Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1602

Regulamentul delegat (UE) 2019/1602 al Comisiei din 23 aprilie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului privind documentul sanitar comun de intrare care însoțește transporturile de animale și de mărfuri către destinația acestora (Text cu relevanță pentru SEE.)

C/2019/2910

OJ L 250, 30.9.2019, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1602/oj

30.9.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 250/6


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/1602 AL COMISIEI

din 23 aprilie 2019

de completare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului privind documentul sanitar comun de intrare care însoțește transporturile de animale și de mărfuri către destinația acestora

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale) (1), în special articolul 50 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului stabilește norme privind efectuarea controalelor oficiale de către autoritățile competente ale statelor membre cu privire la animalele și mărfurile care intră în Uniune în vederea verificării conformității cu legislația Uniunii privind lanțul agroalimentar.

(2)

Normele privind cazurile și condițiile în care DSCI ar trebui să însoțească transporturile în tranzit urmează să fie stabilite într-un act delegat separat care urmează să fie adoptat în temeiul articolului 51 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/625, așa încât prezentul regulament ar trebui să se aplice doar la transporturile destinate a fi introduse pe piața Uniunii.

(3)

Regulamentul (UE) 2017/625 prevede că transporturile de animale și mărfuri care intră în Uniune prin posturile de inspecție la frontieră desemnate trebuie să fie însoțite de un document sanitar comun de intrare („DSCI”). Odată ce controalele oficiale au fost efectuate și DSCI a fost finalizat, transporturile pot fi divizate în părți diferite, în funcție de nevoile comerciale ale operatorului.

(4)

În vederea asigurării trasabilității transporturilor și a unei comunicări adecvate cu autoritatea competentă la locul de destinație, ar trebui să se stabilească norme privind condițiile și modalitățile practice în temeiul cărora DSCI ar trebui să însoțească transporturile destinate a fi introduse pe piață până la destinația acestora. În special, este oportun să se stabilească norme detaliate referitoare la DSCI pentru cazurile în care transporturile sunt divizate.

(5)

Pentru a se asigura trasabilitatea transporturilor care sunt divizate la postul de inspecție la frontieră după efectuarea controalelor oficiale și după finalizarea DSCI de către autoritatea competentă, este oportun să se solicite ca operatorul responsabil de transport să prezinte, de asemenea, prin intermediul sistemului de gestionare a informațiilor pentru controalele oficiale (denumit în continuare „IMSOC”) menționat la articolul 131 din Regulamentul (UE) 2017/625, un DSCI pentru fiecare parte a transportului divizat, care ar trebui să fie finalizat de către autoritățile competente de la postul de inspecție la frontieră și ar trebui să însoțească fiecare parte a transportului divizat către destinația declarată în respectivul DSCI.

(6)

În scopul prevenirii reutilizării frauduloase a DSCI, este oportun să se solicite autorităților vamale să comunice IMSOC informațiile privind cantitatea transportului menționat în declarația vamală, astfel încât să se asigure că respectivele cantități menționate într-o astfel de declarație vamală sunt deduse din cantitatea autorizată totală declarată în DSCI. Autoritățile vamale trebuie să facă schimb de informații prin utilizarea tehnicilor de prelucrare electronică a datelor vamale menționate la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (2). Acestea sunt tehnicile de prelucrare electronică a datelor care ar trebui să fie utilizate în sensul prezentului regulament. Pentru a acorda autorităților vamale suficient timp pentru instaurarea respectivelor tehnici, este oportun să se prevadă că obligația de a comunica informațiile privind cantitatea de transporturi către IMSOC se aplică în fiecare stat membru începând de la data la care tehnicile respective devin operaționale în statul membru respectiv sau de la 1 martie 2023, oricare dintre aceste date este anterioară.

(7)

Întrucât Regulamentul (UE) 2017/625 se aplică începând cu 14 decembrie 2019, prezentul regulament ar trebui să se aplice, de asemenea, de la data respectivă,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

(1)   Prezentul regulament stabilește cazurile și condițiile în care documentul sanitar comun de intrare menționat la articolul 56 din Regulamentul (UE) 2017/625 (denumit în continuare „DSCI”) trebuie să însoțească până la locul de destinație fiecare transport din categoriile de animale și mărfurile menționate la articolul 47 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/625 care este destinat a fi introdus pe piață (denumit în continuare „transport”).

(2)   Prezentul regulament nu se aplică transporturilor în tranzit.

Articolul 2

Definiție

În scopul prezentului regulament, „loc de destinație” înseamnă locul unde transportul este livrat pentru descărcare finală, astfel cum este menționat în DSCI.

Articolul 3

Cazuri în care DSCI va însoți transporturile până la locul lor de destinație

Un DSCI însoțește fiecare transport, indiferent dacă este sau nu divizat la postul de inspecție la frontieră sau după ce părăsește postul de inspecție la frontieră dar înainte de fi pus în liberă circulație în conformitate cu articolul 57 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/625.

Articolul 4

Condiții referitoare la DSCI care însoțesc transporturile nedivizate

În cazul în care un transport nu este divizat înainte de a fi pus în liberă circulație în conformitate cu articolul 57 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/625, se aplică următoarele cerințe:

(a)

operatorul responsabil de un transport se asigură de faptul că o copie a DSCI, pe suport de hârtie sau în format electronic, însoțește transportul până la locul de destinație și până când acesta este pus în liberă circulație în conformitate cu articolul 57 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/625;

(b)

operatorul responsabil de transport indică numărul de referință al DSCI în declarația vamală depusă la autoritățile vamale și păstrează o copie a respectivului DSCI la dispoziția autorităților vamale, în conformitate cu articolul 163 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013;

(c)

autoritățile vamale comunică IMSOC informațiile privind cantitatea transportului menționat în declarația vamală și permit plasarea transportului sub un regim vamal doar atunci când cantitatea totală stabilită în DSCI nu este depășită. Această cerință nu se aplică în cazul în care transportul urmează să fie plasat sub regimul vamal menționat la articolul 210 literele (a) și (b) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013.

Articolul 5

Condiții pentru DSCI care însoțesc transporturi divizate la postul de inspecție la frontieră

(1)   În cazul în care un transport urmează să fie divizat la postul de inspecție la frontieră, se aplică următoarele cerințe:

(a)

atunci când transmite o notificare prealabilă în conformitate cu articolul 56 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/625, operatorul responsabil de transport declară postul de inspecție la frontieră ca loc de destinație în DSCI pentru întregul transport;

(b)

la finalizarea DSCI pentru întregul transport de către autoritatea competentă la postul de inspecție la frontieră, în conformitate cu articolul 56 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2017/625, operatorul responsabil de transport solicită ca transportul să fie divizat și prezintă, prin intermediul IMSOC, un DSCI pentru fiecare parte a transportului divizat, în care declară cantitatea, mijlocul de transport și locul de destinație al părții relevante din transportul divizat;

(c)

autoritatea competentă de la postul de inspecție la frontieră finalizează DSCI pentru părțile individuale ale transportului divizat în conformitate cu articolul 56 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2017/625, cu condiția ca suma cantităților declarate în respectivele DSCI să nu depășească totalul cantității menționate în DSCI pentru întregul transport;

(d)

operatorul responsabil de transport se asigură de faptul că o copie, pe suport de hârtie sau în format electronic, a DSCI pentru fiecare parte a transportului divizat însoțește partea relevantă a transportului divizat până la locul de destinație menționat în acesta și până când transportul divizat este pus în liberă circulație în conformitate cu articolul 57 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/625;

(e)

operatorul responsabil de transport indică numărul de referință al DSCI pentru fiecare parte a transportului divizat în declarația vamală depusă la autoritățile vamale și păstrează o copie a respectivului DSCI la dispoziția autorităților vamale, în conformitate cu articolul 163 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013;

(f)

autoritățile vamale comunică IMSOC informațiile privind cantitatea din partea relevantă din transportul divizat menționat în declarația vamală și permit plasarea părții respective sub un regim vamal doar atunci când cantitatea totală stabilită în DSCI pentru acea parte din transportul divizat nu este depășită. Această cerință nu se aplică în cazul în care transportul urmează să fie plasat sub regimul vamal menționat la articolul 210 literele (a) și (b) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013.

(2)   În cazul unui transport neconform care urmează să fie divizat la postul de inspecție la frontieră, pentru care autoritatea competentă la postul de inspecție la frontieră ordonă operatorului să adopte una sau mai multe dintre măsurile menționate la articolul 66 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2017/625 numai pentru o parte a transportului, se aplică următoarele cerințe:

(a)

la finalizarea DSCI pentru întregul transport, operatorul responsabil de transport prezintă un DSCI pentru fiecare parte a transportului divizat și declară în acesta cantitatea, mijlocul de transport și locul de destinație pentru partea respectivă;

(b)

autoritatea competentă de la postul de inspecție la frontieră finalizează DSCI pentru părțile individuale ale transportului divizat în conformitate cu articolul 56 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2017/625, ținând seama de decizia adoptată pentru fiecare parte din transportul divizat;

(c)

dispozițiile de la alineatul (1) literele (d), (e) și (f) se aplică fiecărei părți din transportul divizat.

Articolul 6

Condiții pentru DSCI care însoțesc transporturi aflate sub supraveghere vamală divizate după ce au părăsit postul de inspecție la frontieră

În cazul în care un transport urmează să fie divizat după ce părăsește postul de inspecție la frontieră și înainte de a fi pus în liberă circulație în conformitate cu articolul 57 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/625, se aplică următoarele cerințe:

(a)

operatorul responsabil de un transport se asigură de faptul că o copie a DSCI, pe suport de hârtie sau în format electronic, însoțește fiecare parte din transportul divizat până când acesta este pus în liberă circulație în conformitate cu articolul 57 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/625;

(b)

pentru fiecare parte din transportul divizat, operatorul responsabil de transport indică numărul de referință al DSCI în declarația vamală depusă la autoritățile vamale și păstrează o copie a respectivului DSCI la dispoziția autorităților vamale, în conformitate cu articolul 163 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013;

(c)

pentru fiecare parte din transportul divizat, autoritățile vamale comunică IMSOC informațiile privind cantitatea menționată în declarația vamală pentru partea respectivă și permit plasarea părții respective sub un regim vamal doar atunci când cantitatea totală stabilită în DSCI nu este depășită. Această cerință nu se aplică în cazul în care transportul urmează să fie plasat sub regimul vamal menționat la articolul 210 literele (a) și (b) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013.

Articolul 7

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 14 decembrie 2019.

Cu toate acestea, următoarele dispoziții se aplică în fiecare stat membru de la data la care tehnicile de prelucrare electronică a datelor vamale menționate la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 devin operaționale în respectivul stat membru sau de la 1 martie 2023, oricare dintre aceste date este anterioară:

(a)

articolul 4 litera (c);

(b)

articolul 5 alineatul (1) litera (f);

(c)

articolul 6 litera (c).

Statele membre informează Comisia și celelalte state membre cu privire la data la care aceste tehnici de prelucrare electronică a datelor devin operaționale.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 23 aprilie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 95, 7.4.2017, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 269, 10.10.2013, p. 1).


Top