EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0140

Decizia (UE) 2020/140 a Băncii Centrale Europene din 22 ianuarie 2020 de stabilire a măsurilor necesare pentru contribuirea la valoarea capitalului propriu acumulat al Băncii Centrale Europene și pentru ajustarea creanțelor băncilor centrale naționale echivalente activelor din rezervele valutare transferate și de abrogare a Deciziei (UE) 2019/46 (BCE/2020/6)

OJ L 27I , 1.2.2020, p. 15–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/140/oj

1.2.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

LI 27/15


DECIZIA (UE) 2020/140 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 22 ianuarie 2020

de stabilire a măsurilor necesare pentru contribuirea la valoarea capitalului propriu acumulat al Băncii Centrale Europene și pentru ajustarea creanțelor băncilor centrale naționale echivalente activelor din rezervele valutare transferate și de abrogare a Deciziei (UE) 2019/46 (BCE/2020/6)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 30,

întrucât:

(1)

La 29 martie 2017, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord („Regatul Unit”) a notificat intenția sa de a se retrage din Uniunea Europeană în conformitate cu articolul 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene încetează să se aplice Regatului Unit de la data următoare celei prevăzute la articolul 1 alineatul (1) din Decizia (UE) 2019/1810 a Consiliului European (1). În urma retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană, Bank of England (BoE) încetează să fie o bancă centrală națională a unui stat membru și, prin urmare, a Sistemului European al Băncilor Centrale. Decizia (UE) 2020/137 a Băncii Centrale Europene (BCE/2020/3) (2) prevede ajustarea grilei de repartiție pentru subscrierea la capitalul Băncii Centrale Europene (BCE) (denumită în continuare „grilă de repartiție pentru capital”) în conformitate cu articolele 29.3 și 29.4 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare „Statutul SEBC”) și stabilește, cu aplicare de la 1 februarie 2020, noile ponderi atribuite băncilor centrale naționale în grila de repartiție pentru capital ajustată (denumite în continuare „ponderi în grila de repartiție pentru capital”).

(2)

Ajustarea ponderilor în grila de repartiție pentru capital și modificările rezultate în cotele BCN din capitalul subscris al BCE determină necesitatea ajustării creanțelor pe care BCE le-a creditat în temeiul articolului 30.3 din Statutul SEBC către BCN ale statelor membre a căror monedă este euro (denumite în continuare „BCN din zona euro”) și care sunt echivalente contribuțiilor BCN din zona euro cu active din rezervele valutare la BCE (denumite în continuare „creanțe”). Acele BCN din zona euro ale căror creanțe cresc de la 1 februarie 2020 ar trebui, prin urmare, să efectueze un transfer compensatoriu către BCE, iar BCE ar trebui să efectueze un transfer compensatoriu către acele BCN din zona euro ale căror creanțe scad.

(3)

În conformitate cu principiile generale ale echității, egalității de tratament și protejării așteptărilor legitime care stau la baza Statutului SEBC, acele BCN din zona euro a căror cotă relativă în valoarea capitalului propriu acumulat al BCE crește datorită ajustărilor susmenționate ar trebui, de asemenea, să efectueze un transfer compensatoriu către BCN din zona euro ale căror cote relative scad.

(4)

Pentru a se calcula ajustarea valorii cotei fiecărei BCN din zona euro în valoarea capitalului propriu acumulat al BCE, ponderile ce revin fiecărei BCN din zona euro în grila de repartiție pentru capital până la 31 ianuarie 2020 și cu aplicare de la 1 februarie 2020 ar trebui exprimate ca procent din capitalul total al BCE subscris de toate BCN din zona euro.

(5)

În consecință, se impune adoptarea unei noi decizii BCE care să abroge Decizia (UE) 2019/46 a Băncii Centrale Europene (BCE/2018/30) (3),

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentei decizii:

(a)

„valoarea capitalului propriu acumulat” înseamnă totalul rezervelor BCE, conturilor de reevaluare și provizioanelor echivalente rezervelor, calculat de BCE la 31 ianuarie 2020, plus sau minus valoarea netă a profitului acumulat sau a pierderii acumulate a BCE, după caz, de la 1 ianuarie 2020 la 31 ianuarie 2020. Rezervele BCE și provizioanele echivalente rezervelor cuprind, fără a limita caracterul general al valorii capitalului propriu acumulat, fondul general de rezervă și provizioanele pentru riscurile financiare;

(b)

„data transferului” înseamnă 28 februarie 2020;

(c)

„venitul BCE rezultat din bancnotele euro în circulație” are același sens ca termenul „venitul BCE rezultat din bancnotele euro în circulație” definit la articolul 1 litera (c) din Decizia (UE) 2015/298 a Băncii Centrale Europene (BCE/2014/57) (4);

(d)

„venitul BCE provenit din titluri de valoare” are același sens ca termenul „venitul BCE provenit din titluri de valoare” definit la articolul 1 litera (d) din Decizia (UE) 2015/298 (BCE/2014/57).

Articolul 2

Contribuția la rezervele și provizioanele BCE

(1)   În cazul în care cota unei BCN din zona euro în valoarea capitalului propriu acumulat crește cu aplicare de la 1 februarie 2020, respectiva BCN din zona euro transferă către BCE, la data transferului, suma determinată în temeiul alineatului (3).

(2)   În cazul în care cota unei BCN din zona euro în valoarea capitalului propriu acumulat scade cu aplicare de la 1 februarie 2020, respectiva BCN din zona euro primește de la BCE, la data transferului, suma determinată în temeiul alineatului (3).

(3)   Cel târziu cu o zi lucrătoare înaintea datei transferului, BCE calculează și confirmă fiecărei BCN din zona euro fie suma pe care respectiva BCN din zona euro trebuie să o transfere către BCE, în cazul în care se aplică alineatul (1), fie suma pe care respectiva BCN din zona euro o primește de la BCE, în cazul în care se aplică alineatul (2). Ținând cont de rotunjirile necesare, fiecare sumă de transferat sau de primit se calculează prin înmulțirea valorii capitalului propriu acumulat cu diferența absolută între ponderea fiecărei BCN din zona euro în grila de repartiție pentru capital la 31 ianuarie 2020 și ponderea sa în grila de repartiție pentru capital cu aplicare de la 1 februarie 2020, după care rezultatul se împarte la 100.

(4)   Fiecare dintre sumele menționate la alineatul (3) se datorează în euro la 1 februarie 2020, dar se transferă efectiv la data transferului.

(5)   La data transferului, o BCN din zona euro sau BCE care trebuie să transfere o sumă în temeiul alineatului (1) sau al alineatului (2) transferă separat și dobânzile acumulate în perioada cuprinsă între 1 februarie 2020 și data transferului, aferente fiecărei sume datorate de respectiva BCN din zona euro sau de BCE. Părțile care transferă și care primesc dobânzile sunt aceleași cu părțile care transferă și care primesc sumele purtătoare de dobânzi.

(6)   Dacă valoarea capitalului propriu acumulat este mai mică de zero, sumele care trebuie transferate sau primite în temeiul alineatului (3) și al alineatului (5) se decontează în sens invers celor precizate la alineatul (3) și la alineatul (5).

Articolul 3

Ajustarea creanțelor echivalente activelor din rezervele valutare transferate

(1)   Creanțele BCN din zona euro se ajustează cu aplicare de la 1 februarie 2020, în conformitate cu ponderile lor ajustate în grila de repartiție pentru capital. Valoarea ajustată a creanțelor BCN din zona euro este indicată în a treia coloană a tabelului din anexa I la prezenta decizie.

(2)   În virtutea prezentei dispoziții și fără a fi nevoie de îndeplinirea altor formalități sau acțiuni, se consideră că fiecare BCN din zona euro a transferat sau a primit la 1 februarie 2020 valoarea absolută a creanței în euro indicată în dreptul denumirii sale în a patra coloană a tabelului din anexa I la prezenta decizie, unde „–” se referă la o creanță pe care BCN din zona euro o transferă către BCE, iar „+” la o creanță pe care BCE o transferă către BCN din zona euro.

(3)   În prima zi de operare a sistemului transeuropean automat de transfer rapid cu decontare pe bază brută în timp real (TARGET2) de după 1 februarie 2020, fiecare BCN din zona euro fie transferă, fie primește valoarea absolută a sumei în euro indicate în dreptul denumirii sale în a patra coloană a tabelului din anexa I la prezenta decizie, unde „+” se referă la suma pe care BCN din zona euro o transferă către BCE, iar „–” la suma pe care BCE o transferă către BCN din zona euro.

(4)   În prima zi de operare a sistemului TARGET2 de după 1 februarie 2020, BCE sau o BCN din zona euro care trebuie să transfere o sumă în temeiul alineatului (3) transferă separat și dobânzile acumulate în perioada cuprinsă între 1 februarie 2020 și data efectuării transferului pentru suma datorată de respectiva BCN din zona euro sau de BCE. Părțile care transferă și care primesc dobânzile sunt aceleași cu părțile care transferă și care primesc sumele purtătoare de dobânzi.

Articolul 4

Aspecte financiare conexe

(1)   Prin derogare de la articolul 2 alineatul (1) al treilea paragraf din Decizia (UE) 2016/2248 a Băncii Centrale Europene (BCE/2016/36) (5), soldurile intra-Eurosistem aferente bancnotelor euro aflate în circulație, pentru perioada de la 1 februarie 2020 la 27 februarie 2020, se calculează în baza grilei de repartiție valabile de la 1 februarie 2020 aplicate soldurilor aferente volumului total de bancnote euro aflate în circulație la 31 ianuarie 2020. Pentru perioada de la 1 februarie 2020 la 31 decembrie 2020, sumele compensatorii și înregistrările din contabilitate destinate să echilibreze aceste sume, astfel cum se descrie la articolul 4 alineatul (5) din Decizia (UE) 2016/2248 (BCE/2016/36), sunt înregistrate în contabilitatea fiecărei bănci centrale naționale cu data valutei de 1 februarie 2020.

(2)   În ceea ce privește perioada de la 1 ianuarie 2020 la 31 ianuarie 2020, venitul monetar al BCN din zona euro se repartizează și distribuie în conformitate cu ponderile în grila de repartiție pentru capital aplicabile la 31 ianuarie 2020.

(3)   Profitul net sau pierderea netă a BCE, după caz, pentru exercițiul financiar 2020 se repartizează în baza ponderilor în grila de repartiție pentru capital aplicabile la 1 februarie 2020.

(4)   Orice distribuire provizorie a venitului BCE rezultat din bancnotele euro și/sau a venitului BCE provenit din titluri de valoare pentru anul 2020 se repartizează în baza ponderilor în grila de repartiție pentru capital aplicabile la 1 februarie 2020.

(5)   În cazul în care BCE are o pierdere în exercițiul financiar 2020, BCE compensează pierderea cu următoarele elemente:

(a)

fonduri eliberate din fondul general de rezervă al BCE;

(b)

sub rezerva unei decizii a Consiliului guvernatorilor în temeiul articolului 33 din Statutul SEBC, venitul monetar al BCN de la 1 februarie 2020 la 31 decembrie 2020;

(c)

sub rezerva unei decizii a Consiliului guvernatorilor în temeiul articolului 33 din Statutul SEBC, venitul monetar al BCN de la 1 ianuarie 2020 la 31 ianuarie 2020.

(6)   În cazul în care venitul monetar al BCN de la 1 ianuarie 2020 la 31 ianuarie 2020 trebuie transferat BCE pentru acoperirea pierderii exercițiului financiar 2020, se efectuează plăți compensatorii în plus față de plățile descrise la articolele 2 și 3. Fiecare BCN din zona euro a cărei pondere în grila de repartiție pentru capital crește la 1 februarie 2020 efectuează o asemenea plată către BCE, iar BCE efectuează o asemenea plată către fiecare BCN din zona euro a cărei pondere în grila de repartiție pentru capital scade la 1 februarie 2020. Valoarea plăților compensatorii se calculează după cum urmează: venitul monetar total pentru perioada de la 1 ianuarie 2020 la 31 ianuarie 2020 transferat BCE pentru acoperirea pierderii sale este înmulțit cu diferența absolută dintre ponderea în grila de repartiție pentru capital a BCN din zona euro relevantă la 31 ianuarie 2020 și ponderea acesteia în grila de repartiție pentru capital cu aplicare de la 1 februarie 2020, după care rezultatul se împarte la 100. Plățile compensatorii legate de venitul monetar al BCN sunt purtătoare de dobânzi de la 1 ianuarie 2021 până la data efectuării acestor plăți.

(7)   Plățile compensatorii suplimentare legate de venitul monetar al BCN descrise la alineatul (6), precum și dobânzile acumulate aferente se plătesc în a doua zi lucrătoare care urmează aprobării de către Consiliul guvernatorilor a conturilor anuale ale BCE corespunzătoare exercițiului financiar 2020.

Articolul 5

Dispoziții generale

(1)   Dobânzile acumulate în temeiul articolului 2 alineatul (5), al articolului 3 alineatul (4) și al articolului 4 alineatul (6) se calculează zilnic, prin utilizarea metodei de calcul „număr de zile/360” la o rată egală cu cea mai recentă rată a dobânzii marginale utilizată de Eurosistem în licitațiile sale pentru operațiunile principale de refinanțare.

(2)   Fiecare transfer în temeiul articolului 2 alineatele (1), (2) și (5), al articolului 3 alinetele (3) și (4) și al articolului 4 alineatele (6) și (7) are loc separat prin sistemul TARGET2.

(3)   BCE și BCN din zona euro care au obligația efectuării unui transfer prevăzut la alineatul (2) dau, în timp util, instrucțiunile necesare pentru executarea în mod corespunzător și la timp a transferului.

Articolul 6

Intrare în vigoare și abrogare

(1)   Prezenta decizie intră în vigoare la 1 februarie 2020.

(2)   Decizia (UE) 2019/46 (BCE/2018/30) se abrogă cu efect de la 1 februarie 2020.

(3)   Trimiterile la Decizia (UE) 2019/46 (BCE/2018/30) se interpretează ca trimiteri la prezenta decizie și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa II.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 22 ianuarie 2020.

Președintele BCE

Christine LAGARDE


(1)  Decizia (UE) 2019/1810 a Consiliului European adoptată de comun acord cu Regatul Unit din 29 octombrie 2019 privind prelungirea termenului în temeiul articolului 50 alineatul (3) din TUE (JO L 278I, 30.10.2019, p. 1).

(2)  Decizia (UE) 2020/137 a Băncii Centrale Europene din 22 ianuarie 2020 privind cotele procentuale ale băncilor centrale naționale în grila de repartiție pentru subscrierea la capitalul Băncii Centrale Europene și de abrogare a Deciziei (UE) 2019/43 (BCE/2020/3) (a se vedea pagina 4 din prezentul Jurnal Oficial).

(3)  Decizia (UE) 2019/46 a Băncii Centrale Europene din 29 noiembrie 2018 de stabilire a măsurilor necesare pentru contribuția la valoarea capitalului propriu acumulat al Băncii Centrale Europene și pentru ajustarea creanțelor băncilor centrale naționale echivalente activelor din rezervele valutare transferate și de abrogare a Deciziei BCE/2013/26 (BCE/2018/30) (JO L 9, 11.1.2019, p. 190).

(4)  Decizia (UE) 2015/298 a Băncii Centrale Europene din 15 decembrie 2014 privind distribuirea provizorie a venitului Băncii Centrale Europene (BCE/2014/57) (JO L 53, 25.2.2015, p. 24).

(5)  Decizia (UE) 2016/2248 a Băncii Centrale Europene din 3 noiembrie 2016 privind repartizarea venitului monetar al băncilor centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro (BCE/2016/36) (JO L 347, 20.12.2016, p. 26).


ANEXA I

CREANȚELE ECHIVALENTE ACTIVELOR DIN REZERVELE VALUTARE TRANSFERATE CĂTRE BCE

(EUR)

BCN din zona euro

Creanță echivalentă activelor din rezervele valutare transferate către BCE, la 31 ianuarie 2020

Creanță echivalentă activelor din rezervele valutare transferate către BCE, cu aplicare de la 1 februarie 2020

Suma de transferat

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

1 465 002 366,44

1 469 828 529,30

+4 826 162,86

Deutsche Bundesbank

10 643 868 063,45

10 635 248 657,12

–8 619 406,33

Eesti Pank

114 047 652,58

113 647 558,58

-400 094,00

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

681 156 559,14

683 175 109,87

+2 018 550,73

Bank of Greece

1 002 089 435,15

997 925 768,61

–4 163 666,54

Banco de España

4 832 595 424,83

4 810 848 484,64

–21 746 940,19

Banque de France

8 232 583 116,25

8 239 968 860,78

+7 385 744,53

Banca d’Italia

6 839 555 945,19

6 853 825 810,01

+14 269 864,82

Central Bank of Cyprus

87 100 417,59

86 810 662,38

– 289 755,21

Latvijas Banka

158 264 298,37

157 201 708,04

–1 062 590,33

Lietuvos bankas

235 223 283,44

233 495 878,75

–1 727 404,69

Banque centrale du Luxemburg

131 548 867,56

132 894 722,58

+1 345 855,02

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

42 420 163,46

42 313 997,15

– 106 166,31

De Nederlandsche Bank

2 357 274 575,15

2 364 325 594,45

+7 051 019,30

Oesterreichische Nationalbank

1 177 854 948,49

1 180 823 432,72

+2 968 484,23

Banco de Portugal

948 484 720,39

944 251 976,21

–4 232 744,18

Banka Slovenije

194 773 455,44

194 257 459,36

– 515 996,08

Národná banka Slovenska

463 840 147,98

462 031 148,22

–1 808 999,76

Suomen Pankki

736 441 854,14

741 065 420,16

+4 623 566,02

Total  (1)

40 344 125 295,04

40 343 940 778,93

– 184 516,11


(1)  Datorită rotunjirii, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei tuturor cifrelor indicate.


ANEXA II

TABEL DE CORESPONDENȚĂ

Decizia (UE) 2019/46 (BCE/2018/30)

Prezenta decizie

Articolul 1

Articolul 2

Articolul 3

Articolul 4

Articolul 5

Articolul 1

Articolul 2

Articolul 3

Articolul 4

Articolul 5

Articolul 6


Top