EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D2252

Decizia (UE) 2020/2252 a Consiliului din 29 decembrie 2020 privind semnarea, în numele Uniunii, și aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului comercial și de cooperare dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte, și a Acordului dintre Uniunea Europeană și Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord privind procedurile de securitate pentru schimbul de informații clasificate și protecția acestora

JO L 444, 31.12.2020, p. 2–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/2252/oj

Related international agreement
Related international agreement

31.12.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 444/2


DECIZIA (UE) 2020/2252 A CONSILIULUI

din 29 decembrie 2020

privind semnarea, în numele Uniunii, și aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului comercial și de cooperare dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte, și a Acordului dintre Uniunea Europeană și Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord privind procedurile de securitate pentru schimbul de informații clasificate și protecția acestora

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene , în special articolul 217 coroborat cu articolul 218 alineatul (5) și cu articolul 218 alineatul (8) al doilea paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

La 29 martie 2017, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (denumit în continuare „Regatul Unit”) a notificat Consiliului European, în temeiul articolului 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), intenția sa de a se retrage din Uniune și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice.

(2)

La 30 ianuarie 2020, Consiliul a adoptat Decizia (UE) 2020/135 referitoare la încheierea Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (1) (denumit în continuare „Acordul de retragere”). Acordul de retragere a intrat în vigoare la 1 februarie 2020.

(3)

La 25 februarie 2020, Consiliul a adoptat Decizia (UE, Euratom) 2020/266 (2) prin care a autorizat Comisia să înceapă negocieri cu Regatul Unit pentru un nou acord de parteneriat. Negocierile respective s-au desfășurat pe baza directivelor de negociere din 25 februarie 2020.

(4)

Aceste negocieri au avut ca rezultat un Acord comercial și de cooperare între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte (denumit în continuare „Acordul comercial și de cooperare”), un Acord între Uniunea Europeană și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord privind procedurile de securitate pentru schimbul de informații clasificate și protecția acestora (denumit în continuare „Acordul privind securitatea informațiilor”), precum și un Acord de cooperare între Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice în ceea ce privește utilizarea în condiții de siguranță și în scopuri pașnice a energiei nucleare (denumit în continuare „Acordul privind energia nucleară”).

(5)

Acordul comercial și de cooperare stabilește baza unei relații ample între Uniune și Regatul Unit care implică drepturi și obligații reciproce, acțiuni comune și proceduri speciale. Acordul privind securitatea informațiilor este un acord de completare a Acordului comercial și de cooperare, legat intrinsec de acesta din urmă în special în ceea ce privește data de la care începe să se aplice și data încetării. Prin urmare, decizia de semnare a Acordului comercial și de cooperare și a Acordului privind securitatea informațiilor (denumite în continuare „acordurile”) ar trebui să se bazeze pe temeiul juridic care prevede crearea unei asocieri care să permită Uniunii să își asume angajamente în toate domeniile reglementate de tratate.

(6)

Având în vedere natura excepțională și unică a Acordului comercial și de cooperare, care este un acord cuprinzător cu o țară care s-a retras din Uniune, Consiliul decide să recurgă la posibilitatea ca Uniunea să își exercite competența externă în ceea ce privește Regatul Unit.

(7)

Este oportun să se definească modalitățile de reprezentare a Uniunii în cadrul Consiliului de parteneriat și al comitetelor instituite prin Acordul comercial și de cooperare. În conformitate cu articolul 17 alineatul (1) din TUE, Comisia reprezintă Uniunea și exprimă pozițiile Uniunii, astfel cum au fost stabilite de Consiliu în conformitate cu tratatele. Consiliul își exercită funcțiile de definire a politicilor și de coordonare, astfel cum se prevede la articolul 16 alineatul (1) din TUE, prin stabilirea pozițiilor care urmează să fie adoptate în numele Uniunii în cadrul Consiliului de parteneriat și al comitetelor instituite prin Acordul comercial și de cooperare. În plus, în cazul în care Consiliul de parteneriat sau comitetele instituite prin Acordul comercial și de cooperare sunt chemate să adopte acte cu efecte juridice, pozițiile care urmează să fie adoptate în numele Uniunii în cadrul organismelor respective se stabilesc în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 218 alineatul (9) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFEU).

(8)

Fiecare stat membru ar trebui să fie autorizat să trimită un reprezentant care să îl însoțească pe reprezentantul Comisiei, în cadrul delegației Uniunii, la reuniunile Consiliului de parteneriat și la cele ale altor organisme comune instituite prin Acordul comercial și de cooperare.

(9)

Pentru a permite Uniunii să acționeze rapid și eficace pentru a-și proteja interesele în conformitate cu Acordul comercial și de cooperare și până la adoptarea și intrarea în vigoare în Uniune a unui act legislativ specific care să reglementeze adoptarea de măsuri de remediere în temeiul Acordului comercial și de cooperare, Comisia ar trebui să fie împuternicită să ia măsuri de remediere, cum ar fi suspendarea obligațiilor care decurg din Acordul comercial și de cooperare sau din orice acord de completare, în cazul încălcării anumitor dispoziții din Acordul comercial și de cooperare sau în cazul neîndeplinirii anumitor condiții, în special în ceea ce privește comerțul cu mărfuri, asigurarea unor condiții de concurență echitabile, transportul rutier, transportul aerian, pescuitul și programele Uniunii, astfel cum se specifică în Acordul comercial și de cooperare, precum și să ia măsuri de remediere, măsuri de reechilibrare și contramăsuri. Comisia ar trebui să informeze pe deplin și în timp util Consiliul cu privire la intenția sa de a adopta astfel de măsuri, pentru a da posibilitatea unui schimb de opinii relevant la nivelul Consiliului. Comisia ar trebui să țină seama în cea mai mare măsură de opiniile exprimate. Unul sau mai multe state membre poate solicita Comisiei să adopte astfel de măsuri. În cazul în care nu răspunde pozitiv la o astfel de solicitare, Comisia ar trebui să comunice motivele Consiliului în timp util.

(10)

Pentru a-i permite Uniunii să reacționeze în timp util în cazul în care condițiile relevante nu mai sunt îndeplinite, Comisia ar trebui să fie împuternicită să ia anumite decizii de suspendare a avantajelor acordate Regatului Unit în temeiul Anexei privind produsele ecologice și al Anexei privind medicamentele. Comisia ar trebui să informeze pe deplin și în timp util Consiliul cu privire la intenția sa de a adopta astfel de măsuri, pentru a da posibilitatea unui schimb de opinii relevant la nivelul Consiliului. Comisia ar trebui să țină seama în cea mai mare măsură de opiniile exprimate. Unul sau mai multe state membre poate solicita Comisiei să adopte astfel de măsuri. În cazul în care nu răspunde pozitiv la o astfel de solicitare, Comisia ar trebui să comunice motivele Consiliului în timp util.

(11)

Ori de câte ori Uniunea are obligația de a acționa pentru a respecta acordurile, o astfel de acțiune trebuie întreprinsă în conformitate cu tratatele, cu respectarea limitelor competențelor conferite fiecărei instituții a Uniunii. Prin urmare, Comisia este cea care furnizează Regatului Unit informațiile sau notificările prevăzute în acorduri, cu excepția cazului în care acordurile fac trimitere la alte instituții, organe, oficii și agenții specifice ale Uniunii, și consultă Regatul Unit cu privire la chestiunile specifice. De asemenea, Comisia este cea care reprezintă Uniunea în fața instanței de arbitraj atunci când un litigiu este supus arbitrajului în conformitate cu Acordul comercial și de cooperare. În conformitate cu principiul cooperării loiale menționat la articolul 4 alineatul (3) din TUE, Comisia consultă Consiliul în prealabil, de exemplu transmițându-i punctele principale ale documentelor pe care Uniunea intenționează să le prezinte instanței de arbitraj și ținând seama în cea mai mare măsură de comentariile formulate de Consiliu.

(12)

Acordul comercial și de cooperare nu exclude posibilitatea ca statele membre să încheie aranjamente sau acorduri bilaterale cu Regatul Unit privind chestiuni specifice care intră sub incidența Acordului comercial și de cooperare în domeniul transportului aerian, al cooperării administrative în sectorul vamal și al TVA și al securității sociale în anumite condiții.

(13)

Prin urmare, este necesar să se stabilească un cadru de urmat de către statele membre în cazul în care acestea decid să încheie aranjamente sau acorduri bilaterale cu Regatul Unit în domeniul transportului aerian, al cooperării administrative în sectorul vamal și al TVA și al securității sociale, precum și condițiile și procedura prin care statele membre pot negocia și încheia astfel de aranjamente sau acorduri bilaterale, astfel încât să se asigure faptul că acestea sunt compatibile cu scopul Acordului comercial și de cooperare și cu dreptul Uniunii și că ele țin cont de piața internă și de interesele mai largi ale Uniunii. În plus, statele membre care intenționează să negocieze și să încheie acorduri bilaterale cu Regatul Unit în domenii care nu intră sub incidența Acordului comercial și de cooperare ar trebui să informeze Comisia cu privire la intențiile lor și la progresul negocierilor, cu respectarea deplină a principiului cooperării loiale.

(14)

Se reamintește că, în conformitate cu articolul FINPROV.1 alineatul (3) din Acordul comercial și de cooperare și în concordanță cu declarația Consiliului European și a Comisiei Europene privind domeniul de aplicare teritorială a viitoarelor acorduri, consemnată în procesul-verbal al reuniunii Consiliului European din 25 noiembrie 2018, Acordul comercial și de cooperare nu se aplică Gibraltarului și nu are efecte pe teritoriul respectiv. După cum se prevede în declarația respectivă, „acest lucru nu exclude posibilitatea de a avea acorduri separate între Uniune și Regatul Unit în ceea ce privește Gibraltarul” și „fără a aduce atingere competențelor Uniunii și cu deplina respectare a integrității teritoriale a statelor sale membre, astfel cum se garantează la articolul 4 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană, astfel de acorduri separate vor necesita un acord prealabil al Regatului Spaniei”.

(15)

Exercitarea competențelor Uniunii prin intermediul Acordului comercial și de cooperare nu aduce atingere competențelor Uniunii și, respectiv, ale statelor membre în ceea ce privește orice negociere, semnare sau încheiere, aflată în curs sau viitoare, a unui acord internațional cu o țară terță, și nici în ceea ce privește orice viitoare negociere, semnare sau încheiere a unui acord de completare menționat la articolul COMPROV.2 [Acorduri de completare] din Acordul comercial și de cooperare.

(16)

Fiind o țară care s-a retras din Uniune, Regatul Unit se află într-o situație diferită și excepțională în raport cu Uniunea, în comparație cu alte țări terțe cu care Uniunea a negociat și a încheiat acorduri. În temeiul Acordului de retragere, dreptul Uniunii se aplică Regatului Unit și pe teritoriul acestuia pe durata perioadei de tranziție, iar, la încheierea acestei perioade, baza cooperării cu statele membre ale Uniunii se află, prin urmare, la un nivel foarte ridicat, în special în domeniul pieței interne, al politicii comune în domeniul pescuitului și al spațiului de libertate, securitate și justiție. Perioada de tranziție se va termina la 31 decembrie 2020, dată după care dispozițiile privind alte chestiuni legate de separare prevăzute în Acordul de retragere vor reglementa încheierea armonioasă a acestei cooperări într-o serie de domenii. În cazul în care acordurile nu intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2021, cooperarea dintre Uniune și Regatul Unit va fi redusă la un nivel care nu este nici dezirabil, nici în interesul Uniunii, provocând perturbări în relația dintre Uniune și Regatul Unit. Astfel de perturbări pot fi limitate prin aplicarea cu titlu provizoriu a acordurilor.

(17)

În consecință, având în vedere situația excepțională a Regatului Unit în raport cu Uniunea, caracterul urgent al situației generate de încheierea perioadei de tranziție la 31 decembrie 2020, precum și necesitatea de a se acorda suficient timp Parlamentului European și Consiliului pentru examinarea corespunzătoare a deciziei preconizate privind încheierea acordurilor și a textelor acordurilor, acordurile ar trebui aplicate cu titlu provizoriu, până la finalizarea procedurilor necesare pentru intrarea lor în vigoare.

(18)

Din cauză că negocierile acordurilor s-au finalizat foarte târziu, doar cu șapte zile înainte de încheierea perioadei de tranziție, nu a fost posibil să se procedeze la revizuirea finală de către experții juriști-lingviști a textelor acordurilor înainte de semnarea lor. În consecință, imediat după semnarea acordurilor, părțile ar trebui să procedeze la revizuirea finală de către experții juriști-lingviști a textelor acordurilor în toate cele 24 de limbi oficiale. Revizuirea respectivă de către experții juriști-lingviști ar trebui finalizată în timp util. Printr-un schimb de note diplomatice, părțile ar trebui să confirme apoi textele acordurilor revizuite, în toate aceste limbi, drept autentice și definitive. Respectivele texte revizuite ar trebui să înlocuiască ab initio versiunile semnate ale acordurilor.

(19)

Acordurile ar trebui să fie semnate, iar declarațiile și notificarea atașate ar trebui să fie aprobate în numele Uniunii.

(20)

Semnarea Acordului comercial și de cooperare în ceea ce privește chestiunile care intră sub incidența Tratatului de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice (denumit în continuare „Tratatul Euratom”) face obiectul unei proceduri separate,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Se autorizează semnarea, în numele Uniunii, în ceea ce privește chestiunile care nu intră sub incidența Tratatului Euratom, a Acordului comercial și de cooperare dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte, sub rezerva încheierii acordului menționat.

(2)   Se autorizează semnarea, în numele Uniunii, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord privind procedurile de securitate pentru schimbul de informații clasificate și protecția acestora, sub rezerva încheierii acordului menționat.

(3)   Textele acordurilor sunt atașate la prezenta decizie.

Articolul 2

(1)   Comisia reprezintă Uniunea în Consiliul de parteneriat, în Comitetul de parteneriat pentru comerț, în comitetele specializate în comerț și în comitetele specializate instituite în temeiul articolelor INST.1 [Consiliul de parteneriat] și INST.2 [Comitete] din Acordul comercial și de cooperare, precum și în orice alt comitet specializat în comerț sau comitet specializat care este instituit în conformitate cu articolul INST.1 [Consiliul de parteneriat] alineatul (4) litera (g) sau cu Articolul INST.2 [Comitete] din Acordul comercial și de cooperare.

Fiecare stat membru este autorizat să trimită un reprezentant care să îl însoțească pe reprezentantul Comisiei, în cadrul delegației Uniunii, la reuniunile Consiliului de parteneriat și la cele ale altor organisme comune instituite prin Acordul comercial și de cooperare.

(2)   Pentru ca Consiliul să fie în măsură să își exercite pe deplin funcțiile de definire a politicilor, de coordonare și de luare a deciziilor în conformitate cu tratatele, în special prin stabilirea pozițiilor care urmează a fi adoptate în numele Uniunii în cadrul Consiliului de parteneriat, al Comitetului de parteneriat pentru comerț, al comitetelor specializate în comerț și al comitetelor specializate, Comisia se asigură că Consiliul primește toate informațiile și documentele referitoare la orice reuniune a organismelor comune respective sau la orice acte care urmează să fie adoptate prin procedură scrisă, cu suficient timp înainte de reuniunea respectivă sau de utilizarea procedurii scrise și, în orice caz, cu cel puțin opt zile lucrătoare înainte de respectiva reuniune sau de utilizarea respectivă a procedurii scrise.

De asemenea, Consiliul este informat în timp util cu privire la discuțiile și rezultatele reuniunilor Consiliului de parteneriat, ale Comitetului de parteneriat pentru comerț, ale comitetelor specializate în comerț și ale comitetelor specializate, precum și cu privire la utilizarea procedurii scrise, și primește proiectele de procese-verbale și toate documentele referitoare la astfel de reuniuni sau la utilizarea procedurii.

(3)   Parlamentul European este în măsură să își exercite pe deplin prerogativele instituționale pe parcursul întregului proces, în conformitate cu tratatele.

(4)   Pe o durată de cinci ani începând de la 1 ianuarie 2021, Comisia raportează anual Parlamentului European și Consiliului cu privire la punerea în aplicare a Acordului comercial și de cooperare.

Articolul 3

(1)   Până la intrarea în vigoare în Uniune a unui act legislativ specific care să reglementeze adoptarea măsurilor enumerate la literele (a)-(i), orice decizie a Uniunii de a lua astfel de măsuri este luată de către Comisie, în conformitate cu condițiile prevăzute în dispozițiile corespunzătoare din Acordul comercial și de cooperare, în ceea ce privește:

(a)

suspendarea tratamentului preferențial relevant al produsului (produselor) în cauză, astfel cum se prevede la articolul GOODS.19 [Măsuri în caz de încălcare sau de circumvenție a legislației vamale] din Acordul comercial și de cooperare;

(b)

aplicarea unor măsuri de remediere și suspendarea obligațiilor, astfel cum se prevede la articolul LPFOFCSD.3.12 [Măsuri de remediere] din Acordul comercial și de cooperare;

(c)

aplicarea unor măsuri de reechilibrare și a unor contramăsuri, astfel cum se prevede la articolul LPFOFCSD.9.4 [Reechilibrare] din Acordul comercial și de cooperare;

(d)

aplicarea unor măsuri de remediere, astfel cum se prevede la articolul ROAD.11 [Măsuri de remediere] din Acordul comercial și de cooperare;

(e)

măsuri compensatorii, astfel cum se prevede la articolul FISH.9 [Măsuri compensatorii în caz de retragere sau de reducere a accesului] din Acordul comercial și de cooperare;

(f)

aplicarea unor măsuri de remediere, astfel cum se prevede la articolul FISH.14 [Măsuri de remediere și soluționarea litigiilor] din Acordul comercial și de cooperare;

(g)

suspendarea sau rezilierea participării Regatului Unit la programele Uniunii, astfel cum se prevede la articolul UNPRO.3.1 [Suspendarea de către Uniunea Europeană a participării Regatului Unit la un program al Uniunii] și la articolul UNPRO.3.20 [Rezilierea de către Uniunea Europeană a participării Regatului Unit la un program al Uniunii] din Acordul comercial și de cooperare;

(h)

oferirea sau acceptarea unei compensații temporare ori suspendarea obligațiilor în contextul asigurării conformității ulterior unei proceduri de arbitraj sau unei proceduri a unui grup de experți, în temeiul articolului INST.24 [Măsuri reparatorii temporare] din Acordul comercial și de cooperare, cu excepția cazurilor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 654/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (3);

(i)

măsurile de salvgardare și măsurile de reechilibrare, astfel cum se prevede la articolul INST.36 [Măsuri de salvgardare] din Acordul comercial și de cooperare.

(2)   Comisia informează pe deplin și în timp util Consiliul cu privire la intenția sa de a adopta măsurile menționate la alineatul (1), pentru a permite un schimb de opinii relevant, la nivelul Consiliului. Comisia ține seama în cea mai mare măsură de opiniile exprimate. De asemenea, Comisia informează Parlamentul European, după caz.

(3)   În cazul unei chestiuni de interes deosebit pentru unul sau mai multe state membre, statul membru sau statele membre în cauză pot solicita Comisiei să adopte măsurile menționate la alineatul (1). În cazul în care nu răspunde pozitiv la o astfel de solicitare, Comisia comunică în timp util Consiliului motivele.

(4)   Comisia poate, de asemenea, să adopte măsuri de restabilire a drepturilor și obligațiilor care decurg din Acordul comercial și de cooperare, astfel cum acestea existau înainte de adoptarea măsurilor menționate la alineatul (1). Alineatele (2) și (3) se aplică mutatis mutandis.

(5)   Înainte de adoptarea unui act legislativ specific care să reglementeze adoptarea măsurilor menționate la alineatul (1), Consiliul efectuează o evaluare a aranjamentelor prevăzute la prezentul articol.

Articolul 4

În cazul în care unul sau mai multe state membre semnalează o dificultate semnificativă care decurge din punerea în aplicare a Acordului comercial și de cooperare, în special în ceea ce privește pescuitul, Comisia examinează cu prioritate solicitarea respectivă și sesizează în mod corespunzător Consiliul de parteneriat cu privire la chestiunea în cauză, în conformitate cu dispozițiile Acordului comercial și de cooperare. În cazul în care nu s-a găsit o soluție satisfăcătoare, chestiunea se abordează cât mai curând cu putință, în contextul evaluărilor prevăzute în Acordul comercial și de cooperare. În cazul în care respectiva dificultate persistă, se iau măsurile necesare în vederea negocierii și încheierii unui acord care să aducă modificările necesare Acordului comercial și de cooperare.

Articolul 5

(1)   Comisia este autorizată să adopte, în numele Uniunii, orice decizie privind:

(a)

confirmarea sau suspendarea recunoașterii echivalenței în urma reevaluării echivalenței care urmează să fie efectuată până la 31 decembrie 2023, în conformitate cu articolul 3 alineatul (3) [Recunoașterea echivalenței] din anexa TBT-4 [Produsele ecologice] la Acordul comercial și de cooperare;

(b)

suspendarea recunoașterii echivalenței în conformitate cu articolul 3 alineatele (5) și (6) [Recunoașterea echivalenței] din anexa TBT-4 [Produsele ecologice] la Acordul comercial și de cooperare;

(c)

acceptarea documentelor oficiale care atestă bunele practici de fabricație, eliberate de o autoritate din Regatul Unit pentru unitățile de producție amplasate în afara teritoriului autorității emitente, precum și stabilirea clauzelor și condițiilor în care Uniunea acceptă respectivele documente oficiale care atestă bunele practici de fabricație, în conformitate cu articolul 5 alineatele (3) și (4) [Recunoașterea inspecțiilor] din anexa TBT-2 [Medicamente] la Acordul comercial și de cooperare;

(d)

adoptarea oricăror aranjamente de punere în aplicare necesare pentru efectuarea schimbului de documente oficiale care atestă bunele practici de fabricație cu o autoritate a Regatului Unit, în temeiul articolului 6 [Schimbul de documente oficiale care atestă BPF] din anexa TBT-2 [Medicamente] la Acordul comercial și de cooperare, precum și pentru schimbul de informații cu o autoritate a Regatului Unit privind inspecțiile care vizează unitățile de producție, în temeiul articolului 7 [Garanții] din anexa respectivă;

(e)

suspendarea recunoașterii inspecțiilor sau a acceptării documentelor oficiale care atestă bunele practici de fabricație eliberate de Regatul Unit și notificarea Regatului Unit în legătură cu intenția Comisiei de a aplica articolul 9 [Suspendare] din anexa TBT-2 [Medicamente] la Acordul comercial și de cooperare și de a lansa consultări cu Regatul Unit în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) [Modificări ale legislației aplicabile] din anexa respectivă;

(f)

suspendarea totală sau parțială, pentru toate produsele enumerate în apendicele C la anexa TBT-2 [Medicamente] la Acordul comercial și de cooperare sau numai pentru unele dintre acestea, a recunoașterii inspecțiilor sau a acceptării documentelor oficiale care provin de la cealaltă parte și care atestă bunele practici de fabricație, în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) [Suspendare] din anexa respectivă.

(2)   Se aplică articolul 3 alineatele (2), (3) și (4).

Articolul 6

(1)   Statele membre sunt împuternicite să negocieze, să semneze și să încheie aranjamentele menționate la articolul AIRTRN.3 alineatul (4) [Drepturi de trafic] din Acordul comercial și de cooperare, sub rezerva următoarelor condiții:

(a)

aranjamentele respective se încheie exclusiv în scopul stabilit la articolul AIRTRN.3 alineatul (4) [Drepturi de trafic] din Acordul comercial și de cooperare și în conformitate cu termenii acestuia și nu reglementează alte aspecte, indiferent dacă acestea se încadrează sau nu în domeniul de aplicare al părții a doua secțiunea a doua titlul I [Transport aerian] din Acordul comercial și de cooperare;

(b)

aranjamentele respective nu operează discriminări între transportatorii aerieni din Uniune.

Se aplică procedura prevăzută la articolul 8 din prezenta decizie.

(2)   Statele membre sunt împuternicite să acorde autorizațiile menționate la articolul AIRTRN.3 alineatul (9) [Drepturi de trafic] din Acordul comercial și de cooperare, sub rezerva respectării termenilor acestuia și în conformitate cu dispozițiile aplicabile ale dreptului Uniunii și ale dreptului intern. Atunci când acordă aceste autorizații, statele membre nu operează discriminări între transportatorii aerieni din Uniune.

(3)   Statele membre sunt împuternicite să negocieze, să semneze și să încheie aranjamentele menționate la articolul AIRTRN.3 alineatul (9) [Drepturi de trafic] din Acordul comercial și de cooperare, sub rezerva următoarelor condiții:

(a)

aranjamentele respective se încheie exclusiv în scopul stabilit la articolul AIRTRN.3 alineatul (9) [Drepturi de trafic] din Acordul comercial și de cooperare și în conformitate cu termenii acestuia și nu reglementează alte aspecte, indiferent dacă acestea se încadrează sau nu în domeniul de aplicare al părții a doua secțiunea a doua titlul I [Transport aerian] din Acordul comercial și de cooperare;

(b)

aranjamentele respective nu operează discriminări între transportatorii aerieni din Uniune.

Se aplică procedura prevăzută la articolul 8 din prezenta decizie.

Articolul 7

Statele membre sunt împuternicite să negocieze, să semneze și să încheie acorduri bilaterale cu Regatul Unit în conformitate cu articolul 41 din Protocolul privind cooperarea administrativă și combaterea fraudelor în domeniul taxei pe valoarea adăugată și privind asistența reciprocă în materie de recuperare a creanțelor legate de taxe și impozite, sau în domeniul coordonării sistemelor de securitate socială, în ceea ce privește chestiuni care nu fac obiectul Protocolului privind coordonarea sistemelor de securitate socială, sub rezerva următoarelor condiții:

(a)

acordul preconizat este compatibil cu funcționarea Acordului comercial și de cooperare sau a pieței interne și nu aduce atingere bunei funcționări a acestora;

(b)

acordul preconizat este compatibil cu dreptul Uniunii, nu pune în pericol realizarea unui obiectiv al acțiunii externe a Uniunii în domeniul respectiv și nu aduce atingere în vreun alt mod intereselor Uniunii;

(c)

acordul preconizat respectă principiul nediscriminării pe motiv de cetățenie sau naționalitate consacrat în TFUE.

Se aplică procedura prevăzută la articolul 8 din prezenta decizie.

Articolul 8

(1)   Fiecare stat membru care intenționează să negocieze un aranjament bilateral, astfel cum se menționează la articolul 6 alineatele (1) și (3), sau un acord bilateral, astfel cum se menționează la articolul 7, informează Comisia cu privire la negocierile cu Regatul Unit referitoare la astfel de înțelegeri sau acorduri și, după caz, invită Comisia să participe la negocieri în calitate de observator.

(2)   La încheierea negocierilor, statul membru în cauză transmite Comisiei proiectul de aranjament sau de acord rezultat. Comisia informează fără întârziere Parlamentul European și Consiliul cu privire la acest lucru.

(3)   În termen de maximum trei luni de la primirea proiectului de aranjament sau de acord, Comisia decide dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 6 alineatul (1) primul paragraf sau la articolul 6 alineatul (3) primul paragraf sau, respectiv, la articolul 7 primul paragraf. În cazul în care Comisia decide că respectivele condiții sunt îndeplinite, statul membru în cauză poate semna și încheia aranjamentul sau acordul în cauză.

(4)   Statul membru în cauză transmite Comisiei o copie a aranjamentului sau a acordului în termen de o lună de la intrarea sa în vigoare sau, în cazul în care aranjamentul sau acordul urmează să se aplice cu titlu provizoriu, în termen de o lună de la începerea aplicării sale provizorii.

Articolul 9

Statele membre care intenționează să negocieze și să încheie acorduri bilaterale cu Regatul Unit în domenii care nu intră sub incidența Acordului comercial și de cooperare informează Comisia în timp util cu privire la intențiile lor și la progresul negocierilor, cu respectarea deplină a principiului cooperării loiale.

Articolul 10

Exercitarea competențelor Uniunii prin intermediul Acordului comercial și de cooperare nu aduce atingere competențelor Uniunii și, respectiv, ale statelor membre în nicio negociere, semnare sau încheiere, aflată în curs sau viitoare, a unui acord internațional cu o țară terță, și în nicio viitoare negociere, semnare sau încheiere a unui acord de completare menționat la articolul COMPROV.2 [Acorduri de completare] din Acordul comercial și de cooperare.

Articolul 11

Președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana împuternicită (persoanele împuternicite) să semneze acordurile în numele Uniunii.

Articolul 12

(1)   Sub rezerva reciprocității, acordurile se aplică cu titlu provizoriu de la 1 ianuarie 2021, până la finalizarea procedurilor necesare pentru intrarea lor în vigoare.

(2)   Uniunea notifică Regatului Unit finalizarea cerințelor și procedurilor interne ale Uniunii necesare pentru aplicarea cu titlu provizoriu cu condiția ca, anterior datei menționate la alineatul (1), Regatul Unit să notifice Uniunii finalizarea cerințelor și procedurilor sale interne necesare pentru aplicarea cu titlu provizoriu.

(3)   Versiunile acordurilor în limbile bulgară, cehă, croată, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, irlandeză, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă și suedeză fac obiectul unei revizuiri finale efectuate de experți juriști-lingviști.

Versiunile lingvistice rezultate în urma revizuirii de către experții juriști-lingviști, menționate la primul paragraf, sunt confirmate drept autentice și definitive prin intermediul unui schimb de note diplomatice cu Regatul Unit.

Textele autentice și definitive menționate la al doilea paragraf înlocuiesc ab initio versiunile semnate ale acordurilor.

(4)   Președintele Consiliului efectuează, în numele Uniunii, notificarea prevăzută la alineatul (2) și transmite nota diplomatică menționată la alineatul (3) al doilea paragraf.

Articolul 13

Președintele Consiliului efectuează, în numele Uniunii, notificarea (notificările) prevăzută (prevăzute) în Acordul comercial și de cooperare și la articolul 19 din Acordul privind securitatea informațiilor.

Articolul 14

Declarațiile și notificările atașate la prezenta decizie se aprobă în numele Uniunii.

Articolul 15

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 29 decembrie 2020

Pentru Consiliu

Președintele

M. ROTH


(1)  Decizia (UE) 2020/135 a Consiliului din 30 ianuarie 2020 referitoare la încheierea Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (JO L 29, 31.1.2020, p. 1).

(2)  Decizia (UE, Euratom) 2020/266 a Consiliului din 25 februarie 2020 de autorizare a începerii negocierilor cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord pentru un nou acord de parteneriat (JO L 58, 27.2.2020, p. 53).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 654/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind exercitarea drepturilor Uniunii pentru aplicarea și respectarea normelor comerțului internațional și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 3286/94 al Consiliului privind adoptarea procedurilor comunitare în domeniul politicii comerciale comune în vederea asigurării exercitării de către Comunitate a drepturilor care îi sunt conferite de normele comerțului internațional, în special de cele instituite sub egida Organizației Mondiale a Comerțului (JO L 189 27.6.2014, p. 50).


Top