EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0912

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/912 al Comisiei din 28 mai 2019 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 650/2014 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește formatul, structura, conținutul și data publicării anuale a informațiilor pe care autoritățile competente trebuie să le publice în conformitate cu Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE.)

C/2019/3872

OJ L 146, 5.6.2019, p. 3–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/912/oj

5.6.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 146/3


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/912 AL COMISIEI

din 28 mai 2019

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 650/2014 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește formatul, structura, conținutul și data publicării anuale a informațiilor pe care autoritățile competente trebuie să le publice în conformitate cu Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (1), în special articolul 143 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 650/2014 al Comisiei (2) precizează formatul, structura, conținutul și data publicării anuale a informațiilor pe care autoritățile competente trebuie să le publice în conformitate cu articolul 143 din Directiva 2013/36/UE. Informațiile care trebuie publicate de către autoritățile competente în conformitate cu respectivul regulament de punere în aplicare ar trebui actualizate în prezent pentru a se asigura consecvența cu modificările care au fost aduse cadrului pentru supravegherea prudențială a instituțiilor.

(2)

Este important ca informațiile publicate de autoritățile competente să fie de foarte bună calitate și ușor de comparat. Prin urmare, articolul 5 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 650/2014 ar trebui modificat pentru a clarifica faptul că autoritățile competente ar trebui să compileze date statistice agregate numai de la instituțiile care se află sub supravegherea lor, precum și pentru a specifica pentru ce perioadă ar trebui raportate datele.

(3)

Anexa I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 650/2014 stabilește lista formularelor pentru publicarea informațiilor privind actele cu putere de lege, actele administrative și orientările generale adoptate în fiecare stat membru. Anexa respectivă ar trebui modificată pentru a furniza informații mai utile și mai relevante cu privire la modul în care autoritățile competente efectuează procesul de supraveghere în jurisdicțiile lor.

(4)

Anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 650/2014 stabilește lista formularelor pentru publicarea informațiilor privind opțiunile și marjele de apreciere disponibile în dreptul Uniunii. Anexa respectivă ar trebui modificată pentru a include opțiunile și marjele de apreciere suplimentare care decurg din Regulamentul delegat (UE) 2015/61 al Comisiei (3). Aceasta ar trebui, de asemenea, să fie modificată pentru a permite distincția dintre natura tranzitorie sau natura permanentă a acestor opțiuni și marje de apreciere, precum și distincția dintre aplicarea acestor opțiuni și marje de apreciere instituțiilor de credit, pe de o parte, și firmelor de investiții, pe de altă parte.

(5)

Punerea în aplicare a Ghidului ABE privind procesul de supraveghere și evaluare (4) ar trebui să fie mai transparentă. Prin urmare, anexa III la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 650/2014 ar trebui modificată pentru a include o descriere a abordării în materie de supraveghere a procesului de evaluare a adecvării lichidității interne (ILAAP).

(6)

Ar trebui evitate suprapunerile și ar trebui îmbunătățită comparabilitatea datelor statistice agregate publicate de autoritățile competente. Prin urmare, anexa IV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 650/2014 ar trebui modificată pentru a se ține seama de nivelul de consolidare prudențială aplicat de instituții în conformitate cu partea întâi titlul II capitolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (5).

(7)

Pentru a îmbunătăți calitatea informațiilor publicate și a permite o comparație mai pertinentă a acestor informații, formularele din anexele la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 650/2014 ar trebui să conțină orientări și instrucțiuni detaliate.

(8)

Prezentul regulament se bazează pe proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare prezentat Comisiei Europene de către Autoritatea Bancară Europeană.

(9)

ABE a organizat consultări publice deschise cu privire la proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat potențialele costuri și beneficii aferente și a solicitat opinia Grupului părților interesate din domeniul bancar, instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (6).

(10)

Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 650/2014 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 650/2014 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 5, al doilea și al treilea paragraf se înlocuiesc cu următorul text:

„Autoritățile competente actualizează informațiile menționate la articolul 143 alineatul (1) litera (d) din directiva respectivă până la data de 31 iulie a fiecărui an. Informațiile se referă la anul calendaristic precedent.

Pentru instituțiile care fac obiectul supravegherii lor prudențiale, autoritățile competente actualizează informațiile menționate la articolul 143 alineatul (1) literele (a)-(c) din directiva respectivă în mod periodic și, în orice caz, cel târziu la data de 31 iulie a fiecărui an, cu excepția cazului în care informațiile publicate cel mai recent nu au suferit nicio modificare.”

2.

Anexa I se înlocuiește cu textul din anexa I la prezentul regulament.

3.

Anexa II se înlocuiește cu textul din anexa II la prezentul regulament.

4.

Anexa III se înlocuiește cu textul din anexa III la prezentul regulament.

5.

Anexa IV se înlocuiește cu textul din anexa IV la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 mai 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176, 27.6.2013, p. 338.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 650/2014 al Comisiei din 4 iunie 2014 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește formatul, structura, conținutul și data publicării anuale a informațiilor pe care autoritățile competente trebuie să le publice în conformitate cu Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 185, 25.6.2014, p. 1).

(3)  Regulamentul delegat (UE) 2015/61 al Comisiei din 10 octombrie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerința de acoperire a necesarului de lichiditate pentru instituțiile de credit (JO L 11, 17.1.2015, p. 1).

(4)  Ghidul privind procedurile și metodologiile comune pentru procesul de supraveghere și evaluare (SREP) din 19 decembrie 2014, EBA/GL/2014/13.

(5)  Regulamentul nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 176, 27.6.2013, p. 1).

(6)  Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12).


ANEXA I

NORME ȘI ORIENTĂRI

Lista formularelor

Partea 1

Transpunerea Directivei 2013/36/UE

Partea 2

Aprobarea modelului

Partea 3

Expuneri provenind din finanțări specializate

Partea 4

Diminuarea riscului de credit

Partea 5

Cerințe de publicare specifice aplicate instituțiilor

Partea 6

Derogări de la aplicarea cerințelor prudențiale

Partea 7

Participațiile calificate la o instituție de credit

Partea 8

Raportare reglementară și financiară

Observații generale privind completarea formularelor din anexa I

Atunci când publică informații privind criteriile generale și metodologiile, autoritățile competente nu comunică nicio măsură de supraveghere destinată unor instituții specifice, indiferent dacă este luată cu privire la o singură instituție sau la un grup de instituții.

PARTEA 1

Transpunerea Directivei 2013/36/UE

 

Transpunerea dispozițiilor Directivei 2013/36/UE

Dispozițiile Directivei 2013/36/UE

Linkuri către textul național (1)

Trimitere (trimiteri) la dispozițiile naționale (2)

Disponibilă în EN (DA/NU)

010

Data ultimei actualizări a informațiilor din prezentul formular

 

(zz/ll/aaaa)

020

I.

Obiect, domeniu de aplicare și definiții

Articolele 1-3

 

 

 

030

II.

Autorități competente

Articolele 4-7

 

 

 

040

III.

Cerințe privind accesul la activitatea instituțiilor de credit

Articolele 8-27

 

 

 

050

1.

Cerințe generale privind accesul la activitatea instituțiilor de credit

Articolele 8-21

 

 

 

060

2.

Participații calificate deținute la o instituție de credit

Articolele 22-27

 

 

 

070

IV.

Capitalul inițial al firmelor de investiții

Articolele 28-32

 

 

 

080

V.

Dispoziții privind libertatea de stabilire și libertatea de a presta servicii

Articolele 33-46

 

 

 

090

1.

Principii generale

Articolele 33-34

 

 

 

100

2.

Dreptul de stabilire al instituțiilor de credit

Articolele 35-38

 

 

 

110

3.

Exercitarea libertății de a presta servicii

Articolul 39

 

 

 

120

4.

Atribuțiile autorităților competente din statul membru gazdă

Articolele 40-46

 

 

 

130

VI.

Relații cu țări terțe

Articolele 47-48

 

 

 

140

VII.

Supraveghere prudențială

Articolele 49-142

 

 

 

150

1.

Principii de supraveghere prudențială

Articolele 49-72

 

 

 

160

1.1

Competențele și obligațiile statului membru de origine și ale statului membru gazdă

Articolele 49-52

 

 

 

170

1.2

Schimbul de informații și secretul profesional

Articolele 53-62

 

 

 

180

1.3

Obligațiile persoanelor responsabile cu controlul legal al conturilor anuale și consolidate

Articolul 63

 

 

 

190

1.4

Competențele de supraveghere, competențele de sancționare și dreptul la o cale de atac

Articolele 64-72

 

 

 

200

2.

Procese de control

Articolele 73-110

 

 

 

210

2.1

Procesul de evaluare a adecvării capitalului intern

Articolul 73

 

 

 

220

2.2

Dispozițiile, procesele și mecanismele instituțiilor

Articolele 74-96

 

 

 

230

2.3

Procesul de supraveghere și evaluare

Articolele 97-101

 

 

 

240

2.4

Măsuri și competențe de supraveghere

Articolele 102-107

 

 

 

250

2.5

Nivelul de aplicare

Articolele 108-110

 

 

 

260

3.

Supravegherea pe bază consolidată

Articolele 111-127

 

 

 

270

3.1

Principii pentru efectuarea supravegherii pe bază consolidată

Articolele 111-118

 

 

 

280

3.2

Societăți financiare holding, societăți financiare holding mixte și societăți holding cu activitate mixtă

Articolele 119-127

 

 

 

290

4.

Amortizoare de capital

Articolele 128-142

 

 

 

300

4.1

Amortizoare

Articolele 128-134

 

 

 

310

4.2

Stabilirea și calcularea amortizoarelor anticiclice de capital

Articolele 135-140

 

 

 

320

4.3

Măsuri de conservare a capitalului

Articolele 141-142

 

 

 

330

VIII.

Informațiile care trebuie făcute publice de către autoritățile competente

Articolele 143-144

 

 

 

340

IX.

Modificări ale Directivei 2002/87/CE

Articolul 150

 

 

 

350

X.

Dispoziții tranzitorii și finale

Articolele 151-165

 

 

 

360

1.

Dispoziții tranzitorii privind supravegherea instituțiilor care își exercită libertatea de stabilire și libertatea de a presta servicii

Articolele 151-159

 

 

 

370

2.

Dispoziții tranzitorii privind amortizoarele de capital

Articolul 160

 

 

 

380

3.

Dispoziții finale

Articolele 161-165

 

 

 


PARTEA 2

Aprobarea modelului

010

Data ultimei actualizări a informațiilor din prezentul formular

(zz/ll/aaaa)

 

Descrierea abordării

 

Metoda de supraveghere în vederea aprobării utilizării unei abordări bazate pe modele interne de rating (IRB) pentru a calcula cerințele minime de capital pentru riscul de credit

020

Documentația minimă care trebuie furnizată de instituțiile care solicită utilizarea abordării IRB

[text liber]

030

Descrierea procesului de evaluare efectuat de autoritatea competentă (utilizarea autoevaluării, recurgerea la auditori externi și inspecțiile la fața locului) și criteriile principale de evaluare

[text liber]

040

Forma deciziilor luate de autoritatea competentă și comunicarea deciziilor către solicitanți

[text liber]

 

Metoda de supraveghere în vederea aprobării utilizării abordării bazate pe modele interne (AMI) pentru a calcula cerințele minime de capital pentru riscul de piață

050

Documentația minimă care trebuie furnizată de instituțiile care solicită utilizarea abordării AMI

[text liber]

060

Descrierea procesului de evaluare efectuat de autoritatea competentă (utilizarea autoevaluării, recurgerea la auditori externi și inspecțiile la fața locului) și criteriile principale de evaluare

[text liber]

070

Forma deciziilor luate de autoritatea competentă și comunicarea deciziilor către solicitanți

[text liber]

 

Metoda de supraveghere în vederea aprobării utilizării Metodei Modelului Intern (MMI) pentru a calcula cerințele minime de capital pentru riscul de credit al contrapărții

080

Documentația minimă care trebuie furnizată de instituțiile care solicită utilizarea MMI

[text liber]

090

Descrierea procesului de evaluare efectuat de autoritatea competentă (utilizarea autoevaluării, recurgerea la auditori externi și inspecțiile la fața locului) și criteriile principale de evaluare

[text liber]

100

Forma deciziilor luate de autoritatea competentă și comunicarea deciziilor către solicitanți

[text liber]

 

Metoda de supraveghere în vederea aprobării utilizării abordării avansate de evaluare pentru a calcula cerințele minime de capital pentru riscul operațional

110

Documentația minimă care trebuie furnizată de instituțiile care solicită utilizarea abordării avansate de evaluare

[text liber]

120

Descrierea procesului de evaluare efectuat de autoritatea competentă (utilizarea autoevaluării, recurgerea la auditori externi și inspecțiile la fața locului) și criteriile principale de evaluare

[text liber]

130

Forma deciziilor luate de autoritatea competentă și comunicarea deciziilor către solicitanți

[text liber]


PARTEA 3

Expuneri provenind din finanțări specializate

 

Regulamentul (UE) nr. 575/2013

Dispoziții

Informațiile care trebuie furnizate de autoritatea competentă

010

Data ultimei actualizări a informațiilor din prezentul formular

(zz/ll/aaaa)

020

Articolul 153 alineatul (5)

A publicat autoritatea competentă orientări pentru a specifica modul în care instituțiile ar trebui să țină seama de factorii menționați la articolul 153 alineatul (5) atunci când atribuie ponderi de risc pentru expunerile provenind din finanțări specializate?

[Da/Nu]

030

În caz de răspuns afirmativ, vă rugăm să furnizați trimiterea la orientările naționale

[trimitere la textul național]

040

Orientările naționale sunt disponibile în limba engleză?

[Da/Nu]


PARTEA 4

Diminuarea riscului de credit

 

Regulamentul (UE) nr. 575/2013

Dispoziții

Descriere

Informațiile care trebuie furnizate de autoritatea competentă

010

Data ultimei actualizări a informațiilor din prezentul formular

(zz/ll/aaaa)

020

Articolul 201 alineatul (2)

Publicarea listei instituțiilor financiare care sunt furnizori eligibili de protecție nefinanțată a creditului sau a criteriilor orientative de identificare a acestor instituții financiare

Autoritățile competente publică și actualizează lista instituțiilor financiare care sunt furnizori eligibili de protecție nefinanțată a creditului în temeiul articolului 201 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 sau criteriile orientative de identificare a acestor furnizori eligibili

Lista instituțiilor financiare sau criteriile orientative de identificare a acestora

[text liber – se poate furniza un hyperlink către o astfel de listă sau către astfel de criterii orientative de pe site-ul autorității competente]

030

Descrierea cerințelor prudențiale aplicabile

Autoritățile competente publică o descriere a cerințelor prudențiale aplicabile împreună cu lista instituțiilor financiare eligibile sau cu criteriile orientative de identificare a acestor instituții financiare

Descrierea cerințelor prudențiale aplicate de autoritatea competentă

[text liber]

040

Articolul 227 alineatul (2) litera (e)

Condiție pentru aplicarea unei ajustări de volatilitate de 0 %

În cadrul metodei extinse a garanțiilor financiare, instituțiile pot să aplice o ajustare de volatilitate de 0 %, cu condiția ca tranzacția să fie decontată în cadrul unui sistem de decontare adecvat pentru tipul de tranzacție respectiv

Descrierea detaliată a modului în care autoritatea competentă consideră sistemul de decontare ca sistem adecvat

[text liber]

050

Articolul 227 alineatul (2) litera (f)

Condiție pentru aplicarea unei ajustări de volatilitate de 0 %

În cadrul metodei extinse a garanțiilor financiare, instituțiile pot să aplice o ajustare de volatilitate de 0 %, cu condiția ca documentația privind acordul sau tranzacția să fie documentația standard utilizată pe piață pentru tranzacții de răscumpărare sau pentru operațiuni de dare sau luare de titluri cu împrumut, pentru titlurile respective

Specificarea documentației care trebuie considerată ca documentație standard utilizată pe piață

[text liber]

060

Articolul 229 alineatul (1)

Principii de evaluare a garanțiilor sub forma bunurilor imobile reale în cadrul abordării IRB

Bunul imobil poate fi evaluat de un evaluator independent la o valoare mai mică sau egală cu valoarea ipotecară în statele membre care au stabilit, prin dispoziții legislative sau de reglementare, criterii riguroase de evaluare a acestei valori ipotecare

Criterii prevăzute în legislația națională pentru evaluarea valorii ipotecare

[text liber]


PARTEA 5

Cerințe de publicare specifice aplicate instituțiilor

 

Directiva 2013/36/UE

Regulamentul (UE) nr. 575/2013

Dispoziție

Informațiile care trebuie furnizate de autoritatea competentă

 

010

Data ultimei actualizări a informațiilor din prezentul formular

(zz/ll/aaaa)

020

Articolul 106 alineatul (1) litera (a)

 

Autoritățile competente pot solicita instituțiilor să publice informațiile menționate în partea a opta din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 mai des decât o dată pe an și să stabilească termene de publicare

Frecvența și termenele de publicare aplicabile instituțiilor

[text liber]

030

Articolul 106 alineatul (1) litera (b)

 

Autoritățile competente pot solicita instituțiilor să utilizeze mijloace de informare și locuri de publicare specifice, altele decât situațiile financiare

Tipuri de informare speciale de utilizat de către instituții

[text liber]

040

 

Articolul 13 alineatele (1) și (2)

Filialele semnificative și acele filiale care prezintă o importanță semnificativă pentru piața lor locală publică informațiile prevăzute în partea a opta din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 pe bază individuală sau subconsolidată.

Criteriile aplicate de autoritatea competentă pentru a evalua semnificația unei filiale

[text liber]


PARTEA 6

Derogări de la aplicarea cerințelor prudențiale

 

Regulamentul (UE) nr. 575/2013

Dispoziții

Descriere

Informațiile care trebuie furnizate de autoritatea competentă

 

010

Data ultimei actualizări a informațiilor din prezentul formular

(zz/ll/aaaa)

020

Articolul 7 alineatele (1) și (2)

(Derogări individuale pentru filiale)

Exceptarea de la aplicarea, pe bază individuală, a cerințelor prudențiale prevăzute în părțile a doua până la a cincea și în partea a opta din Regulamentul (UE) nr. 575/2013

Derogarea poate fi acordată oricărei filiale, cu condiția să nu existe niciun impediment practic sau legal semnificativ, actual sau potențial, în calea transferului prompt de fonduri proprii sau a rambursării rapide a datoriilor de către întreprinderea-mamă în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) litera (a).

Criterii aplicate de autoritatea competentă pentru a evalua că nu există niciun impediment în calea transferului prompt de fonduri sau a rambursării rapide a datoriilor

[text liber]

030

Articolul 7 alineatul (3)

(Derogări individuale pentru instituțiile-mamă)

Exceptarea de la aplicarea, pe bază individuală, a cerințelor prudențiale prevăzute în părțile a doua până la a cincea și în partea a opta din Regulamentul (UE) nr. 575/2013

Derogarea poate fi acordată unei instituții-mamă, cu condiția să nu existe niciun impediment practic sau legal semnificativ, actual sau potențial, în calea transferului prompt de fonduri proprii sau a rambursării rapide a datoriilor către instituția-mamă în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) litera (a).

Criterii aplicate de autoritatea competentă pentru a evalua că nu există niciun impediment în calea transferului prompt de fonduri sau a rambursării rapide a datoriilor

[text liber]

040

Articolul 8

(Derogări privind lichiditatea pentru filiale)

Derogarea de la aplicarea pe bază individuală a cerințelor de lichiditate prevăzute în partea a șasea din Regulamentul (UE) nr. 575/2013

Derogarea poate fi acordată instituțiilor din cadrul unui subgrup, cu condiția ca respectivele instituții să fi încheiat contracte satisfăcătoare pentru autoritățile competente care prevăd libera circulație a fondurilor între ele pentru a le permite să își îndeplinească obligațiile individuale și comune pe măsură ce devin scadente, în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) litera (c).

Criterii aplicate de autoritatea competentă pentru a evalua dacă contractele prevăd libera circulație a fondurilor între instituțiile dintr-un subgrup de lichiditate

[text liber]

050

Articolul 9 alineatul (1)

(Metoda individuală de consolidare)

Permisiunea acordată instituțiilor-mamă de a include filialele în calcularea cerințelor lor prudențiale prevăzute în părțile a doua până la a cincea și în partea a opta din Regulamentul (UE) nr. 575/2013

Permisiunea se acordă numai în cazul în care instituția-mamă demonstrează complet autorităților competente că nu există niciun impediment practic sau legal semnificativ, actual sau potențial, în calea transferului prompt de fonduri proprii sau a rambursării rapide la scadență către întreprinderea-mamă a datoriilor de către filiala inclusă în calcularea cerințelor, în conformitate cu articolul 9 alineatul (2).

Criterii aplicate de autoritatea competentă pentru a evalua că nu există niciun impediment în calea transferului prompt de fonduri sau a rambursării rapide a datoriilor

[text liber]

060

Articolul 10

(Instituții de credit afiliate permanent unei case centrale)

Derogarea de la aplicarea pe bază individuală a cerințelor prudențiale prevăzute în părțile a doua până la a opta din Regulamentul (UE) nr. 575/2013

Statele membre pot să mențină și să utilizeze legislația națională existentă cu privire la aplicarea derogării atât timp cât aceasta nu aduce atingere Regulamentului (UE) nr. 575/2013 sau Directivei 2013/36/UE

Legea/reglementarea națională aplicabilă privind aplicarea derogării

[trimitere la textul național]


PARTEA 7

Participațiile calificate la o instituție de credit

 

Directiva 2013/36/UE

Criteriile de evaluare și informațiile necesare pentru evaluarea adecvării achizitorului potențial care intenționează să achiziționeze o instituție de credit și a solidității financiare a proiectului de achiziție

Informațiile care trebuie furnizate de autoritatea competentă

 

010

Data ultimei actualizări a informațiilor din prezentul formular

(zz/ll/aaaa)

020

Articolul 23 alineatul (1) litera (a)

Reputația achizitorului potențial

Descrierea modului în care autoritatea competentă evaluează integritatea achizitorului potențial

[text liber]

030

Descrierea modului în care autoritatea competentă evaluează competența profesională a achizitorului potențial

[text liber]

040

Detalii practice privind procesul de cooperare între autoritățile competente în temeiul articolului 24 din Directiva 2013/36/UE

[text liber]

050

Articolul 23 alineatul (1) litera (b)

Reputația, cunoștințele, aptitudinile și experiența oricărui membru al organului de conducere sau ale oricărui membru al conducerii superioare care va conduce activitatea instituției de credit

Descrierea modului în care autoritatea competentă evaluează reputația, cunoștințele, aptitudinile și experiența membrilor organului de conducere și ai conducerii superioare

[text liber]

060

Articolul 23 alineatul (1) litera (c)

Soliditatea financiară a achizitorului potențial

Descrierea modului în care autoritatea competentă evaluează soliditatea financiară a achizitorului potențial

[text liber]

070

Detalii practice privind procesul de cooperare între autoritățile competente în temeiul articolului 24 din Directiva 2013/36/UE

[text liber]

080

Articolul 23 alineatul (1) litera (d)

Respectarea de către instituția de credit a cerințelor prudențiale

Descrierea modului în care autoritatea competentă evaluează dacă instituția de credit va fi capabilă să respecte cerințele prudențiale

[text liber]

090

Articolul 23 alineatul (1) litera (e)

Suspiciunea de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului

Descrierea modului în care autoritatea competentă evaluează dacă există sau nu motive rezonabile de a suspecta fapte de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului

[text liber]

100

Detalii practice privind procesul de cooperare între autoritățile competente în temeiul articolului 24 din Directiva 2013/36/UE

[text liber]

110

Articolul 23 alineatul (4)

Lista cu informațiile care trebuie furnizate autorităților competente la momentul notificării

Lista cu informațiile c are trebuie furnizate de achizitorul potențial în momentul notificării pentru ca autoritatea competentă să efectueze evaluarea achizitorului potențial și a proiectului de achiziție

[text liber]


PARTEA 8

Raportare reglementară și financiară

010

Data ultimei actualizări a informațiilor din prezentul formular

(zz/ll/aaaa)

020

Punerea în aplicare a raportării privind informațiile financiare în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei

030

Punerea în aplicare a cerinței prevăzute la articolul 99 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 se extinde la instituțiile care nu aplică standardele internaționale de contabilitate aplicabile în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1606/2002?

[Da/Nu]

040

Dacă da, ce cadru (cadre) de contabilitate se aplică acestor instituții?

[text liber]

050

Dacă da, care este nivelul de aplicare al raportării? (pe bază individuală/consolidată/subconsolidată)

[text liber]

060

Aplicarea cerințelor prevăzute la articolul 99 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 se extinde la entități financiare, altele decât instituțiile de credit sau firmele de investiții?

[Da/Nu]

070

Dacă da, ce tipuri de entități financiare (de exemplu, firme financiare) se supun acestor cerințe de raportare?

[text liber]

080

Dacă da, care este dimensiunea acestor entități financiare din prisma totalului bilanțului contabil (pe bază individuală)?

[text liber]

090

Se utilizează standarde XBRL pentru transmiterea raportării către autoritatea competentă?

[Da/Nu]

100

Punerea în aplicare a raportării privind fondurile proprii și cerințele de fonduri proprii în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei

110

Aplicarea cerințelor prevăzute la articolul 99 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 se extinde la entități financiare, altele decât instituțiile de credit sau firmele de investiții?

[Da/Nu]

120

Dacă da, ce cadre de contabilitate se aplică acestor entități financiare?

[text liber]

130

Dacă da, ce tipuri de entități financiare (de exemplu, firme financiare) se supun acestor cerințe de raportare?

[text liber]

140

Dacă da, care este dimensiunea acestor entități financiare din prisma totalului bilanțului contabil (pe bază individuală)?

[text liber]

150

Se utilizează standarde XBRL pentru transmiterea raportării către autoritatea competentă?

[Da/Nu]


(1)  Hyperlink(uri) către site-ul care conține textul național ce transpune dispoziția în cauză a Uniunii.

(2)  Trimiteri detaliate la dispozițiile naționale, cum ar fi titlul, capitolul, paragraful relevant etc.


ANEXA II

OPȚIUNI ȘI MARJE DE APRECIERE

Lista formularelor

Partea 1

Opțiunile și marjele de apreciere prevăzute în Directiva 2013/36/UE, în Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și în Regulamentul delegat (UE) 2015/61 (LCR)

Partea 2

Opțiunile și marjele de apreciere tranzitorii prevăzute în Directiva 2013/36/UE și în Regulamentul (UE) nr. 575/2013

Partea 3

Elementele variabile ale remunerației (articolul 94 din Directiva 2013/36/UE)

Autoritățile competente nu comunică acțiunile sau deciziile de supraveghere destinate unor instituții specifice. Atunci când publică informații privind criteriile generale și metodologiile, autoritățile competente nu comunică nicio măsură de supraveghere destinată unor instituții specifice, indiferent dacă este luată cu privire la o singură instituție sau la un grup de instituții.

PARTEA 1

Opțiunile și marjele de apreciere prevăzute în Directiva 2013/36/UE, în Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și în Regulamentul delegat (UE) 2015/61 (LCR)

 

Directiva 2013/36/UE

Regulamentul (UE) nr. 575/2013

Regulamentul delegat (UE) 2015/61 (LCR)

Destinatar

Sfera de aplicare

Denumire

Descriere a opțiunii sau a marjei de apreciere

Exercitată (Da/Nu/NA) (1)

Text național (2)

Trimitere (trimiteri) (3)

Disponibilă în RO (Da/Nu)

Detalii / Observații

010

Data ultimei actualizări a informațiilor din acest formular

(zz/ll/aaaa)

 

020

Articolul 9 alineatul (2)

 

 

State membre

Instituții de credit

Excepție de la interdicția impusă persoanelor fizice sau întreprinderilor, altele decât instituțiile de credit, de la preluarea de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la populație

Interdicția impusă persoanelor fizice sau întreprinderilor care nu sunt instituții de credit să desfășoare activitatea de preluare de depozite sau de alte fonduri rambursabile de la populație nu se aplică statelor membre, autorităților regionale sau locale ale unui stat membru, organismelor publice internaționale care au ca membri unul sau mai multe state membre sau cazurilor la care se face referire în mod expres în dreptul intern sau în dreptul Uniunii, cu condiția ca activitățile respective să fie supuse unor reglementări și controale menite să protejeze deponenții și investitorii.

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

 

030

Articolul 12 alineatul (3)

 

 

State membre

Instituții de credit

Capital inițial

Statele membre pot decide ca instituțiile de credit care nu îndeplinesc cerința de a deține fonduri proprii separate și care funcționau deja la 15 decembrie 1979 să își poată continua activitatea.

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

 

040

Articolul 12 alineatul (3)

 

 

State membre

Instituții de credit

Capital inițial

Instituțiile de credit în cazul cărora statele membre au decis că pot continua să își desfășoare activitatea în conformitate cu articolul 12 alineatul (3) din Directiva 2013/36/UE pot fi scutite de către statele membre de la respectarea cerințelor prevăzute la articolul 13 alineatul (1) primul paragraf din Directiva 2013/36/UE.

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

 

050

Articolul 12 alineatul (4)

 

 

State membre

Instituții de credit

Capital inițial

Statele membre pot acorda autorizația anumitor categorii de instituții de credit al căror capital inițial este mai mic de 5 milioane EUR, cu condiția ca acel capital inițial să nu fie mai mic de 1 milion EUR și ca statul membru în cauză să notifice Comisiei și Autorității Bancare Europene (ABE) motivele pentru care a recurs la opțiunea respectivă.

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

 

060

Articolul 21 alineatul (1)

 

 

Autorități competente

Instituții de credit

Derogări pentru instituțiile de credit afiliate în mod permanent unui organism central

Autoritățile competente pot institui derogări de la îndeplinirea cerințelor prevăzute la articolele 10 și 12 și la articolul 13 alineatul (1) din Directiva 2013/36/UE, cu privire la instituțiile de credit afiliate în mod permanent unui organism central.

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

 

070

Articolul 29 alineatul (3)

 

 

State membre

Firme de investiții

Capitalul inițial al anumitor tipuri de firme de investiții

Statele membre pot reduce suma minimă a capitalului inițial de la 125 000 EUR la 50 000 EUR atunci când o firmă nu este autorizată să dețină bani sau valori mobiliare ale clienților, să desfășoare activități pe cont propriu sau să subscrie instrumente financiare în baza unui angajament ferm.

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

 

080

Articolul 32 alineatul (1)

 

 

State membre

Firme de investiții

Clauza de anterioritate privind capitalul inițial al firmelor de investiții

Statele membre pot menține autorizația firmelor de investiții și a firmelor care intră sub incidența articolului 30 din Directiva 2013/36/UE existente la sau înainte de 31 decembrie 1995, ale căror fonduri proprii sunt sub nivelurile capitalului inițial prevăzute în cazul lor la articolul 28 alineatul (2), articolul 29 alineatul (1) sau (3) ori la articolul 30 din directiva respectivă.

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

 

090

Articolul 40

 

 

Autorități competente

Instituții de credit

Cerințe de raportare către autoritățile competente din statele membre gazdă

În scopuri informative, statistice sau de supraveghere, autoritățile competente ale statelor membre gazdă pot solicita tuturor instituțiilor de credit care au sucursale pe teritoriul lor să le transmită rapoarte periodice cu privire la activitatea lor din statele membre gazdă respective, în special cu scopul de a evalua dacă o sucursală este semnificativă în conformitate cu articolul 51 alineatul (1) din Directiva 2013/36/UE.

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

 

100

Articolul 129 alineatul (2)

 

 

State membre

Firme de investiții

Exceptare de la cerința de a menține un amortizor de conservare a capitalului pentru firme de investiții mici și mijlocii

Prin derogare de la articolul 129 alineatul (1), un stat membru poate excepta firmele de investiții mici și mijlocii de la cerințele prevăzute la alineatul menționat, dacă o astfel de exceptare nu amenință stabilitatea sistemului financiar al statului membru respectiv.

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

 

110

Articolul 130 alineatul (2)

 

 

State membre

Firme de investiții

Exceptare de la cerința de a menține un amortizor anticiclic de capital pentru firme de investiții mici și mijlocii

Prin derogare de la articolul 130 alineatul (1), un stat membru poate excepta firmele de investiții mici și mijlocii de la cerințele prevăzute la alineatul menționat, dacă o astfel de exceptare nu amenință stabilitatea sistemului financiar al statului membru respectiv.

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

 

120

Articolul 133 alineatul (18)

 

 

State membre

Instituții de credit și firme de investiții

Cerința de menținere a unui amortizor de risc sistemic

Statele membre pot aplica un amortizor de risc sistemic pentru toate expunerile.

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

 

130

Articolul 134 alineatul (1)

 

 

State membre

Instituții de credit și firme de investiții

Recunoașterea unei rate a amortizorului de risc sistemic

Alte state membre pot recunoaște rata amortizorului de risc sistemic stabilită în conformitate cu articolul 133 și pot aplica respectiva rată a amortizorului în cazul instituțiilor autorizate la nivel intern pentru expunerile situate în statul membru care stabilește respectiva rată a amortizorului.

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

 

140

Articolul 152 primul paragraf

 

 

State membre

Instituții de credit

Cerințe de raportare către autoritățile competente din statele membre gazdă

În scopuri statistice, autoritățile competente ale statelor membre gazdă pot cere tuturor instituțiilor de credit care au sucursale pe teritoriul lor să depună la autoritățile competente din statul membru gazdă respectiv rapoarte periodice cu privire la activitatea lor în acel stat membru gazdă.

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

 

150

Articolul 152 al doilea paragraf

 

 

State membre

Instituții de credit

Cerințe de raportare către autoritățile competente din statele membre gazdă

Statele membre gazdă pot cere ca sucursalele instituțiilor de credit din alte state membre să comunice aceleași informații ca cele pe care le cer instituțiilor de credit naționale în scopul respectiv.

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

 

160

Articolul 160 alineatul (6)

 

 

State membre

Instituții de credit și firme de investiții

Dispoziții tranzitorii privind amortizoarele de capital

Statele membre pot impune o perioadă de tranziție pentru amortizoarele de capital mai scurtă decât cea precizată la articolul 160 alineatele (1)-(4). O astfel de perioadă de tranziție mai scurtă poate fi recunoscută de alte state membre.

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

 

170

 

Articolul 4 alineatul (2)

 

State membre sau autorități competente

Instituții de credit și firme de investiții

Tratamentul deținerilor indirecte de bunuri imobile

Statele membre sau autoritățile competente ale acestora pot accepta ca acțiunile care constituie o deținere indirectă echivalentă de bunuri imobile să fie tratate ca o deținere directă de bunuri imobile, cu condiția ca o astfel de deținere indirectă să fie reglementată în mod specific de legislația națională a statului membru și, atunci când este constituită cu titlu de garanție reală, să ofere creditorilor o protecție echivalentă.

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

 

180

 

Articolul 6 alineatul (4)

 

Autorități competente

Firme de investiții

Aplicarea cerințelor pe bază individuală

În așteptarea raportului Comisiei în conformitate cu articolul 508 alineatul (3), autoritățile competente pot excepta firmele de investiții de la îndeplinirea obligațiilor prevăzute în partea 6 (lichiditate), ținând seama de natura, amploarea și complexitatea activităților firmelor de investiții.

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

 

190

 

Articolul 24 alineatul (2)

 

 

 

Raportarea și utilizarea obligatorie a IFRS

Autoritățile competente pot solicita instituțiilor să efectueze evaluarea activelor și a elementelor extrabilanțiere și determinarea fondurilor proprii în conformitate cu standardele internaționale de contabilitate aplicabile în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1606/2002.

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

 

200

 

Articolul 89 alineatul (3)

 

Autorități competente

Instituții de credit și firme de investiții

Ponderarea la riscuri și interzicerea participațiilor calificate din afara sectorului financiar

Autoritățile competente aplică următoarele cerințe participațiilor calificate ale instituțiilor menționate la alineatele (1) și (2):

în scopul calculării cerințelor de capital în conformitate cu partea a treia din acest regulament, instituțiile aplică o pondere de risc de 1 250 % cuantumului celui mai mare dintre:

(i)

cuantumul participațiilor calificate menționate la alineatul (1) care depășește 15 % din capitalul eligibil;

(ii)

cuantumul total al participațiilor calificate menționate la alineatul (2) care depășește 60 % din capitalul eligibil al instituției;

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

 

201

 

Articolul 89 alineatul (3)

 

Autorități competente

Instituții de credit și firme de investiții

Ponderarea la riscuri și interzicerea participațiilor calificate din afara sectorului financiar

Autoritățile competente aplică următoarele cerințe participațiilor calificate ale instituțiilor menționate la alineatele (1) și (2):

autoritățile competente interzic instituțiilor să dețină participațiile calificate menționate la alineatele (1) și (2) al căror cuantum depășește procentajele din capitalul eligibil prevăzute la alineatele menționate.

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

 

210

 

Articolul 95 alineatul (2)

 

Autorități competente

Firme de investiții

Cerințe pentru firmele de investiții autorizate să furnizeze servicii de investiții într-o măsură limitată

Autoritățile competente pot stabili cerințele privind fondurile proprii pentru firmele de investiții cu autorizare limitată pentru furnizarea de servicii de investiții ca fiind cerințele de fonduri proprii care ar fi obligatorii pentru firmele respective în conformitate cu măsurile naționale în vigoare la 31 decembrie 2013 de transpunere a Directivelor 2006/49/CE și 2006/48/CE.

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

 

220

 

Articolul 99 alineatul (3)

 

Autorități competente

Instituții de credit

Raportarea privind cerințele de fonduri proprii și informațiile financiare

Autoritățile competente pot solicita acelor instituții de credit care aplică standardele internaționale de contabilitate aplicabile conform Regulamentului (CE) nr. 1606/2002 pentru raportarea fondurilor proprii pe bază consolidată în temeiul articolului 24 alineatul (2) din acest regulament să prezinte, de asemenea, informații financiare, în conformitate cu alineatul (2) de la prezentul articol.

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

 

230

 

Articolul 124 alineatul (2)

 

Autorități competente

Instituții de credit și firme de investiții

Ponderi de risc și criterii aplicate expunerilor garantate cu ipoteci asupra bunurilor imobile

Autoritățile competente pot stabili o pondere de risc mai mare sau criterii mai stricte decât cele prevăzute la articolul 125 alineatul (2) și la articolul 126 alineatul (2), acolo unde este cazul, din considerente de stabilitate financiară.

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

 

240

 

Articolul 129 alineatul (1)

 

 

 

Expuneri sub formă de obligațiuni garantate

Autoritățile competente pot, după ce au consultat ABE, să deroge parțial de la aplicarea literei (c) de la primul paragraf și să permită nivelul 2 de calitate a creditului pentru totalitatea expunerilor reprezentând maxim 10 % din cuantumul nominal al obligațiunilor garantate rămase de rambursat ale instituției emitente, cu condiția ca eventualele probleme semnificative de concentrare în statele membre vizate să poată fi justificate datorită aplicării cerinței privind nivelul 1 de calitate a creditului menționate la litera respectivă.

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

 

250

 

Articolul 164 alineatul (5)

 

Autorități competente

Instituții de credit și firme de investiții

Valori minime ale pierderii în caz de nerambursare (LGD) medii ponderate în funcție de expunere pentru expuneri garantate cu bunuri imobile

Pe baza datelor colectate în temeiul articolului 101 și ținând seama de perspectivele de evoluție a piețelor de bunuri imobile și de alți indicatori relevanți, autoritățile competente evaluează periodic, cel puțin o dată pe an, dacă valorile minime ale pierderilor în caz de nerambursare prevăzute la alineatul (4) de la prezentul articol sunt adecvate pentru expunerile garantate cu bunuri imobile locative sau comerciale situate pe teritoriul lor. Autoritățile competente pot, acolo unde este cazul, din considerente de stabilitate financiară, stabili valori minime mai mari pentru pierderea în caz de nerambursare medie ponderată pentru expuneri garantate cu bunuri imobile care sunt situate pe teritoriul lor.

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

 

260

 

Articolul 178 alineatul (1) litera (b)

 

Autorități competente

Instituții de credit și firme de investiții

Debitorul aflat în stare de nerambursare

Autoritățile competente pot prelungi termenul de 90 de zile la 180 de zile pentru expunerile garantate cu bunuri imobile locative sau cu bunuri imobile comerciale aparținând unor IMM-uri din clasa expunerilor de tip retail, precum și pentru expunerile față de entități din sectorul public.

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

 

270

 

Articolul 284 alineatul (4)

 

Autorități competente

Instituții de credit și firme de investiții

Valoarea expunerii

Autoritățile competente pot solicita o valoare α mai mare de 1,4 sau pot permite instituțiilor să utilizeze estimările proprii în conformitate cu articolul 284 alineatul (9)

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

 

280

 

Articolul 284 alineatul (9)

 

Autorități competente

Instituții de credit și firme de investiții

Valoarea expunerii

Autoritățile competente pot permite instituțiilor să utilizeze propriile estimări ale alfa

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

 

290

 

Articolul 327 alineatul (2)

 

Autorități competente

Instituții de credit și firme de investiții

Compensare între un titlu convertibil și o poziție de semn opus pe instrumentul-suport

Autoritățile competente pot adopta o abordare conform căreia se ia în considerare probabilitatea ca un anumit titlu convertibil să fie convertit sau pot impune o cerință de fonduri proprii pentru acoperirea oricărei pierderi pe care ar putea să o determine conversia.

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

 

300

 

Articolul 395 alineatul (1)

 

Autorități competente

Autorități competente

Limite ale expunerilor mari pentru expunerile față de instituții

Autoritățile competente pot stabili o limită a expunerilor mari inferioară valorii de 150 000 000 EUR pentru expunerile față de instituții.

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

 

310

 

Articolul 400 alineatul (2) litera (a) și articolul 493 alineatul (3) litera (a)

 

Autorități competente

Autorități competente

Exceptări sau exceptări parțiale de la limite ale expunerilor mari

Autoritățile competente pot excepta în totalitate sau parțial obligațiunile garantate care intră sub incidența articolului 129 alineatele (1), (3) și (6).

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

 

320

 

Articolul 400 alineatul (2) litera (b) și articolul 493 alineatul (3) litera (b)

 

Autorități competente

Autorități competente

Exceptări sau exceptări parțiale de la limite ale expunerilor mari

Autoritățile competente pot excepta în totalitate sau parțial elementele de activ care constituite creanțe asupra administrațiilor regionale sau autorităților locale ale statelor membre.

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

 

330

 

Articolul 400 alineatul (2) litera (c) și articolul 493 alineatul (3) litera (c)

 

Autorități competente

Autorități competente

Exceptări sau exceptări parțiale de la limite ale expunerilor mari

Autoritățile competente pot excepta în totalitate sau parțial expunerile unei instituții față de întreprinderea-mamă sau filiale.

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

 

340

 

Articolul 400 alineatul (2) litera (d) și articolul 493 alineatul (3) litera (d)

 

Autorități competente

Autorități competente

Exceptări sau exceptări parțiale de la limite ale expunerilor mari

Autoritățile competente pot excepta în totalitate sau parțial expuneri față de instituții de credit centrale sau regionale cu care instituția de credit este asociată într-o rețea și care sunt responsabile cu operațiunile de compensare în numerar din cadrul rețelei respective.

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

 

350

 

Articolul 400 alineatul (2) litera (e) și articolul 493 alineatul (3) litera (e)

 

Autorități competente

Autorități competente

Exceptări sau exceptări parțiale de la limite ale expunerilor mari

Autoritățile competente pot excepta în totalitate sau parțial expuneri față de instituții de credit, asumate de instituții de credit, dintre care una funcționează în mod neconcurențial și acordă sau garantează credite în cadrul programelor legislative sau în baza statutului său, pentru promovarea anumitor sectoare ale economiei, care implică o anumită formă de supraveghere și anumite restricții din partea administrației publice cu privire la utilizarea creditelor, cu condiția ca respectivele expuneri să rezulte în urma acelor credite care sunt transferate beneficiarilor prin intermediul instituțiilor de credit sau în urma garanțiilor pentru respectivele credite.

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

 

360

 

Articolul 400 alineatul (2) litera (f) și articolul 493 alineatul (3) litera (f)

 

Autorități competente

Autorități competente

Exceptări sau exceptări parțiale de la limite ale expunerilor mari

Autoritățile competente pot excepta în totalitate sau parțial expuneri față de instituții, cu condiția ca aceste expuneri să nu constituie fonduri proprii ale acestor instituții, să aibă scadența cel târziu în ziua lucrătoare următoare și să nu fie denominate într-o monedă importantă din perspectiva relațiilor comerciale.

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

 

370

 

Articolul 400 alineatul (2) litera (g) și articolul 493 alineatul (3) litera (g)

 

Autorități competente

Autorități competente

Exceptări sau exceptări parțiale de la limite ale expunerilor mari

Autoritățile competente pot excepta în totalitate sau parțial expuneri față de bănci centrale care constau în rezerve minime obligatorii deținute la aceste bănci centrale și care sunt denominate în monedele lor naționale.

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

 

380

 

Articolul 400 alineatul (2) litera (h) și articolul 493 alineatul (3) litera (h)

 

Autorități competente

Autorități competente

Exceptări sau exceptări parțiale de la limite ale expunerilor mari

Autoritățile competente pot excepta în totalitate sau parțial expuneri față de administrațiile centrale sub formă de cerințe statutare de lichiditate deținute în titluri de stat și care sunt denominate și finanțate în monedele lor naționale, cu condiția ca, sub rezerva deciziei autorității competente, evaluarea de credit a respectivelor administrații centrale atribuită de o instituție externă de evaluare a creditului (ECAI) desemnată să fie cea a unei investiții cu risc scăzut (investment grade).

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

 

390

 

Articolul 400 alineatul (2) litera (i) și articolul 493 alineatul 3 litera (i)

 

Autorități competente

Autorități competente

Exceptări sau exceptări parțiale de la limite ale expunerilor mari

Autoritățile competente pot excepta în totalitate sau parțial 50 % dintre acreditivele documentare extrabilanțiere care prezintă un grad de risc moderat și dintre facilitățile de credit neutilizate extrabilanțiere care prezintă un grad de risc moderat, menționate în anexa I, și, sub rezerva acordului autorităților competente, 80 % dintre garanții, altele decât garanțiile pentru credite care au un temei legal sau statutar și pe care schemele de garantare mutuală care au statut de instituții de credit le acordă membrilor lor.

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

 

400

 

Articolul 400 alineatul (2) litera (j) și articolul 493 alineatul (3) litera (j)

 

Autorități competente

Autorități competente

Exceptări sau exceptări parțiale de la limite ale expunerilor mari

Autoritățile competente pot excepta în totalitate sau parțial garanții impuse de lege utilizate în cazul în care un credit ipotecar finanțat prin emiterea de obligațiuni ipotecare este plătit debitorului ipotecar înainte de înregistrarea finală a ipotecii în registrul cadastral, cu condiția ca garanția să nu fie utilizată pentru a reduce riscul la calcularea cuantumurilor ponderate la risc ale expunerii.

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

 

410

 

Articolul 400 alineatul (2) litera (k) și articolul 493 alineatul (3) litera (k)

 

Autorități competente

Autorități competente

Exceptări sau exceptări parțiale de la limite ale expunerilor mari

Autoritățile competente pot excepta în totalitate sau parțial active care constituie creanțe și alte expuneri față de burse recunoscute.

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

 

420

 

Articolul 412 alineatul (5)

 

State membre

Instituții de credit

Cerința de acoperire a necesarului de lichiditate

Statele membre pot menține sau introduce dispoziții naționale în domeniul cerințelor de lichiditate înaintea specificării și introducerii depline în Uniune a unor standarde minime obligatorii privind cerințele de acoperire a necesarului de lichiditate, în conformitate cu articolul 460.

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

 

430

 

Articolul 412 alineatul (5)

 

State membre sau autorități competente

Instituții de credit

Cerința de acoperire a necesarului de lichiditate

Statele membre sau autoritățile competente pot impune instituțiilor autorizate la nivel național sau unui subset de astfel de instituții să mențină o cerință de acoperire a necesarului de lichiditate de până la 100 %, până la introducerea deplină, în procentaj de 100 %, a standardului minim obligatoriu, în conformitate cu articolul 460.

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

 

440

 

Articolul 413 alineatul (3)

 

State membre

Instituții de credit

Cerința de finanțare stabilă

Statele membre pot menține sau introduce dispoziții naționale în domeniul cerințelor de finanțare stabilă înaintea specificării și introducerii în Uniune a unor standarde minime obligatorii privind cerințele de finanțare stabilă netă, în conformitate cu articolul 510.

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

 

450

 

Articolul 415 alineatul (3)

 

Autorități competente

Instituții de credit

Cerințe de raportare privind lichiditatea

Până la introducerea deplină a cerințelor obligatorii de lichiditate, autoritățile competente pot continua colectarea informațiilor prin instrumentele de monitorizare în scopul monitorizării conformității cu standardele de lichiditate existente la nivel național.

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

 

460

 

Articolul 420 alineatul (2)

 

Autorități competente

Instituții de credit

Rata de ieșire a lichidităților

Autoritățile competente pot aplica o rată de ieșire de până la 5 % pentru produsele extrabilanțiere aferente finanțării comerțului, astfel cum se prevede la articolul 429 și în anexa 1.

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

 

470

 

Articolul 467 alineatul (2)

 

Autorități competente

Instituții de credit și firme de investiții

Tratament tranzitoriu al pierderilor nerealizate rezultate din evaluarea la valoarea justă

Prin derogare de la articolul 467 alineatul (1), autoritățile competente pot să permită instituțiilor, în cazurile în care acest tratament s-a aplicat înainte de 1 ianuarie 2014, să nu includă în niciun element din fondurile proprii câștigurile sau pierderile nerealizate din expuneri față de administrații centrale clasificate în categoria „Disponibil pentru vânzare” din IAS 39 aprobat de UE.

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

 

480

 

Articolul 467 alineatul (3) paragraful al doilea

 

Autorități competente

Instituții de credit și firme de investiții

Tratament tranzitoriu al pierderilor nerealizate rezultate din evaluarea la valoarea justă

Autoritățile competente stabilesc și publică procentajul aplicabil cuprins în intervalele specificate la articolul 467 alineatul (2) literele (a)-(d).

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

 

490

 

Articolul 468 alineatul (2)

 

Autorități competente

Instituții de credit și firme de investiții

Tratamentul tranzitoriu al câștigurilor nerealizate rezultate din evaluarea la valoarea justă

Autoritățile competente pot permite instituțiilor includerea în calcularea fondurilor proprii de nivel 1 de bază a câștigurilor lor nerealizate rezultate din evaluarea la valoarea justă, în proporție de 100 %, în cazul în care, în temeiul articolului 467, instituțiilor li se solicită includerea în calcularea fondurilor proprii de nivel 1 de bază a pierderilor lor nerealizate rezultate din evaluarea la valoarea justă.

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

 

500

 

Articolul 468 alineatul (3)

 

Autorități competente

Instituții de credit și firme de investiții

Tratamentul tranzitoriu al câștigurilor nerealizate rezultate din evaluarea la valoarea justă

Autoritățile competente stabilesc și publică procentajul aplicabil al câștigurilor nerealizate situat în intervalele specificate la articolul 468 alineatul (2) literele (a)-(c) care este eliminat din fondurile proprii de nivel 1 de bază.

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

 

510

 

Articolul 471 alineatul (1)

 

Autorități competente

Instituții de credit și firme de investiții

Exceptarea de la deducerea din elementele de fonduri proprii de nivel 1 de bază (CET1) a deținerilor de capital în societățile de asigurare

Prin derogare de la articolul 49 alineatul (1), în perioada de la 1 ianuarie 2014 până la 31 decembrie 2022, autoritățile competente pot permite instituțiilor să nu deducă deținerile de capital în societățile de asigurări, societățile de reasigurări și holdingurile de asigurare, atunci când se îndeplinesc condițiile stipulate la articolul 471 alineatul (1).

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

 

520

 

Articolul 473 alineatul (1)

 

Autorități competente

Instituții de credit și firme de investiții

Introducerea de modificări la IAS 19

Prin derogare de la articolul 481, pe parcursul perioadei de la 1 ianuarie 2014 până la 31 decembrie 2018, autoritățile competente pot permite instituțiilor care își pregătesc conturile conform standardelor internaționale de contabilitate adoptate în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 să adauge la fondurile proprii de nivel 1 de bază cuantumul aplicabil în conformitate cu articolul 473 alineatul (2) sau (3), după caz, înmulțit cu factorul aplicabil în conformitate cu articolul 473 alineatul (4).

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

 

530

 

Articolul 478 alineatul (3)

 

Autorități competente

Instituții de credit și firme de investiții

Deduceri tranzitorii din elementele de fonduri proprii de nivel 1 de bază, elementele de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar și elementele de fonduri proprii de nivel 2

Autoritățile competente stabilesc și publică un procentaj aplicabil situat în intervalele specificate la articolul 478 alineatele (1) și (2) pentru fiecare dintre următoarele deduceri:

(a)

deducerile individuale impuse de articolul 36 alineatul (1) literele (a)-(h), cu excepția creanțelor privind impozitul amânat care se bazează pe profitabilitatea viitoare și decurg din diferențele temporare;

(b)

cuantumul total al creanțelor privind impozitul amânat care se bazează pe profitabilitatea viitoare și decurg din diferențele temporare, precum și elementele menționate la articolul 36 alineatul (1) litera (i) care trebuie deduse în temeiul articolului 48;

(c)

fiecare dintre deducerile impuse de articolul 56 literele (b)-(d);

(d)

fiecare dintre deducerile impuse de articolul 66 literele (b)-(d).

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

 

540

 

Articolul 479 alineatul (4)

 

Autorități competente

Instituții de credit și firme de investiții

Recunoașterea tranzitorie în fondurile proprii de nivel 1 de bază consolidate a instrumentelor și a elementelor care nu se califică drept interese minoritare

Autoritățile competente stabilesc și publică procentajul aplicabil situat în intervalele specificate la articolul 479 alineatul (3).

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

 

550

 

Articolul 480 alineatul (3)

 

Autorități competente

Instituții de credit și firme de investiții

Recunoașterea tranzitorie a intereselor minoritare și a fondurilor proprii de nivel 1 suplimentar și a fondurilor proprii de nivel 2 eligibile

Autoritățile competente stabilesc și publică valoarea factorului aplicabil situat în intervalele specificate la articolul 480 alineatul (2).

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

 

560

 

Articolul 481 alineatul (5)

 

Autorități competente

Instituții de credit și firme de investiții

Deduceri și filtre prudențiale tranzitorii suplimentare

Pentru fiecare filtru prudențial sau deducere menționată la articolul 481 alineatele (1) și (2), autoritățile competente stabilesc și publică procentajele aplicabile situate în intervalele specificate la alineatele (3) și (4) din articolul indicat

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

 

570

 

Articolul 486 alineatul (6)

 

Autorități competente

Instituții de credit și firme de investiții

Limitele păstrării drepturilor obținute pentru elementele din cadrul elementelor de fonduri proprii de nivel 1 de bază, al elementelor de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar și al elementelor de fonduri proprii de nivel 2

Autoritățile competente stabilesc și publică procentajele aplicabile situate în intervalele specificate la articolul 486 alineatul (5).

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

 

580

 

Articolul 495 alineatul (1)

 

Autorități competente

Instituții de credit și firme de investiții

Tratamentul tranzitoriu al expunerilor din titluri de capital conform abordării IRB

Prin derogare de la partea a treia capitolul 3, până la 31 decembrie 2017, autoritățile competente pot excepta de la tratamentul bazat pe modele interne de rating anumite categorii de expuneri din titluri de capital deținute la 31 decembrie 2007 de instituții și de filiale din UE ale instituțiilor din statul membru respectiv.

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

 

590

 

Articolul 496 alineatul (1)

 

Autorități competente

Instituții de credit și firme de investiții

Dispoziție tranzitorie privind calculul cerințelor de fonduri proprii pentru expuneri sub forma obligațiunilor garantate

Până la 31 decembrie 2017, autoritățile competente pot renunța în totalitate sau parțial la limita de 10 % pentru unitățile cu rang superior emise de fondurile comune de securitizare franceze sau de entitățile de securitizare echivalente acestora prevăzute la articolul 129 alineatul (1) literele (d) și (f), cu condiția îndeplinirii condițiilor prevăzute la articolul 496 alineatul (1) literele (a) și (b).

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

 

600

 

 

Articolul 10 alineatul (1) litera (b) punctul (iii)

Autorități competente

Instituții de credit

LCR - Active lichide

Rezerva de lichidități deținută de instituția de credit la o bancă centrală poate fi recunoscută ca activ de nivel 1 cu condiția să poată fi retrasă în situații de criză. Scopurile în care rezervele băncii centrale pot fi retrase în sensul acestui articol trebuie specificate într-un acord încheiat între autoritățile competente și BCE sau banca centrală.

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

 

610

 

 

Articolul 10 alineatul (2)

Autorități competente

Instituții de credit

LCR - Active lichide

Valoarea de piață a obligațiunilor garantate cu un nivel extrem de ridicat de calitate menționate la alineatul (1) litera (f) face obiectul unei marje de ajustare de cel puțin 7 %. Cu excepția cazurilor specificate în legătură cu acțiunile și unitățile deținute în OPC-uri care sunt prevăzute la articolul 15 alineatul (2) literele (a) și (b), nu va fi impusă nicio marjă de ajustare a valorii activelor de nivel 1 rămase.

Acele cazuri în care marjele de ajustare superioare au fost stabilite pentru o întreagă clasă de active (toate activele care fac obiectul unei marje de ajustare specifice și diferențiate în Regulamentul delegat LCR) (de exemplu, pentru toate obligațiunile garantate de nivel 1 etc.).

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

 

620

 

 

Articolul 12 alineatul (1) litera (c) punctul (i)

Autorități competente

Instituții de credit

LCR - active de nivel 2B

Acțiunile pot constitui active de nivel 2B cu condiția să facă parte dintr-un indice pe acțiuni principal într-un stat membru sau într-o țară terță, astfel cum a fost identificat de către autoritatea competentă a unui stat membru sau de către autoritatea publică relevantă dintr-o țară terță

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

 

630

 

 

Articolul 12 alineatul (3)

Autorități competente

Instituții de credit

LCR - active de nivel 2B

În cazul instituțiilor de credit care, în conformitate cu actele lor constitutive, nu sunt în măsură, din motive de practicare a unui cult religios, să dețină active purtătoare de dobândă, autoritatea competentă poate permite derogarea de la punctele (ii) și (iii) de la alineatul (1) litera (b) din prezentul articol, cu condiția să existe dovezi care să arate că activele nepurtătoare de dobândă care îndeplinesc respectivele cerințe sunt insuficiente și cu condiția ca respectivele active nepurtătoare de dobândă să aibă un grad corespunzător de lichiditate pe piețele private.

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

 

640

 

 

Articolul 24 alineatul (6)

Autorități competente

Instituții de credit

LCR - Ieșiri aferente depozitelor stabile într-o țară terță care se califică pentru rata de 3 %

Instituțiile de credit pot fi autorizate de către autoritatea lor competentă să înmulțească cu 3 % valoarea depozitelor retail acoperite de o schemă de garantare a depozitelor dintr-o țară terță care este echivalentă cu schema prevăzută la alineatul (1), dacă țara terță autorizează acest tratament.

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

 


PARTEA 2

Opțiunile și marjele de apreciere tranzitorii prevăzute în Directiva 2013/36/UE și în Regulamentul (UE) nr. 575/2013

 

Directiva 2013/36/UE

Regulamentul (UE) nr 575/2013

Destinatar

Sfera de aplicare

Denumire

Descriere a opțiunii sau a marjei de apreciere

Anul (anii) de aplicare și valoarea în % (dacă este cazul)

Exercitată (Da/Nu/NA)

Text național

Trimiteri

Disponibilă în EN (DA/NU)

Detalii / Observații

010

Data ultimei actualizări a informațiilor din prezentul formular

(zz/ll/aaaa)

 

011

Articolul 160 alineatul (6)

 

State membre

Instituții de credit și firme de investiții

Dispoziții tranzitorii privind amortizoarele de capital

Statele membre pot impune o perioadă de tranziție pentru amortizoarele de capital mai scurtă decât cea precizată la articolul 160 alineatele (1)-(4). O astfel de perioadă de tranziție mai scurtă poate fi recunoscută de alte state membre.

[Anul]

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

012

 

Articolul 493 alineatul (3) litera (a)

State membre

Instituții de credit și firme de investiții

Exceptări sau exceptări parțiale de la limite ale expunerilor mari

Autoritățile competente pot excepta în totalitate sau parțial obligațiunile garantate care intră sub incidența articolului 129 alineatele (1), (3) și (6).

[Anul]

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

013

 

Articolul 493 alineatul (3) litera (b)

State membre

Instituții de credit și firme de investiții

Exceptări sau exceptări parțiale de la limite ale expunerilor mari

Autoritățile competente pot excepta în totalitate sau parțial elementele de activ care constituite creanțe asupra administrațiilor regionale sau autorităților locale ale statelor membre.

[Anul]

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

014

 

Articolul 493 alineatul (3) litera (c)

State membre

Instituții de credit și firme de investiții

Exceptări sau exceptări parțiale de la limite ale expunerilor mari

Autoritățile competente pot excepta în totalitate sau parțial expunerile unei instituții față de întreprinderea-mamă sau filiale.

[Anul]

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

015

 

Articolul 493 alineatul (3) litera (d)

State membre

Instituții de credit și firme de investiții

Exceptări sau exceptări parțiale de la limite ale expunerilor mari

Autoritățile competente pot excepta în totalitate sau parțial expuneri față de instituții de credit centrale sau regionale cu care instituția de credit este asociată într-o rețea și care sunt responsabile cu operațiunile de compensare în numerar din cadrul rețelei respective.

[Anul]

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

016

 

Articolul 493 alineatul (3) litera (e)

State membre

Instituții de credit și firme de investiții

Exceptări sau exceptări parțiale de la limite ale expunerilor mari

Autoritățile competente pot excepta în totalitate sau parțial expuneri față de instituții de credit, asumate de instituții de credit, dintre care una funcționează în mod neconcurențial și acordă sau garantează credite în cadrul programelor legislative sau în baza statutului său, pentru promovarea anumitor sectoare ale economiei, care implică o anumită formă de supraveghere și anumite restricții din partea administrației publice cu privire la utilizarea creditelor, cu condiția ca respectivele expuneri să rezulte în urma acelor credite care sunt transferate beneficiarilor prin intermediul instituțiilor de credit sau în urma garanțiilor pentru respectivele credite.

[Anul]

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

017

 

Articolul 493 alineatul (3) litera (f)

State membre

Instituții de credit și firme de investiții

Exceptări sau exceptări parțiale de la limite ale expunerilor mari

Autoritățile competente pot excepta în totalitate sau parțial expuneri față de instituții, cu condiția ca aceste expuneri să nu constituie fonduri proprii ale acestor instituții, să aibă scadența cel târziu în ziua lucrătoare următoare și să nu fie denominate într-o monedă importantă din perspectiva relațiilor comerciale.

[Anul]

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

018

 

Articolul 493 alineatul (3) litera (g)

State membre

Instituții de credit și firme de investiții

Exceptări sau exceptări parțiale de la limite ale expunerilor mari

Autoritățile competente pot excepta în totalitate sau parțial expuneri față de bănci centrale care constau în rezerve minime obligatorii deținute la aceste bănci centrale și care sunt denominate în monedele lor naționale.

[Anul]

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

019

 

Articolul 493 alineatul (3) litera (h)

State membre

Instituții de credit și firme de investiții

Exceptări sau exceptări parțiale de la limite ale expunerilor mari

Autoritățile competente pot excepta în totalitate sau parțial expuneri față de administrațiile centrale sub formă de cerințe statutare de lichiditate deținute în titluri de stat și care sunt denominate și finanțate în monedele lor naționale, cu condiția ca, sub rezerva deciziei autorității competente, evaluarea de credit a respectivelor administrații centrale atribuită de o instituție externă de evaluare a creditului (ECAI) desemnată să fie cea a unei investiții cu risc scăzut (investment grade).

[Anul]

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

020

 

Articolul 493 alineatul (3) litera (i)

State membre

Instituții de credit și firme de investiții

Exceptări sau exceptări parțiale de la limite ale expunerilor mari

Autoritățile competente pot excepta în totalitate sau parțial 50 % dintre acreditivele documentare extrabilanțiere care prezintă un grad de risc moderat și dintre facilitățile de credit neutilizate extrabilanțiere care prezintă un grad de risc moderat, menționate în anexa I, și, sub rezerva acordului autorităților competente, 80 % dintre garanții, altele decât garanțiile pentru credite care au un temei legal sau statutar și pe care schemele de garantare mutuală care au statut de instituții de credit le acordă membrilor lor.

[Anul]

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

021

 

Articolul 493 alineatul (3) litera (j)

State membre

Instituții de credit și firme de investiții

Exceptări sau exceptări parțiale de la limite ale expunerilor mari

Autoritățile competente pot excepta în totalitate sau parțial garanții impuse de lege utilizate în cazul în care un credit ipotecar finanțat prin emiterea de obligațiuni ipotecare este plătit debitorului ipotecar înainte de înregistrarea finală a ipotecii în registrul cadastral, cu condiția ca garanția să nu fie utilizată pentru a reduce riscul la calcularea cuantumurilor ponderate la risc ale expunerii.

[Anul]

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

022

 

Articolul 493 alineatul (3) litera (k)

State membre

Instituții de credit și firme de investiții

Exceptări sau exceptări parțiale de la limite ale expunerilor mari

Autoritățile competente pot excepta în totalitate sau parțial active care constituie creanțe și alte expuneri față de burse recunoscute.

[Anul]

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

023

 

Articolul 412 alineatul (5)

State membre

Instituții de credit

Cerința de acoperire a necesarului de lichiditate

Statele membre pot menține sau introduce dispoziții naționale în domeniul cerințelor de lichiditate înaintea specificării și introducerii depline în Uniune a unor standarde minime obligatorii privind cerințele de acoperire a necesarului de lichiditate, în conformitate cu articolul 460.

[Anul]

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

024

 

Articolul 412 alineatul (5)

State membre sau autorități competente

Instituții de credit

Cerința de acoperire a necesarului de lichiditate

Statele membre sau autoritățile competente pot impune instituțiilor autorizate la nivel național sau unui subset de astfel de instituții să mențină o cerință de acoperire a necesarului de lichiditate de până la 100 %, până la introducerea deplină, în procentaj de 100 %, a standardului minim obligatoriu, în conformitate cu articolul 460.

[Anul]

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

025

 

Articolul 413 alineatul (3)

State membre

Instituții de credit

Cerința de finanțare stabilă

Statele membre pot menține sau introduce dispoziții naționale în domeniul cerințelor de finanțare stabilă înaintea specificării și introducerii în Uniune a unor standarde minime obligatorii privind cerințele de finanțare stabilă netă, în conformitate cu articolul 510.

[Anul]

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

026

 

Articolul 415 alineatul (3)

Autorități competente

Instituții de credit

Cerințe de raportare privind lichiditatea

Până la introducerea deplină a cerințelor obligatorii de lichiditate, autoritățile competente pot continua colectarea informațiilor prin instrumentele de monitorizare în scopul monitorizării conformității cu standardele de lichiditate existente la nivel național.

[Anul]

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

027

 

Articolul 467 alineatul (2)

Autorități competente

Instituții de credit și firme de investiții

Tratament tranzitoriu al pierderilor nerealizate rezultate din evaluarea la valoarea justă

Prin derogare de la articolul 467 alineatul (1), autoritățile competente pot să permită instituțiilor, în cazurile în care acest tratament s-a aplicat înainte de 1 ianuarie 2014, să nu includă în niciun element din fondurile proprii câștigurile sau pierderile nerealizate din expuneri față de administrații centrale clasificate în categoria „Disponibil pentru vânzare” din IAS 39 aprobat de UE.

[Anul]

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

028

 

Articolul 467 alineatul (3)

Autorități competente

Instituții de credit și firme de investiții

Tratament tranzitoriu al pierderilor nerealizate rezultate din evaluarea la valoarea justă

Procentajul aplicabil al pierderilor nerealizate, în temeiul articolului 467 alineatul (1), care sunt incluse în calcularea elementelor de fonduri proprii de nivel 1 de bază [procentaj situat în intervalele indicate la alineatul (2) din articolul respectiv]

2014 (între 20 % și 100 %)

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

029

2015 (între 40 % și 100 %)

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

030

2016 (între 60 % și 100 %)

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

031

2017 (între 80 % și 100 %)

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

032

 

Articolul 468 alineatul (2) al doilea paragraf

Autorități competente

Instituții de credit și firme de investiții

Tratamentul tranzitoriu al câștigurilor nerealizate rezultate din evaluarea la valoarea justă

Autoritățile competente pot permite instituțiilor includerea în calcularea fondurilor proprii de nivel 1 de bază a câștigurilor lor nerealizate rezultate din evaluarea la valoarea justă, în proporție de 100 %, în cazul în care, în temeiul articolului 467, instituțiilor li se solicită includerea în calcularea fondurilor proprii de nivel 1 de bază a pierderilor lor nerealizate rezultate din evaluarea la valoarea justă.

[Anul]

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

033

 

Articolul 468 alineatul (3)

Autorități competente

Instituții de credit și firme de investiții

Tratamentul tranzitoriu al câștigurilor nerealizate rezultate din evaluarea la valoarea justă

Autoritățile competente stabilesc și publică procentajul aplicabil al câștigurilor nerealizate situat în intervalele specificate la articolul 468 alineatul (2) literele (a)-(c) care este eliminat din fondurile proprii de nivel 1 de bază.

2015 (între 60 % și 100 %)

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

034

2016 (între 40 % și 100 %)

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

035

2017 (între 20 % și 100 %)

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

036

 

Articolul 471 alineatul (1)

Autorități competente

Instituții de credit și firme de investiții

Exceptarea de la deducerea din elementele de fonduri proprii de nivel 1 de bază (CET1) a deținerilor de capital în societățile de asigurare

Prin derogare de la articolul 49 alineatul (1), în perioada de la 1 ianuarie 2014 până la 31 decembrie 2022, autoritățile competente pot permite instituțiilor să nu deducă deținerile de capital în societățile de asigurări, societățile de reasigurări și holdingurile de asigurare, atunci când se îndeplinesc condițiile stipulate la articolul 471 alineatul (1).

[Anul]

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

037

 

Articolul 473 alineatul (1)

Autorități competente

Instituții de credit și firme de investiții

Introducerea de modificări la IAS 19

Prin derogare de la articolul 481, pe parcursul perioadei de la 1 ianuarie 2014 până la 31 decembrie 2018, autoritățile competente pot permite instituțiilor care își pregătesc conturile conform standardelor internaționale de contabilitate adoptate în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 să adauge la fondurile proprii de nivel 1 de bază cuantumul aplicabil în conformitate cu articolul 473 alineatul (2) sau (3), după caz, înmulțit cu factorul aplicabil în conformitate cu articolul 473 alineatul (4).

[Anul]

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

038

 

Articolul 478 alineatul (2)

 

Instituții de credit și firme de investiții

Deduceri din elementele de fonduri proprii de nivel 1 de bază pentru creanțe privind impozitul amânat care existau înainte de 1 ianuarie 2014

Procentaj aplicabil în cazul în care se aplică alternativa [procentaj situat în intervalele specificate la articolul 478 alineatul (2)]

2014 (între 0 % și 100 %)

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

039

2015 (între 10 % și 100 %)

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

040

2016 (între 20 % și 100 %)

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

041

2017 (între 30 % și 100 %)

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

042

2018 (între 40 % și 100 %)

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

043

2019 (între 50 % și 100 %)

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

044

2020 (între 60 % și 100 %)

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

045

2021 (între 70 % și 100 %)

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

046

2022 (între 80 % și 100 %)

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

047

2023 (între 90 % și 100 %)

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

048

 

Articolul 478 alineatul (3) litera (a)

 

Instituții de credit și firme de investiții

Deduceri tranzitorii din elementele de fonduri proprii de nivel 1 de bază, elementele de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar și elementele de fonduri proprii de nivel 2

Autoritățile competente stabilesc și publică un procentaj aplicabil situat în intervalele specificate la articolul 478 alineatele (1) și (2) pentru (a) deducerile individuale impuse de articolul 36 alineatul (1) literele (a)-(h), cu excepția creanțelor privind impozitul amânat care se bazează pe profitabilitatea viitoare și decurg din diferențele temporare;

2014 (între 20 % și 100 %)

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

049

2015 (între 40 % și 100 %)

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

050

2016 (între 60 % și 100 %)

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

051

2017 (între 80 % și 100 %)

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

052

 

Articolul 478 alineatul (3) litera (b)

 

Instituții de credit și firme de investiții

Deduceri tranzitorii din elementele de fonduri proprii de nivel 1 de bază, elementele de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar și elementele de fonduri proprii de nivel 2

Autoritățile competente stabilesc și publică un procentaj aplicabil situat în intervalele specificate la articolul 478 alineatele (1) și (2) pentru (b) cuantumul total al creanțelor privind impozitul amânat care se bazează pe profitabilitatea viitoare și decurg din diferențele temporare, precum și elementele menționate la articolul 36 alineatul (1) litera (i) care trebuie deduse în temeiul articolului 48;

2014 (între 20 % și 100 %)

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

053

2015 (între 40 % și 100 %)

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

054

2016 (între 60 % și 100 %)

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

055

2017 (între 80 % și 100 %)

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

056

 

Articolul 478 alineatul (3) litera (c)

 

Instituții de credit și firme de investiții

Deduceri tranzitorii din elementele de fonduri proprii de nivel 1 de bază, elementele de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar și elementele de fonduri proprii de nivel 2

Autoritățile competente stabilesc și publică un procentaj aplicabil situat în intervalele specificate la articolul 478 alineatele (1) și (2) pentru (c) fiecare dintre deducerile impuse de articolul 56 literele (b)-(d);

2014 (între 20 % și 100 %)

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

057

2015 (între 40 % și 100 %)

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

058

2016 (între 60 % și 100 %)

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

059

2017 (între 80 % și 100 %)

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

060

 

Articolul 478 alineatul (3) litera (d)

 

Instituții de credit și firme de investiții

Deduceri tranzitorii din elementele de fonduri proprii de nivel 1 de bază, elementele de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar și elementele de fonduri proprii de nivel 2

Autoritățile competente stabilesc și publică un procentaj aplicabil situat în intervalele specificate la articolul 478 alineatele (1) și (2) pentru (d) fiecare dintre deducerile impuse de articolul 66 literele (b)-(d);

2014 (între 20 % și 100 %)

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

061

2015 (între 40 % și 100 %)

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

062

2016 (între 60 % și 100 %)

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

063

2017 (între 80 % și 100 %)

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

064

 

Articolul 479 alineatul (4)

 

Instituții de credit și firme de investiții

Recunoașterea tranzitorie în fondurile proprii de nivel 1 de bază consolidate a instrumentelor și a elementelor care nu se califică drept interese minoritare

Autoritățile competente stabilesc și publică procentajul aplicabil situat în intervalele specificate la articolul 479 alineatul (3).

2014 (între 0 % și 80 %)

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

065

2015 (între 0 % și 60 %)

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

066

2016 (între 0 % și 40 %)

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

067

2017 (între 0 % și 20 %)

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

068

 

Articolul 480 alineatul (3)

 

Instituții de credit și firme de investiții

Recunoașterea tranzitorie a intereselor minoritare și a fondurilor proprii de nivel 1 suplimentar și a fondurilor proprii de nivel 2 eligibile

Autoritățile competente stabilesc și publică valoarea factorului aplicabil situat în intervalele specificate la articolul 480 alineatul (2).

2014 (între 0,2 și 1,0)

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

069

2015 (între 0,4 și 1,0)

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

070

2016 (între 0,6 și 1,0)

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

071

2017 (între 0,8 și 1,0)

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

072

 

Articolul 481 alineatul (1)

 

Instituții de credit și firme de investiții

 

Procentaj aplicabil în cazul în care se aplică un singur procentaj [situat în intervalele specificate la articolul 481 alineatul (3)]

2014 (între 0 % și 80 %)

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

073

2015 (între 0 % și 60 %)

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

074

2016 (între 0 % și 40 %)

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

075

2017 (între 0 % și 20 %)

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

076

 

Articolul 481 alineatul (5)

 

 

Deduceri și filtre prudențiale tranzitorii suplimentare

Pentru fiecare filtru prudențial sau deducere menționată la articolul 481 alineatele (1) și (2), autoritățile competente stabilesc și publică procentajele aplicabile situate în intervalele specificate la alineatele (3) și (4) din articolul indicat

2014 (între 0 % și 80 %)

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

077

2015 (între 0 % și 60 %)

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

078

2016 (între 0 % și 40 %)

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

079

2017 (între 0 % și 20 %)

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

080

 

Articolul 486 alineatul (6)

 

Instituții de credit și firme de investiții

Limitele păstrării drepturilor obținute pentru elementele din cadrul elementelor de fonduri proprii de nivel 1 de bază, al elementelor de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar și al elementelor de fonduri proprii de nivel 2

Procentaj aplicabil pentru stabilirea limitelor păstrării drepturilor obținute pentru elementele de fonduri proprii de nivel 1 de bază, în temeiul articolului 486 alineatul (2) [procentaj situat în intervalele specificate la alineatul (5) din respectivul articol]

2014 (între 60 % și 80 %)

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

081

2015 (între 40 % și 70 %)

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

082

2016 (între 20 % și 60 %)

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

083

2017 (între 0 % și 50 %)

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

084

2018 (între 0 % și 40 %)

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

085

2019 (între 0 % și 30 %)

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

086

2020 (între 0 % și 20 %)

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

087

2021 (între 0 % și 10 %)

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

088

Procentaj aplicabil pentru stabilirea limitelor păstrării drepturilor obținute pentru elementele de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar, în temeiul articolului 486 alineatul (3) [procentaj situat în intervalele specificate la alineatul (5) din respectivul articol]

2014 (între 60 % și 80 %)

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

089

2015 (între 40 % și 70 %)

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

090

2016 (între 20 % și 60 %)

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

091

2017 (între 0 % și 50 %)

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

092

2018 (între 0 % și 40 %)

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

093

2019 (între 0 % și 30 %)

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

094

2020 (între 0 % și 20 %)

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

095

2021 (între 0 % și 10 %)

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

096

Procentaj aplicabil pentru stabilirea limitelor păstrării drepturilor obținute pentru elementele de fonduri proprii de nivel 2, în temeiul articolului 486 alineatul (4) [procentaj situat în intervalele specificate la alineatul (5) din respectivul articol]

2014 (între 60 % și 80 %)

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

097

2015 (între 40 % și 70 %)

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

098

2016 (între 20 % și 60 %)

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

099

2017 (între 0 % și 50 %)

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

100

2018 (între 0 % și 40 %)

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

101

2019 (între 0 % și 30 %)

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

102

2020 (între 0 % și 20 %)

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

103

2021 (între 0 % și 10 %)

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

104

 

Articolul 495 alineatul (1)

 

Instituții de credit și firme de investiții

Tratamentul tranzitoriu al expunerilor din titluri de capital conform abordării IRB

Prin derogare de la partea a treia capitolul 3, până la 31 decembrie 2017, autoritățile competente pot excepta de la tratamentul bazat pe modele interne de rating anumite categorii de expuneri din titluri de capital deținute la 31 decembrie 2007 de instituții și de filiale din UE ale instituțiilor din statul membru respectiv.

[Anul]

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

105

 

Articolul 496 alineatul (1)

 

Instituții de credit și firme de investiții

Dispoziție tranzitorie privind calculul cerințelor de fonduri proprii pentru expuneri sub forma obligațiunilor garantate

Până la 31 decembrie 2017, autoritățile competente pot renunța în totalitate sau parțial la limita de 10 % pentru unitățile cu rang superior emise de fondurile comune de securitizare franceze sau de entitățile de securitizare echivalente acestora prevăzute la articolul 129 alineatul (1) literele (d) și (f), cu condiția îndeplinirii condițiilor prevăzute la articolul 496 alineatul (1) literele (a) și (b).

[Anul]

[Da/Nu/NA]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 


PARTEA 3

Elementele variabile ale remunerației (articolul 94 din Directiva 2013/36/UE)

 

Directiva 2013/36/UE

Destinatar

Sfera de aplicare

Dispoziții

Informația de publicat

Exercitată (Da/Nu/NA)

Trimiteri

Disponibilă în EN (DA/NU)

Detalii / Observații

010

Data ultimei actualizări a informațiilor din prezentul formular

(zz/ll/aaaa)

 

020

Articolul 94 alineatul (1) litera (g) punctul (i)

State membre sau autorități competente

Instituții de credit și firme de investiții

Nivelul maxim al raportului dintre componenta variabilă și componenta fixă a remunerației (procentaj stabilit în legislația națională și calculat prin împărțirea componentei variabile la componenta fixă a remunerației)

[Valoarea în %]

[Da/Nu]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

030

Articolul 94 alineatul (1) litera (g) punctul (ii)

State membre sau autorități competente

Instituții de credit și firme de investiții

Nivelul maxim al raportului dintre componenta variabilă și componenta fixă a remunerației care poate fi aprobat de acționarii, proprietarii sau asociații instituției (procentaj stabilit în legislația națională și calculat prin împărțirea componentei variabile la componenta fixă a remunerației)

[Valoarea în %]

[Da/Nu]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

040

Articolul 94 alineatul (1) litera (g) punctul (iii)

State membre sau autorități competente

Instituții de credit și firme de investiții

Procentajul maxim din remunerația variabilă totală căreia i se poate aplica rata de actualizare (% din remunerația variabilă totală)

[Valoarea în %]

[Da/Nu]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 

050

Articolul 94 alineatul (1) litera (l)

State membre sau autorități competente

Instituții de credit și firme de investiții

Descrierea oricărei restricții cu privire la tipul și caracteristicile instrumentelor sau a oricăror interdicții cu privire la instrumentele care pot fi utilizate în scopul acordării remunerației variabile

[Text liber/valoare]

[Da/Nu]

Obligatoriu dacă „Da”

Obligatoriu dacă „Da”

 


(1)  „Da” indică faptul că autoritatea competentă sau statul membru abilitat să exercite opțiunea sau marja de apreciere relevantă a exercitat această opțiune sau marjă.

„Nu” indică faptul că autoritatea competentă sau statul membru abilitat să exercite opțiunea sau marja de apreciere relevantă nu a exercitat această opțiune sau marjă.

„NA” (Nu se aplică) indică faptul că exercitarea opțiunii nu este posibilă sau că nu există o marjă de apreciere.

(2)  Textul dispoziției din legislația națională.

(3)  Trimiterea la legislația națională și hyperlink(uri) către site-ul care conține textul național ce transpune dispoziția în cauză a Uniunii.


ANEXA III

Procesul de supraveghere și evaluare (SREP)  (1)

010

Data ultimei actualizări a informațiilor din prezentul formular

(zz/ll/aaaa)

020

Domeniul de aplicare al SREP

(Articolele 108-110 din CRD)

Descrierea abordării autorității competente privind domeniul de aplicare al SREP, incluzând:

tipurile de instituții acoperite de/excluse din SREP, în special dacă domeniul de aplicare este diferit de cele specificate în Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și în Directiva 2013/36/UE;

o prezentare de ansamblu a modului în care autoritatea competentă ține cont de principiul proporționalității atunci când analizează domeniul de aplicare al SREP și frecvența evaluării diferitelor elemente ale SREP (2).

[text liber sau trimitere ori hyperlink către orientările respective]

030

Evaluarea elementelor SREP

(Articolele 74-96 din CRD)

Descrierea abordării autorității competente cu privire la evaluarea elementelor SREP individuale (astfel cum se menționează în Ghidul ABE privind procedurile și metodologiile comune pentru SREP -EBA/GL/2014/13), incluzând:

o prezentare de ansamblu a procesului și a metodologiilor de evaluare aplicate la evaluarea elementelor SREP, incluzând: (1) analiza modelului de afaceri, (2) evaluarea guvernanței interne și a controalelor efectuate la nivelul întregii instituții, (3) evaluarea riscurilor pentru capital și (4) evaluarea riscurilor pentru lichiditate și finanțare;

o prezentare de ansamblu a modului în care autoritatea competentă ține cont de principiul proporționalității atunci când evaluează elemente SREP individuale, inclusiv a modului în care a fost efectuată clasificarea instituțiilor (3).

[text liber sau trimitere ori hyperlink către orientările respective]

040

Analiza și evaluarea ICAAP și ILAAP

(Articolele 73, 86, 97, 98 și 103 din CRD)

Descrierea abordării autorității competente în ceea ce privește analiza și evaluarea procesului de evaluare a adecvării capitalului intern (ICAAP) și a procesului de evaluare a adecvării lichidității interne (ILAAP) ca parte a SREP și, în special, în ceea ce privește evaluarea fiabilității calculelor ICAAP și ILAAP privind capitalul și lichiditatea în scopul stabilirii cerințelor de fonduri proprii suplimentare și a cerințelor de lichiditate cantitative, inclusiv (4):

o prezentare a metodologiei utilizate de autoritatea competentă pentru a evalua ICAAP și ILAAP ale instituțiilor;

Informații/trimiteri la cerințele autorității competente privind transmiterea informațiilor aferente ICAAP și ILAAP, precizându-se în special ce informații trebuie să fie transmise;

informații care să precizeze dacă instituția are obligația de a furniza o evaluare independentă a ICAAP și ILAAP.

[text liber sau trimitere ori hyperlink către orientările respective]

050

Evaluarea globală a SREP și măsurile de supraveghere

(Articolele 102 și 104 din CRD)

Descrierea abordării autorității competente cu privire la evaluarea globală a SREP (rezumat) și aplicarea măsurilor de supraveghere pe baza evaluării globale a SREP (5).

Descrierea modului în care rezultatele SREP sunt legate de aplicarea măsurilor de intervenție timpurie în conformitate cu articolul 27 din Directiva 2014/59/UE și stabilirea condițiilor în care se poate considera că instituția este în curs de a intra în dificultate sau este susceptibilă de a intra în dificultate în conformitate cu articolul 32 din directiva respectivă (6).

[text liber sau trimitere ori hyperlink către orientările respective]


(1)  Autoritățile competente fac publice criteriile și metodologiile utilizate la liniile 020-040 și la linia 050 pentru evaluarea globală. În a doua coloană sunt descrise tipurile de informații care trebuie publicate sub forma unei note explicative.

(2)  Domeniul de aplicare al SREP, care trebuie luat în considerare atât la nivelul unei instituții, cât și în ceea ce privește resursele proprii.

Autoritatea competentă explică abordarea utilizată pentru clasificarea instituțiilor în diferite categorii în scopul SREP, descriind utilizarea criteriilor cantitative și calitative, precum și impactul acestei clasificări asupra stabilității financiare sau a altor obiective generale de supraveghere.

Autoritatea competentă explică, de asemenea, modul în care este pusă în practică clasificarea cu scopul de a asigura cel puțin o implicare minimă în evaluările SREP, descriind inclusiv frecvențele de evaluare a tuturor elementelor SREP pentru diferitele categorii de instituții.

(3)  Inclusiv instrumentele de lucru, de exemplu inspecțiile la fața locului și examinările ex situ, criteriile calitative și cantitative, datele statistice utilizate în cadrul evaluărilor. Sunt recomandate hyperlinkuri către orice orientări de pe site-ul web.

(4)  Autoritățile competente explică, de asemenea, modul în care evaluarea ICAAP și a ILAAP este acoperită de modelele de implicare minimă aplicate în scopuri de proporționalitate pe baza categoriilor SREP, precum și modul în care proporționalitatea este aplicată în scopul specificării așteptărilor în materie de supraveghere legate de ICAAP și ILAAP, precizând în special orientările sau cerințele minime pentru ICAAP și ILAAP pe care le-au emis autoritățile competente.

(5)  Abordarea pe care autoritățile competente o aplică pentru a ajunge la evaluarea globală a SREP și la comunicarea acesteia către instituții. Evaluarea globală efectuată de autoritățile competente se bazează pe o analiză a tuturor elementelor menționate la liniile 020-040, împreună cu orice alte informații relevante cu privire la instituție pe care autoritatea competentă le poate obține.

(6)  Autoritățile competente pot, de asemenea, să publice informații privind politicile care stau la baza deciziilor lor privind adoptarea de măsuri de supraveghere (în sensul articolelor 102 și 104 din CRD) și măsuri de intervenție timpurie (în sensul articolului 27 din Directiva privind redresarea și rezoluția instituțiilor bancare - BRRD) ori de câte ori evaluarea lor privind o instituție identifică deficiențe sau nereguli care necesită o intervenție în materie de supraveghere. Aceste publicări de informații ar putea include publicarea unor orientări interne sau a altor documente care descriu practicile generale de supraveghere. Cu toate acestea, nu este necesară publicarea deciziilor privind fiecare instituție în parte, pentru a respecta principiul confidențialității.

În plus, autoritățile competente pot furniza informații cu privire la implicațiile care apar în cazul în care o instituție încalcă dispozițiile juridice relevante sau nu respectă măsurile de supraveghere sau de intervenție timpurie impuse pe baza rezultatelor SREP, enumerând, de exemplu, procedurile de executare în vigoare (dacă este cazul).


ANEXA IV

DATE STATISTICE AGREGATE

Lista formularelor

Partea 1

Date consolidate per autoritate competentă

Partea 2

Date privind riscul de credit

Partea 3

Date privind riscul de piață

Partea 4

Date privind riscul operațional

Partea 5

Date privind măsurile de supraveghere și sancțiunile administrative

Partea 6

Date privind derogările

Observații generale privind completarea formularelor din anexa IV

Autoritățile competente nu comunică acțiunile sau deciziile de supraveghere destinate unor instituții specifice. Atunci când publică informații privind criteriile generale și metodologiile, autoritățile competente nu comunică nicio măsură de supraveghere destinată unor instituții specifice, indiferent dacă este luată cu privire la o singură instituție sau la un grup de instituții.

Celulele numerice includ numai numere. Nu se fac trimiteri la monedele naționale. Moneda utilizată este euro și statele membre din afara zonei euro își convertesc monedele naționale în euro utilizând cursurile de schimb ale BCE (la data comună de referință, adică ultima zi a anului care face obiectul reexaminării), cu o zecimală, atunci când publică sumele în milioane.

Unitatea de comunicare a informațiilor este în milioane EUR pentru valorile monetare raportate (în continuare - milioane EUR).

Procentele se prezintă cu două zecimale.

În cazul în care datele nu sunt comunicate, motivul pentru necomunicarea datelor este furnizat utilizând nomenclatura ABE, și anume N/A (pentru „nu sunt disponibile”) sau C (pentru „confidențiale”).

Datele sunt prezentate pe bază agregată, fără a identifica individual nici instituțiile de credit, nici firmele de investiții.

Trimiterile la formularele COREP în temeiul Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei sunt furnizate în părțile 1-4, dacă sunt disponibile.

Autoritățile competente colectează datele privind anul XXXX și anii următori pe bază consolidată. - Acest lucru va asigura coerența informațiilor colectate.

Formularele din prezenta anexă trebuie citite în coroborare cu domeniul de consolidare al raportării definit prin prezentul document. Pentru a asigura o colectare eficientă a datelor, informațiile pentru instituțiile de credit și cele pentru firmele de investiții se raportează separat, dar în ambele cazuri se aplică același nivel de consolidare.

Pentru a asigura coerența și comparabilitatea datelor raportate, BCE publică numai date statistice agregate pentru entitățile supravegheate pentru care desfășoară și exercită supravegherea directă la data de referință a publicării, în timp ce autoritățile naționale competente publică date statistice agregate numai pentru instituțiile de credit care nu sunt supravegheate direct de BCE.

Datele sunt compilate numai pentru firmele de investiții care intră sub incidența CRD. Firmele de investiții care nu intră sub incidența CRD sunt excluse din exercițiul de colectare a datelor.

PARTEA 1

Date consolidate per autoritate competentă (anul XXXX)

 

Trimitere la formularul COREP

Date

 

Numărul și dimensiunea instituțiilor de credit

 

 

010

Numărul instituțiilor de credit

 

[Valoare]

020

Totalul activelor din jurisdicție (în milioane EUR) (1)

 

[Valoare]

030

Totalul activelor din jurisdicție (1) ca % din PIB (2)

 

[Valoare]

 

Numărul și dimensiunea instituțiilor de credit străine  (3)

 

 

040

Din țări terțe

Numărul sucursalelor (4)

 

[Valoare]

050

Totalul activelor sucursalelor (în milioane EUR)

 

[Valoare]

060

Numărul filialelor (5)

 

[Valoare]

070

Totalul activelor filialelor (în milioane EUR)

 

[Valoare]

 

Total capital și cerințe de capital ale instituțiilor de credit

 

 

080

Total elemente de fonduri proprii de nivel 1 de bază ca % din capitalul total (6)

CA1 (linia 020 / linia 010)

[Valoare]

090

Total elemente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar ca % din capitalul total (7)

CA1 (linia 530 / linia 010)

[Valoare]

100

Total elemente de fonduri proprii de nivel 2 ca % din capitalul total (8)

CA1 (linia 750 / linia 010)

[Valoare]

110

Cerințe totale de capital (în milioane EUR) (9)

CA2 (linia 010) * 8 %

[Valoare]

120

Rata fondurilor proprii totale (%) (10)

CA3 (linia 050)

[Valoare]

 

Numărul și dimensiunea firmelor de investiții

 

 

130

Numărul firmelor de investiții

 

[Valoare]

140

Total active (în milioane EUR) (1)

 

[Valoare]

150

Total active exprimate ca % din PIB

 

[Valoare]

 

Total capital și cerințe de capital pentru firmele de investiții

 

 

160

Total elemente de fonduri proprii de nivel 1 de bază ca % din capitalul total (6)

CA1 (linia 020 / linia 010)

[Valoare]

170

Total elemente de fonduri proprii de nivel 1 suplimentar ca % din capitalul total (7)

CA1 (linia 530 / linia 010)

[Valoare]

180

Total elemente de fonduri proprii de nivel 2 ca % din capitalul total (8)

CA1 (linia 750 / linia 010)

[Valoare]

190

Cerințe totale de capital (în milioane EUR) (9)

CA2 (linia 010) *8 %

[Valoare]

200

Rata fondurilor proprii totale (%) (10)

CA3 (linia 050)

[Valoare]


PARTEA 2

Date privind riscul de credit (anul XXXX)

 

Date privind riscul de credit

Trimitere la formularul COREP

Date

 

Instituții de credit: Cerințe de fonduri proprii pentru riscul de credit

 

 

010

Instituții de credit: cerințe de fonduri proprii pentru riscul de credit

% din totalul cerințelor de fonduri proprii  (11)

CA2 (linia 040 / linia 010)

[Valoare]

020

Instituții de credit: defalcare în funcție de abordare

% pe baza numărului total de instituții de credit  (12)

Abordare standardizată (SA)

 

[Valoare]

030

Abordarea IRB când nici estimările proprii ale valorii pierderii în caz de nerambursare și nici factorii de conversie nu sunt utilizați

 

[Valoare]

040

Abordarea IRB când estimările proprii ale valorii pierderii în caz de nerambursare și/sau factorii de conversie sunt utilizați

 

[Valoare]

050

% pe baza totalului cerințelor de fonduri proprii pentru riscul de credit

SA

CA2 (linia 050 / linia 040)

[Valoare]

060

Abordarea IRB când nici estimările proprii ale valorii pierderii în caz de nerambursare și nici factorii de conversie nu sunt utilizați

CR IRB, IRB de bază (linia 010, coloana 260)/CA2 (linia 040)

[Valoare]

070

Abordarea IRB când estimările proprii ale valorii pierderii în caz de nerambursare și/sau factorii de conversie sunt utilizați

CR IRB, IRB avansată (linia 010, coloana 260)/CA2 (linia 040)

[Valoare]

080

Instituții de credit: defalcare în funcție de clasa de expunere IRB

% pe baza valorii expunerii ponderate la risc IRB totale

Abordarea IRB când nici estimările proprii ale valorii pierderii în caz de nerambursare și nici factorii de conversie nu sunt utilizați

CA2 (linia 250 / linia 240)

[Valoare]

090

Administrații centrale și bănci centrale

CA2 (linia 260 / linia 240)

[Valoare]

100

Instituții

CA2 (linia 270 / linia 240)

[Valoare]

110

Societăți – IMM-uri

CA2 (linia 280 / linia 240)

[Valoare]

120

Societăți – Finanțări specializate

CA2 (linia 290 / linia 240)

[Valoare]

130

Societăți – Altele

CA2 (linia 300 / linia 240)

[Valoare]

140

Abordarea IRB când estimările proprii ale valorii pierderii în caz de nerambursare și/sau factorii de conversie sunt utilizați

CA2 (linia 310 / linia 240)

[Valoare]

150

Administrații centrale și bănci centrale

CA2 (linia 320 / linia 240)

[Valoare]

160

Instituții

CA2 (linia 330 / linia 240)

[Valoare]

170

Societăți – IMM-uri

CA2 (linia 340 / linia 240)

[Valoare]

180

Societăți – Finanțări specializate

CA2 (linia 350 / linia 240)

[Valoare]

190

Societăți – Altele

CA2 (linia 360 / linia 240)

[Valoare]

200

Retail – Expunerile IMM-urilor garantate cu bunuri imobile

CA2 (linia 370 / linia 240)

[Valoare]

210

Retail – Expunerile societăților, altele decât IMM-uri, garantate cu bunuri imobile

CA2 (linia 380 / linia 240)

[Valoare]

220

Retail – Expuneri eligibile reînnoibile

CA2 (linia 390 / linia 240)

[Valoare]

230

Retail – Alte expuneri ale IMM-urilor

CA2 (linia 400 / linia 240)

[Valoare]

240

Retail - Alte expuneri ale unor societăți care nu sunt IMM-uri

CA2 (linia 410 / linia 240)

[Valoare]

250

Titluri de capital în abordarea IRB

CA2 (linia 420 / linia 240)

[Valoare]

260

Pozițiile din securitizare în abordarea IRB

CA2 (linia 430 / linia 240)

[Valoare]

270

Active, altele decât cele de tip credit

CA2 (linia 450 / linia 240)

[Valoare]

 

Date privind riscul de credit

Trimitere la formularul COREP

Date

280

Instituții de credit: Cerințe de fonduri proprii pentru riscul de credit

 

 

290

Instituții de credit: defalcare în funcție de clasa de expunere SA*

% pe baza valorii expunerii ponderate la risc SA totale

Administrații centrale sau bănci centrale

CA2 (linia 070 / linia 050)

[Valoare]

300

Administrații regionale sau autorități locale

CA2 (linia 080 / linia 050)

[Valoare]

310

Entități din sectorul public

CA2 (linia 090 / linia 050)

[Valoare]

320

Bănci de dezvoltare multilaterală

CA2 (linia 100 / linia 050)

[Valoare]

330

Organizații internaționale

CA2 (linia 110 / linia 050)

[Valoare]

340

Instituții

CA2 (linia 120 / linia 050)

[Valoare]

350

Societăți

CA2 (linia 130 / linia 050)

[Valoare]

360

Retail

CA2 (linia 140 / linia 050)

[Valoare]

370

Garantare cu ipoteci asupra bunurilor imobile

CA2 (linia 150 / linia 050)

[Valoare]

380

Expuneri în stare de nerambursare

CA2 (linia 160 / linia 050)

[Valoare]

390

Elemente asociate unui risc extrem de ridicat

CA2 (linia 170 / linia 050)

[Valoare]

400

Obligațiuni garantate

CA2 (linia 180 / linia 050)

[Valoare]

410

Creanțe asupra unor instituții și societăți cu o evaluare de credit pe termen scurt

CA2 (linia 190 / linia 050)

[Valoare]

420

Organisme de plasament colectiv

CA2 (linia 200 / linia 050)

[Valoare]

430

Titluri de capital

CA2 (linia 210 / linia 050)

[Valoare]

440

Alte elemente

CA2 (linia 211 / linia 050)

[Valoare]

450

Poziții din securitizare cuprinse în SA

CA2 (linia 220 / linia 050)

[Valoare]

460

Instituții de credit: defalcare în funcție de abordarea de diminuare a riscului de credit (CRM)

% pe baza numărului total de instituții de credit  (13)

Metoda simplă a garanțiilor financiare

 

[Valoare]

470

Metoda extinsă a garanțiilor financiare

 

[Valoare]

 

Firme de investiții: Cerințe de fonduri proprii pentru riscul de credit

 

 

480

Firme de investiții: cerințe de fonduri proprii pentru riscul de credit

% din totalul cerințelor de fonduri proprii  (14)

CA2 (linia 040 / linia 010)

[Valoare]

490

Firme de investiții: defalcare în funcție de abordare

% pe baza numărului total de firme de investiții  (12)

SA

 

[Valoare]

500

IRB

 

[Valoare]

510

% pe baza totalului cerințelor de fonduri proprii pentru riscul de credit  (15)

SA

CA2 (linia 050 / linia 040)

[Valoare]

520

IRB

CA2 (linia 240 / linia 040)

[Valoare]

 

 

 

 

 

 

 

Informații suplimentare privind securitizarea (în milioane EUR)

Trimitere la formularul COREP

Date

 

Instituții de credit: inițiator

 

 

530

Valoarea totală a expunerilor din securitizare rezultate din bilanț și din afara bilanțului

CR SEC SA (linia 030, coloana 010) + CR SEC IRB (linia 030, coloana 010)

[Valoare]

540

Valoarea totală a expunerilor din securitizare înscrise (poziții de securitizare – expunerea inițială înainte de aplicarea factorilor de conversie) în bilanț și a celor din afara bilanțului

CR SEC SA (linia 030, coloana 050) + CR SEC IRB (linia 030, coloana 050)

[Valoare]

 

 

 

 

 

 

 

Expuneri și pierderi din împrumuturi garantate cu bunuri imobile (milioane EUR) (16)

Trimitere la formularul COREP

Date

550

Utilizarea bunurilor imobile locative drept garanție reală

Suma expunerilor garantate cu bunuri imobile locative  (17)

CR IP Losses (linia 010, coloana 050)

[Valoare]

560

Suma pierderilor care decurg din împrumuturi până la procentajele de referință  (18)

CR IP Losses (linia 010, coloana 010)

[Valoare]

570

Din care: bunuri imobile evaluate la valoarea ipotecară  (19)

CR IP Losses (linia 010, coloana 020)

[Valoare]

580

Suma pierderilor globale  (20)

CR IP Losses (linia 010, coloana 030)

[Valoare]

590

Din care: bunuri imobile evaluate la valoarea ipotecară  (19)

CR IP Losses (linia 010, coloana 040)

[Valoare]

600

Utilizarea bunurilor imobile comerciale drept garanție reală

Suma expunerilor garantate cu bunuri imobile comerciale  (17)

CR IP Losses (linia 020, coloana 050)

[Valoare]

610

Suma pierderilor care decurg din împrumuturi până la procentajele de referință  (18)

CR IP Losses (linia 020, coloana 010)

[Valoare]

620

Din care: bunuri imobile evaluate la valoarea ipotecară  (19)

CR IP Losses (linia 020, coloana 020)

[Valoare]

630

Suma pierderilor globale  (20)

CR IP Losses (linia 020, coloana 030)

[Valoare]

640

Din care: bunuri imobile evaluate la valoarea ipotecară  (19)

CR IP Losses (linia 020, coloana 040)

[Valoare]


PARTEA 3

Date privind riscul de piață  (21) (anul XXXX)

 

Date privind riscul de piață

Trimitere la formularul COREP

Date

 

Instituții de credit: Cerințe de fonduri proprii pentru riscul de piață

 

 

010

Instituții de credit: cerințe de fonduri proprii pentru riscul de piață

% din totalul cerințelor de fonduri proprii  (22)

CA2 (linia 520 / linia 010)

[Valoare]

020

Instituții de credit: defalcare în funcție de abordare

% pe baza numărului total de instituții de credit  (23)

Abordare standardizată

 

[Valoare]

030

Modele interne

 

[Valoare]

040

% bazat pe totalul cerințelor de fonduri proprii pentru riscul de piață

Abordare standardizată

CA2 (linia 530 / linia 520)

[Valoare]

050

Modele interne

CA2 (linia 580 / linia 520)

[Valoare]

 

Firme de investiții: Cerințe de fonduri proprii pentru riscul de piață

 

 

060

Firme de investiții: cerințe de fonduri proprii pentru riscul de piață

% din totalul cerințelor de fonduri proprii  (22)

CA2 (linia 520 / linia 010)

[Valoare]

070

Firme de investiții: defalcare în funcție de abordare

% pe baza numărului total de firme de investiții  (23)

Abordare standardizată

 

[Valoare]

080

Modele interne

 

[Valoare]

090

% bazat pe totalul cerințelor de fonduri proprii pentru riscul de piață

Abordare standardizată

CA2 (linia 530 / linia 520)

[Valoare]

100

Modele interne

CA2 (linia 580 / linia 520)

[Valoare]


PARTEA 4

Date privind riscul operațional (anul XXXX)

 

Date privind riscul operațional

Trimitere la formularul COREP

Date

 

Instituții de credit: Cerințe de fonduri proprii pentru riscul operațional

 

 

010

Instituții de credit: cerințe de fonduri proprii pentru riscul operațional

% din totalul cerințelor de fonduri proprii  (24)

CA2 (linia 590 / linia 010)

[Valoare]

020

Instituții de credit: defalcare în funcție de abordare

% pe baza numărului total de instituții de credit  (25)

Abordare de bază (BIA)

 

[Valoare]

030

Abordare standardizată (TSA) /

Abordare standardizată alternativă (ASA)

 

[Valoare]

040

Abordare avansată de evaluare (AMA)

 

[Valoare]

050

% pe baza totalului cerințelor de fonduri proprii pentru riscul operațional

BIA

CA2 (linia 600 / linia 590)

[Valoare]

060

TSA/ASA

CA2 (linia 610 / linia 590)

[Valoare]

070

AMA

CA2 (linia 620 / linia 590)

[Valoare]

 

Instituții de credit: Pierderi ca urmare a riscului operațional

 

 

080

Instituții de credit: pierderea brută totală

Pierdere brută totală ca % din venitul brut total  (26)

Detalii privind OPR (linia 920, coloana 080) / OPR [sumă (de la linia 010 la linia 130), coloana 030]

[Valoare]

 

Firme de investiții: Cerințe de fonduri proprii pentru riscul operațional

 

 

090

Firme de investiții: cerințe de fonduri proprii pentru riscul operațional

% din totalul cerințelor de fonduri proprii  (24)

CA2 (linia 590 / linia 010)

[Valoare]

100

Firme de investiții: defalcare în funcție de abordare

% pe baza numărului total de firme de investiții  (25)

BIA

 

[Valoare]

110

TSA/ASA

 

[Valoare]

120

AMA

 

[Valoare]

130

% pe baza totalului cerințelor de fonduri proprii pentru riscul operațional

BIA

CA2 (linia 600 / linia 590)

[Valoare]

140

TSA/ASA

CA2 (linia 610 / linia 590)

[Valoare]

150

AMA

CA2 (linia 620 / linia 590)

[Valoare]

 

Firme de investiții: Pierderi ca urmare a riscului operațional

 

 

160

Firme de investiții: pierderea brută totală

Pierdere brută totală ca % din venitul brut total  (26)

Detalii privind OPR (linia 920, coloana 080) / OPR [sumă (de la linia 010 la linia 130), coloana 030]

[Valoare]


PARTEA 5

Date privind măsurile de supraveghere și sancțiunile administrative  (27) (anul XXXX)

 

Măsuri de supraveghere

Date

 

Instituții de credit

 

010

Măsuri de supraveghere luate în conformitate cu articolul 102 alineatul (1) litera (a)

Număr total de măsuri de supraveghere luate în conformitate cu articolul 104 alineatul (1) din Directiva 2013/36/UE:

[Valoare]

011

pentru a menține fonduri proprii în plus față de cerințele de capital minim [articolul 104 alineatul (1) litera (a)]

[Valoare]

012

pentru a consolida dispozițiile privind guvernanța și administrarea capitalului intern [articolul 104 alineatul (1) litera (b)]

[Valoare]

013

pentru a prezenta un plan pentru restabilirea conformității cu cerințele de supraveghere [articolul 104 alineatul (1) litera (c)]

[Valoare]

014

pentru a aplica o politică specifică de constituire de provizioane sau un tratament specific al activelor [articolul 104 alineatul (1) litera (d)]

[Valoare]

015

pentru a restrânge/limita activitățile sau operațiunile [articolul 104 alineatul (1) litera (e)]

[Valoare]

016

pentru a reduce riscul inerent activităților, produselor și sistemelor [articolul 104 alineatul (1) litera (f)]

[Valoare]

017

pentru a limita componenta variabilă a remunerației [articolul 104 alineatul (1) litera (g)]

[Valoare]

018

pentru a consolida fondurile proprii prin utilizarea profiturilor nete [articolul 104 alineatul (1) litera (h)]

[Valoare]

019

pentru a restricționa/a interzice distribuirile sau plățile sub formă de dobânzi [articolul 104 alineatul (1) litera (i)]

[Valoare]

020

pentru a impune cerințe de raportare suplimentare sau o frecvență mai mare a raportării [articolul 104 alineatul (1) litera (j)]

[Valoare]

021

pentru a impune cerințe de lichiditate specifice [articolul 104 alineatul (1) litera (k)]

[Valoare]

022

pentru a cere publicarea de informații suplimentare [articolul 104 alineatul (1) litera (l)]

[Valoare]

023

Numărul și natura altor măsuri de supraveghere luate [care nu sunt enumerate la articolul 104 alineatul (1) din Directiva 2013/36/UE]

[Valoare]

024

Măsuri de supraveghere luate în conformitate cu articolul 102 alineatul (1) litera (b) și cu alte dispoziții ale Directivei 2013/36/UE sau cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013

Număr total de măsuri de supraveghere luate în conformitate cu articolul 104 alineatul (1) din Directiva 2013/36/UE:

[Valoare]

025

pentru a menține fonduri proprii în plus față de cerințele de capital minim [articolul 104 alineatul (1) litera (a)]

[Valoare]

026

pentru a consolida dispozițiile privind guvernanța și administrarea capitalului intern [articolul 104 alineatul (1) litera (b)]

[Valoare]

027

pentru a prezenta un plan pentru restabilirea conformității cu cerințele de supraveghere [articolul 104 alineatul (1) litera (c)]

[Valoare]

028

pentru a aplica o politică specifică de constituire de provizioane sau un tratament specific al activelor [articolul 104 alineatul (1) litera (d)]

[Valoare]

029

pentru a restrânge/limita activitățile sau operațiunile [articolul 104 alineatul (1) litera (e)]

[Valoare]

030

pentru a reduce riscul inerent activităților, produselor și sistemelor [articolul 104 alineatul (1) litera (f)]

[Valoare]

031

pentru a limita componenta variabilă a remunerației [articolul 104 alineatul (1) litera (g)]

[Valoare]

032

pentru a consolida fondurile proprii prin utilizarea profiturilor nete [articolul 104 alineatul (1) litera (h)]

[Valoare]

033

pentru a restricționa/a interzice distribuirile sau plățile sub formă de dobânzi [articolul 104 alineatul (1) litera (i)]

[Valoare]

034

pentru a impune cerințe de raportare suplimentare sau o frecvență mai mare a raportării [articolul 104 alineatul (1) litera (j)]

[Valoare]

035

pentru a impune cerințe de lichiditate specifice [articolul 104 alineatul (1) litera (k)]

[Valoare]

036

pentru a cere publicarea de informații suplimentare [articolul 104 alineatul (1) litera (l)]

[Valoare]

037

Numărul și natura altor măsuri de supraveghere luate [care nu sunt enumerate la articolul 104 alineatul (1) din Directiva 2013/36/UE]

[Valoare]

 

 

 

 

 

Măsuri de supraveghere

Date

 

Firme de investiții

 

037

Măsuri de supraveghere luate în conformitate cu articolul 102 alineatul (1) litera (a)

Număr total de măsuri de supraveghere luate în conformitate cu articolul 104 alineatul (1) din Directiva 2013/36/UE:

[Valoare]

038

pentru a menține fonduri proprii în plus față de cerințele de capital minim [articolul 104 alineatul (1) litera (a)]

[Valoare]

039

pentru a consolida dispozițiile privind guvernanța și administrarea capitalului intern [articolul 104 alineatul (1) litera (b)]

[Valoare]

040

pentru a prezenta un plan pentru restabilirea conformității cu cerințele de supraveghere [articolul 104 alineatul (1) litera (c)]

[Valoare]

041

pentru a aplica o politică specifică de constituire de provizioane sau un tratament specific al activelor [articolul 104 alineatul (1) litera (d)]

[Valoare]

042

pentru a restrânge/limita activitățile sau operațiunile [articolul 104 alineatul (1) litera (e)]

[Valoare]

043

pentru a reduce riscul inerent activităților, produselor și sistemelor [articolul 104 alineatul (1) litera (f)]

[Valoare]

044

pentru a limita componenta variabilă a remunerației [articolul 104 alineatul (1) litera (g)]

[Valoare]

045

pentru a consolida fondurile proprii prin utilizarea profiturilor nete [articolul 104 alineatul (1) litera (h)]

[Valoare]

046

pentru a restricționa/a interzice distribuirile sau plățile sub formă de dobânzi [articolul 104 alineatul (1) litera (i)]

[Valoare]

047

pentru a impune cerințe de raportare suplimentare sau o frecvență mai mare a raportării [articolul 104 alineatul (1) litera (j)]

[Valoare]

048

pentru a impune cerințe de lichiditate specifice [articolul 104 alineatul (1) litera (k)]

[Valoare]

049

pentru a cere publicarea de informații suplimentare [articolul 104 alineatul (1) litera (l)]

[Valoare]

050

Numărul și natura altor măsuri de supraveghere luate [care nu sunt enumerate la articolul 104 alineatul (1) din Directiva 2013/36/UE]

[Valoare]

051

Măsuri de supraveghere luate în conformitate cu articolul 102 alineatul (1) litera (b) și cu alte dispoziții ale Directivei 2013/36/UE sau cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013

Număr total de măsuri de supraveghere luate în conformitate cu articolul 104 alineatul (1) din Directiva 2013/36/UE:

[Valoare]

052

pentru a menține fonduri proprii în plus față de cerințele de capital minim [articolul 104 alineatul (1) litera (a)]

[Valoare]

053

pentru a consolida dispozițiile privind guvernanța și administrarea capitalului intern [articolul 104 alineatul (1) litera (b)]

[Valoare]

054

pentru a prezenta un plan pentru restabilirea conformității cu cerințele de supraveghere [articolul 104 alineatul (1) litera (c)]

[Valoare]

055

pentru a aplica o politică specifică de constituire de provizioane sau un tratament specific al activelor [articolul 104 alineatul (1) litera (d)]

[Valoare]

056

pentru a restrânge/limita activitățile sau operațiunile [articolul 104 alineatul (1) litera (e)]

[Valoare]

057

pentru a reduce riscul inerent activităților, produselor și sistemelor [articolul 104 alineatul (1) litera (f)]

[Valoare]

058

pentru a limita componenta variabilă a remunerației [articolul 104 alineatul (1) litera (g)]

[Valoare]

059

pentru a consolida fondurile proprii prin utilizarea profiturilor nete [articolul 104 alineatul (1) litera (h)]

[Valoare]

060

pentru a restricționa/a interzice distribuirile sau plățile sub formă de dobânzi [articolul 104 alineatul (1) litera (i)]

[Valoare]

061

pentru a impune cerințe de raportare suplimentare sau o frecvență mai mare a raportării [articolul 104 alineatul (1) litera (j)]

[Valoare]

062

pentru a impune cerințe de lichiditate specifice [articolul 104 alineatul (1) litera (k)]

[Valoare]

063

pentru a cere publicarea de informații suplimentare [articolul 104 alineatul (1) litera (l)]

[Valoare]

064

Numărul și natura altor măsuri de supraveghere luate [care nu sunt enumerate la articolul 104 alineatul (1) din Directiva 2013/36/UE]

[Valoare]

 

 

 

 

 

Sancțiuni administrative (28)

Date

 

Instituții de credit

 

065

Sancțiuni administrative (pentru încălcări ale cerințelor de autorizare și a cerințelor pentru achiziția de participații calificate)

Numărul total de sancțiuni administrative prevăzute la articolul 66 alineatul (2) din Directiva 2013/36/UE aplicate:

[Valoare]

066

declarații publice în care se identifică persoana fizică/juridică responsabilă și natura încălcării [articolul 66 alineatul (2) litera (a)]

[Valoare]

067

ordine prin care i se solicită persoanei fizice/juridice responsabile să înceteze comportamentul respectiv și să se abțină de la repetarea comportamentului respectiv [articolul 66 alineatul (2) litera (b)]

[Valoare]

068

sancțiuni administrative pecuniare aplicate persoanelor fizice/juridice [articolul 66 alineatul (2) literele (c)-(e)]

[Valoare]

069

suspendări ale drepturilor de vot ale acționarilor [articolul 66 alineatul (2) litera (f)]

[Valoare]

070

Numărul și natura altor sancțiuni administrative aplicate [care nu sunt precizate la articolul 66 alineatul (2) din Directiva 2013/36/UE]

[text liber]

071

Sancțiuni administrative [pentru alte încălcări ale cerințelor impuse de Directiva 2013/36/UE sau de Regulamentul (UE) nr. 575/2013]

Numărul total de sancțiuni administrative prevăzute la articolul 67 alineatul (2) din Directiva 2013/36/UE aplicate:

[Valoare]

072

declarații publice în care se identifică persoana fizică/juridică responsabilă și natura încălcării [articolul 67 alineatul (2) litera (a)]

[Valoare]

073

ordine prin care i se solicită persoanei fizice/juridice responsabile să înceteze comportamentul respectiv și să se abțină de la repetarea comportamentului respectiv [articolul 67 alineatul (2) litera (b)]

[Valoare]

074

retrageri ale autorizației instituției de credit [articolul 67 alineatul (2) litera (c)]

[Valoare]

075

interziceri temporare ale exercitării de către persoanele fizice a funcțiilor lor în instituțiile de credit [articolul 67 alineatul (2) litera (d)]

[Valoare]

076

sancțiuni administrative pecuniare aplicate persoanelor fizice/juridice [articolul 67 alineatul (2) literele (e)-(g)]

[Valoare]

077

Numărul și natura altor sancțiuni administrative aplicate [care nu sunt precizate la articolul 67 alineatul (2) din Directiva 2013/36/UE]

[text liber]

 

Firme de investiții

 

078

Sancțiuni administrative (pentru încălcări ale cerințelor de autorizare și a cerințelor pentru achiziția de participații calificate)

Numărul total de sancțiuni administrative prevăzute la articolul 66 alineatul (2) din Directiva 2013/36/UE aplicate:

[Valoare]

079

declarații publice în care se identifică persoana fizică/juridică responsabilă și natura încălcării [articolul 66 alineatul (2) litera (a)]

[Valoare]

080

ordine prin care i se solicită persoanei fizice/juridice responsabile să înceteze comportamentul respectiv și să se abțină de la repetarea comportamentului respectiv [articolul 66 alineatul (2) litera (b)]

[Valoare]

081

sancțiuni administrative pecuniare aplicate unei persoane juridice [articolul 66 alineatul (2) literele (c)-(e)]

[Valoare]

082

suspendări ale drepturilor de vot ale acționarilor [articolul 66 alineatul (2) litera (f)]

[Valoare]

083

Numărul și natura altor sancțiuni administrative aplicate [care nu sunt precizate la articolul 66 alineatul (2) din Directiva 2013/36/UE]

[Valoare]

084

Sancțiuni administrative [pentru alte încălcări ale cerințelor impuse de Directiva 2013/36/UE sau de Regulamentul (UE) nr. 575/2013]

Numărul total de sancțiuni administrative prevăzute la articolul 66 alineatul (2) din Directiva 2013/36/UE aplicate:

[Valoare]

085

declarații publice în care se identifică persoana fizică/juridică responsabilă și natura încălcării [articolul 67 alineatul (2) litera (a)]

[Valoare]

086

ordine prin care i se solicită persoanei fizice/juridice responsabile să înceteze comportamentul respectiv și să se abțină de la repetarea comportamentului respectiv [articolul 67 alineatul (2) litera (b)]

[Valoare]

087

retrageri ale autorizațiilor firmelor de investiții [articolul 67 alineatul (2) litera (c)]

[Valoare]

088

interziceri temporare ale exercitării de către persoanele fizice a funcțiilor lor în firmele de investiții [articolul 67 alineatul (2) litera (d)]

[Valoare]

089

sancțiuni administrative pecuniare aplicate persoanelor fizice/juridice [articolul 67 alineatul (2) literele (e)-(g)]

[Valoare]

090

Numărul și natura altor sancțiuni administrative aplicate [care nu sunt precizate la articolul 67 alineatul (2) din Directiva 2013/36/UE]

[text liber]

Autoritățile competente nu comunică acțiunile sau deciziile de supraveghere destinate unor instituții specifice. Atunci când publică informații privind criteriile generale și metodologiile, autoritățile competente nu comunică nicio măsură de supraveghere destinată unor instituții specifice, indiferent dacă este luată cu privire la o singură instituție sau la un grup de instituții.


PARTEA 6

Date privind derogările  (29) (anul XXXX)

 

Derogarea de la aplicarea pe bază individuală a cerințelor prudențiale prevăzute în părțile a doua până la a cincea, a șaptea și a opta din Regulamentul (UE) nr. 575/2013

 

Referință juridică în Regulamentul (UE) nr. 575/2013

Articolul 7 alineatele (1) și (2)

(derogări pentru filiale)  (30)

Articolul 7 alineatul (3)

(derogări pentru instituții-mamă)

010

Numărul total de derogări acordate

[Valoare]

[Valoare]

011

Numărul de derogări acordate instituțiilor-mamă care au filiale stabilite în țări terțe sau dețin participații în astfel de filiale

N/A

[Valoare]

012

Valoare totală a fondurilor proprii consolidate deținute în filialele stabilite în țări terțe (în milioane EUR)

N/A

[Valoare]

013

Procent al fondurilor proprii totale consolidate deținute în filialele stabilite în țări terțe (%)

N/A

[Valoare]

014

Procent al cerințelor de fonduri proprii consolidate alocate filialelor stabilite în țări terțe (%)

N/A

[Valoare]

 

Permisiunea acordată instituțiilor-mamă de a include filialele în calcularea cerințelor lor prudențiale prevăzute în părțile a doua până la a cincea și în partea a opta din Regulamentul (UE) nr. 575/2013

 

Referință juridică în Regulamentul (UE) nr. 575/2013

Articolul 9 alineatul (1)

(Metoda individuală de consolidare)

015

Numărul total de permisiuni acordate

[Valoare]

016

Numărul de permisiuni acordate instituțiilor-mamă pentru a încorpora filialele stabilite în țări terțe în calculul cerinței acestora

[Valoare]

017

Valoare totală a fondurilor proprii consolidate deținute în filialele stabilite în țări terțe (în milioane EUR)

[Valoare]

018

Procent al fondurilor proprii totale consolidate deținute în filialele stabilite în țări terțe (%)

[Valoare]

019

Procent al cerințelor de fonduri proprii consolidate alocate filialelor stabilite în țări terțe (%)

[Valoare]

 

Derogarea de la aplicarea pe bază individuală a cerințelor de lichiditate prevăzute în partea a șasea din Regulamentul (UE) nr. 575/2013

 

Referință juridică în Regulamentul (UE) nr. 575/2013

Articolul 8

(Derogări privind lichiditatea pentru filiale)

020

Numărul total de derogări acordate

[Valoare]

021

Numărul de derogări acordate în temeiul articolului 8 alineatul (2) în cazul în care toate instituțiile dintr-un subgrup unic de lichiditate sunt autorizate în același stat membru

[Valoare]

022

Numărul de derogări acordate în temeiul articolului 8 alineatul (1) în cazul în care toate instituțiile dintr-un subgrup unic de lichiditate sunt autorizate în mai multe state membre

[Valoare]

023

Numărul de derogări acordate în temeiul articolului 8 alineatul (3) instituțiilor care sunt membre ale aceluiași sistem instituțional de protecție

[Valoare]

 

Derogarea de la aplicarea pe bază individuală a cerințelor prudențiale prevăzute în părțile a doua până la a opta din Regulamentul (UE) nr. 575/2013

 

Referință juridică în Regulamentul (UE) nr. 575/2013

Articolul 10

(Instituții de credit afiliate permanent unei case centrale)

024

Numărul total de derogări acordate

[Valoare]

025

Numărul de derogări acordate instituțiilor de credit afiliate permanent unei case centrale

[Valoare]

026

Număr de derogări acordate caselor centrale

[Valoare]


(1)  Cifra totalului activelor este valoarea totală a activelor țării pentru autoritățile naționale competente, numai pentru liniile 020 și 030, iar pentru BCE, valoarea totală a activelor instituțiilor semnificative pentru întregul MSU.

(2)  PIB-ul în prețurile pieței; sursă sugerată - Eurostat/BCE.

(3)  Țările SEE nu se includ.

(4)  Numărul de sucursale, astfel cum sunt prevăzute la articolul 4 alineatul (1) punctul 1 din CRR. Punctele de lucru, oricare ar fi numărul acestora, deschise în aceeași țară de către o instituție de credit cu sediul central într-o țară terță, sunt considerate o singură sucursală.

(5)  Numărul de filiale, astfel cum sunt definite la articolul 4 alineatul (1) punctul 16 din CRR. Orice filială a unei întreprinderi-filială va fi considerată filială a întreprinderii-mamă, care este entitatea ierarhică superioară a acelor întreprinderi.

(6)  Raportul dintre fondurile proprii de nivel 1 de bază, astfel cum sunt definite la articolul 50 din CRR, și fondurile proprii definite la articolul 4 alineatul (1) punctul 118 și la articolul 72 din CRR, exprimat în procente (%).

(7)  Raportul dintre fondurile proprii de nivel 1 suplimentar, astfel cum sunt definite la articolul 61 din CRR, și fondurile proprii definite la articolul 4 alineatul (1) punctul 118 și la articolul 72 din CRR, exprimat în procente (%).

(8)  Raportul dintre fondurile proprii de nivel 2, astfel cum sunt definite la articolul 71 din CRR, și fondurile proprii definite la articolul 4 alineatul (1) punctul 118 și la articolul 72 din CRR, exprimat în procente (%).

(9)  8 % din cuantumul total al expunerii la risc, astfel cum este definit la articolul 92 alineatul (3) și la articolele 95, 96 și 98 din CRR.

(10)  Raportul dintre fondurile proprii și cuantumul total al expunerii la risc, astfel cum este prevăzut la articolul 92 alineatul (2) litera (c) din CRR, exprimat în procente (%).

(11)  Raportul dintre cerințele de fonduri proprii pentru riscul de credit, astfel cum sunt prevăzute la articolul 92 alineatul (3) literele (a) și (f) din CRR, și fondurile proprii totale, astfel cum sunt definite la articolul 92 alineatul (3) și la articolele 95, 96 și 98 din CRR.

(12)  Dacă o instituție folosește mai multe abordări, instituția va fi luată în considerare în fiecare dintre aceste abordări. Prin urmare, suma procentelor raportate pentru cele trei abordări poate fi mai mare de 100 %.

(13)  În cazuri excepționale, dacă o instituție folosește mai multe abordări, instituția va fi luată în considerare în fiecare dintre aceste abordări. Prin urmare, suma procentelor raportate poate fi mai mare de 100 %.

(14)  Raportul dintre cerințele de fonduri proprii pentru riscul de credit, astfel cum sunt prevăzute la articolul 92 alineatul (3) literele (a) și (f) din CRR, și fondurile proprii totale, astfel cum sunt definite la articolul 92 alineatul (3) și la articolele 95, 96 și 98 din CRR.

(15)  Procentajul cerințelor de fonduri proprii ale firmelor de investiții care aplică abordarea SA și, respectiv, abordarea IRB în raport cu totalul cerințelor de fonduri proprii pentru riscul de credit, astfel cum sunt prevăzute la articolul 92 alineatul (3) literele (a) și (f) din CRR.

(16)  Valoarea pierderilor estimate se raportează la data de referință a raportării.

(17)  Astfel cum sunt prevăzute la articolul 101 alineatul (1) literele (c) și, respectiv, (f) din CRR; valoarea de piață și valoarea ipotecară în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) punctele 74 și 76; numai pentru partea de expunere care este tratată drept garantată integral și pe deplin în conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din CRR;

(18)  Astfel cum sunt prevăzute la articolul 101 alineatul (1) litera (a) și, respectiv, litera (d) din CRR; valoarea de piață și valoarea ipotecară în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) punctele 74 și 76.

(19)  Atunci când valoarea garanției reale a fost calculată ca valoare ipotecară.

(20)  Astfel cum sunt prevăzute la articolul 101 alineatul (1) litera (b) și, respectiv, litera (e) din CRR; valoarea de piață și valoarea ipotecară în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) punctele 74 și 76.

(21)  Formularul include informații cu privire la toate instituțiile, și nu numai la cele cu poziții de risc de piață.

(22)  Raportul dintre cuantumul total al expunerii la risc pentru riscul de poziție, riscul valutar și riscul de marfă, astfel cum sunt prevăzute la articolul 92 alineatul (3) litera (b) punctul (i) și litera (c) punctele (i) și (iii) din CRR și astfel cum se prevede la articolul 92 alineatul (4) litera (b) din CRR, și cuantumul total al expunerii la risc, astfel cum este definit la articolul 92 alineatul (3) și la articolele 95, 96 și 98 din CRR (în %).

(23)  Dacă o instituție folosește mai multe abordări, instituția va fi luată în considerare în fiecare dintre aceste abordări. Prin urmare, suma procentelor raportate poate fi mai mare de 100 %, dar și mai mică de 100 %, deoarece entitățile cu portofoliu mic de tranzacționare nu sunt obligate să determine riscul de piață.

(24)  Raportul dintre cuantumul total al expunerii la risc pentru riscul operațional, astfel cum este definit la articolul 92 alineatul (3) din CRR, și cuantumul total al expunerii la risc, astfel cum este definit la articolul 92 alineatul (3) și la articolele 95, 96 și 98 din CRR (în %).

(25)  Dacă o instituție folosește mai multe abordări, instituția va fi luată în considerare în fiecare dintre aceste abordări. Prin urmare, suma procentelor raportate poate fi mai mare de 100 %, dar și mai mică de 100 %, deoarece unele firme de investiții nu sunt obligate să ia în calcul cerințele de capital aferente riscului operațional.

(26)  Numai în ceea ce privește entitățile care utilizează abordarea AMA sau TSA/ASA; raportul dintre cuantumul pierderilor totale pentru toate liniile de activitate și suma indicatorului relevant pentru activitățile bancare care fac obiectul abordărilor TSA/ASA și AMA în ultimul an (în %).

(27)  Informațiile se raportează pe baza datei deciziei.

Ca urmare a diferențelor dintre reglementările naționale, precum și din practicile și abordările în materie de supraveghere de la nivelul autorităților competente, este posibil ca cifrele furnizate în acest tabel să nu permită o comparație pertinentă între jurisdicții. Toate concluziile formulate fără a lua în considerare cu atenție aceste diferențe pot induce în eroare.

(28)  Sancțiunile administrative impuse de autoritățile competente. Autoritățile competente raportează toate sancțiunile administrative împotriva cărora nu există nicio cale de atac disponibilă în jurisdicția lor până la data de referință a publicării. Autoritățile competente din statele membre în care este autorizată publicarea sancțiunilor administrative care pot face obiectul unei căi de atac raportează, de asemenea, aceste sancțiuni administrative, cu excepția cazului în care este emisă o cale de atac care anulează sancțiunea administrativă.

(29)  Autoritățile competente raportează informațiile privind practicile de derogare pe baza numărului total de derogări acordate de autoritatea competentă care sunt în continuare efective sau în vigoare. Informațiile care trebuie raportate se limitează la entitățile cărora li s-a acordat o derogare. În cazul în care informațiile nu sunt disponibile, adică nu sunt incluse în raportarea periodică, acestea trebuie raportate ca „N/A”.

(30)  Numărul instituțiilor cărora li s-a acordat derogarea este utilizat ca bază pentru contabilizarea derogărilor.


Top