EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2125

Regulamentul delegat (UE) 2019/2125 al Comisiei din 10 octombrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele referitoare la efectuarea controalelor oficiale specifice vizând materialele de ambalaj din lemn, notificarea anumitor transporturi și măsurile care trebuie luate în caz de neconformitate

C/2019/7251

OJ L 321, 12.12.2019, p. 99–103 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2125/oj

12.12.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 321/99


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/2125 AL COMISIEI

din 10 octombrie 2019

de completare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele referitoare la efectuarea controalelor oficiale specifice vizând materialele de ambalaj din lemn, notificarea anumitor transporturi și măsurile care trebuie luate în caz de neconformitate

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale) (1), în special articolul 45 alineatul (4) și articolul 77 alineatul (1) litera (d),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului stabilește, printre altele, cadrul pentru efectuarea controalelor oficiale și a altor activități oficiale vizând animalele și mărfurile care intră în Uniune din țări terțe pentru a verifica conformitatea cu legislația Uniunii în vederea protejării sănătății umane, animale și a plantelor, a bunăstării animalelor și, în ceea ce privește organismele modificate genetic (OMG) și produsele de protecție a plantelor, în vederea protejării mediului.

(2)

Materialele de ambalaj din lemn, care pot însoți toate tipurile de obiecte, sunt cunoscute ca fiind o sursă de introducere și răspândire a organismelor dăunătoare plantelor. Formele de material de ambalaj din lemn care pot servi ca modalitate de răspândire a organismelor dăunătoare care prezintă un risc de răspândire în Uniune a organismelor dăunătoare plantelor includ, neexhaustiv, casete de ambalaj, cutii, lăzi, tamburi pentru cabluri și role/mosoare, paleți, boxpaleți și alte platforme de încărcare, suporturi de paleți și dunaje, indiferent dacă sunt sau nu utilizate efectiv în transportul de obiecte de orice tip. Volumele de materiale de ambalaj din lemn care intră în Uniune cu ajutorul mijloacelor de transport sunt substanțiale.

(3)

Articolele 43 și 96 din Regulamentul (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului (2) stabilesc condiții specifice de import pentru introducerea în Uniune a materialelor de ambalaj din lemn. Articolul 77 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) 2017/625 abilitează Comisia să stabilească norme pentru efectuarea de controale oficiale specifice pentru a verifica conformitatea materialelor de ambalaj din lemn cu aceste cerințe, în locurile menționate la articolul 44 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/625, precum și măsurile de luat în caz de nerespectare.

(4)

Pentru a se asigura eficacitatea controalelor vizând materialele de ambalaj din lemn care intră în Uniune și pentru a se evita orice risc de introducere sau de răspândire a organismelor dăunătoare plantelor, ar trebui adoptate norme care să le completeze pe cele din Regulamentul (UE) 2017/625 în ceea ce privește efectuarea de controale oficiale specifice vizând materialele de ambalaj din lemn și măsurile care trebuie luate în caz de neconformitate.

(5)

Condițiile specifice de import pentru materialele de ambalaj din lemn prevăzute la articolul 43 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/2031 nu se aplică materialelor care fac obiectul scutirilor prevăzute în Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare nr. 15 – Reglementarea materialelor de ambalaj din lemn în comerțul internațional (ISPM15). Prin urmare, aceste materiale ar trebui excluse din domeniul de aplicare al prezentului regulament.

(6)

În vederea identificării transporturilor în cazul cărora sunt prezente materiale de ambalaj din lemn, care pot prezenta cel mai mare risc fitosanitar pentru teritoriul Uniunii, și care, în consecință, ar trebui să facă obiectul unor controale oficiale specifice, autoritățile competente ale statelor membre ar trebui să stabilească un plan de monitorizare bazat pe riscurile implicate.

(7)

Pe baza acestui plan de monitorizare, autoritățile competente ar trebui să selecteze transporturile de materiale de ambalaj din lemn care să fie supuse controalelor oficiale specifice. În plus, autoritățile competente ar trebui să aibă posibilitatea de a solicita autorităților vamale, atunci când este necesar, pentru efectuarea de controale oficiale specifice de către autoritățile competente, să rețină transporturile selectate în care sunt prezente materiale de ambalaj din lemn până la finalizarea controalelor oficiale specifice.

(8)

Materialele de ambalaj din lemn nu sunt incluse în listele de produse supuse controalelor oficiale la posturile de inspecție la frontieră menționate la articolul 47 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) 2017/625.

(9)

Articolul 45 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2017/625 abilitează Comisia să specifice cazurile și condițiile în care autoritățile competente pot solicita operatorilor să notifice sosirea anumitor mărfuri care nu fac obiectul controalelor la posturile de inspecție la frontieră.

(10)

Pentru ca autoritățile competente să poată planifica și efectua controale oficiale specifice vizând materialele de ambalaj din lemn în mod eficient, ele ar trebui să aibă posibilitatea de a solicita operatorilor să le informeze în prealabil și într-un termen rezonabil cu privire la sosirea transporturilor în care sunt prezente materiale de ambalaj din lemn.

(11)

Prin urmare, ar trebui să se prevadă posibilitatea ca autoritățile competente să solicite operatorilor să notifice autorităților competente în prealabil sosirea unor astfel de transporturi, împreună cu normele privind controalele oficiale specifice vizând materialele de ambalaj din lemn prevăzute în prezentul regulament. Pentru astfel de notificări poate fi utilizat sistemul de gestionare a informațiilor pentru controalele oficiale (IMSOC) instituit și gestionat de Comisie în conformitate cu articolul 131 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/625. Autoritățile competente pot solicita operatorilor responsabili de transport să notifice sosirea lui prin intermediul IMSOC, prin intermediul sistemelor naționale de informare existente sau prin alte modalități convenite de către autoritatea competentă, în prealabil și într-un termen rezonabil specificat de autoritățile competente.

(12)

Pentru a înregistra în IMSOC rezultatele controalelor oficiale specifice ar trebui să fie utilizat documentul sanitar comun de intrare (DSCI) menționat la articolul 56 din Regulamentul (UE) 2017/625. Rezultatele înregistrate ale controalelor oficiale vor oferi o imagine de ansamblu a situației controalelor oficiale specifice vizând materialele de ambalaj din lemn efectuate în statele membre, ca bază pentru acțiuni suplimentare de protejare a teritoriului Uniunii de răspândirea organismelor dăunătoare plantelor.

(13)

Dispozițiile prezentului regulament ar trebui să se aplice fără a se aduce atingere dispozițiilor relevante din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (3).

(14)

În cazul în care autoritatea competentă decide să reexpedieze materialele de ambalaj din lemn neconforme la o destinație din afara Uniunii, în conformitate cu articolul 66 alineatul (3) litera (b) primul paragraf din Regulamentul (UE) 2017/625, materialele de ambalaj din lemn neconforme ar trebui să rămână sub supraveghere vamală oficială până când părăsesc teritoriul Uniunii, pentru a evita orice risc de introducere a unor dăunători în Uniune sau de răspândire a lor.

(15)

În cazul în care în cursul controalelor fizice de la punctul de punere în liberă circulație în Uniune sau de la locul de destinație se găsesc materiale de ambalaj din lemn neconforme, acestea ar trebui să fie imediat distruse, având în vedere riscul mai mare de răspândire în Uniune a organismelor dăunătoare care impun carantină și care nu poate fi prevenit prin mijloace mai puțin eficiente.

(16)

Regulamentul (UE) 2017/625 se aplică de la 14 decembrie 2019. Prin urmare, normele prevăzute în prezentul regulament ar trebui să se aplice, de asemenea, de la data respectivă,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

(1)   Prezentul regulament stabilește norme pentru efectuarea de controale oficiale specifice vizând materialele de ambalaj din lemn sau produsele din lemn (cu excepția produselor din hârtie) destinate sprijinirii, protejării sau transportului mărfurilor care intră în Uniune, indiferent dacă sunt sau nu utilizate efectiv în transportul de obiecte de orice tip („material de ambalaj din lemn”), precum și măsuri în caz de neconformitate.

(2)   Prezentul regulament stabilește, de asemenea, cazurile și condițiile în care autoritățile competente pot solicita operatorilor să notifice sosirea anumitor transporturi care intră în Uniune în care există materiale de ambalaj din lemn.

(3)   Prezentul regulament nu se aplică materialelor de ambalaj din lemn menționate la articolul 43 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) 2016/2031 privind excepțiile prevăzute de Standardul internațional pentru măsuri fitosanitare nr. 15 – Reglementarea materialelor de ambalaj din lemn în comerțul internațional (ISPM15).

Articolul 2

Plan de monitorizare

Autoritățile competente elaborează un plan de monitorizare privind materialele de ambalaj din lemn pe baza unei analize a riscurilor, luând în considerare cel puțin următoarele elemente:

(a)

numărul și rezultatele controalelor oficiale specifice din anii precedenți vizând materialele de ambalaj din lemn efectuate de autoritățile competente, pe baza informațiilor din sistemul de gestionare a informațiilor pentru controalele oficiale (IMSOC);

(b)

antecedentele de conformitate a țării terțe, a exportatorului sau a operatorului responsabil de transporturi, cu Regulamentul (UE) 2016/2031, în special cu articolul 43 alineatul (1) și cu articolul 96 alineatul (1) litera (a) primul paragraf din regulamentul respectiv;

(c)

dacă sunt disponibile, informațiile de la autoritățile vamale și din alte surse privind numărul de transporturi care intră în Uniune și în care există materiale de ambalaj din lemn, precum și țara de origine a transportului.

Articolul 3

Notificarea transporturilor

Autoritățile competente pot solicita operatorilor responsabili de transporturi să notifice prin intermediul IMSOC, prin intermediul sistemelor naționale de informare existente sau prin alte modalități convenite de către autoritatea competentă, în prealabil și într-un termen rezonabil specificat de autoritățile competente, sosirea transporturilor care intră în Uniune în care există materiale de ambalaj din lemn.

Articolul 4

Controale oficiale specifice vizând materialele de ambalaj din lemn

(1)   Autoritățile competente selectează pentru controale fizice transporturile care conțin materiale de ambalaj din lemn, pe baza:

(a)

planului de monitorizare menționat la articolul 2;

(b)

după caz, a informațiilor furnizate în notificările menționate la articolul 3; și

(c)

a oricăror alte informații relevante de care dispun.

(2)   Autoritățile competente efectuează controale fizice ale transporturilor care au fost selectate în conformitate cu alineatul (1), pentru a verifica respectarea de către acestea a cerințelor de import prevăzute la articolul 43 alineatul (1) și la articolul 96 alineatul (1) litera (a) primul paragraf din Regulamentul (UE) 2016/2031.

(3)   Autoritățile competente pot solicita autorităților vamale, în cazul în care consideră că acest lucru este necesar în scopul efectuării controalelor fizice în conformitate cu alineatul (2) și pe durata acestor controale, să rețină transporturile selectate în care există material de ambalaj din lemn.

(4)   În timpul efectuării controalelor oficiale specifice, autoritățile competente au acces la întregul transport, astfel încât controalele fizice menționate la alineatul (2) să poată fi efectuate pe ansamblul materialelor de ambalaj din lemn existente în transport.

(5)   În termen de trei zile lucrătoare de la începerea reținerii transportului în care există materiale de ambalaj din lemn, autoritatea competentă transmite autorităților vamale rezultatele controalelor vizând transportul reținut.

(6)   În cazul în care controalele fizice nu pot fi finalizate în termen de trei zile lucrătoare de la începerea reținerii transportului în care există materiale de ambalaj din lemn, autoritățile competente pot solicita autorităților vamale să continue reținerea transportului timp de trei zile lucrătoare suplimentare pentru a finaliza controalele.

În acest caz, dacă este posibil din punct de vedere tehnic, autoritatea vamală poate elibera transportul dacă operatorul responsabil de transport separă materialul de ambalaj din lemn de restul transportului.

(7)   Un transport care a fost reținut de autoritățile vamale în temeiul alineatului (3) se eliberează în cazul în care, în termen de trei zile lucrătoare de la începerea reținerii, autoritățile competente nu au prezentat rezultatele verificărilor în conformitate cu alineatul (5) sau nu au solicitat autorităților vamale să continue reținerea pentru o perioadă suplimentară de trei zile lucrătoare în conformitate cu alineatul (6).

Articolul 5

Raportarea rezultatelor controalelor oficiale specifice

(1)   După încheierea controalelor oficiale specifice în conformitate cu articolul 4, autoritățile competente:

(a)

completează documentul sanitar comun de intrare (DSCI) cu rezultatele controalelor oficiale specifice, astfel cum se menționează la articolul 56 alineatul (3) litera (b) punctul (i) din Regulamentul (UE) 2017/625;

(b)

transmite direct în IMSOC sau prin intermediul sistemelor naționale existente rezultatele controalelor oficiale specifice vizând materialele de ambalaj din lemn; și

(c)

notifică rezultatele controalelor oficiale specifice atât operatorului responsabil de transporturile în care există materiale de ambalaj din lemn, cât și autorităților vamale.

(2)   În cazul în care operatorul responsabil de transportul în care există materiale de ambalaj din lemn este informat de autoritățile competente cu privire la rezultatele controalelor oficiale specifice printr-un DSCI, operatorul menționează numărul de referință al DSCI ca document justificativ, astfel cum se menționează la articolul 163 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, în orice declarație vamală depusă la autoritățile vamale care vizează transportul respectiv.

Articolul 6

Măsuri în cazuri de neconformare

(1)   Autoritățile competente dispun, în conformitate cu articolul 66 din Regulamentul (UE) 2017/625, distrugerea, reexpedierea sau tratarea specială a materialelor de ambalaj din lemn care nu respectă cerințele prevăzute la articolul 43 alineatul (1) și la articolul 96 alineatul (1) litera (a) primul paragraf din Regulamentul (UE) 2016/2031.

Totuși, în cazul în care astfel de materiale de ambalaj din lemn neconforme sunt identificate în timpul controalelor fizice în conformitate cu articolul 4 la punctul de punere în liberă circulație în Uniune a transportului sau la locul de destinație al transportului, astfel cum se menționează la articolul 44 alineatul (3) literele (c) și (e) din Regulamentul (UE) 2017/625, autoritățile competente ordonă operatorului în cauză să distrugă fără întârziere materialele de ambalaj din lemn. Înainte și în timpul distrugerii, materialele de ambalaj din lemn sunt manipulate într-un mod care împiedică răspândirea în Uniune a organismelor dăunătoare care impun carantină, astfel cum sunt definite la articolul 4 din Regulamentul (UE) 2016/2031.

(2)   În cazul în care autoritățile competente decid să ordone operatorului responsabil de transport să reexpedieze materialele de ambalaj din lemn neconforme în afara Uniunii, în conformitate cu articolul 66 alineatul (3) litera (b) primul paragraf din Regulamentul (UE) 2017/625, transportul în care există materiale de ambalaj din lemn neconform rămâne sub supraveghere vamală oficială, în conformitate cu procedura vamală corespunzătoare, până când materialele de ambalaj din lemn neconforme părăsesc teritoriul Uniunii.

Articolul 7

Intrare în vigoare și data aplicării

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 14 decembrie 2019.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 octombrie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 95, 7.4.2017, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 2016 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 228/2013, (UE) nr. 652/2014 și (UE) nr. 1143/2014 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivelor 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE și 2007/33/CE ale Consiliului (JO L 317, 23.11.2016, p. 4.).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 269, 10.10.2013, p. 1).


Top