EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D2053

Decizia (UE, EURATOM) 2020/2053 a Consiliului din 14 decembrie 2020 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene și de abrogare a Deciziei 2014/335/UE, Euratom

JO L 424, 15.12.2020, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/2053/oj

15.12.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 424/1


DECIZIA (UE, EURATOM) 2020/2053 A CONSILIULUI

din 14 decembrie 2020

privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene și de abrogare a Deciziei 2014/335/UE, Euratom

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 311 al treilea paragraf,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 106a,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială,

întrucât:

(1)

Sistemul de resurse proprii ale Uniunii trebuie să asigure resurse adecvate pentru dezvoltarea armonioasă a politicilor Uniunii și să se supună unei discipline bugetare stricte. Evoluția sistemului de resurse proprii poate și ar trebui, de asemenea, să contribuie, în cea mai mare măsură posibilă, la dezvoltarea politicilor Uniunii.

(2)

Tratatul de la Lisabona a introdus modificări ale dispozițiilor referitoare la sistemul de resurse proprii ale Uniunii care permit eliminarea unei categorii de resurse proprii existente și crearea unei noi categorii.

(3)

În cadrul reuniunii din 7 și 8 februarie 2013, Consiliul European a solicitat Consiliului să își continue activitatea pe marginea propunerii Comisiei privind o nouă resursă proprie bazată pe taxa pe valoare adăugată (TVA), cu obiectivul de a asigura o cât mai mare simplitate și transparență a acesteia, de a consolida legătura cu politica Uniunii în materie de TVA și cu încasările reale de TVA, precum și de a asigura tratamentul egal al contribuabililor în toate statele membre.

(4)

În iunie 2017, Comisia a adoptat un document de reflecție privind viitorul finanțelor UE. În cadrul acestuia, Comisia a propus o serie de opțiuni care corelează într-un mod mai vizibil resursele proprii cu politicile Uniunii, în special cu piața unică și cu creșterea durabilă. Conform documentului menționat, la introducerea unor noi resurse proprii ar trebui acordată atenție transparenței, simplității, stabilității și coerenței acestora cu obiectivele de politică ale Uniunii, impactului lor asupra competitivității și asupra creșterii durabile, precum și repartizării lor echitabile între statele membre.

(5)

Actualul sistem de stabilire a resursei proprii bazate pe TVA a fost criticat în repetate rânduri de Curtea de Conturi, de Parlamentul European și de statele membre pentru complexitatea sa excesivă. Prin urmare, Consiliul European din 17-21 iulie 2020 a concluzionat că este oportun să se simplifice calcularea acestei resurse proprii.

(6)

Pentru o mai bună aliniere a instrumentelor de finanțare ale Uniunii la prioritățile sale de politică, pentru a reflecta mai bine rolul bugetului general al Uniunii (denumit în continuare „bugetul Uniunii”) în funcționarea pieței unice, pentru a sprijini mai bine obiectivele politicilor Uniunii și pentru a reduce contribuțiile statelor membre bazate pe venitul național brut (VNB) la bugetul anual al Uniunii, Consiliul European din 17-21 iulie 2020 a concluzionat că Uniunea va acționa în următorii ani în direcția reformării sistemului de resurse proprii și va introduce noi resurse proprii.

(7)

Ca un prim pas, ar trebui introdusă o nouă categorie de resurse proprii bazată pe o contribuție națională calculată pe baza deșeurilor de ambalaje din plastic nereciclate. În conformitate cu strategia europeană pentru materialele plastice, bugetul Uniunii poate contribui la reducerea poluării cauzate de deșeurile de ambalaje din plastic. O resursă proprie bazată pe contribuții naționale care sunt proporționale cu greutatea deșeurilor de ambalaje din plastic nereciclate din fiecare stat membru va constitui un stimulent pentru reducerea consumului de ambalaje din plastic de unică folosință, va încuraja reciclarea și va stimula economia circulară. În același timp, statele membre vor fi libere să ia măsurile cele mai adecvate pentru realizarea obiectivelor respective, în conformitate cu principiul subsidiarității. Pentru a evita un impact regresiv excesiv asupra contribuțiilor naționale, ar trebui să se aplice un mecanism de ajustare cu o reducere anuală forfetară asupra contribuțiilor statelor membre cu un VNB pe cap de locuitor în 2017 sub media UE. Reducerea ar trebui să corespundă unei valori de 3,8 kilograme înmulțite cu populația din 2017 a statelor membre în cauză.

(8)

Consiliul European din 17-21 iulie 2020 a menționat că, drept bază pentru resursele proprii suplimentare, Comisia va prezenta în primul semestru al anului 2021 propuneri privind un mecanism de ajustare la frontieră a emisiilor de dioxid de carbon și o taxă digitală, în vederea introducerii acestora cel târziu la 1 ianuarie 2023. Consiliul European a invitat Comisia să prezinte o propunere revizuită privind sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii, extinzându-l eventual la sectorul aviației și la cel maritim. Consiliul European a concluzionat că Uniunea, în cursul cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027 („CFM 2021-2027”), va acționa în direcția introducerii altor resurse proprii, care pot include o taxă pe tranzacțiile financiare.

(9)

Consiliul European din 17-21 iulie 2020 a concluzionat că regimul pentru resursele proprii ar trebui să se bazeze pe obiectivele generale de simplitate, transparență și echitate, precum și pe principiul repartizării echitabile a sarcinii. Acesta a concluzionat, de asemenea, că Danemarca, Țările de Jos, Austria și Suedia, precum și, în contextul sprijinului pentru redresare și reziliență, Germania urmează să beneficieze de corecții forfetare la contribuțiile lor anuale bazate pe VNB pentru perioada 2021-2027.

(10)

Statele membre ar trebui să rețină 25 % din cuantumurile resurselor proprii tradiționale colectate de ele, sub formă de costuri de colectare.

(11)

Integrarea Fondului European de Dezvoltare în bugetul Uniunii ar trebui să fie însoțită de o creștere a plafoanelor resurselor proprii stabilite prin prezenta decizie. Este necesar să se prevadă o marjă suficientă între plăți și plafonul resurselor proprii care să ofere certitudinea că Uniunea își poate îndeplini obligațiile financiare indiferent de împrejurări, chiar și în perioadele de criză economică.

(12)

Ar trebui să se mențină o marjă suficientă în cadrul plafoanelor resurselor proprii, pentru ca Uniunea să își poată acoperi toate obligațiile financiare și datoriile contingente scadente în orice an dat. Cuantumul total al resurselor proprii alocate Uniunii pentru a acoperi creditele anuale de plată ar trebui să nu depășească 1,40 % din totalul VNB-urilor tuturor statelor membre. Cuantumul total anual al creditelor de angajament înregistrate în bugetul Uniunii ar trebui să nu depășească 1,46 % din totalul VNB-urilor tuturor statelor membre.

(13)

Pentru a menține neschimbat cuantumul resurselor financiare puse la dispoziția Uniunii, este necesară ajustarea plafonului resurselor proprii pentru credite pentru plăți și pentru credite de angajament, exprimate ca procent din VNB, în cazul modificării Regulamentului (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (2), ceea ce determină modificări semnificative ale nivelului VNB.

(14)

Impactul economic al crizei provocate de COVID-19 subliniază importanța asigurării faptului că Uniunea dispune de o capacitate financiară suficientă în eventualitatea unor șocuri economice. Uniunea trebuie să se asigure că dispune de mijloacele necesare pentru a-și atinge obiectivele. Sunt necesare resurse financiare de o amploare excepțională pentru abordarea consecințelor crizei provocate de COVID-19, fără a pune o presiune și mai mare asupra finanțelor statelor membre într-un moment în care bugetele lor sunt deja supuse unei presiuni enorme pentru finanțarea măsurilor economice și sociale luate la nivel național în contextul crizei. Prin urmare, ar trebui să se producă un răspuns excepțional la nivelul Uniunii. Din acest motiv, este oportun să fie împuternicită Comisia ca în mod excepțional să împrumute temporar în numele Uniunii de pe piețele de capital o sumă de până la 750 000 de milioane EUR, în prețuri 2018. Un cuantum de maximum 360 000 de milioane EUR, în prețuri 2018, din fondurile împrumutate ar fi utilizat pentru acordarea de împrumuturi și un cuantum de maximum 390 000 de milioane EUR, în prețuri 2018, din fondurile împrumutate ar fi utilizat pentru cheltuieli, ambele cu scopul exclusiv de a aborda consecințele crizei provocate de COVID-19.

(15)

Acest răspuns excepțional ar trebui să abordeze consecințele crizei provocate de COVID-19 și evitarea reapariției acesteia. Prin urmare, sprijinul ar trebui să fie limitat în timp și majoritatea finanțării ar trebui furnizată în perioada imediat următoare crizei, ceea ce înseamnă că angajamentele juridice ale unui program finanțat din aceste resurse suplimentare ar trebui să fie asumate până la 31 decembrie 2023. Aprobarea plăților în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență va fi condiționată de îndeplinirea satisfăcătoare a obiectivelor de etapă și a țintelor relevante stabilite în planul de redresare și reziliență, care va fi evaluată în conformitate cu procedura relevantă prevăzută în regulamentul de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență, care reflectă concluziile Consiliului European din 17-21 iulie 2020.

(16)

Pentru a se suporta obligațiile care decurg din împrumutul preconizat de fonduri, este necesară o majorare extraordinară și temporară a plafoanelor resurselor proprii. Prin urmare, în scopul exclusiv de a acoperi toate datoriile Uniunii care rezultă din împrumuturile sale pentru a face față consecințelor crizei provocate de COVID-19, suma aferentă plafonului pentru creditele de plată și plafonului pentru creditele de angajament ar trebui să fie majorate fiecare cu câte 0,6 puncte procentuale. Împuternicirea Comisiei de a împrumuta fonduri de pe piețele de capital, în numele Uniunii, exclusiv în scopul finanțării măsurilor de abordare a consecințelor crizei provocate de COVID-19, este strâns legată de majorarea plafoanelor resurselor proprii prevăzute în prezenta decizie și, în ultimă instanță, de funcționarea sistemului de resurse proprii ale Uniunii. În consecință, această împuternicire ar trebui inclusă în prezenta decizie. Având în vedere caracterul fără precedent al acestei operațiuni și cuantumul excepțional al fondurilor ce urmează a fi împrumutate, este necesar să existe certitudine în ceea ce privește volumul global al datoriei Uniunii și caracteristicile esențiale ale rambursării acesteia și să se pună în aplicare o strategie de împrumut diversificată.

(17)

Majorarea plafoanelor resurselor proprii este necesară deoarece, în caz contrar, plafoanele nu ar fi suficiente pentru a asigura disponibilitatea resurselor adecvate de care are nevoie Uniunea pentru a-și îndeplini obligațiile care decurg din împuternicirea excepțională și temporară de a împrumuta fonduri. Necesitatea recurgerii la această alocare suplimentară va fi, de asemenea, numai temporară întrucât obligațiile financiare și datoriile contingente relevante vor scădea pe măsură ce fondurile împrumutate vor fi rambursate și împrumuturile vor ajunge la scadență. Prin urmare, majorarea ar trebui să expire atunci când vor fi rambursate toate fondurile împrumutate și când se vor stinge toate datoriile contingente aferente împrumuturilor acordate pe baza acestor fonduri, ceea ce ar trebui să aibă loc cel târziu la 31 decembrie 2058.

(18)

Este necesar ca activitățile Uniunii pentru abordarea consecințelor crizei provocate de COVID-19 să fie semnificative și să se realizeze pe o perioadă relativ scurtă. Împrumutarea de fonduri trebuie să urmeze acest calendar. Prin urmare, noua activitate de împrumutare netă ar trebui să înceteze cel târziu la sfârșitul anului 2026. După 2026, operațiunile de împrumut ar trebui să se limiteze strict la operațiuni de refinanțare, pentru a asigura o administrare eficientă a datoriei. La realizarea operațiunilor printr-o strategie de finanțare diversificată, Comisia ar trebui să utilizeze în mod optim capacitatea piețelor de a absorbi împrumutul acestor fonduri semnificative cu scadențe diferite, inclusiv finanțare pe termen scurt în scopul gestionării numerarului, și să asigure condițiile cele mai avantajoase de rambursare. În plus, Comisia ar trebui să informeze în mod regulat și cuprinzător Parlamentul European și Consiliul cu privire la toate aspectele administrării datoriei sale. După ce sunt cunoscute graficele de plată pentru politicile care urmează să fie finanțate prin împrumut, Comisia va comunica Parlamentului European și Consiliului un calendar de emisiune care conține datele preconizate ale emisiunii și volumele preconizate pentru anul următor, precum și un plan de stabilire a plăților preconizate ale principalului și ale dobânzilor. Comisia ar trebui să actualizeze periodic acest calendar.

(19)

Rambursarea fondurilor împrumutate pentru a oferi sprijin nerambursabil, pentru a oferi sprijin rambursabil prin instrumente financiare sau provizioane pentru garanții bugetare, precum și plata dobânzii aferente datorate ar trebui finanțate din bugetul Uniunii. Fondurile împrumutate care sunt utilizate pentru acordarea de împrumuturi statelor membre ar trebui să fie rambursate utilizând sumele primite de la statele membre beneficiare. Este necesar să se aloce și să se pună la dispoziția Uniunii resursele necesare pentru ca aceasta să fie în măsură să își acopere, în orice an dat și în orice circumstanțe, toate obligațiile financiare și datoriile contingente care decurg din împuternicirea excepțională și temporară de a împrumuta fonduri, în conformitate cu articolul 310 alineatul (4) și cu articolul 323 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

(20)

Cuantumurile care nu sunt utilizate pentru plata dobânzilor, astfel cum fuseseră prevăzute, vor fi utilizate pentru rambursări anticipate înainte de sfârșitul CFM 2021-2027, cu un cuantum minim, și pot fi majorate peste acest nivel, cu condiția să fi fost introduse noi resurse proprii după 2021, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 311 al treilea paragraf din TFUE. Toate datoriile care decurg din împuternicirea excepțională și temporară de a împrumuta fonduri ar trebui rambursate integral până la 31 decembrie 2058. Pentru a se asigura gestionarea bugetară eficientă a creditelor necesare pentru acoperirea rambursării fondurilor împrumutate, este oportun să se prevadă posibilitatea ca angajamentele bugetare subiacente să fie defalcate în tranșe anuale.

(21)

Graficul rambursărilor ar trebui să respecte principiul bunei gestiuni financiare și să acopere volumul integral al fondurilor împrumutate prin împuternicirea Comisiei, în vederea obținerii unei reduceri constante și previzibile a datoriilor în cursul întregii perioade. În acest scop, sumele datorate de Uniune într-un an dat pentru rambursarea principalului ar trebui să nu depășească 7,5 % din cuantumul maxim de 390 000 de milioane EUR pentru cheltuieli.

(22)

Având în vedere caracterul excepțional, temporar și limitat al împuternicirii Comisiei pentru a împrumuta fonduri pentru abordarea consecințelor crizei provocate de COVID-19, ar trebui să se clarifice faptul că Uniunea nu ar trebui să utilizeze, ca regulă generală, fondurile împrumutate de pe piețele de capital pentru finanțarea cheltuielilor operaționale.

(23)

Pentru a se asigura că Uniunea este întotdeauna în măsură să își îndeplinească în timp util obligațiile juridice față de terți, prezenta decizie ar trebui să prevadă norme specifice de autorizare a Comisiei, în perioada majorării temporare a plafonului resurselor proprii, să solicite statelor membre să pună la dispoziție în mod provizoriu lichiditățile relevante dacă creditele autorizate înregistrate în bugetul Uniunii nu sunt suficiente pentru a acoperi obligațiile care decurg din împrumut, legate de respectiva majorare temporară. Comisia ar trebui, ca ultimă soluție, să poată solicita lichidități numai în cazul în care nu poate genera lichiditățile necesare prin activarea altor măsuri de gestionare activă a numerarului, inclusiv, dacă este necesar, prin recurgerea la o finanțare pe termen scurt pe piețele de capital, pentru a asigura respectarea la timp a obligațiilor Uniunii față de creditori. Este necesar să se prevadă că aceste solicitări ar trebui anunțate de Comisie statelor membre cu suficient timp înainte și ar trebui să fie strict proporționale cu veniturile bugetare estimate ale fiecărui stat membru și, în orice caz, ar trebui să fie limitate la cota acestora din plafonul majorat temporar al resurselor proprii, și anume 0,6 % din VNB-ul statelor membre. Cu toate acestea dacă un stat membru nu onorează, integral sau parțial, o solicitare în timp util sau dacă acesta notifică Comisiei că nu va putea onora solicitarea, Comisia ar trebui totuși să fie autorizată, cu titlu provizoriu, să facă solicitări suplimentare către alte state membre, pe o bază proporțională. Este oportun să se prevadă o sumă maximă pe care Comisia o poate solicita anual unui stat membru. Se așteaptă din partea Comisiei prezentarea propunerilor necesare în scopul înregistrării cheltuielilor acoperite de valoarea lichidităților puse la dispoziție provizoriu de statele membre în bugetul Uniunii pentru a se asigura că respectivele resurse sunt luate în considerare cât mai devreme posibil în scopul creditării de resurse proprii în conturi de către statele membre, și anume în conformitate cu cadrul juridic aplicabil și astfel pe baza cheilor VNB respective și fără a se aduce atingere altor resurse proprii și altor venituri.

(24)

În temeiul articolului 311 al patrulea paragraf din TFEU, se va adopta un regulament al Consiliului de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a sistemului de resurse proprii ale Uniunii. Respectivele măsuri ar trebui să includă dispoziții de natură generală și tehnică, care sunt aplicabile tuturor categoriilor de resurse proprii. Măsurile respective ar trebui să includă norme detaliate pentru calcularea și includerea în buget a soldului, precum și dispoziții și măsuri necesare pentru controlul și supravegherea colectării resurselor proprii.

(25)

Prezenta decizie ar trebui să intre în vigoare numai după ce a fost aprobată de toate statele membre, în conformitate cu normele constituționale ale acestora, respectându-se astfel pe deplin suveranitatea națională. Consiliul European din 17-21 iulie 2020 a luat act de intenția statelor membre de a proceda la aprobarea prezentei decizii cât mai curând posibil.

(26)

Din motive de coerență, de continuitate și de securitate juridică, este necesar să se prevadă dispoziții care să permită o tranziție armonioasă de la sistemul introdus prin Decizia 2014/335/UE, Euratom a Consiliului (3) la sistemul prevăzut în prezenta decizie.

(27)

Decizia 2014/335/UE, Euratom ar trebui abrogată.

(28)

În sensul prezentei decizii, toate sumele monetare ar trebui să fie exprimate în euro.

(29)

Având în vedere necesitatea de a permite de urgență împrumuturi în vederea finanțării măsurilor care abordează consecințele crizei provocate de COVID-19, prezenta decizie ar trebui să intre în vigoare în prima zi a primei luni care urmează primirii ultimei notificări privind finalizarea procedurilor de adoptare a prezentei decizii.

(30)

Pentru a asigura tranziția la sistemul revizuit de resurse proprii și pentru ca prezenta decizie să coincidă cu exercițiul financiar, prezenta decizie ar trebui să se aplice de la 1 ianuarie 2021,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Obiect

Prezenta decizie stabilește normele privind alocarea resurselor proprii ale Uniunii pentru a asigura finanțarea bugetului anual al Uniunii.

Articolul 2

Categorii de resurse proprii și metode specifice pentru calcularea acestora

(1)   Constituie resurse proprii înregistrate în bugetul Uniunii veniturile provenite din:

(a)

resursele proprii tradiționale care constau din taxe, prime, sume adiționale sau compensatorii, sume sau factori adiționali, taxe din Tariful vamal comun și alte taxe stabilite sau care urmează să fie stabilite de către instituțiile Uniunii în legătură cu comerțul cu țările terțe, taxe vamale pentru produsele care intră sub incidența Tratatului de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului, expirat între timp, precum și contribuții și alte taxe prevăzute în cadrul organizării comune a piețelor în sectorul zahărului;

(b)

aplicarea unei cote de apel uniforme de 0,30 %, pentru toate statele membre, la valoarea totală a încasărilor din TVA colectate pentru toate produsele sau serviciile impozabile, împărțită la cota medie ponderată de TVA, calculată pentru anul calendaristic relevant, astfel cum se prevede în Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1553/89 al Consiliului (4). Pentru fiecare stat membru, baza de impozitare a TVA care urmează să fie luată în considerare în acest scop nu depășește 50 % din VNB;

(c)

aplicarea unei cote de apel uniforme greutății deșeurilor de ambalaje din plastic generate în fiecare stat membru și care nu sunt reciclate. Cota de apel uniformă este de 0,80 EUR pe kilogram. Se aplică o reducere anuală forfetară pentru anumite state membre, astfel cum se menționează la alineatul (2) al treilea paragraf;

(d)

aplicarea unei cote de apel uniforme, care urmează să fie stabilită în cadrul procedurii bugetare ținând seama de totalul tuturor celorlalte venituri, la suma VNB-ului din toate statele membre.

(2)   În sensul alineatului (1) litera (c) din prezentul articol, „plastic” înseamnă un polimer, în înțelesul articolului 3 punctul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (5), la care este posibil să fi fost adăugați aditivi sau alte substanțe; „deșeuri de ambalaj” și „reciclare” au înțelesul atribuit respectivilor termeni la articolul 3 punctele 2 și 2c din Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului (6) și astfel cum sunt utilizați în Decizia 2005/270/CE a Comisiei (7).

Greutatea deșeurilor de ambalaje din plastic care nu sunt reciclate se calculează ca fiind diferența dintre greutatea deșeurilor de ambalaje din plastic generate într-un stat membru într-un anumit an și greutatea deșeurilor de ambalaje din plastic care sunt reciclate în anul respectiv, stabilită în temeiul Directivei 94/62/CE.

Următoarele state membre au dreptul la o reducere anuală forfetară, exprimată în prețuri curente, care urmează să fie aplicată contribuțiilor lor respective în temeiul alineatului (1) litera (c), în valoare de 22 de milioane EUR pentru Bulgaria, 32,1876 de milioane EUR pentru Cehia, 4 milioane EUR pentru Estonia, 33 de milioane EUR pentru Grecia, 142 de milioane EUR pentru Spania, 13 milioane EUR pentru Croația, 184,0480 de milioane EUR pentru Italia, 3 milioane EUR pentru Cipru, 6 milioane EUR pentru Letonia, 9 milioane EUR pentru Lituania, 30 de milioane EUR pentru Ungaria, 1,4159 de milioane EUR pentru Malta, 117 milioane EUR pentru Polonia, 31,3220 de milioane EUR pentru Portugalia, 60 de milioane EUR pentru România, 6,2797 de milioane EUR pentru Slovenia și 17 milioane EUR pentru Slovacia.

(3)   În sensul alineatului (1) litera (d), cota de apel uniformă se aplică VNB-ului fiecărui stat membru.

VNB-ul menționat la alineatul (1) litera (d) înseamnă un VNB anual la prețurile pieței, astfel cum prevede Comisia în aplicarea Regulamentului (UE) nr. 549/2013.

(4)   Pentru perioada 2021-2027, următoarele state membre beneficiază de o reducere brută a contribuțiilor lor anuale bazate pe VNB în temeiul alineatului (1) litera (d) în valoare de 565 de milioane EUR pentru Austria, 377 de milioane EUR pentru Danemarca, 3 671 de milioane EUR pentru Germania, 1 921 de milioane EUR pentru Țările de Jos, și 1 069 de milioane EUR pentru Suedia. Sumele menționate se calculează în funcție de prețurile anului 2020 și se ajustează la prețuri curente prin aplicarea celui mai recent deflator al produsului intern brut pentru Uniune, exprimat în euro, astfel cum este furnizat de Comisie, care este disponibil la întocmirea proiectului de buget. Reducerile brute menționate sunt finanțate de toate statele membre.

(5)   Dacă bugetul nu este încă adoptat la începutul exercițiului financiar, cotele de apel uniforme anterioare care se bazează pe VNB continuă să se aplice până la intrarea în vigoare a noilor cote.

Articolul 3

Plafoanele resurselor proprii

(1)   Cuantumul total al resurselor proprii alocate Uniunii pentru a acoperi creditele anuale de plată nu depășește 1,40 % din suma VNB-urilor tuturor statelor membre.

(2)   Valoarea anuală totală a creditelor de angajament înregistrată în bugetul Uniunii nu depășește 1,46 % din totalul VNB-urilor tuturor statelor membre.

(3)   Se menține un raport sistematic între creditele de angajament și creditele pentru plăți, pentru a garanta compatibilitatea dintre acestea și pentru a permite respectarea în anii următori a plafonului prevăzut la alineatul (1).

(4)   În cazul în care modificările la Regulamentul (UE) nr. 549/2013 determină modificări semnificative ale nivelului VNB, Comisia recalculează plafoanele stabilite la alineatele (1) și (2), astfel cum sunt majorate temporar în conformitate cu articolul 6, pe baza următoarei formule:

Image 1

unde:

„x %” reprezintă plafonul resurselor proprii pentru creditele de plată;

„y %” reprezintă plafonul resurselor proprii pentru creditele de angajament;

„t” reprezintă ultimul an complet pentru care sunt disponibile datele definite în Regulamentul (UE) 2019/516 al Parlamentului European și al Consiliului (8);

„SEC” reprezintă Sistemul European de conturi naționale și regionale din Uniune.

Articolul 4

Utilizarea fondurilor împrumutate de pe piețele de capital

Uniunea nu utilizează fondurile împrumutate de pe piețele de capital pentru finanțarea cheltuielilor operaționale.

Articolul 5

Mijloace suplimentare excepționale și temporare pentru abordarea crizei provocate de COVID-19

(1)   Cu scopul unic de a aborda consecințele crizei provocate de COVID-19 prin Regulamentul Consiliului de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene și prin legislația sectorială menționată în respectivul regulament:

(a)

Comisia este autorizată să împrumute fonduri de pe piețele de capital în numele Uniunii până la valoarea de 750 000 de milioane EUR, în prețuri 2018. Operațiunile de împrumut se efectuează în euro;

(b)

până la valoarea de 360 000 de milioane EUR, în prețuri 2018, din fondurile împrumutate pot fi utilizate pentru oferirea de împrumuturi și, prin derogare de la articolul 4, până la valoarea de 390 000 de milioane EUR, în prețuri 2018, din fondurile împrumutate pot fi utilizate pentru cheltuieli.

Cuantumul menționat la primul paragraf litera (a) se ajustează pe baza unui deflator fix de 2 % pe an. În fiecare an, Comisia comunică Parlamentului European și Consiliului cuantumul astfel ajustat.

Comisia gestionează împrumuturile menționate la primul paragraf litera (a), astfel încât să nu aibă loc împrumuturi nete noi după 2026.

(2)   Rambursarea principalului fondurilor împrumutate utilizate pentru cheltuieli, astfel cum sunt menționate la alineatul (1) primul paragraf litera (b) din prezentul articol, și a dobânzii aferente datorate este suportată de la bugetul Uniunii. Angajamentele bugetare pot fi repartizate de-a lungul unei perioade de mai mulți ani în tranșe anuale, în conformitate cu articolul 112 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului (9).

Graficul de rambursare a fondurilor menționate la alineatul (1) primul paragraf litera (a) din prezentul articol se stabilește, în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare, astfel încât să se asigure reducerea constantă și previzibilă a datoriilor. Rambursările principalului fondurilor încep înainte de sfârșitul CFM pentru perioada 2021-2027, cu un cuantum minim, în măsura în care o permit cuantumurile neutilizate pentru plata dobânzilor datorate în cadrul împrumutului menționat la alineatul (1) din prezentul articol, ținându-se seama în mod corespunzător de procedura prevăzută la articolul 314 din TFUE. Toate datoriile care decurg din împuternicirea excepțională și temporară a Comisiei de a împrumuta fonduri menționată la alineatul (1) din prezentul articol sunt rambursate integral cel târziu până la 31 decembrie 2058.

Sumele datorate de Uniune într-un an dat pentru rambursarea principalului fondurilor menționate la primul paragraf din prezentul alineat nu depășesc 7,5 % din cuantumul maxim care urmează să fie utilizat pentru cheltuielile menționate la alineatul (1) primul paragraf litera (b).

(3)   Comisia ia măsurile necesare pentru administrarea operațiunilor de împrumut. Comisia informează periodic și în mod cuprinzător Parlamentul European și Consiliul cu privire la toate aspectele strategiei sale de administrare a datoriei. Comisia întocmește un calendar de emisiune care conține datele și volumele preconizate ale emisiunii pentru anul următor, precum și un plan de stabilire a plăților preconizate ale principalului și ale dobânzilor și comunică acest calendar Parlamentului European și Consiliului. Comisia actualizează periodic acest calendar.

Articolul 6

Majorarea extraordinară și temporară a plafoanelor resurselor proprii pentru alocarea resurselor necesare pentru abordarea consecințelor crizei provocate de COVID-19

Plafoanele prevăzute la articolul 3 alineatele (1) și (2) se majorează fiecare temporar cu câte 0,6 puncte procentuale, cu scopul unic de a acoperi toate datoriile Uniunii care rezultă din împrumuturile menționate la articolul 5 până când toate aceste datorii vor fi stinse și cel târziu până la 31 decembrie 2058.

Majorarea plafoanelor resurselor proprii nu se utilizează pentru a acoperi alte datorii ale Uniunii.

Articolul 7

Principiul universalității

Veniturile menționate la articolul 2 se folosesc fără distincție pentru a finanța toate cheltuielile înregistrate în bugetul anual al Uniunii.

Articolul 8

Reportarea excedentului

Orice excedent de venit al Uniunii față de totalul cheltuielilor efective de pe parcursul unui exercițiu financiar se reportează în exercițiul financiar următor.

Articolul 9

Colectarea resurselor proprii și punerea acestora la dispoziția Comisiei

(1)   Resursele proprii menționate la articolul 2 alineatul (1) litera (a) sunt colectate de statele membre în conformitate cu dispozițiile de drept intern prevăzute în acte cu putere de lege sau acte administrative. Dacă este cazul, statele membre adaptează aceste dispoziții pentru a respecta cerințele impuse de normele Uniunii.

Comisia examinează dispozițiile relevante de drept intern pe care i le comunică statele membre, notifică tuturor statelor membre ajustările pe care le consideră necesare pentru a asigura conformitatea acestora cu normele Uniunii și raportează, dacă este necesar, Parlamentului European și Consiliului.

(2)   Statele membre rețin 25 % din sumele menționate la articolul 2 alineatul (1) litera (a), sub formă de costuri de colectare.

(3)   Statele membre pun la dispoziția Comisiei resursele proprii prevăzute la articolul 2 alineatul (1) din prezenta decizie, în conformitate cu regulamentele adoptate în temeiul articolului 322 alineatul (2) din TFEU.

(4)   Fără a aduce atingere articolului 14 alineatul (2) din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 609/2014 al Consiliului (10), în cazul în care creditele autorizate înregistrate în bugetul Uniunii nu sunt suficiente pentru ca Uniunea să își respecte obligațiile care decurg din împrumuturile menționate la articolul 5 din prezenta decizie, iar Comisia nu poate genera lichiditățile necesare prin activarea altor măsuri prevăzute de mecanismele financiare care se aplică unor astfel de împrumuturi în timp util pentru a asigura respectarea obligațiilor Uniunii, inclusiv prin gestionarea activă a fluxurilor de numerar și, dacă este necesar, prin recurgerea la finanțare pe termen scurt pe piețele de capital, în conformitate cu condițiile și limitele prevăzute la articolul 5 alineatul (1) primul paragraf litera (a) și la articolul 5 alineatul (2) din prezenta decizie, statele membre, ca soluție de ultimă instanță pentru Comisie, pun la dispoziția Comisiei resursele necesare în acest scop. În astfel de situații, alineatele (5)-(9) de la prezentul articol se aplică prin derogare de la articolul 14 alineatul (3) și de la articolul 14 alineatul (4) primul paragraf din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 609/2014.

(5)   Sub rezerva articolul 14 alineatul (4) al doilea paragraf din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 609/2014 al Consiliului, Comisia poate solicita statelor membre să acopere, cu titlu provizoriu, diferența dintre totalul activelor și necesarul de lichidități în mod proporțional („pro rata”) cu venitul la buget estimat a fi obținut de la fiecare dintre ele. Comisia anunță aceste solicitări statelor membre cu suficient timp înainte. Comisia va stabili un dialog structurat cu oficiile naționale de administrare a datoriei și cu trezoreriile naționale în ceea ce privește calendarul său de emisiune și graficul său de rambursare.

În cazul în care un stat membru nu onorează, integral sau parțial, solicitarea în timp util, sau în cazul în care informează Comisia că nu va putea onora solicitarea, Comisia, pentru a acoperi partea care corespunde statului membru în cauză, are provizoriu dreptul de a face solicitări suplimentare adresate celorlalte state membre. Aceste solicitări se efectuează în mod proporțional cu venitul la buget estimat al fiecăruia dintre celelalte state membre. Statul membru care nu a onorat o solicitare are în continuare obligația de a o onora.

(6)   Valoarea anuală totală maximă a lichidităților care poate fi solicitată de la un stat membru în temeiul alineatului (5) se limitează, în toate circumstanțele, la ponderea relativă bazată pe VNB-ul său în majorarea extraordinară și temporară a plafonului resurselor proprii, astfel cum se menționează la articolul 6. În acest scop, ponderea relativă bazată pe VNB se calculează ca ponderea din VNB-ul total al Uniunii, astfel cum rezultă din coloana respectivă din partea de venituri a ultimului buget anual adoptat al Uniunii.

(7)   Orice provizion de lichidități în temeiul alineatelor (5) și (6) se compensează fără întârziere, în conformitate cu cadrul juridic aplicabil pentru bugetul Uniunii.

(8)   Cheltuielile acoperite de valoarea lichidităților puse la dispoziție provizoriu de către statele membre în conformitate cu alineatul (5) se înregistrează în bugetul Uniunii fără întârziere, pentru a se asigura luarea în considerare cât mai curând posibil a veniturilor aferente în scopul creditării de resurse proprii în conturi de către statele membre, în conformitate cu dispozițiile relevante din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 609/2014.

(9)   Anual, aplicarea alineatului (5) nu conduce la solicitarea de lichidități peste plafoanele resurselor proprii menționate la articolul 3, astfel cum au fost majorate în conformitate cu articolul 6.

Articolul 10

Măsuri de punere în aplicare

Consiliul stabilește măsuri de punere în aplicare în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 311 al patrulea paragraf din TFUE privind următoarele elemente ale sistemului de resurse proprii ale Uniunii:

(a)

procedura de calculare și de includere în buget a soldului bugetar anual, astfel cum se prevede la articolul 8;

(b)

dispozițiile și procedurile necesare pentru controlul și supravegherea colectării resurselor proprii menționate la articolul 2 alineatul (1), precum și orice cerințe de raportare relevante.

Articolul 11

Dispoziții finale și tranzitorii

(1)   Sub rezerva alineatului (2), Decizia 2014/335/UE, Euratom se abrogă. Orice trimiteri la Decizia 70/243/CECO, CEE, Euratom a Consiliului (11), la Decizia 85/257/CEE, Euratom a Consiliului (12), la Decizia 88/376/CEE, Euratom a Consiliului (13), la Decizia 94/728/CE, Euratom a Consiliului (14), la Decizia 2000/597/CE, Euratom a Consiliului (15), la Decizia 2007/436/CE, Euratom a Consiliului (16) sau la Decizia 2014/335/UE, Euratom se interpretează ca trimiteri la prezenta decizie; trimiterile la decizia abrogată se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa la prezenta decizie.

(2)   Articolele 2, 4 și 5 din Decizia 94/728/CE, Euratom, articolele 2, 4 și 5 din Decizia 2000/597/CE, Euratom, articolele 2, 4 și 5 din Decizia 2007/436/CE, Euratom și articolele 2, 4 și 5 din Decizia 2014/335/UE, Euratom continuă să se aplice calculării și ajustării veniturilor care provin din aplicarea cotei de apel la baza de calcul a TVA-ului stabilită în mod unitar și limitată la un procent cuprins între 50 % și 55 % din PNB-ul sau VNB-ul fiecărui stat membru, în funcție de anul în cauză, calculării corecției dezechilibrelor bugetare acordate Regatului Unit pentru perioada 1995-2020, precum și calculării finanțării corecțiilor acordate Regatului Unit de celelalte state membre.

(3)   Statele membre rețin în continuare, drept costuri de colectare, 10 % din sumele menționate la articolul 2 alineatul (1) litera (a), care ar fi trebuit să fie puse la dispoziție de către statele membre înainte de 28 februarie 2001, în conformitate cu normele aplicabile ale Uniunii.

(4)   Statele membre rețin în continuare, drept costuri de colectare, 25 % din sumele menționate la articolul 2 alineatul (1) litera (a), care ar fi trebuit să fie puse la dispoziție de către statele membre între 1 martie 2001 și 28 februarie 2014, în conformitate cu normele aplicabile ale Uniunii.

(5)   Statele membre rețin în continuare, drept costuri de colectare, 20 % din sumele menționate la articolul 2 alineatul (1) litera (a), care ar fi trebuit să fie puse la dispoziție de către statele membre între 1 martie 2014 și 28 februarie 2021, în conformitate cu normele aplicabile ale Uniunii.

(6)   În sensul prezentei decizii, toate sumele monetare sunt exprimate în euro.

Articolul 12

Intrare în vigoare

Secretarul general al Consiliului notifică prezenta decizie statelor membre .

Statele membre notifică fără întârziere secretarului general al Consiliului finalizarea procedurilor de adoptare a prezentei decizii, în conformitate cu normele lor constituționale.

Prezenta decizie intră în vigoare în prima zi a primei luni care urmează primirii ultimei notificări menționate la al doilea paragraf.

Se aplică de la 1 ianuarie 2021.

Articolul 13

Destinatari

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 14 decembrie 2020.

Pentru Consiliu

Președintele

M. ROTH


(1)  Avizul din 16 septembrie 2020 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  Regulamentul (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind Sistemul european de conturi naționale și regionale din Uniunea Europeană (JO L 174, 26.6.2013, p. 1).

(3)  Decizia 2014/335/UE, Euratom a Consiliului din 26 mai 2014 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene (JO L 168, 7.6.2014, p. 105).

(4)  Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1553/89 al Consiliului din 29 mai 1989 privind regimul unitar definitiv de colectare a resurselor proprii provenite din taxa pe valoarea adăugată (JO L 155, 7.6.1989, p. 9).

(5)  Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (JO L 396, 30.12.2006, p. 1).

(6)  Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind ambalajele și deșeurile de ambalaje (JO L 365, 31.12.1994, p. 10).

(7)  Decizia 2005/270/CE a Comisiei din 22 martie 2005 de stabilire a tabelelor corespunzătoare sistemului de baze de date în conformitate cu Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind ambalajele și deșeurile de ambalaje (JO L 86, 5.4.2005, p. 6).

(8)  Regulamentul (UE) 2019/516 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2019 privind armonizarea venitului național brut la prețurile pieței și de abrogare a Directivei 89/130/CEE, Euratom a Consiliului și a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1287/2003 al Consiliului (Regulamentul VNB) (JO L 91, 29.3.2019, p. 19).

(9)  Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).

(10)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 609/2014 al Consiliului din 26 mai 2014 privind metodele și procedura de punere la dispoziție a resurselor proprii tradiționale și a resurselor proprii bazate pe TVA și pe VNB și privind măsurile pentru a răspunde necesităților trezoreriei (JO L 168, 7.6.2014, p. 39).

(11)  Decizia 70/243/CECO, CEE, Euratom a Consiliului din 21 aprilie 1970 privind înlocuirea contribuțiilor financiare ale statelor membre cu resursele proprii ale Comunităților (JO L 94, 28.4.1970, p. 19).

(12)  Decizia 85/257/CEE, Euratom a Consiliului din 7 mai 1985 privind sistemul de resurse proprii al Comunităților (JO L 128, 14.5.1985, p. 15).

(13)  Decizia 88/376/CEE, Euratom a Consiliului din 24 iunie 1988 privind sistemul de resurse proprii ale Comunităților (JO L 185, 15.7.1988, p. 24).

(14)  Decizia 94/728/CE, Euratom a Consiliului din 31 octombrie 1994 privind sistemul de resurse proprii ale Comunităților Europene (JO L 293, 12.11.1994, p. 9).

(15)  Decizia 2000/597/CE, Euratom a Consiliului din 29 septembrie 2000 privind sistemul de resurse proprii ale Comunităților Europene (JO L 253, 7.10.2000, p. 42).

(16)  Decizia 2007/436/CE, Euratom a Consiliului din 7 iunie 2007 privind sistemul de resurse proprii al Comunităților Europene (JO L 163, 23.6.2007, p. 17).


ANEXĂ

TABEL DE CORESPONDENȚĂ

Decizia 2014/335/UE, Euratom

Prezenta decizie

Articolul 1

Articolul 1

Articolul 2 alineatul (1) litera (a)

Articolul 2 alineatul (1) litera (a)

Articolul 2 alineatul (1) litera (b)

Articolul 2 alineatul (1) litera (b)

Articolul 2 alineatul (1) litera (c)

Articolul 2 alineatul (1) litera (c)

Articolul 2 alineatul (1) litera (d)

Articolul 2 alineatul (2)

Articolul 2 alineatul (2)

Articolul 2 alineatul (3)

Articolul 9 alineatul (2)

Articolul 2 alineatul (4)

Articolul 2 alineatul (1) litera (b)

Articolul 2 alineatul (5)

Articolul 2 alineatul (3) primul paragraf și articolul 2 alineatul (4)

Articolul 2 alineatul (6)

Articolul 2 alineatul (5)

Articolul 2 alineatul (7)

Articolul 2 alineatul (3) al doilea paragraf și articolul 3 alineatul (4)

Articolul 3 alineatul (1)

Articolul 3 alineatul (1)

Articolul 3 alineatul (2)

Articolul 3 alineatele (2) și (3)

Articolul 3 alineatul (3)

Articolul 3 alineatul (4)

Articolul 3 alineatul (4)

Articolul 4

Articolul 4

Articolul 5

Articolul 5

Articolul 6

Articolul 6

Articolul 7

Articolul 7

Articolul 8

Articolul 8 alineatul (1)

Articolul 9 alineatul (1)

Articolul 8 alineatul (2)

Articolul 9 alineatul (3)

Articolul 9 alineatele (4)-(9)

Articolul 9

Articolul 10

Articolul 10 alineatul (1)

Articolul 11 alineatul (1)

Articolul 10 alineatul (2)

Articolul 11 alineatul (2)

Articolul 10 alineatul (3)

Articolul 11 alineatul (3)

Articolul 10 alineatul (3) al doilea paragraf

Articolul 11 alineatul (4)

Articolul 11 alineatul (5)

Articolul 10 alineatul (4)

Articolul 11 alineatul (6)

Articolul 11

Articolul 12

Articolul 12

Articolul 13


Top