EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0945

Regulamentul delegat (UE) 2019/945 al Comisiei din 12 martie 2019 privind sistemele de aeronave fără pilot la bord și operatorii de sisteme de aeronave fără pilot la bord din țări terțe

C/2019/1821

OJ L 152, 11.6.2019, p. 1–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/08/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/945/oj

11.6.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 152/1


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/945 AL COMISIEI

din 12 martie 2019

privind sistemele de aeronave fără pilot la bord și operatorii de sisteme de aeronave fără pilot la bord din țări terțe

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018 privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2111/2005, (CE) nr. 1008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 și a Directivelor 2014/30/UE și 2014/53/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 și (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CEE) nr. 3922/91 al Consiliului (1), în special articolul 58 și articolul 61,

întrucât:

(1)

Sistemele de aeronave fără pilot la bord (UAS) a căror exploatare prezintă cele mai mici riscuri și care aparțin categoriei de operațiuni „deschise” nu ar trebui să facă obiectul procedurilor clasice de verificare a conformității în domeniul aeronautic. Pentru aceste UAS, ar trebui utilizată posibilitatea de a stabili „legislația comunitară de armonizare” menționată la articolul 56 alineatul (6) din Regulamentul (UE) 2018/1139. În consecință, este necesar să se stabilească cerințele care abordează riscurile prezentate de operarea unor astfel de UAS, ținând seama pe deplin de alte acte legislative aplicabile de armonizare ale Uniunii.

(2)

Aceste cerințe ar trebui să acopere cerințele esențiale prevăzute la articolul 55 din Regulamentul (UE) 2018/1139, în special în ceea ce privește caracteristicile și funcționalitățile specifice necesare atenuării riscurilor asupra siguranței zborului, a vieții private și a protecției datelor cu caracter personal, a securității sau a mediului, care rezultă din operarea acestor UAS.

(3)

Atunci când introduc pe piață un UAS cu intenția de a-l pune la dispoziție pentru operațiunile din categoria „deschise” și, prin urmare, îi aplică o etichetă de identificare a clasei, producătorii ar trebui să asigure conformitatea UAS cu cerințele clasei respective.

(4)

Având în vedere nivelul bun de siguranță atins de aeronavele model puse deja la dispoziție pe piață, este oportun să se creeze clasa C4 de UAS, care nu ar trebui să facă obiectul unor cerințe tehnice disproporționate, în beneficiul operatorilor de aeronave model.

(5)

Prezentul regulament ar trebui să se aplice și UAS care sunt considerate jucării în sensul Directivei 2009/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2). UAS ar trebui, de asemenea, să respecte Directiva 2009/48/CE. Această cerință de conformitate ar trebui luată în considerare atunci când se definesc cerințele suplimentare în materie de siguranță în temeiul prezentului regulament.

(6)

UAS care nu sunt jucării în sensul Directivei 2009/48/CE ar trebui să respecte cerințele esențiale de sănătate și siguranță relevante prevăzute de Directiva 2006/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3), în măsura în care această din urmă directivă li se aplică și în care respectivele cerințe de sănătate și securitate nu sunt legate în mod intrinsec de siguranța zborului UAS. În cazul în care aceste cerințe de sănătate și siguranță sunt legate în mod intrinsec de siguranța zborului, ar trebui să se aplice numai prezentul regulament.

(7)

Directiva 2014/30/UE (4) și Directiva 2014/53/UE (5) a Parlamentului European și a Consiliului nu ar trebui să se aplice aeronavelor fără pilot la bord care fac obiectul certificării în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1139 și care sunt destinate exclusiv utilizării aeriene și exploatării numai pe frecvențele alocate prin reglementările radio ale Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor pentru uz aeronautic protejat.

(8)

Directiva 2014/53/UE ar trebui să se aplice aeronavelor fără pilot la bord care nu fac obiectul certificării și care nu sunt destinate operării numai pe frecvențele alocate prin reglementările radio ale Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor pentru uz aeronautic protejat, în cazul în care ele emit și/sau recepționează în mod intenționat unde electromagnetice în scopul radiocomunicațiilor și/sau al radiodeterminării la frecvențe mai mici de 3 000 GHz.

(9)

Directiva 2014/30/UE ar trebui să se aplice aeronavelor fără pilot la bord care nu fac obiectul certificării și care nu sunt destinate operării numai pe frecvențele alocate prin reglementările radio ale Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor pentru uz aeronautic protejat, în cazul în care ele nu fac obiectul Directivei 2014/53/UE.

(10)

Decizia 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului (6) stabilește principii comune și dispoziții orizontale menite să se aplice comercializării produselor care fac obiectul legislației sectoriale relevante. Pentru a se asigura coerența cu alte acte legislative sectoriale privind produsele, dispozițiile privind comercializarea UAS menite să fie operate în categoria „deschise” ar trebui aliniate la cadrul stabilit prin Decizia 768/2008/CE.

(11)

Directiva 2001/95/CE (7) se aplică riscurilor la adresa siguranței UAS, în măsura în care nu există dispoziții specifice cu același obiectiv în normele legislației Uniunii care reglementează siguranța produselor în cauză.

(12)

Prezentul regulament ar trebui să se aplice în cazul tuturor formelor de furnizare, inclusiv al vânzării la distanță.

(13)

Statele membre ar trebui să ia măsurile necesare pentru a se asigura că UAS destinate operării în categoria „deschise” sunt puse la dispoziție pe piață și date în exploatare numai dacă nu compromit sănătatea și securitatea persoanelor, a animalelor domestice sau a bunurilor, în cadrul unei utilizări normale.

(14)

Pentru a oferi cetățenilor un nivel ridicat de protecție a mediului, este necesar să se limiteze emisiile de zgomot în cea mai mare măsură posibilă. Limitările de putere acustică aplicabile UAS destinate operării în categoria „deschise” pot fi revizuite la sfârșitul perioadelor de tranziție, după cum se prevede în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947 al Comisiei (8).

(15)

Ar trebui acordată o atenție deosebită asigurării conformității produselor în contextul unei creșteri a comerțului electronic. În acest scop, statele membre ar trebui să fie încurajate să coopereze cu autoritățile competente din țări terțe și să dezvolte cooperarea dintre autoritățile de supraveghere a pieței și autoritățile vamale. Autoritățile de supraveghere a pieței ar trebui să utilizeze, atunci când este posibil, procedurile de „notificare și de acțiune” și să coopereze cu autoritățile lor naționale competente pentru punerea în aplicare a Directivei 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului (9). Ele ar trebui să creeze legături strânse, care să permită o reacție rapidă, cu intermediarii principali care furnizează servicii de găzduire pentru produsele vândute online.

(16)

Pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a intereselor publice, cum ar fi siguranța sănătății, și pentru a garanta o concurență loială pe piața Uniunii, operatorii economici ar trebui să fie responsabili pentru conformitatea UAS destinate operării în categoria „deschise” cu cerințele prevăzute în prezentul regulament, în funcție de rolul lor respectiv în lanțul de aprovizionare și de distribuție. Este deci necesar să se prevadă o distribuție clară și proporțională a obligațiilor, care să corespundă rolului deținut de fiecare operator economic în lanțul de aprovizionare și distribuție.

(17)

Pentru a facilita comunicarea între operatorii economici, autoritățile naționale de supraveghere a pieței și consumatori, operatorii economici care furnizează sau distribuie UAS destinate operării în categoria „deschise” ar trebui să indice și o adresă de internet, în plus față de adresa poștală.

(18)

Producătorul, fiind persoana cu cele mai detaliate cunoștințe privind procesul de proiectare și de producție, este cel mai în măsură să efectueze procedura de evaluare a conformității UAS destinate operării în categoria „deschise”. Evaluarea conformității ar trebui, așadar, să rămână exclusiv obligația producătorului.

(19)

Prezentul regulament ar trebui să se aplice oricărui UAS destinat operării în categoria „deschise”care este nou pe piața Uniunii, indiferent dacă este vorba de un UAS nou fabricat de un producător stabilit în Uniune sau dacă este vorba despre un UAS nou sau de ocazie importat dintr-o țară terță.

(20)

Este necesar să se asigure că UAS din țările terțe care intră pe piața Uniunii respectă cerințele prezentului regulament, în cazul în care sunt destinate operării în categoria „deschise”. În special, ar trebui să se garanteze că producătorii aplică proceduri adecvate de evaluare a conformității. Prin urmare, ar trebui să se prevadă dispoziții care să impună importatorilor obligația de a se asigura că UAS pe care le introduc pe piață respectă cerințele prezentului regulament și că nu introduc pe piață UAS care nu îndeplinesc cerințele respective sau prezintă riscuri. Ar trebui de asemenea prevăzute dispoziții care să impună importatorilor obligația de a se asigura că procedurile de evaluare a conformității au fost aplicate și că marcajul CE și documentația tehnică elaborată de producători sunt puse la dispoziția autorităților naționale competente pentru inspecție.

(21)

Distribuitorul care pune la dispoziție pe piață un UAS destinat operării în categoria „deschise” ar trebui să acționeze cu atenția cuvenită pentru a se asigura că modul în care manipulează produsul nu îi afectează conformitatea. Atât importatorii, cât și distribuitorii ar trebui să ia toate măsurile necesare în contextul cerințelor aplicabile atunci când introduc sau pun la dispoziție pe piață produse.

(22)

Atunci când introduce pe piață un UAS destinat operării în categoria „deschise”, fiecare importator ar trebui să-și înscrie pe respectivul UAS numele, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată și adresa la care poate fi contactat. Ar trebui să fie prevăzute excepții în cazurile în care dimensiunea UAS nu permite acest lucru. Acest lucru este valabil și în situațiile în care importatorul ar trebui să deschidă ambalajul pentru a-și putea înscrie numele și adresa pe UAS.

(23)

Orice operator economic care fie introduce pe piață o UAS destinată operării în categoria „deschise” sub numele ori marca sa comercială, fie o UAS destinată operării în categoria „deschise”, afectând conformitatea acesteia cu cerințele aplicabile, ar trebui să fie considerat ca fiind producător și, prin urmare, ar trebui să își asume obligațiile producătorului.

(24)

Datorită apropierii lor de piață, distribuitorii și importatorii ar trebui să fie implicați în atribuțiile de supraveghere a pieței desfășurate de autoritățile naționale competente și ar trebui să fie pregătiți să participe activ, furnizând respectivelor autorități toate informațiile necesare privind UAS destinate operării în categoria „deschise”.

(25)

Asigurarea trasabilității unei UAS destinate operării în categoria „deschise” pe tot parcursul lanțului de aprovizionare contribuie la simplificarea și la eficientizarea supravegherii pieței. Un sistem de trasabilitate eficient facilitează sarcina autorităților de supraveghere a pieței de a identifica operatorii economici care au pus la dispoziție pe piață UAS neconforme.

(26)

Prezentul regulament ar trebui să se limiteze la stabilirea cerințelor esențiale. Pentru a înlesni evaluarea conformității cu aceste cerințe a UAS destinate operării în categoria „deschise”, este necesar să se prevadă prezumția de conformitate pentru produsele care respectă standardele armonizate adoptate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (10) în scopul stabilirii specificațiilor tehnice detaliate ale cerințelor respective.

(27)

Cerințele esențiale aplicabile UAS destinate operării în categoria „deschise” ar trebui să fie formulate suficient de precis pentru a crea obligații de natură juridică. Cerințele respective ar trebui formulate astfel încât să permită evaluarea conformității cu acestea, chiar și în absența standardelor armonizate sau în cazul în care producătorul alege să nu aplice un standard armonizat.

(28)

Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 prevede o procedură pentru formularea de obiecții la standardele armonizate în cazul în care standardele respective nu îndeplinesc integral cerințele legislației de armonizare aplicabile UAS destinate operării în categoria „deschise” în temeiul prezentului regulament. Această procedură ar trebui să se aplice, după caz, în legătură cu standardele ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial, ca prezumție de conformitate cu cerințele prevăzute în prezentul regulament.

(29)

Pentru a permite operatorilor economici să demonstreze că UAS destinate operării în categoria „deschise” puse la dispoziție pe piață respectă cerințele esențiale de siguranță și pentru a permite autorităților competente să se asigure de acest lucru, este necesar să se prevadă proceduri de evaluare a conformității. Decizia nr. 768/2008/CE stabilește module pentru procedurile de evaluare a conformității, care includ proceduri de la cea mai puțin strictă până la cea mai strictă, proporțional cu nivelul de risc implicat și cu nivelul de securitate impus. În scopul de a asigura coerența intersectorială și de a evita variantele ad-hoc ale evaluării conformității, se recomandă ca procedurile de evaluare a conformității să fie alese dintre aceste module.

(30)

Autoritățile de supraveghere a pieței și operatorii UAS ar trebui să aibă acces cu ușurință la declarația de conformitate UE. Pentru a îndeplini această cerință, producătorii ar trebui să se asigure că fiecare UAS destinată operării în categoria „deschise” este însoțită fie de o copie a declarației de conformitate UE, fie de adresa de internet la care poate fi accesată declarația de conformitate UE.

(31)

Pentru a asigura accesul efectiv la informații în scopul supravegherii pieței, informațiile necesare pentru identificarea tuturor actelor aplicabile ale Uniunii cu privire la UAS destinate operării în categoria „deschise” ar trebui să fie disponibile într-o declarație unică de conformitate UE. Pentru a reduce sarcina administrativă a operatorilor economici, respectiva declarație de conformitate UE unică ar trebui să poată fi un dosar care să cuprindă declarațiile de conformitate individuale relevante.

(32)

Marcajul CE, indicând conformitatea unui produs, este consecința vizibilă a unui întreg proces de evaluare a conformității în sens larg. Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (11) stipulează principiile generale care reglementează marcajul CE. În prezentul regulament ar trebui să se stabilească norme care să reglementeze aplicarea marcajului CE pe UAS destinate operării în categoria „deschise”.

(33)

Unele clase de UAS destinate operării în categoria „deschise” care fac obiectul prezentului regulament necesită intervenția organismelor de evaluare a conformității. Statele membre ar trebui să informeze Comisia cu privire la acestea.

(34)

Este necesar să se asigure un nivel uniform înalt de performanță a organismelor care efectuează evaluări ale conformității UAS destinate operării în categoria „deschise” în întreaga Uniune și faptul că toate aceste organisme își îndeplinesc funcțiile la același nivel și în condiții de concurență loială. Prin urmare, ar trebui stabilite cerințe obligatorii pentru organismele de evaluare a conformității care doresc să fie notificate pentru a furniza servicii de evaluare a conformității.

(35)

În cazul în care un organism de evaluare a conformității demonstrează conformitatea unui UAS destinat operării în categoria „deschise” cu criteriile prevăzute în standardele armonizate, ar trebui să se considere că acesta îndeplinește cerințele corespunzătoare prevăzute în prezentul regulament.

(36)

Pentru a se asigura un nivel uniform al calității în ceea ce privește evaluarea conformității, este necesar, de asemenea, să se stabilească cerințe pentru autoritățile de notificare și alte organisme implicate în evaluarea, notificarea și monitorizarea organismelor notificate.

(37)

Regulamentul (CE) nr. 765/2008 stabilește normele privind acreditarea organismelor de evaluare a conformității, oferă un cadru pentru supravegherea pe piață a produselor și pentru controlul produselor provenite din țările terțe și stabilește principiile generale privind marcajul CE. Sistemul stabilit în prezentul regulament ar trebui completat de sistemul de acreditare prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 765/2008.

(38)

Acreditarea transparentă, astfel cum este prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 765/2008, garantând nivelul necesar de fiabilitate a certificatelor de conformitate, ar trebui să fie utilizată de către autoritățile publice naționale din întreaga Uniune ca modalitate de a demonstra competența tehnică a organismelor de evaluare a conformității.

(39)

Organismele de evaluare a conformității subcontractează deseori părți ale activităților lor legate de evaluarea conformității sau recurg la o filială. În vederea asigurării nivelului de protecție necesar pentru UAS destinate operării în categoria „deschise” care urmează să fie introduse pe piața Uniunii, este esențial ca subcontractanții și filialele de evaluare a conformității să îndeplinească aceleași cerințe ca organismele notificate în ceea ce privește executarea sarcinilor de evaluare a conformității. Prin urmare, este important ca evaluarea competenței și a funcționării organismelor care urmează să fie notificate, precum și monitorizarea organismelor notificate deja, să acopere și activitățile executate de subcontractanți și filiale.

(40)

Este necesară creșterea eficienței și a transparenței procedurii de notificare și, în special, adaptarea ei la noile tehnologii, pentru a permite notificarea online.

(41)

Întrucât organismele notificate își pot oferi serviciile în întreaga Uniune, este adecvat să se acorde celorlalte state membre și Comisiei posibilitatea de a ridica obiecții cu privire la un organism notificat. Prin urmare, este important să se prevadă o perioadă de timp în care orice îndoieli sau preocupări privind competența organismelor de evaluare a conformității să poată fi clarificate, înainte ca acestea să înceapă să funcționeze ca organisme notificate.

(42)

Din rațiuni de competitivitate, este fundamental ca organismele notificate să aplice procedurile de evaluare a conformității fără a crea poveri administrative inutile pentru operatorii economici. Din același motiv și pentru a asigura egalitatea de tratament a operatorilor economici, este necesar să se asigure consecvența în aplicarea tehnică a procedurilor de evaluare a conformității. Acest lucru se poate realiza cel mai bine printr-o coordonare și cooperare adecvate între organismele notificate.

(43)

Părțile interesate ar trebui să aibă dreptul de a contesta rezultatul unei evaluări a conformității efectuate de către un organism notificat. Din acest motiv, este important să se asigure disponibilitatea unei căi de atac împotriva deciziilor organismelor notificate.

(44)

Producătorii ar trebui să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că UAS destinate operării în categoria „deschise” pot fi introduse pe piață numai dacă nu pun în pericol sănătatea sau securitatea persoanelor atunci când sunt depozitate în mod corespunzător și utilizate în scopul pentru care au fost concepute sau în condiții de utilizare care pot fi prevăzute în mod rezonabil. Ar trebui să se considere că UAS destinate operării în categoria „deschise” nu îndeplinesc cerințele esențiale prevăzute în prezentul regulament numai în condiții de utilizare care pot fi prevăzute în mod rezonabil, adică în cazul în care utilizarea respectivă ar putea fi rezultatul unui comportament uman legal și previzibil.

(45)

Pentru a asigura securitatea juridică, este necesar să se clarifice faptul că normele privind supravegherea pieței Uniunii și controlul produselor care intră pe piața Uniunii prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 765/2008, inclusiv dispozițiile privind schimbul de informații prin sistemul de alertă rapidă (RAPEX), se aplică UAS destinate operării în categoria „deschise”. Prezentul regulament nu ar trebui să interzică statelor membre să aleagă autoritățile competente pentru îndeplinirea respectivelor atribuții. Pentru a asigura o tranziție lină în ceea ce privește punerea în aplicare a prezentului regulament, ar trebui prevăzute măsuri tranzitorii adecvate.

(46)

UAS a căror operare prezintă cele mai mari riscuri ar trebui să facă obiectul certificării. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să precizeze condițiile în care proiectarea, producția și întreținerea UAS ar trebui să facă obiectul certificării. Aceste condiții sunt legate de un risc mai ridicat de vătămare a terților în caz de accidente și, prin urmare, ar trebui să fie necesară certificarea pentru UAS destinate transportului de persoane, pentru UAS destinate transportului de mărfuri periculoase și pentru UAS care au orice dimensiune mai mare de 3 m și sunt concepute pentru a fi operate deasupra mulțimilor. Certificare a UAS utilizată în categoria de operațiuni „specifice” definită în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947 ar trebui să fie necesar și în cazul în care, în urma unei evaluări a riscurilor, o autorizație operațională emisă de autoritatea competentă consideră că riscul asociat operațiunii nu poate fi atenuat în mod corespunzător fără certificarea UAS.

(47)

UAS introduse pe piață și destinate operării în categoria „deschise”, care poartă o etichetă de identificare a categoriei, ar trebui să respecte cerințele de certificare pentru UAS operate în categoria de operațiuni „specifice” sau „certificate”, după caz, dacă acele UAS sunt utilizate în afara categoriei de operațiuni „deschise”.

(48)

Operatorii UAS care au sediul principal de activitate, sunt stabiliți sau au reședința într-o țară terță și care desfășoară operațiuni UAS în spațiul aerian al cerului unic european ar trebui să facă obiectul prezentului regulament.

(49)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament se bazează pe Avizul nr. 01/2018 (12) emis de Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (AESA) în conformitate cu articolul 65 din Regulamentul (UE) 2018/1139,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Articolul 1

Obiect

(1)   Prezentul regulament stabilește cerințele pentru proiectarea și fabricarea de sisteme de aeronave fără pilot la bord (UAS) destinate operării în conformitate cu normele și condițiile definite în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947 și de dispozitive complementare de identificare la distanță. El definește în egală măsură tipul de UAS în cazul căruia proiectarea, producția și întreținerea fac obiectul certificării.

(2)   El stabilește, de asemenea, norme privind punerea la dispoziție pe piață a UAS destinate operării în categoria „deschise” și a dispozitivelor complementare de identificare la distanță, precum și privind libera circulație a acestora în Uniune.

(3)   Prezentul regulament stabilește, de asemenea, norme pentru operatorii din țările terțe, atunci când aceștia desfășoară o operațiune UAS în temeiul Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/947 în spațiul aerian al cerului unic european.

Articolul 2

Domeniu de aplicare

(1)   Capitolul II din prezentul regulament se aplică următoarelor produse:

(a)

UAS destinate operării în conformitate cu normele și condițiile aplicabile categoriei „deschise” a operațiunilor UAS în temeiul Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/947, cu excepția UAS de construcție privată, și care poartă o etichetă de identificare a clasei, astfel cum se prevede în părțile 1-5 din anexa la prezentul regulament, indicând căreia dintre cele cinci clase de UAS menționate în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947 îi aparține;

(b)

dispozitivelor complementare de identificare la distanță, astfel cum se stabilește în partea 6 a anexei la prezentul regulament.

(2)   Capitolul III din prezentul regulament se aplică UAS operate în conformitate cu normele și condițiile aplicabile categoriilor de operațiuni UAS „certificate” și „specifice” în temeiul Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/947.

(3)   Capitolul IV din prezentul regulament se aplică, de asemenea, operatorilor UAS care au sediul principal de activitate, sunt stabiliți sau au reședința într-o țară terță, dacă UAS sunt operate în Uniune.

(4)   Prezentul regulament nu se aplică UAS care urmează să fie operate exclusiv în spații închise.

Articolul 3

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.

„aeronavă fără pilot la bord” (UA) înseamnă orice aeronavă operată sau destinată să opereze în mod autonom sau să fie pilotată de la distanță fără pilot la bord;

2.

„echipament pentru comanda la distanță a aeronavelor fără pilot la bord” înseamnă orice instrument, echipament, mecanism, aparat, dispozitiv auxiliar, software sau accesoriu necesar operării în siguranță a unei UA, care nu este o piesă și care nu se află la bordul respectivei UA;

3.

„sistem de aeronave fără pilot la bord” (UAS) înseamnă orice aeronavă fără pilot la bord și echipamentul prin care este comandată de la distanță;

4.

„operator de sistem de aeronave fără pilot la bord” („operator UAS”) înseamnă orice persoană fizică sau juridică care operează sau intenționează să opereze una sau mai multe UAS;

5.

categoria „deschise” înseamnă o categorie de operațiuni UAS care este definită la articolul 4 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947;

6.

categoria „specifice” înseamnă o categorie de operațiuni UAS care este definită la articolul 5 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947;

7.

categoria „certificate” înseamnă o categorie de operațiuni UAS care este definită la articolul 6 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947;

8.

„legislație de armonizare a Uniunii” înseamnă orice legislație a Uniunii care armonizează condițiile de introducere pe piață a produselor;

9.

„acreditare” înseamnă acreditare astfel cum este definită la articolul 2 alineatul (10) din Regulamentul (CE) nr. 765/2008;

10.

„evaluare a conformității” înseamnă procesul prin care se evaluează dacă s-a demonstrat îndeplinirea cerințelor specificate pentru un produs;

11.

„organism de evaluare a conformității” înseamnă un organism care efectuează activități de evaluare a conformității, inclusiv etalonarea, încercarea, certificarea și inspecția;

12.

„marcaj CE” înseamnă un marcaj prin care producătorul indică faptul că produsul este în conformitate cu cerințele aplicabile stabilite în legislația de armonizare s Uniunii care prevede aplicarea respectivului marcaj pe produs;

13.

„producător” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care fabrică un produs sau care comandă proiectarea sau fabricarea unui produs și care comercializează produsul respectiv sub numele sau marca sa;

14.

„reprezentant autorizat” înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune care a primit un mandat scris din partea unui producător pentru a acționa în numele acestuia în ceea ce privește anumite sarcini specifice;

15.

„importator” înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune și care introduce un produs dintr-o țară terță pe piața Uniunii;

16.

„distribuitor” înseamnă orice persoană fizică sau juridică din lanțul de aprovizionare, alta decât producătorul sau importatorul, care pune un produs la dispoziție pe piață;

17.

„operatori economici” înseamnă producătorul, reprezentantul autorizat al producătorului, importatorul și distribuitorul de UAS;

18.

„punere la dispoziție pe piață” înseamnă orice furnizare a unui produs pentru distribuție, consum sau utilizare pe piața Uniunii în cursul unei activități comerciale, contra cost sau gratuit;

19.

„introducere pe piață” înseamnă prima punere la dispoziție a unui produs pe piața Uniunii;

20.

„standard armonizat” înseamnă standard armonizat, astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012;

21.

„specificație tehnică” înseamnă un document care stabilește cerințele tehnice pe care trebuie să le îndeplinească un produs, proces sau serviciu;

22.

„UAS de construcție privată” înseamnă un UAS asamblat sau fabricat pentru uzul propriu al constructorului, cu excepția UAS asamblate dintr-un set de piese introduse pe piață de producător ca set unic de asamblare;

23.

„autoritate de supraveghere a pieței” înseamnă o autoritate a unui stat membru responsabilă cu supravegherea pieței pe teritoriul acestuia;

24.

„rechemare” înseamnă orice măsură întreprinsă cu scopul de a se returna un produs care a fost pus deja la dispoziția utilizatorului final;

25.

„retragere” înseamnă orice măsură care are drept scop prevenirea punerii la dispoziție pe piață a unui produs din lanțul de aprovizionare;

26.

„spațiu aerian al cerului unic european” înseamnă spațiul aerian de deasupra teritoriului căruia i se aplică tratatele, precum și orice alt spațiu aerian în care statele membre aplică Regulamentul (CE) nr. 551/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (13), în conformitate cu articolul 1 alineatul (3) din respectivul regulament;

27.

„pilot la distanță” înseamnă o persoană fizică ce răspunde de desfășurarea în siguranță a zborului unei UA prin operarea comenzilor de zbor ale acesteia, fie manual, fie, atunci când aeronava fără pilot la bord zboară în mod automat, prin monitorizarea traiectoriei sale, având posibilitatea de a interveni și de a schimba traiectoria în orice moment;

28.

„masa maximă la decolare” („MTOM”) înseamnă masa maximă a UA, inclusiv sarcina utilă și combustibilul, la care poate fi operată o UA, astfel cum este stabilită de producător sau de constructor;

29.

„sarcină utilă” înseamnă orice instrument, mecanism, echipament, piesă, aparat, dispozitiv auxiliar sau accesoriu, inclusiv echipamentele de comunicații, care este instalat în aeronavă sau atașat la aceasta, fără să fie utilizat sau destinat utilizării pentru operarea sau comanda unei aeronave în zbor și fără să facă parte din corpul aeronavei, din motor sau din elice;

30.

„mod «urmărire»” înseamnă modul de operare a unui UAS în care UA urmează în mod constant pilotul la distanță pe o rază predeterminată;

31.

„identificare directă la distanță” înseamnă un sistem care asigură difuzarea locală de informații despre o UA aflată în operare, inclusiv marcajul UA, astfel încât aceste informații să poată fi obținute fără a avea acces fizic la UA;

32.

„geovigilență” înseamnă o funcție care, pe baza datelor furnizate de statele membre, detectează o posibilă încălcare a limitărilor spațiului aerian și avertizează pilotul la distanță astfel încât acesta să poată lua măsuri prompte și eficace pentru a preveni încălcarea respectivă;

33.

„nivelul de putere acustică LWA ” înseamnă puterea acustică ponderată cu A în dB pentru 1 pW, astfel cum este definită în EN ISO 3744:2010;

34.

„nivel de putere acustică măsurat” înseamnă un nivel acustic obținut prin măsurătorile stabilite în partea 13 a anexei; valorile măsurate pot fi determinate fie utilizând un singur UA reprezentativ pentru tipul de echipament, fie utilizând media rezultatelor obținute de la mai multe UA;

35.

„nivel de putere acustică garantat” înseamnă un nivel de putere acustică determinat conform cerințelor stabilite în partea 13 a anexei, care include incertitudinile datorate variațiilor în producție și procedurilor de măsurare și în privința căruia fabricantul sau reprezentantul său autorizat stabilit în Comunitate confirmă că, în conformitate cu instrumentele tehnice aplicate și menționate în documentația tehnică, acesta nu este depășit;

36.

„zbor planat” înseamnă rămânerea în aceeași poziție geografică în aer;

37.

„mulțimi” înseamnă adunări în care persoanele nu se pot dispersa din cauza densității populației prezente.

CAPITOLUL II

UAS destinate operării în categoria „deschise” și dispozitivele complementare de identificare la distanță

SECȚIUNEA 1

Cerințe referitoare la produs

Articolul 4

Cerințe

(1)   Produsele menționate la articolul 2 alineatul (1) trebuie să îndeplinească cerințele stabilite în părțile 1-6 din anexă.

(2)   UAS care nu sunt jucării în sensul Directivei 2009/48/CE trebuie să respecte cerințele relevante de sănătate și siguranță prevăzute în Directiva 2006/42/CE numai în ceea ce privește alte riscuri decât cele legate de siguranța zborului UA.

(3)   Software-ul produselor care au fost deja puse la dispoziție pe piață poate fi actualizat numai în cazul în care actualizarea nu afectează conformitatea produsului.

Articolul 5

Punerea la dispoziție pe piață și libera circulație a produselor

(1)   Produsele sunt puse la dispoziție pe piață numai dacă îndeplinesc cerințele prezentului capitol și nu pun în pericol sănătatea sau siguranța persoanelor, a animalelor sau a bunurilor.

(2)   Statele membre nu interzic, nu restricționează și nu împiedică, în ceea ce privește aspectele reglementate de prezentul capitol, punerea la dispoziție pe piață a produselor conforme cu prezentul capitol.

SECȚIUNEA 2

Obligațiile operatorilor economici

Articolul 6

Obligațiile producătorilor

(1)   Atunci când introduc un produs pe piața Uniunii, producătorii se asigură că acesta a fost proiectat și fabricat în conformitate cu cerințele prevăzute în părțile 1-6 din anexă.

(2)   Producătorii întocmesc documentația tehnică prevăzută la articolul 17 și efectuează procedura de evaluare a conformității relevantă menționată la articolul 13 sau dispun externalizarea acestei proceduri.

În cazul în care s-a demonstrat conformitatea produsului cu cerințele stabilite în părțile 1-6 din anexă prin procedura de evaluare a conformității menționată, producătorii întocmesc o declarație de conformitate UE și aplică marcajul CE.

(3)   Producătorii păstrează documentația tehnică și declarația de conformitate UE timp de 10 ani după introducerea pe piață a produsului.

(4)   Producătorii se asigură că există proceduri care să asigure menținerea conformității producției de serie cu prezentul capitol. Modificările legate de proiectare, de caracteristicile produsului sau de software, precum și cele legate de standardele armonizate sau de specificațiile tehnice, în raport cu care se declară conformitatea unui produs, se iau în considerare în mod corespunzător.

Ori de câte ori acest lucru este justificat de riscurile prezentate de un produs, producătorii testează prin eșantionare produsele comercializate, pentru a proteja sănătatea și siguranța consumatorilor, investigând și, după caz, ținând un registru de plângeri, produse neconforme și rechemări ale unor produse, și informează distribuitorii privind orice astfel de activități de monitorizare.

(5)   Producătorii de UAS se asigură că UA sunt purtătoarele unui tip în sensul Deciziei 768/2008/CE și ale unui număr de serie unic care permite identificarea lor și, dacă este cazul, conform cu cerințele definite în părțile corespunzătoare 2-4 din anexă. Producătorii de dispozitive complementare de identificare la distanță se asigură că acestea poartă un tip și un număr de serie unic, care permite identificarea lor și respectă cerințele definite în partea 6 din anexă. În ambele cazuri, producătorii se asigură că în declarația de conformitate UE sau în declarația de conformitate UE simplificată menționată la articolul 14 figurează și un număr de serie unic.

(6)   Producătorii indică numele, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată, adresa website-ului și adresa poștală la care pot fi contactați fie direct pe produs, fie, dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalaj sau într-un document însoțitor. Adresa trebuie să indice un singur punct de contact pentru producător. Datele de contact trebuie indicate într-o limbă ușor de înțeles de către utilizatorii finali și autoritățile de supraveghere a pieței.

(7)   Producătorii se asigură că produsele sunt însoțite de manual și de informațiile necesare în temeiul părților 1-6 din anexă, redactate într-o limbă ușor de înțeles de către consumatori și alți utilizatori finali, stabilită de statul membru în cauză. Manualul și informațiile, precum și orice text imprimat pe etichete, trebuie să fie clare, inteligibile și lizibile.

(8)   Producătorii iau măsurile necesare pentru ca fiecare produs să fie însoțit de o copie a declarației UE de conformitate sau de o declarație UE de conformitate simplificată. În cazul în care se furnizează o declarație UE de conformitate simplificată, aceasta conține adresa de internet exactă de unde poate fi obținut textul integral al declarației UE de conformitate.

(9)   Producătorii care consideră sau au motive să creadă că produsele pe care le-au introdus pe piață nu sunt conforme cu prezentul capitol iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivul produs în conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz. În cazul în care produsul prezintă un risc, producătorii informează imediat în acest sens autoritățile de supraveghere a pieței din statele membre în care au pus la dispoziție pe piață produsul, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate, precum și la rezultatele acestor măsuri.

(10)   În urma unei cereri motivate din partea unei autorități naționale competente, producătorii îi furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesare, pe suport de hârtie sau în format electronic, pentru a demonstra conformitatea produsului cu prezentul capitol, într-o limbă ușor de înțeles de către autoritatea în cauză. Aceștia cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de produsul pe care l-au introdus pe piață.

Articolul 7

Reprezentanți autorizați

(1)   Un producător poate numi un reprezentant autorizat, printr-un mandat scris.

Obligațiile stabilite la articolul 6 alineatul (1) și obligația de a întocmi documentația tehnică menționată la articolul 6 alineatul (2) nu fac parte din mandatul reprezentantului autorizat.

(2)   Reprezentantul autorizat îndeplinește sarcinile prevăzute în mandatul primit de la producător. Mandatul îi permite reprezentantului autorizat să îndeplinească cel puțin următoarele sarcini:

(a)

să mențină declarația UE de conformitate și documentația tehnică la dispoziția autorităților naționale de supraveghere a pieței timp de 10 ani după ce produsul a fost introdus pe piața Uniunii;

(b)

în urma unei cereri motivate din partea unei autorități de supraveghere a pieței sau de control la frontieră, să furnizeze acestei autorități toate informațiile și documentația necesare pentru a demonstra conformitatea produsului;

(c)

să coopereze cu autoritățile de supraveghere a pieței sau de control la frontieră, la cererea acestora, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea neconformității produselor care fac obiectul mandatului reprezentantului autorizat sau a riscurilor la adresa siguranței pe care le prezintă aceasta.

Articolul 8

Obligațiile importatorilor

(1)   Importatorii introduc pe piața Uniunii numai produse care respectă cerințele stabilite în prezentul capitol.

(2)   Înainte de introducerea unui produs pe piața Uniunii, importatorii se asigură că:

(a)

producătorul a efectuat procedura adecvată de evaluare a conformității menționată la articolul 13;

(b)

producătorul a întocmit documentația tehnică menționată la articolul 17;

(c)

produsul poartă marcajul CE și, atunci când este necesar, marca de identificare a clasei UA, precum și nivelul de putere acustică;

(d)

produsul este însoțit de înscrisurile prevăzute la articolul 6 alineatele (7) și (8);

(e)

producătorul a respectat cerințele prevăzute la articolul 6 alineatele (5) și (6).

Atunci când consideră sau are motive să creadă că un produs nu este conform cu cerințele prevăzute în părțile 1-6 din anexă, importatorul nu introduce produsul pe piață până când acesta nu a fost pus în conformitate. În plus, în cazul în care produsul prezintă un risc pentru sănătatea și siguranța consumatorilor și a terților, importatorul informează producătorul și autoritățile naționale competente în acest sens.

(3)   Producătorii indică numele, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată, adresa website-ului și adresa poștală la care pot fi contactați fie direct pe produs, fie, dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalaj sau într-un document însoțitor. Datele de contact trebuie comunicate într-o limbă ușor de înțeles de către utilizatorii finali și autoritățile de supraveghere a pieței.

(4)   Importatorii se asigură că produsele sunt însoțite de manual și de informațiile necesare în temeiul părților 1-6 din anexă, redactate într-o limbă ușor de înțeles de către consumatori și alți utilizatori finali, stabilită de statul membru în cauză. Manualul și informațiile, precum și orice text imprimat pe etichete, trebuie să fie clare, inteligibile și lizibile.

(5)   Importatorii se asigură că, atât timp cât produsul constituie responsabilitatea lor, condițiile de depozitare sau transport ale produsului nu periclitează conformitatea cu cerințele esențiale stabilite la articolul 4.

(6)   Ori de câte ori acest lucru este justificat de riscurile prezentate de un produs, pentru a asigura protecția sănătății și securității utilizatorilor finali și a terților, importatorii testează prin eșantionare produsele puse la dispoziție pe piață, investighează și, dacă este necesar, țin un registru de reclamații, produse neconforme și rechemări de produse și informează distribuitorii cu privire la orice astfel de activități de monitorizare.

(7)   Importatorii care consideră sau au motive să creadă că un produs pe care l-au introdus pe piață nu respectă legislația de armonizare aplicabilă a Uniunii, iau imediat măsurile corective necesare pentru ca respectivul produs să fie pus în conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, dacă este cazul. De asemenea, în cazul în care produsul prezintă un risc, importatorii informează imediat în acest sens autoritățile de supraveghere a pieței din statele membre în care au pus la dispoziție pe piață produsul, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate.

(8)   Importatorii păstrează o copie a declarației de conformitate UE la dispoziția autorităților de supraveghere a pieței timp de 10 ani după introducerea pe piață a produsului și se asigură că documentația tehnică poate fi pusă la dispoziția acestor autorități, la cerere.

(9)   În urma unei cereri motivate din partea autorității naționale competente, importatorii furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesară, pe suport de hârtie sau în format electronic, pentru a demonstra conformitatea produsului, într-o limbă ușor de înțeles de autoritatea în cauză. Aceștia cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de produsul pe care l-au introdus pe piață.

Articolul 9

Obligațiile distribuitorilor

(1)   Atunci când pun la dispoziție un produs pe piața Uniunii, distribuitorii acționează cu atenția cuvenită privind cerințele prezentului capitol.

(2)   Înainte de a pune la dispoziție pe piață un produs, distribuitorii verifică dacă produsul poartă marcajul CE și, dacă este cazul, eticheta de identificare a clasei de UA și indicația nivelului de putere acustică, dacă acesta este însoțit de documentele menționate la articolul 6 alineatele (7) și (8) și dacă producătorul și importatorul au respectat cerințele prevăzute la articolul 6 alineatele (5) și (6) și la articolul 8 alineatul (3).

Distribuitorii se asigură că produsele sunt însoțite de manual și de informațiile necesare în temeiul părților 1-6 din anexă, redactate într-o limbă ușor de înțeles de către consumatori și alți utilizatori finali, stabilită de statul membru în cauză. Manualul și informațiile, precum și orice text imprimat pe etichete, trebuie să fie clare, inteligibile și lizibile.

Atunci când consideră sau are motive să creadă că un produs nu este în conformitate cu cerințele stabilite la articolul 4, distribuitorul nu pune la dispoziție produsul pe piață până când este pus în conformitate. Mai mult, atunci când produsul prezintă un risc, distribuitorul informează producătorul sau importatorul în acest sens, precum și autoritățile competente de supraveghere a pieței.

(3)   Distribuitorii se asigură că, atât timp cât un produs constituie responsabilitatea lor, condițiile de depozitare sau transport ale produsului nu periclitează conformitatea cu cerințele stabilite la articolul 4.

(4)   Distribuitorii care consideră sau au motive să creadă că un produs pe care l-au pus la dispoziție pe piață nu respectă legislația de armonizare aplicabilă a Uniunii trebuie să se asigure că se iau imediat măsurile corective necesare pentru a pune în conformitate produsul, a-l retrage sau a-l rechema, după caz. De asemenea, în cazul în care produsul prezintă un risc, distribuitorii informează imediat în acest sens autoritățile naționale competente din statele membre în care au pus la dispoziție pe piață produsul, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate.

(5)   La cererea motivată a autorității naționale competente, distribuitorii îi furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesare, pe suport de hârtie sau în format electronic, pentru a demonstra conformitatea produsului. Ei cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate produsul pe care aceștia l-au pus la dispoziție pe piață.

Articolul 10

Cazurile în care obligațiile producătorilor se aplică importatorilor și distribuitorilor

Importatorul sau distribuitorul este considerat producător în sensul prezentului capitol și este supus obligațiilor ce revin producătorilor în temeiul articolului 6 atunci când introduce pe piață un produs sub numele sau marca sa comercială sau modifică un produs deja introdus pe piață într-o manieră care poate afecta conformitatea cu prezentul capitol.

Articolul 11

Identificarea operatorilor economici

(1)   Operatorii economici transmit, la cerere, către autoritățile de supraveghere a pieței datele de identificare ale:

(a)

oricărui operator economic care le-a furnizat un produs;

(b)

oricărui operator economic căruia i-au furnizat un produs.

(2)   Operatorii economici trebuie să poată prezenta informațiile menționate la alineatul (1):

(a)

timp de 10 ani după ce le-a fost furnizat produsul;

(b)

timp de 10 ani după ce au furnizat produsul.

SECȚIUNEA 3

Conformitatea produsului

Articolul 12

Prezumția de conformitate

Un produs care este conform cu standardele armonizate sau cu părți ale acestora, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, este considerat ca fiind conform cu cerințele vizate de respectivele standarde sau de părți ale acestora, stabilite în părțile 1-6 din anexă.

Articolul 13

Proceduri de evaluare a conformității

(1)   Producătorul efectuează o evaluare a conformității produsului utilizând una dintre procedurile de mai jos, în vederea stabilirii conformității acestuia cu cerințele stabilite în părțile 1-6 din anexă. Evaluarea conformității ține seama de toate condițiile de funcționare prevăzute și previzibile.

(2)   Procedurile disponibile pentru efectuarea evaluării conformității sunt următoarele:

(a)

controlul intern al producției, prevăzut în partea 7 din anexă, atunci când se evaluează conformitatea unui produs cu cerințele stabilite în părțile 1, 5 sau 6 din anexă, cu condiția ca producătorul să fi aplicat standarde armonizate ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în cazul tuturor cerințelor pentru care există astfel de standarde;

(b)

examinarea UE de tip care este urmată de conformitatea cu tipul bazată pe controlul intern al producției, astfel cum este prevăzută în partea 8 din anexă;

(c)

conformitatea bazată pe asigurarea totală a calității, astfel cum este prevăzută în partea 9 din anexă, cu excepția evaluării conformității unui produs care este o jucărie în sensul Directivei 2009/48/CE.

Articolul 14

Declarația de conformitate UE

(1)   Declarația de conformitate UE menționată la articolul 6 alineatul (8) precizează faptul că a fost demonstrată conformitatea produsului cu cerințele stabilite în părțile 1-6 din anexă și, în cazul UAS, identifică clasa acestuia.

(2)   Declarația de conformitate UE are structura modelului stabilit în partea 11 din anexă, conține elementele prevăzute în partea respectivă și se actualizează în permanență. Aceasta se traduce în limba (limbile) impusă (impuse) de statul membru pe piața căruia este introdus sau pus la dispoziție produsul.

(3)   Declarația de conformitate UE simplificată menționată la articolul 6 alineatul (8) conține elementele prevăzute în partea 12 din anexă și se actualizează în permanență. Aceasta se traduce în limba (limbile) impusă (impuse) de statul membru în care este introdus sau pus la dispoziție pe piață produsul. Textul complet al declarației de conformitate UE este accesibil la adresa de internet menționată în declarația de conformitate UE simplificată, în limba (limbile) solicitată (solicitate) de statul membru pe piața căruia produsul este introdus sau pus la dispoziție pe piață.

(4)   În cazul în care un produs intră sub incidența mai multor acte ale Uniunii prin care se solicită o declarație de conformitate UE, se întocmește o singură declarație de conformitate UE în temeiul tuturor acestor acte ale Uniunii. Declarația respectivă conține identificarea actelor în cauză ale Uniunii, inclusiv referințele de publicare ale acestora.

(5)   Prin redactarea declarației de conformitate UE, producătorul își asumă responsabilitatea pentru conformitatea produsului cu cerințele prevăzute în prezentul capitol.

Articolul 15

Principii generale ale marcajului CE

Marcajul CE face obiectul principiilor generale prevăzute la articolul 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.

Articolul 16

Norme și condiții pentru aplicarea marcajului CE, a numărului de identificare al organismului notificat, a etichetei de identificare a clasei UAS și a indicației nivelului de putere acustică

(1)   Marcajul CE se aplică în mod vizibil, lizibil și indelebil pe produs sau pe plăcuța cu date fixată pe produs. În cazul în care acest lucru nu este posibil sau nu este justificat din cauza dimensiunii produsului, marcajul se aplică pe ambalaj.

(2)   Eticheta de identificare a clasei de UA se aplică în mod vizibil, lizibil și indelebil pe UA și pe ambalajul său și trebuie să aibă o înălțime de cel puțin 5 mm. Se interzice aplicarea pe produs a unor marcaje, însemne sau inscripții care pot induce în eroare terții în ceea ce privește semnificația sau forma etichetei de identificare a clasei.

(3)   Indicarea nivelului de putere acustică prevăzut în partea 14 din anexă se aplică, după caz, vizibil, lizibil și indelebil pe UA, cu excepția cazului în care acest lucru nu este posibil sau nu este justificat din cauza dimensiunii produsului, precum și pe ambalaj.

(4)   Marcajul CE și, dacă este cazul, indicația nivelului de putere acustică și eticheta de identificare a clasei de UA se aplică înainte ca produsul să fie introdus pe piață.

(5)   Marcajul CE este urmat de numărul de identificare al organismului notificat, în cazul în care se aplică procedura de evaluare a conformității stabilită în partea 9 din anexă.

Numărul de identificare al organismului notificat se aplică chiar de către organismul notificat sau, conform instrucțiunilor acestuia, de către producător sau reprezentantul său autorizat.

(6)   Statele membre se bazează pe mecanismele existente pentru a asigura aplicarea corectă a regimului aplicabil marcajului CE și iau măsurile corespunzătoare în cazul utilizării inadecvate a respectivului marcaj.

Articolul 17

Documentația tehnică

(1)   Documentația tehnică conține toate datele și detaliile relevante referitoare la mijloacele utilizate de producător pentru a garanta faptul că produsul respectă cerințele prevăzute în părțile 1-6 din anexă. Aceasta conține cel puțin elementele prevăzute în partea 10 din anexă.

(2)   Documentația tehnică se redactează înainte de introducerea pe piață a produsului și se actualizează în permanență.

(3)   Documentația tehnică și corespondența referitoare la procedura de examinare UE de tip sau la evaluarea sistemului de calitate al producătorului se întocmesc într-una dintre limbile oficiale ale statului membru unde este stabilit organismul notificat sau într-o limbă acceptată de acesta.

(4)   În cazul în care documentația tehnică nu este conformă cu alineatele (1), (2) sau (3) din prezentul articol, autoritatea de supraveghere a pieței poate solicita producătorului sau importatorului să încredințeze unui organism acceptat de către autoritatea de supraveghere a pieței efectuarea încercării, pe cheltuiala producătorului sau a importatorului, într-o perioadă de timp specificată, pentru a verifica conformitatea produsului cu cerințele stabilite în părțile 1-6 din anexă care i se aplică.

SECȚIUNEA 4

Notificarea organismelor de evaluare a conformității

Articolul 18

Notificarea

Statele membre notifică Comisiei și celorlalte state membre organismele autorizate să îndeplinească sarcini de evaluare a conformității ca terți, în temeiul prezentului capitol.

Articolul 19

Autoritățile de notificare

(1)   Statele membre desemnează o autoritate de notificare care este responsabilă cu instituirea și îndeplinirea procedurilor necesare pentru evaluarea și notificarea organismelor de evaluare a conformității și cu monitorizarea organismelor notificate, incluzând conformitatea cu dispozițiile articolului 24.

(2)   Statele membre pot decide ca evaluarea și monitorizarea menționate la alineatul (1) să fie efectuate de un organism național de acreditare în sensul Regulamentului (CE) nr. 765/2008.

(3)   În cazul în care autoritatea de notificare deleagă sau încredințează în alt mod evaluarea, notificarea sau monitorizarea menționate la alineatul (1) unui organism care nu reprezintă o entitate guvernamentală, respectivul organism este o persoană juridică și îndeplinește, mutatis mutandis, cerințele prevăzute la articolul 20. În plus, un astfel de organism prevede modalități de acoperire a responsabilităților care decurg din activitățile sale.

(4)   Autoritatea de notificare își asumă întreaga răspundere pentru sarcinile îndeplinite de organismul menționat la alineatul (3).

Articolul 20

Cerințe privind autoritățile de notificare

(1)   Autoritatea de notificare:

(a)

este înființată astfel încât să nu apară conflicte de interese cu organismele de evaluare a conformității;

(b)

este organizată și funcționează astfel încât să asigure obiectivitatea și imparțialitatea activităților sale;

(c)

este organizată în așa fel încât fiecare decizie cu privire la notificarea unui organism de evaluare a conformității să fie luată de persoane competente, diferite de cele care au efectuat evaluarea;

(d)

nu oferă și nu prestează activități pe care le prestează organismele de evaluare a conformității și nici servicii de consultanță în condiții comerciale sau concurențiale;

(e)

garantează confidențialitatea informațiilor obținute;

(f)

are la dispoziție personal competent suficient pentru îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor sale.

Articolul 21

Obligația de informare privind autoritățile de notificare

(1)   Statele membre informează Comisia în legătură cu procedurile lor de evaluare și notificare a organismelor de evaluare a conformității și cu procedurile de monitorizare a organismelor notificate, precum și în legătură cu orice modificări ale acestora.

(2)   Comisia pune la dispoziția publicului informațiile respective.

Articolul 22

Cerințe cu privire la organismele notificate

(1)   În scopul notificării, un organism de evaluare a conformității îndeplinește cerințele prevăzute la alineatele (2)-(11).

(2)   Organismul de evaluare a conformității este înființat în temeiul legislației naționale a unui stat membru și are personalitate juridică.

(3)   Un organism de evaluare a conformității este un organism terț, independent de organizația pe care o evaluează.

Un organism care aparține unei asociații de întreprinderi sau unei federații profesionale care reprezintă întreprinderile implicate în proiectarea, fabricarea, furnizarea, asamblarea, utilizarea sau întreținerea produsului pe care îl evaluează poate fi considerat a fi un astfel de organism, cu condiția să se demonstreze că este independent și că nu există conflicte de interese.

(4)   Organismul de evaluare a conformității, personalul de conducere și personalul responsabil cu îndeplinirea atribuțiilor de evaluare a conformității nu trebuie să acționeze ca proiectant, producător, furnizor, instalator, cumpărător, proprietar, utilizator sau operator de întreținere al produsului pe care îl evaluează și nici ca reprezentanți ai vreuneia dintre aceste părți. Acest lucru nu împiedică utilizarea produsului evaluat necesară pentru operațiunile organismului de evaluare a conformității sau utilizarea acestui produs în scopuri personale.

Organismul de evaluare a conformității, personalul său de conducere și personalul responsabil cu îndeplinirea atribuțiilor de evaluare a conformității nu pot fi direct implicați în proiectarea, fabricarea sau construcția, comercializarea, instalarea, utilizarea sau întreținerea produsului respectiv și nu reprezintă părțile angajate în acele activități. Aceștia nu se implică în activități care le-ar putea afecta imparțialitatea sau integritatea în ceea ce privește activitățile de evaluare a conformității pentru care sunt notificați. Aceste dispoziții se aplică în special serviciilor de consultanță.

Organismele de evaluare a conformității se asigură că activitățile filialelor sau ale subcontractanților lor nu afectează confidențialitatea, obiectivitatea sau imparțialitatea activităților lor de evaluare a conformității.

(5)   Organismele de evaluare a conformității și personalul acestora îndeplinesc activitățile de evaluare a conformității cu cel mai înalt grad de integritate profesională și cu competența tehnică necesară în domeniul respectiv și nu fac obiectul niciunei presiuni și al niciunui stimulent, îndeosebi financiare, care le-ar putea influența deciziile sau rezultatele activităților de evaluare a conformității, în special din partea persoanelor sau a grupurilor de persoane cu un interes pentru rezultatele acelor activități.

(6)   Organismul de evaluare a conformității are capacitatea să îndeplinească toate sarcinile de evaluare a conformității care îi sunt atribuite prin partea 8 sau 9 din anexă și în legătură cu care a fost notificat, indiferent dacă acele sarcini sunt îndeplinite chiar de către organismul de evaluare a conformității sau în numele și sub responsabilitatea acestuia.

De fiecare dată și pentru fiecare procedură de evaluare a conformității și pentru fiecare tip sau categorie de produs pentru care a fost notificat, organismul de evaluare a conformității are la dispoziție:

(a)

personalul necesar având cunoștințele tehnice și o experiență suficientă și corespunzătoare pentru a efectua sarcinile de evaluare a conformității;

(b)

descrierile necesare ale procedurilor în conformitate cu care se realizează evaluarea conformității, asigurându-se transparența și posibilitatea de a reproduce procedurile în cauză; organismul dispune de politici și proceduri adecvate care fac o distincție clară între sarcinile îndeplinite ca organism notificat și alte activități;

(c)

procedurile necesare pentru a-și desfășura activitatea ținând seama în mod corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, de domeniul de activitate și structura acesteia, de gradul de complexitate a produsului în cauză, precum și de caracterul de serie sau de masă al procesului de producție.

Organismul de evaluare a conformității trebuie să dispună de mijloacele necesare pentru a îndeplini în mod corespunzător sarcinile tehnice și administrative legate de activitățile de evaluare a conformității și să aibă acces la toate echipamentele sau facilitățile necesare.

(7)   Personalul responsabil de îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității trebuie să aibă următoarele capacități:

(a)

o pregătire tehnică și profesională solidă care acoperă toate activitățile de evaluare a conformității pentru care organismul de evaluare a conformității a fost notificat;

(b)

cunoștințe satisfăcătoare ale cerințelor evaluărilor pe care le realizează și autoritatea corespunzătoare pentru realizarea acestor evaluări;

(c)

cunoașterea și înțelegerea corespunzătoare a cerințelor, a standardelor armonizate aplicabile și a dispozițiilor relevante din legislația de armonizare a Uniunii;

(d)

abilitatea necesară pentru a elabora certificate de examinare UE de tip sau aprobări ale sistemului calității, evidențe și rapoarte pentru a demonstra că evaluările au fost îndeplinite.

(8)   Imparțialitatea organismelor de evaluare a conformității, a conducerii superioare și a personalului responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității din cadrul acestora este garantată.

Remunerația conducerii generale și a personalului responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității din cadrul organismului de evaluare a conformității nu depinde de numărul de evaluări realizate și nici de rezultatele acestor evaluări.

(9)   Organismele de evaluare a conformității încheie o asigurare de răspundere în cazul în care răspunderea nu este asumată de statul membru în conformitate cu dreptul intern sau în cazul în care statul membru nu este direct responsabil pentru evaluarea conformității.

(10)   Personalul organismului de evaluare a conformității păstrează secretul profesional referitor la toate informațiile obținute în îndeplinirea sarcinilor sale în temeiul părților 8 și 9 din anexă sau al oricărei dispoziții din legislația națională de punere în aplicare a acestora, excepție făcând relația cu autoritățile competente ale statului membru în care își desfășoară activitățile. Drepturile de proprietate sunt protejate.

(11)   Organismele de evaluare a conformității participă la sesiuni de informare sau se asigură că personalul lor responsabil cu îndeplinirea sarcinilor de evaluare a conformității este informat în legătură cu activitățile de standardizare relevante, cu activitățile de reglementare în domeniul UAS și al planificării frecvențelor, precum și cu activitățile grupului de coordonare a organismelor notificate înființat în temeiul legislației de armonizare relevante a Uniunii și pun în aplicare ca orientare generală deciziile și documentele administrative rezultate în urma activității grupului sus-menționat.

Articolul 23

Prezumția de conformitate a organismelor notificate

Dacă un organism de evaluare a conformității își demonstrează conformitatea cu criteriile prevăzute în standardele armonizate relevante sau în părți din acestea, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se consideră că acesta respectă cerințele stabilite la articolul 22 în măsura în care standardele armonizate aplicabile vizează aceste cerințe.

Articolul 24

Filiale ale organismelor notificate și subcontractarea de către organismele notificate

(1)   În cazul în care un organism notificat subcontractează anumite sarcini legate de evaluarea conformității sau recurge la o filială, acesta se asigură că subcontractantul sau filiala îndeplinește cerințele stabilite la articolul 22 și informează autoritatea de notificare în acest sens.

(2)   Organismele notificate preiau întreaga responsabilitate pentru sarcinile îndeplinite de subcontractanți sau filiale, oriunde ar fi stabilite acestea.

(3)   Activitățile pot fi subcontractate sau realizate de o filială numai cu acordul clientului.

(4)   Organismele notificate pun la dispoziția autorităților de notificare documentele relevante privind evaluarea calificărilor subcontractantului sau ale filialei și privind activitățile îndeplinite de aceștia în temeiul părților 8 și 9 din anexă.

Articolul 25

Cererea de notificare

(1)   Un organism de evaluare a conformității depune o cerere de notificare către autoritatea de notificare a statului membru în care este stabilit.

(2)   Cererea de notificare este însoțită de o descriere a activităților de evaluare a conformității, a modulului sau modulelor de evaluare a conformității și a produsului pentru care organismul susține a fi competent, precum și de un certificat de acreditare eliberat de un organism național de acreditare care să ateste că organismul de evaluare a conformității satisface cerințele prevăzute la articolul 22.

Articolul 26

Procedura de notificare

(1)   Autoritățile de notificare pot notifica numai organismele de evaluare a conformității care îndeplinesc cerințele prevăzute la articolul 22.

(2)   Ele notifică Comisiei și celorlalte state membre organismele de evaluare a conformității, prin intermediul instrumentului de notificare electronică dezvoltat și gestionat de Comisie.

(3)   Notificarea include detalii complete ale activităților de evaluare a conformității, ale modulului sau modulelor de evaluare a conformității și ale produsului în cauză și certificarea corespunzătoare a acreditării.

(4)   Organismul în cauză poate exercita activitățile unui organism notificat numai în cazul în care nu se formulează obiecții din partea Comisiei și a celorlalte state membre, în termen de două săptămâni de la notificare.

(5)   Numai un astfel de organism este considerat organism notificat în sensul prezentului capitol.

(6)   Autoritatea de notificare notifică Comisiei și celorlalte state membre orice modificări ulterioare relevante aduse notificării.

Articolul 27

Numerele de identificare și listele organismelor notificate

(1)   Comisia atribuie un număr de identificare organismului notificat.

(2)   Comisia atribuie un singur astfel de număr, chiar dacă organismul este notificat în temeiul mai multor acte ale Uniunii.

(3)   Comisia pune la dispoziția publicului lista organismelor notificate în temeiul prezentului regulament, inclusiv numerele de identificare care le-au fost atribuite și activitățile pentru care au fost notificate.

Comisia se asigură că lista este actualizată.

Articolul 28

Modificări ale notificărilor

(1)   În cazul în care o autoritate de notificare a constatat sau a fost informată că un organism notificat nu mai satisface cerințele prevăzute la articolul 22 sau că acesta nu își îndeplinește obligațiile, autoritatea de notificare restricționează, suspendă sau, după caz, retrage notificarea, în funcție de gravitatea încălcării cerințelor sau a neîndeplinirii obligațiilor. Autoritatea informează de îndată Comisia și celelalte state membre în consecință.

(2)   În caz de restricționare, suspendare sau retragere a notificării sau în cazul în care organismul notificat și-a încetat activitatea, statul membru notificator ia măsurile adecvate pentru a se asigura că dosarele organismului respectiv sunt fie prelucrate de un alt organism notificat, fie puse la dispoziția autorităților competente de notificare și de supraveghere a pieței, la cererea acestora.

Articolul 29

Contestarea competenței organismelor notificate

(1)   Comisia investighează toate cazurile în care are îndoieli sau i se aduc la cunoștință îndoieli privind competența unui organism notificat sau continuitatea îndeplinirii de către un organism notificat a cerințelor și a responsabilităților care îi revin.

(2)   Statul membru notificator prezintă Comisiei, la cerere, toate informațiile referitoare la temeiul notificării sau la menținerea competenței organismului notificat în cauză.

(3)   Comisia se asigură că toate informațiile sensibile obținute pe parcursul investigațiilor sale sunt tratate confidențial.

(4)   În cazul în care Comisia constată că un organism notificat nu îndeplinește sau nu mai îndeplinește cerințele pentru a fi notificat, aceasta informează în mod corespunzător statul membru care a transmis notificarea și îi solicită acestuia să adopte măsurile corective necesare, inclusiv de-notificarea, în funcție de necesitate.

Articolul 30

Obligații operaționale ale organismelor notificate

(1)   Organismele notificate efectuează evaluări ale conformității în conformitate cu procedurile de evaluare a conformității prevăzute în părțile 8 și 9 din anexă.

(2)   Evaluările conformității se realizează în mod proporțional, evitându-se sarcinile inutile pentru operatorii economici. Organismele de evaluare a conformității își desfășoară activitatea ținând seama în mod corespunzător de dimensiunea unei întreprinderi, domeniul de activitate și structura acesteia, de gradul de complexitate a produsului în cauză, precum și de caracterul de serie sau de masă al procesului de producție.

Procedând astfel, organismele în cauză respectă totuși gradul de precizie și nivelul de protecție necesare pentru conformitatea UA sau UAS cu dispozițiile prezentului capitol.

(3)   În cazul în care un organism notificat constată că cerințele prevăzute în părțile 1-6 din anexă sau în standardele armonizate sau în alte specificații tehnice corespunzătoare nu sunt îndeplinite de către un producător, acesta solicită producătorului să ia măsurile corective adecvate și nu emite un certificat de examinare UE de tip sau o aprobare a sistemului calității.

(4)   În cazul în care, pe parcursul monitorizării conformității, ulterior eliberării certificatului de examinare UE de tip sau a aprobării sistemului calității, un organism notificat constată că un produs nu mai este conform, acesta solicită producătorului să ia măsurile corective adecvate și suspendă sau retrage certificatul de examinare UE de tip sau aprobarea sistemului calității dacă este necesar.

(5)   În cazul în care nu sunt adoptate măsuri corective sau acestea nu au efectul cerut, organismul notificat restricționează, suspendă sau retrage certificatele de examinare UE de tip sau aprobările sistemului calității, după caz.

Articolul 31

Căi de atac împotriva deciziilor organismelor notificate

Organismele notificate se asigură că este disponibilă o procedură transparentă și accesibilă de contestare a deciziilor lor.

Articolul 32

Obligația de informare care revine organismelor notificate

(1)   Organismele notificate informează autoritatea de notificare în legătură cu:

(a)

orice refuz, restricție, suspendare sau retragere a unui certificat de examinare UE de tip sau a unei aprobări a sistemului calității în conformitate cu cerințele din părțile 8 și 9 din anexă;

(b)

orice circumstanțe care afectează domeniul de aplicare sau condițiile notificării;

(c)

orice cerere de informații pe care au primit-o de la autoritățile de supraveghere a pieței cu privire la activitățile de evaluare a conformității;

(d)

la cerere, activitățile de evaluare a conformității realizate în limita domeniului de aplicare a notificării și în legătură cu orice altă activitate realizată, inclusiv activități transfrontaliere și subcontractare.

(2)   Organismele notificate furnizează, în conformitate cu cerințele din părțile 8 și 9 din anexă, celorlalte organisme notificate în conformitate cu prezentul capitol, care îndeplinesc activități similare de evaluare a conformității, vizând aceleași categorii de UA sau UAS, informații relevante privind aspecte legate de rezultatele negative ale evaluărilor conformității și, la cerere, rezultatele pozitive ale evaluărilor conformității.

(3)   Organismele notificate îndeplinesc obligațiile de informare ce le revin în temeiul părților 8 și 9 din anexă.

Articolul 33

Schimbul de experiență

Comisia asigură organizarea unui schimb de experiență între autoritățile naționale ale statelor membre responsabile cu politica privind notificarea.

Articolul 34

Coordonarea organismelor notificate

(1)   Comisia se asigură că între organismele notificate în temeiul prezentului capitol se instituie și funcționează în mod corespunzător o coordonare și cooperare adecvate, sub forma unui grup sectorial al organismelor notificate.

(2)   Organismele notificate participă la activitatea grupului respectiv, în mod direct sau prin intermediul unor reprezentanți desemnați.

SECȚIUNEA 5

Supravegherea pieței Uniunii, controlul produselor care intră pe piața Uniunii și procedura de salvgardare a Uniunii

Articolul 35

Supravegherea pieței Uniunii și controlul produselor care intră pe piața Uniunii

(1)   Statele membre organizează și efectuează supravegherea produselor introduse pe piața Uniunii în conformitate cu articolul 15 alineatul (3) și cu articolele 16-26 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.

(2)   Statele membre organizează și efectuează controlul produselor care intră pe piața Uniunii în conformitate cu articolul 15 alineatul (5) și cu articolele 27, 28 și 29 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.

(3)   Statele membre se asigură că autoritățile lor de supraveghere a pieței și de control la frontieră cooperează cu autoritățile competente desemnate în temeiul articolului 17 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947 în ceea ce privește aspectele legate de siguranță și instituie mecanisme adecvate de comunicare și coordonare între acestea, utilizând în mod optim informațiile cuprinse în sistemul de raportare a evenimentelor definit în Regulamentul (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (14) și în sistemele informatice definite la articolele 22 și 23 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.

Articolul 36

Procedura aplicabilă produselor care prezintă un risc la nivel național

(1)   În cazul în care au luat măsuri în temeiul articolului 20 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 sau în cazul în care au motive suficiente să creadă că un produs reprezintă un risc la adresa sănătății sau siguranței persoanelor sau a altor aspecte referitoare la protecția interesului public care intră sub incidența prezentului capitol, autoritățile de supraveghere a pieței dintr-un stat membru fac o evaluare cu privire la produsul în cauză, care acoperă toate cerințele aplicabile stabilite în prezentul capitol. Operatorii economici relevanți cooperează cu autoritățile de supraveghere a pieței în acest scop, după cum este necesar.

În cazul în care, pe parcursul evaluării menționate la primul paragraf, autoritățile de supraveghere a pieței constată că produsul nu este conform cerințelor stabilite în prezentul capitol, acestea solicită de îndată operatorului economic relevant să întreprindă toate măsurile corective adecvate pentru a aduce produsul în conformitate cu acele cerințe, să retragă produsul de pe piață sau să îl recheme în decursul unei perioade rezonabile, proporțională cu natura riscului, pe care o stabilesc acestea.

Autoritățile de supraveghere a pieței informează organismul notificat relevant în mod corespunzător.

Articolul 21 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 se aplică măsurilor menționate la al doilea paragraf de la prezentul alineat.

(2)   În cazul în care autoritățile de supraveghere a pieței consideră că neconformitatea nu se limitează la teritoriul lor național, ele informează Comisia și celelalte state membre cu privire la rezultatele evaluării și la măsurile pe care le-au impus operatorului economic.

(3)   Operatorul economic se asigură că sunt întreprinse toate măsurile corective adecvate pentru toate produsele vizate pe care acesta le-a pus la dispoziție pe piață în cadrul Uniunii.

(4)   În cazul în care operatorul economic relevant nu întreprinde acțiunile corective adecvate în termenul menționat la alineatul (1) paragraful al doilea, autoritățile de supraveghere a pieței iau toate măsurile provizorii corespunzătoare pentru a interzice sau a restrânge punerea la dispoziție a produsului pe piața națională sau a retrage sau a rechema produsul de pe piață.

Autoritățile de supraveghere a pieței informează de îndată Comisia și celelalte state membre cu privire la măsurile respective.

(5)   Informațiile menționate la alineatul (4) includ toate detaliile disponibile, în special cu privire la datele necesare pentru a identifica produsul neconform, originea produsului, natura neconformității invocate, natura și durata măsurilor naționale luate, precum și punctul de vedere al operatorului economic relevant. Autoritățile de supraveghere a pieței indică, în special, dacă neconformitatea se datorează uneia dintre următoarele situații:

(a)

neîndeplinirea de către produs a cerințelor prevăzute la articolul 4;

(b)

existența unor lacune ale standardelor armonizate menționate la articolul 12.

(6)   Statele membre, altele decât statul membru care a inițiat procedura în temeiul prezentului articol, informează de îndată Comisia și celelalte state membre cu privire la măsurile adoptate și informațiile suplimentare referitoare la neconformitatea produsului în cauză, aflate la dispoziția lor, și cu privire la obiecțiile lor, în caz de dezacord cu măsura națională adoptată.

(7)   În cazul în care, în termen de trei luni de la primirea informațiilor menționate la alineatul (5), niciun stat membru și nici Comisia nu ridică vreo obiecție cu privire la o măsură provizorie luată de un stat membru, măsura respectivă este considerată justificată.

(8)   Statele membre se asigură că se iau fără întârziere măsurile restrictive adecvate, cum ar fi retragerea produsului de pe piață, în legătură cu produsul în cauză.

Articolul 37

Procedura de salvgardare a Uniunii

(1)   În cazul în care, la finalizarea procedurii prevăzute la articolul 36 alineatele (3) și (4), se ridică obiecții la adresa unei măsuri luate de un stat membru sau în cazul în care Comisia consideră că măsura națională contravine legislației Uniunii, Comisia inițiază de îndată consultări cu statele membre și cu operatorul sau operatorii economici relevanți și evaluează măsura națională. Pe baza rezultatelor evaluării respective, Comisia decide dacă măsura națională este justificată sau nu.

Comisia adresează decizia sa tuturor statelor membre și o comunică imediat acestora și operatorului sau operatorilor economici relevanți.

(2)   În cazul în care măsura națională este considerată justificată, toate statele membre iau măsurile necesare pentru a garanta că produsul neconform este retras sau rechemat de pe piețele lor și informează Comisia în consecință. În cazul în care măsura națională este considerată nejustificată, statul membru în cauză retrage măsura respectivă.

(3)   În cazul în care măsura națională este considerată justificată, iar neconformitatea produsului este atribuită unor deficiențe ale standardelor armonizate menționate la articolul 36 alineatul (5) litera (b) din prezentul regulament, Comisia aplică procedura prevăzută la articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012.

Articolul 38

Produsele conforme care prezintă un risc

(1)   În cazul în care, în urma efectuării unei evaluări în conformitate cu articolul 36 alineatul (1), un stat membru constată că, deși este în conformitate cu prezentul capitol, produsul prezintă un risc la adresa sănătății sau a siguranței persoanelor sau a altor aspecte privind protecția interesului public specificate în prezentul capitol, acesta solicită operatorului economic relevant să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că produsul în cauză, în momentul introducerii pe piață, nu mai prezintă respectivul risc sau pentru a retrage produsul de pe piață sau a-l rechema într-un termen rezonabil, proporțional cu natura riscului, indicat de statul membru în cauză.

(2)   Operatorul economic garantează că sunt întreprinse măsuri corective pentru toate produsele vizate pe care acesta le-a pus la dispoziție pe piață în cadrul Uniunii.

(3)   Statul membru informează de îndată Comisia și celelalte state membre în acest sens. Informațiile includ toate detaliile disponibile, în special datele necesare pentru identificarea produsului respectiv, a originii și a lanțului de aprovizionare aferent produsului, a naturii riscului implicat, precum și a naturii și duratei măsurilor naționale luate.

(4)   Comisia inițiază fără întârziere consultări cu statele membre și cu operatorul sau operatorii economici relevanți și procedează la evaluarea măsurilor naționale luate. Pe baza rezultatelor evaluării respective, Comisia decide dacă măsura națională este justificată sau nu și, dacă este cazul, propune măsuri adecvate.

(5)   Comisia adresează decizia sa tuturor statelor membre și o comunică imediat acestora și operatorului sau operatorilor economici relevanți.

Articolul 39

Neconformitatea formală

(1)   Fără a aduce atingere articolului 36, un stat membru solicită operatorului economic relevant să pună capăt neconformității respective, în cazul în care face una dintre constatările de mai jos în legătură cu produsele vizate de prezentul capitol:

(a)

marcajul CE a fost aplicat prin încălcarea articolului 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 sau a articolului 15 sau a articolului 16 din prezentul regulament;

(b)

marcajul sau tipul CE nu a fost aplicat;

(c)

numărul de identificare al organismului notificat, în cazul în care se utilizează procedura de evaluare a conformității menționată în partea 9 din anexă, a fost aplicat prin încălcarea articolului 16 sau nu a fost aplicat;

(d)

nu s-a aplicat eticheta de identificare a clasei de UA;

(e)

indicația nivelului de putere acustică, dacă este necesară, nu a fost aplicată;

(f)

numărul de serie nu a fost aplicat sau nu are formatul corect;

(g)

manualul sau informațiile nu sunt disponibile;

(h)

declarația de conformitate UE lipsește sau nu a fost întocmită;

(i)

declarația de conformitate UE nu a fost întocmită corect;

(j)

documentația tehnică nu este disponibilă sau este incompletă;

(k)

lipsește numele producătorului sau al importatorului, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată, adresa website-ului sau adresa poștală.

(2)   În cazul în care neconformitatea menționată la alineatul (1) se menține, statul membru în cauză ia toate măsurile corespunzătoare pentru a restricționa sau a interzice punerea la dispoziție pe piață a produsului sau pentru a se asigura că acesta este retras sau rechemat de pe piață.

CAPITOLUL III

UAS operate în categoriile „certificate” și „specifice”

Articolul 40

Cerințe pentru UAS operate în categoriile „certificate” și „specifice”

(1)   Proiectarea, producția și întreținerea UAS se certifică dacă UAS îndeplinește oricare dintre următoarele condiții:

(a)

are o dimensiune caracteristică de cel puțin 3 m și este proiectat pentru operarea deasupra mulțimilor;

(b)

este proiectat pentru transportul de persoane;

(c)

este proiectat în scopul transportului de mărfuri periculoase și necesită un nivel ridicat de robustețe pentru atenuarea riscurilor la adresa terților în caz de accident;

(d)

este utilizat în categoria de operațiuni „specifice” definită la articolul 5 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947 și autorizația operațională eliberată de autoritatea competentă, în urma unei evaluări a riscului prevăzute la articolul 11 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947, consideră că riscul operațiunii nu poate fi atenuat în mod corespunzător fără certificarea UAS.

(2)   Un UAS care face obiectul certificării respectă cerințele aplicabile stabilite în Regulamentele (UE) nr. 748/2012 (15), (UE) 2015/640 (16) și (UE) nr. 1321/2014 (17) ale Comisiei.

(3)   Cu excepția cazului în care trebuie să fie certificat în conformitate cu alineatul (1), un UAS utilizat în categoria „specifice” trebuie să aibă capacitățile tehnice stabilite în autorizația operațională emisă de autoritatea competentă sau în scenariul standard definit în apendicele 1 la anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947 sau potrivit definiției din certificatul de operator de UAS ușoare (Light UAS Operator Certificate - LUC) în conformitate cu partea C din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947.

CAPITOLUL IV

Operatorii UAS din țări terțe

Articolul 41

Operatorii UAS din țări terțe

(1)   Operatorii UAS care au sediul principal de activitate, sunt stabiliți sau au reședința într-o țară terță respectă Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947 în scopul operațiunilor UAS în spațiul aerian al cerului unic european.

(2)   Autoritatea competentă pentru operatorul UAS dintr-o țară terță este autoritatea competentă a primului stat membru în care operatorul UAS intenționează să își desfășoare activitatea.

(3)   Prin derogare de la alineatul (1), un certificat care atestă competența pilotului la distanță sau a operatorului UAS, în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947 sau un document echivalent poate fi recunoscut de autoritatea competentă în scopul operării în interiorul, către și în afara Uniunii, cu condiția ca:

(a)

țara terță să fi solicitat o astfel de recunoaștere;

(b)

certificatul de competență a pilotului la distanță sau certificatul de operator UAS să fie documente valabile ale statului emitent; și

(c)

Comisia, după consultarea AESA, să se fi asigurat că cerințele pe baza cărora au fost eliberate aceste certificate oferă același nivel de siguranță ca prezentul regulament.

CAPITOLUL V

Dispoziții finale

Articolul 42

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 12 martie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 212, 22.8.2018, p. 1.

(2)  Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009 privind siguranța jucăriilor (JO L 170, 30.6.2009, p. 1).

(3)  Directiva 2006/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind echipamentele tehnice și de modificare a Directivei 95/16/CE (JO L 157, 9.6.2006, p. 24).

(4)  Directiva 2014/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică (JO L 96, 29.3.2014, p. 79).

(5)  Directiva 2014/53/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio și de abrogare a Directivei 1999/5/CE (JO L 153, 22.5.2014, p. 62).

(6)  Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor și de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului (JO L 218, 13.8.2008, p. 82).

(7)  Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranța generală a produselor (JO L 11, 15.1.2002, p. 4).

(8)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947 al Comisiei din 24 mai 2019 privind normele și procedurile de operare a aeronavelor fără pilot la bord (a se vedea pagina 45 din prezentul Jurnal Oficial).

(9)  Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă (directiva privind comerțul electronic) (JO L 178, 17.7.2000, p. 1).

(10)  Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 2009/105/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 1673/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 316, 14.11.2012, p. 12).

(11)  Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 (JO L 218, 13.8.2008, p. 30).

(12)  Avizul AESA nr. 01/2018, „Introduction of a regulatory framework for the operation of unmanned aircraft systems in the ‘open’ and ‘specific’ categories” (RMT.0230) (Introducerea unui cadru de reglementare pentru operarea sistemelor de aeronave fără pilot la bord), disponibil la https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions.

(13)  Regulamentul (CE) nr. 551/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 privind organizarea și utilizarea spațiului aerian în cerul unic European (JO L 96, 31.3.2004, p. 20).

(14)  Regulamentul (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 aprilie 2014 privind raportarea, analiza și acțiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviație civilă, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2003/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului, și a Regulamentelor (CE) nr. 1321/2007 și (CE) nr. 1330/2007 ale Comisiei (JO L 122, 24.4.2014, p. 18).

(15)  Regulamentul (UE) nr. 748/2012 al Comisiei din 3 august 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare privind certificarea pentru navigabilitate și mediu a aeronavelor și a produselor, pieselor și echipamentelor aferente, precum și certificarea organizațiilor de proiectare și producție (JO L 224, 21.8.2012, p. 1).

(16)  Regulamentul (UE) 2015/640 al Comisiei din 23 aprilie 2015 privind specificații de navigabilitate suplimentare pentru un anumit tip de operațiuni și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 965/2012 (JO L 106, 24.4.2015, p. 18).

(17)  Regulamentul (UE) nr. 1321/2014 al Comisiei din 26 noiembrie 2014 privind menținerea navigabilității aeronavelor și a produselor, reperelor și dispozitivelor aeronautice și autorizarea întreprinderilor și a personalului cu atribuții în domeniu (JO L 362, 17.12.2014, p. 1).


ANEXĂ

PARTEA 1

Cerințe pentru un sistem de aeronave fără pilot la bord din clasa C0

Un sistem de aeronave fără pilot la bord din clasa C0 (UAS C0) poartă următoarea etichetă de identificare a clasei pe UA:

Image 1

Un UAS C0 respectă următoarele cerințe:

(1)

are o MTOM mai mică de 250 g, inclusiv sarcina utilă;

(2)

are o viteză maximă în zbor orizontal de 19 m/s;

(3)

poate să atingă o înălțime maximă deasupra punctului de decolare limitată la 120 m deasupra punctului de decolare;

(4)

este controlabil în condiții de siguranță în ceea ce privește performanțele de stabilitate, manevrabilitate și legătură de date, de către un pilot aflat la distanță, conform instrucțiunilor producătorului, conform necesităților, în toate condițiile de funcționare anticipate, inclusiv în urma defectării unuia sau, după caz, a mai multor sisteme;

(5)

este proiectat și construit astfel încât să se reducă la minimum vătămarea persoanelor în timpul funcționării, cu evitarea marginilor ascuțite, în afara cazului în care acest lucru este inevitabil din punct de vedere tehnic, conform bunelor practici de proiectare și de fabricație. În cazul în care este prevăzut cu elice, acestea trebuie proiectate astfel încât să limiteze orice vătămare care poate fi provocată de palele elicelor;

(6)

este alimentat cu energie electrică și are o tensiune nominală de maximum 24 V curent continuu (CC) sau curent alternativ echivalent (AC); părțile sale accesibile nu trebuie să depășească 24 V CC sau tensiunea echivalentă în curent alternativ; tensiunile interne nu trebuie să depășească 24 V CC sau echivalentul în curent alternativ, cu excepția cazului în care se garantează că tensiunea și combinația de curent generată nu comportă niciun risc de șoc electric vătămător, nici atunci când UAS este avariat;

(7)

în cazul în care este prevăzut cu un mod „urmărire” și atunci când această funcție este activată, se află la o depărtare de maximum 50 m față de pilotul la distanță și îi permite acestuia să redobândească controlul asupra UA;

(8)

este introdus pe piață însoțit de un manual care să indice:

(a)

caracteristicile UA, inclusiv, dar fără a se limita la:

clasa UA;

masa UA (cu o descriere a configurației de referință) și masa maximă la decolare (MTOM);

caracteristicile generale permise în ceea ce privește dimensionarea masei, interfețele cu UA și alte eventuale restricții;

echipamente și software pentru comanda la distanță a UA;

și o descriere a comportamentului UA în cazul unei pierderi a legăturii de date;

(b)

instrucțiuni clare de operare;

(c)

limitări operaționale (inclusiv, dar fără a se limita la condițiile meteorologice și operațiunile pe timp de zi/noapte); și

(d)

descrierea adecvată a tuturor riscurilor legate de operațiunile UAS, adaptate vârstei utilizatorului;

(9)

include o notă de informare publicată de Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (AESA), în care sunt precizate limitările și obligațiile aplicabile, în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947;

(10)

punctele 4, 5 și 6 nu se aplică UAS care sunt jucării în înțelesul Directivei 2009/48/CE privind siguranța jucăriilor.

PARTEA 2

Cerințe pentru sistemul C1 de aeronave fără pilot la bord

Un sistem C1 de aeronave fără pilot la bord (UAS C1) poartă următoarea etichetă de identificare a clasei pe UA:

Image 2

Un UAS C1 respectă următoarele cerințe:

(1)

este fabricat din materiale și are caracteristici fizice și de performanță care garantează că, în cazul unui impact la viteza terminală cu un cap uman, energia transmisă capului uman este mai mică de 80 J sau, ca alternativă, are o MTOM mai mică de 900 g, inclusiv sarcina utilă;

(2)

are o viteză maximă în zbor orizontal de 19 m/s;

(3)

poate să atingă o înălțime maximă deasupra punctului de decolare limitată la 120 m sau este prevăzut cu un sistem care limitează la 120 m înălțimea deasupra suprafeței sau a punctului de decolare ori la o valoare care poate fi selectată de pilotul la distanță. În cazul în care valoarea este selectabilă, pilotului la distanță trebuie să i se furnizeze informații clare cu privire la înălțimea UA deasupra suprafeței sau a punctului de decolare în timpul zborului;

(4)

este controlabil în condiții de siguranță în ceea ce privește performanțele de stabilitate, manevrabilitate și legătură de date, de către un pilot aflat la distanță, conform instrucțiunilor producătorului, conform necesităților, în toate condițiile de funcționare anticipate, inclusiv în urma defectării unuia sau, după caz, a mai multor sisteme;

(5)

are rezistența mecanică necesară, inclusiv orice factor de siguranță necesar și, după caz, stabilitatea care să-i permită să reziste la orice tensiune la care este supus în timpul utilizării, fără a se produce o ruptură sau o deformare care ar putea interfera cu zborul său în condiții de siguranță;

(6)

este proiectat și construit astfel încât să se reducă la minimum vătămarea persoanelor în timpul funcționării, cu evitarea marginilor ascuțite, în afara cazului în care acest lucru este inevitabil din punct de vedere tehnic, conform bunelor practici de proiectare și de fabricație. În cazul în care este prevăzut cu elice, acestea trebuie proiectate astfel încât să limiteze orice vătămare care poate fi provocată de palele elicelor;

(7)

în cazul unei pierderi a legăturii de date, există o metodă fiabilă și previzibilă pentru ca UA să recupereze legătura de date sau să termine zborul într-un mod care reduce efectul asupra terților, în aer sau pe teren;

(8)

cu excepția cazului unei UA cu aripă fixă, are un nivel garantat de putere acustică ponderat cu A, LWA , stabilit în conformitate cu partea 13, care nu depășește nivelurile stabilite în partea 15;

(9)

cu excepția cazului unei UA cu aripă fixă, are aplicată indicația nivelului garantat de putere acustică ponderat cu A, pe UA și/sau pe ambalajul acesteia, în conformitate cu partea 14;

(10)

este alimentat cu energie electrică și are o tensiune nominală de maximum 24 V curent continuu (CC) sau tensiunea echivalentă în curent alternativ (AC); părțile sale accesibile nu trebuie să depășească 24 V CC sau tensiunea echivalentă în curent alternativ; tensiunile interne nu trebuie să depășească 24 V CC sau echivalentul în curent alternativ, cu excepția cazului în care se garantează că tensiunea și combinația de curent generată nu comportă niciun risc de șoc electric vătămător, nici atunci când UAS este avariat;

(11)

are un număr de serie fizic unic conform cu standardul ANSI/CETA-2063 Small Unmanned Aerial Systems Serial Numbers (Numere de serie pentru sistemele de aeronave mici fără pilot la bord);

(12)

are o identificare directă la distanță care:

(a)

permite încărcarea numărului de înregistrare al operatorului UAS, în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947 și exclusiv în urma procesului furnizat de sistemul de înregistrare;

(b)

asigură, în timp real pe întreaga durată a zborului, transmisii periodice directă de la UA, cu ajutorul unui protocol de transmisie deschis și documentat, ale următoarelor date, astfel încât acestea să poată fi recepționate direct de dispozitivele mobile existente în raza de emisie:

(i)

numărul de înregistrare al operatorului UAS;

(ii)

numărul de serie fizic unic al UA conform cu standardul ANSI/CTA-2063;

(iii)

poziția geografică a UA și înălțimea acesteia deasupra suprafeței sau a punctului de decolare;

(iv)

traiectoria rutei, măsurată în sensul acelor de ceasornic de la nordul geografic, și viteza la sol a UA; și

(v)

poziția geografică a pilotului la distanță sau, dacă aceasta nu este disponibilă, cea a punctului de decolare.

(c)

garantează că utilizatorul nu poate modifica datele menționate la litera (b) punctele (ii), (iii), (iv) și (v);

(13)

este prevăzută cu un sistem de geovigilență („geo-awareness”), care furnizează:

(a)

o interfață pentru încărcarea și actualizarea datelor referitoare la limitările spațiului aerian legate de poziția și de altitudinea UA, impuse de zonele geografice, astfel cum sunt definite la articolul 15 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947, care asigură faptul că procesul de încărcare sau de actualizare a acestor date nu afectează integritatea și valabilitatea acestora;

(b)

o avertizare adresată pilotului la distanță atunci când se detectează o posibilă încălcare a limitărilor spațiului aerian; precum și

(c)

informații adresate pilotului la distanță cu privire la statutul UA, precum și o avertizare atunci când sistemele sale de poziționare sau de navigație nu pot asigura buna funcționare a sistemului de geovigilență;

(14)

dacă UA are o funcție care îi limitează accesul la anumite zone sau volume de spațiu aerian, această funcție trebuie să opereze astfel încât să interacționeze bine cu sistemul de control al zborului al UA, fără a afecta în mod negativ siguranța zborului; în plus, trebuie furnizate informații clare pilotului la distanță atunci când această funcție împiedică UA să intre în aceste zone sau volume de spațiu aerian;

(15)

furnizează pilotului la distanță o avertizare clară atunci când bateria UA sau stația de comandă a acesteia ajunge la un nivel scăzut, astfel încât pilotul la distanță să aibă timp suficient pentru a efectua aterizarea UA în condiții de siguranță;

(16)

este echipată cu lumini în scopul:

(a)

controlabilității UA;

(b)

vizibilității UA pe timp de noapte; luminile trebuie proiectate ca să permită unei persoane de la sol să facă distincția între UA și o aeronavă cu pilot la bord;

(17)

în cazul în care este prevăzut cu un mod „urmărire” și atunci când această funcție este activată, se află la o depărtare de maximum 50 m față de pilotul la distanță și îi permite acestuia să redobândească controlul asupra UA;

(18)

este introdus pe piață însoțit de un manual care să indice:

(a)

caracteristicile UA, inclusiv, dar fără a se limita la:

clasa UA;

masa UA (cu o descriere a configurației de referință) și masa maximă la decolare (MTOM);

caracteristicile generale permise în ceea ce privește dimensionarea masei, interfețele cu UA și alte eventuale restricții;

echipamente și software pentru comanda la distanță a UA;

o trimitere la protocolul de transmisie utilizat pentru emiterea identificării directe la distanță;

nivelul de putere acustică;

și o descriere a comportamentului UA în cazul unei pierderi a legăturii de date;

(b)

instrucțiuni clare de operare;

(c)

procedura de încărcare a limitărilor spațiului aerian;

(d)

instrucțiuni privind întreținerea;

(e)

proceduri de depanare;

(f)

limitări operaționale (inclusiv, dar fără a se limita la condițiile meteorologice și operațiunile pe timp de zi/noapte); precum și

(g)

descrierea adecvată a tuturor riscurilor legate de operațiunile UAS;

(19)

include o notă de informare publicată de Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (AESA), în care sunt precizate limitările și obligațiile aplicabile în temeiul legislației UE.

PARTEA 3

Cerințe pentru sistemul C2 de aeronave fără pilot la bord

Un sistem C2 de aeronave fără pilot la bord (UAS C2) poartă următoarea etichetă de identificare a clasei pe UA:

Image 3

Un UAS C2 respectă următoarele cerințe:

(1)

are o MTOM mai mică de 4 kg, inclusiv sarcina utilă;

(2)

poate să atingă o înălțime maximă deasupra punctului de decolare limitată la 120 m sau este prevăzut cu un sistem care limitează la 120 m înălțimea deasupra suprafeței sau a punctului de decolare ori la o valoare care poate fi selectată de pilotul la distanță. În cazul în care valoarea este selectabilă, pilotului la distanță trebuie să i se furnizeze informații clare cu privire la înălțimea UA deasupra suprafeței sau a punctului de decolare în timpul zborului;

(3)

este controlabil în condiții de siguranță în ceea ce privește performanțele de stabilitate, manevrabilitate și legătură de date, de către un pilot la distanță cu competența corespunzătoare, astfel cum se stabilește în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947 și conform instrucțiunilor producătorului, după cum este necesar în toate condițiile de funcționare anticipate, inclusiv în urma defectării unuia sau, după caz, a mai multor sisteme;

(4)

are rezistența mecanică necesară, inclusiv orice factor de siguranță necesar și, după caz, stabilitatea care să-i permită să reziste la orice tensiune la care este supus în timpul utilizării, fără a se produce o ruptură sau o deformare care ar putea interfera cu zborul său în condiții de siguranță;

(5)

în cazul unei UA captive, are o întindere a cablului mai mică de 50 m și o rezistență mecanică care nu este:

(a)

în cazul aeronavelor mai grele decât aerul, mai mică decât de 10 ori greutatea maximă a aerodinei la masă maximă;

(b)

în cazul aeronavelor mai ușoare decât aerul, mai mică decât de 4 de ori forța exercitată prin combinarea tracțiunii statice maxime și a forței aerodinamice a vitezei maxime permise a vântului în zbor;

(6)

este proiectat și construit astfel încât să se reducă la minimum vătămarea persoanelor în timpul funcționării, cu evitarea marginilor ascuțite, în afara cazului în care acest lucru este inevitabil din punct de vedere tehnic, conform bunelor practici de proiectare și de fabricație. În cazul în care este prevăzut cu elice, acestea trebuie proiectate astfel încât să limiteze orice vătămare care poate fi provocată de palele elicelor;

(7)

cu excepția cazului UA captive, în cazul unei pierderi a legăturii de date, există o metodă fiabilă și previzibilă pentru ca UA să recupereze legătura de date sau să termine zborul într-un mod care reduce efectul asupra terților, în aer sau pe teren;

(8)

cu excepția cazului UA captive, este prevăzut cu o legătură de date protejată împotriva accesului neautorizat la funcțiile de comandă și control;

(9)

cu excepția cazului UA cu aripă fixă, este prevăzut cu un mod de funcționare la viteză redusă selectabil de către pilotul la distanță și care limitează viteza maximă de croazieră la maximum 3 m/s;

(10)

cu excepția cazului unei UA cu aripă fixă, are un nivel garantat de putere acustică ponderat cu A, LWA , stabilit în conformitate cu partea 13, care nu depășește nivelurile stabilite în partea 15;

(11)

cu excepția cazului unei UA cu aripă fixă, are aplicată indicația nivelului garantat de putere acustică ponderat cu A, pe UA și/sau pe ambalajul acesteia, în conformitate cu partea 14;

(12)

este alimentat cu energie electrică și are o tensiune nominală de maximum 48 V curent continuu (CC) sau tensiunea echivalentă în curent alternativ (AC); părțile sale accesibile nu trebuie să depășească 48 V CC sau tensiunea echivalentă în curent alternativ; tensiunile interne nu trebuie să depășească 48 V CC sau echivalentul în curent alternativ, cu excepția cazului în care se garantează că tensiunea și combinația de curent generată nu comportă niciun risc de șoc electric vătămător, nici atunci când UAS este avariat;

(13)

are un număr de serie fizic unic conform cu standardul ANSI/CETA-2063 Small Unmanned Aerial Systems Serial Numbers (Numere de serie pentru sistemele de aeronave mici fără pilot la bord);

(14)

cu excepția UA captive, are o identificare directă la distanță care:

(a)

permite încărcarea numărului de înregistrare al operatorului UAS, în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947 și exclusiv în urma procesului furnizat de sistemul de înregistrare;

(b)

asigură, în timp real pe întreaga durată a zborului, transmisii periodice directă de la UA, cu ajutorul unui protocol de transmisie deschis și documentat, ale următoarelor date, astfel încât acestea să poată fi recepționate direct de dispozitivele mobile existente în raza de emisie:

(i)

numărul de înregistrare al operatorului UAS;

(ii)

numărul de serie fizic unic al UA conforme cu standardul ANSI/CTA-2063;

(iii)

poziția geografică a UA și înălțimea acesteia deasupra suprafeței sau a punctului de decolare;

(iv)

traiectoria rutei, măsurată în sensul acelor de ceasornic de la nordul geografic, și viteza la sol a UA; și

(v)

poziția geografică a pilotului la distanță;

(c)

garantează că utilizatorul nu poate modifica datele menționate la litera (b) punctele (ii), (iii), (iv) și (v);

(15)

este prevăzută cu o funcție de geovigilență („geo-awareness”), care furnizează:

(a)

o interfață pentru încărcarea și actualizarea datelor referitoare la limitările spațiului aerian legate de poziția și de altitudinea UA, impuse de zonele geografice, astfel cum sunt definite la articolul 15 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947, care asigură faptul că procesul de încărcare sau de actualizare a acestor date nu afectează integritatea și valabilitatea acestora;

(b)

o avertizare adresată pilotului la distanță atunci când se detectează o posibilă încălcare a limitărilor spațiului aerian; precum și

(c)

informații adresate pilotului la distanță cu privire la statutul UA, precum și o avertizare atunci când sistemele sale de poziționare sau de navigație nu pot asigura buna funcționare a sistemului de geovigilență;

(16)

dacă UA are o funcție care îi limitează accesul la anumite zone sau volume de spațiu aerian, această funcție trebuie să opereze astfel încât să interacționeze bine cu sistemul de control al zborului al UA, fără a afecta în mod negativ siguranța zborului; în plus, trebuie furnizate informații clare pilotului la distanță atunci când această funcție împiedică UA să intre în aceste zone sau volume de spațiu aerian;

(17)

furnizează pilotului la distanță o avertizare clară atunci când bateria UA sau stația de comandă a acesteia ajunge la un nivel scăzut, astfel încât pilotul de la distanță să aibă timp suficient pentru a efectua aterizarea UA în condiții de siguranță;

(18)

este echipat cu lumini în scopul:

(1)

controlabilității UA;

(2)

vizibilității UA pe timp de noapte; luminile trebuie proiectate ca să permită unei persoane de la sol să facă distincția între UA și o aeronavă cu pilot la bord;

(19)

este introdus pe piață însoțit de un manual care să indice:

(a)

caracteristicile UA, inclusiv, dar fără a se limita la:

clasa UA;

masa UA (cu o descriere a configurației de referință) și masa maximă la decolare (MTOM);

caracteristicile generale permise în ceea ce privește dimensionarea masei, interfețele cu UA și alte eventuale restricții;

echipamente și software pentru comanda la distanță a UA;

o trimitere la protocolul de transmisie utilizat pentru emiterea identificării directe la distanță;

nivelul de putere acustică;

și o descriere a comportamentului UA în cazul unei pierderi a legăturii de date;

(b)

instrucțiuni clare de operare;

(c)

procedura de încărcare a limitărilor spațiului aerian;

(d)

instrucțiuni privind întreținerea;

(e)

proceduri de depanare;

(f)

limitări operaționale (inclusiv, dar fără a se limita la condițiile meteorologice și operațiunile pe timp de zi/noapte); precum și

(g)

descrierea adecvată a tuturor riscurilor legate de operațiunile UAS;

(20)

include o notă de informare publicată de AESA, în care sunt precizate limitările și obligațiile aplicabile în temeiul legislației UE.

PARTEA 4

Cerințe pentru sistemul C3 de aeronave fără pilot la bord

Un sistem C3 de aeronave fără pilot la bord (UAS C3) poartă următoarea etichetă de identificare a clasei pe UA:

Image 4

Un UAS C3 respectă următoarele cerințe:

(1)

are o MTOM mai mică de 25 kg, inclusiv sarcina utilă, și o dimensiune maximă caracteristică mai mică de 3 m;

(2)

poate să atingă o înălțime maximă deasupra punctului de decolare limitată la 120 m sau este prevăzut cu un sistem care limitează la 120 m înălțimea deasupra suprafeței sau a punctului de decolare ori la o valoare care poate fi selectată de pilotul la distanță. În cazul în care valoarea este selectabilă, pilotului la distanță trebuie să i se furnizeze informații clare cu privire la înălțimea UA deasupra suprafeței sau a punctului de decolare în timpul zborului;

(3)

este controlabil în condiții de siguranță în ceea ce privește performanțele de stabilitate, manevrabilitate și legătură de date, de către un pilot având competența corespunzătoare, astfel cum se stabilește în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947 și conform instrucțiunilor producătorului, după cum este necesar în toate condițiile de funcționare anticipate, inclusiv în urma defectării unuia sau, după caz, a mai multor sisteme;

(4)

în cazul unei UA captive, are o întindere a cablului mai mică de 50 m și o rezistență mecanică care nu este:

(a)

în cazul aeronavelor mai grele decât aerul, mai mică decât de 10 ori greutatea aerodinei la masă maximă;

(b)

în cazul aeronavelor mai ușoare decât aerul, mai mică decât de 4 de ori forța exercitată prin combinarea tracțiunii statice maxime și a forței aerodinamice a vitezei maxime permise a vântului în zbor;

(5)

cu excepția cazului în care sunt legate cu cablu, în cazul unei pierderi a legăturii de date, există o metodă fiabilă și previzibilă pentru ca UA să recupereze legătura de date sau să termine zborul într-un mod care reduce efectul asupra terților, în aer sau pe teren;

(6)

cu excepția cazului unei UA cu aripă fixă, are aplicată indicația nivelului garantat de putere acustică LWA ponderat cu A, determinat în conformitate cu partea 13, pe UA și/sau pe ambalajul acesteia, în conformitate cu partea 14;

(7)

este alimentat cu energie electrică și are o tensiune nominală de maximum 48 V curent continuu (CC) sau tensiunea echivalentă în curent alternativ (AC); părțile sale accesibile nu trebuie să depășească 48 V CC sau tensiunea echivalentă în curent alternativ; tensiunile interne nu trebuie să depășească 48 V CC sau echivalentul în curent alternativ, cu excepția cazului în care se garantează că tensiunea și combinația de curent generată nu comportă niciun risc de șoc electric vătămător, nici atunci când UAS este avariat;

(8)

are un număr de serie fizic unic conform cu standardul ANSI/CETA-2063 Small Unmanned Aerial Systems Serial Numbers (Numere de serie pentru sistemele de aeronave mici fără pilot la bord);

(9)

cu excepția UA captive, are o identificare directă la distanță care:

(a)

permite încărcarea numărului de înregistrare al operatorului UAS, în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947 și exclusiv în urma procesului furnizat de sistemul de înregistrare;

(b)

asigură, în timp real pe întreaga durată a zborului, transmisii periodice directă de la UA, cu ajutorul unui protocol de transmisie deschis și documentat, ale următoarelor date, astfel încât acestea să poată fi recepționate direct de dispozitivele mobile existente în raza de emisie:

(i)

numărul de înregistrare al operatorului UAS;

(ii)

numărul de serie fizic unic al UA conform cu standardul ANSI/CTA-2063;

(iii)

poziția geografică a UA și înălțimea acesteia deasupra suprafeței sau a punctului de decolare;

(iv)

traiectoria rutei, măsurată în sensul acelor de ceasornic de la nordul geografic, și viteza la sol a UA; și

(v)

poziția geografică a pilotului la distanță;

(c)

garantează că utilizatorul nu poate modifica datele menționate la litera (b) punctele (ii), (iii), (iv) și (v);

(10)

este prevăzut cu o funcție de geovigilență („geo-awareness”), care furnizează:

(a)

o interfață pentru încărcarea și actualizarea datelor referitoare la limitările spațiului aerian legate de poziția și de altitudinea UA, impuse de zonele geografice, astfel cum sunt definite la articolul 15 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947, care asigură faptul că procesul de încărcare sau de actualizare a acestor date nu afectează integritatea și valabilitatea acestora;

(b)

o avertizare adresată pilotului la distanță atunci când se detectează o posibilă încălcare a limitărilor spațiului aerian; și

(c)

informații adresate pilotului la distanță cu privire la statutul UA, precum și o avertizare atunci când sistemele sale de poziționare sau de navigație nu pot asigura buna funcționare a sistemului de geovigilență;

(11)

dacă UA are o funcție care îi limitează accesul la anumite zone sau volume de spațiu aerian, această funcție trebuie să opereze astfel încât să interacționeze bine cu sistemul de control al zborului al UA, fără a afecta în mod negativ siguranța zborului; în plus, trebuie furnizate informații clare pilotului la distanță atunci când această funcție împiedică UA să intre în aceste zone sau volume de spațiu aerian;

(12)

cu excepția cazului în care sunt legate cu cablu, să fie prevăzute cu o legătură de date protejată împotriva accesului neautorizat la funcțiile de comandă și control;

(13)

furnizează pilotului la distanță o avertizare clară atunci când bateria UA sau stația de comandă a acesteia ajunge la un nivel scăzut, astfel încât pilotul de la distanță să aibă timp suficient pentru a efectua aterizarea UA în condiții de siguranță;

(14)

este echipat cu lumini în scopul:

(1)

controlabilității UA;

(2)

vizibilității UA pe timp de noapte; luminile trebuie proiectate astfel încât să permită unei persoane de la sol să facă distincția între UA și o aeronavă cu pilot la bord;

(15)

este introdus pe piață însoțit de un manual care să indice:

(a)

caracteristicile UA, inclusiv, dar fără a se limita la:

clasa UA;

masa UA (cu o descriere a configurației de referință) și masa maximă la decolare (MTOM);

caracteristicile generale permise în ceea ce privește dimensionarea masei, interfețele cu UA și alte eventuale restricții;

echipamente și software pentru comanda la distanță a UA;

o trimitere la protocolul de transmisie utilizat pentru emiterea identificării directe la distanță;

nivelul de putere acustică;

și o descriere a comportamentului UA în cazul unei pierderi a legăturii de date;

(b)

instrucțiuni clare de operare;

(c)

procedura de încărcare a limitărilor spațiului aerian;

(d)

instrucțiuni privind întreținerea;

(e)

proceduri de depanare;

(f)

limitări operaționale (inclusiv, dar fără a se limita la condițiile meteorologice și operațiunile pe timp de zi/noapte); precum și

(g)

descrierea adecvată a tuturor riscurilor legate de operațiunile UAS;

(16)

include o notă de informare publicată de Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (AESA), în care sunt precizate limitările și obligațiile aplicabile în temeiul legislației UE.

PARTEA 5

Cerințe pentru sistemul C4 de aeronave fără pilot la bord

Un UAS C4 poartă următoarea etichetă aplicată pe UA, într-un mod vizibil:

Image 5

Un UAS C4 respectă următoarele cerințe:

(1)

are o MTOM mai mică de 25 kg, inclusiv sarcina utilă;

(2)

este controlabil și manevrabil în condiții de siguranță de către un pilot la distanță, conform instrucțiunilor producătorului, după cum este necesar în toate condițiile de funcționare anticipate, inclusiv în urma defectării unuia sau, după caz, a mai multor sisteme;

(3)

nu este capabil să intre în moduri de control automat, cu excepția asistenței pentru stabilizarea zborului, fără efect direct asupra traiectoriei și a asistenței la pierderea legăturii, cu condiția să fie disponibilă o poziție fixă prestabilită a comenzilor de zbor în cazul pierderii legăturii;

(4)

este introdus pe piață însoțit de un manual care să indice:

(a)

caracteristicile UA, inclusiv, dar fără a se limita la:

clasa UA;

masa UA (cu o descriere a configurației de referință) și masa maximă la decolare (MTOM);

caracteristicile generale permise în ceea ce privește dimensionarea masei, interfețele cu UA și alte eventuale restricții;

echipamente și software pentru comanda la distanță a UA;

și o descriere a comportamentului UA în cazul unei pierderi a legăturii de date;

(b)

instrucțiuni clare de operare;

(c)

instrucțiuni privind întreținerea;

(d)

proceduri de depanare;

(e)

limitări operaționale (inclusiv, dar fără a se limita la condițiile meteorologice și operațiunile pe timp de zi/noapte); precum și

(f)

descrierea adecvată a tuturor riscurilor legate de operațiunile UAS;

(5)

include o notă de informare publicată de Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (AESA), în care sunt precizate limitările și obligațiile aplicabile în temeiul legislației UE.

PARTEA 6

Cerințe pentru dispozitivul complementar de identificare directă la distanță

Dispozitivul complementar de identificare directă la distanță respectă următoarele cerințe:

(1)

permite încărcarea numărului de înregistrare al operatorului UAS, în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/947 și exclusiv în urma procesului furnizat de sistemul de înregistrare;

(2)

are un număr de serie fizic unic conform cu standardul ANSI/CTA-2063 Small Unmanned Aerial Systems Serial Numbers (Numere de serie pentru sistemele de aeronave mici fără pilot la bord), aplicat pe dispozitiv și pe ambalaj sau pe manualul utilizatorului, în mod lizibil;

(3)

asigură, în timp real pe întreaga durată a zborului, transmisii periodice directă de la UA, cu ajutorul unui protocol de transmisie deschis și documentat, ale următoarelor date, astfel încât acestea să poată fi recepționate direct de dispozitivele mobile existente în raza de emisie:

(i)

numărul de înregistrare al operatorului UAS;

(ii)

numărul de serie fizic unic al dispozitivului auxiliar conform cu standardul ANSI/CTA-2063;

(iii)

poziția geografică a UA și înălțimea acesteia deasupra suprafeței sau a punctului de decolare;

(iv)

traiectoria rutei, măsurată în sensul acelor de ceasornic de la nordul geografic, și viteza la sol a UA; și

(v)

poziția geografică a pilotului la distanță sau, dacă aceasta nu este disponibilă, cea a punctului de decolare;

(4)

garantează că utilizatorul nu poate modifica datele menționate la alineatul (3) punctele (ii), (iii), (iv) și (v);

(5)

este introdus pe piață cu un manual al utilizatorului care conține referința protocolului de transmisie utilizat pentru emiterea identificării directe la distanță și instrucțiuni privind:

(a)

instalarea modulului pe UA;

(b)

încărcarea numărului de înregistrare al operatorului UAS.

PARTEA 7

Modulul A de evaluare a conformității - Controlul intern al producției

1.   Controlul intern al producției este procedura de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la punctele 2, 3 și 4 din prezenta parte și asigură și declară pe răspunderea sa exclusivă că produsele în cauză satisfac cerințele esențiale aplicabile stabilite în părțile 1, 5 sau 6.

2.   Documentația tehnică

Producătorul elaborează documentația tehnică în conformitate cu articolul 17 din prezentul regulament.

3.   Fabricație

Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricație și monitorizarea acestuia să asigure conformitatea produselor fabricate cu documentația tehnică menționată la punctul 2 din prezenta parte și cu cerințele aplicabile prevăzute în părțile 1, 5 sau 6.

4.   Marcajul CE și declarația de conformitate UE

(1)

În conformitate cu articolele 15 și 16 din prezentul regulament, producătorul aplică marcajul CE și, după caz, eticheta de identificare a clasei UA, fiecărui produs în parte care respectă cerințele aplicabile stabilite în părțile 1, 5 sau 6.

(2)

Producătorul întocmește o declarație de conformitate UE scrisă pentru fiecare model al produsului și o păstrează împreună cu documentația tehnică la dispoziția autorităților naționale timp de 10 ani după introducerea pe piață a produsului. Declarația de conformitate UE identifică exact produsul pentru care a fost întocmită.

O copie a declarației de conformitate UE este pusă la dispoziția autorităților relevante, la cerere.

5.   Reprezentantul autorizat

Obligațiile producătorilor stabilite la punctul 4 pot fi îndeplinite de un reprezentant autorizat, în numele și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.

PARTEA 8

Modulele B și C de evaluare a conformității - examinarea UE de tip și conformitatea de tip pe baza controlului intern al producției în conformitate cu anexa II la Decizia nr. 768/2008/CE

Atunci când se face trimitere la prezenta parte, procedura de evaluare a conformității respectă modulele B (examinarea UE de tip) și C (conformitatea de tip bazată pe controlul intern al producției) din prezenta parte.

Modulul B

Examinarea UE de tip

1.   Examinarea UE de tip este acea parte a procedurii de evaluare a conformității prin care un organism notificat examinează proiectul tehnic al produsului și verifică și atestă că proiectul tehnic al produsului corespunde cerințelor esențiale prevăzute în părțile 1-6.

2.   Examinarea UE de tip se efectuează prin evaluarea caracterului adecvat al proiectului tehnic al produsului prin examinarea documentației tehnice și a dovezilor suplimentare menționate la punctul 3, plus examinarea specimenelor reprezentative pentru producția luată în considerare, ale uneia sau mai multor părți esențiale ale produsului (combinație de tip de producție și tip de proiect).

3.   Producătorul depune o cerere pentru examinare UE de tip la un singur organism notificat ales de acesta.

Cererea trebuie să cuprindă:

(1)

denumirea și adresa producătorului și, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, se precizează, de asemenea, denumirea și adresa acestuia;

(2)

o declarație scrisă care să specifice că nu a fost depusă o cerere identică la un alt organism notificat;

(3)

documentația tehnică. Documentația tehnică permite evaluarea produsului din punctul de vedere al conformității cu cerințele aplicabile ale prezentului regulament și include o analiză adecvată și o evaluare a riscului (riscurilor). Documentația tehnică cuprinde, atunci când este cazul, elementele prevăzute la articolul 17 din prezentul regulament;

(4)

specimenele reprezentative pentru producția preconizată. Organismul notificat poate solicita specimene suplimentare, în cazul în care acest lucru este necesar pentru realizarea programului de încercare;

(5)

documentele justificative care arată că soluțiile de proiectare tehnică adoptate sunt adecvate. Aceste documente justificative trebuie să menționeze toate documentele care au fost utilizate, în special atunci când standardele armonizate și/sau specificațiile tehnice relevante nu au fost aplicate sau nu au fost aplicate integral. Documentele justificative includ, în cazul în care este necesar, rezultatele încercărilor efectuate, în conformitate cu alte specificații tehnice relevante, de laboratorul corespunzător al producătorului sau de un alt laborator de încercări în numele producătorului și pe răspunderea acestuia.

4.   Organismul notificat:

 

În ceea ce privește produsul:

(1)

examinează documentația tehnică și documentele justificative pentru a evalua adecvarea proiectului tehnic.

 

În ceea ce privește specimenul (specimenele):

(2)

verifică dacă specimenul sau specimenele au fost fabricate în conformitate cu documentația tehnică și identifică elementele care au fost proiectate în conformitate cu cerințele aplicabile din standardele relevante armonizate și/sau din specificațiile tehnice, precum și elementele care au fost proiectate fără aplicarea cerințelor relevante din respectivele standarde;

(3)

efectuează examinările și încercările corespunzătoare sau dispune efectuarea acestora pentru a verifica, în cazul în care producătorul a ales să aplice soluțiile din standardele armonizate și/sau din specificațiile tehnice relevante, dacă acestea au fost aplicate corect;

(4)

efectuează examinările și încercările corespunzătoare sau dispune efectuarea lor, pentru a verifica, în cazul în care nu au fost aplicate soluțiile din standardele armonizate și/sau din specificațiile tehnice relevante, dacă soluțiile adoptate de către producător satisfac cerințele esențiale corespunzătoare ale instrumentului legislativ;

(5)

stabilește, de comun acord cu producătorul, locul unde vor fi efectuate examinările și încercările.

5.   Organismul notificat întocmește un raport de evaluare care prezintă activitățile întreprinse conform punctului 4, precum și rezultatele acestora. Fără a aduce atingere obligațiilor sale specificate la punctul 8, organismul notificat poate divulga conținutul raportului, integral sau parțial, numai cu acordul producătorului.

6.   Dacă tipul respectă cerințele prezentului regulament, organismul notificat eliberează producătorului un certificat de examinare UE de tip. Certificatul respectiv cuprinde denumirea și adresa producătorului, concluziile examinării, aspectele relevante ale cerințelor esențiale vizate de examinare, condițiile de valabilitate (dacă există)și datele necesare pentru identificarea tipului aprobat. Certificatul poate avea una sau mai multe anexe.

Certificatul UE și anexele la aceasta conțin toate informațiile relevante pentru a permite evaluarea conformității produselor fabricate cu tipul examinat și controlul în utilizare.

În cazul în care tipul nu satisface cerințele aplicabile ale prezentului regulament, organismul notificat respinge emiterea unui certificat de examinare UE de tip și informează solicitantul în consecință, motivându-și respingerea în mod detaliat.

7.   Organismul notificat se informează permanent în legătură cu orice modificări ale stadiului actual al tehnologiei general recunoscut care indică faptul că tipul omologat poate să nu mai fie conform cu cerințele aplicabile ale prezentului regulament și stabilește dacă aceste modificări necesită investigații aprofundate. În acest caz, organismul notificat informează producătorul în consecință.

Producătorul informează organismul notificat care deține documentația tehnică referitoare la certificatul de examinare UE de tip cu privire la toate modificările tipului aprobat care pot influența conformitatea produsului cu cerințele esențiale din prezentul regulament sau cu condițiile de valabilitate a certificatului respectiv. Aceste modificări necesită o aprobare suplimentară și se anexează la certificatul original de examinare UE de tip.

8.   Fiecare organism notificat își informează autoritățile de notificare în legătură cu certificatele de examinare UE de tip și/sau orice suplimente la acestea pe care le-a eliberat sau retras și, în mod periodic sau la cerere, pune la dispoziția autorității sale de notificare lista certificatelor și/sau a oricăror suplimente la acestea care au fost refuzate, suspendate sau restricționate în alt mod.

Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate în legătură cu certificatele de examinare UE de tip și/sau orice suplimente la acestea pe care le-a refuzat, retras, suspendat sau restricționat în alt mod și, la cerere, în legătură cu certificatele și/sau suplimentele la acestea pe care le-a eliberat.

Comisia, statele membre și celelalte organisme notificate pot obține, la cerere, o copie a certificatelor de examinare UE de tip și/sau a completărilor la acestea. Pe baza unei cereri argumentate, Comisia și statele membre pot obține o copie a documentației tehnice și a rezultatelor examinărilor efectuate de organismul notificat.

Organismul notificat păstrează un exemplar al certificatului de examinare UE de tip, al anexelor și suplimentelor acestuia, precum și dosarul tehnic incluzând documentația depusă de producător timp de 10 ani de la evaluarea produsului sau până la expirarea valabilității certificatului respectiv.

9.   Producătorul păstrează la dispoziția autorităților naționale o copie a certificatului de examinare UE de tip, a anexelor și a suplimentelor acestuia, împreună cu documentația tehnică, timp de 10 ani după introducerea pe piață a produsului.

10.   Reprezentantul autorizat al producătorului poate depune cererea menționată la punctul 3 și poate îndeplini obligațiile menționate la punctele 7 și 9, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.

Modulul C

Conformitatea de tip bazată pe controlul intern al producției

1.   Conformitatea de tip bazată pe controlul intern al producției este acea parte a procedurii de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la punctele 2 și 3 și garantează și declară că produsele în cauză sunt conforme cu tipul descris în certificatul de examinare UE de tip și satisfac cerințele prezentului regulament.

2.   Fabricație

Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricație și monitorizarea acestuia să asigure conformitatea produsului fabricat cu tipul aprobat descris în certificatul de examinare UE de tip și cu cerințele aplicabile prevăzute în părțile 1-6.

3.   Marcajul CE și declarația de conformitate UE

(1)

În conformitate cu articolele 15 și 16 din prezentul regulament, producătorul aplică marcajul CE și, după caz, eticheta de identificare a clasei UA, fiecărui produs în parte care este conform cu tipul descris în certificatul de examinare UE tip și care respectă cerințele aplicabile stabilite în părțile 1-6.

(2)

Producătorul întocmește o declarație de conformitate UE scrisă pentru fiecare tip de produs și o păstrează la dispoziția autorităților naționale timp de 10 ani după introducerea pe piață a produsului. Declarația de conformitate UE identifică exact tipul de produs pentru care a fost întocmită.

O copie a declarației de conformitate UE este pusă la dispoziția autorităților relevante, la cerere.

4.   Reprezentantul autorizat

Obligațiile producătorului stabilite la punctul 3 pot fi îndeplinite de un reprezentant autorizat, în numele și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.

PARTEA 9

Modulul H de evaluare a conformității – Conformitatea bazată pe asigurarea totală a calității în conformitate cu anexa II la Decizia nr. 768/2008/CE

1.   Conformitatea bazată pe asigurarea totală a calității este procedura de evaluare a conformității prin care producătorul îndeplinește obligațiile prevăzute la punctele 2 și 5 și garantează și declară pe răspunderea sa exclusivă faptul că produsele în cauză satisfac cerințele aplicabile prevăzute în părțile 1-6.

2.   Fabricație

Producătorul operează un sistem de calitate aprobat pentru proiectarea, fabricarea, inspecția finală și încercarea produselor în cauză, astfel cum se specifică la punctul 3, și se supune supravegherii specificate la punctul 4.

3.   Sistemul de asigurare a calității

(1)

Producătorul depune la organismul notificat ales de el o cerere de evaluare a sistemului său de calitate pentru produsul în cauză.

Cererea trebuie să cuprindă:

(a)

denumirea și adresa producătorului și, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, se precizează, de asemenea, denumirea și adresa acestuia;

(b)

documentația tehnică pentru fiecare tip de produs care urmează să fie fabricat, conținând elementele prevăzute în partea 10, dacă este cazul;

(c)

documentația referitoare la sistemul de calitate;

(d)

o declarație scrisă care să specifice că nu a fost depusă o cerere identică la un alt organism notificat.

(2)

Sistemul de calitate asigură conformitatea produsului cu cerințele prezentului regulament.

Toate elementele, cerințele și dispozițiile adoptate de producător sunt documentate sistematic și ordonat, sub forma unor politici, proceduri și instrucțiuni scrise. Documentația sistemului de calitate trebuie să permită o interpretare consecventă a programelor, planurilor, manualelor și evidențelor privind calitatea.

Documentația cuprinde în special o descriere adecvată:

(a)

a obiectivelor privind calitatea și a structurii organizatorice, a responsabilităților și a atribuțiilor conducerii cu privire la proiectarea și calitatea produselor;

(b)

a specificațiilor tehnice de proiectare, inclusiv a standardelor care vor fi aplicate și, în cazul în care standardele armonizate relevante nu vor fi aplicate în întregime, a mijloacelor care vor fi utilizate pentru a garanta îndeplinirea cerințelor din prezentul regulament;

(c)

a tehnicilor de control și de verificare a proiectării, a proceselor și acțiunilor sistematice care vor fi utilizate în cazul proiectării produselor care aparțin tipului de produs în cauză;

(d)

a tehnicilor de producție, de control al calității și de asigurare a calității corespunzătoare, a proceselor și a acțiunilor sistematice care vor fi utilizate;

(e)

a examinărilor și a încercărilor care vor fi efectuate înainte de, în cursul și după fabricație și a frecvenței cu care acestea vor fi efectuate;

(f)

a evidențelor privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecție și datele din încercările efectuate, datele de etalonare, rapoartele privind calificările și atestările personalului implicat etc.;

(g)

a mijloacelor prin care se supraveghează obținerea calității necesare a proiectului vizat și a produsului și funcționarea eficientă a sistemului de calitate.

(3)

Organismul notificat evaluează sistemul de calitate pentru a determina dacă răspunde cerințelor prevăzute la punctul 3 subpunctul (2).

Acesta prezumă conformitatea cu cerințele respective în ceea ce privește elementele sistemului de calitate care sunt conforme cu specificațiile corespunzătoare ale standardului armonizat relevant.

Pe lângă experiența în sisteme de management al calității, echipa de audit include cel puțin un membru cu experiență de evaluator în domeniul produsului relevant și al tehnologiei produsului în cauză și cunoaște cerințele aplicabile ale prezentului regulament. Auditul include o vizită de evaluare în spațiile producătorului. Echipa de audit analizează documentația tehnică menționată la punctul 3 subpunctul (1) litera (b) pentru verificarea capacității producătorului de a identifica cerințele aplicabile ale prezentului regulament și de a realiza examinările necesare cu scopul de a asigura conformitatea produsului cu cerințele respective.

Decizia este notificată producătorului sau reprezentantului autorizat al acestuia.

Notificarea cuprinde concluziile procesului de audit și decizia de evaluare motivată.

(4)

Producătorul se angajează să îndeplinească obligațiile care decurg din sistemul de calitate, astfel cum este aprobat, și să procedeze în așa fel încât acesta să rămână adecvat și eficace.

Producătorul informează organismul notificat care a aprobat sistemul de calitate în legătură cu orice intenție de modificare a sistemului de calitate.

(5)

Organismul notificat evaluează modificările propuse și decide dacă sistemul de calitate modificat va continua să satisfacă cerințele menționate la punctul 3 subpunctul (2) sau dacă este necesară o reevaluare.

Organismul notificat comunică producătorului decizia pe care a luat-o. Notificarea conține concluziile examinării și decizia de evaluare motivată.

4.   Supraveghere sub responsabilitatea organismului notificat

(1)

Scopul supravegherii este de a verifica dacă producătorul îndeplinește în mod corect obligațiile care decurg din sistemul de calitate aprobat.

(2)

Producătorul autorizează accesul organismului notificat, în scopul evaluării, la spațiile de proiectare, de fabricație, de inspecție, de încercare și de depozitare și îi furnizează orice informație necesară, în special:

(a)

documentația privind sistemul de calitate;

(b)

evidențele privind calitatea, astfel cum sunt prevăzute în partea sistemului de calitate destinată proiectării, de exemplu, rezultate ale analizelor, calculelor, încercărilor etc.;

(c)

evidențele privind calitatea prevăzute în secțiunea fabricație din cadrul sistemului calității, cum ar fi rapoartele de control și informațiile referitoare la încercări, precum și date de calibrare, rapoarte referitoare la calificarea personalului etc.

(3)

Organismul notificat efectuează audituri periodice pentru a se asigura că producătorul menține și aplică sistemul de calitate și furnizează producătorului un raport de audit.

(4)

În plus, organismul notificat poate efectua vizite inopinate la sediul producătorului. În timpul unor astfel de vizite, dacă este necesar, organismul notificat poate efectua sau poate dispune efectuarea unor încercări privind UA sau UAS, pentru a verifica buna funcționare a sistemului de calitate. Acesta furnizează producătorului un raport asupra vizitei și, dacă au fost efectuate încercări, un raport de încercare.

5.   Marcajul CE și declarația de conformitate UE

(1)

Producătorul aplică marcajul CE și, dacă este cazul, eticheta de identificare a categoriei UAS în conformitate cu articolele 15 și 16 din prezentul regulament și, sub responsabilitatea organismului notificat menționat la punctul 3 subpunctul (1) din prezenta parte, numărul de identificare al acestuia din urmă pe fiecare produs în parte care satisface cerințele aplicabile ale prezentului regulament.

(2)

Producătorul întocmește o declarație UE de conformitate scrisă pentru fiecare tip de produs și o păstrează la dispoziția autorităților naționale timp de 10 ani după introducerea pe piață a produsului. Declarația de conformitate UE identifică tipul de produs pentru care a fost întocmită.

O copie a declarației de conformitate UE este pusă la dispoziția autorităților relevante, la cerere.

6.   Producătorul păstrează la dispoziția autorităților naționale, pe o perioadă de 10 ani de la introducerea pe piață a produsului:

(1)

documentația tehnică menționată la punctul 3 subpunctul (1);

(2)

documentația privind sistemul de calitate menționată la punctul 3 subpunctul (1);

(3)

modificarea menționată la punctul 3 subpunctul (5), în forma în care a fost aprobată;

(4)

deciziile și rapoartele din partea organismului notificat menționate la punctul 3 subpunctul (5) și la punctul 4 subpunctele (3) și (4).

7.   Fiecare organism notificat informează autoritatea sa de notificare cu privire la omologările sistemelor de calitate emise sau retrase și, periodic sau la cerere, pune la dispoziția autorității sale de notificare lista aprobărilor sistemului de calitate pe care le-a refuzat, suspendat sau restricționat în alt mod.

Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate în legătură cu aprobările sistemului de calitate pe care le-a refuzat, suspendat sau retras și, la cerere, în legătură cu aprobările sistemului de calitate pe care le-a emis.

8.   Reprezentantul autorizat

Obligațiile producătorului stabilite la punctul 3 subpunctele (1) și (5) și la punctele 5 și 6 pot fi îndeplinite de un reprezentant autorizat, în numele și pe răspunderea sa, cu condiția ca acestea să fie menționate în mandat.

PARTEA 10

Conținutul documentației tehnice

Producătorul întocmește documentația tehnică. Documentația permite evaluarea conformității produsului cu cerințele aplicabile.

Documentația tehnică cuprinde, unde este cazul, cel puțin următoarele elemente:

1.

o descriere completă a produsului, inclusiv:

(a)

fotografii sau ilustrații care prezintă caracteristici externe, marcajele și dispunerea internă;

(b)

versiunile de software sau firmware implicate în respectarea cerințelor prevăzute în prezentul regulament;

(c)

manualul de utilizare și instrucțiunile de instalare;

2.

proiectul de execuție, desenele de fabricație și schemele componentelor, subansamblelor, circuitelor și alte date relevante;

3.

descrieri și explicații necesare pentru înțelegerea acelor desene și scheme și a funcționării produsului;

4.

o listă a standardelor armonizate aplicate integral sau parțial ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, iar în cazurile în care respectivele standarde armonizate nu au fost aplicate, descrieri ale soluțiilor adoptate pentru îndeplinirea cerințelor esențiale stabilite la articolul 4, inclusiv o listă a altor specificații tehnice relevante aplicate. În eventualitatea unor standarde armonizate aplicate parțial, documentația tehnică menționează acele părți care au fost aplicate;

5.

o copie a declarației UE de conformitate;

6.

în cazul în care a fost aplicat modulul de evaluare a conformității din partea 8, o copie a certificatului de examinare UE de tip și a anexelor la acesta, astfel cum au fost transmise de organismul notificat în cauză;

7.

rezultatele calculelor de proiectare efectuate, ale examinărilor efectuate și alte elemente similare relevante;

8.

rapoartele de încercare;

9.

copii ale documentelor pe care producătorul le-a transmis organismului notificat, în cazul în care acesta este implicat;

10.

documentele justificative care arată că soluțiile de proiectare tehnică adoptate sunt adecvate. Aceste documente justificative trebuie să menționeze orice document care a fost utilizat, în special atunci când standardele armonizate și/sau specificațiile tehnice relevante nu au fost aplicate integral. Documentele justificative includ, în cazul în care este necesar, rezultatele încercărilor efectuate de laboratorul corespunzător al producătorului sau de un alt laborator de încercări în numele producătorului și pe răspunderea acestuia;

11.

adresele locurilor de producție și depozitare.

PARTEA 11

Declarația de conformitate UE

1.   Produsul (tip, lot sau număr de serie).

2.   Denumirea și adresa producătorului sau a reprezentantului său autorizat.

3.   Prezenta declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului.

4.   Obiectul declarației [identificarea produsului pentru a permite trasabilitatea; poate include o imagine color cu o rezoluție suficient de mare, dacă este necesar, pentru identificarea produselor].

5.   Obiectul declarației, descris mai sus, aparține clasei … [a se include pentru UAS numărul clasei, potrivit definiției din părțile 1-5 din prezenta anexă].

6.   Nivelul de putere acustică garantat pentru acest echipament UAS este de … dB (A) [numai pentru clasele UAS 1-3 fără aripă fixă]

7.   Obiectul declarației,descris mai sus, este în conformitate cu legislația relevantă de armonizare a Uniunii:

[includeți trimiterea la prezentul regulament și la anexa relevantă pentru clasa produsului];

după caz, alte acte din legislația de armonizare a Uniunii.

8.   Trimiteri la standardele armonizate relevante folosite sau trimiteri la celelalte specificații tehnice în legătură cu care se declară conformitatea; Trimiterile trebuie să figureze împreună cu numerele de identificare și cu versiunea acestora, precum și cu data publicării, după caz:

9.   Organismul notificat … [denumire, număr] … a efectuat, după caz, … [descrierea intervenției] și a emis certificatul de examinare UE de tip.

10.   Dacă este cazul, o descriere a accesoriilor și componentelor, inclusiv a programelor informatice, care permit aeronavei fără pilot la bord sau sistemului de aeronave fără pilot la bord să funcționeze în mod corespunzător și care fac obiectul declarației UE de conformitate.

11.   Informații suplimentare:

Semnat pentru și în numele: …

[locul și data eliberării]:

[numele, funcția] [semnătura]

PARTEA 12

Declarația de conformitate UE simplificată

Declarația UE de conformitate simplificată prevăzută la articolul 14 alineatul (3) include:

[Denumirea producătorului] declară că UAS [identificarea UAS: tipul sau numărul de serie] aparține clasei … … [a se include numărul clasei produsului, potrivit definiției din părțile 1-5 din prezenta anexă] și are un nivel garantat de putere acustică de … dB(A) [numai pentru clasele UAS 1-3 fără aripă fixă]

și se află în conformitate cu regulamentele … [lista tuturor regulamentelor cu care produsul este conform].

Declarația integrală de conformitate UE este disponibilă la adresa: [adresa de internet]

PARTEA 13

Codul de încercare acustică

Prezenta parte stabilește metodele de măsurare a zgomotului aerian care trebuie utilizate pentru determinarea nivelurilor de putere acustică ponderate cu A ale claselor UA 1, 2 și 3.

Ea stabilește standardul de bază pentru emisiile de zgomot, precum și codul de încercare detaliat pentru măsurarea nivelului presiunii acustice pe o suprafață de măsurare care acoperă sursa și pentru calculul nivelului de putere acustică produs de sursă.

1.   STANDARD DE BAZĂ PENTRU EMISIILE DE ZGOMOT

Pentru determinarea nivelului de putere acustică ponderat cu A al UA, LWA , se va utiliza standardul de bază EN ISO 3744:2010 pentru emisiile de zgomot, sub rezerva următoarelor completări:

2.   CONDIȚII DE INSTALARE ȘI DE MONTARE

Zona de încercare:

UA se află în zbor staționar deasupra unui plan reflectorizant (dur din punct de vedere acustic). UA este situată la o distanță suficientă de orice perete sau plafon reflectorizant sau de orice obiect reflectorizant, astfel încât cerințele din anexa A la ISO 3744: 2010 să fie satisfăcute pe suprafața de măsurare.

Montarea sursei de zgomot:

UA se află în zbor staționar la o înălțime de 0,5 m deasupra planului reflectorizant. Configurația UA (elice, accesorii, setare) este configurația UA, așa cum este introdusă pe piață.

Suprafața de măsurare a sunetului și rețeaua de microfoane:

UA este complet închisă într-o suprafață de măsurare emisferică, în conformitate cu punctul 7.2.3 din EN ISO 3744: 2010.

Numărul și poziția microfoanelor sunt definite în anexa F la EN ISO 3744: 2010.

Suprafața de măsurare trebuie să aibă originea în punctul O situat în planul solului direct sub UA.

3.   CONDIȚII DE FUNCȚIONARE ÎN TIMPUL ÎNCERCĂRII

Încercările de zgomot se efectuează cu UA într-o poziție stabilă, lateral și vertical, la 0,5 m deasupra originii emisferei de măsurare (punctul O, cu MTOM și cu bateria UA încărcată complet.

Dacă este introdusă pe piață cu accesorii care îi pot fi montate, UA va fi supusă încercărilor cu și fără aceste accesorii, în toate configurațiile sale posibile.

4.   CALCULUL MEDIEI ÎN TIMP A NIVELULUI DE PRESIUNE ACUSTICĂ PE SUPRAFAȚĂ

Media în timp a nivelului de presiune acustică pe suprafață ponderat cu A se determină de cel puțin trei ori pentru fiecare configurație a UA. Dacă cel puțin două din valorile determinate nu au un ecart mai mare de 1 dB, nu mai sunt necesare alte măsurători; în caz contrar, măsurarea continuă până când se obțin două valori ce diferă cu cel mult 1 dB. Media în timp a nivelului de presiune acustică pe suprafață care urmează a fi folosită la calculul nivelului de putere acustică al unei configurații a UA este media aritmetică a celor mai mari două valori care nu au un ecart mai mare de 1 dB.

5.   INFORMAȚIILE CARE URMEAZĂ A FI RAPORTATE

Raportul conține datele tehnice necesare identificării sursei testate, precum și codul testului acustic și datele acustice.

Nivelul de presiune acustică pe suprafață ponderat cu A care trebuie raportat este valoarea cea mai mare dintre diferitele configurații ale UA supuse încercărilor, rotunjite la cel mai apropiat număr întreg (sub 0,5 se rotunjește la numărul întreg mai mic; mai mare sau egal cu 0,5 se rotunjește la numărul întreg mai mare).

PARTEA 14

Indicația nivelului garantat de putere acustică

Indicația nivelului garantat de putere acustică este reprezentată de valoarea unică a nivelului garantat de putere acustică, în dB, respectiv de semnul LWA , precum și de o pictogramă care trebuie să arate în felul următor:

Image 6

Dacă indicația este mărită sau micșorată în funcție de dimensiunile echipamentului, trebuie respectate proporțiile ilustrate în desenul de mai sus. Totuși, dimensiunea verticală a indicației ar trebui să aibă, dacă se poate, nu mai puțin de 20 mm.

PARTEA 15

Nivelul maxim de putere acustică per clasă de UA (inclusiv în perioadele de tranziție)

Clasa UA

MTOM m în grame

Nivelul maxim de putere acustică LWA în dB

de la data intrării în vigoare

după 2 ani de la data intrării în vigoare

după 4 ani de la data intrării în vigoare

C1

250 ≤ m < 900

85

83

81

C2

900 ≤ m < 4 000

Formula

Formula

Formula

Unde „lg” este logaritmul în baza 10.


Top