Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1978

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1978 al Comisiei din 26 noiembrie 2019 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1238/95 în ceea ce privește taxele datorate Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante

OJ L 308, 29.11.2019, p. 58–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1978/oj

29.11.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 308/58


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1978 AL COMISIEI

din 26 noiembrie 2019

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1238/95 în ceea ce privește taxele datorate Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2100/94 al Consiliului din 27 iulie 1994 de instituire a unui sistem de protecție comunitară a soiurilor de plante (1), în special articolul 113,

după consultarea Consiliului de administrație al Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante,

întrucât:

(1)

Articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1238/95 al Comisiei (2), prevede că președintele Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante (denumit în continuare „oficiul”) poate autoriza modalități alternative de plată a taxelor și suprataxelor și stabilește o listă a acestor modalități alternative. Pentru a crește flexibilitatea și a simplifica procedurile, este necesar să se includă o astfel de listă de modalități alternative de plată în cadrul normelor privind metodele de lucru stabilite de Consiliul de administrație al oficiului în temeiul articolului 36 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 2100/94.

(2)

Articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1238/95 stabilește data care trebuie considerată ca fiind data de primire a plății. Pe baza experienței în ceea ce privește procesarea plăților, este necesar să se clarifice faptul că într-un cont bancar deținut de oficiu trebuie să fie introdusă suma totală a transferului, pentru a se asigura că nu rămâne nicio obligație neonorată față de oficiu.

(3)

Articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1238/95 prevede că persoana care a efectuat o plată către oficiu trebuie să indice în scris numele său și scopul plății. Dacă scopul plății nu poate fi stabilit, oficiul trimite o scrisoare de atenționare în termen de două luni. Pentru a spori eficiența gestionării plăților, acest termen limită ar trebui redus de la două luni la o lună.

(4)

Articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1238/95 stabilește taxa de cerere. Pentru a încuraja utilizarea sistemului electronic al oficiului de depunere a cererilor online, taxa de depunere a cererilor prin alte mijloace, precum cererile pe suport de hârtie, ar trebui majorată de la 650 EUR la 800 EUR. În plus, experiența practică a demonstrat că utilizarea sistemului electronic de depunere a cererilor online ar deveni mai eficientă dacă ar fi completată cu utilizarea obligatorie, pentru orice fel de schimburi ulterioare cu oficiul, a platformei de comunicare dematerializate a oficiului.

(5)

În conformitate cu articolul 7 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 1238/95, oficiul reține 150 EUR din taxa de cerere dacă cererea nu este valabilă în temeiul articolului 50 din Regulamentul (CE) nr. 2100/94. Pentru a reduce sarcina administrativă, taxa de cerere ar trebui să fie rambursată în întregime.

(6)

În ceea ce privește taxa anuală, articolul 9 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1238/95 prevede că oficiul nu rambursează nicio plată efectuată pentru menținerea protecției comunitare a soiurilor de plante. Experiența a arătat că, pentru a îmbunătăți transparența, se poate acorda o rambursare în cazul în care oficiul a primit o declarație de renunțare între data plății și data de aniversare a acordării protecției.

(7)

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1238/95 stabilește nivelul taxelor pentru organizarea și efectuarea examinărilor tehnice a unui soi care face obiectul unei cereri de protecție comunitară a soiurilor de plante (denumită în continuare „taxa de examinare”), care trebuie plătite oficiului.

(8)

Consiliul de administrație al oficiului a decis să urmeze principiul recuperării costurilor în proporție de 100 %, astfel încât birourile de examinare să fie rambursate pe baza costurilor reale medii ale examinărilor.

(9)

În plus, experiența acumulată privind examinările tehnice arată că taxele de examinare se pot schimba în timp pentru anumite grupuri de costuri. Prin urmare, taxele percepute de oficiu ar trebui să reflecte valoarea totală a taxelor care trebuie plătite de oficiu către birourile de examinare pentru respectivele grupuri de costuri. Taxele stabilite în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1238/95 ar trebui, prin urmare, să fie modificate pentru toate grupurile de costuri în cauză.

(10)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1238/95 ar trebui modificat în consecință.

(11)

Prezentul regulament ar trebui să se aplice de la 1 aprilie 2020 pentru a se acorda suficient timp oficiului și părților interesate pentru a se adapta la aceste modificări.

(12)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru protecția comunitară a soiurilor de plante,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1238/95 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 3, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Președintele oficiului poate autoriza modalități de plată alternative în conformitate cu normele cu privire la metodele de lucru stabilite în conformitate cu articolul 36 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 2100/94 al Consiliului.”

2.

La articolul 4, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Se consideră ca dată de primire de către oficiu a unei plăți de taxă și de suprataxă data la care întreaga sumă a transferului prevăzut la articolul 3 alineatul (1) este transferată într-un cont bancar al oficiului.”

3.

La articolul 5, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Dacă oficiul nu poate stabili scopul unei plăți, persoana care a efectuat plata trebuie să comunice scopul respectiv în scris în termen de o lună. În cazul în care nu se specifică obiectul în termenul stabilit, plata este considerată neefectuată, iar suma corespunzătoare este rambursată persoanei care a efectuat plata.”

4.

Articolul 7 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Solicitantul unei protecții comunitare a soiurilor de plante (denumit în continuare «solicitantul») plătește o taxă de 450 EUR pentru procesarea unei cereri înregistrate și depuse printr-un formular online, în mod electronic, prin intermediul sistemului online de depunere a cererilor al oficiului.

Solicitantul acceptă termenele și condițiile de utilizare ale platformei securizate de comunicații electronice întreținute de oficiu și utilizează respectiva platformă pentru depunerea cererilor menționate la primul paragraf și a altor documente, pentru a primi notificări și documente trimise de oficiu, pentru a răspunde acestor notificări și pentru a desfășura alte acțiuni.

Solicitantul plătește o taxă de 800 EUR pentru prelucrarea unei cereri depuse prin alte mijloace decât prin sistemul online de depunere a cererilor al oficiului.”;

(b)

alineatul (7) se înlocuiește cu următorul text:

„(7)   În cazul în care se primește taxa de cerere, dar cererea nu este valabilă în temeiul articolului 50 din regulamentul de bază, oficiul rambursează taxa de cerere în momentul notificării solicitantului cu privire la deficiențele constatate în cerere.”

5.

La articolul 9, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Oficiul nu rambursează eventualele plăți aferente taxei anuale care au fost efectuate în scopul menținerii protecției comunitare a soiurilor de plante, cu excepția cazului în care oficiul a primit o declarație de renunțare la o protecție comunitară a soiurilor de plante între data plății și data de aniversare a acordării protecției, astfel cum este menționată la alineatul (2) litera (b). Cererile de renunțare primite după data de aniversare a acordării protecției nu se iau în considerare pentru astfel de plăți.”

6.

Anexa I se înlocuiește cu textul care figurează în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică începând cu 1 aprilie 2020.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 26 noiembrie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 227, 1.9.1994, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1238/95 al Comisiei din 31 mai 1995 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 2100/94 al Consiliului în ceea ce privește taxele datorate Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante (JO L 121, 1.6.1995, p. 31).


ANEXĂ

„ANEXA I

Taxele pentru examinările tehnice, conform dispozițiilor articolului 8

Taxa corespunzătoare examinării tehnice a unui soi, în conformitate cu articolul 8, se stabilește în conformitate cu tabelul următor:

(în EUR)

 

Grup de costuri

Taxă

Grupul agricol

1

Cartof

2 050

2

Rapiță

2 150

3

Graminee

2 920

4

Alte specii agricole

1 900

Grupul fructelor

5

Măr

3 665

6

Căpșun

3 400

7

Alte specii de fructe

3 460

Grupul plantelor ornamentale

8

Plante ornamentale cu colectare de referințe vii, testare în seră

2 425

9

Plante ornamentale cu colectare de referințe vii, testare în aer liber

2 420

10

Plante ornamentale fără colectare de referințe vii, testare în seră

2 400

11

Plante ornamentale fără colectare de referințe vii, testare în aer liber

2 200

12

Plante ornamentale, condiții fitosanitare speciale

3 900

Grupul legumelor

13

Legume, testare în seră

2 920

14

Legume, testare în aer liber

2 660


Top