EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1148

Regulamentul (UE) 2019/1148 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 98/2013 (Text cu relevanță pentru SEE)

PE/46/2019/REV/1

OJ L 186, 11.7.2019, p. 1–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/07/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1148/oj

11.7.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 186/1


REGULAMENTUL (UE) 2019/1148 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 20 iunie 2019

privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 98/2013

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 98/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (3) a instituit norme armonizate privind punerea la dispoziție, introducerea, deținerea și utilizarea substanțelor sau a amestecurilor care ar putea fi folosite ilegal la fabricarea de explozivi, care au ca scop limitarea accesului publicului larg la acestea și asigurarea unei raportări adecvate a tranzacțiilor suspecte de-a lungul întregului lanț de aprovizionare.

(2)

Deși Regulamentul (UE) nr. 98/2013 a contribuit la reducerea amenințării reprezentate de precursorii de explozivi în Uniune, este necesar să se consolideze sistemul de control aplicat precursorilor care pot fi utilizați pentru fabricarea de explozivi artizanali. Având în vedere numărul de modificări necesare, este adecvat, din motive de claritate, să se înlocuiască Regulamentul (UE) nr. 98/2013.

(3)

Regulamentul (UE) nr. 98/2013 a restricționat accesul la precursorii de explozivi și utilizarea acestora de către persoanele din rândul publicului larg. În pofida acestei restricții, statele membre puteau decide totuși să acorde persoanelor din rândul publicului larg acces la aceste substanțe prin intermediul unui sistem de licențe sau de înregistrare. Restricțiile și controalele aplicabile precursorilor de explozivi în statele membre au fost, prin urmare, divergente și susceptibile să creeze bariere în calea schimburilor comerciale din Uniune, împiedicând astfel funcționarea pieței interne. În plus, restricțiile și controalele existente nu au asigurat niveluri suficiente de siguranță publică, deoarece acestea nu au împiedicat într-o măsură adecvată achiziționarea de către infractori a precursorilor de explozivi. Amenințarea reprezentată de explozivii artizanali a rămas ridicată și continuă să evolueze.

(4)

Sistemul de prevenire a fabricării ilicite a explozivilor ar trebui, prin urmare, să fie consolidat și armonizat în continuare, având în vedere evoluția amenințărilor reprezentate de terorism și de alte activități infracționale grave la adresa siguranței publice. O astfel de consolidare și armonizare ar trebui totodată să asigure libera circulație a precursorilor de explozivi în cadrul pieței interne, să promoveze concurența între operatorii economici și ar trebui să încurajeze inovarea, de exemplu prin facilitarea dezvoltării de substanțe chimice mai sigure, care să înlocuiască precursorii de explozivi.

(5)

Printre criteriile de stabilire a măsurilor care ar trebui să se aplice diferiților precursori de explozivi se numără nivelul de amenințare aferent precursorului de explozivi în cauză, volumul schimburilor comerciale cu precursorul de explozivi în cauză și posibilitatea determinării unui nivel de concentrație sub care precursorul de explozivi să poată fi totuși utilizat în scopurile legitime pentru care este pus la dispoziție, nivel la care să fie mult mai puțin probabil să poată fi utilizat pentru fabricarea ilicită de explozivi.

(6)

Persoanelor din rândul publicului larg nu ar trebui să li se permită să achiziționeze, să introducă, să dețină sau să utilizeze anumiți precursori de explozivi în concentrații care depășesc anumite valori-limită exprimate ca procent din greutate (g/g). Totuși, persoanelor din rândul publicului larg ar trebui să li se permită să achiziționeze, să introducă, să dețină sau să utilizeze unii precursori de explozivi în concentrații care depășesc valorile-limită respective, în scopuri legitime, cu condiția să dețină o licență în acest sens. În cazul în care solicitantul este o persoană juridică, autoritatea competentă a statului membru ar trebui să ia în considerare istoricul persoanei juridice și al oricărei persoane care acționează fie individual, fie ca parte a unui organ al persoanei juridice și care deține o poziție de conducere în cadrul acesteia, pe baza unei împuterniciri din partea persoanei juridice, pe baza unei prerogative de a lua decizii în numele persoanei juridice respective sau pe baza unei prerogative de a exercita controlul în cadrul persoanei juridice.

(7)

Pentru anumiți precursori de explozivi restricționați în concentrații care depășesc valorile-limită stabilită în prezentul regulament, nu există nicio utilizare legitimă de către persoane din rândul publicului larg. Prin urmare, acordarea de licențe ar trebui să fi eliminată pentru cloratul de potasiu, percloratul de potasiu, cloratul de sodiu și percloratul de sodiu. Acordarea de licențe ar trebui să fie permisă doar pentru un număr limitat de precursori de explozivi restricționați pentru care există o utilizare legitimă de către persoane din rândul publicului larg. O astfel de acordare de licențe ar trebui să fie limitată la concentrații care nu depășesc valoarea-limită superioară prevăzută de prezentul regulament. Peste valoarea-limită superioară respectivă riscul de fabricare ilicită de explozivi depășește utilizarea legitimă neglijabilă a precursorilor de explozivi respectivi de către persoanele din rândul publicul larg, având în vedere că alternativele sau concentrațiile mai reduse ale precursorilor respectivi pot obține același efect. Prezentul regulament ar trebui, de asemenea, să stabilească situațiile de care autoritățile competente ar trebui, ca o cerință minimă, să țină seama atunci când analizează eliberarea unei licențe. Împreună cu modelul de licență prevăzut în anexa III, acest aspect ar trebui să faciliteze recunoașterea licențelor eliberate de alte state membre.

(8)

Ar trebui să fie posibil ca recunoașterea reciprocă a licențelor eliberate de alte state membre să se poate face la nivel bilateral sau multilateral, în scopul atingerii obiectivelor pieței unice.

(9)

Pentru a aplica restricțiile și controalele din prezentul regulament, operatorii economici care le vând precursori de explozivi utilizatorilor profesionali sau persoanelor din rândul publicului larg care dețin o licență ar trebui să se bazeze pe informațiile disponibile în amonte în cadrul lanțului de aprovizionare. Fiecare operator economic din lanțul de aprovizionare ar trebui, prin urmare, să informeze destinatarul precursorilor de explozivi reglementați că punerea la dispoziție, introducerea, deținerea sau utilizarea precursorilor de explozivi respectivi de către persoane din rândul publicului larg face obiectul prezentului regulament, de exemplu aplicând o etichetă adecvată pe ambalaj, verificând aplicarea unei etichete adecvate pe ambalaj sau incluzând informațiile respective în fișa cu date de securitate întocmită în conformitate cu anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (4).

(10)

Diferența dintre un operator economic și un utilizator profesional constă în faptul că operatorul economic pune un precursor de explozivi la dispoziția altei persoane, pe când un utilizator profesional achiziționează sau introduce un precursor de explozivi doar pentru uz propriu. Operatorii economici care le vând precursori de explozivi utilizatorilor profesionali, altor operatori economici sau persoanelor din rândul publicului larg care dețin o licență ar trebui să se asigure că personalul lor implicat în vânzarea precursorilor de explozivi cunoaște care dintre produsele pe care le pune la dispoziție conțin precursori de explozivi, de exemplu prin includerea informației că produsul conține un precursor de explozivi în codul de bare al produsului.

(11)

Distincția dintre un utilizator profesional, căruia ar trebui să i se poată pune la dispoziție precursori de explozivi restricționați, și o persoană din rândul publicului larg, căreia nu ar trebui să i se pună la dispoziție astfel de precursori, depinde de scopul în care persoana în cauză intenționează să utilizeze precursorul de explozivi respectiv, și anume dacă intenționează să îl folosească în scopuri legate de activitatea, afacerea sau profesia sa specifică, inclusiv activități forestiere, de horticultură și agricole, desfășurată fie cu normă întreagă, fie cu timp parțial, și nu neapărat legată de dimensiunea terenului pe care se desfășoară activitatea. Operatorii economici nu ar trebui, prin urmare, să pună la dispoziție un precursor de explozivi restricționat nici unei persoane fizice sau juridice care își exercită activitatea profesională într-un domeniu în care precursorul de explozivi restricționat respectiv nu este în general utilizat în scopuri profesionale, nici unor persoane fizice sau juridice care sunt implicate în activități care nu sunt legate de niciun scop profesional.

(12)

Personalul operatorilor economici implicat în punerea la dispoziție de precursori de explozivi ar trebui să se supună acelorași norme în temeiul prezentului regulament care se aplică persoanelor din rândul publicului larg atunci când utilizează astfel de precursori de explozivi în scopuri personale.

(13)

Operatorii economici ar trebui să păstreze datele referitoare la tranzacții pentru a ajuta în mod substanțial autoritățile în prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor grave comise cu dispozitive explozive artizanale și în verificarea conformității cu prezentul regulament. Identificarea tuturor actorilor din cadrul lanțului de aprovizionare și a tuturor clienților este esențială în acest scop, fie că este vorba despre persoane din rândul publicului larg, utilizatori profesionali sau operatori economici. Întrucât fabricarea ilicită și utilizarea de explozivi artizanali ar putea apărea doar după perioade mari de timp după vânzarea precursorilor de explozivi, datele referitoare la tranzacții ar trebui să fie păstrate atât timp cât este necesar, proporțional și adecvat pentru a facilita investigațiile și având în vedere perioade medii de inspecție.

(14)

Prezentul regulament ar trebui să se aplice, de asemenea, și operatorilor economici care își desfășoară activitatea online, inclusiv celor care își desfășoară activitatea pe piețele online. Prin urmare, operatorii economici care își desfășoară activitatea online ar trebui, de asemenea, să își instruiască personalul și să dispună de proceduri adecvate pentru a depista tranzacțiile suspecte. În plus, acești operatori ar trebui să pună precursori de explozivi restricționați numai la dispoziția unei persoanei din rândul publicului larg din state membre care mențin sau instituie un sistem de acordare a licențelor în conformitate cu prezentul regulament și numai după ce au verificat că persoana respectivă din rândul publicului larg deține o licență valabilă. După ce a verificat identitatea clientului potențial, de exemplu prin mecanismele prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (5), operatorul economic ar trebui să verifice dacă a fost eliberată o licență pentru tranzacția preconizată, de exemplu printr-o inspecție fizică a licenței la momentul livrării precursorului de explozivi sau, cu aprobarea clientului potențial, contactând autoritatea competentă a statelor membre care au eliberat licența. De asemenea, operatorii economici care își desfășoară activitatea online, la fel ca întreprinderile care își desfășoară activitatea offline, ar trebui să le solicite utilizatorilor profesionali declarații privind destinația finală.

(15)

Piețele online acționează ca simpli intermediari între operatorii economici, pe de o parte, și persoanele din rândul publicului larg, utilizatorii profesionali sau alți operatori economici, pe de altă parte. Prin urmare, piețele online nu ar trebui să se încadreze în definiția unui operator economic și nu ar trebui să fie obligate să își instruiască personalul implicat în vânzarea de precursori de explozivi restricționați cu privire la obligațiile în temeiul prezentului regulament sau să verifice identitatea și, dacă este cazul, licența potențialului client sau să solicite alte informații de la potențialul client. Cu toate acestea, având în vedere rolul central pe care piețele online îl joacă în tranzacțiile online, inclusiv în ceea ce privește vânzările de precursori de explozivi reglementați, piețele online ar trebui să informeze, într-un mod clar și eficient, utilizatorii care urmăresc să pună la dispoziție precursori de explozivi reglementați prin intermediul serviciilor lor cu privire la obligațiile care le revin în temeiul prezentului regulament. În plus, piețele online ar trebui să ia măsuri pentru a se asigura că utilizatorii lor își respectă obligațiile în materie de verificare, de exemplu prin oferirea de instrumente care să faciliteze verificarea licențelor. Având în vedere importanța crescândă a piețelor online pentru toate tipurile de oferte și importanța acestui canal de achiziții, inclusiv în scopuri teroriste, piețele online ar trebui să facă obiectul acelorași obligații de depistare și raportare ca și operatorii economici, în timp ce procedurile pentru a depista tranzacțiile suspecte ar trebui să fie adaptate la mediul online specific.

(16)

Obligațiile piețelor online în temeiul prezentului regulament nu ar trebui să conducă la o obligație generală de monitorizare. Prezentul regulament ar trebui să stabilească numai obligații specifice pentru piețele online în ceea ce privește depistarea și raportarea tranzacțiilor suspecte care au loc pe site-ul lor sau care utilizează serviciile lor informatice. Piețele online nu ar trebui să fie răspunzătoare, în temeiul prezentului regulament, pentru tranzacțiile care nu au fost depistate în pofida faptului că piața online a instituit proceduri adecvate, rezonabile și proporționale pentru a depista o astfel de tranzacție suspectă.

(17)

Prezentul regulament impune operatorilor economici să raporteze tranzacții suspecte, indiferent dacă potențialul client este o persoană din rândul publicului larg, un utilizator profesional sau un operator economic. Obligațiile referitoare la precursorii de explozivi reglementați, inclusiv obligația de raportare a tranzacțiilor suspecte, ar trebui să se aplice tuturor substanțelor enumerate în anexele I și II, indiferent de concentrația lor. Cu toate acestea, produsele care conțin precursori de explozivi numai într-o mică măsură și în amestecuri atât de complexe încât extracția precursorilor de explozivi este extrem de dificilă din punct de vedere tehnic ar trebui să fie excluse din domeniul de aplicare al prezentului regulament.

(18)

Pentru a îmbunătăți aplicarea prezentului regulament, atât operatorii economici, cât și autoritățile publice ar trebui să prevadă o formare adecvată în ceea ce privește obligațiile care decurg din prezentul regulament. Statele membre ar trebui să instituie autorități de control și ar trebui să organizeze periodic acțiuni de sensibilizare, care să fie adaptate specificităților fiecărui sector, și ar trebui să întrețină un dialog permanent cu operatorii economici la toate nivelele lanțului de aprovizionare, inclusiv cu operatorii economici care își desfășoară activitatea online.

(19)

Infractorii pot schimba rapid substanțele utilizate pentru fabricarea ilicită de explozivi cu altele. Prin urmare, ar trebui prevăzută posibilitatea de a include și alte substanțe în obligația de raportare prevăzută de prezentul regulament, în regim de urgență atunci când este necesar. În scopul de a ține seama de posibile evoluții în ceea ce privește deturnarea utilizării substanțelor folosite ca precursori de explozivi, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește modificarea prezentului regulament prin modificarea valorilor-limită de concentrație peste care este interzisă punerea la dispoziția persoanelor din rândul publicului larg a anumitor substanțe restricționate în temeiul prezentului regulament, precum și întocmirea unei liste a substanțelor suplimentare cu privire la care trebuie raportate tranzacțiile suspecte. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare (6). În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

(20)

În ceea ce privește substanțele care nu sunt deja enumerate în anexa I sau anexa II, însă în privința cărora un stat membru constată că are motive rezonabile să creadă că ar putea fi utilizate pentru fabricarea ilicită de explozivi, ar trebui să fie prevăzută o clauză de salvgardare referitoare la o procedură a Uniunii adecvată. În plus, având în vedere riscurile specifice care trebuie abordate în prezentul regulament, este oportun să se permită statelor membre, în anumite circumstanțe, să adopte măsuri de salvgardare și în privința substanțelor care fac deja obiectul măsurilor prevăzute în prezentul regulament. În plus, statelor membre ar trebui să li se permită să mențină măsuri naționale despre care Comisia a fost deja informată sau notificată în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul (UE) nr. 98/2013.

(21)

Cadrul de reglementare ar fi simplificat prin integrarea în prezentul regulament a restricțiilor relevante în materie de securitate care vizează punerea la dispoziție a nitratului de amoniu prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1907/2006. Din acest motiv, anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 ar trebui să fie modificată în consecință.

(22)

Prezentul regulament prevede prelucrarea datelor cu caracter personal și transmiterea acestora către terți în cazul tranzacțiilor suspecte. O astfel de prelucrare și transmitere implică o imixtiune în drepturile fundamentale la respectarea vieții private și la protecția datelor cu caracter personal. Prin urmare, ar trebui asigurat faptul că dreptul fundamental la protecția datelor cu caracter personal al persoanelor ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate în aplicarea prezentului regulament este protejat în mod corespunzător. Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului (7) reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată în cadrul prezentului regulament. Prin urmare, prelucrarea datelor cu caracter personal pe care o implică acordarea licențelor și raportarea tranzacțiilor suspecte ar trebui să fie efectuată în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679, inclusiv cu principiile generale în materie de protecție a datelor care se referă la legalitate, echitate și transparență, limitarea scopului, reducerea la minimum a datelor, acuratețe, limitarea stocării, integritate și confidențialitate, precum și cu cerința de a respecta în mod corespunzător drepturile persoanei vizate.

(23)

Comisia ar trebui să efectueze o evaluare a prezentului regulament pe baza criteriilor privind eficiența, eficacitatea, relevanța, coerența și valoarea adăugată la nivelul UE. Evaluarea respectivă ar trebui să asigure o bază pentru evaluările impactului în cazul unor eventuale măsuri suplimentare. Informațiile ar trebui colectate în mod regulat în scopul evaluării prezentului regulament.

(24)

Întrucât obiectivul prezentului regulament, și anume limitarea accesului persoanelor din rândul publicului larg la precursorii de explozivi, nu poate fi realizat în mod suficient de către statele membre, dar, având în vedere amploarea și efectele limitării, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivului respectiv.

(25)

Regulamentul (UE) nr. 98/2013 ar trebui abrogat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament instituie norme armonizate privind punerea la dispoziție, introducerea, deținerea și utilizarea substanțelor sau a amestecurilor care ar putea fi folosite ilegal la fabricarea de explozivi, în scopul limitării accesului persoanelor din rândul publicului larg la substanțele sau amestecurile respective și în scopul asigurării raportării adecvate a tranzacțiilor suspecte de-a lungul lanțului de aprovizionare.

Prezentul regulament nu aduce atingere altor dispoziții mai stricte din dreptul Uniunii privind substanțele enumerate în anexele I și II.

Articolul 2

Domeniu de aplicare

(1)   Prezentul regulament se aplică substanțelor enumerate în anexele I și II, precum și amestecurilor și substanțelor care conțin astfel de substanțe.

(2)   Prezentul regulament nu se aplică:

(a)

articolelor definite la articolul 3 punctul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006;

(b)

articolelor pirotehnice definite la articolul 3 punctul 1 din Directiva 2013/29/UE a Parlamentului European și a Consiliului (8);

(c)

articolelor pirotehnice destinate, în conformitate cu dreptul intern, utilizării în scopuri necomerciale de către forțele armate, autoritățile de aplicare a legii sau serviciile de pompieri;

(d)

echipamentelor pirotehnice care intră în domeniul de aplicare al Directivei 2014/90/UE a Parlamentului European și a Consiliului (9);

(e)

articolelor pirotehnice destinate utilizării în industria aerospațială;

(f)

capselor de percuție destinate jucăriilor;

(g)

medicamentelor care au fost puse, în mod legitim, la dispoziția unei persoane din rândul publicului larg, pe baza unei rețete, în conformitate cu dreptul intern aplicabil.

Articolul 3

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.

„substanță” înseamnă o substanță în sensul definiției de la articolul 3 punctul 1 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006;

2.

„amestec” înseamnă un amestec în sensul definiției de la articolul 3 punctul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006;

3.

„articol” înseamnă un articol în sensul definiției de la articolul 3 punctul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006;

4.

„punere la dispoziție” înseamnă orice furnizare, cu titlu oneros sau gratuit;

5.

„introducere” înseamnă actul de a aduce o substanță pe teritoriul unui stat membru, indiferent de destinația acesteia în interiorul Uniunii, dintr-un alt stat membru sau dintr-o țară terță, în orice regim vamal astfel cum este definit în Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (10), inclusiv tranzitul;

6.

„utilizare” înseamnă utilizare în sensul definiției de la articolul 3 punctul 24 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006;

7.

„tranzacție suspectă” înseamnă orice tranzacție privind precursorii de explozivi reglementați pentru care există motive întemeiate, după ce au fost luați în considerare toți factorii relevanți, de a suspecta că substanța sau amestecul în cauză este destinat fabricării ilicite de explozivi;

8.

„persoană din rândul publicului larg” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care acționează în scopuri care nu au legătură cu activitatea sa comercială, economică sau profesională;

9.

„utilizator profesional” înseamnă orice persoană fizică sau juridică ori entitate publică sau grup de astfel de persoane sau entități, care are o nevoie demonstrabilă de un precursor de explozivi restricționat, în scopuri legate de activitatea sa comercială, economică sau profesională, inclusiv activitatea agricolă, desfășurată fie cu normă întreagă, fie cu timp parțial, și nu neapărat legată de dimensiunea terenului pe care este desfășurată activitatea agricolă, cu condiția ca astfel de scopuri să nu includă punerea precursorului de explozivi restricționat respectiv la dispoziția unei alte persoane;

10.

„operator economic” înseamnă orice persoană fizică sau juridică ori entitate publică sau grup de astfel de persoane sau entități care pun la dispoziție pe piață precursori de explozivi reglementați, fie offline, fie online, inclusiv pe piețele online;

11.

„piață online” înseamnă un furnizor al unui serviciu de intermediere care permite operatorilor economici, pe de o parte, și persoanelor din rândul publicului larg, utilizatorilor profesionali sau alți operatori economici, pe de altă parte, să încheie tranzacții privind precursori de explozivi reglementați, prin contracte de vânzări sau de servicii online, fie pe site-ul pieței online, fie pe site-ul unui operator economic care utilizează serviciile informatice furnizate de piața online;

12.

„precursor de explozivi restricționat” înseamnă o substanță enumerată în anexa I care este într-o concentrație mai mare decât valoarea-limită corespunzătoare prevăzută în coloana 2 din tabelul din anexa I, inclusiv un amestec sau altă substanță în care o substanță enumerată în anexa respectivă este prezentă într-o concentrație mai mare decât valoarea-limită corespunzătoare;

13.

„precursor de explozivi reglementat” înseamnă o substanță enumerată în anexa I sau anexa II, inclusiv un amestec sau o altă substanță în care este prezentă o substanță enumerată în anexele respective, cu excepția amestecurilor omogene de peste cinci ingrediente în care concentrația fiecărei substanțe enumerate în anexa I sau anexa II este sub 1 % g/g;

14.

„activitate agricolă” înseamnă producția, creșterea sau cultivarea de produse agricole, inclusiv recoltarea, mulsul, creșterea și deținerea de animale în scopuri agricole sau menținerea terenurilor agricole în bune condiții agricole și de mediu, astfel cum este prevăzut la articolul 94 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (11).

Articolul 4

Libera circulație

Cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul regulament sau în alte acte juridice ale Uniunii, statele membre nu interzic, nu restricționează sau nu împiedică punerea la dispoziție a unui precursor de explozivi reglementat, din motive legate de prevenirea fabricării ilicite de explozivi.

Articolul 5

Punere la dispoziție, introducere, deținere și utilizare

(1)   Precursorii de explozivi restricționați nu sunt puși la dispoziția persoanelor din rândul publicului larg și nu sunt introduși, deținuți sau utilizați de acestea.

(2)   Restricția prevăzută la alineatul (1) se aplică și amestecurilor care conțin clorați sau perclorați enumerați în anexa I, în cazul în care concentrația totală a substanțelor respective prezente în amestec depășește valoarea-limită a oricăreia dintre substanțele prevăzute în coloana 2 din tabelul din anexa I.

(3)   Un stat membru poate menține sau stabili un sistem de acordare a licențelor care să permită punerea la dispoziție sau introducerea, deținerea ori utilizarea de către persoane din rândul publicului larg a anumitor precursori de explozivi restricționați în concentrații care nu depășesc valorile-limită superioare corespunzătoare indicate în coloana 3 din tabelul din anexa I.

În temeiul acestui sistem de acordare a licențelor, o persoană din rândul publicului larg obține și, la cerere, prezintă o licență pentru achiziționarea, introducerea, deținerea sau utilizarea de precursori de explozivi restricționați. O astfel de licență este eliberată în conformitate cu articolul 6 de către o autoritate competentă a statului membru în care respectivul precursor de explozivi restricționat este destinat a fi achiziționat, introdus, deținut sau utilizat.

(4)   Statele membre notifică, fără întârziere, Comisiei toate măsurile pe care le iau pentru a pune în aplicare sistemul de acordare a licențelor prevăzut la alineatul (3). Notificarea prevede precursorii de explozivi restricționați cu privire la care statul membru prevede un sistem de acordare a licențelor, în conformitate cu alineatul (3).

(5)   Comisia publică o listă a măsurilor notificate de statele membre în conformitate cu alineatul (4).

Articolul 6

Licențe

(1)   Fiecare stat membru care eliberează licențe persoanelor din rândul publicului larg care au un interes legitim de a achiziționa, introduce, deține sau utiliza precursori de explozivi restricționați stabilește norme pentru eliberarea licențelor, în conformitate cu articolul 5 alineatul (3). Atunci când examinează eliberarea unei licențe, autoritățile competente din statul membru în cauză iau în considerare toate circumstanțele relevante, în special:

(a)

nevoia de un precursor de explozivi care poate fi demonstrată și legitimitatea utilizării preconizate a acestuia;

(b)

disponibilitatea precursorului de explozivi restricționat în concentrații mai mici sau a unor substanțe alternative cu un efect similar;

(c)

istoricul solicitantului, inclusiv informații despre condamnările penale anterioare ale solicitantului, oriunde pe teritoriul Uniunii;

(d)

modalitățile de depozitare care au fost propuse pentru a se asigura că precursorul de explozivi restricționat este depozitat în siguranță.

(2)   Autoritatea competentă refuză eliberarea licenței dacă are motive rezonabile de îndoială privind legitimitatea utilizării preconizate sau privind intențiile persoanei din rândul publicului larg de a utiliza precursorul de explozivi restricționat într-un scop legitim.

(3)   Autoritatea competentă poate alege să limiteze valabilitatea licenței, permițând fie utilizarea unică, fie utilizarea multiplă. Perioada de valabilitate a licenței nu depășește trei ani. Până la expirarea licenței, autoritatea competentă poate solicita deținătorului licenței să demonstreze că îndeplinește în continuare condițiile pe baza cărora a fost eliberată licența. Licența precizează precursorii de explozivi restricționați pentru care a fost eliberată.

(4)   Autoritatea competentă poate impune solicitanților plata unei taxe pentru depunerea cererii de licență. Această taxă nu depășește costurile de prelucrare a cererii.

(5)   Autoritatea competentă poate suspenda sau revoca licența atunci când există motive rezonabile de a crede că nu mai sunt îndeplinite condițiile pe baza cărora aceasta a fost eliberată. Autoritatea competentă informează fără întârziere deținătorii licențelor cu privire la suspendarea sau revocarea licențelor acestora, cu excepția cazului în care acest lucru ar pune în pericol investigațiile în curs.

(6)   Căile de atac împotriva oricărei decizii a autorității competente, precum și litigiile privind respectarea condițiilor licenței se introduc în fața unui organism corespunzător competent să soluționeze astfel de căi de atac și litigii în temeiul dreptului intern.

(7)   Un stat membru poate recunoaște licențele eliberate de către alte state membre în temeiul prezentului regulament.

(8)   Statele membre pot utiliza modelul de licență prevăzut în anexa III.

(9)   Autoritatea competentă obține informațiile despre condamnările penale anterioare ale solicitantului pronunțate în alte state membre, menționate la alineatul (1) litera (c) din prezentul articol, prin intermediul sistemului instituit prin Decizia-cadru 2009/315/JAI a Consiliului (12). Autoritățile centrale menționate la articolul 3 din decizia-cadru respectivă furnizează răspunsuri la cererile de astfel de informații în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care a fost primită cererea.

Articolul 7

Informarea în cadrul lanțului de aprovizionare

(1)   Un operator economic care pune un precursor de explozivi restricționat la dispoziția altui operator economic îl informează pe acesta din urmă că achiziționarea, introducerea, deținerea sau utilizarea respectivului precursor de explozivi restricționat de către persoane din rândul publicului larg este supusă unei restricții, astfel cum se prevede la articolul 5 alineatele (1) și (3).

Un operator economic care pune un precursor de explozivi reglementat la dispoziția altui operator economic îl informează pe acesta din urmă că achiziționarea, introducerea, deținerea sau utilizarea respectivului precursor de explozivi reglementat de către persoane din rândul publicului larg este supusă obligațiilor de raportare prevăzute la articolul 9.

(2)   Un operator economic care pune precursori de explozivi reglementați la dispoziția unui utilizator profesional sau a unei persoane din rândul publicului larg asigură autoritățile naționale de control menționate la articolul 11 și este în măsură să demonstreze că personalul său implicat în vânzarea de precursori de explozivi reglementați:

(a)

cunoaște care dintre produsele pe care le pune la dispoziție conțin precursori de explozivi reglementați;

(b)

este instruit în ceea ce privește obligațiile care îi revin în temeiul articolelor 5-9.

(3)   O piață online ia măsuri pentru a se asigura că, atunci când pun la dispoziție precursori de explozivi reglementați prin intermediul serviciilor sale, utilizatorii săi sunt informați cu privire la obligațiile care le revin în temeiul prezentului regulament.

Articolul 8

Verificarea cu ocazia vânzării

(1)   Un operator economic care pune la dispoziția unei persoane din rândul publicului larg un precursor de explozivi restricționat în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) verifică pentru fiecare tranzacție dovada identității și licența respectivei persoane din rândul publicului larg, în conformitate cu sistemul de acordare a licențelor instituit de statul membru în care este pus la dispoziție precursorul de explozivi restricționat și înregistrează pe licență cantitatea de precursor de explozivi restricționat.

(2)   Pentru a verifica dacă un client potențial este un utilizator profesional sau un alt operator economic, operatorul economic care pune un precursor de explozivi restricționat la dispoziția unui utilizator profesional sau a unui alt operator economic solicită pentru fiecare tranzacție următoarele informații, cu excepția cazului în care o astfel de verificare pentru clientul potențial respectiv a avut loc deja într-o perioadă de un an înainte de data tranzacției respective, iar tranzacția nu diferă semnificativ față de tranzacțiile anterioare:

(a)

dovada identității persoanei îndreptățite să reprezinte clientul potențial;

(b)

activitatea comercială, economică sau profesională a clientului potențial, împreună cu numele, adresa și codul de înregistrare în scopuri de TVA ale societății sau orice alt număr de înregistrare relevant al societății, dacă există;

(c)

utilizarea preconizată a precursorilor de explozivi restricționați de către clientul potențial.

Statele membre pot utiliza modelul de declarație a clientului prevăzut în anexa IV.

(3)   În scopul verificării utilizării preconizate a precursorului de explozivi restricționat, operatorul economic evaluează dacă utilizarea preconizată este compatibilă cu activitatea comercială, economică sau profesională a clientului potențial. Operatorul economic poate refuza tranzacția dacă are motive rezonabile de îndoială privind legitimitatea utilizării preconizate sau privind intenția clientului potențial de a utiliza precursorul de explozivi restricționat într-un scop legitim. Operatorul economic raportează astfel de tranzacții sau tentative de tranzacție în conformitate cu articolul 9.

(4)   În scopul verificării respectării prezentului regulament și al prevenirii și depistării fabricării ilicite de explozivi, operatorii economici păstrează informațiile menționate la alineatele (1) și (2) timp de 18 luni de la data tranzacției. În această perioadă, informațiile sunt puse la dispoziție în vederea unui eventual control efectuat la cererea autorităților naționale de control sau a autorităților naționale de aplicare legii.

(5)   Piața online ia măsuri pentru a se asigura că utilizatorii săi, atunci când pun la dispoziție precursori de explozivi restricționați, prin intermediul serviciilor sale, respectă obligațiile care le revin în temeiul prezentului articol.

Articolul 9

Raportarea tranzacțiilor suspecte, a disparițiilor și a furturilor

(1)   În scopul de a preveni și de a depista fabricarea ilicită de explozivi, operatorii economici și piețele online raportează tranzacțiile suspecte. Operatorii economici și piețele online procedează astfel după ce au luat în considerare toate împrejurările și, în special, atunci când clientul potențial acționează într-unul sau mai multe dintre următoarele moduri:

(a)

nu poate preciza în mod clar care este utilizarea preconizată a precursorilor de explozivi reglementați în cauză;

(b)

pare nefamiliarizat cu utilizarea preconizată a precursorilor de explozivi reglementați în cauză sau nu poate să o explice în mod plauzibil;

(c)

intenționează să achiziționeze precursori de explozivi reglementați în cantități, combinații sau concentrații care sunt neobișnuit de mari pentru un uz legitim;

(d)

nu este dispus să furnizeze o dovadă a identității sale, a locului său de reședință sau, după caz, a calității sale de utilizator profesional sau de operator economic;

(e)

insistă să utilizeze metode neobișnuite de plată, inclusiv sume mari în numerar.

(2)   Operatorii economici și piețele online dispun de proceduri adecvate, rezonabile și proporționale pentru a depista tranzacțiile suspecte, adaptate la mediul specific în care sunt puși la dispoziție precursorii de explozivi reglementați.

(3)   Fiecare stat membru instituie unul sau mai multe puncte naționale de contact, cu un număr de telefon și o adresă de e-mail clar identificate, un formular electronic sau orice alt instrument eficace, pentru raportarea tranzacțiilor suspecte și a disparițiilor și furturilor semnificative. Punctele naționale de contact sunt disponibile 24 de ore din 24, 7 zile din 7.

(4)   Operatorii economici și piețele online pot refuza tranzacția suspectă. Aceștia raportează tranzacția suspectă sau tentativa de tranzacție suspectă în termen de 24 de ore de la considerarea tranzacției respective ca fiind suspectă. Atunci când raportează astfel de tranzacții, aceștia comunică, dacă este posibil, identitatea clientului și toate detaliile care i-au determinat să considere tranzacția ca fiind suspectă punctului național de contact din statul membru în care a avut loc tranzacția suspectă sau tentativa de tranzacție suspectă.

(5)   Operatorii economici și utilizatorii profesionali raportează disparițiile și furturile semnificative de precursori de explozivi reglementați în termen de 24 de ore de la depistare către punctul național de contact din statul membru în care a avut loc dispariția sau furtul. Pentru a decide dacă o dispariție sau un furt este semnificativ, aceștia iau în considerare dacă cantitatea este neobișnuit de mare având în vedere circumstanțele.

(6)   Persoanele din rândul publicului larg care au achiziționat precursori de explozivi restricționați în conformitate cu articolul 5 alineatul (3) raportează disparițiile și furturile semnificative de precursori de explozivi restricționați în termen de 24 de ore de la depistare către punctul național de contact din statul membru în care a avut loc dispariția sau furtul.

Articolul 10

Formare și sensibilizare

(1)   Statele membre asigură resurse adecvate pentru formare și furnizarea unor cursuri de formare pentru ca autoritățile de aplicare a legii, autoritățile de primă intervenție și autoritățile vamale să recunoască în cursul exercitării atribuțiilor lor precursorii de explozivi reglementați și să reacționeze în timp util și în mod adecvat în cazul unei activități suspecte. Statele membre pot solicita cursuri de formare specifice suplimentare din partea Agenției Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) instituită prin Regulamentul (UE) 2015/2219 al Parlamentului European și al Consiliului (13).

(2)   Statele membre organizează, cel puțin o dată pe an, acțiuni de sensibilizare, adaptate specificităților fiecăruia din sectoarele diferite care utilizează precursori de explozivi reglementați.

(3)   Pentru a facilita cooperarea și a asigura faptul că toate părțile implicate pun în aplicare efectiv prezentul regulament, statele membre organizează schimburi periodice între autoritățile de aplicare a legii, autoritățile naționale de supraveghere, operatorii economici, piețele online și reprezentanții sectoarelor care utilizează precursori de explozivi reglementați. Operatorii economici au responsabilitatea de a furniza informații personalului lor cu privire la modul în care urmează să fie puși la dispoziție precursori de explozivi în temeiul prezentului regulament și de a crește gradul de sensibilizare a personalului în această privință.

Articolul 11

Autoritățile naționale de control

(1)   Fiecare stat membru se asigură că sunt instituite autorități competente pentru inspecție și controlul aplicării corecte a articolelor 5-9 (denumite în continuare „autoritățile naționale de control”).

(2)   Fiecare stat membru se asigură că autoritățile naționale de control dispun de resursele și competențele de investigare necesare pentru a asigura buna administrare a sarcinilor care le revin în temeiul prezentului regulament.

Articolul 12

Orientări

(1)   Comisia furnizează orientări actualizate cu regularitate, în scopul de a oferi asistență actorilor din cadrul lanțului de aprovizionare pentru substanțele chimice și, după caz, autorităților competente în vederea facilitării cooperării dintre autoritățile competente și operatorii economici. Comisia consultă Comitetul permanent pentru precursori de explozivi privind orice proiect de orientări sau actualizări ale acestora. Orientările furnizează în special:

(a)

informații cu privire la modul de efectuare a inspecțiilor;

(b)

informații cu privire la modul de aplicare a restricțiilor și a controalelor în temeiul prezentului regulament care vizează precursorii de explozivi reglementați comandați la distanță de către persoane din rândul publicului larg sau de către utilizatori profesionali;

(c)

informații cu privire la eventuale măsuri care trebuie adoptate de piețele online pentru a se asigura respectarea prezentului regulament;

(d)

informații cu privire la modul în care să se efectueze schimbul de informații relevante între autoritățile competente și punctele naționale de contact, precum și între statele membre;

(e)

informații cu privire la modul de a recunoaște și de a raporta tranzacțiile suspecte;

(f)

informații cu privire la modalitățile de depozitare care garantează că un precursor de explozivi reglementat este depozitat în condiții de siguranță;

(g)

alte informații considerate utile.

(2)   Autoritățile competente din statele membre se asigură că orientările prevăzute la alineatul (1) sunt difuzate periodic într-un mod considerat adecvat de către autoritățile competente în conformitate cu obiectivele orientărilor.

(3)   Comisia se asigură că orientările menționate la alineatul (1) sunt disponibile în toate limbile oficiale ale Uniunii.

Articolul 13

Sancțiuni

Statele membre adoptă regimul sancțiunilor care se aplică în cazul nerespectării prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura aplicarea acestora. Aceste sancțiuni trebuie să fie efective, proporționale și cu efect de descurajare.

Articolul 14

Clauza de salvgardare

(1)   În cazul în care are motive rezonabile să creadă că o anumită substanță care nu este enumerată în anexa I sau anexa II ar putea fi utilizată pentru fabricarea ilicită de explozivi, un stat membru poate restricționa sau interzice punerea la dispoziție, introducerea, deținerea și utilizarea substanței respective sau a oricărui amestec ori a oricărei substanțe care conține respectiva substanță sau poate prevedea ca respectiva substanță să facă obiectul obligațiilor de raportare în conformitate cu articolul 9.

(2)   În cazul în care are motive rezonabile să creadă că o anumită substanță enumerată în anexa I ar putea fi utilizată pentru fabricarea ilicită de explozivi la un nivel de concentrație egal cu valorile-limită stabilite în coloana 2 sau 3 din tabelul din anexa I sau mai scăzut decât acestea, un stat membru poate prevedea restricții suplimentare sau poate interzice punerea la dispoziție, introducerea, deținerea și utilizarea substanței respective prin impunerea unei valori-limită mai scăzute.

(3)   În cazul în care are motive rezonabile să stabilească o valoare-limită peste care o substanță enumerată în anexa II trebuie să facă obiectul restricțiilor care se aplică precursorilor de explozivi restricționați, un stat membru poate să restricționeze sau să interzică punerea la dispoziție, introducerea, deținerea și utilizarea respectivei substanțe prin impunerea valorii-limită respective.

(4)   Un stat membru care restricționează sau interzice anumite substanțe în conformitate cu alineatul (1), (2) sau (3) informează imediat Comisia și celelalte state membre cu privire la astfel de restricții sau interdicții, motivându-și decizia.

(5)   Un stat membru care restricționează sau interzice anumite substanțe în conformitate cu alineatul (1), (2) sau (3) informează operatorii economici și piețele online de pe teritoriul său cu privire la astfel de restricții sau interdicții.

(6)   După primirea informațiilor menționate la alineatul (4), Comisia analizează imediat oportunitatea pregătirii unor modificări ale anexelor în conformitate cu articolul 15 alineatul (1), sau a pregătirii unei propuneri legislative de modificare a anexelor. Statul membru vizat modifică sau abrogă, după caz, măsurile sale naționale pentru a lua în considerare orice astfel de modificare a anexelor.

(7)   Fără a aduce atingere alineatului (6), Comisia poate, după consultarea statului membru în cauză și, dacă este cazul, a părților terțe, să ia o decizie conform căreia măsura luată de statul membru respectiv nu se justifică și să solicite statului membru respectiv să revoce sau să modifice măsura provizorie. Comisia ia astfel de măsuri în termen de 60 de zile de la primirea informațiilor menționate la alineatul (4). Statul membru în cauză informează cu privire la astfel de decizii operatorii economici și piețele online de pe teritoriul său.

(8)   Măsurile despre care statele membre au informat sau au notificat Comisia înainte de 1 februarie 2021 în temeiul articolului 13 din Regulamentul (UE) nr. 98/2013 nu sunt afectate de prezentul articol.

Articolul 15

Modificări ale anexelor

(1)   Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 16 în ceea ce privește modificarea prezentului regulament prin:

(a)

modificarea valorilor-limită din anexa I în măsura în care este necesar pentru a ține seama de evoluțiile constatate în ceea ce privește deturnarea utilizării substanțelor folosite ca precursori de explozivi sau pe baza cercetărilor și a testelor;

(b)

adăugarea de substanțe în anexa II, după caz, pentru a ține seama de evoluțiile constatate în ceea ce privește deturnarea utilizării substanțelor folosite ca precursori de explozivi.

În cadrul pregătirii actelor delegate respective, Comisia se consultă cu părțile interesate relevante, în special cu cele din industria chimică și din sectorul comerțului cu amănuntul.

În cazul unei schimbări subite în evaluarea riscului în ceea ce privește deturnarea utilizării substanțelor folosite la fabricarea ilicită de explozivi, atunci când este necesar din motive imperioase de urgență, actelor delegate adoptate în temeiul prezentului articol li se aplică procedura prevăzută la articolul 17.

(2)   Comisia adoptă un act delegat distinct pentru fiecare modificare a valorilor-limită din anexa I și pentru fiecare substanță nouă care este adăugată în anexa II. Fiecare act delegat se bazează pe o analiză care demonstrează că este puțin probabil ca modificarea să cauzeze sarcini disproporționate pentru operatorii economici sau pentru consumatori, acordând atenția cuvenită obiectivelor urmărite.

Articolul 16

Exercitarea delegării de competențe

(1)   Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)   Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 15 se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la 31 iulie 2019. Comisia elaborează un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3)   Delegarea de competențe menționată la articolul 15 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)   Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

(5)   De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)   Un act delegat adoptat în temeiul articolului 15 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 17

Procedura de urgență

(1)   Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră imediat în vigoare și se aplică atât timp cât nu se formulează nicio obiecție în conformitate cu alineatul (2). Notificarea unui act delegat transmisă Parlamentului European și Consiliului prezintă motivele pentru care s-a recurs la procedura de urgență.

(2)   Atât Parlamentul European, cât și Consiliul pot formula obiecțiuni cu privire la un act delegat în conformitate cu procedura menționată la articolul 16 alineatul (6). Într-un astfel de caz, Comisia abrogă actul imediat ce Parlamentul European sau Consiliului își notifică decizia de a formula obiecții.

Articolul 18

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1907/2006

În anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, la rubrica 58. [Nitratul de amoniu (AN)], coloana 2, punctele 2 și 3 se elimină.

Articolul 19

Raportare

(1)   Statele membre transmit Comisiei, până la 2 februarie 2022 și, ulterior, anual, informații privind:

(a)

numărul de tranzacții suspecte, și, respectiv, de dispariții și de furturi semnificative raportate;

(b)

numărul cererilor de licență primite în temeiul regimului de acordare a licențelor pe care l-au menținut sau instituit în temeiul articolului 5 alineatul (3), precum și numărul de licențe eliberate și cele mai frecvente motive pentru refuzarea eliberării licențelor;

(c)

acțiunile de sensibilizare menționate la articolul 10 alineatul (2);

(d)

inspecțiile efectuate astfel cum se menționează la articolul 11, inclusiv numărul de inspecții și de operatori economici vizați.

(2)   Atunci când transmit Comisiei informațiile menționate la alineatul (1) literele (a), (c) și (d), statele membre fac o distincție între rapoartele, acțiunile și inspecțiile care se referă la activități online și cele care se referă la activități offline.

Articolul 20

Comitetul de monitorizare

(1)   Până la 1 august 2020, Comisia stabilește un program detaliat de monitorizare a realizărilor, a rezultatelor și a impactului prezentului regulament.

(2)   Programul de monitorizare stabilește prin ce mijloace sunt colectate datele și alte probe necesare, precum și intervalele de colectare a acestora. Acesta precizează măsurile care trebuie luate de către Comisie și, respectiv, de către statele membre pentru colectarea și analizarea datelor respective și a altor probe.

(3)   Statele membre furnizează Comisiei datele și alte probe necesare în vederea monitorizării.

Articolul 21

Evaluare

(1)   Până la 2 februarie 2026, Comisia efectuează o evaluare a prezentului regulament și prezintă Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European un raport conținând principalele sale constatări. Evaluarea se efectuează în conformitate cu Orientările Comisiei privind o mai bună legiferare.

(2)   Statele membre furnizează Comisiei informațiile necesare pentru întocmirea raportului.

Articolul 22

Abrogare

(1)   Regulamentul (UE) nr. 98/2013 se abrogă cu efect de la 1 februarie 2021.

(2)   Trimiterile la Regulamentul abrogat (UE) nr. 98/2013 se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament.

Articolul 23

Intrarea în vigoare și aplicarea

(1)   Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)   Se aplică de la 1 februarie 2021.

(3)   În pofida alineatului (2), licențele care au fost eliberate în mod valabil în temeiul Regulamentului (UE) nr. 98/2013 rămân valabile până la data stabilită inițial de către autoritatea competentă care a eliberat licențele respective, sau până la 2 februarie 2022, în funcție de care dintre aceste date survine mai întâi.

(4)   Orice cerere de reînnoire a licențelor menționate la alineatul (3) formulată la 1 februarie 2021 sau după această dată se face în conformitate cu prezentul regulament.

(5)   În pofida articolului 5 alineatul (1), deținerea, introducerea și utilizarea de către persoane din rândul publicului larg de precursori de explozivi restricționați care au fost achiziționați legal înainte de 1 februarie 2021 sunt permise până la 2 februarie 2022.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 iunie 2019.

Pentru Parlamentul European

Președintele

A. TAJANI

Pentru Consiliu

Președintele

G. CIAMBA


(1)  JO C 367, 10.10.2018, p. 35.

(2)  Poziția Parlamentului European din 16 aprilie 2019 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și decizia Consiliului din 14 iunie 2019.

(3)  Regulamentul (UE) nr. 98/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi (JO L 39, 9.2.2013, p. 1).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (JO L 396, 30.12.2006, p. 1).

(5)  Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE (JO L 257, 28.8.2014, p. 73).

(6)  JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

(7)  Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

(8)  Directiva 2013/29/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iunie 2013 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a articolelor pirotehnice (JO L 178, 28.6.2013, p. 27).

(9)  Directiva 2014/90/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iulie 2014 privind echipamentele maritime și de abrogare a Directivei 96/98/CE a Consiliului (JO L 257, 28.8.2014, p. 146).

(10)  Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 269, 10.10.2013, p. 1).

(11)  Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 549).

(12)  Decizia-cadru 2009/315/JAI a Consiliului din 26 februarie 2009 privind organizarea și conținutul schimbului de informații extrase din cazierele judiciare între statele membre (JO L 93, 7.4.2009, p. 23).

(13)  Regulamentul (UE) 2015/2219 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) și de înlocuire și de abrogare a Deciziei 2005/681/JAI a Consiliului (JO L 319, 4.12.2015, p. 1).


ANEXA I

PRECURSORI DE EXPLOZIVI RESTRICȚIONAȚI

Lista substanțelor care nu pot fi puse la dispoziția persoanelor din rândul publicului larg și nu pot fi introduse, deținute sau utilizate de persoane din rândul publicului larg, izolate sau în amestecuri ori substanțe care conțin substanțele respective, cu excepția cazului în care concentrația este egală sau mai mică decât valorile-limită stabilite în coloana 2 și pentru care tranzacțiile suspecte, precum și disparițiile și furturile semnificative trebuie raportate în termen de 24 de ore:

1.

Denumirea substanței și numărul de înregistrare al Chemical Abstracts Service (CAS RN)

2.

Valoarea-limită

3.

Valoarea-limită superioară în scopul acordării licenței în temeiul articolului 5 alineatul (3)

4.

Codul din Nomenclatura combinată (NC) pentru un compus separat, definit chimic, care îndeplinește condițiile din nota 1 la capitolul 28, respectiv 29 din NC (1)

5.

Codul din Nomenclatura combinată (NC) pentru un amestec fără constituenți (de exemplu mercur, metale prețioase sau metale de pământuri rare ori substanțe radioactive) care ar duce la clasificarea sub un alt cod NC (1)

Acid azotic (CAS RN 7697-37-2)

3 % g/g

10 % g/g

ex 2808 00 00

ex 3824 99 96

Peroxid de hidrogen (CAS RN 7722-84-1)

12 % g/g

35 % g/g

2847 00 00

ex 3824 99 96

Acid sulfuric (CAS RN 7664-93-9)

15 % g/g

40 % g/g

ex 2807 00 00

ex 3824 99 96

Nitrometan (CAS RN 75-52-5)

16 % g/g

100 % g/g

ex 2904 20 00

ex 3824 99 92

Nitrat de amoniu (CAS RN 6484-52-2)

16 % g/g azot având drept proveniență nitratul de amoniu (4)

Nu este permisă acordarea de licențe

3102 30 10 (în soluție apoasă)

3102 30 90 (altele)

ex 3824 99 96

Clorat de potasiu (CAS RN 3811-04-9)

40 % g/g

Nu este permisă acordarea de licențe

ex 2829 19 00

ex 3824 99 96

Perclorat de potasiu (CAS RN 7778-74-7)

40 % g/g

Nu este permisă acordarea de licențe

ex 2829 90 10

ex 3824 99 96

Clorat de sodiu (CAS RN 7775-09-9)

40 % g/g

Nu este permisă acordarea de licențe

2829 11 00

ex 3824 99 96

Perclorat de sodiu (CAS RN 7601-89-0)

40 % g/g

Nu este permisă acordarea de licențe

ex 2829 90 10

ex 3824 99 96


(1)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1925 al Comisiei (2). Ar trebui consultate modificările ulterioare aduse anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului (3) în ceea ce privește codurile NC actualizate.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1925 al Comisiei din 12 octombrie 2017 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (JO L 282, 31.10.2017, p. 1).

(3)  Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (JO L 256, 7.9.1987, p. 1)

(4)  16 % g/g azot având drept proveniență nitratul de amoniu corespunde unui procent de 45,7 % nitrat de amoniu, îndepărtând impuritățile.


ANEXA II

PRECURSORI DE EXPLOZIVI CARE TREBUIE RAPORTAȚI

Lista substanțelor izolate sau în amestecuri sau în substanțe pentru care tranzacțiile suspecte, precum și disparițiile și furturile semnificative trebuie raportate în termen de 24 de ore:

1.

Denumirea substanței și numărul de înregistrare al Chemical Abstracts Service (CAS RN)

2.

Codul din Nomenclatura combinată (NC) (1)

3.

Codul din Nomenclatura combinată (NC) pentru un amestec fără constituenți (de exemplu mercur, metale prețioase sau metale de pământuri rare ori substanțe radioactive) care ar duce la clasificarea sub un alt cod NC (1)

Hexamină (CAS RN 100-97-0)

ex 2933 69 40

ex 3824 99 93

Acetonă (CAS RN 67-64-1)

2914 11 00

ex 3824 99 92

Azotat de potasiu (CAS RN 7757-79-1)

2834 21 00

ex 3824 99 96

Azotat de sodiu (CAS RN 7631-99-4)

3102 50 00

ex 3824 99 96

Azotat de calciu (CAS RN 10124-37-5)

ex 2834 29 80

ex 3824 99 96

Nitrat de amoniu de calciu (CAS RN 15245-12-2)

ex 3102 60 00

ex 3824 99 96

Magneziu, pulberi (CAS RN 7439-95-4) (2)  (3)

ex 8104 30 00

 

Nitrat de magneziu hexahidrat (CAS RN 13446-18-9)

ex 2834 29 80

ex 3824 99 96

Aluminiu, pulberi (CAS RN 7429-90-5) (2)  (3)

7603 10 00

ex 7603 20 00

 


(1)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1925. Ar trebui consultate modificările ulterioare aduse anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 în ceea ce privește codurile NC actualizate.

(2)  Cu o granulație mai mică de 200 μm.

(3)  Ca substanță sau în amestecuri cu conținut de aluminiu sau de magneziu de 70 % g/g sau mai mult.


ANEXA III

MODEL DE LICENȚĂ

Model de licență care îi permite unei persoanei din rândul publicului larg să achiziționeze, să introducă, să dețină și să utilizeze precursori de explozivi restricționați, așa cum se menționează la articolul 6 alineatul (8).

Image 1

Textul imaginii

Image 2

Textul imaginii

ANEXA IV

DECLARAȚIA CLIENTULUI

privind utilizarea specifică sau utilizările specifice ale unui precursor de explozivi restricționat astfel cum este menționat în Regulamentul (UE) 2019/1148 al Parlamentului European și al Consiliului (1)

(a se completa cu majuscule) (*1)

Subsemnatul,

Numele (client):

Dovada identității (număr, autoritatea emitentă):

Reprezentant autorizat al:

Societate (principală):

Codul de înregistrare în scopuri de TVA al societății sau orice alt număr de identificare al societății (*2)/Adresă:

_

Activitatea comercială/economică/profesională:

Denumirea comercială a produsului

Precursor de explozivi restricționat

Nr. CAS

Cantitatea (kg/litru)

Concentrație

Utilizarea preconizată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prin prezenta, declar că produsul comercial și substanța sau amestecul care o conține se utilizează numai pentru utilizarea indicată, care este în orice caz legitimă, și vor fi vândute sau livrate unui alt client numai dacă aceștia fac o declarație de utilizare similară, respectând restricțiile stabilite în Regulamentul (UE) 2019/1148 pentru punerea la dispoziția persoanelor din rândul publicului larg.

Semnătura: Nume:

Funcție: Data:


(1)  Regulamentul (UE) 2019/1148 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 98/2013 (JO L 186, 11.7.2019, p. 1).

(*1)  Puteți adăuga rândurile necesare în tabelul de substanțe.

(*2)  Puteți verifica valabilitatea unui cod de înregistrare în scopuri de TVA al unui operator economic prin intermediul site-ului VIES al Comisiei. În funcție de normele naționale privind protecția datelor, unele state membre vor furniza și numele și adresa asociate codului de înregistrare în scopuri de TVA, astfel cum figurează în bazele naționale de date.


Top