EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0263

Decizia (UE) 2020/263 a Parlamentului European și a Consiliului din 15 ianuarie 2020 privind informatizarea circulației și a controlului produselor accizabile (reformare)

PE/37/2019/REV/2

OJ L 58, 27.2.2020, p. 43–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/263/oj

27.2.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 58/43


DECIZIA (UE) 2020/263 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 15 ianuarie 2020

privind informatizarea circulației și a controlului produselor accizabile

(reformare)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

Deciziei nr. 1152/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3) ar trebui să i se aducă o serie de modificări. Din motive de claritate, ar trebui să se procedeze la reformarea deciziei menționate.

(2)

Directiva (UE) 2020/262 a Consiliului (4) prevede că mărfurile care circulă între teritoriile statelor membre în regim de suspendare a accizelor urmează să fie însoțite de un document completat de expeditor.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 684/2009 al Comisiei (5) stabilește structura și conținutul documentului de însoțire menționat în Directiva (UE) 2020/262 și procedura de utilizare a acestuia.

(4)

Pentru a îmbunătăți controalele și pentru a permite simplificarea circulației produselor accizabile în interiorul Uniunii, a fost instituit un sistem informatizat prin Decizia nr. 1152/2003/CE.

(5)

Este necesar să se întrețină și să se dezvolte în continuare sistemul informatizat de monitorizare a circulației produselor accizabile pentru a permite statelor membre să obțină informații în timp real cu privire la această circulație și să efectueze controalele manuale și automate necesare, inclusiv în timpul circulației produselor accizabile în înțelesul capitolelor IV și V din Directiva (UE) 2020/262 și al capitolului IV din Regulamentul (UE) nr. 389/2012 al Consiliului (6).

(6)

Modificarea, extinderea și operarea sistemului informatizat ar trebui să permită circulația în interiorul Uniunii a produselor accizabile în regim suspensiv de accize, precum și circulația produselor accizabile care au fost deja eliberate pentru consum pe teritoriul unui stat membru și care sunt deplasate către teritoriul unui alt stat membru pentru a fi livrate în scopuri comerciale.

(7)

Modificarea și extinderea sistemului informatizat servește la accentuarea aspectelor de piață internă ale produselor accizabile. Toate aspectele fiscale referitoare la circulația produselor accizabile ar trebui soluționate prin modificarea Directivei (UE) 2020/262 sau a Regulamentului (UE) nr. 389/2012. Prezenta decizie nu aduce atingere temeiului juridic al niciunei viitoare modificări a Directivei (UE) 2020/262 sau a Regulamentului (UE) nr. 389/2012.

(8)

Este necesar să se definească o delimitare între componentele unionale și neunionale ale sistemului informatizat, precum și între atribuțiile Comisiei și cele ale statelor membre referitoare la dezvoltarea și punerea în aplicare a sistemului. În acest context, Comisia, asistată de comitetul competent, ar trebui să îndeplinească un rol important în coordonarea, organizarea și gestionarea sistemului.

(9)

Pentru a se asigura condiții uniforme de punere în aplicare a măsurilor necesare pentru modificarea, extinderea și operarea sistemului informatizat, este necesar să i se atribuie Comisiei competențe de executare. Respectivele competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (7).

(10)

Trebuie să se prevadă măsuri pentru evaluarea punerii în aplicare a sistemului informatizat de monitorizare a produselor accizabile.

(11)

Înainte ca o nouă extindere a sistemului informatizat să devină operațională și date fiind problemele apărute până în prezent, Comisia ar trebui, să examineze, în colaborare cu statele membre și ținând seama de opiniile sectoarelor comerciale în cauză, dacă vreunul dintre sistemele actuale bazate pe documente scrise este în continuare potrivit.

(12)

Costurile sistemului informatizat ar trebui să fie repartizate între Uniune și statele membre.

(13)

Datorită dimensiunii și complexității sistemului informatizat, este necesar ca atât Uniunea, cât și statele membre să afecteze resursele umane și financiare pentru dezvoltarea și punerea în aplicare a sistemului. În cadrul procesului de dezvoltare a componentelor naționale, statele membre ar trebui să aplice principiile prevăzute pentru sistemele de administrare electronică și să aplice agenților economici aceleași norme ca și în celelalte domenii în care se instituie sisteme informatizate. În special, acestea ar trebui să permită agenților economici, mai ales întreprinderilor mici și mijlocii active în acest sector, să utilizeze componentele naționale la cel mai mic cost posibil și ar trebui să promoveze toate măsurile vizând menținerea competitivității acestora.

(14)

Întrucât obiectivul prezentei decizii, și anume furnizarea unei baze pentru guvernanța viitoarelor automatizări ale proceselor prevăzute în legislația Uniunii referitoare la accize, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre dar, pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a pieței interne, acesta poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la articolul respectiv, prezenta decizie nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestui obiectiv,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Prezenta decizie prevede gestionarea modificării, extinderii și operării sistemului informatizat utilizat pentru circulația și controlul produselor accizabile menționate la articolul 1 alineatul (1) din Directiva (UE) 2020/262 (denumit în continuare „sistemul informatizat”).

(2)   Sistemul informatizat este destinat:

(a)

să permită transmiterea electronică a documentelor administrative prevăzute în Directiva (UE) 2020/262 și în Regulamentul (UE) nr. 389/2012 și îmbunătățirea controalelor;

(b)

să îmbunătățească funcționarea pieței interne prin simplificarea circulației în interiorul Uniunii a produselor accizabile și prin acordarea posibilității statelor membre de a monitoriza fluxurile în timp real și de a efectua, după caz, controalele necesare.

Articolul 2

Activitățile legate de demararea extinderii sistemului informatizat încep de la 10 februarie 2021.

Articolul 3

(1)   Sistemul informatizat este alcătuit din componente unionale și componente neunionale.

(2)   Comisia se asigură că, în cadrul pregătirii componentelor unionale ale sistemului informatizat, se acordă o atenție sporită reutilizării cât mai mult posibil a sistemelor existente și asigurării compatibilității sistemului informatizat cu alte sisteme informatizate relevante ale Comisiei și ale statelor membre, având obiectivul de a crea o serie de sisteme informatizate integrate pentru supravegherea atât a circulației în interiorul Uniunii a produselor accizabile, cât și a circulației produselor accizabile și a mărfurilor supuse altor drepturi și taxe provenite din țări terțe sau având ca destinație țări terțe.

(3)   Componentele unionale ale sistemului informatizat sunt specificațiile comune, produsele tehnice, serviciile Rețelei Comune de Comunicații/Interfeței Comune a Sistemelor și serviciile de coordonare utilizate de toate statele membre, excluzând orice variante sau particularități ale acestor servicii destinate să satisfacă cerințele naționale.

(4)   Componentele neunionale ale sistemului informatizat sunt specificațiile naționale, bazele de date naționale care fac parte din sistemul informatizat, conexiunile de rețea dintre componentele unionale și neunionale și orice programe de calculator sau echipamente pe care un stat membru le consideră necesare pentru asigurarea utilizării depline a sistemului informatizat în ansamblul administrației sale.

Articolul 4

(1)   Comisia coordonează modificarea, extinderea și operarea componentelor unionale și neunionale ale sistemului informatizat, în special în ceea ce privește:

(a)

infrastructura și echipamentele necesare pentru asigurarea conexiunilor interne ale sistemului informatizat și a interoperabilității sale globale;

(b)

dezvoltarea unei politici de securitate la cel mai înalt nivel posibil, pentru a împiedica accesul neautorizat la date și pentru a garanta integritatea sistemului informatizat;

(c)

instrumentele pentru utilizarea datelor în scopul combaterii fraudei.

(2)   Pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute la alineatul (1), Comisia încheie contractele necesare pentru modificarea și extinderea componentelor unionale ale sistemului informatizat și, în cooperare cu statele membre reunite în cadrul comitetului menționat la articolul 7 alineatul (1), elaborează un plan director și planuri de gestionare necesare pentru modificarea, extinderea și operarea sistemului informatizat.

Planul director și planurile de gestionare specifică sarcinile inițiale și obișnuite pe care trebuie să le îndeplinească statele membre și Comisia. Planurile de gestionare indică datele la care trebuie îndeplinite sarcinile necesare pentru realizarea fiecărui proiect identificat în planul director.

Articolul 5

(1)   Statele membre finalizează, până la data prevăzută în planurile de gestionare menționate la articolul 4 alineatul (2), sarcinile inițiale și obișnuite care le-au fost atribuite.

Acestea raportează Comisiei rezultatele fiecărei sarcini și data finalizării acesteia. La rândul ei, Comisia informează comitetul menționat la articolul 7 alineatul (1) cu privire la aceste rezultate.

(2)   Statele membre nu iau nicio măsură referitoare la modificarea, extinderea sau operarea sistemului informatizat care ar putea afecta conexiunile interne ale acestuia și interoperabilitatea sa globală sau funcționarea sa în ansamblu.

Orice măsură pe care un stat membru dorește să o adopte și care ar putea afecta fie conexiunile interne ale sistemului informatizat și interoperabilitatea sa globală, fie funcționarea acestuia în ansamblu, se adoptă cu acordul prealabil al Comisiei.

(3)   Statele membre informează periodic Comisia cu privire la orice măsuri pe care le-au adoptat pentru a permite administrațiilor lor să utilizeze pe deplin sistemul informatizat. La rândul ei, Comisia informează comitetul menționat la articolul 7 alineatul (1) cu privire la aceasta.

Articolul 6

Comisia adoptă acte de punere în aplicare care stabilesc măsurile necesare pentru modificarea, extinderea și operarea sistemului informatizat în ceea ce privește chestiunile menționate la articolul 4 alineatul (1) și la articolul 5 alineatul (2) al doilea paragraf. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 7 alineatul (2). Respectivele acte de punere în aplicare nu afectează dispozițiile Uniunii privind perceperea și controlul impozitelor indirecte sau cooperarea administrativă și asistența reciprocă în domeniul impozitării indirecte.

Articolul 7

(1)   Comisia este asistată de Comitetul pentru accize. Respectivul comitet reprezintă un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(2)   În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Articolul 8

(1)   Comisia verifică aplicarea corectă a măsurilor finanțate din bugetul general al Uniunii Europene, cu respectarea dispozițiilor prezentei decizii.

În mod periodic, în colaborare cu statele membre reunite în comitetul menționat la articolul 7 alineatul (1), Comisia monitorizează diferitele etape ale dezvoltării și punerii în aplicare a sistemului informatizat, pentru a stabili dacă s-au îndeplinit obiectivele urmărite și pentru a elabora orientări privind sporirea eficacității activităților legate de punerea în aplicare a sistemului informatizat.

(2)   Până la 10 februarie 2025 și, ulterior, din cinci în cinci ani, Comisia prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului privind punerea în aplicare și operarea sistemului informatizat.

Raportul stabilește, printre altele, metodele și criteriile care urmează a fi utilizate în evaluarea ulterioară a modului de funcționare a sistemului informatizat.

Articolul 9

Țările candidate la aderarea la Uniunea Europeană sunt informate de Comisie cu privire la dezvoltarea și punerea în aplicare a sistemului informatizat și pot participa, în cazul în care doresc, la testele care vor fi efectuate.

Articolul 10

(1)   Costurile modificării și extinderii sistemului informatizat se împart între Uniune și statele membre, în conformitate cu alineatele (2) și (3).

(2)   Uniunea suportă costurile aferente concepției, achiziției, instalării și întreținerii componentelor unionale ale sistemului informatizat și costurile curente de funcționare a componentelor unionale instalate în clădirile Comisiei sau în ale unui subcontractant desemnat de Comisie.

(3)   Statele membre suportă costurile aferente modificării, extinderii și operării componentelor neunionale ale sistemului informatizat și costurile curente de funcționare a acelor componente unionale instalate în clădirile lor sau în ale unui subcontractant desemnat de statul membru respectiv.

Articolul 11

(1)   Alocările anuale, inclusiv alocările destinate utilizării și funcționării sistemului informatizat după perioada de punere în aplicare, sunt aprobate de autoritatea bugetară în limita perspectivelor financiare prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1286/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (8).

(2)   Statele membre estimează și pun la dispoziție bugetele și resursele umane necesare pentru îndeplinirea obligațiilor descrise la articolul 5. Comisia și statele membre furnizează resursele umane, bugetare și tehnice necesare pentru modificarea, extinderea, operarea și dezvoltarea în continuare a sistemului informatizat.

Articolul 12

Decizia nr. 1152/2003/CE se abrogă.

Trimiterile la decizia abrogată se înțeleg ca trimiteri la prezenta decizie și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexă.

Articolul 13

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 14

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Strasbourg, 15 ianuarie 2020.

Pentru Parlamentul European

Președintele

D. M. SASSOLI

Pentru Consiliu

Președintele

N. BRNJAC


(1)  JO C 62, 15.2.2019, p. 108.

(2)  Poziția Parlamentului European din 4 aprilie 2019 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și decizia Consiliului din 19 decembrie 2019.

(3)  Decizia nr. 1152/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 iunie 2003 privind informatizarea circulației și a controlului produselor supuse accizelor (JO L 162, 1.7.2003, p. 5).

(4)  Directiva (UE) 2020/262 a Consiliului din 19 decembrie 2019 privind regimul general al accizelor (a se vedea pagina 4 din prezentul Jurnal Oficial).

(5)  Regulamentul (CE) nr. 684/2009 al Comisiei din 24 iulie 2009 de implementare a Directivei 2008/118/CE a Consiliului în ceea ce privește procedurile informatizate pentru deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize (JO L 197, 29.7.2009, p. 24).

(6)  Regulamentul (UE) nr. 389/2012 al Consiliului din 2 mai 2012 privind cooperarea administrativă în domeniul accizelor și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2073/2004 (JO L 121, 8.5.2012, p. 1).

(7)  Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

(8)  Regulamentul (UE) nr. 1286/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a unui program de acțiune pentru a îmbunătăți funcționarea sistemelor de impozitare în Uniunea Europeană pentru perioada 2014-2020 (Fiscalis 2020) și de abrogare a Deciziei nr. 1482/2007/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 25).


ANEXĂ

TABEL DE CORESPONDENȚĂ

Decizia nr. 1152/2003/CE

Prezenta decizie

Articolul 1

Articolul 1

Articolul 2 primul paragraf

Articolul 2 al doilea paragraf

Articolul 2

Articolul 3

Articolul 3

Articolul 4

Articolul 4

Articolul 5

Articolul 5

Articolul 6

Articolul 6

Articolul 7 alineatul (1)

Articolul 7 alineatul (1)

Articolul 7 alineatul (2)

Articolul 7 alineatul (2)

Articolul 7 alineatul (3)

Articolul 8 alineatul (1)

Articolul 8 alineatul (1)

Articolul 8 alineatul (2)

Articolul 8 alineatul (3)

Articolul 8 alineatul (2)

Articolul 9

Articolul 9

Articolul 10

Articolul 10

Articolul 11 alineatul (1) primul paragraf

Articolul 11 alineatul (1) al doilea paragraf

Articolul 11 alineatul (1)

Articolul 11 alineatul (2)

Articolul 11 alineatul (2)

Articolul 12

Articolul 12

Articolul 13

Articolul 13

Articolul 14

Anexă


Top