EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1009

Regulamentul (UE) 2019/1009 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 de stabilire a normelor privind punerea la dispoziție pe piață a produselor fertilizante UE și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1069/2009 și (CE) nr. 1107/2009 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2003/2003 (Text cu relevanță pentru SEE)

PE/76/2018/REV/1

OJ L 170, 25.6.2019, p. 1–114 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/03/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1009/oj

25.6.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 170/1


REGULAMENTUL (UE) 2019/1009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 5 iunie 2019

de stabilire a normelor privind punerea la dispoziție pe piață a produselor fertilizante UE și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1069/2009 și (CE) nr. 1107/2009 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2003/2003

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

Condițiile pentru punerea la dispoziție a îngrășămintelor pe piața internă au fost parțial armonizate prin Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (3), care se reglementează aproape exclusiv la îngrășămintele provenite din materii anorganice, obținute prin extracție sau prin procedee chimice. Există, de asemenea, necesitatea utilizării unor materii reciclate sau organice în scopul fertilizării. Ar trebui stabilite condiții armonizate pentru ca îngrășămintele produse din aceste materii reciclate sau organice să fie disponibile pe întreaga piață internă, pentru a oferi un stimulent important pentru utilizarea lor într-o mai mare măsură. Promovarea utilizării pe o scară mai largă a nutrienților reciclați ar oferi un ajutor suplimentar dezvoltării economiei circulare și ar permite o utilizare generală a nutrienților mai eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, diminuând, în același timp, dependența Uniunii față de nutrienți din țări terțe. Domeniul de aplicare al armonizării ar trebui, prin urmare, să fie extins pentru a include materii reciclate și organice.

(2)

Anumite produse sunt utilizate în combinație cu îngrășămintele cu scopul de a îmbunătăți eficiența nutrițională, cu efectul benefic de reducere a cantității de îngrășăminte utilizate și, prin urmare, a impactului lor asupra mediului. Pentru a facilita libera circulație a acestora pe piața internă, nu numai îngrășămintele, adică produsele destinate să furnizeze plantelor nutrienți, ci și produsele destinate să îmbunătățească eficiența nutrițională a plantelor ar trebui să facă obiectul armonizării.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (4) stabilește normele privind acreditarea organismelor de evaluare a conformității, oferă un cadru pentru supravegherea pieței în ceea ce privește produsele și pentru controlul produselor provenite din țările terțe și stabilește principiile generale privind marcajul CE. Acest regulament ar trebui să fie aplicabil produselor care intră sub incidența prezentului regulament pentru a garanta faptul că produsele care beneficiază de libera circulație a mărfurilor în cadrul Uniunii îndeplinesc cerințe care oferă un nivel ridicat de protecție a intereselor publice, precum sănătatea și siguranța oamenilor, a animalelor și a plantelor, precum și a mediului.

(4)

Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului (5) stabilește principii comune și dispoziții de referință menite să se aplice în întreaga legislație sectorială, astfel încât să confere o bază coerentă pentru revizuirea și reformarea legislației respective. Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 ar trebui să fie înlocuit cu prezentul regulament elaborat, în măsura posibilului, în conformitate cu principiile comune și dispozițiile de referință menționate.

(5)

Spre deosebire de majoritatea celorlalte măsuri de armonizare a produselor din dreptul Uniunii, Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 nu împiedică punerea la dispoziție pe piața internă a îngrășămintelor nearmonizate, în conformitate cu dreptul intern și cu normele generale privind libera circulație din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). Având în vedere caracterul local pronunțat al anumitor piețe de produse, această posibilitate ar trebui să fie menținută. Respectarea normelor armonizate ar trebui așadar să rămână opțională și să fie necesară numai pentru produsele, destinate să furnizeze plantelor nutrienți sau să îmbunătățească eficiența nutrițională a plantelor, care poartă marcajul CE atunci când sunt puse la dispoziție pe piață. Prin urmare, prezentul regulament nu ar trebui să se aplice produselor care nu poartă marcajul CE atunci când sunt puse la dispoziție pe piață.

(6)

Funcțiile diferite ale produselor justifică exigențe diferite în materie de siguranță și de calitate a produselor, adaptate la diferitele lor utilizări preconizate. Produsele fertilizante UE ar trebui, prin urmare, să fie împărțite în diferite categorii funcționale de produse și fiecare dintre aceste categorii ar trebui să îndeplinească cerințe specifice în materie de siguranță și de calitate.

(7)

Un produs fertilizant UE ar putea avea mai multe dintre funcțiile descrise în categoriile funcționale de produse prevăzute de prezentul regulament. Atunci când este declarată doar una dintre aceste funcții, ar trebui să fie suficient ca produsul fertilizant UE să se conformeze cerințelor categoriei funcționale de produse care descrie respectiva funcție declarată. În schimb, atunci când sunt declarate mai multe dintre aceste funcții, produsul fertilizant UE ar trebui să fie considerat un amestec de două sau mai multe produse fertilizante UE componente, iar conformitatea ar trebui să fie necesară pentru fiecare dintre produsele fertilizante UE componente în raport cu funcția sa. Prin urmare, aceste amestecuri ar trebui să fie cuprinse într-o categorie funcțională specifică de produse.

(8)

Un producător care utilizează unul sau mai multe produse fertilizante UE care au fost supuse deja unei evaluări a conformității de către producătorul respectiv sau de către alt producător ar putea dori să se bazeze pe respectiva evaluare a conformității. Pentru a reduce la minimum sarcina administrativă, produsul fertilizant UE rezultat ar trebui, de asemenea, să fie considerat drept amestec de două sau mai multe produse fertilizante UE componente, iar cerințele de conformitate suplimentare pentru amestec ar trebui să se limiteze la aspectele care sunt justificate de amestecul respectiv.

(9)

Materiile componente diferite necesită cerințe diferite în materie de procese și mecanisme de control adaptate la gradul de periculozitate potențială și la natura lor variabilă. Materiile componente ale produselor fertilizante UE ar trebui, prin urmare, să fie împărțite în diferite categorii, iar fiecare dintre acestea ar trebui să facă obiectul unor cerințe specifice în materie de procese și mecanisme de control. Ar trebui să existe posibilitatea de a pune la dispoziție pe piață un produs fertilizant UE compus din mai multe materii din diferite categorii de materii componente, în care fiecare materie este în conformitate cu cerințele categoriei din care face parte.

(10)

Contaminanții din produsele fertilizante UE, cum ar fi cadmiul, ar putea prezenta riscuri pentru sănătatea și siguranța oamenilor, a animalelor sau a plantelor, sau pentru mediu, deoarece se acumulează în mediu și intră în lanțul alimentar. Prin urmare, prezența acestora ar trebui să fie limitată în astfel de produse. În plus, impuritățile din produsele fertilizante UE care sunt obținute din biodeșeuri, în special polimeri, dar și metale și sticlă, ar trebui să fie evitate sau limitate, în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, prin detectarea unor astfel de impurități în biodeșeurile colectate separat, înainte de prelucrare.

(11)

Mai multe state membre au instituit dispoziții de drept intern care limitează conținutul de cadmiu în îngrășămintele fosfatice din motive ce țin de protecția sănătății umane și a mediului. În cazul în care un stat membru consideră necesar să mențină aceste dispoziții de drept intern ulterior adoptării unor valori-limită armonizate în temeiul prezentului regulament și până în momentul în care valorile-limită armonizate sunt mai mici sau egale cu valorile-limită naționale deja în vigoare, statul membru respectiv ar trebui să le notifice Comisiei în conformitate cu articolul 114 alineatul (4) din TFUE. În plus, în conformitate cu articolul 114 alineatul (5) din TFUE, în cazul în care un stat membru consideră necesară introducerea unor dispoziții de drept intern noi, cum ar fi dispoziții care limitează conținutul de cadmiu în îngrășămintele fosfatice, întemeiate pe dovezi științifice noi referitoare la protecția mediului ori a mediului de lucru, din cauza unei probleme specifice statului membru respectiv, apărute după adoptarea prezentului regulament, acesta ar trebui să notifice Comisiei dispozițiile avute în vedere, precum și motivele pentru care au fost introduse. În ambele cazuri, Comisia ar trebui să verifice, în conformitate cu articolul 114 alineatul (6) din TFUE, dacă dispozițiile de drept intern notificate constituie sau nu un mijloc de discriminare arbitrară sau o restricție disimulată a comerțului sau un obstacol în calea funcționării pieței interne.

(12)

Având în vedere că unor state membre li s-au acordat derogări de la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 în conformitate cu TFUE referitoare la conținutul de cadmiu din fertilizanți, printre altele, din motive de protecție a sănătății umane și a mediului în contextul unor condiții climatice și de sol deosebite predominante în statele membre respective și având în vedere că împrejurările de fapt care au condus la acordarea acestor derogări de către Comisie rămân valabile, statele membre respective ar trebui să poată aplica în continuare valorile-limită naționale pentru conținutul de cadmiu până în momentul în care devin aplicabile la nivelul Uniunii valori-limită armonizate pentru conținutul de cadmiu din îngrășămintele fosfatice, mai mici sau egale cu valorile-limită respective.

(13)

Pentru a facilita conformitatea îngrășămintelor fosfatice cu cerințele prezentului regulament și pentru a stimula inovarea, ar trebui să fie oferite suficiente stimulente pentru dezvoltarea tehnologiilor relevante, în special a tehnologiilor de eliminare a cadmiului, și pentru gestionarea deșeurilor periculoase bogate în cadmiu sub forma unor resurse financiare relevante, cum sunt cele disponibile în cadrul programului Orizont Europa, al Platformei de sprijin financiar pentru economia circulară sau prin intermediul Băncii Europene de Investiții. Aceste stimulente ar trebui să se axeze pe acele soluții de eliminare a cadmiului care vor fi viabile din punct de vedere economic la scară industrială și vor permite tratarea adecvată a deșeurilor generate.

(14)

Ar trebui să fie permisă libera circulație pe piața internă a unui produs fertilizant UE care respectă cerințele din prezentul regulament. În cazul în care una sau mai multe dintre materiile componente constituie un produs derivat în sensul Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (6), însă a ajuns la un punct din lanțul de prelucrare dincolo de care nu mai prezintă niciun risc semnificativ pentru sănătatea și siguranța oamenilor, a animalelor sau a plantelor, sau pentru mediu („punctul final în lanțul de prelucrare”), menținerea aplicării dispozițiilor regulamentului respectiv în cazul acelui produs ar reprezenta o sarcină administrativă inutilă. Prin urmare, aceste produse fertilizante ar trebui excluse de la cerințele regulamentului respectiv. Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 ar trebui modificat în mod corespunzător.

(15)

Pentru fiecare categorie de materii componente care include produse derivate în sensul Regulamentului (CE) nr. 1069/2009, punctul final în lanțul de prelucrare ar trebui să fie determinat în conformitate cu procedurile prevăzute în respectivul regulament. În cazul în care punctul final respectiv este atins înaintea introducerii pe piață a produsului fertilizant UE, dar după începerea procesului de prelucrare reglementat în temeiul prezentului regulament, cerințele referitoare la acest proces, atât cele din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009, cât și cele din prezentul regulament, ar trebui să se aplice în mod cumulativ produselor fertilizante UE, ceea ce înseamnă aplicarea cerinței celei mai stricte în cazul în care ambele regulamente reglementează același parametru.

(16)

Produsele derivate în sensul Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 care sunt deja introduse pe piață și utilizate în cadrul Uniunii ca îngrășăminte organice și amelioratori de sol în conformitate cu regulamentul menționat constituie materii prime promițătoare pentru producția de produse fertilizante inovatoare într-o economie circulară. De îndată ce a fost stabilit un punct final pentru produsul derivat respectiv în cadrul lanțului de prelucrare, produsele fertilizante UE care conțin astfel de produse derivate în sensul prezentului regulament ar trebui să beneficieze de libera circulație pe piața internă fără să li se mai aplice cerințele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1069/2009. În acest sens, Comisia ar trebui, fără întârzieri nejustificate, să efectueze o primă evaluare pentru a verifica dacă poate fi stabilit un punct final în lanțul de prelucrare.

(17)

În cazul apariției unor riscuri pentru sănătatea oamenilor sau a animalelor din cauza produselor fertilizante derivate din subproduse de origine animală, ar trebui să se poată recurge la măsuri de salvgardare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului (7), așa cum este cazul pentru alte categorii de produse derivate din subproduse de origine animală.

(18)

Punerea la dispoziție pe piață a unui subprodus de origine animală sau a unui produs derivat în sensul Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 pentru care nu a fost determinat niciun punct final în lanțul de prelucrare, sau care în momentul punerii la dispoziție pe piață nu a ajuns în punctul final determinat, este condiționată de respectarea cerințelor prevăzute de regulamentul menționat. În consecință, ar fi eronat să se prevadă marcajul CE pentru produsul respectiv în temeiul prezentului regulament. Orice produs care conține sau constă într-un astfel de subprodus de origine animală sau un produs derivat ar trebui, așadar, să fie exclus din domeniul de aplicare al prezentului regulament. Subprodusele de origine animală netratate nu ar trebui să facă obiectul prezentului regulament.

(19)

Pentru anumite deșeuri recuperate precum struvitul, cărbunele biologic și produsele pe bază de cenușă, în sensul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului (8), a fost identificată o cerere pe piață pentru a fi utilizate ca produse fertilizante. În plus, anumite cerințe sunt necesare pentru deșeurile utilizate ca materiale de intrare în operațiunea de recuperare, pentru procesele și tehnicile de tratare, precum și pentru produsele fertilizante care rezultă din operațiunea de recuperare, pentru a se garanta faptul că utilizarea acestor produse fertilizante nu are efecte nocive asupra mediului sau a sănătății umane. Pentru produsele fertilizante UE, aceste cerințe ar trebui stabilite prin prezentul regulament. Prin urmare, din momentul în care respectă toate cerințele prezentului regulament, astfel de produse nu ar trebui să mai constituie deșeuri în sensul Directivei 2008/98/CE și, prin urmare, ar trebui să fie permis accesul pe piața internă al produselor fertilizante care conțin sau constau în astfel de materii reziduale recuperate. Pentru a asigura securitate juridică, a valorifica evoluțiile tehnice și a stimula și mai mult, în rândul producătorilor, utilizarea unor fluxuri de deșeuri valoroase, analizele științifice și stabilirea de cerințe de recuperare la nivelul Uniunii pentru astfel de produse ar trebui să înceapă imediat după intrarea în vigoare a prezentului regulament. În acest scop, ar trebui să îi fie delegată Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE în ceea ce privește definirea, fără întârzieri nejustificate, a unor categorii mai extinse sau suplimentare de materii componente eligibile pentru a fi utilizate în producția de produse fertilizante UE.

(20)

Anumite subproduse în sensul Directivei 2008/98/CE sunt utilizate în prezent de producători drept componente ale produselor fertilizante sau se poate anticipa utilizarea lor pe piețe emergente viitoare. Pentru astfel de componente, ar trebui stabilite cerințe specifice, într-o categorie separată de materii componente din anexa II la prezentul regulament.

(21)

Anumite substanțe și amestecuri, denumite de obicei inhibitori, îmbunătățesc caracteristicile de eliberare a nutrienților dintr-un îngrășământ prin întârzierea sau oprirea activității unor grupuri specifice de microorganisme sau de enzime. Pentru inhibitorii puși la dispoziție pe piață cu intenția de a fi adăugați la produsele fertilizante, producătorul ar trebui să răspundă de asigurarea îndeplinirii de către respectivii inhibitori a anumitor criterii de eficacitate. Prin urmare, respectivii inhibitori ar trebui să fie considerați drept produse fertilizante UE în temeiul prezentului regulament. De asemenea, produsele fertilizante UE care conțin asemenea inhibitori ar trebui să respecte anumite criterii de eficacitate, de siguranță și de mediu. Prin urmare, astfel de inhibitori ar trebui să fie de asemenea reglementați ca materii componente pentru produsele fertilizante UE.

(22)

Anumite substanțe, amestecuri și microorganisme, denumite în mod obișnuit biostimulatori ai plantelor, nu constituie aporturi de nutrienți ca atare, dar, cu toate acestea, stimulează procesele nutriționale naturale ale plantelor. În cazul în care aceste produse vizează exclusiv îmbunătățirea eficienței utilizării nutrienților pentru plante, toleranța la stresul abiotic, caracteristicile calitative sau sporirea disponibilității nutrienților captați în sol sau în rizosferă ă, ele sunt, prin natura lor, mai curând similare cu produsele fertilizante decât cu majoritatea categoriilor de produse de protecție a plantelor. Acestea acționează în mod suplimentar față de îngrășăminte, cu scopul optimizării eficienței acestor îngrășăminte și al reducerii ratelor de aplicare a nutrienților. Aceste produse ar trebui, prin urmare, să fie eligibile pentru marcajul CE în conformitate cu prezentul regulament și să fie excluse din domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (9). Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 ar trebui modificat în consecință.

(23)

Produsele având una sau mai multe funcții, dintre care una este inclusă în domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 1107/2009, sunt produse de protecție a plantelor care intră în domeniul de aplicare al regulamentului respectiv. Aceste produse ar trebui să rămână sub controlul adaptat pentru astfel de produse și care este prevăzut de respectivul regulament. În cazul în care aceste produse au, de asemenea, funcția de produs fertilizant, ar fi eronat să se prevadă pentru ele marcajul CE în temeiul prezentului regulament, întrucât punerea la dispoziție pe piață a unui produs de protecție a plantelor este condiționată de o autorizație a produsului valabilă în statul membru în cauză. În consecință, ar trebui ca astfel de produse să fie excluse din domeniul de aplicare a prezentului regulament.

(24)

Prezentul regulament nu ar trebui să împiedice aplicarea legislației existente a Uniunii cu privire la aspectele de protecție a sănătății și a siguranței oamenilor, a animalelor și a plantelor, precum și a mediului care nu sunt reglementate de prezentul regulament. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să se aplice fără a aduce atingere Directivei 86/278/CEE a Consiliului (10), Directivei 89/391/CEE a Consiliului (11), Directivei 91/676/CEE a Consiliului (12), Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului (13), Directivei 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului (14), Regulamentului (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (15), Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (16), Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (17), Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 al Comisiei (18), Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului (19), Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (20), Regulamentului (UE) nr. 98/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (21), Regulamentului (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (22), Regulamentului (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului (23), Directivei (UE) 2016/2284 a Parlamentului European și a Consiliului (24), și a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului (25).

(25)

În conformitate cu practica obișnuită, azotul, fosforul și potasiul ar trebui să fie considerate „macroelemente principale”, iar calciul, magneziul, sodiul și sulful să fie considerate „macroelemente secundare”. Tot în conformitate cu practica obișnuită, îngrășămintele ar trebui să fie considerate „simple” atunci când conțin fie un singur macroelement – indiferent dacă acesta este principal sau secundar –, fie un singur macroelement principal în combinație cu unul sau mai multe macroelemente secundare. În conformitate cu aceeași practică, îngrășămintele ar trebui să fie considerate „compuse” fie atunci când conțin mai multe macroelemente principale – indiferent dacă conțin și unul sau mai multe macroelemente secundare –, fie atunci când nu conțin macroelemente principale, ci mai multe macroelemente secundare.

(26)

În cazul în care un produs fertilizant UE conține o substanță sau un amestec în sensul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, siguranța substanțelor componente pentru utilizarea preconizată ar trebui să fie stabilită prin intermediul înregistrării în conformitate cu regulamentul respectiv. Cerințele în materie de informare ar trebui să garanteze că siguranța utilizării preconizate a produsului fertilizant UE este demonstrată într-un mod comparabil cu cel obținut prin intermediul altor regimuri de reglementare pentru produsele destinate utilizării pe soluri sau pe culturi arabile, în special legislația națională a statelor membre referitoare la îngrășăminte și Regulamentul (CE) nr. 1107/2009. Prin urmare, în cazul în care cantitățile efective introduse pe piață sunt mai mici de 10 tone pe an pentru fiecare societate, cerințele privind informațiile stabilite de Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 pentru înregistrarea substanțelor în cantități între 10 și 100 de tone ar trebui să se aplice, în mod excepțional, ca o condiție pentru utilizarea în produsele fertilizante UE. Aceste cerințe privind informațiile ar trebui să se aplice substanțelor care intră în componența produselor fertilizante UE, nu și precursorilor utilizați pentru fabricarea substanțelor respective. Precursorii în sine, cum ar fi acidul sulfuric utilizat ca precursor pentru producția de superfosfat simplu, nu ar trebui să fie reglementați ca materii componente în sensul prezentului regulament, întrucât siguranța chimică va fi mai bine asigurată prin reglementarea ca materii componente a substanțelor care sunt formate din precursori și care intră efectiv în componența produsului fertilizant UE. Prin urmare, obligația de a respecta toate cerințele unei categorii de materii componente ar trebui să se aplice substanțelor respective.

(27)

În cazul în care cantitățile reale de substanțe din produsele fertilizante UE reglementate de prezentul regulament sunt mai mari de 100 de tone, cerințele suplimentare privind informațiile prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 ar trebui să se aplice în mod direct în temeiul respectivului regulament. De asemenea, aplicarea celorlalte dispoziții prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 nu ar trebui să fie afectată de prezentul regulament.

(28)

În funcție de rolul care le revine în lanțul de aprovizionare, operatorii economici ar trebui să fie răspunzători pentru conformitatea produselor fertilizante UE cu prezentul regulament, astfel încât să asigure un nivel ridicat de protecție a aspectelor de interes public care fac obiectul prezentului regulament, precum și să garanteze o concurență loială pe piața internă. Ori de câte ori este cazul, producătorii și importatorii ar trebui să efectueze teste prin eșantionare asupra produselor fertilizante UE pe care le-au pus la dispoziție pe piață, pentru protecția și siguranța consumatorilor și a mediului.

(29)

Este necesar să se prevadă o distribuție clară și proporțională a obligațiilor care corespund rolului deținut de fiecare operator economic în lanțul de aprovizionare și distribuție.

(30)

Având cunoștințe detaliate privind procesul de proiectare și de producție, producătorul este cel mai în măsură să efectueze procedura de evaluare a conformității. Evaluarea conformității produselor fertilizante UE ar trebui, așadar, să rămână exclusiv obligația producătorului.

(31)

Este necesar să se asigure faptul că produsele fertilizante UE din țări terțe care intră pe piața internă respectă prezentul regulament și în special că producătorii au aplicat procedurile de evaluare a conformității adecvate pentru produsele fertilizante UE în cauză. Prin urmare, ar trebui să se prevadă dispoziții care să impună importatorilor obligația de a se asigura că produsele fertilizante UE pe care le introduc pe piață respectă cerințele prezentului regulament și de a nu introduce pe piață produse fertilizante UE care nu îndeplinesc cerințele respective sau prezintă riscuri pentru sănătatea și siguranța oamenilor, a animalelor sau a plantelor, sau pentru mediu. De asemenea, ar trebui să se adopte dispoziții prin care să se impună acestor importatori obligația de a se asigura că au fost aplicate procedurile de evaluare a conformității și că marcajul produselor fertilizante UE și documentația elaborată de producători sunt disponibile pentru a fi inspectate de autoritățile naționale competente.

(32)

Atunci când introduc un produs fertilizant UE pe piață, importatorii ar trebui să indice pe ambalajul produsului fertilizant UE denumirea, denumirea comercială înregistrată sau marca comercială înregistrată a acestora și adresa poștală la care pot fi contactați, pentru a face posibilă supravegherea pieței.

(33)

Întrucât distribuitorii sunt cei care pun la dispoziție pe piață produsul fertilizant UE după introducerea sa pe piață de către producător sau de către importator, aceștia ar trebui să acționeze cu grija cuvenită pentru a se asigura că modul în care manipulează produsul fertilizant UE nu afectează conformitatea produsului fertilizant UE cu prezentul regulament.

(34)

Operatorii economici care fie introduc pe piață un produs fertilizant UE sub denumirea sau marca lor înregistrată, fie modifică un produs fertilizant UE într-un mod care ar putea afecta conformitatea cu prezentul regulament ar trebui considerați a fi producători și ar trebui să își asume obligațiile producătorilor. În alte cazuri, operatorii economici care se limitează la a ambala sau a reambala produsele fertilizante UE deja introduse pe piață de alți operatori economici ar trebui să poată face dovada faptului că conformitatea cu cerințele prezentului regulament nu a fost afectată, prin indicarea identității acestora pe ambalaj și prin păstrarea unei copii a informațiilor de etichetare originale.

(35)

Având în vedere proximitatea lor față de piață, distribuitorii și importatorii ar trebui să fie implicați în sarcinile de supraveghere a pieței desfășurate de autoritățile naționale competente și ar trebui să fie obligați să participe activ și să furnizeze autorităților respective toate informațiile necesare referitoare la produsul fertilizant UE.

(36)

Asigurarea trasabilității unui produs fertilizant UE pe tot parcursul lanțului de aprovizionare contribuie la simplificarea și la eficientizarea supravegherii pieței. Un sistem de trasabilitate eficient facilitează sarcina autorităților de supraveghere a pieței de a identifica operatorii economici care au pus la dispoziție pe piață produse fertilizante UE neconforme. Atunci când păstrează informațiile necesare pentru identificarea altor operatori economici, operatorii economici nu ar trebui să aibă obligația de a actualiza aceste informații cu privire la alți operatori economici care le-au furnizat un produs fertilizant UE sau cărora aceștia le-au furnizat un produs fertilizant UE, deoarece astfel de informații actualizate nu le sunt de regulă puse la dispoziție.

(37)

Pentru a facilita evaluarea conformității cu cerințele prezentului regulament, este necesar să se prevadă o prezumție de conformitate pentru produsele fertilizante UE care sunt în conformitate cu standardele armonizate adoptate în concordanță cu Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (26) sau cu specificațiile comune adoptate în conformitate cu prezentul regulament.

(38)

Pentru a permite operatorilor economici să demonstreze și autorităților competente să verifice dacă produsele fertilizante UE puse la dispoziție pe piață respectă cerințele prezentului regulament, este necesar să se prevadă proceduri de evaluare a conformității. Decizia nr. 768/2008/CE stabilește module pentru procedurile de evaluare a conformității, de la cea mai puțin strictă până la cea mai strictă, proporțional cu nivelul de risc implicat și cu nivelul de siguranță necesar. Cu scopul de a asigura coerența intersectorială și de a evita variantele ad-hoc, se recomandă ca procedurile de evaluare a conformității să fie alese dintre aceste module. Ar trebui să fie posibil ca producătorii să aleagă o procedură de evaluare a conformității mai strictă pentru evaluarea unui produs fertilizant UE eligibil pentru o procedură mai puțin strictă, întrucât aceasta ar putea permite producătorilor să își simplifice administrarea fără a pune în pericol conformitatea produsului fertilizant UE. În plus, este necesar ca modulele instituite prin Decizia nr. 768/2008/CE să fie adaptate, pentru a reflecta aspectele specifice ale produselor fertilizante. În special, este necesar să se consolideze sistemele de calitate și implicarea organismelor notificate în ceea ce privește evaluarea conformității anumitor produse fertilizante UE derivate din deșeuri recuperate.

(39)

Pentru a se asigura faptul că îngrășămintele pe bază de nitrat de amoniu cu un conținut ridicat de azot nu pun în pericol siguranța și că astfel de îngrășăminte nu sunt utilizate în alte scopuri decât cele cărora le sunt destinate, de exemplu ca explozivi, aceste îngrășăminte ar trebui să facă obiectul unor norme specifice privind testele de rezistență la detonare și trasabilitatea.

(40)

Pentru a asigura accesul efectiv la informații în scopul supravegherii pieței, informațiile cu privire la conformitatea cu întreaga legislație a Uniunii aplicabilă produselor fertilizante UE ar trebui să fie acordate sub forma unei declarații de conformitate UE unice. Pentru a reduce sarcina administrativă pentru operatorii economici, ar trebui să fie posibil ca declarația de conformitate UE unică să fie un dosar care să cuprindă declarațiile de conformitate individuale relevante.

(41)

Marcajul CE, ca indicație a conformității unui produs fertilizant UE cu prezentul regulament, este consecința vizibilă a unui întreg proces cuprinzând evaluarea conformității în sens larg. Principiile generale care reglementează marcajul CE și raportul cu celelalte marcaje sunt prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 765/2008. Ar trebui stabilite normele specifice care reglementează aplicarea marcajului CE în cazul produselor fertilizante UE.

(42)

Anumite proceduri de evaluare a conformității prevăzute în prezentul regulament necesită intervenția organismelor de evaluare a conformității, care sunt notificate Comisiei de către statele membre.

(43)

Este esențial ca toate organismele notificate să își îndeplinească funcțiile la același nivel și în condiții de concurență echitabilă. Aceasta necesită stabilirea unor cerințe obligatorii pentru organismele de evaluare a conformității care doresc să fie notificate pentru a furniza servicii de evaluare a conformității.

(44)

În cazul în care un organism de evaluare a conformității demonstrează conformitatea cu criteriile prevăzute în standardele armonizate, ar trebui să se considere că acesta îndeplinește cerințele corespunzătoare prevăzute în prezentul regulament.

(45)

Pentru a asigura un nivel coerent al calității în ceea ce privește evaluarea conformității produselor fertilizante UE, este necesar, de asemenea, să se stabilească cerințe pentru autoritățile de notificare și alte organisme implicate în evaluarea, notificarea și monitorizarea organismelor notificate.

(46)

Sistemul stabilit în prezentul regulament ar trebui completat de sistemul de acreditare prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 765/2008. Deoarece constituie un mijloc esențial de verificare a competenței organismelor de evaluare a conformității, acreditarea ar trebui să fie utilizată și în scopurile notificării.

(47)

Având în vedere caracterul variabil al anumitor materii componente ale produselor fertilizante UE și natura potențial ireversibilă a unor daune la care ar putea duce expunerea solului și a culturilor la impurități, acreditarea transparentă, astfel cum este prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 765/2008, garantând nivelul necesar de fiabilitate al certificatelor de conformitate a produselor fertilizante UE, ar trebui să fie singurul mijloc de a demonstra competența tehnică a organismelor de evaluare a conformității.

(48)

Organismele de evaluare a conformității subcontractează deseori o parte a activităților lor referitoare la evaluarea conformității sau recurg la o filială. În vederea asigurării nivelului de protecție necesar pentru produsele fertilizante UE care urmează să fie introduse pe piață, este esențial ca subcontractanții și filialele de evaluare a conformității să îndeplinească aceleași cerințe ca organismele notificate în ceea ce privește executarea sarcinilor de evaluare a conformității. Prin urmare, este important ca evaluarea competenței și a funcționării organismelor care urmează să fie notificate, precum și monitorizarea organismelor deja notificate să acopere și activitățile executate de subcontractanți și filiale.

(49)

Este necesar să se prevadă o procedură de notificare eficientă și transparentă și, în special, ca aceasta să fie adaptată la noile tehnologii, astfel încât să fie posibilă notificarea online.

(50)

Deoarece serviciile oferite de organismele notificate într-un stat membru ar putea acoperi produse fertilizante UE puse la dispoziție pe piață în întreaga Uniune, este adecvat să se acorde celorlalte state membre și Comisiei posibilitatea de a ridica obiecții cu privire la un organism notificat. Prin urmare, este important să se acorde o perioadă de timp în care orice dubii sau preocupări privind competența organismelor de evaluare a conformității să poată fi clarificate, înainte ca acestea să înceapă să funcționeze ca organisme notificate.

(51)

Din rațiuni de facilitare a accesului pe piață, este fundamental ca organismele notificate să aplice procedurile de evaluare a conformității fără a crea sarcini inutile pentru operatorii economici. Din același motiv și pentru a asigura tratamentul egal al operatorilor economici, trebuie asigurată consecvența în aplicarea tehnică a procedurilor de evaluare a conformității. Acest lucru se poate realiza cel mai bine printr-o coordonare și o cooperare adecvate între organismele notificate.

(52)

Pentru a asigura securitatea juridică, este necesar să se clarifice faptul că normele privind supravegherea pieței interne și controlul produselor care intră pe piața internă prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 765/2008 se aplică produselor fertilizante UE care intră sub incidența prezentului regulament. Prezentul regulament nu ar trebui să împiedice statele membre să aleagă autoritățile competente pentru îndeplinirea sarcinilor respective.

(53)

Produsele fertilizante UE ar trebui introduse pe piață numai dacă sunt suficient de eficace și nu prezintă riscuri pentru sănătatea și siguranța oamenilor, a animalelor sau a plantelor, sau pentru mediu atunci când sunt depozitate în mod corespunzător și utilizate în scopul pentru care au fost proiectate sau în condiții de utilizare care pot fi prevăzute în mod rezonabil, adică în cazul în care utilizarea respectivă ar putea fi rezultatul unui comportament uman legal și previzibil.

(54)

Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 prevede o procedură de salvgardare care permite Comisiei să examineze justificarea unei măsuri luate de către un stat membru împotriva îngrășămintelor CE pe care acesta le consideră ca prezentând un risc. Pentru a spori transparența și a reduce timpul de prelucrare, este necesar să se îmbunătățească procedura de salvgardare în vigoare, cu scopul de a-i spori eficiența și de a utiliza expertiza disponibilă în statele membre.

(55)

Sistemul existent ar trebui să fie completat printr-o procedură în baza căreia părțile interesate să fie informate cu privire la măsurile preconizate în legătură cu produsele fertilizante UE care prezintă un risc pentru sănătatea și siguranța oamenilor, a animalelor sau a plantelor, sau pentru mediu. De asemenea, acest sistem ar trebui să permită autorităților de supraveghere a pieței ca, în cooperare cu operatorii economici relevanți, să acționeze din timp cu privire la astfel de produse fertilizante UE.

(56)

Obligațiile autorităților de supraveghere a pieței, menționate în prezentul regulament, de a solicita operatorilor economici să întreprindă acțiuni corective ar trebui să se aplice numai produselor fertilizante cu marcajul CE atunci când acestea sunt puse la dispoziție pe piață. Prin urmare, obligațiile respective nu ar trebui să aducă atingere niciunei posibilități existente în temeiul dreptului intern de a permite operatorului economic să elimine marcajul CE și să introducă legal pe piață produsul sub forma unui produs care nu intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament.

(57)

În vederea realizării obiectivelor prevăzute în prezentul regulament, ar trebui să îi fie delegată Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE în ceea ce privește adaptarea la progresul tehnic, în special în domeniul fabricării produselor fertilizante derivate din subproduse de origine animală și în domeniul recuperării deșeurilor, precum și în sectorul agricol și în industria agroalimentară.

(58)

Se înregistrează în prezent progrese tehnice promițătoare în domeniul reciclării deșeurilor, cum ar fi reciclarea fosforului din nămolurile de epurare și producția de produse fertilizante din subproduse de origine animală, cum ar fi cărbunele biologic. Ar trebui să fie posibil ca produsele care conțin sau constau în aceste materii să fie introduse pe piața internă fără întârzieri inutile în cazul în care procesele de prelucrare au fost analizate din punct de vedere științific, iar cerințele procesului au fost stabilite la nivelul Uniunii. În acest scop, ar trebui să îi fie delegată Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE în ceea ce privește definirea și introducerea unor materii componente suplimentare eligibile pentru a fi utilizate în producția de produse fertilizante UE, precum și a unor valori-limită corespunzătoare pentru contaminanții prezenți în astfel de produse. Delegarea de competențe respectivă ar trebui să se aplice doar în măsura în care este justificată de progresul tehnic constatat după adoptarea prezentului regulament, și nu în scopul de a modifica elemente ale prezentului regulament în lipsa unor noi dovezi ale progresului. Pentru ca introducerea unor noi valori-limită pentru contaminanții prezenți în produsele fertilizante UE să se bazeze pe examinarea exhaustivă a impactului direct și indirect asupra siguranței alimentelor și hranei pentru animale, precum și a mediului, ar trebui ca, anterior adoptării unor noi valori-limită pentru contaminanți, să fie avute în vedere avizele științifice din partea Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară, a Agenției Europene pentru Produse Chimice sau a Centrului Comun de Cercetare al Comisiei, după caz. Pentru produsele derivate în sensul Regulamentului (CE) nr. 1069/2009, categoriile de materii componente ar trebui să fie extinse sau adăugate numai în măsura în care a fost determinat un punct final din lanțul de prelucrare în conformitate cu procedurile prevăzute în regulamentul respectiv, întrucât produsele derivate pentru care nu a fost determinat un astfel de punct final sunt, în orice caz, excluse din domeniul de aplicare al prezentului regulament.

(59)

Întrucât nu fac obiectul înregistrării nici în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, nici în conformitate cu orice alte dispoziții legislative orizontale ale Uniunii care impun producătorilor să demonstreze că utilizarea preconizată este sigură, microorganismele ar trebui să fie eligibile ca materii componente pentru produsele fertilizante UE numai în măsura în care au fost identificate și susținute în mod clar de date care să demonstreze că utilizarea lor este sigură și sunt indicate într-o listă exhaustivă adoptată pe această bază. Competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește adăugarea de noi microorganisme la respectiva listă exhaustivă pe aceeași bază.

(60)

Un produs fertilizant UE poate conține polimeri, alții decât nutrienții polimerici. Cu toate acestea, această situație ar trebui să se limiteze la cazurile în care scopul polimerului este de a controla eliberarea nutrienților sau de a spori capacitatea de retenție a apei sau capacitatea de înmuiere a produsului fertilizant UE. Ar trebui să fie permis accesul pe piața internă al produselor inovatoare care conțin astfel de polimeri. Pentru a reduce la minimum riscurile pentru sănătatea umană, pentru siguranță sau pentru mediu pe care le pot prezenta polimerii, alții decât nutrienții polimerici, ar trebui să fie stabilite pentru aceștia criterii de biodegradabilitate, astfel încât să poată face obiectul unui proces de descompunere fizică sau biologică. În acest scop, ar trebui să i se delege Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE în ceea ce privește definirea criteriilor pentru conversia carbonului polimeric în dioxid de carbon și a unei metode de testare aferente. Polimerii care nu îndeplinesc respectivele criterii ar trebui interziși după o perioadă de tranziție.

(61)

În plus, ar trebui să existe posibilitatea de a reacționa imediat la noile dovezi științifice și la noile evaluări ale riscurilor pentru sănătatea și siguranța oamenilor, a animalelor sau a plantelor, sau pentru mediu. În acest scop, ar trebui să îi fie delegată Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE în ceea ce privește modificarea cerințelor aplicabile diferitelor categorii de produse fertilizante UE.

(62)

Atunci când adoptă actele delegate în temeiul prezentului regulament, este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare (27). În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

(63)

În vederea asigurării unor condiții uniforme de punere în aplicare a prezentului regulament, Comisiei ar trebui să îi fie conferite competențe de executare de a adopta acte pentru a determina dacă măsurile luate de statele membre în privința produselor fertilizante UE neconforme sunt sau nu justificate. Având în vedere că aceste acte sunt legate de întrebarea dacă măsurile naționale sunt sau nu justificate, nu este necesar ca aceste acte să fie supuse unui control de către statele membre.

(64)

În același scop al asigurării unor condiții uniforme suplimentare de punere în aplicare a prezentului regulament, ar trebui să conferite competențe de executare Comisiei. Respectivele competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (28).

(65)

Procedura de consultare ar trebui utilizată pentru adoptarea de acte de punere în aplicare prin care statele membre inițiatoare ale notificării să fie obligate să adopte măsurile corective necesare față de organismele notificate care nu îndeplinesc sau nu mai îndeplinesc cerințele pentru a putea fi notificate.

(66)

Procedura de examinare ar trebui utilizată pentru adoptarea actelor de punere în aplicare de stabilire a unor specificații comune ale condițiilor uniforme pentru respectarea cerințelor din prezentul regulament și ale testelor pentru verificarea conformității produselor fertilizante UE, atunci când nu au fost adoptate standarde armonizate sau atunci când acestea nu îndeplinesc cerințele prezentului regulament, sau în cazul în care în procesul de adoptare sau actualizare a acestor standarde apar întârzieri nejustificate; modificarea sau abrogarea specificațiilor comune în cazul în care neconformitatea produsului fertilizant UE poate fi atribuită unor deficiențe existente în cadrul unei specificații comune; stabilirea caracterului justificat sau nejustificat al unei măsuri naționale care privește un produs fertilizant UE conform care prezintă un risc pentru sănătatea și siguranța oamenilor, a animalelor sau a plantelor, sau pentru mediu.

(67)

Comisia ar trebui să adopte acte de punere în aplicare imediat aplicabile prin care se stabilește dacă o măsură națională care privește un produs fertilizant UE conform care prezintă un risc este justificată sau nu, în cazuri justificate corespunzător referitoare la protecția sănătății și a siguranței oamenilor, a animalelor și a plantelor, sau a mediului, dacă motive imperative de urgență impun acest lucru.

(68)

Statele membre ar trebui să prevadă norme privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării prezentului regulament și să se asigure că normele respective sunt aplicate. Sancțiunile prevăzute ar trebui să fie eficace, proporționale și disuasive.

(69)

Având în vedere necesitatea de a asigura un nivel ridicat de protecție a mediului și necesitatea de a lua în considerare noile evoluții întemeiate pe fapte științifice, Comisia ar trebui să transmită Parlamentului European și Consiliului un raport care cuprinde o reevaluare a valorilor-limită pentru conținutul de cadmiu.

(70)

Este necesar să se prevadă dispoziții tranzitorii care să permită punerea la dispoziție pe piață a îngrășămintelor CE care au fost deja introduse pe piață în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 înainte de data aplicării prezentului regulament, fără ca produsele respective să trebuiască să respecte alte cerințe referitoare la produs. Distribuitorii ar trebui astfel să poată furniza îngrășămintele CE care au fost introduse pe piață, adică stocurile care se află deja în lanțul de distribuție, înainte de data aplicării prezentului regulament.

(71)

Este necesar să se acorde o perioadă de timp suficientă operatorilor economici pentru a se conforma obligațiilor care le revin în temeiul prezentului regulament, și statelor membre pentru a înființa infrastructurile administrative necesare pentru aplicarea acestuia. Aplicarea ar trebui să fie, prin urmare, amânată până la o dată ulterioară, până la care aceste pregătiri pot fi finalizate în mod rezonabil.

(72)

Întrucât obiectivul prezentului regulament, și anume garantarea funcționării pieței interne și totodată a faptului că produsele fertilizante UE de pe piață îndeplinesc cerințele care oferă un nivel ridicat de protecție a sănătății și a siguranței oamenilor, a animalelor și a plantelor, precum și a mediului, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre, ci, având în vedere amploarea și efectele sale, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este definit la articolul menționat, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivului menționat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Domeniul de aplicare

(1)   Prezentul regulament se aplică produselor fertilizante UE.

Prezentul regulament nu se aplică:

(a)

subproduselor de origine animală sau produselor derivate cărora li se aplică cerințele Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 atunci când sunt puse la dispoziție pe piață;

(b)

produselor de protecție a plantelor reglementate prin Regulamentul (CE) nr. 1107/2009.

(2)   Prezentul regulament nu aduce atingere aplicării următoarelor acte juridice:

(a)

Directiva 86/278/CEE;

(b)

Directiva 89/391/CEE;

(c)

Directiva 91/676/CEE;

(d)

Directiva 2000/60/CE;

(e)

Directiva 2001/18/CE;

(f)

Regulamentul (CE) nr. 852/2004;

(g)

Regulamentul (CE) nr. 882/2004;

(h)

Regulamentul (CE) nr. 1881/2006;

(i)

Regulamentul (CE) nr. 1907/2006;

(j)

Regulamentul (CE) nr. 834/2007;

(k)

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008;

(l)

Regulamentul (UE) nr. 98/2013;

(m)

Regulamentul (UE) nr. 1143/2014;

(n)

Regulamentul (UE) 2016/2031;

(o)

Directiva (UE) 2016/2284;

(p)

Regulamentul (UE) 2017/625.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.

„produs fertilizant” înseamnă o substanță, un amestec, un microorganism sau orice alt material, aplicat sau care este destinat să fie aplicat pe plante sau pe rizosfera plantelor sau pe ciuperci sau pe micosfera ciupercilor, sau menit să constituie rizosfera sau micosfera, ca atare sau amestecat cu alt material, în scopul de a le furniza nutrienți plantelor sau ciupercilor sau de a le îmbunătăți eficiența nutrițională;

2.

„produs fertilizant UE” înseamnă un produs fertilizant cu marcaj CE atunci când este pus la dispoziție pe piață;

3.

„substanță” înseamnă o substanță astfel cum este definită la articolul 3 punctul 1 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006;

4.

„amestec” înseamnă un amestec astfel cum este definit la articolul 3 punctul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006;

5.

„microorganism” înseamnă un microorganism astfel cum este definit la articolul 3 punctul 15 din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009;

6.

„formă lichidă” înseamnă o suspensie sau o soluție, unde o suspensie înseamnă o dispersie în două faze în care particulele solide sunt menținute în suspensie în faza lichidă, iar o soluție înseamnă un lichid care nu conține particule solide, sau un gel, și include pastele;

7.

„formă solidă” înseamnă o formă caracterizată prin rigiditate structurală și rezistență la schimbări de formă sau de volum și în care atomii sunt strâns legați între ei, fie aranjați într-o rețea geometrică regulată (solide cristaline), fie aranjați neregulat (solide amorfe).

8.

„% din masă” înseamnă procentul din masa întregului produs fertilizant UE sub forma în care este pus la dispoziție pe piață;

9.

„punere la dispoziție pe piață” înseamnă orice furnizare a unui produs fertilizant UE în vederea distribuirii sau utilizării pe piața Uniunii în cadrul unei activități comerciale, contra cost sau gratuit;

10.

„introducere pe piață” înseamnă punerea la dispoziție pe piața Uniunii pentru prima dată a unui produs fertilizant UE;

11.

„producător” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care fabrică un produs fertilizant UE sau pentru care este proiectat sau fabricat un astfel de produs fertilizant UE și care comercializează produsul fertilizant UE respectiv sub denumirea sau marca sa înregistrată;

12.

„reprezentant autorizat” înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune care a primit un mandat scris din partea unui producător pentru a acționa în numele acestuia în legătură cu sarcini specifice;

13.

„importator” înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune și care introduce un produs fertilizant UE dintr-o țară terță pe piața Uniunii;

14.

„distribuitor” înseamnă orice persoană fizică sau juridică din lanțul de aprovizionare, alta decât producătorul sau importatorul, care pune la dispoziție pe piață un produs fertilizant UE;

15.

„operatori economici” înseamnă producătorul, reprezentantul autorizat, importatorul și distribuitorul;

16.

„specificație tehnică” înseamnă un document care stabilește cerințele tehnice pe care trebuie să le îndeplinească un produs fertilizant UE, procesul său de producție sau metodele sale de prelevare a probelor și de analiză;

17.

„standard armonizat” înseamnă un standard armonizat, astfel cum este definit la articolul 2 punctul 1 litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012;

18.

„acreditare” înseamnă acreditare astfel cum a fost definită la articolul 2 punctul 10 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008;

19.

„organism național de acreditare” înseamnă un organism național de acreditare astfel cum a fost definit la articolul 2 punctul 11 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008;

20.

„evaluare a conformității” înseamnă procesul prin care se verifică dacă au fost îndeplinite cerințele prezentului regulament pentru un produs fertilizant UE;

21.

„organism de evaluare a conformității” înseamnă un organism care efectuează activități de evaluare a conformității, inclusiv încercarea, certificarea și inspecția;

22.

„rechemare” înseamnă orice măsură care are ca scop returnarea unui produs fertilizant UE care a fost deja pus la dispoziția utilizatorului final;

23.

„retragere” înseamnă orice măsură cu scopul de a împiedica punerea la dispoziție pe piață a unui produs fertilizant UE din lanțul de aprovizionare;

24.

„legislație de armonizare a Uniunii” înseamnă orice legislație a Uniunii care armonizează condițiile de comercializare a produselor;

25.

„marcaj CE” înseamnă un marcaj prin care producătorul indică faptul că produsul fertilizant UE respectă toate cerințele aplicabile stabilite în legislația de armonizare a Uniunii care prevede aplicarea respectivului marcaj pe produs.

Articolul 3

Libera circulație

(1)   Statele membre nu împiedică, din motive referitoare la compoziție, etichetare sau alte aspecte menționate în prezentul regulament, punerea la dispoziție pe piață a produselor fertilizante UE care sunt în conformitate cu prezentul regulament.

(2)   Prin derogare de la alineatul (1) de la prezentul articol, un stat membru care, la 14 iulie 2019, beneficiază de o derogare de la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 în ceea ce privește conținutul de cadmiu din îngrășăminte, acordată în conformitate cu articolul 114 alineatul (4) din TFUE, poate continua să aplice valorile-limită naționale pentru conținutul de cadmiu din îngrășăminte aplicabile în statul membru respectiv la 14 iulie 2019 pentru produsele fertilizante UE până în momentul în care devin aplicabile la nivelul Uniunii valori-limită armonizate pentru conținutul de cadmiu din îngrășămintele fosfatice, mai mici sau egale cu valorile-limită aplicabile în statul membru respectiv la 14 iulie 2019.

(3)   Prezentul regulament nu împiedică statele membre să mențină sau să adopte dispoziții pentru protecția sănătății umane și a mediului, care sunt în conformitate cu tratatele, în ceea ce privește utilizarea produselor fertilizante UE, cu condiția ca aceste dispoziții să nu necesite modificarea produselor fertilizante UE care sunt în conformitate cu prezentul regulament și să nu influențeze condițiile privind punerea la dispoziție pe piață a produselor respective.

Articolul 4

Cerințe privind produsele

(1)   Un produs fertilizant UE:

(a)

îndeplinește cerințele stabilite în anexa I pentru categoria funcțională relevantă de produse;

(b)

îndeplinește cerințele stabilite în anexa II pentru categoria sau categoriile de materii componente relevante; și

(c)

este etichetat în conformitate cu cerințele de etichetare stabilite în anexa III.

(2)   Pentru orice aspect care nu este menționat în anexele I sau II, produsele fertilizante UE nu prezintă un risc pentru sănătatea și siguranța oamenilor, a animalelor sau a plantelor, sau pentru mediu.

(3)   Până la 16 iulie 2020, Comisia publică un ghid pentru producători și autoritățile de supraveghere a pieței care să ofere informații clare și exemple cu privire la aspectul vizual al etichetei menționate în anexa III.

Articolul 5

Punerea la dispoziție pe piață

Produsele fertilizante UE sunt puse la dispoziție pe piață numai dacă sunt în conformitate cu prezentul regulament.

CAPITOLUL II

OBLIGAȚIILE OPERATORILOR ECONOMICI

Articolul 6

Obligațiile producătorilor

(1)   Atunci când introduc pe piață produse fertilizante UE, producătorii se asigură că acestea au fost proiectate și fabricate în conformitate cu cerințele stabilite în anexele I și II.

(2)   Înainte de a introduce pe piață produse fertilizante UE, producătorii întocmesc documentația tehnică și efectuează procedura relevantă de evaluare a conformității menționată la articolul 15 sau dispun efectuarea acesteia.

În cazul în care conformitatea unui produs fertilizant UE cu cerințele aplicabile prevăzute de prezentul regulament a fost demonstrată prin procedura de evaluare a conformității menționată, producătorii întocmesc o declarație de conformitate UE și aplică marcajul CE.

(3)   Producătorii păstrează documentația tehnică și declarația de conformitate UE timp de cinci ani după introducerea pe piață a produsului fertilizant UE care face obiectul respectivelor documente.

La cerere, producătorii pun la dispoziția altor operatori economici o copie a declarației de conformitate UE.

(4)   Producătorii se asigură că există proceduri care să garanteze conformitatea continuă cu prezentul regulament a produselor fertilizante UE care fac parte dintr-o producție în serie. Modificările în procesul de producție sau cele referitoare la caracteristicile respectivelor produse fertilizante UE și modificările standardelor armonizate, ale specificațiilor comune menționate la articolul 14 sau ale altor specificații tehnice, în raport cu care se declară sau prin aplicarea cărora se verifică conformitatea unui produs fertilizant UE, se iau în considerare în mod corespunzător.

Ori de câte ori performanța unui produs fertilizant UE sau riscurile pe care le prezintă acesta justifică aceasta, producătorii testează prin eșantionare produsele fertilizante UE puse la dispoziție pe piață, investighează plângerile și, dacă este nevoie, păstrează o evidență a plângerilor respective, a produselor fertilizante UE neconforme și a rechemărilor produselor fertilizante UE respective și informează distribuitorii cu privire la orice astfel de activități de monitorizare.

(5)   Producătorii se asigură că pe ambalajul produselor fertilizante UE pe care le-au introdus pe piață figurează numărul tipului, numărul de serie sau alt element care permite identificarea lor sau, în cazul în care produsele fertilizante UE sunt furnizate fără ambalaj, producătorii se asigură că informația solicitată figurează într-un document care însoțește fiecare produs fertilizant.

(6)   Producătorii își indică numele, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată și adresa poștală la care pot fi contactați pe ambalajul produsului fertilizant UE sau, dacă produsul fertilizant UE este furnizat fără ambalaj, într-un document care însoțește produsul fertilizant UE. Adresa poștală indică un singur punct de contact pentru producător. Astfel de informații sunt comunicate într-un limbaj care poate fi ușor înțeles de către utilizatorii finali și autoritățile de supraveghere a pieței și sunt clare, ușor de înțeles și lizibile.

(7)   Producătorii se asigură că produsele fertilizante UE sunt însoțite de informațiile necesare în conformitate cu anexa III. În cazul în care un produs fertilizant UE este furnizat într-un ambalaj, informațiile figurează pe o etichetă care se aplică pe respectivul ambalaj. În cazul în care ambalajul este prea mic pentru a conține toate informațiile, informațiile care nu pot figura pe etichetă sunt comunicate într-un prospect separat care însoțește respectivul ambalaj. Se consideră că acest prospect face parte din etichetă. În cazul în care produsul fertilizant UE este furnizat fără ambalaj, toate informațiile sunt comunicate într-un prospect. Eticheta și prospectul sunt accesibile pentru inspecție în momentul în care produsul fertilizant UE este pus la dispoziție pe piață. Informațiile sunt comunicate într-un limbaj care poate fi ușor înțeles de către utilizatorii finali, după cum se stabilește de către statul membru în cauză, și sunt clare, ușor de înțeles și inteligibile.

(8)   Producătorii care consideră sau au motive să creadă că un produs fertilizant UE pe care l-au introdus pe piață nu este în conformitate cu prezentul regulament iau de îndată măsurile corective necesare pentru a asigura conformitatea produsului fertilizant UE respectiv, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz. În plus, în cazul în care producătorii consideră sau au motive să creadă că un produs fertilizant UE pe care l-au introdus pe piață prezintă un risc pentru sănătatea și siguranța oamenilor, a animalelor sau a plantelor, sau pentru mediu, aceștia informează imediat autoritățile naționale competente din statele membre în care au pus la dispoziție pe piață produsul fertilizant UE, precizând, în special, orice neconformitate și orice măsură corectivă luată.

(9)   La cererea motivată a unei autorități naționale competente, producătorii îi comunică acesteia toate informațiile și documentația necesară, pe suport de hârtie sau în format electronic, pentru a demonstra conformitatea produsului fertilizant UE cu prezentul regulament, într-un limbaj care poate fi ușor înțeles de către autoritatea în cauză. La cererea respectivei autorități, importatorii cooperează cu aceasta la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor pe care le prezintă un produs fertilizant UE pe care l-au introdus pe piață.

Articolul 7

Reprezentantul autorizat

(1)   Un producător poate numi, prin mandat scris, un reprezentant autorizat.

Obligațiile stabilite la articolul 6 alineatul (1) și obligația de a întocmi documentația tehnică menționată la articolul 6 alineatul (2) nu fac parte din mandatul reprezentantului autorizat.

(2)   Un reprezentant autorizat îndeplinește sarcinile prevăzute în mandatul primit de la producător. Mandatul îi permite reprezentantului autorizat să îndeplinească cel puțin următoarele:

(a)

să păstreze declarația de conformitate UE și documentația tehnică la dispoziția autorităților naționale de supraveghere a pieței timp de cinci ani de la introducerea pe piață a produsului fertilizant UE care face obiectul respectivelor documente;

(b)

să îi comunice unei autorități naționale competente, la cererea motivată a acesteia, toate informațiile și documentația necesară pentru a demonstra conformitatea unui produs fertilizant UE;

(c)

să coopereze cu autoritățile naționale competente, la cererea acestora, la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor reprezentate de produsele fertilizante UE care fac obiectul mandatului reprezentantului autorizat.

Articolul 8

Obligațiile importatorilor

(1)   Importatorii introduc pe piață numai produse fertilizante UE conforme.

(2)   Înainte de a introduce pe piață un produs fertilizant UE, importatorii se asigură că procedura corespunzătoare de evaluare a conformității menționată la articolul 15 a fost îndeplinită de către producător. Aceștia se asigură că producătorul a întocmit documentația tehnică, că produsul fertilizant UE este însoțit de documentele necesare și că producătorul a respectat cerințele stabilite la articolul 6 alineatele (5) și (6).

Dacă importatorul consideră sau are motive să creadă că un produs fertilizant UE nu este în conformitate cu prezentul regulament, acesta nu introduce produsul fertilizant UE pe piață înainte ca acesta să fie adus în conformitate. În plus, în cazul în care produsul fertilizant UE prezintă un risc pentru sănătatea și siguranța oamenilor, a animalelor sau a plantelor, sau pentru mediu, importatorul informează producătorul și autoritățile de supraveghere a pieței în acest sens.

(3)   Importatorii își indică numele, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată și adresa poștală la care pot fi contactați pe ambalajul produsului fertilizant UE sau, dacă produsul fertilizant UE este furnizat fără ambalaj, într-un document care însoțește produsul fertilizant UE. Datele de contact sunt comunicate într-un limbaj care poate fi ușor înțeles de către utilizatorii finali și autoritățile de supraveghere a pieței.

(4)   Importatorii se asigură că produsele fertilizante UE sunt însoțite de informațiile necesare în conformitate cu anexa III. În cazul în care un produs fertilizant UE este furnizat într-un ambalaj, informațiile figurează pe o etichetă care se aplică pe respectivul ambalaj. În cazul în care ambalajul este prea mic pentru a conține toate informațiile, informațiile care nu pot figura pe etichetă sunt comunicate într-un prospect separat care însoțește respectivul ambalaj. Se consideră că acest prospect face parte din etichetă. În cazul în care produsul fertilizant UE este furnizat fără ambalaj, toate informațiile sunt comunicate într-un prospect. Eticheta și prospectul sunt accesibile pentru inspecție în momentul în care produsul fertilizant UE este pus la dispoziție pe piață. Informațiile sunt comunicate într-un limbaj care poate fi ușor înțeles de către utilizatorii finali, după cum stabilește statul membru în cauză.

(5)   Importatorii se asigură că, atât timp cât un produs fertilizant UE se află sub responsabilitatea lor, condițiile de depozitare sau transport ale acestuia nu periclitează respectarea de către acesta a cerințelor prevăzute în anexa I sau III.

(6)   Ori de câte ori performanța unui produs fertilizant UE sau riscurile pe care le prezintă acesta justifică aceasta, importatorii testează prin eșantionare produsele fertilizante UE puse la dispoziție pe piață, investighează plângerile și, dacă este nevoie, păstrează o evidență a plângerilor respective, a produselor fertilizante UE neconforme și a rechemărilor produselor fertilizante UE respective și informează distribuitorii cu privire la orice astfel de activități de monitorizare.

(7)   Importatorii care consideră sau au motive să creadă că un produs fertilizant UE pe care l-au introdus pe piață nu este în conformitate cu prezentul regulament iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivul produs fertilizant UE în conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz. În plus, în cazul în care importatorii consideră sau au motive să creadă că un produs fertilizant UE pe care l-au introdus pe piață prezintă un risc pentru sănătatea și siguranța oamenilor, a animalelor sau a plantelor, sau pentru mediu, aceștia informează imediat autoritățile naționale competente din statele membre în care au pus la dispoziție pe piață produsul fertilizant UE, precizând, în special, orice neconformitate și orice măsură corectivă luată.

(8)   Importatorii păstrează o copie a declarației de conformitate UE la dispoziția autorităților de supraveghere a pieței pe o perioadă de cinci ani după introducerea pe piață a produsului fertilizant UE și se asigură că documentația tehnică poate fi pusă la dispoziția acestor autorități, la cerere.

Importatorii pun la dispoziția altor operatori economici, la cerere, o copie a declarației de conformitate UE.

(9)   La cererea motivată a unei autorități naționale competente, importatorii îi comunică acesteia toate informațiile și documentația necesară, pe suport de hârtie sau în format electronic, pentru a demonstra conformitatea produsului fertilizant UE cu prezentul regulament, într-un limbaj care poate fi ușor înțeles de către autoritatea în cauză. La cererea autorității respective, importatorii cooperează cu aceasta la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de un produs fertilizant UE pe care l-au introdus pe piață.

Articolul 9

Obligațiile distribuitorilor

(1)   Atunci când pun la dispoziție pe piață un produs fertilizant UE, distribuitorii acordă o atenție deosebită cerințelor prezentului regulament.

(2)   Înainte de a pune la dispoziție pe piață un produs fertilizant UE, distribuitorii verifică dacă produsul fertilizant este însoțit de documentele necesare, inclusiv dacă informațiile menționate la articolul 6 alineatul (7) sau la articolul 8 alineatul (4) sunt comunicate, conform dispozițiilor de la articolele respective, într-un limbaj care poate fi ușor înțeles de către utilizatorii finali din statul membru în care produsul fertilizant UE urmează să fie pus la dispoziție pe piață și dacă producătorul și importatorul au respectat cerințele stabilite la articolul 6 alineatele (5) și (6) și, respectiv, la articolul 8 alineatul (3).

Dacă un distribuitor consideră sau are motive să creadă că un produs fertilizant UE nu este în conformitate cu prezentul regulament, distribuitorul nu pune la dispoziție pe piață produsul fertilizant UE înainte ca acesta să fie adus în conformitate. În plus, în cazul în care produsul fertilizant UE prezintă un risc pentru sănătatea și siguranța oamenilor, a animalelor sau a plantelor, sau pentru mediu, distribuitorul informează producătorul sau importatorul și autoritățile de supraveghere a pieței în acest sens.

(3)   Distribuitorii se asigură că, atât timp cât un produs fertilizant UE se află sub responsabilitatea lor, condițiile de depozitare sau transport ale acestuia nu periclitează respectarea de către acesta a cerințelor prevăzute în anexa I sau III.

(4)   Distribuitorii care consideră sau au motive să creadă că un produs fertilizant UE pe care l-au pus la dispoziție pe piață nu este în conformitate cu prezentul regulament asigură luarea măsurilor corective necesare pentru a aduce respectivul produs fertilizant UE în conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz. În plus, în cazul în care consideră sau au motive să creadă că un produs fertilizant UE pe care l-au pus la dispoziție pe piață prezintă un risc pentru sănătatea și siguranța oamenilor, a animalelor sau a plantelor, sau pentru mediu, distribuitorii informează imediat autoritățile naționale competente din statele membre în care au pus la dispoziție pe piață produsul fertilizant UE, precizând, în special, orice neconformitate și orice măsură corectivă luată.

(5)   La cererea motivată a unei autorități naționale competente, distribuitorii îi comunică acesteia toate informațiile și documentația necesară, pe suport de hârtie sau în format electronic, pentru a demonstra conformitatea produsului fertilizant UE cu prezentul regulament. La cererea autorității respective, distribuitorii cooperează cu aceasta la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de produsele fertilizante UE pe care le-au pus la dispoziție pe piață.

Articolul 10

Situațiile în care obligațiile producătorilor se aplică importatorilor și distribuitorilor

Importatorul sau distribuitorul este considerat producător în sensul prezentului regulament și i se aplică obligațiile care revin producătorului prevăzute la articolul 6 atunci când respectivul importator sau distribuitor introduce pe piață un produs fertilizant UE sub numele sau marca sa ori modifică un produs fertilizant UE deja introdus pe piață într-o manieră care poate afecta conformitatea acestuia cu prezentul regulament.

Articolul 11

Ambalarea și reambalarea de către importatori și distribuitori

În cazul în care importatorul sau distribuitorul ambalează sau reambalează un produs fertilizant UE și nu este considerat un producător în conformitate cu articolul 10, respectivul importator sau distribuitor:

(a)

se asigură că ambalajul indică numele său, denumirea sa comercială înregistrată sau marca sa înregistrată și adresa sa poștală, precedate de mențiunea „ambalat de” sau „reambalat de”; și

(b)

păstrează un exemplu cu informațiile inițiale menționate la articolul 6 alineatul (7) sau la articolul 8 alineatul (4) la dispoziția autorităților de supraveghere a pieței timp de cinci ani după ce a pus la dispoziție pe piață produsul fertilizant UE.

Articolul 12

Identificarea operatorilor economici

(1)   La cererea autorităților de supraveghere a pieței, operatorii economici le transmit acestora datele de identificare ale:

(a)

oricărui operator economic care le-a furnizat un produs fertilizant UE;

(b)

oricărui operator economic căruia i-au furnizat un produs fertilizant UE.

(2)   Operatorii economici trebuie să poată comunica informațiile prevăzute la alineatul (1) timp de cinci ani după ce le-a fost furnizat produsul fertilizant UE și timp de cinci ani după ce au furnizat produsul fertilizant UE.

CAPITOLUL III

CONFORMITATEA PRODUSELOR FERTILIZANTE UE

Articolul 13

Prezumția de conformitate

(1)   Produsele fertilizante UE care sunt în conformitate cu standardele armonizate sau cu o parte a acestora, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt considerate a fi în conformitate cu cerințele stabilite în anexele I, II și III prevăzute de standardele în cauză sau de o parte a acestora.

(2)   Testele de verificare a conformității produselor fertilizante UE cu cerințele stabilite în anexele I, II și III se efectuează într-un mod fiabil și reproductibil. Testele care sunt în conformitate cu standardele armonizate sau cu o parte a acestora, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt considerate a fi fiabile și reproductibile în măsura în care testele sunt prevăzute de standardele în cauză sau de o parte a acestora.

Articolul 14

Specificații comune

(1)   Comisia poate adopta acte de punere în aplicare de stabilire a unor specificații comune pentru cerințele prevăzute în anexa I, II sau III sau testele menționate la articolul 13 alineatul (2) atunci când:

(a)

respectivele cerințe sau teste nu sunt prevăzute de standarde armonizate sau de o parte a acestora, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

(b)

Comisia constată întârzieri nejustificate în adoptarea standardelor armonizate necesare; sau

(c)

Comisia a decis, în conformitate cu procedura menționată la articolul 11 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012, să mențină în mod restricționat sau să retragă referințele la standardele armonizate sau la o parte a acestora care prevăd cerințele sau testele respective.

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 45 alineatul (3).

(2)   Produsele fertilizante UE care sunt în conformitate cu specificațiile comune sau cu o parte a acestora sunt considerate a fi în conformitate cu cerințele stabilite în anexele I, II și III prevăzute de specificațiile comune în cauză sau de o parte a acestora.

(3)   Testele vizând verificarea conformității produselor fertilizante UE cu cerințele stabilite în anexele I, II și III care sunt în conformitate cu specificațiile comune sau cu o parte a acestora sunt considerate a fi fiabile și reproductibile în măsura în care testele sunt prevăzute de specificațiile comune în cauză sau de o parte a acestora.

Articolul 15

Proceduri de evaluare a conformității

(1)   Evaluarea conformității unui produs fertilizant UE cu cerințele stabilite în prezentul regulament se desfășoară în cadrul procedurii aplicabile de evaluare a conformității în conformitate cu anexa IV.

(2)   Înregistrările și corespondența cu privire la procedurile de evaluare a conformității se redactează în limba (limbile) oficială (oficiale) a(le) statului membru în care este stabilit organismul notificat care desfășoară procedurile de evaluare a conformității sau într-o limbă acceptată de organismul respectiv.

Articolul 16

Declarația de conformitate UE

(1)   Declarația de conformitate UE atestă faptul că a fost demonstrată îndeplinirea cerințelor stabilite în prezentul regulament.

(2)   Declarația de conformitate UE se structurează după modelul prevăzut în anexa V, conține elementele precizate în modulele relevante din anexa IV și se actualizează constant. Aceasta se traduce în limba (limbile) stabilită (stabilite) de statul membru în care produsul fertilizant UE este introdus sau pus la dispoziție pe piață.

(3)   În cazul în care un produs fertilizant UE intră sub incidența mai multor acte ale Uniunii care impun o declarație de conformitate UE, se întocmește o singură declarație de conformitate UE în temeiul tuturor acestor acte ale Uniunii. Declarația respectivă precizează actele în cauză ale Uniunii și referințele de publicare ale acestora. Aceasta poate fi un dosar care să cuprindă declarațiile de conformitate UE individuale relevante.

(4)   Prin întocmirea declarației de conformitate UE, producătorul își asumă responsabilitatea pentru conformitatea produsului fertilizant UE cu cerințele stabilite în prezentul regulament.

Articolul 17

Principii generale ale marcajului CE

Marcajul CE face obiectul principiilor generale prevăzute la articolul 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.

Articolul 18

Norme și condiții pentru aplicarea marcajului CE

(1)   Marcajul CE se aplică în mod vizibil, lizibil și indelebil pe ambalajul produsului fertilizant UE sau, în cazul în care produsul fertilizant UE este furnizat fără ambalaj, pe un document care însoțește produsul fertilizant UE.

(2)   Marcajul CE se aplică înainte ca produsul fertilizant UE să fie introdus pe piață.

(3)   Marcajul CE este urmat de numărul de identificare al organismului notificat, atunci când acest lucru este necesar în temeiul anexei IV.

Numărul de identificare al organismului notificat se aplică chiar de către organismul notificat sau, conform instrucțiunilor acestuia, de către producător sau reprezentantul său autorizat.

(4)   Statele membre se bazează pe mecanismele existente pentru a asigura aplicarea corectă a regimului aplicabil marcajului CE și iau măsurile corespunzătoare în cazul utilizării inadecvate a respectivului marcaj.

Articolul 19

Încetarea statutului de deșeu

Prezentul regulament stabilește criterii conform cărora materii care constituie deșeuri, astfel cum sunt definite în Directiva 2008/98/CE, pot înceta să fie considerate deșeuri dacă sunt încorporate într-un produs fertilizant UE conform. În astfel de cazuri, operațiunea de recuperare în temeiul prezentului regulament are loc înainte ca materia să înceteze să fie deșeu, iar materia este considerată ca îndeplinind condițiile prevăzute la articolul 6 din directiva respectivă și, ca atare, ca nemaifiind deșeu din momentul în care a fost întocmită declarația de conformitate UE.

CAPITOLUL IV

NOTIFICAREA ORGANISMELOR DE EVALUARE A CONFORMITĂȚII

Articolul 20

Notificarea

Statele membre notifică Comisiei și celorlalte state membre organismele autorizate să îndeplinească sarcini de evaluare a conformității ca părți terțe în temeiul prezentului regulament.

Articolul 21

Autoritățile de notificare

(1)   Statele membre desemnează o autoritate de notificare care este responsabilă de stabilirea și îndeplinirea procedurilor necesare pentru evaluarea și notificarea organismelor de evaluare a conformității și de monitorizarea organismelor notificate, inclusiv de respectarea articolului 26.

(2)   Statele membre pot decide ca evaluarea și monitorizarea menționate la alineatul (1) de la prezentul articol să fie efectuate de un organism național de acreditare în sensul Regulamentului (CE) nr. 765/2008 și în conformitate cu acesta.

(3)   În cazul în care autoritatea de notificare deleagă sau încredințează în alt mod evaluarea, notificarea sau monitorizarea menționate la alineatul (1) de la prezentul articol unui organism care nu reprezintă o entitate guvernamentală, respectivul organism trebuie să fie o persoană juridică și să îndeplinească, mutatis mutandis, cerințele stabilite la articolul 22. În plus, respectivul organism dispune de garanții în ce privește responsabilitățile care îi revin din activitățile desfășurate.

(4)   Autoritatea de notificare își asumă întreaga responsabilitate pentru sarcinile îndeplinite de organismul menționat la alineatul (3).

Articolul 22

Cerințe privind autoritățile de notificare

(1)   Autoritatea de notificare este constituită în așa fel încât să nu existe conflicte de interese cu organismele de evaluare a conformității.

(2)   Autoritatea de notificare se organizează și funcționează astfel încât să garanteze obiectivitatea și imparțialitatea activităților sale.

(3)   Autoritatea de notificare este organizată în așa fel încât fiecare decizie cu privire la notificarea organismului de evaluare a conformității să fie luată de persoane competente, altele decât cele care au efectuat evaluarea.

(4)   Autoritatea de notificare nu oferă și nu prestează activități care sunt realizate de organisme de evaluare a conformității sau servicii de consultanță în condiții comerciale sau concurențiale.

(5)   Autoritatea de notificare garantează confidențialitatea informațiilor obținute.

(6)   Autoritatea de notificare dispune de suficient personal competent în vederea îndeplinirii corespunzătoare a sarcinilor sale.

Articolul 23

Obligația de a informa cu privire la autoritățile de notificare

Statele membre informează Comisia în legătură cu procedurile lor de evaluare și notificare a organismelor de evaluare a conformității și de monitorizare a organismelor notificate, precum și în legătură cu orice modificare a acestora.

Comisia pune la dispoziția publicului informațiile respective.

Articolul 24

Cerințe cu privire la organismele notificate

(1)   Pentru a fi notificat, un organism de evaluare a conformității îndeplinește cerințele stabilite la alineatele (2)-(11).

(2)   Organismul de evaluare a conformității este constituit în temeiul dreptului intern al unui stat membru și are personalitate juridică.

(3)   Organismul de evaluare a conformității este un organism terț, independent de organizația sau de produsul fertilizant UE pe care îl evaluează.

(4)   Organismul de evaluare a conformității, personalul cu funcții superioare de conducere și personalul responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității nu pot fi proiectanți, producători, furnizori, cumpărători, proprietari sau utilizatori ai produselor fertilizante și nici reprezentanți ai vreunuia dintre aceștia. Acest lucru nu împiedică utilizarea produselor fertilizante care sunt necesare pentru operațiunile organismului de evaluare a conformității sau utilizarea produselor fertilizante în scopuri personale.

Organismul de evaluare a conformității, personalul său cu funcții superioare de conducere și personalul responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității nu se implică direct în proiectarea, fabricarea, comercializarea sau utilizarea produselor fertilizante și nu reprezintă părțile angajate în activitățile respective. Aceștia nu se implică în activități care le-ar putea afecta imparțialitatea sau integritatea în ceea ce privește activitățile de evaluare a conformității pentru care sunt notificate. Aceste dispoziții se aplică în special serviciilor de consultanță.

Organismele de evaluare a conformității se asigură că activitățile filialelor sau ale subcontractanților lor nu afectează confidențialitatea, obiectivitatea sau imparțialitatea activităților lor de evaluare a conformității.

(5)   Organismele de evaluare a conformității și personalul acestora îndeplinesc activitățile de evaluare a conformității la cel mai înalt grad de integritate profesională și cu competența tehnică necesară în domeniul respectiv și sunt libere de orice presiune și stimulent, îndeosebi financiare, care le-ar putea influența aprecierea sau ar putea influența rezultatele activităților lor de evaluare a conformității, în special din partea persoanelor sau a grupurilor de persoane cu un interes în rezultatele activităților respective.

(6)   Organismul de evaluare a conformității trebuie să poată să îndeplinească toate sarcinile de evaluare a conformității care îi sunt atribuite prin anexa IV și pentru care a fost notificat, indiferent dacă acele sarcini sunt îndeplinite de însuși organismul de evaluare a conformității ori în numele și sub responsabilitatea acestuia.

În orice moment și pentru fiecare procedură de evaluare a conformității și pentru fiecare tip sau categorie de produse fertilizante UE pentru care a fost notificat, organismul de evaluare a conformității dispune de:

(a)

personalul necesar având cunoștințe tehnice și experiență suficientă și corespunzătoare pentru a îndeplini sarcinile de evaluare a conformității;

(b)

descrierile necesare ale procedurilor în conformitate cu care se realizează evaluarea conformității, asigurându-se transparența și posibilitatea de a reproduce procedurile în cauză. Acesta dispune de politici și proceduri adecvate care fac distincție între sarcinile îndeplinite ca organism notificat și alte activități;

(c)

procedurile necesare pentru a-și desfășura activitatea ținând seama în mod corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, de domeniul de activitate și structura acesteia, de gradul de complexitate a tehnologiei produsului în cauză, precum și de caracterul de serie sau de masă al procesului de producție.

Organismul de evaluare a conformității dispune de mijloacele necesare pentru a îndeplini în mod corespunzător sarcinile tehnice și administrative legate de activitățile de evaluare a conformității și are acces la toate echipamentele sau facilitățile necesare.

(7)   Personalul responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității dispune de:

(a)

o pregătire tehnică și profesională solidă pentru toate activitățile de evaluare a conformității pentru care organismul de evaluare a conformității a fost notificat;

(b)

cunoștințe satisfăcătoare privind cerințele evaluărilor pe care le realizează și autoritatea corespunzătoare pentru realizarea acestor evaluări;

(c)

cunoștințe și o înțelegere corespunzătoare a cerințelor stabilite în anexele I, II și III, a standardelor armonizate aplicabile prevăzute la articolul 13 și a specificațiilor comune prevăzute la articolul 14 și a dispozițiilor relevante din legislația de armonizare a Uniunii și din legislația națională;

(d)

abilitatea necesară pentru a întocmi certificate, procese-verbale și rapoarte pentru a demonstra că evaluările au fost îndeplinite.

(8)   Imparțialitatea organismelor de evaluare a conformității, a personalului cu funcții superioare de conducere al acestora și a personalului responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității trebuie să fie garantată.

Remunerația personalului cu funcții superioare de conducere și a personalului responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității din cadrul organismului de evaluare a conformității nu depinde de numărul de evaluări realizate sau de rezultatele acestor evaluări.

(9)   Organismele de evaluare a conformității încheie o asigurare de răspundere dacă răspunderea nu este asumată de stat în conformitate cu dreptul intern sau dacă statul membru nu este direct responsabil pentru evaluarea conformității.

(10)   Personalul organismului de evaluare a conformității păstrează secretul profesional referitor la toate informațiile obținute în îndeplinirea sarcinilor sale în temeiul anexei IV, excepție făcând relația cu autoritățile competente ale statului membru în care își desfășoară activitățile. Drepturile de autor sunt protejate.

(11)   Organismele de evaluare a conformității participă la activitățile de standardizare relevante și la activitățile grupului de coordonare a organismelor notificate înființat în temeiul articolului 36 sau se asigură că personalul responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității din cadrul acestora este informat în legătură cu aceste activități și pun în aplicare, ca orientare generală, deciziile și documentele administrative produse ca rezultat al activității acelui grup.

Articolul 25

Prezumția de conformitate a organismelor notificate

În cazul în care un organism de evaluare a conformității își demonstrează conformitatea cu criteriile prevăzute de standardele armonizate relevante sau de o parte a acestora, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se consideră că acesta îndeplinește cerințele stabilite la articolul 24 în măsura în care standardele armonizate aplicabile prevăd aceste cerințe.

Articolul 26

Filialele organismelor notificate și subcontractarea de către organismele notificate

(1)   În cazul în care un organism notificat subcontractează anumite sarcini referitoare la evaluarea conformității sau recurge la o filială, acesta se asigură că subcontractantul sau filiala îndeplinește cerințele stabilite la articolul 24 și informează autoritatea de notificare în acest sens.

(2)   Organismele notificate preiau întreaga responsabilitate pentru sarcinile îndeplinite de subcontractanți sau filiale, oriunde ar fi acestea stabilite.

(3)   Activitățile pot fi subcontractate sau realizate de o filială numai cu acordul clientului.

(4)   Organismele notificate pun la dispoziția autorității de notificare documentele relevante privind evaluarea calificărilor subcontractantului sau ale filialei și a activităților executate de către aceștia în temeiul anexei IV.

Articolul 27

Cererea de notificare

(1)   Un organism de evaluare a conformității depune o cerere de notificare către autoritatea de notificare a statului membru în care este constituit.

(2)   Cererea de notificare este însoțită de o descriere a activităților de evaluare a conformității, a modulului sau modulelor de evaluare a conformității și a produsului sau produselor fertilizante UE pentru care organismul se consideră a fi competent, precum și de un certificat de acreditare eliberat de un organism național de acreditare care să ateste că organismul de evaluare a conformității îndeplinește cerințele stabilite la articolul 24.

Articolul 28

Procedura de notificare

(1)   Autoritățile de notificare pot notifica numai organismelor de evaluare a conformității care îndeplinesc cerințele stabilite la articolul 24.

(2)   Acestea le notifică Comisiei și celorlalte state membre folosind instrumentul de notificare electronică dezvoltat și gestionat de Comisie.

(3)   Notificarea include detalii complete ale activităților de evaluare a conformității, ale modulului sau modulelor de evaluare a conformității și ale produsului sau produselor fertilizante UE vizat(e) și certificatul de acreditare menționat la articolul 27 alineatul (2).

(4)   Organismul în cauză poate exercita activitățile unui organism notificat numai în cazul în care nu există obiecții din partea Comisiei sau a celorlalte state membre, transmise în termen de două săptămâni de la notificare.

Numai un astfel de organism este considerat organism notificat în sensul prezentului regulament.

(5)   Autoritatea de notificare notifică Comisiei și celorlalte state membre orice modificare ulterioară relevantă adusă notificării.

Articolul 29

Numerele de identificare și listele cu organismele notificate

(1)   Comisia atribuie un număr de identificare organismului notificat.

Comisia atribuie un singur astfel de număr, chiar dacă organismul este notificat în baza mai multor acte ale Uniunii.

(2)   Comisia pune la dispoziția publicului lista cu organismele notificate în baza prezentului regulament, inclusiv numerele de identificare care le-au fost atribuite și activitățile pentru care au fost notificate.

Comisia asigură actualizarea listei.

Articolul 30

Modificări ale notificărilor

(1)   În cazul în care o autoritate de notificare a constatat sau a fost informată că un organism notificat nu mai respectă cerințele stabilite la articolul 24 sau că acesta nu își îndeplinește obligațiile, autoritatea de notificare restrânge, suspendă sau retrage notificarea, după caz, în funcție de gravitatea nerespectării cerințelor sau a neîndeplinirii obligațiilor. Aceasta informează de îndată Comisia și celelalte state membre în consecință.

(2)   În cazul restrângerii, al suspendării sau al retragerii notificării sau în cazul în care organismul notificat și-a încetat activitatea, statul membru notificator ia măsurile adecvate pentru a se asigura că dosarele organismului respectiv sunt fie prelucrate de un alt organism notificat, fie puse la dispoziția autorităților competente de notificare și de supraveghere a pieței, la cererea acestora.

Articolul 31

Contestarea competenței organismelor notificate

(1)   Comisia investighează toate cazurile cu privire la care are îndoieli sau cu privire la care i se atrage atenția asupra unor dubii privind competența unui organism notificat sau privind îndeplinirea continuă de către un organism notificat a cerințelor și a responsabilităților care îi revin.

(2)   Statul membru notificator prezintă Comisiei, la cerere, toate informațiile referitoare la temeiul notificării sau la menținerea competenței organismului notificat în cauză.

(3)   Comisia se asigură că toate informațiile sensibile obținute pe parcursul investigațiilor sale sunt tratate confidențial.

(4)   În cazul în care constată că un organism notificat nu respectă sau nu mai respectă cerințele pentru a fi notificat, Comisia adoptă un act de punere în aplicare prin care solicită statului membru notificator să ia măsurile corective necesare, inclusiv retragerea notificării, dacă este necesar.

Actul de punere în aplicare respectiv se adoptă în conformitate cu procedura de consultare prevăzută la articolul 45 alineatul (2).

Articolul 32

Obligații operaționale în sarcina organismelor notificate

(1)   Organismele notificate efectuează evaluări ale conformității în conformitate cu procedurile de evaluare a conformității prevăzute în anexa IV.

(2)   Evaluările conformității sunt realizate în mod proporțional, evitând sarcinile inutile pentru operatorii economici. Organismele notificate își desfășoară activitatea ținând seama în mod corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, de domeniul de activitate și structura acesteia, de gradul de complexitate a tehnologiei produsului în cauză, precum și de caracterul de serie sau de masă al procesului de producție.

Procedând astfel, organismele în cauză respectă totuși gradul de precizie și nivelul de protecție care sunt necesare pentru conformitatea produsului fertilizant UE cu prezentul regulament.

(3)   În cazul în care un organism notificat constată că un producător nu îndeplinește cerințele stabilite în anexa I, II sau III sau în standardele armonizate corespunzătoare, în specificațiile comune menționate la articolul 14 sau în alte specificații tehnice corespunzătoare, acesta solicită producătorului să ia măsurile corective corespunzătoare și nu emite un certificat sau o decizie de aprobare.

(4)   În cazul în care, în cursul monitorizării conformității, ulterior eliberării unui certificat sau a unei decizii de aprobare, un organism notificat constată că un produs fertilizant UE nu mai este conform, acesta impune producătorului să ia măsurile corective corespunzătoare și, dacă este necesar, suspendă sau retrage certificatul sau decizia de aprobare.

(5)   În cazul în care nu se iau măsuri corective sau acestea nu au efectul necesar, organismul notificat restricționează, suspendă sau retrage orice certificat sau decizie de aprobare, după caz.

Articolul 33

Căi de atac împotriva deciziilor organismelor notificate

Statele membre se asigură că poate fi invocată o cale de atac împotriva deciziilor organismelor notificate.

Articolul 34

Obligații de informare în sarcina organismelor notificate

(1)   Organismele notificate informează autoritatea de notificare în legătură cu:

(a)

orice refuz, restrângere, suspendare sau retragere a unui certificat sau a unei decizii de aprobare;

(b)

orice circumstanță care afectează domeniul de aplicare sau condițiile notificării;

(c)

orice cerere de informare cu privire la activitățile de evaluare a conformității desfășurate, primită de la autoritățile de supraveghere a pieței;

(d)

la cerere, activitățile de evaluare a conformității realizate în limita domeniului notificării și în legătură cu orice altă activitate realizată, inclusiv activități transfrontaliere și subcontractări.

(2)   Organismele notificate le furnizează celorlalte organisme notificate în conformitate cu prezentul regulament care îndeplinesc activități similare de evaluare a conformității cu privire la aceleași produse fertilizante UE, informații relevante privind aspecte referitoare la rezultatele negative ale evaluărilor conformității și, la cerere, rezultatele pozitive ale evaluărilor conformității.

Articolul 35

Schimb de experiență

Comisia asigură organizarea unui schimb de experiență între autoritățile naționale ale statelor membre responsabile de politica de notificare.

Articolul 36

Coordonarea organismelor notificate

Comisia se asigură că între organismele notificate în temeiul prezentului regulament se stabilește și funcționează în mod corespunzător o coordonare și cooperare adecvate, sub forma unui grup sectorial al organismelor notificate.

Organismele notificate participă la activitatea grupului respectiv, în mod direct sau prin intermediul unor reprezentanți desemnați.

CAPITOLUL V

SUPRAVEGHEREA PIEȚEI UNIUNII, CONTROLUL PRODUSELOR FERTILIZANTE UE CARE INTRĂ PE PIAȚA UNIUNII ȘI PROCEDURA DE SALVGARDARE LA NIVELUL UNIUNII

Articolul 37

Supravegherea pieței Uniunii și controlul produselor fertilizante UE care intră pe piața Uniunii

Articolele 16-29 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 se aplică produselor fertilizante UE.

Articolul 38

Procedura la nivel național aplicabilă produselor fertilizante UE care prezintă un risc

(1)   În cazul în care autoritățile de supraveghere a pieței dintr-un stat membru au motive suficiente să creadă că un produs fertilizant UE reprezintă un risc pentru sănătatea și siguranța oamenilor, a animalelor sau a plantelor, sau pentru mediu, acestea efectuează o evaluare a respectivului produs fertilizant UE cu privire la toate cerințele relevante stabilite în prezentul regulament. Operatorii economici relevanți cooperează cu autoritățile de supraveghere a pieței în acest scop, dacă este necesar.

În cazul în care, în cursul evaluării menționate la primul paragraf, autoritățile de supraveghere a pieței constată că produsul fertilizant UE nu este conform cu cerințele stabilite în prezentul regulament, acestea impun de îndată operatorului economic relevant să întreprindă toate acțiunile corective adecvate, într-un termen rezonabil stabilit de autoritățile de supraveghere a pieței și proporțional cu natura riscului, pentru a aduce produsul fertilizant UE în conformitate cu cerințele respective, pentru a retrage produsul fertilizant UE de pe piață sau pentru a-l rechema.

Autoritățile de supraveghere a pieței informează organismul notificat relevant în consecință.

Articolul 21 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 se aplică măsurilor menționate la al doilea paragraf de la prezentul alineat.

(2)   În cazul în care autoritățile de supraveghere a pieței consideră că neconformitatea nu se limitează la teritoriul lor național, acestea informează Comisia și celelalte state membre cu privire la rezultatele evaluării și la acțiunile pe care le-au solicitat din partea operatorului economic.

(3)   Operatorul economic se asigură că, pentru toate produsele fertilizante UE vizate pe care le-a pus la dispoziție pe piața Uniunii, sunt luate toate măsurile corective adecvate.

(4)   În cazul în care operatorul economic relevant nu ia măsuri corective adecvate în termenul menționat la alineatul (1) al doilea paragraf, autoritățile de supraveghere a pieței iau toate măsurile provizorii corespunzătoare pentru a interzice sau a restrânge punerea la dispoziție a produsului fertilizant UE pe piața națională, pentru a retrage produsul fertilizant UE de pe piață sau pentru a-l rechema.

Autoritățile de supraveghere a pieței informează de îndată Comisia și celelalte state membre cu privire la măsurile respective.

(5)   Informațiile menționate la alineatul (4) al doilea paragraf includ toate detaliile disponibile, în special cu privire la datele necesare pentru a identifica produsul fertilizant UE neconform, la originea respectivului produs fertilizant UE, la natura neconformității invocate și riscul implicat, la natura și durata măsurilor naționale luate, precum și la argumentele prezentate de operatorul economic relevant. Autoritățile de supraveghere a pieței indică, în special, dacă neconformitatea se datorează oricăreia dintre următoarele situații:

(a)

neîndeplinirea, de către produsul fertilizant UE, a cerințelor stabilite în anexa I, II sau III;

(b)

existența unor deficiențe în standardele armonizate menționate la articolul 13;

(c)

existența unor deficiențe în specificațiile comune menționate la articolul 14.

(6)   Statele membre, altele decât statul membru care a inițiat procedura în temeiul prezentului articol, informează de îndată Comisia și celelalte state membre cu privire la măsurile luate și la informațiile suplimentare referitoare la neconformitatea produsului fertilizant UE în cauză pe care le au la dispoziție, precum și cu privire la obiecțiile lor, în caz de dezacord cu măsura națională luată.

(7)   În cazul în care, în termen de trei luni de la primirea informațiilor menționate la alineatul (4) al doilea paragraf, nici statele membre, nici Comisia nu au invocat obiecții cu privire la o măsură provizorie luată de un stat membru, măsura este considerată justificată.

(8)   Statele membre se asigură că măsurile restrictive adecvate, cum ar fi retragerea de pe piață a produsului fertilizant UE, sunt luate fără întârziere în ceea ce privește produsul fertilizant UE în cauză.

(9)   Obligațiile autorităților de supraveghere a pieței în temeiul prezentului articol nu aduc atingere posibilității statelor membre de a reglementa produsele fertilizante care nu sunt produse fertilizante UE.

Articolul 39

Procedura de salvgardare la nivelul Uniunii

(1)   În cazul în care, la finalizarea procedurii prevăzute la articolul 38 alineatele (3) și (4), sunt invocate obiecții la adresa unei măsuri luate de un stat membru sau în cazul în care Comisia consideră că o măsură națională contravine dreptului Uniunii, Comisia inițiază de îndată consultări cu statele membre și cu operatorul (operatorii) economic(i) în cauză și evaluează măsura națională. Pe baza rezultatelor evaluării respective, Comisia adoptă o decizie de punere în aplicare, prin care stabilește dacă măsura națională este justificată sau nu.

În cazul în care măsura națională este considerată justificată, prin decizie se impune tuturor statelor membre să ia măsurile necesare pentru a se asigura că produsul fertilizant UE neconform este retras de pe piața lor națională și să informeze Comisia în consecință.

În cazul în care măsura națională este considerată nejustificată, prin decizie se impune statului membru în cauză să retragă măsura.

Comisia adresează decizia sa tuturor statelor membre și o comunică imediat acestora și operatorului (operatorilor) economic(i) relevant (relevanți).

(2)   În cazul în care măsura națională este considerată justificată, iar neconformitatea produsului fertilizant UE este atribuită unor deficiențe în standardele armonizate menționate la articolul 38 alineatul (5) litera (b) din prezentul regulament, Comisia aplică procedura prevăzută la articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012.

(3)   În cazul în care măsura națională este considerată justificată, iar neconformitatea produsului fertilizant UE este atribuită unor deficiențe în specificațiile comune menționate la articolul 38 alineatul (5) litera (c), Comisia adoptă, fără întârziere, acte de punere în aplicare care modifică sau abrogă specificațiile comune în cauză.

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 45 alineatul (3).

Articolul 40

Produse fertilizante UE conforme care prezintă un risc

(1)   În cazul în care, în urma efectuării unei evaluări în conformitate cu articolul 38 alineatul (1), un stat membru constată că, deși este conform cu prezentul regulament, un produs fertilizant UE prezintă un risc pentru sănătatea și siguranța oamenilor, a animalelor sau a plantelor, sau pentru mediu, acesta impune fără întârziere operatorului economic relevant să ia toate măsurile corespunzătoare, în decursul unei perioade rezonabile prevăzute de autoritatea de supraveghere a pieței și proporționale cu natura riscului, pentru a se asigura că produsul fertilizant UE în cauză, în momentul punerii la dispoziție pe piață, nu mai prezintă respectivul risc, pentru a retrage produsul fertilizant UE de pe piață sau pentru a-l rechema.

(2)   Operatorul economic se asigură că sunt luate măsuri corective pentru toate produsele fertilizante UE vizate pe care operatorul economic le-a pus la dispoziție pe piața Uniunii.

(3)   Statul membru informează imediat Comisia și celelalte state membre. Informațiile respective includ toate detaliile disponibile, în special datele necesare pentru identificarea respectivului produs fertilizant UE, originea și lanțul de aprovizionare aferente produsului fertilizant UE în cauză, natura riscului implicat, precum și natura și durata măsurilor naționale luate.

(4)   Comisia inițiază fără întârziere consultări cu statele membre și cu operatorul sau operatorii economici relevanți și evaluează măsurile naționale luate. Pe baza rezultatelor evaluării respective, Comisia adoptă o decizie de punere în aplicare prin care stabilește dacă măsura națională este justificată sau nu și, după caz, prevede măsuri adecvate.

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 45 alineatul (3).

Din motive imperioase de urgență justificate în mod corespunzător referitoare la protecția sănătății și a siguranței oamenilor, a animalelor sau a plantelor, sau a mediului, Comisia adoptă acte de punere în aplicare aplicabile imediat, în conformitate cu procedura menționată la articolul 45 alineatul (4).

(5)   Comisia adresează decizia sa tuturor statelor membre și o comunică imediat acestora și operatorului sau operatorilor economici relevanți.

Articolul 41

Neconformitatea formală

(1)   Fără a aduce atingere articolului 38, un stat membru impune operatorului economic vizat să pună capăt neconformității respective, în cazul în care constată una dintre situațiile următoare cu privire la un produs fertilizant UE:

(a)

marcajul CE a fost aplicat prin încălcarea articolului 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 sau a articolului 18 din prezentul regulament;

(b)

numărul de identificare al organismului notificat a fost aplicat prin încălcarea articolului 18 sau nu a fost aplicat atunci când acest lucru este impus de articolul 18;

(c)

declarația de conformitate UE nu a fost întocmită sau nu a fost întocmită corect;

(d)

documentația tehnică nu este disponibilă sau este incompletă;

(e)

informațiile menționate la articolul 6 alineatul (6) sau la articolul 8 alineatul (3) lipsesc, sunt false sau incomplete;

(f)

nu este respectată orice altă cerință administrativă prevăzută la articolul 6 sau 8.

(2)   În cazul în care neconformitatea menționată la alineatul (1) se menține, statul membru în cauză ia toate măsurile corespunzătoare pentru a restricționa sau a interzice punerea la dispoziție pe piață a produsului fertilizant UE sau pentru a se asigura că acesta este rechemat sau retras de pe piață.

Obligațiile statelor membre în acest sens nu aduc atingere posibilității acestora de a reglementa produsele fertilizante care nu sunt produse fertilizante UE.

CAPITOLUL VI

COMPETENȚELE DELEGATE, PROCEDURA COMITETULUI

Articolul 42

Modificarea anexelor

(1)   Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 44, acte delegate de modificare a anexei I, cu excepția valorilor-limită pentru cadmiu și a definițiilor sau a altor elemente referitoare la domeniul de aplicare ale categoriilor funcționale de produse, precum și acte delegate de modificare a anexelor II, III și IV, în vederea adaptării acestor anexe la progresul tehnic și a facilitării accesului la piața internă și a liberei circulații a produselor fertilizante UE:

(a)

care au potențialul de a face obiectul unor schimburi comerciale semnificative pe piața internă; și

(b)

pentru care există dovezi științifice că acestea:

(i)

nu prezintă un risc pentru sănătatea și siguranța oamenilor, a animalelor sau a plantelor, sau pentru mediu; și

(ii)

asigură eficiența agronomică.

Atunci când adoptă acte delegate care introduc noi valori-limită pentru contaminanți în anexa I, Comisia ia în considerare avizele științifice ale Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară, ale Agenției Europene pentru Produse Chimice sau ale Centrului Comun de Cercetare al Comisiei, după caz.

Atunci când Comisia adoptă acte delegate pentru a adăuga sau a revizui categorii de materii componente cu scopul de a include materii care pot fi considerate ca fiind deșeuri recuperate sau subproduse în sensul Directivei 2008/98/CE, actele delegate respective exclud în mod explicit astfel de materii din categoriile de materii componente 1 și 11 din anexa II la prezentul regulament.

Atunci când adoptă acte delegate în temeiul prezentului alineat, Comisia acordă prioritate în special subproduselor de origine animală, subproduselor în sensul Directivei 2008/98/CE și deșeurilor recuperate, în special din sectorul agricol și din industria agroalimentară, precum și materiilor și produselor puse deja la dispoziție în mod legal pe piață în unul sau mai multe state membre.

(2)   Fără întârzieri nejustificate după 15 iulie 2019, Comisia evaluează struvitul, cărbunele biologic și produsele pe bază de cenușă. În cazul în care evaluarea respectivă ajunge la concluzia că sunt îndeplinite criteriile de la alineatul (1) litera (b), Comisia adoptă acte delegate, în temeiul alineatului (1), pentru a include aceste materii în anexa II.

(3)   Comisia poate să adopte, în temeiul alineatului (1), acte delegate de modificare a anexei II la prezentul regulament numai pentru a include în categoriile de materii componente materii care încetează să fie deșeuri în urma unei operațiuni de recuperare dacă normele privind recuperarea prevăzute în anexa respectivă, adoptate cel târziu la data includerii materiilor respective, asigură că materiile îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 6 din Directiva 2008/98/CE.

(4)   Comisia poate să adopte, în temeiul alineatului (1), acte delegate de modificare a anexei II doar pentru a adăuga noi microorganisme sau tulpini de microorganisme sau metode suplimentare de prelucrare la categoria de materii componente pentru astfel de organisme, după ce a verificat care dintre tulpinile de microorganisme suplimentare îndeplinesc criteriile de la alineatul (1) litera (b), pe baza următoarelor date:

(a)

numele microorganismului;

(b)

clasificarea taxonomică a microorganismului: gen, specie, tulpină și metodă de obținere;

(c)

literatura științifică referitoare la producția, conservarea și utilizarea sigură a microorganismului;

(d)

relația taxonomică cu speciile de microorganisme care îndeplinesc cerințele de prezumție calificată de siguranță stabilite de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară;

(e)

informații privind procesul de producție inclusiv, atunci când este relevant, metodele de prelucrare precum uscarea prin pulverizare, uscarea în pat fluidizat, uscarea statică, centrifugarea, deactivarea termică, filtrarea și măcinarea;

(f)

informații privind identitatea și limitele de reziduuri ale intermediarilor reziduali, ale toxinelor sau ale metaboliților microbieni în materia componentă; și

(g)

prezența în natură, supraviețuirea și mobilitatea în mediul înconjurător.

(5)   Comisia poate să adopte, în temeiul alineatului (1), acte delegate de modificare a anexei II la prezentul regulament doar pentru a adăuga produse derivate în sensul Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 în categoriile de produse derivate în cazul în care a fost stabilit un punct final în lanțul de prelucrare, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) din regulamentul respectiv.

Comisia evaluează astfel de produse derivate din perspectiva aspectelor relevante neluate în considerare în scopul de a determina un punct final în lanțul de fabricație în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1069/2009. În cazul în care evaluarea respectivă ajunge la concluzia că sunt îndeplinite criteriile menționate la alineatul (1) litera (b) de la prezentul articol, Comisia adoptă acte delegate în temeiul alineatului (1) de la prezentul articol pentru a include materiile respective în tabelul din categoria de materii componente 10 din partea II a anexei II la prezentul regulament fără întârzieri nejustificate ori de câte ori un astfel de punct final este determinat.

(6)   Până la 16 iulie 2024, Comisia efectuează o evaluare a criteriilor de biodegradabilitate pentru polimerii menționați la punctul 2 din categoria de materii componente 9 din partea II a anexei II și a metodelor de testare pentru verificarea conformității cu respectivele criterii și, după caz, adoptă acte delegate în temeiul alineatului (1) pentru a stabili criteriile respective.

Astfel de criterii asigură faptul că:

(a)

polimerul poate face obiectul unui proces de descompunere fizică și biologică în condițiile naturale de sol și în mediile acvatice din întreaga Uniune, astfel încât să se descompună în final doar în dioxid de carbon, biomasă și apă;

(b)

cel puțin 90 % din carbonul organic pe care îl conține polimerul se transformă în dioxid de carbon în maximum 48 de luni de la încheierea perioadei de funcționalitate declarate a produsului fertilizant UE indicate pe etichetă și comparativ cu un standard adecvat în testul de biodegradabilitate; și

(c)

utilizarea polimerilor nu duce la acumularea de materiale plastice în mediul înconjurător.

(7)   Până la 16 iulie 2022, Comisia adoptă, în conformitate cu articolul 44, acte delegate de completare a punctului 3 din categoria de materii componente 11 prevăzută în partea II a anexei II la prezentul regulament, prin stabilirea criteriilor privind eficiența și siguranța agronomică pentru utilizarea subproduselor în sensul Directivei 2008/98/CE în cadrul produselor fertilizante UE. Aceste criterii reflectă practicile actuale de fabricare a produselor, evoluțiile tehnologice și cele mai recente dovezi științifice.

(8)   De asemenea, Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 44, acte delegate de modificare a anexei I, cu excepția valorilor-limită pentru cadmiu, precum și a anexelor II, III și IV, din perspectiva noilor dovezi științifice. Comisia recurge la această competență în cazul în care, pe baza unei evaluări a riscurilor, o modificare se dovedește necesară pentru a garanta că niciun produs fertilizant UE care respectă cerințele prezentului regulament nu prezintă un risc pentru sănătatea și siguranța oamenilor, a animalelor sau a plantelor, sau pentru mediu, în condiții normale de utilizare.

Articolul 43

Acte delegate distincte pentru categorii de materii componente distincte

Atunci când își exercită competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 42, Comisia adoptă un act delegat distinct cu privire la fiecare categorie de materii componente prevăzută în anexa II. Respectivele acte delegate includ toate modificările aduse anexelor I, III și IV care sunt necesare ca urmare a modificărilor anexei II.

Articolul 44

Exercitarea competențelor delegate

(1)   Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)   Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 42 se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la 15 iulie 2019. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea competențelor se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3)   Delegarea de competențe menționată la articolul 42 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)   Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

(5)   De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)   Un act delegat adoptat în temeiul articolului 42 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de trei luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu trei luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 45

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de Comitetul pentru produse fertilizante. Respectivul comitet reprezintă un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(2)   În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

(3)   În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

(4)   Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011, coroborat cu articolul 5 din respectivul regulament.

CAPITOLUL VII

MODIFICĂRI

Articolul 46

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1069/2009

Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 5, alineatele (2) și (3) se înlocuiesc cu următorul text:

„(2)   În cazul produselor derivate menționate la articolele 32, 35 și 36 care nu mai prezintă un risc semnificativ pentru sănătatea oamenilor sau a animalelor, se poate stabili un punct final al lanțului de prelucrare dincolo de care produsele respective nu mai fac obiectul cerințelor prevăzute de prezentul regulament.

Aceste produse derivate pot fi ulterior introduse pe piață fără restricții în temeiul prezentului regulament și nu mai fac obiectul controalelor oficiale în conformitate cu prezentul regulament.

Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 51a, acte delegate de completare a prezentului regulament prin stabilirea unui punct final în lanțul de prelucrare dincolo de care produsele derivate menționate la prezentul alineat nu mai fac obiectul cerințelor prevăzute de prezentul regulament.

(3)   În cazul în care există riscuri pentru sănătatea oamenilor sau a animalelor, produselor derivate menționate la articolele 32, 33 și 36 din prezentul regulament li se aplică mutatis mutandis articolele 53 și 54 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 cu privire la măsurile de urgență privind sănătatea.

(4)   În termen de șase luni de la 15 iulie 2019, Comisia inițiază o primă evaluare a produselor derivate menționate la articolul 32 care sunt deja utilizate pe scară largă în Uniune ca îngrășăminte organice și amelioratori de sol. Această evaluare vizează cel puțin următoarele produse: făina de carne, făina de oase, făina de carne și oase, sângele animal, proteinele hidrolizate ale materiilor din categoria 3, gunoiul de grajd prelucrat, compostul, reziduurile de digestie a biogazului, făina de pene, glicerina și alte produse ale materiilor din categoria 2 sau 3 derivate din producția de biodiesel și de combustibili din surse regenerabile, precum și hrana pentru animale (de companie) și produsele de ros pentru câini care au fost refuzate din motive comerciale sau defecțiuni tehnice și produsele derivate din sânge animal, piei, copite și coarne, guano de la lilieci și păsări, lână și păr, pene și puf și păr de porc. În cazul în care din evaluare rezultă că respectivele produse derivate nu mai prezintă un risc semnificativ pentru sănătatea oamenilor sau a animalelor, Comisia stabilește un punct final în lanțul de prelucrare în temeiul alineatului (2) de la prezentul articol fără întârzieri nejustificate și în orice caz nu mai târziu de șase luni de la încheierea evaluării.”

2.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 51a

Exercitarea competențelor delegate

(1)   Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)   Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 5 alineatul (2) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la 15 iulie 2019. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea competențelor se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3)   Delegarea de competențe menționată la articolul 5 alineatul (2) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor delegate aflate deja în vigoare.

(4)   Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare (*1).

(5)   De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)   Un act delegat adoptat în temeiul articolului 5 alineatul (2) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

(*1)  JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”"

Articolul 47

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1107/2009

Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 2 alineatul (1), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

influențarea proceselor vitale ale plantelor, cum ar fi substanțele care le influențează creșterea, altele decât un nutrient sau un biostimulator al plantelor;”.

2.

La articolul 3, se adaugă următorul punct:

„34.

«biostimulator al plantelor» înseamnă un produs care stimulează procesele nutriționale ale plantelor independent de conținutul de nutrienți al produsului, cu unicul scop de a îmbunătăți una sau mai multe dintre următoarele caracteristici ale plantei sau ale rizosferei plantei:

(a)

utilizarea eficientă a nutrienților;

(b)

toleranța la stresul abiotic;

(c)

caracteristicile calitative;

(d)

disponibilitatea nutrienților captați în sol sau în rizosferă;”.

3.

La articolul 80, se adaugă următorul alineat:

„(8)   În cazul produselor pentru care a fost acordată o autorizație în temeiul articolului 32 alineatul (1) pe baza unei cereri prezentate înainte de 15 iulie 2019 și care, după această dată, intră sub incidența definiției de la articolul 3 punctul 34, prezentul regulament continuă să se aplice pe perioada specificată în autorizație.”

CAPITOLUL VIII

Dispoziții tranzitorii și finale

Articolul 48

Sancțiuni

Statele membre stabilesc regimul sancțiunilor care se aplică în cazul nerespectării dispozițiilor prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura aplicarea acestora. Aceste sancțiuni trebuie să fie efective, proporționale și cu efect de descurajare. Statele membre notifică normele respective Comisiei fără întârziere și îi comunică acesteia, fără întârziere, orice modificări ulterioare privind aceste norme.

Articolul 49

Raport

Până la 16 iulie 2026, Comisia transmite Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare a aplicării prezentului regulament și a impactului său global în ceea ce privește atingerea obiectivelor sale, inclusiv a impactului asupra întreprinderilor mici și mijlocii. Respectivul raport include:

(a)

o evaluare a funcționării pieței interne a produselor fertilizante, inclusiv eficacitatea evaluării conformității și a supravegherii pieței, și o analiză a efectelor armonizării opționale asupra producției, a cotei de piață și a fluxurilor comerciale ale produselor fertilizante UE și ale produselor fertilizante introduse pe piață în conformitate cu normele naționale;

(b)

o revizuire a valorilor-limită pentru conținutul de cadmiu în îngrășămintele fosfatice, în vederea evaluării fezabilității reducerii acestor valori-limită la un nivel corespunzător mai scăzut pe baza tehnologiilor și a dovezilor științifice disponibile cu privire la expunerea la cadmiu și acumularea acestuia în mediu, ținând seama de factori de mediu, în special în contextul condițiilor de sol și de climă, al factorilor de sănătate, precum și al celor socioeconomici, cu includerea considerațiilor privind securitatea aprovizionării;

(c)

o evaluare a aplicării unor restricții privind nivelul de contaminanți stabilit în anexa I și o evaluare a oricăror informații științifice relevante noi cu privire la toxicitatea și la efectele cancerigene ale contaminanților relevanți care devin disponibile, inclusiv riscurile rezultate din contaminarea cu uraniu în produsele fertilizante.

Raportul ține seama în mod corespunzător de progresul tehnologic și de inovare, precum și de procesele de standardizare care afectează producția și utilizarea produselor fertilizante. Raportul este însoțit, dacă este cazul, de o propunere legislativă.

Articolul 50

Reexaminarea din perspectiva biodegradabilității

Până la 16 iulie 2024, Comisia efectuează o reexaminare pentru a evalua posibilitatea de a determina criteriile de biodegradabilitate ale foliilor de mulcire și posibilitatea încorporării lor în categoria de materii componente 9 din partea II a anexei II.

Articolul 51

Abrogarea Regulamentului (CE) nr. 2003/2003

Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 se abrogă de la 16 iulie 2022.

Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament.

Articolul 52

Dispoziții tranzitorii

Statele membre nu împiedică punerea la dispoziție pe piață a produselor care au fost introduse pe piață ca îngrășăminte și sunt marcate cu mențiunea „îngrășământ CE” în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 înainte de 16 iulie 2022. Cu toate acestea, capitolul V din prezentul regulament se aplică mutatis mutandis produselor în cauză.

Articolul 53

Intrarea în vigoare și aplicarea

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 16 iulie 2022.

Cu toate acestea:

(a)

articolul 4 alineatul (3), articolul 14, articolele 42, 43, 44, 45, 46 și 47 se aplică de la 15 iulie 2019; și

(b)

articolele 20-36 se aplică de la 16 aprilie 2020.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 iunie 2019.

Pentru Parlamentul European

Președintele

A. TAJANI

Pentru Consiliu

Președintele

G. CIAMBA


(1)  JO C 389, 21.10.2016, p. 80.

(2)  Poziția Parlamentului European din 27 martie 2019 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 21 mai 2019.

(3)  Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 octombrie 2003 privind îngrășămintele (JO L 304, 21.11.2003, p. 1).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 (JO L 218, 13.8.2008, p. 30).

(5)  Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor și de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului (JO L 218, 13.8.2008, p. 82).

(6)  Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulamentul privind subprodusele de origine animală) (JO L 300, 14.11.2009, p. 1).

(7)  Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (JO L 31, 1.2.2002, p. 1).

(8)  Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO L 312, 22.11.2008, p. 3).

(9)  Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (JO L 309, 24.11.2009, p. 1).

(10)  Directiva 86/278/CEE a Consiliului din 12 iunie 1986 privind protecția mediului, în special a solului, atunci când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură (JO L 181, 4.7.1986, p. 6).

(11)  Directiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă (JO L 183, 29.6.1989, p. 1).

(12)  Directiva 91/676/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1991 privind protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole (JO L 375, 31.12.1991, p. 1).

(13)  Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei (JO L 327, 22.12.2000, p. 1).

(14)  Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 martie 2001 privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic și de abrogare a Directivei 90/220/CEE a Consiliului (JO L 106, 17.4.2001, p. 1).

(15)  Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare (JO L 139, 30.4.2004, p. 1)

(16)  Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și cu normele de sănătate animală și de bunăstare a animalelor (JO L 165, 30.4.2004, p. 1).

(17)  Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (JO L 396, 30.12.2006, p. 1).

(18)  Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 al Comisiei din 19 decembrie 2006 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare (JO L 364, 20.12.2006, p. 5).

(19)  Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 (JO L 189, 20.7.2007, p. 1).

(20)  Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (JO L 353, 31.12.2008, p. 1).

(21)  Regulamentul (UE) nr. 98/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi (JO L 39, 9.2.2013, p. 1).

(22)  Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive (JO L 317, 4.11.2014, p. 35).

(23)  Regulamentul (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 2016 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 228/2013, (UE) nr. 652/2014 și (UE) nr. 1143/2014 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivelor 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE și 2007/33/CE ale Consiliului (JO L 317, 23.11.2016, p. 4).

(24)  Directiva (UE) 2016/2284 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2016 privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici, de modificare a Directivei 2003/35/CE și de abrogare a Directivei 2001/81/CE (JO L 344, 17.12.2016, p. 1).

(25)  Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentul European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale) (JO L 95, 7.4.2017, p. 1).

(26)  Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 2009/105/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 1673/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 316, 14.11.2012, p. 12).

(27)  JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

(28)  Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).


ANEXA I

Categoriile funcționale de produse („CFP”) pentru produsele fertilizante UE

PARTEA I

DESEMNAREA CFP

1.   Îngrășământ

A.   Îngrășământ organic

I.

Îngrășământ organic solid

II.

Îngrășământ organic lichid

B.   Îngrășământ organo-mineral

I.

Îngrășământ organo-mineral solid

II.

Îngrășământ organo-mineral lichid

C.   Îngrășământ anorganic

I.

Îngrășământ anorganic cu macroelemente

(a)

Îngrășământ anorganic solid cu macroelemente

(i)

Îngrășământ anorganic solid simplu cu macroelement

(A)

Îngrășământ anorganic solid simplu cu macroelemente pe bază de nitrat de amoniu cu conținut ridicat de azot

(ii)

Îngrășământ anorganic solid compus cu macroelemente

(A)

Îngrășământ anorganic solid compus cu macroelemente pe bază de nitrat de amoniu cu conținut ridicat de azot

(b)

Îngrășământ anorganic lichid cu macroelemente

(i)

Îngrășământ anorganic lichid simplu cu macroelement

(ii)

Îngrășământ anorganic lichid compus cu macroelemente

II.

Îngrășământ anorganic cu oligoelemente

(a)

Îngrășământ anorganic simplu cu oligoelement

(b)

Îngrășământ anorganic compus cu oligoelemente

2.   Amendament mineral bazic

3.   Ameliorator de sol

A.

Ameliorator organic de sol

B.

Ameliorator anorganic de sol

4.   Substrat de cultură

5.   Inhibitor

A.

Inhibitor de nitrificare

B.

Inhibitor de denitrificare

C.

Inhibitor de urează

6.   Biostimulator al plantelor

A.

Biostimulator microbian al plantelor

B.

Biostimulator nemicrobian al plantelor

7.   Amestec de produse fertilizante

PARTEA II

CERINȚE PRIVIND CFP

1.

În prezenta parte sunt prevăzute cerințele referitoare la CFP în care se împart produsele fertilizante UE, ținând seama de funcțiile lor declarate.

2.

Cerințele prevăzute în prezenta anexă pentru o anumită CFP se aplică produselor fertilizante UE din toate subcategoriile din CFP respectivă.

3.

Declarația potrivit căreia un produs fertilizant UE respectă funcția prevăzută în prezenta anexă pentru CFP relevantă trebuie să fie susținută de modul de acțiune al produsului, de concentrația relativă a diferitelor sale componente sau de orice alt parametru relevant.

4.

Atunci când, din natura sau din procesul de fabricație a unui anumit produs fertilizant UE, rezultă în mod cert și incontestabil că este asigurată conformitatea cu o anumită cerință (cum ar fi absența unui anumit contaminant), în cadrul procedurii de evaluare a conformității, se poate presupune îndeplinirea acelei cerințe fără a mai fi nevoie de verificare (de exemplu, prin testare), pe răspunderea producătorului.

5.

În cazul în care un produs fertilizant UE conține o substanță pentru care s-au stabilit valori-limită maxime ale reziduurilor pentru produsele alimentare și hrana pentru animale în conformitate cu:

(a)

Regulamentul (CEE) nr. 315/93 al Consiliului (1);

(b)

Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului (2);

(c)

Regulamentul (CE) nr. 470/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (3); sau

(d)

Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului (4),

utilizarea produsului fertilizant UE, conform instrucțiunilor de utilizare, nu trebuie să ducă la depășirea respectivelor valori-limită în produsele alimentare sau în hrana pentru animale.

6.

Fosfonații nu se adaugă în mod intenționat la niciun produs fertilizant UE. Prezența neintenționată a fosfonaților nu trebuie să depășească 0,5 % din masă.

7.

Cerințele prevăzute în prezenta anexă sunt exprimate în forma oxidată pentru anumiți nutrienți. În cazul în care se evaluează conformitatea pe baza prezenței nutrientului în cauză în forma sa elementară, se utilizează următorii factori de conversie:

fosfor (P)

=

pentaoxid de fosfor (P2O5) × 0,436;

potasiu (K)

=

oxid de potasiu (K2O) × 0,830;

calciu (Ca)

=

oxid de calciu (CaO) × 0,715;

magneziu (Mg)

=

oxid de magneziu (MgO) × 0,603;

sodiu (Na)

=

oxid de sodiu (Na2O) × 0,742;

sulf (S)

=

trioxid de sulf (SO3) × 0,400.

8.

Cerințele prevăzute în prezenta anexă sunt exprimate făcând referință la carbonul organic (Corg). În cazul în care se evaluează conformitatea pe baza materiei organice, se aplică următorul factor de conversie:

carbon organic (Corg) = materie organică × 0,56.

CFP 1: ÎNGRĂȘĂMÂNT

Un îngrășământ este un produs fertilizant UE a cărui funcție este să asigure nutrienți plantelor sau ciupercilor.

CFP 1(A): ÎNGRĂȘĂMÂNT ORGANIC

1.

Un îngrășământ organic conține:

carbon organic (Corg); și

nutrienți

de origine exclusiv biologică.

Un îngrășământ organic poate conține turbă, leonardit și lignit, dar nu și alte materiale fosilizate sau încorporate în formațiunile geologice.

2.

Contaminanții într-un îngrășământ organic nu trebuie să depășească următoarele valori-limită:

(a)

cadmiu (Cd)

:

1,5 mg/kg substanță uscată,

(b)

crom hexavalent (Cr VI)

:

2 mg/kg substanță uscată,

(c)

mercur (Hg)

:

1 mg/kg substanță uscată,

(d)

nichel (Ni)

:

50 mg/kg substanță uscată,

(e)

plumb (Pb)

:

120 mg/kg substanță uscată, și

(f)

arsen anorganic (As)

:

40 mg/kg substanță uscată.

Într-un îngrășământ organic nu trebuie să se găsească biuret (C2H5N3O2).

3.

Concentrația de cupru (Cu) într-un îngrășământ organic nu trebuie să depășească 300 mg/kg substanță uscată, iar concentrația de zinc (Zn) într-un îngrășământ organic nu trebuie să depășească 800 mg/kg substanță uscată.

4.

Agenții patogeni într-un îngrășământ organic nu trebuie să depășească limitele prevăzute în următorul tabel:

Microorganisme care urmează să fie testate

Planuri de eșantionare

Limită

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

Absență în 25 g sau 25 ml

Escherichia coli sau Enterococcaceae

5

5

0

1 000 în 1 g sau 1 ml

unde:

n

=

numărul de probe de analizat;

c

=

numărul de probe în care numărul de bacterii, exprimat în unități formatoare de colonii (UFC), este cuprins între m și M;

m

=

valoarea-prag pentru numărul de bacterii, exprimat în UFC, care este considerată ca fiind satisfăcătoare;

M

=

valoarea maximă pentru numărul de bacterii exprimat în UFC.

CFP 1(A)(I): ÎNGRĂȘĂMÂNT ORGANIC SOLID

1.

Un îngrășământ organic solid trebuie să fie în formă solidă.

2.

Un îngrășământ organic solid conține cel puțin unul dintre următorii nutrienți principali declarați: azot (N), pentaoxid de fosfor (P2O5) sau oxid de potasiu (K2O).

În cazul în care un îngrășământ organic solid conține un singur nutrient principal declarat, concentrația respectivului nutrient trebuie să reprezinte cel puțin:

(a)

2,5 % din masă azot (N) total;

(b)

2 % din masă pentaoxid de fosfor (P2O5) total; sau

(c)

2 % din masă oxid de potasiu (K2O) total.

În cazul în care un îngrășământ organic solid conține mai mult de un nutrient principal declarat, concentrațiile respectivilor nutrienți trebuie să reprezinte cel puțin:

(a)

1 % din masă azot (N) total;

(b)

1 % din masă pentaoxid de fosfor (P2O5) total; sau

(c)

1 % din masă oxid de potasiu (K2O) total.

Suma concentrațiilor respectivilor nutrienți trebuie să reprezinte cel puțin 4 % din masă.

3.

Concentrația de carbon organic (Corg) prezent într-un îngrășământ organic solid trebuie să reprezinte cel puțin 15 % din masă.

CFP 1(A)(II): ÎNGRĂȘĂMÂNT ORGANIC LICHID

1.

Un îngrășământ organic lichid trebuie să fie în formă lichidă.

2.

Un îngrășământ organic lichid conține cel puțin unul dintre următorii nutrienți principali declarați: azot (N), pentaoxid de fosfor (P2O5) sau oxid de potasiu (K2O).

În cazul în care un îngrășământ organic lichid conține un singur nutrient principal declarat, concentrația respectivului nutrient trebuie să reprezinte cel puțin:

(a)

2 % din masă azot (N) total;

(b)

1 % din masă pentaoxid de fosfor (P2O5) total; sau

(c)

2 % din masă oxid de potasiu (K2O) total.

În cazul în care un îngrășământ organic lichid conține mai mult de un nutrient principal declarat, concentrațiile respectivilor nutrienți trebuie să reprezinte cel puțin:

(a)

1 % din masă azot (N) total;

(b)

1 % din masă pentaoxid de fosfor (P2O5) total; sau

(c)

1 % din masă oxid de potasiu (K2O) total.

Suma concentrațiilor respectivilor nutrienți trebuie să reprezinte cel puțin 3 % din masă.

3.

Carbonul organic (Corg) prezent într-un îngrășământ organic lichid trebuie să reprezinte cel puțin 5 % din masă.

CFP 1(B): ÎNGRĂȘĂMÂNT ORGANO-MINERAL

1.

Un îngrășământ organo-mineral este compus din:

(a)

unul sau mai multe îngrășăminte anorganice, astfel cum se specifică la punctul privind CFP 1(C); și

(b)

una sau mai multe materii care conțin:

carbon organic (Corg); și

nutrienți,

de origine exclusiv biologică.

Un îngrășământ organo-mineral poate conține turbă, leonardit și lignit, dar nu și alte materiale fosilizate sau încorporate în formațiunile geologice.

2.

În cazul în care unul sau mai multe dintre îngrășămintele anorganice din compoziție este un îngrășământ anorganic solid simplu sau compus cu macroelemente pe bază de nitrat de amoniu cu conținut ridicat de azot, astfel cum se specifică la punctul privind CFP 1(C)(I)(a)(i-ii)(A), un îngrășământ organo-mineral nu poate conține azot (N) în proporție egală sau mai mare de 16 % din masă provenit din nitrat de amoniu (NH4NO3).

3.

Contaminanții dintr-un îngrășământ organo-mineral nu trebuie să depășească următoarele valori-limită:

(a)

cadmiu (Cd)

:

(i)

în cazul în care un îngrășământ organo-mineral are un conținut total de fosfor (P) mai mic de 5 % din masă echivalent pentaoxid de fosfor (P2O5): 3 mg/kg substanță uscată; sau

(ii)

în cazul în care un îngrășământ organo-mineral are un conținut total de fosfor (P) mai mare sau egal cu 5 % din masă echivalent pentaoxid de fosfor (P2O5) („îngrășământ fosfatic”): 60 mg/kg pentaoxid de fosfor (P2O5);

(b)

crom hexavalent (Cr VI)

:

2 mg/kg substanță uscată;

(c)

mercur (Hg)

:

1 mg/kg substanță uscată;

(d)

nichel (Ni)

:

50 mg/kg substanță uscată;

(e)

plumb (Pb)

:

120 mg/kg substanță uscată;

(f)

arsen anorganic (As)

:

40 mg/kg substanță uscată; și

(g)

biuret (C2H5N3O2)

:

12 g/kg de substanță uscată.

4.

Concentrația de cupru (Cu) într-un îngrășământ organo-mineral nu trebuie să depășească 600 mg/kg substanță uscată, iar concentrația de zinc (Zn) într-un îngrășământ organo-mineral nu trebuie să depășească 1 500 mg/kg substanță uscată. Aceste valori-limită nu se aplică, însă, în cazul în care cuprul (Cu) sau zincul (Zn) au fost adăugate intenționat într-un îngrășământ organo-mineral cu scopul de a corecta un deficit de oligoelemente din sol și sunt declarate în conformitate cu anexa III.

5.

Agenții patogeni dintr-un îngrășământ organo-mineral nu trebuie să depășească limitele prevăzute în următorul tabel:

Microorganisme care urmează să fie testate

Planuri de eșantionare

Limită

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

Absență în 25 g sau 25 ml

Escherichia coli sau Enterococcaceae

5

5

0

1 000 în 1 g sau 1 ml

unde:

n

=

numărul de probe de analizat;

c

=

numărul de probe în care numărul de bacterii, exprimat în UFC, este cuprins între m și M;

m

=

valoarea-prag pentru numărul de bacterii, exprimat în UFC, care este considerată ca fiind satisfăcătoare;

M

=

valoarea maximă pentru numărul de bacterii exprimat în UFC.

CFP 1(B)(I): ÎNGRĂȘĂMÂNT ORGANO-MINERAL SOLID

1.

Un îngrășământ organo-mineral solid trebuie să fie în formă solidă.

2.

Un îngrășământ organo-mineral solid conține cel puțin unul dintre următorii nutrienți principali declarați: azot (N), pentaoxid de fosfor (P2O5) sau oxid de potasiu (K2O).

În cazul în care un îngrășământ organo-mineral solid conține un singur nutrient principal declarat, concentrația respectivului nutrient trebuie să reprezinte cel puțin:

(a)

2,5 % din masă azot (N) total, din care azotul organic (Norg) trebuie să reprezinte 1 % din masă;

(b)

2 % din masă pentaoxid de fosfor (P2O5) total; sau

(c)

2 % din masă oxid de potasiu (K2O) total.

În cazul în care un îngrășământ organo-mineral solid conține mai mult de un nutrient principal declarat, concentrațiile respectivilor nutrienți trebuie să reprezinte cel puțin:

(a)

2 % din masă azot (N) total, din care azotul organic (Norg) trebuie să reprezinte 0,5 % din masă;

(b)

2 % din masă pentaoxid de fosfor (P2O5) total; sau

(c)

2 % din masă oxid de potasiu (K2O) total.

Suma concentrațiilor respectivilor nutrienți trebuie să reprezinte cel puțin 8 % din masă.

3.

Concentrația de carbon organic (Corg) prezent într-un îngrășământ organo-mineral solid trebuie să reprezinte cel puțin 7,5 % din masă.

4.

Într-un îngrășământ organo-mineral solid, fiecare unitate fizică conține carbon organic (Corg) și toți nutrienții în conținutul declarat. O unitate fizică se referă la unul dintre fragmentele componente ale unui produs, cum ar fi granulele sau tabletele.

CFP 1(B)(II): ÎNGRĂȘĂMÂNT ORGANO-MINERAL LICHID

1.

Un îngrășământ organo-mineral lichid trebuie să fie în formă lichidă.

2.

Un îngrășământ organo-mineral lichid trebuie să conțină cel puțin unul dintre următorii nutrienți principali declarați: azot (N), pentaoxid de fosfor (P2O5) sau oxid de potasiu (K2O).

În cazul în care un îngrășământ organo-mineral lichid conține un singur nutrient principal declarat, concentrația respectivului nutrient trebuie să reprezinte cel puțin:

(a)

2 % din masă azot (N) total, din care azotul organic (Norg) trebuie să reprezinte 0,5 % din masă;

(b)

2 % din masă pentaoxid de fosfor (P2O5) total; sau

(c)

2 % din masă oxid de potasiu (K2O) total.

În cazul în care un îngrășământ organo-mineral lichid conține mai mult de un nutrient principal declarat, concentrațiile respectivilor nutrienți trebuie să reprezinte cel puțin:

(a)

2 % din masă azot (N) total, din care azotul organic (Norg) trebuie să reprezinte 0,5 % din masă;

(b)

2 % din masă pentaoxid de fosfor (P2O5) total; sau

(c)

2 % din masă oxid de potasiu (K2O) total.

Suma concentrațiilor respectivilor nutrienți trebuie să reprezinte cel puțin 6 % din masă.

3.

Concentrația de carbon organic (Corg) prezent într-un îngrășământ organo-mineral lichid trebuie să reprezinte cel puțin 3 % din masă.

CFP 1(C): ÎNGRĂȘĂMÂNT ANORGANIC

1.

Un îngrășământ anorganic este un îngrășământ care conține sau eliberează nutrienți în formă minerală, altul decât un îngrășământ organic sau organo-mineral.

2.

Pe lângă cerințele CFP 1(C)(I) sau CFP 1(C)(II), un îngrășământ anorganic care conține peste 1 % din masă carbon organic (Corg), fără a include carbonul organic (Corg) provenit din:

acțiunea agenților de chelare sau de complexare menționați la categoria de materii componente (CMC) 1 punctul 3 din partea II a anexei II;

inhibitorii de nitrificare, inhibitorii de denitrificare sau inhibitorii de urează, menționați la CMC 1 punctul 4 din partea II a anexei II;

peliculele menționate la CMC 9 punctul 1 litera (a) din partea II a anexei II;

uree (CH4N2O); sau

cianamida de calciu (CaCN2)

respectă condiția ca agenții patogeni dintr-un îngrășământ anorganic să nu depășească limitele prevăzute în următorul tabel:

Microorganisme care urmează să fie testate

Planuri de eșantionare

Limită

n

c

M

M

Salmonella spp.

5

0

0

Absență în 25 g sau 25 ml

Escherichia coli sau Enterococcaceae

5

5

0

1 000 în 1 g sau 1 ml

unde:

n

=

numărul de probe de analizat;

c

=

numărul de probe în care numărul de bacterii, exprimat în UFC, este cuprins între m și M;

m

=

valoarea-prag pentru numărul de bacterii, exprimat în UFC, care este considerată ca fiind satisfăcătoare;

M

=

valoarea maximă pentru numărul de bacterii exprimat în UFC.

CFP 1(C)(I): ÎNGRĂȘĂMÂNT ANORGANIC CU MACROELEMENTE

1.

Un îngrășământ anorganic cu macroelemente este menit să le furnizeze plantelor sau ciupercilor unul sau mai multe dintre următoarele macroelemente:

(a)

macroelemente principale: azot (N), fosfor (P) sau potasiu (K);

(b)

macroelemente secundare: calciu (Ca), magneziu (Mg), sodiu (Na) sau sulf (S).

2.

Într-un îngrășământ anorganic cu macroelemente, cantitatea de contaminanți nu trebuie să depășească următoarele valori-limită:

(a)

cadmiu (Cd)

:

(i)

în cazul în care un îngrășământ anorganic cu macroelemente are un conținut total de fosfor (P) mai mic de 5 % din masă echivalent pentaoxid de fosfor (P2O5): 3 mg/kg substanță uscată; sau

(ii)

în cazul în care un îngrășământ anorganic cu macroelemente are un conținut total de fosfor (P) mai mare sau egal cu 5 % din masă echivalent pentaoxid de fosfor (P2O5) („îngrășământ fosfatic”): 60 mg/kg pentaoxid de fosfor (P2O5);

(b)

crom hexavalent (Cr VI)

:

2 mg/kg substanță uscată;

(c)

mercur (Hg)

:

1 mg/kg substanță uscată;

(d)

nichel (Ni)

:

100 mg/kg substanță uscată;

(e)

plumb (Pb)

:

120 mg/kg substanță uscată;

(f)

arsen (As)

:

40 mg/kg substanță uscată;

(g)

biuret (C2H5N3O2)

:

12 g/kg de substanță uscată;

(h)

perclorat (ClO4-)

:

50 mg/kg substanță uscată.

3.

Concentrația de cupru (Cu) într-un îngrășământ anorganic cu macroelemente nu trebuie să depășească 600 mg/kg substanță uscată, iar concentrația de zinc (Zn) într-un îngrășământ anorganic cu macroelemente nu trebuie să depășească 1 500 mg/kg substanță uscată. Aceste valori-limită nu se aplică, însă, în cazul în care cuprul (Cu) sau zincul (Zn) au fost adăugate intenționat într-un îngrășământ anorganic cu macroelemente cu scopul de a corecta deficitul de oligoelemente din sol și sunt declarate în conformitate cu anexa III.

CFP 1(C)(I)(a): ÎNGRĂȘĂMÂNT ANORGANIC SOLID CU MACROELEMENTE

Un îngrășământ anorganic solid cu macroelemente este în formă solidă.

CFP 1(C)(I)(a)(i): ÎNGRĂȘĂMÂNT ANORGANIC SOLID SIMPLU CU MACROELEMENT

1.

Un îngrășământ anorganic solid simplu cu macroelement are un conținut declarat de:

(a)

un singur macroelement [azot (N), fosfor (P), potasiu (K), calciu (Ca), magneziu (Mg), sodiu (Na), sulf (S)]; sau

(b)

un singur macroelement principal [azot (N), fosfor (P), potasiu (K)] și unul sau mai multe macroelemente secundare [calciu (Ca), magneziu (Mg), sodiu (Na), sulf (S)].

2.

În cazul în care un îngrășământ anorganic solid simplu cu macroelement conține un singur macroelement declarat [azot (N), fosfor (P), potasiu (K), calciu (Ca), magneziu (Mg), sodiu (Na), sulf (S)], macroelementul respectiv trebuie să reprezinte cel puțin:

(a)

10 % din masă azot (N) total;

(b)

12 % din masă pentaoxid de fosfor (P2O5) total;

(c)

6 % din masă oxid de potasiu (K2O) total;

(d)

5 % din masă oxid de magneziu (MgO) total;

(e)

12 % din masă oxid de calciu (CaO) total;

(f)

10 % din masă trioxid de sulf (SO3) total; sau

(g)

1 % din masă oxid de sodiu (Na2O) total.

Cu toate acestea, concentrația de oxid de sodiu (Na2O) total nu trebuie să depășească 40 % din masă.

În cazul în care un îngrășământ anorganic solid simplu cu macroelement conține un singur macroelement principal declarat [azot (N), fosfor (P), potasiu (K)] și unul sau mai multe macroelemente secundare declarate [calciu (Ca), magneziu (Mg), sodiu (Na), sulf (S)]:

(a)

concentrația macroelementului principal respectiv trebuie să reprezinte cel puțin:

(i)

3 % din masă azot (N) total;

(ii)

3 % din masă pentaoxid de fosfor (P2O5) total; sau

(iii)

3 % din masă oxid de potasiu (K2O) total;

(b)

concentrația macroelementului secundar respectiv trebuie să reprezinte cel puțin:

(i)

1,5 % din masă oxid de magneziu (MgO) total;

(ii)

1,5 % din masă oxid de calciu (CaO) total;

(iii)

1,5 % din masă trioxid de sulf (SO3) total; sau

(iv)

1 % din masă oxid de sodiu (Na2O) total.

Cu toate acestea, concentrația de oxid de sodiu (Na2O) total nu trebuie să depășească 40 % din masă.

Suma concentrațiilor tuturor macroelementelor primare și secundare declarate trebuie să reprezinte cel puțin 18 % din masă.

CFP 1(C)(I)(a)(ii): ÎNGRĂȘĂMÂNT ANORGANIC SOLID COMPUS CU MACROELEMENTE

1.

Un îngrășământ anorganic solid compus cu macroelemente are un conținut declarat de:

(a)

mai multe macroelemente principale [azot (N), fosfor (P), potasiu (K)]; sau

(b)

mai multe macroelemente secundare [calciu (Ca), magneziu (Mg), sodiu (Na), sulf (S)] și niciun macroelement principal [azot (N), fosfor (P), potasiu (K)].

2.

Un îngrășământ anorganic solid compus cu macroelemente conține mai multe dintre următoarele macroelemente declarate în următoarele concentrații minime:

(a)

3 % din masă azot (N) total;

(b)

3 % din masă pentaoxid de fosfor (P2O5) total;

(c)

3 % din masă oxid de potasiu (K2O) total;

(d)

1,5 % din masă oxid de magneziu (MgO) total;

(e)

1,5 % din masă oxid de calciu (CaO) total;

(f)

1,5 % din masă trioxid de sulf (SO3) total; sau

(g)

1 % din masă oxid de sodiu (Na2O) total.

Cu toate acestea, concentrația de oxid de sodiu (Na2O) total nu trebuie să depășească 40 % din masă.

Suma concentrațiilor tuturor macroelementelor declarate trebuie să reprezinte cel puțin 18 % din masă.

CFP 1(C)(I)(a)(i-ii)(A): ÎNGRĂȘĂMÂNT ANORGANIC SOLID SIMPLU SAU COMPUS CU MACROELEMENTE PE BAZĂ DE NITRAT DE AMONIU CU CONȚINUT RIDICAT DE AZOT

1.

Un îngrășământ anorganic solid simplu sau compus cu macroelemente pe bază de nitrat de amoniu cu o concentrație ridicată de azot este un îngrășământ pe bază de nitrat de amoniu (NH4NO3) și conține cel puțin 28 % din masă azot (N) provenit din nitrat de amoniu (NH4NO3).

2.

Orice altă substanță în afară de nitratul de amoniu (NH4NO3) este inertă față de nitratul de amoniu (NH4NO3).

3.

Un îngrășământ anorganic solid simplu sau compus cu macroelemente pe bază de nitrat de amoniu cu o concentrație ridicată de azot se pune la dispoziția utilizatorului final numai ambalat. Ambalajul este închis în așa fel sau cu un astfel de dispozitiv încât, la deschiderea ambalajului, dispozitivul de închidere, sigiliul sau ambalajul ca atare să fie deteriorat iremediabil. Este permisă utilizarea sacilor cu valvă.

4.

Retenția de ulei a unui îngrășământ anorganic solid simplu sau compus cu macroelemente pe bază de nitrat de amoniu cu o concentrație ridicată de azot, după două cicluri termice precum cele descrise la punctul 4.1 din modulul A1 din partea II a anexei IV, nu trebuie să depășească 4 % din masă.

5.

Rezistența la detonare a unui îngrășământ anorganic solid simplu sau compus cu macroelemente pe bază de nitrat de amoniu cu o concentrație ridicată de azot este astfel încât:

după cinci cicluri termice precum cele descrise la punctul 4.3 din modulul A1 din partea II a anexei IV;

în două teste de rezistență la detonare precum cele descrise la punctul 4.4 din modulul A1 din partea II a anexei IV,

unul sau mai mulți cilindri de sprijin sunt comprimați cu mai puțin de 5 %.

6.

% din masă de material combustibil măsurat sub formă de carbon (C) nu trebuie să depășească:

0,2 % pentru îngrășămintele anorganice solide simple sau compuse cu macroelemente pe bază de nitrat de amoniu cu conținut ridicat de azot al căror conținut de azot (N) reprezintă cel puțin 31,5 % din masă; și

0,4 % pentru îngrășămintele anorganice solide simple sau compuse cu macroelemente pe bază de nitrat de amoniu cu conținut ridicat de azot al căror conținut de azot (N) reprezintă cel puțin 28 % și mai puțin decât 31,5 % din masă.

7.

O soluție de 10 g dintr-un îngrășământ anorganic solid simplu sau compus cu macroelemente pe bază de nitrat de amoniu cu conținut ridicat de azot în 100 ml apă trebuie să prezinte un pH de minimum 4,5.

8.

Fracțiunea care trece prin sita cu ochiuri de 1 mm nu depășește 5 % din masă și, respectiv, 3 % din masă, în cazul în care ochiurile sunt de 0,5 mm.

9.

Conținutul de cupru (Cu) nu depășește 10 mg/kg, iar conținutul de clor (Cl) nu depășește 200 mg/kg.

CFP 1(C)(I)(b): ÎNGRĂȘĂMÂNT ANORGANIC LICHID CU MACROELEMENTE

Un îngrășământ anorganic lichid cu macroelemente este în formă lichidă.

CFP 1(C)(I)(b)(i): ÎNGRĂȘĂMÂNT ANORGANIC LICHID SIMPLU CU MACROELEMENT

1.

Un îngrășământ anorganic lichid simplu cu macroelement are un conținut declarat de:

(a)

un singur macroelement [azot (N), fosfor (P), potasiu (K), calciu (Ca), magneziu (Mg), sodiu (Na), sulf (S)]; sau

(b)

un singur macroelement principal [azot (N), fosfor (P), potasiu (K)] și unul sau mai multe macroelemente secundare [calciu (Ca), magneziu (Mg), sodiu (Na), sulf (S)].

2.

În cazul în care un îngrășământ anorganic lichid simplu cu macroelement conține un singur macroelement declarat [azot (N), fosfor (P), potasiu (K), calciu (Ca), magneziu (Mg), sodiu (Na), sulf (S)], concentrația macroelementului respectiv trebuie se reprezinte cel puțin:

(a)

5 % din masă azot (N) total;

(b)

5 % din masă pentaoxid de fosfor (P2O5) total;

(c)

3 % din masă oxid de potasiu (K2O) total;

(d)

2 % din masă oxid de magneziu (MgO) total;

(e)

6 % din masă oxid de calciu (CaO) total;

(f)

5 % din masă trioxid de sulf (SO3) total; sau

(g)

1 % din masă oxid de sodiu (Na2O) total.

Cu toate acestea, concentrația de oxid de sodiu (Na2O) total nu trebuie să depășească 40 % din masă.

În cazul în care un îngrășământ anorganic lichid simplu cu macroelement conține un singur macroelement principal declarat [azot (N), fosfor (P), potasiu (K)] și unul sau mai multe macroelemente secundare declarate [calciu (Ca), magneziu (Mg), sodiu (Na), sulf (S)]:

(a)

concentrația macroelementului principal respectiv trebuie să reprezinte cel puțin:

(i)

1,5 % din masă azot (N) total;

(ii)

1,5 % din masă pentaoxid de fosfor (P2O5) total; sau

(iii)

1,5 % din masă oxid de potasiu (K2O) total; și

(b)

concentrațiile macroelementului secundar respectiv trebuie să reprezinte cel puțin:

(i)

0,75 % din masă oxid de magneziu (MgO) total;

(ii)

0,75 % din masă oxid de calciu (CaO) total;

(iii)

0,75 % din masă trioxid de sulf (SO3) total; sau

(iv)

0,5 % din masă oxid de sodiu (Na2O) total.

Cu toate acestea, concentrația de oxid de sodiu (Na2O) total nu trebuie să depășească 20 % din masă.

Suma concentrațiilor tuturor macroelementelor principale și secundare declarate trebuie să reprezinte cel puțin 7 % din masă.

CFP 1(C)(I)(b)(ii): ÎNGRĂȘĂMÂNT ANORGANIC LICHID COMPUS CU MACROELEMENTE

1.

Un îngrășământ anorganic lichid compus cu macroelemente are un conținut declarat de:

(a)

mai multe macroelemente principale [azot (N), fosfor (P), potasiu (K)], sau

(b)

mai multe macroelemente secundare [calciu (Ca), magneziu (Mg), sodiu (Na), sulf (S)] și niciun macroelement principal [azot (N), fosfor (P), potasiu (K)].

2.

Un îngrășământ anorganic lichid compus cu macroelemente conține mai mulți dintre următorii nutrienți declarați în următoarele concentrații minime:

(a)

1,5 % din masă azot (N) total;

(b)

1,5 % din masă pentaoxid de fosfor (P2O5) total;

(c)

1,5 % din masă oxid de potasiu (K2O) total;

(d)

0,75 % din masă oxid de magneziu (MgO) total;

(e)

0,75 % din masă oxid de calciu (CaO) total;

(f)

0,75 % din masă trioxid de sulf (SO3) total; sau

(g)

0,5 % din masă oxid de sodiu (Na2O) total.

Cu toate acestea, concentrația de oxid de sodiu (Na2O) total nu trebuie să depășească 20 % din masă.

Suma concentrațiilor tuturor nutrienților declarați trebuie să reprezinte cel puțin 7 % din masă.

CFP 1(C)(II): ÎNGRĂȘĂMÂNT ANORGANIC CU OLIGOELEMENTE

1.

Un îngrășământ anorganic cu oligoelemente este un îngrășământ anorganic care nu este un îngrășământ anorganic cu macroelemente și care este menit să furnizeze unul sau mai mulți dintre următorii nutrienți: bor (B), cobalt (Co), cupru (Cu), fier (Fe), mangan (Mn), molibden (Mo) sau zinc (Zn).

2.

Îngrășămintele anorganice cu oligoelemente se pun la dispoziția utilizatorului final numai ambalate.

3.

Contaminanții dintr-un îngrășământ anorganic cu oligoelemente nu trebuie să depășească următoarele valori-limită:

Contaminanți

Valoarea-limită a contaminanților exprimată în mg, în raport cu conținutul total de oligoelemente exprimat în kg.

[mg/kg din conținutul total de oligoelemente, și anume bor (B), cobalt (Co), cupru (Cu), fier (Fe), mangan (Mn), molibden (Mo) și zinc (Zn)]

arsen (As)

1 000

cadmiu (Cd)

200

plumb (Pb)

600

mercur (Hg)

100

nichel (Ni)

2 000

CFP 1(C)(II)(a): ÎNGRĂȘĂMÂNT ANORGANIC SIMPLU CU OLIGOELEMENTE

1.

Un îngrășământ anorganic simplu cu oligoelemente are un conținut declarat de un singur oligoelement.

2.

Un îngrășământ anorganic simplu cu oligoelemente aparține uneia dintre tipologiile următoare și este conform cu descrierile corespunzătoare și cerințele referitoare la concentrația minimă de nutrienți din următorul tabel:

Tipologie

Descriere

Concentrația minimă de oligoelemente

Îngrășământ cu oligoelement sub formă de sare

Îngrășământ anorganic simplu solid cu oligoelemente obținut chimic, conținând o sare de minerale ionice ca ingredient principal

10 % din masa unui îngrășământ cu oligoelemente sub formă de sare constă într-un oligoelement solubil în apă

Îngrășământ cu oligoelement conținând un oxid sau hidroxid

Îngrășământ anorganic simplu solid cu oligoelemente obținut chimic, conținând un oxid sau un hidroxid ca ingredient principal

10 % din masa unui îngrășământ cu oligoelemente conținând un oxid sau hidroxid constă într-un oligoelement

Îngrășământ pe bază de oligoelement

Îngrășământ anorganic simplu cu oligoelemente care combină un îngrășământ cu oligoelemente sub formă de sare cu unul sau mai multe alte îngrășăminte cu oligoelemente sub formă de sare și/sau cu un singur oligoelement chelat

5 % din masa unui îngrășământ pe bază de oligoelemente constă într-un oligoelement

Îngrășământ cu oligoelemente sub formă de soluție

Soluție apoasă de diferite forme a unui îngrășământ anorganic simplu cu oligoelemente

2 % din masa unui îngrășământ cu oligoelemente sub formă de soluție constă într-un oligoelement solubil în apă

Îngrășământ cu oligoelement în suspensie

Produs obținut prin suspensia a diferite forme ale unui îngrășământ anorganic simplu cu oligoelemente

2 % din masa unui îngrășământ anorganic simplu cu oligoelemente în suspensie constă într-un oligoelement

Îngrășământ cu oligoelement chelat

Un îngrășământ anorganic simplu cu oligoelemente solubil în apă în care oligoelementul declarat este combinat chimic cu unul sau mai mulți agenți de chelare care îndeplinesc cerințele stabilite la CMC 1 din partea II a anexei II

5 % din masa unui îngrășământ cu oligoelement chelat constă într-un oligoelement solubil în apă; și

cel puțin 80 % din oligoelementul solubil în apă este chelat cu un agent de chelare care îndeplinește cerințele stabilite la CMC 1 din partea II a anexei II

Chelați de fier UVCB (5)

Un îngrășământ anorganic simplu cu oligoelemente solubil în apă în care fierul declarat este combinat chimic cu unul sau mai mulți agenți de chelare care îndeplinesc cerințele stabilite la CMC 1 din partea II a anexei II

5 % din masa unor chelați de fier UVCB constă în fier solubil în apă; și

cel puțin 80 % din fierul solubil în apă este chelat și cel puțin 50 % din fierul solubil în apă este chelat cu un agent de chelare care îndeplinește cerințele stabilite la CMC 1 din partea II a anexei II

Îngrășământ cu oligoelemente complex

Un îngrășământ anorganic simplu cu oligoelemente solubil în apă în care oligoelementul declarat este combinat chimic cu unul sau mai mulți agenți de complexare care îndeplinesc cerințele stabilite la CMC 1 din partea II a anexei II

5 % din masa unui îngrășământ cu oligoelemente complex constă într-un oligoelement solubil în apă și

cel puțin 80 % din oligoelementul solubil în apă este complexat cu un agent de complexare care îndeplinește cerințele stabilite la CMC 1 din partea II a anexei II

CFP 1(C)(II)(b): ÎNGRĂȘĂMÂNT ANORGANIC COMPUS CU OLIGOELEMENTE

1.

Un îngrășământ anorganic compus cu oligoelemente are un conținut declarat de mai multe oligoelemente.

2.

Suma concentrațiilor tuturor oligoelementelor declarate într-un îngrășământ anorganic compus cu oligoelemente trebuie să reprezinte cel puțin:

(a)

2 % din masă pentru îngrășăminte în formă lichidă;

(b)

5 % din masă pentru îngrășăminte în formă solidă.

CFP 2: AMENDAMENT MINERAL BAZIC

1.

Un amendament mineral bazic este un produs fertilizant UE a cărui funcție este să corecteze aciditatea solului.

Un amendament mineral bazic conține oxizi, hidroxizi, carbonați sau silicați ai nutrienților calciu (Ca) sau magneziu (Mg).

2.

Într-un amendament mineral bazic, cantitatea de contaminanți nu trebuie să depășească următoarele valori-limită:

(a)

cadmiu (Cd)

:

2 mg/kg substanță uscată;

(b)

crom hexavalent (Cr VI)

:

2 mg/kg substanță uscată;

(c)

mercur (Hg)

:

1 mg/kg substanță uscată;

(d)

nichel (Ni)

:

90 mg/kg substanță uscată;

(e)

plumb (Pb)

:

120 mg/kg substanță uscată;

(f)

arsen (As)

:

40 mg/kg substanță uscată.

3.

Concentrația de cupru (Cu) într-un amendament mineral bazic nu trebuie să depășească 300 mg/kg substanță uscată, iar concentrația de zinc (Zn) într-un amendament mineral bazic nu trebuie să depășească 800 mg/kg substanță uscată.

4.

Se respectă următorii parametri, determinați pe baza masei unui amendament mineral bazic:

(a)

valoarea neutralizantă minimă: 15 (echivalent CaO) sau 9 (echivalent HO-);

(b)

reactivitatea minimă: 10 % (test de acid clorhidric) sau 50 % după șase luni (test de incubare); și

(c)

granularitatea minimă: cel puțin 70 % să fie < 1 mm, cu excepția varului nestins, a amendamentului mineral bazic sub formă de granule și a carbonatului de calciu (cel puțin 70 % din amendamentul mineral bazic trece printr-o sită cu ochiuri cu deschidere de 1 mm.

CFP 3: AMELIORATOR DE SOL

Un ameliorator de sol este un produs fertilizant UE a cărui funcție este să mențină, să îmbunătățească sau să protejeze proprietățile fizice sau chimice, structura sau activitatea biologică a solului la care este adăugat.

CFP 3(A): AMELIORATOR ORGANIC DE SOL

1.

Un ameliorator organic de sol este compus din materiale din care 95 % sunt de origine exclusiv biologică.

Un ameliorator organic de sol poate conține turbă, leonardit și lignit, dar nu și alte materiale fosilizate sau încorporate în formațiunile geologice.

2.

Într-un ameliorator organic de sol, cantitatea de contaminanți nu trebuie să depășească următoarele valori-limită:

(a)

cadmiu (Cd)

:

2 mg/kg substanță uscată;

(b)

crom hexavalent (Cr VI)

:

2 mg/kg substanță uscată;

(c)

mercur (Hg)

:

1 mg/kg substanță uscată;

(d)

nichel (Ni)

:

50 mg/kg substanță uscată;

(e)

plumb (Pb)

:

120 mg/kg substanță uscată; și

(f)

arsen anorganic (As)

:

40 mg/kg substanță uscată.

3.

Concentrația de cupru (Cu) într-un ameliorator organic de sol nu trebuie să depășească 300 mg/kg substanță uscată, iar concentrația de zinc (Zn) într-un ameliorator organic de sol nu trebuie să depășească 800 mg/kg substanță uscată.

4.

Agenții patogeni într-un ameliorator organic de sol nu trebuie să depășească limitele prevăzute în următorul tabel:

Microorganisme care urmează să fie testate

Planuri de eșantionare

Limită

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

Absență în 25 g sau 25 ml

Escherichia coli sau Enterococcaceae

5

5

0

1 000 în 1 g sau 1 ml

unde:

n

=

numărul de probe de analizat;

c

=

numărul de probe în care numărul de bacterii, exprimat în UFC, este cuprins între m și M;

m

=

valoarea-prag pentru numărul de bacterii, exprimat în UFC, care este considerată ca fiind satisfăcătoare;

M

=

valoarea maximă pentru numărul de bacterii exprimat în UFC.

5.

Un ameliorator organic de sol conține minimum 20 % substanță uscată.

6.

Concentrația de carbon organic (Corg) prezent într-un ameliorator organic de sol trebuie să reprezinte cel puțin 7,5 % din masă.

CFP 3(B): AMELIORATOR ANORGANIC DE SOL

1.

Un ameliorator anorganic de sol este un ameliorator de sol care nu este organic.

2.

Într-un ameliorator anorganic de sol, cantitatea de contaminanți nu trebuie să depășească următoarele valori-limită:

(a)

cadmiu (Cd)

:

1,5 mg/kg substanță uscată;

(b)

crom hexavalent (Cr VI)

:

2 mg/kg substanță uscată;

(c)

mercur (Hg)

:

1 mg/kg substanță uscată;

(d)

nichel (Ni)

:

100 mg/kg substanță uscată;

(e)

plumb (Pb)

:

120 mg/kg substanță uscată;

(f)

arsen anorganic (As)

:

40 mg/kg substanță uscată.

3.

Concentrația de cupru (Cu) într-un ameliorator anorganic de sol nu trebuie să depășească 300 mg/kg substanță uscată, iar concentrația de zinc (Zn) într-un ameliorator anorganic de sol nu trebuie să depășească 800 mg/kg substanță uscată.

CFP 4: SUBSTRAT DE CULTURĂ

1.

Un substrat de cultură este un produs fertilizant UE, altul decât solul in situ, a cărui funcție este de a fi un material în care să crească plantele sau ciupercile.

În sensul prezentului punct, termenul „plante” include algele.

2.

Într-un substrat de cultură, cantitatea de contaminanți nu trebuie să depășească următoarele valori-limită:

(a)

cadmiu (Cd)

:

1,5 mg/kg substanță uscată;

(b)

crom hexavalent (Cr VI)

:

2 mg/kg substanță uscată;

(c)

mercur (Hg)

:

1 mg/kg substanță uscată;

(d)

nichel (Ni)

:

50 mg/kg substanță uscată;

(e)

plumb (Pb)

:

120 mg/kg substanță uscată; și

(f)

arsen anorganic (As)

:

40 mg/kg substanță uscată.

3.

Concentrația de cupru (Cu) într-un substrat de cultură nu trebuie să depășească 200 mg/kg substanță uscată, iar concentrația de zinc (Zn) într-un substrat de cultură nu trebuie să depășească 500 mg/kg substanță uscată.

4.

Agenții patogeni într-un substrat de cultură nu trebuie să depășească limitele prevăzute în următorul tabel:

Microorganisme care urmează să fie testate

Planuri de eșantionare

Limită

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

Absență în 25 g sau 25 ml

Escherichia coli sau Enterococcaceae

5

5

0

1 000 în 1 g sau 1 ml

unde:

n

=

numărul de probe de analizat;

c

=

numărul de probe în care numărul de bacterii, exprimat în UFC, este cuprins între m și M;

m

=

valoarea-prag pentru numărul de bacterii, exprimat în UFC, care este considerată ca fiind satisfăcătoare;

M

=

valoarea maximă pentru numărul de bacterii exprimat în UFC.

CFP 5: INHIBITOR

Un inhibitor este un produs fertilizant UE a cărui funcție este să îmbunătățească caracteristicile de eliberare a nutrienților ale unui produs care furnizează nutrienți plantelor, încetinind sau oprind activitatea unor grupuri specifice de microorganisme sau de enzime.

CFP 5(A): INHIBITOR DE NITRIFICARE

1.

Un inhibitor de nitrificare inhibă oxidarea biologică a azotului amoniacal (NH3-N) în nitriți (NO2-), încetinind astfel formarea nitraților (NO3-).

2.

Rata de oxidare a azotului amoniacal (NH3-N) se măsoară prin:

(a)

dispariția azotului amoniacal (NH3-N); sau

(b)

suma producției de nitriți (NO2-) și de nitrați (NO3-) în funcție de timp.

În raport cu un eșantion de control în care nu a fost adăugat inhibitorul de nitrificare, un eșantion de sol care conține inhibitorul de nitrificare indică o reducere cu 20 % a ratei oxidării azotului amoniacal (NH3-N) pe baza unei analize efectuate la 14 zile după aplicare, la un nivel de încredere de 95 %.

CFP 5(B): INHIBITOR DE DENITRIFICARE

1.

Un inhibitor de denitrificare inhibă formarea de protoxid de azot (N2O), încetinind sau blocând conversia nitratului (NO3-) în azot molecular (N2) fără influențarea procesului de nitrificare, astfel cum se prevede la CFP 5(A).

2.

În raport cu un eșantion de control în care nu a fost adăugat inhibitorul de denitrificare, un test in vitro care conține inhibitorul de denitrificare indică o reducere cu 20 % a ratei de eliberare a protoxidului de azot (N2O) pe baza unei analize efectuate la 14 zile după aplicare, la un nivel de încredere de 95 %.

CFP 5(C): INHIBITOR DE UREAZĂ

1.

Un inhibitor de urează inhibă hidrolizarea ureei (CH4N2O) de către enzima urează, acțiune menită în special să reducă volatilizarea amoniacului.

2.

În raport cu un eșantion de control în care nu a fost adăugat inhibitorul de urează, un test in vitro care conține inhibitorul de urează indică o reducere cu 20 % a ratei de hidrolizare a ureei (CH4N2O) pe baza unei analize efectuate la 14 zile după aplicare, la un nivel de încredere de 95 %.

CFP 6: BIOSTIMULATOR AL PLANTELOR

1.

Un biostimulator al plantelor este un produs fertilizant UE a cărui funcție este să stimuleze procesele de nutriție ale plantelor independent de conținutul nutritiv al produsului, cu unicul scop de a îmbunătăți una sau mai multe dintre caracteristicile următoare ale plantelor sau ale rizosferei plantelor:

(a)

utilizarea eficientă a nutrienților;

(b)

toleranța la stresul abiotic;

(c)

caracteristicile calitative; sau

(d)

disponibilitatea nutrienților captați în sol sau în rizosferă.

2.

Într-un biostimulator al plantelor, cantitatea de contaminanți nu trebuie să depășească următoarele valori-limită:

(a)

cadmiu (Cd)

:

1,5 mg/kg substanță uscată;

(b)

crom hexavalent (Cr VI)

:

2 mg/kg substanță uscată;

(c)

plumb (Pb)

:

120 mg/kg substanță uscată;

(d)

mercur (Hg)

:

1 mg/kg substanță uscată;

(e)

nichel (Ni)

:

50 mg/kg substanță uscată;

(f)

arsen anorganic (As)

:

40 mg/kg substanță uscată.

3.

Concentrația de cupru (Cu) într-un biostimulator al plantelor nu trebuie să depășească 600 mg/kg substanță uscată, iar concentrația de zinc (Zn) într-un biostimulator al plantelor nu trebuie să depășească 1 500 mg/kg substanță uscată.

4.

Biostimulatorul plantelor are efectele menționate pe etichetă, pentru plantele specificate.

CFP 6(A): BIOSTIMULATOR MICROBIAN AL PLANTELOR

1.

Un biostimulator microbian al plantelor este constituit dintr-un microorganism sau un consorțiu de microorganisme menționate la CMC 7 din partea II a anexei II.

2.

Agenții patogeni într-un biostimulator microbian al plantelor nu trebuie să depășească limitele prevăzute în următorul tabel:

Microorganisme/toxinele, metaboliții acestora

Planuri de eșantionare

Limită

N

c

Salmonella spp.

5

0

Absență în 25 g sau 25 ml

Escherichia coli

5

0

Absență în 1 g sau 1 ml

Listeria monocytogenes

5

0

Absență în 25 g sau 25 ml

Vibrio spp.

5

0

Absență în 25 g sau 25 ml

Shigella spp.

5

0

Absență în 25 g sau 25 ml

Staphylococcus aureus

5

0

Absență în 25 g sau 25 ml

Enterococcaceae

5

2

10 UFC/g

Numărul de microorganisme aerobe, cu excepția cazului în care biostimulatorul microbian al plantelor este o bacterie aerobă

5

2

105 UFC/g sau ml

Numărul de drojdii și mucegaiuri, cu excepția cazului în care biostimulatorul microbian al plantelor este o ciupercă

5

2

1 000 UFC/g sau ml

unde:

n

=

numărul de unități care constituie proba;

c

=

numărul de unități de probă care dau valori peste limita definită.

3.

În cazul în care biostimulatorul microbian al plantelor este în formă lichidă, biostimulatorul plantelor are un pH optim pentru microorganismele conținute și pentru plante.

CFP 6(B): BIOSTIMULATOR NEMICROBIAN AL PLANTELOR

1.

Un biostimulator nemicrobian al plantelor este un biostimulator al plantelor care nu este microbian.

2.

Agenții patogeni într-un stimulator nemicrobian al plantelor nu trebuie să depășească limitele prevăzute în următorul tabel:

Microorganisme care urmează să fie testate

Planuri de eșantionare

Limită

n

c

m

M

Salmonella spp.

5

0

0

Absență în 25 g sau 25 ml

Escherichia coli sau Enterococcaceae

5

5

0

1 000 în 1 g sau 1 ml

unde:

n

=

numărul de probe de analizat;

c

=

numărul de probe în care numărul de bacterii, exprimat în UFC, este cuprins între m și M;

m

=

valoarea-prag pentru numărul de bacterii, exprimat în UFC, care este considerată ca fiind satisfăcătoare;

M

=

valoarea maximă pentru numărul de bacterii exprimat în UFC.

CFP 7: AMESTEC DE PRODUSE FERTILIZANTE

1.

Un amestec de produse fertilizante este un produs fertilizant UE compus din două sau mai multe produse fertilizante UE din CFP 1-CFP 6 pentru care conformitatea cu cerințele prezentului regulament pentru fiecare produs fertilizant UE component din amestec a fost demonstrată conform procedurii de evaluare a conformității aplicabile produsului fertilizant UE component respectiv.

2.

Amestecul nu schimbă natura niciunuia dintre produsele fertilizante UE componente și nu are un efect advers asupra sănătății și siguranței oamenilor, a animalelor sau a plantelor, sau a mediului, în condiții previzibile în mod rezonabil de depozitare sau de utilizare a amestecului de produse fertilizante.

3.

Producătorul amestecului evaluează conformitatea acestuia cu cerințele prevăzute la punctele 1 și 2 din prezenta CFP, asigură conformitatea amestecului cu cerințele privind etichetarea stabilite în anexa III și își asumă răspunderea, conform articolului 16 alineatul (4) din prezentul regulament, pentru conformitatea amestecului cu cerințele prezentului regulament prin:

(a)

întocmirea unei declarații de conformitate UE pentru amestecul de produse fertilizante conform articolului 6 alineatul (2) din prezentul regulament; și

(b)

deținerea unei declarații de conformitate UE pentru fiecare dintre produsele fertilizante UE componente.

4.

Operatorii economici care pun la dispoziție pe piață amestecuri de produse fertilizante respectă următoarele dispoziții ale prezentului regulament în ceea ce privește declarația de conformitate UE pentru fiecare produs fertilizant UE component, precum și pentru amestec:

(a)

articolul 6 alineatul (3) (obligația producătorilor de a păstra declarația de conformitate UE);

(b)

articolul 7 alineatul (2) litera (a) (obligația reprezentanților autorizați de a păstra declarația de conformitate UE);

(c)

articolul 8 alineatul (8) (obligația importatorilor de a păstra o copie a declarației de conformitate UE la dispoziția autorităților de supraveghere a pieței).


(1)  Regulamentul (CEE) nr. 315/93 al Consiliului din 8 februarie 1993 de stabilire a procedurilor comunitare privind contaminanții din alimente (JO L 37, 13.2.1993, p. 1).

(2)  Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrana de origine vegetală și animală pentru animale și de modificare a Directivei 91/414/CEE a Consiliului (JO L 70, 16.3.2005, p. 1).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 470/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 mai 2009 de stabilire a procedurilor comunitare în vederea stabilirii limitelor de reziduuri ale substanțelor farmacologic active din alimentele de origine animală, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului și de modificare a Directivei 2001/82/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 152, 16.6.2009, p. 11).

(4)  Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 mai 2002 privind substanțele nedorite din furaje (JO L 140, 30.5.2002, p. 10).

(5)  UVCB: substanță cu compoziție necunoscută sau variabilă, produse de reacție complexă sau materiale biologice.


ANEXA II

Categoriile de materii componente (CMC)

Un produs fertilizant UE este compus numai din materiile componente care respectă cerințele pentru una sau mai multe CMC enumerate în prezenta anexă.

Materiile componente și materiile prime utilizate pentru producerea acestora nu conțin niciuna dintre substanțele pentru care valorile-limită maxime sunt indicate în anexa I în cantități care ar putea compromite conformitatea produsului fertilizant UE cu cerințele aplicabile menționate în anexa respectivă.

PARTEA I

DESEMNAREA CMC

CMC 1: Substanțe și amestecuri din materiale virgine

CMC 2: Plante, părți din plante sau extracte din plante

CMC 3: Compost

CMC 4: Digestat de culturi proaspete

CMC 5: Digestat de alt tip decât de culturi proaspete

CMC 6: Subproduse ale industriei alimentare

CMC 7: Microorganisme

CMC 8: Nutrienți polimerici

CMC 9: Polimeri alții decât nutrienții polimerici

CMC 10: Produse derivate în sensul Regulamentului (CE) nr. 1069/2009

CMC 11: Subproduse în sensul Directivei 2008/98/CE

PARTEA II

CERINȚE PRIVIND CMC

Prezenta parte definește materiile componente din care trebuie să fie compuse în exclusivitate produsele fertilizante UE.

CMC 1: SUBSTANȚE ȘI AMESTECURI DIN MATERIALE VIRGINE

1.

Un produs fertilizant UE poate conține substanțe și amestecuri cu excepția (1):

(a)

deșeurilor în sensul Directivei 2008/98/CE;

(b)

substanțelor sau amestecurilor care au încetat să mai fie deșeuri în unul sau mai multe state membre în temeiul măsurilor naționale de transpunere a articolului 6 din Directiva 2008/98/CE;

(c)

substanțelor formate din precursori care au încetat să mai fie deșeuri în unul sau mai multe state membre în temeiul măsurilor naționale de transpunere a articolului 6 din Directiva 2008/98/CE, sau amestecurilor care conțin astfel de substanțe;

(d)

subproduselor în sensul Directivei 2008/98/CE;

(e)

subproduselor de origine animală sau produselor derivate în sensul Regulamentului (CE) nr. 1069/2009;

(f)

polimerilor;

(g)

compostului; sau

(h)

digestatului.

2.

Toate substanțele încorporate în produsul fertilizant UE, ca atare sau într-un amestec, vor fi fost înregistrate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (2), pe baza unui dosar care conține:

(a)

informațiile prevăzute în anexele VI, VII și VIII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006; și

(b)

un raport de securitate chimică conform articolului 14 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, care să acopere utilizarea sa ca produs fertilizant,

cu excepția cazului în care substanța este exceptată în mod explicit de la obligația de înregistrare prevăzută în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 sau la punctul 6, 7, 8 sau 9 din anexa V la regulamentul menționat.

3.

În cazul în care substanța sau una dintre substanțele din amestec este menită să crească disponibilitatea pe termen lung pentru plante a oligoelementelor din produsul fertilizant UE, această substanță este fie un agent de chelare, fie un agent de complexare și se aplică următoarele norme:

(a)

Agentul de chelare este o substanță organică care constă într-o moleculă care:

(i)

are două sau mai multe regiuni care cedează perechi de electroni unui cation de metal de tranziție în poziție centrală [zinc (Zn), cupru (Cu), fier (Fe), mangan (Mn), magneziu (Mg), calciu (Ca) sau cobalt (Co)]; și

(ii)

este suficient de mare pentru a forma o structură ciclică cu 5 sau 6 atomi.

Produsul fertilizant UE rămâne stabil în soluție Hoagland standard la un pH de 7 și 8 timp de cel puțin trei zile.

(b)

Agentul de complexare este o substanță organică care formează o structură plană sau sterică cu un cation de metal de tranziție bivalent sau trivalent [zinc (Zn), cupru (Cu), fier (Fe), mangan (Mn) sau cobalt (Co)].

Produsul fertilizant UE rămâne stabil în soluție apoasă la un pH de 6 și 7 timp de cel puțin o zi.

4.

În cazul în care substanța sau una dintre substanțele din amestec este destinată să îmbunătățească caracteristicile de eliberare a nutrienților ale produsului fertilizant UE prin întârzierea sau stoparea activității unor grupuri specifice de microorganisme sau de enzime, substanța în cauză trebuie să fie un inhibitor de nitrificare, un inhibitor de denitrificare sau un inhibitor de urează și se aplică următoarele norme:

(a)

Un inhibitor de nitrificare inhibă oxidarea biologică a azotului amoniacal (NH3-N) în nitriți (NO2-), încetinind astfel formarea nitraților (NO3-).

Rata de oxidare a azotului amoniacal (NH3-N) se măsoară prin:

(i)

dispariția azotului amoniacal (NH3-N); sau

(ii)

suma producției de nitriți (NO2-) și de nitrați (NO3-) în funcție de timp.

În raport cu un eșantion de control în care nu a fost adăugat inhibitorul de nitrificare, un eșantion de sol care conține inhibitorul de nitrificare indică o reducere cu 20 % a ratei oxidării azotului amoniacal (NH3-N) pe baza unei analize efectuate la 14 zile după aplicare, la un nivel de încredere de 95 %.

Cel puțin 50 % din conținutul de azot (N) total al produsului fertilizant UE constă în azot (N) sub formă de amoniu (NH4 +) și de uree (CH4N2O).

(b)

Inhibitorul de denitrificare inhibă formarea de protoxid de azot (N2O), încetinind sau blocând conversia nitratului (NO3-) în azot molecular (N2) fără influențarea procesului de nitrificare, astfel cum se prevede la CFP 5(A).

În raport cu un eșantion de control în care nu a fost adăugat inhibitorul de denitrificare, un test in vitro care conține inhibitorul de denitrificare indică o reducere cu 20 % a ratei de eliberare a protoxidului de azot (N2O) pe baza unei analize efectuate la 14 zile după aplicare, la un nivel de încredere de 95 %.

(c)

Inhibitorul de urează inhibă hidrolizarea ureei (CH4N2O) de către enzima urează, acțiune menită în special să reducă volatilizarea amoniacului. În raport cu un eșantion de control în care nu a fost adăugat inhibitorul de urează, un test in vitro care conține inhibitorul de urează indică o reducere cu 20 % a ratei de hidrolizare a ureei (CH4N2O) pe baza unei analize efectuate la 14 zile după aplicare, la un nivel de încredere de 95 %.

Cel puțin 50 % din conținutul de azot (N) total al produsului fertilizant UE constă în azot (N) sub formă de uree (CH4N2O).

CMC 2: PLANTE, PĂRȚI DIN PLANTE SAU EXTRACTE DIN PLANTE

Un produs fertilizant UE poate să conțină plante, părți din plante sau extracte din plante care nu au suferit nicio altă prelucrare în afară de tăiere, măcinare, cernere, strecurare, centrifugare, presare, uscare, tratare prin înghețare, liofilizare sau extracție apoasă ori extracție cu CO2 supercritic.

În sensul prezentului punct, termenul „plante” include ciupercile și algele și exclude algele albastre-verzi (cianobacteriile).

CMC 3: COMPOST

1.

Un produs fertilizant UE poate să conțină compost obținut prin compostarea aerobă exclusiv a uneia sau mai multora dintre materiile prime următoare:

(a)

biodeșeuri în sensul Directivei 2008/98/CE, provenite din biodeșeuri colectate separat la sursă;

(b)

produsele derivate menționate la articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 pentru care punctul final în lanțul de prelucrare a fost determinat în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) al treilea paragraf din regulamentul respectiv;

(c)

organisme vii sau moarte sau părți ale acestora care sunt neprelucrate sau au fost prelucrate numai cu mijloace manuale, mecanice sau gravitaționale, prin dizolvare în apă, prin flotație, prin extracție apoasă, prin distilare cu vapori sau prin încălzire numai în scopul eliminării apei, sau care sunt extrase din aer prin orice mijloace, cu excepția:

fracțiunii organice a deșeurilor menajere urbane amestecate, separate prin mijloace mecanice, fizico-chimice, biologice și/sau tratare manuală;

nămolului de epurare, nămolului industrial sau nămolului de dragare; și

subproduselor de origine animală sau a produselor derivate care se încadrează în domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 pentru care nu a fost determinat un punct final în lanțul de prelucrare în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) al treilea paragraf din regulamentul respectiv;

(d)

aditivi de compostare necesari pentru îmbunătățirea procesului sau a performanței de mediu a procesului de compostare, cu condiția ca:

(i)

aditivul să fie înregistrat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (3), pe baza unui dosar care conține:

informațiile prevăzute în anexele VI, VII și VIII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006; și

un raport de securitate chimică conform articolului 14 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, care să acopere utilizarea sa ca produs fertilizant,

cu excepția cazului în care substanța este exceptată în mod explicit de obligația de înregistrare prevăzută în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 sau la punctul 6, 7, 8 sau 9 din anexa V la regulamentul menționat; și

(ii)

concentrația totală a tuturor aditivilor să nu depășească 5 % din greutatea totală a materiilor prime; sau

(e)

orice materie dintre cele enumerate la litera (a), (b) sau (c) care:

(i)

a fost anterior compostată sau digestată; și

(ii)

nu conține mai mult de 6 mg HAP16/kg de substanță uscată (4).

2.

Compostarea are loc într-o instalație:

(a)

în care liniile de producție pentru prelucrarea materiilor prime menționate la punctul 1 sunt clar separate de liniile de producție pentru prelucrarea altor materii prime decât cele menționate la punctul 1; și

(b)

în care se evită contactul fizic dintre materiile prime și cele care rezultă din procesul de producție, inclusiv în timpul depozitării.

3.

Compostarea aerobă constă în descompunerea controlată, predominant aerobă, a unor materii biodegradabile și care permite dezvoltarea unor temperaturi adecvate pentru bacteriile termofile ca rezultat al căldurii produse biologic. Toate părțile din fiecare lot sunt fie deplasate și întoarse temeinic și cu regularitate, fie supuse ventilației forțate, pentru a asigura igienizarea corectă și omogenitatea materiilor. În timpul procesului de compostare, toate părțile din fiecare lot au unul dintre următoarele profiluri de temperatură-timp:

70 °C sau mai mult timp de cel puțin trei zile,

65 °C sau mai mult timp de cel puțin cinci zile,

60 °C sau mai mult timp de cel puțin șapte zile; sau

55 °C sau mai mult timp de cel puțin 14 zile.

4.

Compostul conține:

(a)

nu mai mult de 6 mg HAP16 (5)/kg de substanță uscată;

(b)

nu mai mult de 3 g/kg de substanță uscată de impurități macroscopice cu dimensiuni mai mari de 2 mm sub oricare dintre următoarele forme: sticlă, metal sau plastic; și

(c)

nu mai mult de 5 g/kg de substanță uscată din suma impurităților macroscopice menționate la litera (b).

Începând cu 16 iulie 2026, prezența unor materiale plastice cu dimensiuni mai mari de 2 mm în valoarea-limită maximă menționată la litera (b) nu depășește 2,5 g/kg de substanță uscată. Până la 16 iulie 2029, valoarea-limită de 2,5 g/kg de substanță uscată pentru materiale plastice cu dimensiuni mai mari de 2 mm este reevaluată pentru a se ține seama de progresele realizate în colectarea separată a biodeșeurilor.

5.

Compostul respectă cel puțin unul dintre următoarele criterii de stabilitate:

(a)

rata de consum a oxigenului:

Definiție: indicator al măsurii în care s-a descompus materia organică biodegradabilă într-o anumită perioadă de timp. Metoda nu este adecvată pentru materii cu un conținut de particule cu dimensiuni > 10 mm care depășește 20 %;

Criteriu: maximum 25 mmol O2/kg de substanță organică/h; sau

(b)

factor de autoîncălzire:

Definiție: temperatura maximă atinsă de un compost în condiții standardizate ca indicator al stării activității sale biologice aerobe;

Criteriu: minimum Rottegrad III.

CMC 4: DIGESTAT DE CULTURI PROASPETE

1.

Un produs fertilizant UE poate să conțină digestat obținut prin digestia anaerobă exclusiv a uneia sau mai multora dintre materiile prime următoare:

(a)

plante sau părți din plante cultivate pentru producerea biogazului. În sensul prezentului punct, termenul „plante” include algele și exclude algele albastre-verzi (cianobacteriile);

(b)

aditivi de digestie necesari pentru îmbunătățirea performanței procesului sau a performanței de mediu a procesului de digestie, cu condiția ca:

(i)

aditivul să fie înregistrat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (6), pe baza unui dosar care conține:

informațiile prevăzute în anexele VI, VII și VIII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006; și

un raport de securitate chimică în temeiul articolului 14 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, care să acopere utilizarea sa ca produs fertilizant,

cu excepția cazului în care substanța este exceptată în mod explicit de obligația de înregistrare prevăzută în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 sau la punctul 6, 7, 8 sau 9 din anexa V la regulamentul respectiv; și

(ii)

concentrația totală a tuturor aditivilor să nu depășească 5 % din greutatea totală a materiilor prime; sau

(c)

orice altă materie, dintre cele care figurează la litera (a), care a fost anterior digerată.

2.

Digestia anaerobă are loc într-o instalație:

(a)

în care liniile de producție pentru prelucrarea materiilor prime menționate la punctul 1 sunt clar separate de liniile de producție pentru prelucrarea altor materii prime decât cele menționate la punctul 1; și

(b)

în care se evită contactul fizic dintre materiile prime și cele care rezultă din procesul de producție, inclusiv în timpul depozitării.

3.

Digestia anaerobă constă în descompunerea controlată, predominant anaerobă, a unor materii biodegradabile, la temperaturi adecvate pentru dezvoltarea bacteriilor mezofile sau termofile. Toate părțile din fiecare lot sunt deplasate și întoarse temeinic și cu regularitate pentru a asigura igienizarea corectă și omogenitatea materiilor. În timpul procesului de digestie, toate părțile din fiecare lot au unul dintre următoarele profiluri de temperatură-timp:

(a)

digestie anaerobă termofilă la 55 °C timp de cel puțin 24 de ore, urmată de retenție hidraulică de cel puțin 20 de zile;

(b)

digestie anaerobă termofilă la 55 °C cu un tratament care include o etapă de pasteurizare astfel cum este descrisă la punctul 1 din secțiunea 1 a capitolului I din anexa V la Regulamentul (UE) nr. 142/2011 al Comisiei (7);

(c)

digestie anaerobă termofilă la 55 °C urmată de compostare la:

70 °C sau mai mult timp de cel puțin trei zile;

65 °C sau mai mult timp de cel puțin cinci zile;

60 °C sau mai mult timp de cel puțin șapte zile; sau

55 °C sau mai mult timp de cel puțin 14 zile;

(d)

digestie anaerobă mezofilă la 37-40 °C cu un tratament care include pasteurizarea astfel cum este descrisă la punctul 1 din secțiunea 1 a capitolului I din anexa V la Regulamentul (UE) nr. 142/2011; sau

(e)

digestie anaerobă mezofilă la 37-40 °C urmată de compostare la:

70 °C sau mai mult timp de cel puțin trei zile;

65 °C sau mai mult timp de cel puțin cinci zile;

60 °C sau mai mult timp de cel puțin șapte zile; sau

55 °C sau mai mult timp de cel puțin 14 zile.

4.

Atât partea solidă, cât și cea lichidă din digestat respectă cel puțin unul dintre următoarele criterii de stabilitate:

(a)

rata de consum a oxigenului:

Definiție: indicator al măsurii în care s-a descompus materia organică biodegradabilă într-o anumită perioadă de timp. Metoda nu este adecvată pentru materii cu un conținut de particule cu dimensiuni > 10 mm care depășește 20 %;

Criteriu: maximum 25 mmol O2/kg de substanță organică/h; sau

(b)

potențial de producție de biogaz rezidual:

Definiție: indicator al gazului eliberat de un digestat într-o perioadă de 28 de zile și măsurat în raport cu solidele volatile conținute în eșantion. Testul se realizează de trei ori, iar rezultatul mediu este cel utilizat pentru a demonstra respectarea criteriului. Solidele volatile sunt materiile solide dintr-un eșantion care se pierd la calcinarea solidelor uscate la 550 °C;

Criteriu: maximum 0,25 l biogaz/g de solide volatile.

CMC 5: DIGESTAT DE ALT TIP DECÂT DE CULTURI PROASPETE

1.

Un produs fertilizant UE poate să conțină digestat obținut prin digestia anaerobă exclusiv a uneia sau mai multora dintre materiile prime următoare:

(a)

biodeșeuri în sensul Directivei 2008/98/CE, provenite din colectarea separată la sursă a biodeșeurilor;

(b)

produsele derivate menționate la articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 pentru care punctul final în lanțul de producție a fost determinat în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) al treilea paragraf din regulamentul respectiv;

(c)

organisme vii sau moarte sau părți ale acestora care nu au fost prelucrate sau au fost prelucrate numai cu mijloace manuale, mecanice sau gravitaționale, prin dizolvare în apă, prin flotație, prin extracție apoasă, prin distilare cu vapori sau prin încălzire numai în scopul eliminării apei, sau care sunt extrase din aer prin orice mijloace, cu excepția:

(i)

fracțiunii organice a deșeurilor menajere urbane amestecate, separate prin mijloace mecanice, fizico-chimice, biologice și/sau tratare manuală;

(ii)

nămolului de epurare, nămolului industrial sau nămolului de dragare;

(iii)

subproduselor de origine animală sau a produselor derivate care se încadrează în domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 pentru care nu a fost determinat un punct final în lanțul de producție în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) al treilea paragraf din regulamentul respectiv;

(d)

aditivi de digestie necesari pentru îmbunătățirea procesului sau a performanței de mediu a procesului de digestie, cu condiția ca:

(i)

aditivul să fie înregistrat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (8), pe baza unui dosar care conține:

informațiile prevăzute în anexele VI, VII și VIII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006; și

un raport de securitate chimică în temeiul articolului 14 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, care să acopere utilizarea sa ca produs fertilizant,

cu excepția cazului în care substanța este exceptată în mod explicit de obligația de înregistrare astfel cum este prevăzut în anexa IV la regulamentul menționat sau la punctul 6, 7, 8 sau 9 din anexa V la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006; și

(ii)

concentrația totală a tuturor aditivilor să nu depășească 5 % din greutatea totală a materiilor prime; sau

(e)

orice materie dintre cele enumerate la litera (a), (b) sau (c) care:

(i)

a fost anterior compostată sau digestată; și

(ii)

nu conține mai mult de 6 mg HAP16/kg de substanță uscată (9).

2.

Digestia anaerobă are loc într-o instalație:

(a)

în care liniile de producție pentru prelucrarea materiilor prime menționate la punctul 1 sunt clar separate de liniile de producție pentru prelucrarea altor materii prime decât cele menționate la punctul 1; și

(b)

în care se evită contactul fizic dintre materiile prime și cele care rezultă din procesul de producție, inclusiv în timpul depozitării.

3.

Digestia anaerobă constă în descompunerea controlată, predominant anaerobă, a unor materii biodegradabile, la temperaturi adecvate pentru dezvoltarea bacteriilor mezofile sau termofile. Toate părțile din fiecare lot sunt deplasate și întoarse temeinic și cu regularitate pentru a asigura igienizarea corectă și omogenitatea materiilor. În timpul procesului de digestie, toate părțile din fiecare lot au unul dintre următoarele profiluri de temperatură-timp:

(a)

digestie anaerobă termofilă la 55 °C timp de cel puțin 24 de ore, urmată de retenție hidraulică de cel puțin 20 de zile;

(b)

digestie anaerobă termofilă la 55 °C cu un tratament care include pasteurizarea astfel cum este descrisă la punctul 1 din secțiunea 1 a capitolului I din anexa V la Regulamentul (UE) nr. 142/2011;

(c)

digestie anaerobă termofilă la 55 °C urmată de compostare la:

70 °C sau mai mult timp de cel puțin trei zile;

65 °C sau mai mult timp de cel puțin cinci zile;

60 °C sau mai mult timp de cel puțin șapte zile; sau

55 °C sau mai mult timp de cel puțin 14 zile;

(d)

digestie anaerobă mezofilă la 37-40 °C cu un tratament care include pasteurizarea astfel cum este descrisă la punctul 1 din secțiunea 1 a capitolului I din anexa V la Regulamentul (UE) nr. 142/2011; sau

(e)

digestie anaerobă mezofilă la 37-40 °C urmată de compostare la:

70 °C sau mai mult timp de cel puțin trei zile;

65 °C sau mai mult timp de cel puțin cinci zile;

60 °C sau mai mult timp de cel puțin șapte zile; sau

55 °C sau mai mult timp de cel puțin 14 zile.

4.

Nici partea solidă, nici partea lichidă din digestat nu conțin mai mult de 6 mg HAP16/kg de substanță uscată (10).

5.

Digestatul conține:

(a)

nu mai mult de 3 g/kg de substanță uscată de impurități macroscopice cu dimensiuni mai mari de 2 mm sub oricare dintre următoarele forme: sticlă, metal sau plastic; și

(b)

nu mai mult de 5 g/kg de substanță uscată din suma impurităților macroscopice menționate la litera (a).

Începând de la 16 iulie 2026, prezența unor materiale plastice cu dimensiuni mai mari de 2 mm în valoarea-limită maximă menționată la punctul 5 nu depășește 2,5 g/kg de substanță uscată. Până la 16 iulie 2029, valoarea-limită de 2,5 g/kg de substanță uscată pentru materiale plastice cu dimensiuni mai mari de 2 mm este reevaluată pentru a se ține seama de progresele realizate în colectarea separată a biodeșeurilor.

6.

Atât partea solidă, cât și cea lichidă din digestat respectă cel puțin unul dintre următoarele criterii de stabilitate:

(a)

rata de consum a oxigenului:

Definiție: indicator al măsurii în care s-a descompus materia organică biodegradabilă într-o anumită perioadă de timp. Metoda nu este adecvată pentru materii cu un conținut de particule cu dimensiuni > 10 mm care depășește 20 %;

Criteriu: maximum 25 mmol O2/kg de substanță organică/h; sau

(b)

potențial de producție de biogaz rezidual:

Definiție: indicator al gazului eliberat de un digestat într-o perioadă de 28 de zile și măsurat în raport cu solidele volatile conținute în eșantion. Testul se realizează de trei ori, iar rezultatul mediu este cel utilizat pentru a demonstra respectarea criteriului. Solidele volatile sunt materiile solide dintr-un eșantion care se pierd la calcinarea solidelor uscate la 550 °C;

Criteriu: maximum 0,25 l biogaz/g de solide volatile.

CMC 6: SUBPRODUSE ALE INDUSTRIEI ALIMENTARE

1.

Un produs fertilizant UE poate conține materii componente constituite din una sau mai multe dintre substanțele următoare:

(a)

nămol de carbonatare din industria alimentară, respectiv materii provenite din industria agroalimentară prin carbonatarea materiilor organice, cu utilizarea exclusivă a varului nestins din surse naturale;

(b)

melasă, respectiv un subprodus vâscos al rafinării zahărului provenit din trestie de zahăr sau din sfeclă de zahăr;

(c)

vinasă, respectiv un subprodus vâscos al procesului de fermentare a melasei pentru transformarea în etanol, acid ascorbic sau alte produse;

(d)

reziduuri de distilerie, adică subproduse rezultate din producția de băuturi alcoolice;

(e)

plante, părți din plante sau extracte din plante care au suferit doar un tratament termic sau un tratament termic pe lângă metodele de prelucrare prevăzute la CMC 2; sau

(f)

var provenit din producția de apă potabilă, reprezentând reziduuri care rezultă în urma producției de apă potabilă provenită din ape subterane sau ape de suprafață și care constau, în principal, în carbonat de calciu.

2.

Toate substanțele încorporate în produsul fertilizant UE, ca atare sau într-un amestec, vor fi fost înregistrate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (11), pe baza unui dosar care conține:

(a)

informațiile prevăzute în anexele VI, VII și VIII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006; și

(b)

un raport de securitate chimică în temeiul articolului 14 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, care să acopere utilizarea sa ca produs fertilizant,

cu excepția cazului în care substanța este exceptată în mod explicit de la obligația de înregistrare astfel cum este prevăzut în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006sau la punctul 6, 7, 8 sau 9 din anexa V la regulamentul menționat.

CMC 7: MICROORGANISME

Un produs fertilizant UE aparținând categoriei CFP 6(A) poate conține microorganisme, inclusiv microorganisme moarte sau microorganisme cu celule vide și elemente reziduale nedăunătoare din mediul în care s-au dezvoltat, care:

nu au suportat alt tratament decât uscarea sau liofilizarea; și

sunt enumerate în următorul tabel:

Azotobacter spp.

Mycorrhizal fungi

Rhizobium spp.

Azospirillum spp.

CMC 8: NUTRIENȚI POLIMERICI

1.

Un produs fertilizant UE poate conține polimeri compuși exclusiv din substanțe monomere care respectă criteriile stabilite la punctele 1 și 2 de la CMC 1, unde scopul polimerizării este controlul eliberării nutrienților din una sau mai multe substanțe monomere.

2.

Cel puțin 60 % din polimeri sunt solubili într-o soluție tampon de fosfat cu un pH de 7,5 la 100 °C.

3.

Produsele finale ale degradării sunt numai amoniu (NH3), apă și dioxid de carbon (CO2).

4.

Polimerii nu conțin mai mult de600 ppm formaldehidă liberă.

CMC 9: POLIMERI ALȚII DECÂT NUTRIENȚII POLIMERICI

1.

Un produs fertilizant UE poate conține polimeri alții decât nutrienții polimerici numai în cazul în care scopul polimerului este:

(a)

să controleze pătrunderea apei în particulele de elemente nutritive și, astfel, eliberarea nutrienților (caz în care polimerul este denumit de obicei „peliculă”);

(b)

să crească capacitatea de retenție a apei sau capacitatea de înmuiere a produsului fertilizant UE; sau

(c)

să servească drept liant al unui produs fertilizant UE aparținând CFP 4.

2.

De la 16 iulie 2026, polimerii menționați la punctul 1 literele (a) și (b) respectă criteriile de biodegradabilitate stabilite prin actele delegate menționate la articolul 42 alineatul (6). În absența unor astfel de criterii, niciun produs fertilizant UE introdus pe piață după data respectivă nu trebuie să conțină acești polimeri.

3.

Pentru polimerii menționați la punctul 1 literele (a) și (b), nici polimerul și nici subprodusele degradării sale nu prezintă niciun fel de efecte adverse globale asupra sănătății animalelor sau a plantelor sau asupra mediului, în condiții previzibile în mod rezonabil de utilizare a produsului fertilizant UE. Polimerul trece cu succes un test de toxicitate acută asupra creșterii plantelor, un test de toxicitate acută asupra râmelor și un test de inhibare a nitrificării în prezența microorganismelor din sol, după cum urmează:

(a)

în cadrul testului de toxicitate acută asupra creșterii plantelor, rata de germinare și biomasa vegetală a speciei vegetale cultivate pe solul expus la materialul de testare este de peste 90 % din rata de germinare și din biomasa vegetală a aceleiași specii vegetale cultivate pe un sol-martor corespunzător care nu a fost expus la materialul de testare.

Rezultatele se consideră a fi valabile numai dacă în martori (respectiv în solul-martor):

apariția plantulelor este de cel puțin 70 %;

plantulele nu prezintă efecte fitotoxice vizibile (de exemplu cloroză, necroză, ofilire, deformări ale frunzelor și tulpinilor), iar plantele prezintă doar o variație normală a creșterii și morfologiei pentru respectiva specie;

media de supraviețuire a plantulelor de control apărute este de cel puțin 90 % pe durata studiului; și

condițiile de mediu pentru o anumită specie sunt identice, iar substraturile de cultură conțin aceeași cantitate de matrice de sol, mediu de susținere sau substrat din aceeași sursă.

(b)

În cadrul testului de toxicitate acută asupra râmelor, mortalitatea observată și biomasa râmelor supraviețuitoare într-un sol expus la materialul de testare nu diferă cu mai mult de 10 % în raport cu cele dintr-un sol-martor corespunzător care nu a fost expus la materialul de testare. Rezultatele se consideră valabile dacă:

rata mortalității observată în martor (și anume solul-martor) este mai mică de 10 %; și

pierderea medie a biomasei (greutatea medie a) râmelor din solul-martor nu depășește 20 %.

(c)

În cadrul testului de inhibare a nitrificării în prezența microorganismelor din sol, formarea de nitriți într-un sol expus la materialul de testare depășește 90 % din cea dintr-un sol-martor corespunzător care nu a fost expus la materialul de testare. Rezultatele se consideră valabile dacă variația dintre eșantioanele de control (sol-martor) și eșantioanele de testare este mai mică de 20 %.

CMC 10: PRODUSE DERIVATE ÎN SENSUL REGULAMENTULUI (CE) NR. 1069/2009

Un produs fertilizant UE poate conține produse derivate în sensul Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 aflate la punctul final al lanțului de producție determinat în conformitate cu regulamentul respectiv și care sunt menționate și descrise în următorul tabel (12):

CMC 11: SUBPRODUSELE ÎN SENSUL DIRECTIVEI 2008/98/CE

1.

Un produs fertilizant UE poate să conțină subproduse în sensul Directivei 2008/98/CE, cu excepția (13):

(a)

subproduselor de origine animală sau produselor derivate în sensul Regulamentului (CE) nr. 1069/2009;

(b)

polimerilor;

(c)

compostului; sau

(d)

digestatului.

2.

Subprodusele vor fi fost înregistrate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, pe baza unui dosar care conține:

(a)

informațiile prevăzute în anexele VI, VII și VIII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006; și

(b)

un raport de securitate chimică în temeiul articolului 14 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, care să acopere utilizarea acestora ca produs fertilizant,

cu excepția cazului în care substanța este exceptată în mod explicit de la obligația de înregistrare astfel cum este prevăzut în anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 sau la punctul 6, 7, 8 sau 9 din anexa V la regulamentul menționat.

3.

Începând de la 16 iulie 2022, subprodusele respectă criteriile stabilite prin actele delegate menționate la articolul 42 alineatul (7). Niciun subprodus menționat la punctul 1 nu poate fi inclus într-un produs fertilizant UE introdus pe piață după data respectivă dacă nu respectă aceste criterii.

(1)  Excluderea unui material din categoria CMC 1 nu îl împiedică să fie eligibil ca materie componentă într-o altă CMC, care prevede alte cerințe. A se vedea, de exemplu, CMC 3 privind compostul, CMC 4 și CMC 5 privind digestatul, CMC 8 și CMC 9 privind polimerii, CMC 10 privind produsele derivate în sensul Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 sau CMC 11 privind subprodusele în sensul Directivei 2008/98/CE.

(2)  În cazul unei substanțe recuperate în Uniunea Europeană, această condiție este îndeplinită dacă substanța este aceeași, în sensul articolului 2 alineatul (7) litera (d) punctul (i) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, cu o substanță înregistrată pe baza unui dosar care conține informațiile indicate aici și dacă informațiile respective îi sunt disponibile producătorului produsului fertilizant în sensul articolului 2 alineatul (7) litera (d) punctul (ii) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

(3)  În cazul unui aditiv recuperat în Uniunea Europeană, această condiție este îndeplinită dacă aditivul este același, în sensul articolului 2 alineatul (7) litera (d) punctul (i) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, cu o substanță înregistrată pe baza unui dosar care conține informațiile indicate aici și dacă informațiile respective îi sunt disponibile producătorului produsului fertilizant în sensul articolului 2 alineatul (7) litera (d) punctul (ii) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

(4)  Sumă de naftalină, acenaftilen, acenaften, fluoren, fenantren, antracen, fluoranten, piren, benz[a]antracen, crisen, benz[b]fluoranten, benz[k]fluoranten, benz[a]piren, indeno[1,2,3-cd]piren, dibenzo[a,h]antracen și benzo[ghi]perilen.

(5)  Sumă de naftalină, acenaftilen, acenaften, fluoren, fenantren, antracen, fluoranten, piren, benz[a]antracen, crisen, benz[b]fluoranten, benz[k]fluoranten, benz[a]piren, indeno[1,2,3-cd]piren, dibenzo[a,h]antracen și benzo[ghi]perilen.

(6)  În cazul unui aditiv recuperat în Uniunea Europeană, această condiție este îndeplinită dacă aditivul este același, în sensul articolului 2 alineatul (7) litera (d) punctul (i) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, cu o substanță înregistrată pe baza unui dosar care conține informațiile indicate aici și dacă informațiile respective îi sunt disponibile producătorului produsului fertilizant în sensul articolului 2 alineatul (7) litera (d) punctul (ii) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

(7)  Regulamentul (UE) nr. 142/2011 al Comisiei din 25 februarie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de punere în aplicare a Directivei 97/78/CE a Consiliului în ceea ce privește anumite probe și produse care sunt scutite de la controalele sanitar-veterinare la frontieră în conformitate cu directiva menționată (JO L 54, 26.2.2011, p. 1).

(8)  În cazul unui aditiv recuperat în Uniunea Europeană, această condiție este îndeplinită dacă aditivul este același, în sensul articolului 2 alineatul (7) litera (d) punctul (i) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, cu o substanță înregistrată pe baza unui dosar care conține informațiile indicate aici și dacă informațiile respective îi sunt disponibile producătorului produsului fertilizant în sensul articolului 2 alineatul (7) litera (d) punctul (ii) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

(9)  Sumă de naftalină, acenaftilen, acenaften, fluoren, fenantren, antracen, fluoranten, piren, benz[a]antracen, crisen, benz[b]fluoranten, benz[k]fluoranten, benz[a]piren, indeno[1,2,3-cd]piren, dibenzo[a,h]antracen și benzo[ghi]perilen.

(10)  Sumă de naftalină, acenaftilen, acenaften, fluoren, fenantren, antracen, fluoranten, piren, benz[a]antracen, crisen, benz[b]fluoranten, benz[k]fluoranten, benz[a]piren, indeno[1,2,3-cd]piren, dibenzo[a,h]antracen și benzo[ghi]perilen.

(11)  În cazul unei substanțe recuperate în Uniunea Europeană, această condiție este îndeplinită dacă substanța este aceeași, în sensul articolului 2 alineatul (7) litera (d) punctul (i) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, cu o substanță înregistrată pe baza unui dosar care conține informațiile indicate aici și dacă informațiile respective îi sunt disponibile producătorului produsului fertilizant în sensul articolului 2 alineatul (7) litera (d) punctul (ii) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

(12)  Tabelul va fi stabilit prin actele delegate menționate la articolul 42 alineatul (5).

(13)  Excluderea unui material din categoria CMC 1 nu îl împiedică să fie eligibil ca materie componentă într-o altă CMC, care prevede alte cerințe. A se vedea, de exemplu, CMC 3 privind compostul, CMC 4 și CMC 5 privind digestatul, CMC 8 și CMC 9 privind polimerii sau CMC 10 privind produsele derivate în sensul Regulamentului (CE) nr. 1069/2009.


ANEXA III

Cerințe de etichetare

Prezenta anexă stabilește cerințele de etichetare pentru produsele fertilizante UE. Cerințele stabilite în partea II și în partea III din cadrul prezentei anexe pentru o anumită CFP, conform specificațiilor din anexa I, se aplică produselor fertilizante UE din toate subcategoriile din CFP respectivă.

PARTEA I

CERINȚE GENERALE PRIVIND ETICHETAREA

1.

Se comunică următoarele informații:

(a)

pentru produsele fertilizante UE din CFP 1-CFP 6, desemnarea, astfel cum este prevăzut în partea I a anexei I, a CFP care corespunde funcției declarate a produsului;

(b)

pentru produsele fertilizante UE din CFP 7, desemnarea, astfel cum este prevăzut în partea I a anexei I, a tuturor CFP care corespund funcțiilor declarate ale produselor fertilizante UE componente;

(c)

cantitatea de produs fertilizant UE, indicată în greutate sau în volum;

(d)

instrucțiuni privind utilizarea prevăzută, inclusiv dozele de aplicare, calendarul și frecvența și plantele-țintă sau ciupercile vizate;

(e)

condițiile de depozitare recomandate;

(f)

pentru produsele care conțin un polimer din categoria CMC 9 din partea II a anexei II, perioada de după utilizare în care eliberarea nutrienților este controlată sau capacitatea de retenție a apei este în creștere („perioada de funcționalitate”), care nu depășește perioada dintre două aplicări în conformitate cu instrucțiunile de utilizare menționate la litera (d);

(g)

orice informații relevante privind măsurile recomandate pentru gestionarea riscurilor pentru sănătatea și siguranța oamenilor, a animalelor și a plantelor, precum și pentru mediu; și

(h)

o listă a tuturor ingredientelor care reprezintă peste 5 % din greutatea produsului, în ordinea descrescătoare a greutății substanței uscate, inclusiv desemnările CMC relevante, astfel cum sunt menționate în partea I a anexei II la prezentul regulament; în cazul în care ingredientul este o substanță sau un amestec, acesta este identificat astfel cum este prevăzut la articolul 18 din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

2.

În cazul în care un produs fertilizant UE are funcții care sunt descrise în două sau mai multe CFP prevăzute în anexa I, pot fi declarate, utilizând desemnările CFP corespunzătoare din partea I a anexei I, numai acele funcții pentru care produsul fertilizant UE a fost supus cu succes unei evaluări a conformității în temeiul prezentului regulament.

3.

În cazul în care produsul fertilizant UE conține o substanță pentru care s-a stabilit o limită maximă de reziduuri în alimente și hrana pentru animale în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 315/93, cu Regulamentul (CE) nr. 396/2005, cu Regulamentul (CE) nr. 470/2009 sau cu Directiva 2002/32/CE, instrucțiunile menționate la punctul 1 litera (d) garantează că utilizarea prevăzută pentru produsul fertilizant UE nu duce la depășirea limitelor respective în alimente sau în hrana pentru animale.

4.

În cazul în care produsul fertilizant UE conține produse derivate în sensul Regulamentului (CE) nr. 1069/2009, altele decât gunoiul de grajd, pe etichetă figurează următoarele instrucțiuni de utilizare: „Animalele de fermă nu trebuie hrănite, nici direct, nici indirect prin pășunare, cu iarbă provenind de pe soluri pe care a fost aplicat acest produs, cu excepția cazului în care tăierea ierbii sau pășunarea are loc după expirarea unei perioade de așteptare de cel puțin 21 de zile”.

5.

În cazul în care produsul fertilizant UE conține ricină, pe etichetă figurează următoarele instrucțiuni: „Periculos pentru animale în caz de ingerare”.

6.

În cazul în care produsul fertilizant UE conține coajă de cacao prelucrată sau neprelucrată, pe etichetă figurează următoarele instrucțiuni: „Toxic pentru câini și pisici”.

7.

În cazul în care produsul fertilizant UE conține un polimer cu funcția de liant în cadrul produsului, astfel cum se menționează în anexa II, partea II punctul 1 litera (c) din CMC 9, utilizatorul este atenționat să nu utilizeze produsul în contact cu solul și, în colaborare cu producătorul, să asigure o eliminare în condiții de siguranță a produselor după încheierea utilizării.

8.

Informații, altele decât informațiile necesare în temeiul punctelor 1-6:

(a)

nu induc în eroare utilizatorul, de exemplu atribuind produsului proprietăți pe care acesta nu le are sau sugerând că produsul posedă caracteristici unice, pe care produsele similare le prezintă de asemenea;

(b)

se raportează la factori verificabili;

(c)

nu fac afirmații precum „durabil” sau „ecologic” decât dacă aceste afirmații fac referire la legislație sau orientări, standarde sau sisteme identificate cu precizie cu care produsul fertilizant UE este conform; și

(d)

nu afirmă, fie prin declarații, fie prin reprezentări vizuale, că produsul fertilizant UE previne sau tratează boli ale plantelor sau protejează plantele împotriva organismelor dăunătoare.

9.

Mențiunea „cu conținut scăzut de clor” sau altele similare pot fi utilizate numai dacă conținutul de clor (Cl-) este de sub 30 g/kg de substanță uscată.

10.

În cazul în care cerințele referitoare la informațiile privind conținutul de nutrienți din prezenta anexă sunt exprimate în forma oxidată, conținutul de nutrienți poate fi exprimat în forma elementară, în locul sau în plus față de forma oxidată în conformitate cu următorii factori de conversie:

fosfor (P)= pentaoxid de fosfor (P2O5) × 0,436;

potasiu (K)= oxid de potasiu (K2O) × 0,830;

calciu (Ca)= oxid de calciu (CaO) × 0,715;

magneziu (Mg)= oxid de magneziu (MgO) × 0,603;

sodiu (Na)= oxid de sodiu (Na2O) × 0,742;

sulf (S)= trioxid de sulf (SO3) × 0,400.

11.

În cazul în care cerințele în materie de informare prevăzute în prezenta anexă se referă la carbonul organic (Corg), informațiile pot face referire la materia organică în locul carbonului organic (Corg) sau în plus față de acesta, în conformitate cu următorul factor de conversie:

 

carbon organic (Corg)= materie organică × 0,56.

PARTEA II

CERINȚE SPECIFICE PRIVIND ETICHETAREA PRODUSELOR

CFP 1: ÎNGRĂȘĂMÂNT

1.

Conținutul de nutrienți se poate declara numai atunci când aceștia sunt prezenți în produsul fertilizant UE în cantitatea minimă specificată în anexa I pentru CFP corespunzătoare.

2.

În cazul în care azotul (N) sau fosforul (P) nu sunt declarate ca nutrienți, conținutul de azot (N) sau de pentaoxid de fosfor (P2O5) este totuși indicat dacă depășește 0,5 % din masă. Indicația respectivă este separată de declarația privind nutrienții.

3.

Următoarele norme se aplică îngrășămintelor care conțin inhibitori, conform specificațiilor de la CMC 1 din partea II a anexei II:

(a)

eticheta conține mențiunea „inhibitor de nitrificare”, „inhibitor de denitrificare” sau „inhibitor de urează”, după caz;

(b)

conținutul de inhibitor de nitrificare se exprimă ca % din masa azotului (N) total prezent sub formă de azot amoniacal (NH4 +) și de azot ureic (CH4N2O);

(c)

conținutul de inhibitor de denitrificare este exprimat ca % din masa nitratului (NO3-) prezent;

(d)

conținutul de inhibitor de urează se exprimă ca % din masa azotului (N) total prezent sub formă de azot ureic (CH4N2O).

4.

Denumirea de „îngrășământ mineral” poate fi utilizată numai în cazul în care îngrășământul aparține CFP 1(C) și îndeplinește următoarele condiții suplimentare:

(a)

îngrășământul mineral nu trebuie să conțină peste 1 % din masă carbon organic (Corg), fără a include carbonul organic produs din:

(i)

agenții de chelare sau de complexare menționați la CMC 1 punctul 3 din partea II a anexei II;

(ii)

inhibitorii de nitrificare, inhibitorii de denitrificare sau inhibitorii de urează, astfel cum sunt menționați la CMC 1 punctul 4 din partea II a anexei II;

(iii)

peliculele menționate la CMC 9 punctul 1 litera (a) din partea II a anexei II;

(iv)

uree (CH4N2O); sau

(v)

cianamida de calciu (CaCN2);

(b)

în cazul în care fosforul (P) este un nutrient declarat, conținutul de fosfor declarat este reprezentat numai de forma fosfatică, iar îngrășământul mineral îndeplinește cel puțin unul dintre următoarele criterii de solubilitate:

(i)

solubilitate în apă: nivelul minim 40 % din fosforul (P) total;

(ii)

solubilitate în citrat de amoniu neutru: nivelul minim 75 % din fosforul (P) total; sau

(iii)

solubilitate în acid formic (numai pentru roci fosfatice moi): nivelul minim 55 % din fosforul (P) total;

(c)

în cazul în care azotul (N) este un nutrient declarat, conținutul de azot declarat este reprezentat numai de suma dintre azotul nitric, azotul amoniacal, azotul ureic și azotul din metilen uree, din izobutiliden diuree și din crotoniliden diuree.

CFP 1(A): ÎNGRĂȘĂMÂNT ORGANIC

Se comunică următoarele informații:

(a)

nutrienții principali declarați azot (N), fosfor (P) sau potasiu (K), sub forma simbolurilor lor chimice, în ordinea N-P-K;

(b)

nutrienții secundari declarați calciu (Ca), magneziu (Mg), sodiu (Na) sau sulf (S) sub forma simbolurilor lor chimice, în ordinea Ca-Mg-Na-S;

(c)

numere care indică conținutul din nutrienții declarați azot (N) total, fosfor total sub formă de pentaoxid de fosfor (P2O5) sau potasiu total sub formă de oxid de potasiu (K2O), urmate de numere între paranteze care indică conținutul total de oxid de calciu (CaO), oxid de magneziu (MgO), oxid de sodiu (Na2O) sau trioxid de sulf (SO3);

(d)

conținutul din următorii nutrienți declarați și alți parametri, în ordinea următoare și ca % din masă,

(i)

azot (N):

azot (N) total;

cantitatea minimă de azot organic (Norg), urmată de o descriere a originii materiei organice utilizate;

azot sub formă de azot amoniacal;

(ii)

pentaoxid de fosfor (P2O5) total;

(iii)

oxid de potasiu (K2O) total;

(iv)

oxid de calciu (CaO), oxid de magneziu (MgO), oxid de sodiu (Na2O) și trioxid de sulf (SO3), exprimate astfel:

dacă nutrienții respectivi sunt complet solubili în apă, numai ca și conținut solubil în apă;

dacă conținutul solubil al nutrienților respectivi reprezintă cel puțin un sfert din conținutul total al nutrienților, ca și conținut total și ca și conținut solubil în apă; și

în toate celelalte cazuri, ca și conținut total;

(v)

carbon organic (Corg);

(vi)

substanță uscată;

(e)

raportul dintre carbonul organic și azotul total (Corg/N);

(f)

data producției;

(g)

forma unității fizice de produs, ca de exemplu pudră sau tablete, după caz.

CFP 1(B): ÎNGRĂȘĂMÂNT ORGANO-MINERAL

1.

Se comunică următoarele informații:

(a)

nutrienții principali declarați azot (N), fosfor (P) sau potasiu (K), sub forma simbolurilor lor chimice, în ordinea N-P-K;

(b)

după caz, nutrienții secundari declarați calciu (Ca), magneziu (Mg), sodiu (Na) sau sulf (S) sub forma simbolurilor lor chimice, în ordinea Ca-Mg-Na-S;

(c)

numere care indică conținutul din nutrienții declarați azot (N) total, fosfor total sub formă de pentaoxid de fosfor (P2O5) sau potasiu total sub formă de oxid de potasiu (K2O), urmate de numere între paranteze care indică conținutul total de oxid de calciu (CaO), oxid de magneziu (MgO), oxid de sodiu (Na2O) sau trioxid de sulf (SO3);

(d)

conținutul din următorii nutrienți declarați și alți parametri, în ordinea următoare și ca % din masă:

(i)

azot (N):

azot (N) total;

cantitatea minimă de azot organic (Norg), urmată de o descriere a originii materiei organice utilizate;

azot sub formă de azot nitric;

azot sub formă de azot amoniacal;

azot sub formă de azot ureic;

(ii)

pentaoxid de fosfor (P2O5):

pentaoxid de fosfor (P2O5) total;

pentaoxid de fosfor (P2O5) solubil în apă;

pentaoxid de fosfor (P2O5) solubil în citrat de amoniu neutru;

în prezența fosfatului natural moale, pentaoxid de fosfor (P2O5) solubil în acid formic;