EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1838

Regulamentul (UE) 2019/1838 al Consiliului din 30 octombrie 2019 privind stabilirea, pentru anul 2020, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește aplicabile în Marea Baltică și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/124 în ceea ce privește anumite posibilități de pescuit în alte ape

ST/13239/2019/INIT

OJ L 281, 31.10.2019, p. 1–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1838/oj

31.10.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 281/1


REGULAMENTUL (UE) 2019/1838 AL CONSILIULUI

din 30 octombrie 2019

privind stabilirea, pentru anul 2020, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește aplicabile în Marea Baltică și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/124 în ceea ce privește anumite posibilități de pescuit în alte ape

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (1) prevede că măsurile de conservare se adoptă ținându-se cont de avizele științifice, tehnice și economice disponibile, inclusiv, atunci când este relevant, de rapoarte elaborate de Comitetul științific, tehnic și economic pentru pescuit și de alte organisme consultative, precum și de avizele primite din partea consiliilor consultative înființate pentru zonele geografice sau sferele de competență pertinente și de recomandările comune emise de statele membre.

(2)

Consiliului îi revine obligația de a adopta măsuri privind stabilirea și repartizarea posibilităților de pescuit, inclusiv anumite condiții legate funcțional de acestea, după caz. Posibilitățile de pescuit ar trebui să fie repartizate statelor membre într-un mod care să asigure stabilitatea relativă a activităților de pescuit ale fiecărui stat membru pentru fiecare stoc de pește sau activitate de pescuit și ținându-se seama în mod adecvat de obiectivele politicii comune în domeniul pescuitului (PCP) stabilite în Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

(3)

Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 stabilește pentru PCP obiectivul de a obține rata de exploatare a producției maxime durabile (MSY) până în 2015, acolo unde este posibil, și în mod progresiv, printr-o creștere incrementală, cel târziu în 2020 pentru toate stocurile.

(4)

Prin urmare, capturile totale admisibile (TAC-urile) ar trebui să fie stabilite, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, pe baza avizelor științifice disponibile, ținându-se seama de aspectele biologice și socioeconomice și asigurându-se totodată un tratament echitabil pentru toate sectoarele de pescuit, precum și pe baza opiniilor exprimate cu ocazia consultării părților interesate.

(5)

Regulamentul (UE) 2016/1139 al Parlamentului European și al Consiliului (2) stabilește un plan multianual pentru stocurile de cod, hering și șprot din Marea Baltică și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective (denumit în continuare „planul”). Planul urmărește să garanteze că exploatarea resurselor biologice marine vii reface și menține populațiile de specii recoltate peste nivelurile care permit obținerea MSY. În acest scop, ratele-țintă de mortalitate prin pescuit pentru stocurile vizate, exprimate sub formă de intervale, trebuie obținute cât mai curând posibil și în mod progresiv, printr-o creștere incrementală, până în 2020. Este oportun ca limitele de captură aplicabile în 2020 pentru stocurile de cod, hering și șprot din Marea Baltică să fie stabilite în conformitate cu obiectivele planului.

(6)

Consiliul Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime (ICES) a indicat că biomasa stocului de hering din vestul Mării Baltice în subdiviziunile ICES 20-24 continuă să fie inferioară nivelului-limită de referință al biomasei stocului de reproducere, sub care capacitatea de reproducere ar putea fi redusă (Blim). Prin urmare, în avizul său anual din 29 mai 2019 privind stocurile, ICES a emis un aviz științific pentru capturi zero. În conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1139, ar trebui să fie adoptate toate măsurile de remediere adecvate pentru a asigura o revenire rapidă a stocului în cauză la niveluri peste nivelul capabil să asigure MSY. În plus, această dispoziție impune adoptarea unor măsuri de remediere suplimentare. În acest scop, este necesar să se ia în considerare calendarul pentru îndeplinirea obiectivelor PCP, în general, și ale planului, în particular, având în vedere efectul preconizat al măsurilor de remediere adoptate, respectându-se totodată obiectivele legate de realizarea de beneficii economice, sociale și de ocupare a forței de muncă, astfel cum sunt prevăzute la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013. Prin urmare, și în conformitate cu articolul 4 alineatul (4) și cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1139, este oportun ca posibilitățile de pescuit pentru heringul din vestul Mării Baltice să fie stabilite sub nivelul intervalului ratei de mortalitate prin pescuit, pentru a ține seama de scăderea biomasei.

(7)

În ceea ce privește stocul de cod din estul Mării Baltice, ICES a fost în măsură să furnizeze o evaluare analitică pentru prima dată în mai mulți ani. ICES a estimat că biomasa stocului este sub Blim și că va rămâne sub Blim pe termen mediu, chiar și în absența pescuitului. Prin urmare, ICES a emis un aviz științific recomandând capturi zero în 2020. Cu toate acestea, ICES nu a putut stabili valorile intervalelor ratei de mortalitate prin pescuit. Pe baza evaluării stocului și pentru a reacționa cât mai rapid posibil, Comisia a adoptat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1248 (3) de stabilire a unor măsuri pentru atenuarea unei amenințări grave la adresa conservării stocului de cod din estul Mării Baltice (Gadus morhua). În conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1139, posibilitățile de pescuit pentru 2020 trebuie stabilite astfel încât să asigure o revenire rapidă a stocului la niveluri peste nivelul capabil să asigure MSY.

(8)

Dacă posibilitățile de pescuit pentru codul din estul Mării Baltice ar fi stabilite la nivelul indicat în avizul științific, obligația de a debarca toate capturile din cadrul pescuitului mixt cu capturi accidentale de cod din estul Mării Baltice ar conduce la fenomenul „speciilor de blocaj”. Pentru a se ajunge la un echilibru corect între, pe de o parte, a permite activităților de pescuit să continue, având în vedere eventualele implicații socioeconomice grave, și, pe de altă parte, necesitatea de a obține o stare biologică bună pentru acest stoc, luând în considerare dificultatea de a pescui concomitent toate stocurile în cadrul pescuitului mixt la un nivel care să permită MSY, este oportun să se stabilească un TAC specific pentru capturile accidentale de cod din estul Mării Baltice. Cu toate acestea, operațiunile de pescuit desfășurate în scopul exclusiv al cercetărilor științifice și cu respectarea deplină a condițiilor stabilite la articolul 25 din Regulamentul (UE) 2019/1241 al Parlamentului European și al Consiliului (4) ar trebui să fie autorizate să vizeze codul. Nivelul TAC ar trebui să fie stabilit astfel încât să nu crească mortalitatea și să ofere stimulente pentru îmbunătățirea selectivității și a evitării capturilor.

(9)

În noiembrie 2019, se preconizează că ICES va emite avizul cu privire la nivelul capturilor accidentale inevitabile de cod din estul Mării Baltice în cadrul activităților de pescuit care nu vizează codul din estul Mării Baltice. În cazul în care nivelul recomandat de ICES este diferit de nivelul stabilit în prezentul regulament, TAC pentru codul din estul Mării Baltice ar trebui să fie modificată pentru a se asigura că este stabilită în conformitate cu avizul ICES și că acoperă numai capturile accidentale inevitabile din stocul respectiv în cadrul altor activități de pescuit.

(10)

În plus, articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1139 prevede că urmează să fie luate măsuri de remediere suplimentare pentru a asigura o revenire rapidă a stocului la niveluri peste nivelul capabil să asigure MSY. Avizele științifice indică faptul că închiderea zonelor de reproducere, în special, poate avea beneficii suplimentare pentru un stoc care nu pot fi obținute doar prin intermediul TAC, de exemplu o creștere a ratei de recrutare prin reproducere liberă. Având în vedere starea stocului de cod din estul Mării Baltice, este oportun să se extindă sfera de aplicare și calendarul închiderii estivale existente a zonei de reproducere pentru codul din estul Mării Baltice. În plus, avizele științifice indică faptul că importanța relativă a pescuitului de agrement de cod din estul Mării Baltice depinde de nivelul TAC. Având în vedere reducerea considerabilă a TAC, cantitățile capturate în cadrul pescuitului de agrement sunt considerate substanțiale. Prin urmare, este oportun să se interzică pescuitul de agrement de cod în subdiviziunile ICES 25 și 26, în care codul din estul Mării Baltice este cel mai abundent.

(11)

În ceea ce privește stocul de cod din vestul Mării Baltice, avizele științifice indică faptul că pescuitul de agrement contribuie în mod semnificativ la mortalitatea globală prin pescuit a stocului respectiv. Ținând seama de starea actuală a stocului respectiv și de reducerea TAC, este necesar să se reducă limita zilnică a capturilor pentru fiecare pescar. Acest lucru nu aduce atingere principiului stabilității relative aplicabil activităților de pescuit comercial. În plus, avizele științifice indică faptul că stocurile de cod vestic și estic se amestecă în subdiviziunea ICES 24. Pentru a proteja stocul de cod estic și pentru a asigura condiții de concurență echitabile cu zona de gestionare a codului din estul Mării Baltice, este necesar să se limiteze utilizarea TAC în subdiviziunea ICES 24 la capturile accidentale de cod, cu excepția operațiunilor de pescuit desfășurate în scopul exclusiv al cercetărilor științifice și cu respectarea deplină a condițiilor stabilite la articolul 25 din Regulamentul (UE) 2019/1241. În plus, ar trebui să existe o derogare pentru micii pescari din zonele costiere care pescuiesc cu unelte pasive în zone situate la o distanță de până la șase mile marine măsurată de la liniile de bază în care adâncimea apei este mai mică de 20 de metri, întrucât codul vestic este predominant în aceste zone costiere de mică adâncime. În consecință, și pentru a asigura condiții de concurență echitabile cu subdiviziunile ICES 25 și 26, pescuitul de agrement de cod în subdiviziunea ICES 24 ar trebui interzis dincolo de șase mile marine măsurate de la liniile de bază. În fine, având în vedere starea fragilă a stocului și faptul că avizele științifice arată că închiderile zonelor de reproducere, în special, pot avea beneficii suplimentare pentru un stoc care nu pot fi obținute doar prin intermediul TAC, de exemplu o creștere a ratei de recrutare prin reproducerea liberă, este oportun să se reintroducă o închidere a zonei de reproducere pe timpul iernii pentru activitățile de pescuit comercial.

(12)

Pentru a se garanta utilizarea deplină a posibilităților de pescuit costier, este oportun să se introducă, în cazul somonului, o flexibilitate interzonală limitată dinspre subdiviziunile ICES 22-31 înspre subdiviziunea ICES 32 pentru statul membru care a solicitat respectiva flexibilitate.

(13)

Conform avizului ICES, 32 % din capturile realizate în cadrul pescuitului de somon sunt declarate eronat, în special drept capturi de păstrăv de mare. Dat fiind că cea mai mare parte din păstrăvul de mare din Marea Baltică este exploatat în zonele costiere, este oportun să se interzică pescuitul de păstrăv de mare dincolo de patru mile marine și să se limiteze capturile accidentale de păstrăv de mare la 3 % din captura combinată de păstrăv de mare și somon, pentru a contribui astfel la prevenirea declarării eronate a capturilor de somon drept capturi de păstrăv de mare.

(14)

Având în vedere faptul că biomasa stocului de reproducere a șprotului este peste MSY Btrigger (biomasa stocului de reproducere), este oportun să se stabilească TAC în conformitate cu intervalul superior FMSY pentru a limita variațiile posibilităților de pescuit între ani consecutivi în conformitate cu articolul 4 alineatul (5) litera (c) din Regulamentul (UE) 2016/1139.

(15)

Utilizarea posibilităților de pescuit prevăzute în prezentul regulament este reglementată de Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului (5), în special de articolele 33 și 34, în ceea ce privește înregistrarea capturilor și a efortului de pescuit, și este condiționată de transmiterea către Comisie a datelor privind epuizarea posibilităților de pescuit. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să precizeze codurile aferente debarcărilor de stocuri reglementate prin prezentul regulament, pe care statele membre trebuie să le utilizeze atunci când transmit date Comisiei.

(16)

Regulamentul (CE) nr. 847/96 al Consiliului (6) a introdus condiții suplimentare pentru gestionarea interanuală a TAC-urilor, inclusiv, la articolele 3 și 4, dispoziții privind flexibilitatea pentru TAC-urile de precauție și analitice. În temeiul articolului 2 din regulamentul respectiv, la stabilirea TAC-urilor, Consiliul trebuie să decidă cu privire la stocurile pentru care nu se aplică articolul 3 sau 4, în special în funcție de starea biologică a stocurilor. Mai recent, prin articolul 15 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, a fost introdus un mecanism de flexibilitate de la an la an pentru toate stocurile care fac obiectul obligației de debarcare. Prin urmare, pentru a se evita o flexibilitate excesivă, care ar submina principiul exploatării raționale și responsabile a resurselor biologice marine vii, ar împiedica realizarea obiectivelor PCP și ar cauza deteriorarea stării biologice a stocurilor, ar trebui să se prevadă că articolele 3 și 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 se aplică TAC-urilor analitice numai atunci când nu este utilizată flexibilitatea de la an la an prevăzută la articolul 15 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

(17)

În plus, având în vedere că biomasa stocului de cod din estul Mării Baltice este sub Blim și că în 2020 sunt permise numai capturile accidentale și operațiunile de pescuit științific, statele membre s-au angajat să nu aplice articolul 15 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 în cazul acestui stoc în 2020, astfel încât în 2020 capturile să nu depășească TAC stabilită.

(18)

Pe baza noilor avize științifice, ar trebui stabilită o TAC preliminară pentru merluciu norvegian în diviziunea ICES 3a și în apele Uniunii din diviziunea ICES 2a și din subzona ICES 4 pentru perioada 1 noiembrie 2019-31 octombrie 2020.

(19)

La 1 octombrie 2019, ICES a emis un aviz revizuit privind limba-de-mare comună (Solea solea) în diviziunile ICES 7f și 7g (Canalul Bristol, Marea Celtică). În temeiul acestui aviz, TAC pentru acest stoc ar putea fi majorată. Majorarea ar trebui limitată la 20 %, pentru a se ține seama de capacitatea de pescuit pentru stocul respectiv până la sfârșitul anului 2019.

(20)

În tabelul referitor la posibilitățile de pescuit pentru pește dințos (Dissostichus spp.) în zona Convenției SPRFMO în temeiul Regulamentului (UE) 2019/124 al Consiliului (7), ar trebui corectat codul de raportare.

(21)

Pentru a se evita întreruperea activităților de pescuit și pentru a li se asigura pescarilor din Uniune mijloace suficiente de subzistență, prezentul regulament ar trebui să se aplice de la 1 ianuarie 2020. Cu toate acestea, prezentul regulament ar trebui să se aplice pentru merluciu norvegian în diviziunea ICES 3a și în apele Uniunii din diviziunea ICES 2a și din subzona ICES 4 în perioada 1 noiembrie 2019-31 octombrie 2020. TAC pentru limba-de-mare comună în diviziunile ICES 7f și 7g și TAC pentru pește dințos (Dissostichus spp.) în zona Convenției SPRFMO în temeiul Regulamentului (UE) 2019/124 se aplică de la 1 ianuarie 2019. Majorarea TAC pentru limba-de-mare comună și modificarea codului de raportare pentru peștele dințos (Dissostichus spp.) ar trebui, prin urmare, să se aplice de la data menționată. O astfel de aplicare retroactivă nu aduce atingere principiului securității juridice și nici principiului protecției încrederii legitime, deoarece posibilitățile de pescuit le depășesc pe cele stabilite inițial prin Regulamentul (UE) 2019/124. Din motive de urgență, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare imediat după publicare,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește, pentru anul 2020, posibilitățile de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește din Marea Baltică și modifică anumite posibilități de pescuit în alte ape, stabilite prin Regulamentul (UE) 2019/124.

Articolul 2

Domeniu de aplicare

(1)   Prezentul regulament se aplică navelor de pescuit ale Uniunii care își desfășoară activitatea în Marea Baltică.

(2)   De asemenea, prezentul regulament se aplică pescuitului de agrement, în cazul în care acesta este menționat în mod explicit în dispozițiile relevante.

Articolul 3

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică definițiile de la articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

În plus, se aplică următoarele definiții:

1.

„subdiviziune” înseamnă o subdiviziune ICES din Marea Baltică, astfel cum este definită în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 218/2009 al Consiliului (8);

2.

„captură totală admisibilă” (TAC) înseamnă cantitatea din fiecare stoc care poate fi capturată timp de un an de zile;

3.

„cotă” înseamnă o proporție din TAC repartizată Uniunii, unui stat membru sau unei țări terțe;

4.

„pescuit de agrement” înseamnă activități de pescuit necomercial care exploatează resursele biologice marine, de exemplu în scop recreativ, turistic sau sportiv.

CAPITOLUL II

POSIBILITĂȚI DE PESCUIT

Articolul 4

TAC-uri și repartizări

TAC-urile, cotele și, după caz, condițiile legate funcțional de acestea sunt stabilite în anexă.

Articolul 5

Dispoziții speciale privind repartizarea posibilităților de pescuit

Repartizarea posibilităților de pescuit între statele membre conform prezentului regulament nu aduce atingere:

(a)

schimburilor efectuate în temeiul articolului 16 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013;

(b)

deducerilor și repartizărilor efectuate în temeiul articolului 37 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009;

(c)

debarcărilor suplimentare autorizate în temeiul articolului 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 sau al articolului 15 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013;

(d)

cantităților retrase în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 sau transferate în temeiul articolului 15 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013;

(e)

deducerilor efectuate în temeiul articolelor 105 și 107 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009.

Articolul 6

Condiții referitoare la debarcarea capturilor și a capturilor accidentale

Stocurile de specii nevizate aflate în limitele biologice de siguranță menționate la articolul 15 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 și care pot beneficia de derogarea de la obligația de a scădea capturile din cotele relevante sunt identificate în anexa la prezentul regulament.

Articolul 7

Măsuri privind pescuitul de agrement de cod în subdiviziunile ICES 22-26

(1)   În cadrul pescuitului de agrement, pot fi reținute cel mult cinci exemplare de cod per pescar pe zi în subdiviziunile ICES 22 și 23 și în subdiviziunea ICES 24 în limita a șase mile marine măsurate de la liniile de bază.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1), în perioada cuprinsă între 1 februarie și 31 martie 2020, pot fi reținute cel mult două exemplare de cod per pescar pe zi în subdiviziunile ICES 22 și 23 și în subdiviziunea ICES 24 în limita a șase mile marine măsurate de la liniile de bază.

(3)   Pescuitul de agrement de cod este interzis în subdiviziunea ICES 24 dincolo de șase mile marine măsurate de la liniile de bază și în subdiviziunile ICES 25 și 26.

(4)   Alineatele (1), (2) și (3) nu aduc atingere măsurilor naționale mai stricte.

Articolul 8

Măsuri privind pescuitul de păstrăv de mare și de somon în subdiviziunile ICES 22-32

(1)   În perioada cuprinsă între 1 ianuarie și 31 decembrie 2020 se interzice navelor de pescuit pescuitul de păstrăv de mare dincolo de patru mile marine, măsurate de la liniile de bază din subdiviziunile ICES 22-32. În cazul pescuitului de somon în apele menționate, capturile accidentale de păstrăv de mare trebuie să nu depășească în niciun moment 3 % din captura totală de somon și păstrăv de mare prezentă la bord sau debarcată după fiecare campanie de pescuit.

(2)   Alineatul (1) nu aduce atingere măsurilor naționale mai stricte.

Articolul 9

Flexibilitate

(1)   Cu excepția cazului în care anexa la prezentul regulament conține dispoziții contrare, articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 se aplică stocurilor care fac obiectul unor TAC-uri de precauție, iar articolul 3 alineatele (2) și (3) și articolul 4 din regulamentul menționat se aplică stocurilor care fac obiectul unor TAC-uri analitice.

(2)   Articolul 3 alineatele (2) și (3) și articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică în cazul în care un stat membru utilizează flexibilitatea de la an la an prevăzută la articolul 15 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

Articolul 10

Transmiterea datelor

Atunci când, în conformitate cu articolele 33 și 34 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009, statele membre transmit Comisiei date privind cantitățile de stocuri capturate sau debarcate, acestea utilizează codurile stocurilor prevăzute în anexa la prezentul regulament.

CAPITOLUL III

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 11

Modificarea Regulamentului (UE) 2019/124

(1)   Anexa IA la Regulamentul (UE) 2019/124 se modifică după cum urmează:

1.

Tabelul cu posibilitățile de pescuit pentru limbă-de-mare comună în diviziunile ICES 7f și 7g se înlocuiește cu următorul tabel:

„Specia:

Limbă-de-mare comună

Solea solea

Zona:

7f și 7g

(SOL/7FG.)

Belgia

630

TAC analitică”

Franța

63

Irlanda

32

Regatul Unit

284

Uniunea

1 009

 

 

TAC

1 009

2.

Tabelul cu posibilitățile de pescuit pentru merluciu norvegian și capturile accidentale asociate din diviziunea ICES 3a și din apele Uniunii din diviziunea ICES 2a și subzona ICES 4 se înlocuiește cu următorul tabel:

„Specia:

Merluciu norvegian și capturi accidentale asociate

Trisopterus esmarkii

Zona:

3a; apele Uniunii din 2a și 4

(NOP/2A3A4.)

Anul

2019

 

2020

 

TAC analitică

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică

Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică

Danemarca

54 949

 (9)  (11)

64 940

 (9)  (14)

Germania

11

 (9)  (10)  (11)

12

 (9)  (10)  (14)

Țările de Jos

40

 (9)  (10)  (11)

48

 (9)  (10)  (14)

Uniunea

55 000

 (9)  (11)

65 000

 (9)  (14)

Norvegia

14 500

 (12)

0

 (12)

Insulele Feroe

5 000

 (13)

0

 (13)

TAC

Nu se aplică

 

Nu se aplică

 

(2)   În anexa IJ, în tabelul cu posibilitățile de pescuit pentru pește dințos (Dissostichus spp.) în zona Convenției SPRFMO, codul de raportare „TOP/SPRFMO” se înlocuiește cu „TOT/SPR-AE”.

Articolul 12

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Regulamentul se aplică de la 1 ianuarie 2020, cu excepția articolului 11 alineatul (1) punctul 2, care se aplică de la 1 noiembrie 2019 până la 31 octombrie 2020, și a articolului 11 alineatul (1) punctul 1 și a articolului 11 alineatul (2), care se aplică de la 1 ianuarie 2019.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 octombrie 2019.

Pentru Consiliu

Președintele

T. TUPPURAINEN


(1)  Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 22).

(2)  Regulamentul (UE) 2016/1139 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2016 de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile de cod, hering și șprot din Marea Baltică și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2187/2005 al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1098/2007 al Consiliului (JO L 191, 15.7.2016, p. 1).

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1248 al Comisiei din 22 iulie 2019 de stabilire a unor măsuri pentru atenuarea unei amenințări grave la adresa conservării stocului de cod din estul Mării Baltice (Gadus morhua) (JO L 195, 23.7.2019, p. 2).

(4)  Regulamentul (UE) 2019/1241 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind conservarea resurselor piscicole și protecția ecosistemelor marine prin măsuri tehnice, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1967/2006, (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și a Regulamentelor (UE) nr. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 și (UE) 2019/1022 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 894/97, (CE) nr. 850/98, (CE) nr. 2549/2000, (CE) nr. 254/2002, (CE) nr. 812/2004 și (CE) nr. 2187/2005 ale Consiliului (JO L 198, 25.7.2019, p. 105).

(5)  Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem de control al Uniunii pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 2371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 2115/2005, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1300/2008, (CE) nr. 1342/2008 și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1627/94 și (CE) nr. 1966/2006 (JO L 343, 22.12.2009, p. 1).

(6)  Regulamentul (CE) nr. 847/96 al Consiliului din 6 mai 1996 privind introducerea unor condiții suplimentare pentru gestionarea interanuală a totalurilor admise de captură (TAC) și a cotelor de pescuit (JO L 115, 9.5.1996, p. 3).

(7)  Regulamentul (UE) 2019/124 al Consiliului din 30 ianuarie 2019 de stabilire, pentru anul 2019, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupuri de stocuri de pește, aplicabile în apele Uniunii și, pentru navele de pescuit ale Uniunii, în anumite ape din afara acesteia (JO L 29, 31.1.2019, p. 1).

(8)  Regulamentul (CE) nr. 218/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind comunicarea datelor statistice referitoare la capturile nominale de către statele membre care practică pescuitul în Atlanticul de Nord-Est (JO L 87, 31.3.2009, p. 70).

(9)  Până la 5 % din cotă poate consta în capturi accidentale de eglefin și merlan (OT2/*2A3A4). Capturile accidentale de eglefin și merlan deduse din cotă în conformitate cu prezenta dispoziție și capturile accidentale de specii deduse din cotă în temeiul articolului 15 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 nu pot depăși, în total, 9 % din cotă.

(10)  Cota poate fi pescuită exclusiv în apele Uniunii din zonele ICES 2a, 3a și 4.

(11)  Cota Uniunii poate fi pescuită exclusiv în perioada 1 noiembrie 2018-31 octombrie 2019.

(12)  Se utilizează o sită de sortare.

(13)  Se utilizează o sită de sortare. Include maximum 15 % capturi accidentale inevitabile (NOP/*2A3A4), care se deduc din această cotă.

(14)  Cota Uniunii poate fi pescuită în perioada 1 noiembrie 2019-31 octombrie 2020.”


ANEXĂ

TAC-uri APLICABILE NAVELOR DE PESCUIT ALE UNIUNII ÎN ZONELE PENTRU CARE AU FOST STABILITE TAC-uri ÎN FUNCȚIE DE SPECIE ȘI DE ZONĂ

În următoarele tabele sunt stabilite TAC-uri și cote de pescuit (în tone de greutate în viu, dacă nu se precizează altfel) pentru fiecare stoc și condițiile legate funcțional de acestea.

Trimiterile la zonele de pescuit sunt trimiteri la zonele ICES, dacă nu se precizează altfel.

Stocurile de pește sunt indicate în ordinea alfabetică a denumirilor speciilor în limba latină.

În sensul prezentului regulament, următorul tabel de corespondență indică denumirile în limba latină și denumirile comune:

Denumire științifică

Codul alfa-3

Denumire comună

Clupea harengus

HER

Hering

Gadus morhua

COD

Cod

Pleuronectes platessa

PLE

Cambulă de Baltica

Salmo salar

SAL

Somon de Atlantic

Sprattus sprattus

SPR

Șprot


Specia:

Hering

Clupea harengus

Zona:

Subdiviziunile 30-31

(HER/30/31.)

Finlanda

53 306

 

Suedia

11 712

 

 

 

 

Uniunea

65 018

 

 

 

 

TAC

65 018

TAC de precauție


Specia:

Hering

Clupea harengus

Zona:

Subdiviziunile 22-24

(HER/3BC+24)

Danemarca

442

 

Germania

1 738

 

Finlanda

0

 

Polonia

410

 

Suedia

560

 

 

 

 

Uniunea

3 150

 

 

 

 

TAC

3 150

TAC analitică

Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.


Specia:

Hering

Clupea harengus

Zona:

Apele Uniunii din subdiviziunile 25-27, 28.2, 29 și 32

(HER/3D-R30)

Danemarca

3 374

 

Germania

895

 

Estonia

17 232

 

Finlanda

33 637

 

Letonia

4 253

 

Lituania

4 478

 

Polonia

38 215

 

Suedia

51 300

 

 

 

 

Uniunea

153 384

 

 

 

 

TAC

Nu se aplică

TAC analitică

Se aplică articolul 6 din prezentul regulament


Specia:

Hering

Clupea harengus

Zona:

Subdiviziunea 28.1

(HER/03D.RG)

Estonia

15 906

 

Letonia

18 539

 

 

 

 

Uniunea

34 445

 

 

 

 

TAC

34 445

TAC analitică

Se aplică articolul 6 din prezentul regulament.


Specia:

Cod

Gadus morhua

Zona:

Apele Uniunii din subdiviziunile 25-32

(COD/3DX32.)

Danemarca

459

 (1)  (2)

 

Germania

183

 (1)  (2)

 

Estonia

45

 (1)  (2)

 

Finlanda

35

 (1)  (2)

 

Letonia

171

 (1)  (2)

 

Lituania

113

 (1)  (2)

 

Polonia

529

 (1)  (2)

 

Suedia

465

 (1)  (2)

 

 

 

 

 

Uniunea

2 000

 (1)  (2)

 

 

 

 

 

TAC

Nu se aplică

TAC analitică

Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.


Specia:

Cod

Gadus morhua

Zona:

Subdiviziunile 22-24

(COD/3BC+24)

Danemarca

1 662

 (3)  (4)

 

Germania

812

 (3)  (4)

 

Estonia

37

 (3)  (4)

 

Finlanda

33

 (3)  (4)

 

Letonia

137

 (3)  (4)

 

Lituania

89

 (3)  (4)

 

Polonia

444

 (3)  (4)

 

Suedia

592

 (3)  (4)

 

 

 

 

 

Uniunea

3 806

 (3)  (4)

 

 

 

 

 

TAC

3 806

 (3)  (4)

TAC analitică

Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.


Specia:

Cambulă de Baltica

Pleuronectes platessa

Zona:

Apele Uniunii din subdiviziunile 22-32

(PLE/3BCD-C)

Danemarca

4 939

 

Germania

549

 

Polonia

1 034

 

Suedia

372

 

 

 

 

Uniunea

6 894

 

 

 

 

TAC

6 894

TAC analitică

Se aplică articolul 6 din prezentul regulament.


Specia:

Somon de Atlantic

Salmo salar

Zona:

Apele Uniunii din subdiviziunile 22-31

(SAL/3BCD-F)

Danemarca

17 940

 (5)

 

Germania

1 996

 (5)

 

Estonia

1 823

 (5)  (6)

 

Finlanda

22 370

 (5)

 

Letonia

11 411

 (5)

 

Lituania

1 341

 (5)

 

Polonia

5 442

 (5)

 

Suedia

24 252

 (5)

 

 

 

 

 

Uniunea

86 575

 (5)

 

 

 

 

 

TAC

Nu se aplică

TAC analitică

Articolul 3 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.

Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică.


Specia:

Somon de Atlantic

Salmo salar

Zona:

Apele Uniunii din subdiviziunea 32

(SAL/3D32.)

Estonia

995

 (7)

 

Finlanda

8 708

 (7)

 

 

 

 

 

Uniunea

9 703

 (7)

 

 

 

 

 

TAC

Nu se aplică

TAC de precauție


Specia:

Șprot

Sprattus sprattus

Zona:

Apele Uniunii din subdiviziunile 22-32

(SPR/3BCD-C)

Danemarca

20 730

 

Germania

13 133

 

Estonia

24 072

 

Finlanda

10 851

 

Letonia

29 073

 

Lituania

10 517

 

Polonia

61 697

 

Suedia

40 074

 

 

 

 

Uniunea

210 147

 

 

 

 

TAC

Nu se aplică

TAC analitică

Se aplică articolul 6 din prezentul regulament.


(1)  Exclusiv pentru capturi accidentale. Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote.

Prin derogare de la primul paragraf, operațiunile de pescuit desfășurate în scopul exclusiv al cercetărilor științifice pot fi direcționate către cod, cu condiția ca respectivele cercetări să se desfășoare în deplină conformitate cu condițiile stabilite la articolul 25 din Regulamentul (UE) 2019/1241.

(2)  În subdiviziunile 25 și 26 se interzice pescuitul acestei cote în perioada 1 mai-31 august.

Prin derogare de la primul paragraf, această perioadă de interzicere a pescuitului nu se aplică navelor de pescuit ale Uniunii cu o lungime totală mai mică de 12 metri care pescuiesc cu setci, cu plase de încurcare sau cu setci cu sirec, cu paragate de fund, cu paragate (cu excepția celor flotante), cu undițe de mână și cu echipament de pescuit la dandinetă sau cu alte unelte de pescuit pasiv în zone în care adâncimea apei este mai mică de 20 de metri, conform coordonatelor din harta marină oficială emisă de autoritățile naționale competente. Comandanții navelor de pescuit respective se asigură că activitatea lor de pescuit poate fi monitorizată în orice moment de către autoritățile de control ale statului membru.

(3)  În subdiviziunea 24, exclusiv pentru capturi accidentale. Pescuitul direcționat nu este autorizat în cadrul acestei cote în subdiviziunea 24.

Prin derogare de la primul paragraf, operațiunile de pescuit desfășurate în scopul exclusiv al cercetărilor științifice pot fi direcționate către cod, cu condiția ca respectivele cercetări să se desfășoare în deplină conformitate cu condițiile stabilite la articolul 25 din Regulamentul (UE) 2019/1241.

Prin derogare de la primul paragraf, pescuitul acestei cote în subdiviziunea 24 este permis navelor de pescuit ale Uniunii cu o lungime totală mai mică de 12 metri care pescuiesc cu setci, cu plase de încurcare sau cu setci cu sirec, cu paragate de fund, cu paragate (cu excepția celor flotante), cu undițe de mână și cu echipament de pescuit la dandinetă sau cu alte unelte de pescuit pasiv, în limita a șase mile marine măsurate de la liniile de bază, în zone în care adâncimea apei este mai mică de 20 de metri, conform coordonatelor din harta marină oficială emisă de autoritățile naționale competente. Comandanții navelor de pescuit respective se asigură că activitatea lor de pescuit poate fi monitorizată în orice moment de către autoritățile de control ale statului membru.

(4)  Se interzice pescuitul acestei cote în subdiviziunile 22 și 23 în perioada 1 februarie-31 martie și în subdiviziunea 24 în perioada 1 iunie-31 iulie.

Prin derogare de la primul paragraf, această perioadă de interzicere a pescuitului nu se aplică navelor de pescuit ale Uniunii cu o lungime totală mai mică de 12 metri care pescuiesc cu setci, cu plase de încurcare sau cu setci cu sirec, cu paragate de fund, cu paragate (cu excepția celor flotante), cu undițe de mână și cu echipament de pescuit la dandinetă sau cu alte unelte de pescuit pasiv în zone în care adâncimea apei este mai mică de 20 de metri, conform coordonatelor din harta marină oficială emisă de autoritățile naționale competente. Comandanții navelor de pescuit respective se asigură că activitatea lor de pescuit poate fi monitorizată în orice moment de către autoritățile de control ale statului membru.

(5)  Exprimat în număr de pești.

(6)  Condiție specială: în apele Uniunii din subdiviziunea 32 (SAL/*3D32) se pot pescui maximum 20 % și maximum 400 de exemplare din cota menționată).

(7)  Exprimat în număr de pești.


Top