EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020C0626(01)

Declarația Comisiei în urma prezentării Directivei (UE) 2020/739 a Comisiei Parlamentului European și Consiliului cu privire la măsurile de prevenire și de protejare vizând sănătatea și securitatea lucrătorilor care sunt sau pot fi expuși profesional la SARS-CoV-2 2020/C 212/03

OJ C 212, 26.6.2020, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.6.2020   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 212/8


Declarația Comisiei în urma prezentării Directivei (UE) 2020/739 a Comisiei Parlamentului European și Consiliului cu privire la măsurile de prevenire și de protejare vizând sănătatea și securitatea lucrătorilor care sunt sau pot fi expuși profesional la SARS-CoV-2

(2020/C 212/03)

1.   

Comisia se angajează să atingă cel mai bun nivel posibil de protecție a sănătății și securității lucrătorilor în Uniune. De la începutul pandemiei, UE și statele sale membre au luat măsuri fără precedent pentru a proteja viețile oamenilor și mijloacele de subzistență. UE a sprijinit eforturile naționale de ieșire din criza sanitară și de atenuare a impactului economic, punând la dispoziție inclusiv ultimul euro disponibil în bugetul ei pentru combaterea virusului și utilizând pe deplin flexibilitatea normelor bugetare și a celor privind ajutoarele de stat. UE a declanșat mai multe inițiative pentru a asigura disponibilitatea echipamentelor individuale de protecție pentru a contribui la protejarea cetățenilor și a lucrătorilor.

2.   

Comisia subliniază că propunerea privind REACT-UE va furniza resurse suplimentare pentru fondurile structurale în perioada 2020-2022, în cuantum de 58,3 miliarde EUR. Printre altele, acest sprijin va fi direcționat către lucrători, inclusiv pentru protecția contra virusului SARS-CoV-2, pentru sprijinirea IMM-urilor, a sistemelor de sănătate și a tranziției către o economie verde și digitală, sprijin care va fi disponibil pentru toate sectoarele.

3.   

Comisia consideră că Directiva (UE) 2020/739 a Comisiei (1) aduce o îmbunătățire semnificativă nivelului existent de protecție, prin includerea SARS-CoV-2, virusul care cauzează COVID-19, în anexa III la Directiva 2000/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind agenții biologici (2), în special în ceea ce privește protecția lucrătorilor din prima linie.

4.   

Comisia reamintește că, în ceea ce privește sănătatea și securitatea la locul de muncă, Directiva-cadru 89/391/CEE a Consiliului (3) stabilește o obligație nenegociabilă pentru toți angajatorii de a efectua și de a deține o evaluare a riscurilor completă și actualizată, în conformitate cu articolele 6 și 9 din directiva menționată. Acest lucru implică faptul că toate riscurile – inclusiv expunerea la SARS-CoV-2 – la locul de muncă trebuie să fie luate în considerare și evaluate împreună, inclusiv în ceea ce privește interacțiunea lui cu riscurile psihosociale, biologice, chimice și de altă natură.

5.   

Comisia subliniază că, în consecință, trebuie puse în aplicare măsuri de prevenire și de protecție relevante, inclusiv în cazul specific al expunerii posibile la SARS-CoV-2, iar angajatorul trebuie să furnizeze toate informațiile necesare privind riscurile complete în materie de securitate și sănătate, precum și măsurile și activitățile integrale de protecție și de prevenire, atât pentru întreprindere și/sau unitate în general, cât și pentru fiecare stație de lucru și/sau fiecare loc de muncă.

6.   

Comisia reamintește, de asemenea, că o formare adecvată a lucrătorilor care ar putea fi expuși la SARS-CoV-2 este extrem de importantă, la fel cum este și dreptul fiecărui lucrător de a beneficia de o astfel de formare, în special sub formă de informații și instrucțiuni specifice locului său de muncă sau stației sale de lucru.

7.   

În plus, Comisia atrage atenția asupra următoarelor obligații specifice și stringente în materie de sănătate și securitate prevăzute în Directiva 2000/54/CE privind agenții biologici:

articolul 6, care include măsuri detaliate pentru reducerea riscurilor, inclusiv măsuri de protecție colective și individuale, măsuri de igienă, procese de lucru pentru evitarea sau reducerea la minim a expunerii, precum și utilizarea de semne de avertizare relevante;

articolul 8 privind igiena și protecția individuală, care stabilește, printre altele, dreptul lucrătorilor de a beneficia de îmbrăcăminte de protecție adecvată sau de alte articole speciale de îmbrăcăminte corespunzătoare;

articolul 9 privind informarea și formarea, care prevede dreptul lucrătorilor de a primi informații clare privind, de exemplu, riscurile potențiale pentru sănătate, măsurile de precauție care trebuie luate pentru a preveni expunerea, igiena și purtarea și utilizarea echipamentelor individuale de protecție;

articolul 10, care obligă angajatorii să furnizeze instrucțiuni scrise și să afișeze anunțuri, incluzând procedura care trebuie urmată pentru cazurile de accident sau de incident grav care implică manipularea unui agent biologic independent de clasificarea grupului din care face parte.

8.   

Comisia subliniază că toate dispozițiile menționate mai sus se aplică tuturor lucrătorilor și tuturor locurilor de muncă. Singura excepție o constituie articolul 10 alineatul (1) litera (b). Această dispoziție se referă la instrucțiunile pentru lucrătorii care manipulează un agent din grupa 4, care este menționată ca o cerință minimă și, prin urmare, nu exclude faptul că această dispoziție s-ar aplica și altor lucrători și care se referă la lucrătorii care manipulează efectiv virusul și nu la cei care sunt expuși în mod neintenționat la acesta. Comisia încurajează ferm statele membre să se asigure că se furnizează instrucțiuni scrise tuturor lucrătorilor expuși la SARS-CoV-2, astfel cum se recomandă și în orientările UE privind protecția lucrătorilor (4).

9.   

Comisia confirmă că este decisă să asigure punerea în aplicare cu strictețe de către statele membre a dispozițiilor menționate, inclusiv obligația de a furniza instrucțiuni scrise la locul de muncă și, dacă este cazul, de a afișa anunțuri care includ cel puțin procedura care trebuie urmată în cazul lucrătorilor expuși la acest agent biologic. Comisia va invita Comitetul inspectorilor de muncă principali să desfășoare acțiuni de sprijinire a punerii în aplicare a acestor dispoziții. În strânsă cooperare cu Comitetul consultativ tripartit pentru securitate și sănătate la locul de muncă, Comisia va promova, la nivelul locului de muncă, includerea în toate cazurile a procedurilor care trebuie urmate ca bune practici în acest domeniu și, de asemenea, va însărcina EU-OSHA să includă aceste bune practici în instrumentul online și în orientările aferente de evaluare a riscurilor.

10.   

Comisia subliniază că, întrucât virusul SARS-CoV-2 a fost clasificat în grupa de risc 3 la fel ca și SARS-CoV-1 și MERS, acest lucru implică faptul că, în termeni materiali, vor fi acoperite drepturile și obligațiile specifice și stringente stabilite la articolele 7, 11, 13, la articolul 14 alineatul (4) și la articolele 15 și 16. Printre ele se numără dreptul și obligația aferentă la un plan de urgență, la o listă de lucrători expuși (indicându-se tipul de activitate desfășurată, precum și evidența expunerilor, a accidentelor și a incidentelor), la o notificare prealabilă adresată autorității competente cu privire la utilizarea pentru prima dată, la registre medicale păstrate pentru un anumit număr de ani sau la măsurile antiepidemice indicate în anexele V și VI.

11.   

Comisia subliniază, de asemenea, că nu există nicio diferență în ceea ce privește protecția lucrătorilor în conformitate cu clasificarea în grupa 3 sau 4 în afara laboratoarelor sau a procesului industrial în cadrul cărora se lucrează cu mostre ale virusului și se manipulează mostre ale virusului, de exemplu pentru a crea sau a produce un vaccin, sau a centrelor de izolare în care există pacienți care sunt infectați sau suspectați că ar fi infectați cu virusul.

12.   

Aceste centre respectă dispozițiile anexelor V și VI specifice acestor procese. Aceste dispoziții se aplică fără nicio marjă de flexibilitate pentru agenții din grupa 4. Cele mai multe dintre ele se aplică, de asemenea, grupei 3, iar cele mai stricte sunt „recomandate”, ceea ce înseamnă că ele se aplică, în principiu, cu excepția cazului în care rezultatele evaluării riscurilor indică altfel.

13.   

Comisia observă faptul că, în conformitate cu punctul 6 din anexa III la Directiva privind agenții biologici, lista agenților biologici clasificați reflectă nivelul de cunoștințe din perioada în care a fost concepută și că va fi actualizată de îndată ce ea nu mai reflectă cele mai recente cunoștințe. Comisia recunoaște faptul că știința este în continuă evoluție și, prin urmare, se angajează să revizuiască în mod constant această clasificare din perspectiva evoluțiilor științifice. Acest lucru este, de asemenea, în conformitate cu articolul 19 din Directiva privind agenții biologici, precum și cu articolul 16 din Directiva-cadru 89/391/CEE. Comisia se angajează să informeze periodic Parlamentul European și Consiliul cu privire la rezultatele acestor revizuiri.

14.   

Comisia subliniază că noile măsuri sunt deja în vigoare și că statele membre trebuie să le transpună în legislația națională în termen de cel mult cinci luni. Comisia va sprijini statele membre să transpună măsurile în cel mai scurt timp posibil. Comisia observă că, în acest context, mai multe state membre aplică deja clasificarea în grupa 3 astfel cum este prevăzută în Directiva (UE) 2020/739.

15.   

Comisia va aborda, în noul Cadru strategic privind sănătatea și securitatea la locul de muncă, necesitatea unor acțiuni suplimentare pentru ameliorarea funcționării cadrului de reglementare existent al UE în materie de sănătate și securitate, printre altele, în situații de pandemie. Comisia va asigura implicarea strânsă a Parlamentului European, a Comitetului consultativ pentru securitate și sănătate la locul de muncă și a Comitetului inspectorilor de muncă principali în acest scop.

16.   

Comisia va evalua fără întârziere necesitatea modificării Directivei privind agenții biologici în urma lecțiilor învățate din actuala criză, care nu are precedent, în vederea unei mai bune planificări a pregătirii și a reacției vizând toate locurile de muncă și va informa Parlamentul European până la sfârșitul anului 2020.


(1)  JO L 175, 4.6.2020, p. 11.

(2)  JO L 262, 17.10.2000, p. 21.

(3)  JO L 183, 29.6.1989, p. 1.

(4)  COVID-19: Înapoi la locul de muncă – Adaptarea locurilor de muncă și protejarea lucrătorilor.


Top