H332

H373 (inhalare)

H319

GHS08

GHS07

Dgr

H332

H373 (inhalare)

H319

 

inhalare:

ATE = 1,5 mg/l (pulberi sau ceață)

 

607-735-00-1

acid N-carboximetiliminobis(etilennitrilo)tetraacetic

200-652-8

67-43-6

Acute Tox. 4 STOT RE 2

Eye Irrit. 2

H332

H373 (inhalare)

H319

GHS08

GHS07

Dgr

H332

H373 (inhalare)

H319

 

inhalare:

ATE = 1,5 mg/l (pulberi sau ceață)

 

607-736-00-7

(carboxilatometil)iminobis(etilennitrilo)tetraacetat de pentasodiu

205-391-3

140-01-2

Acute Tox. 4

STOT RE 2

H332

H373 (inhalare)

GHS08

GHS07

Dgr

H332

H373 (inhalare)

 

inhalare:

ATE = 1,5 mg/l (pulberi sau ceață)

 

607-737-00-2

ftalat de diizohexil

276-090-2

71850-09-4

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD

 

 

 

608-069-00-4

fludioxonil (ISO); 4-(2,2-difluor-1,3-benzodioxol-4-il)-1H-pirol-3-carbonitril

131341-86-1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1

M = 10

 

613-329-00-5

halosulfuron-metil (ISO);

3-cloro-5-[(4,6-dimetoxipirimidin-2-yl)carbamoil]sulfamoil-1-metil-1H-pirazol-4-carboxilat de metil

100784-20-1

Repr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H360D

H410

 

M = 1000

M = 1000

 

613-330-00-0

2-metilimidazol

211-765-7

693-98-1

Repr. 1B

H360Df

GHS08

Dgr

H360Df

 

 

 

616-225-00-8

(RS)-2-metoxi-N-metil-2-[α-(2,5-xililoxi)-o-tolil]acetamidă; mandestrobin

173662-97-0

Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1

M = 10

 

616-226-00-3

carboxină (ISO);

2-metil-N-fenil-5,6-dihidro-1,4-oxatiin-3-carboxamidă; 5,6-dihidro-2-metil-1,4-oxatiin-3-carboxanilidă

226-031-1

5234-68-4

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H373 (rinichi)

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H373 (rinichi)

H317

H410

 

M = 1

M = 1

 

616-227-00-9

metaflumizonă (ISO); (EZ)-2’-[2-(4-cianofenil)-1-(α,α,α-trifluoro-m-tolil)etilidenă]-[4-(trifluorometoxi)fenil]carbanilohidrazidă [E-izomer ≥ 90 %, Z-izomer < 10 % conținut relativ]; [1]

(E)-2’-[2-(4-cianofenil) -1-(α,α,α-trifluoro-m-tolil)etilidenă]-[4-(trifluorometoxi)fenil]carbanilohidrazidă [2]

139968-49-3 [1]

852403-68-0 [2]

Repr. 2

Lact.

STOT RE 2

H361fd

H362

H373

GHS08

Wng

H361fd

H362

H373

 

 

 

650-056-00-0

dibutilbis(pentan-2,4-dionato-O,O’)staniu

245-152-0

22673-19-4

Repr. 1B

STOT RE 1

H360FD

H372 (sistemul imunitar)

GHS08

Dgr

H360FD

H372 (sistemul imunitar)”.

 

 

 


ANEXA IV

În anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, în tabelul 3, rândul cu indicele nr. „648-055-00-5” se înlocuiește cu următorul text:

Nr. de index

Identificarea chimică internațională

Nr. CE

Nr. CAS

Clasificare

Etichetare

Limite de conc. specifice, factori M și ATE

Note

Codul (codurile) claselor și categoriilor de pericol

Codul (codurile) frazelor de pericol

Codul (codurile) pictogramei, cuvântului de avertizare

Codul (codurile) frazelor de pericol

Codul (codurile) frazelor de pericol suplimentare

„648-055-00-5

smoală din gudron de cărbune de temperatură înaltă; [Reziduul rezultat în urma distilării gudronului la temperatură înaltă. Substanță solidă de culoare neagră cu punct de înmuiere de la 30 °C la 180 °C (86 F la 356 F). Compus în principal dintr-un amestec complex de hidrocarburi aromatice cu nuclee condensate cu trei sau mai multe cicluri.]

266-028-2

65996-93-2

Carc. 1A

Muta. 1B

Repr. 1B

H350

H340

H360FD

GHS08

Dgr

H350

H340

H360FD”

 

 

 


Top